Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande."

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Reykjavik, 7-9 februari 2009 Närvarande Annika Sillander, ordförande Ingerid Straume, styrelsemedlem Claus Krogholm, styrelsemedlem Ágúst Þór Árnason, styrelsemedlem Gunnel Östlund, styrelsemedlem Set Lonnert, sekreterare 1. Godkännande av inkallelse och dagordning Styrelsen godkände dagordningen. Dagordningens punkter delas upp så att punkterna 1-3, 5-6 tas upp på lördagen den 7e februari, punkterna 9-10 tas upp den 8e februari, samt punkterna 4, 7-8, på måndagen den 9e februari. Arrkom för 2009 bjuds in till punkt 10 för orientering om sommarsession Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. 2. Godkännande av protokoll från senaste möte Protokoll från styrelsemöte nr. 4, 2008 har underskrivits efter föregående styrelse, och sänts till NSUs adress i Malmö för revisors granskning. Protokollet blev godkänt av styrelsen. Förslag om att mötesprotokoll skall läggas ut direkt på webben först efter cirkulering via epost och godkännande av styrelsen (i kontrast till endast efter undertecknande) accepterade styrelsen webb-publicering med benämning preliminärt protokoll. Efter undertecknande av styrelsen tas beteckningen "preliminärt" bort, och inskannat dokument kan läggas upp på webben. 3. Styrelsen, konstituering, arbetsfördelning och arbetsordning Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande. Annika Sillander orienterade om arbetsuppgifter för styrelsen. Uppgifter som ingår är bland andra ekonomiansvarighet inom styrelsen, ansvarig för keynote speakers, ordförandeskap, ansvarig för NSU Press, vice ordförandeskap, ansvarighet och kontakt med sommersession för kontrakt osv, kontakt med arrangemangskommittén, webbansvarig, vara kontaktperson för respektive kretsar. Styrelsen diskuterade fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen. Styrelsen avser att vid förväntad eller aktuell ökad belastning kring en viss ansvarspost såsom kontakt till arrkom i Finland 2010, fördela/delegera arbetsuppgifter mellan styrelsemedlemmar. Med tanke på kommande arrkom föreslogs att försöka rekrytera eller kommunicera med lämpliga personer god tid innan sommarsessionen. Ett nytt tillkommande kontakt-/ansvarsområde var till Reykjavik Akademien på Island. Styrelsen beslöt följande ansvars- och arbetsfördelning: - Annika Sillander, representant för Finland, ordförande i NSU, delat ansvar med Claus Krogholm för kontakt med arrkom i Finland 2010 (nordisk arrkom), kontakt till Nordiska Ministerrådet, kontakt till Föreningen Nordens

2 Förbund, kontakt för keynote speakers, ansvarig i styrelsen för nya manchetförslag, kontaktperson till krets 7. - Ingerid Straume, representant för Norge, ekonomiskt ansvarig inom styrelsen, kontaktperson till arrkom i Norge 2009, kontaktperson till Helena Johansson ekonomisk administratör för NSU, kontaktperson för kretsarna 5 och 8. - Gunnel Östlund, representant för Sverige, vice ordförande, kontaktperson till sekreterare Set Lonnert, kontaktperson för kretsarna 1 och 2. - Claus Krogholm, representant för Danmark, arkiv-ansvarig inom styrelsen, delat ansvar med Annika Sillander för kontakt med arrkom i Finland 2010, ansvarig för NSU Press, kontaktperson till kretsarna 4 och 3. - Ágúst Þór Árnason, representant för Island, webbansvarig inom styrelsen, kontaktperson till Reykjavik Akademien, kontaktperson till krets 6. Styrelsen granskade den preliminära arbetsordning som presenterades vid föregående styrelsemöte. Vissa revisioner genomfördes, men styrelsen hänsköt godkännande till senare styrelsemöte, då vissa revideringar fortfarande ansågs nödvändiga. På grund av tidsbrist uppfordrades till att revideringar kan ske via webb och epost. Färdig arbetsordning kan framläggas vid kommande styrelsemöte för godkännande. 4. Nordiskt samarbete Avsaknad av tidigare kontrakt i fysisk eller elektronisk form har nu kunnat återfinnas. NMR har skickat NSUs sekretariat ett Word-dokument som använts vid senaste kontraktskrivning Kontraktet är upplagt på hemsidan. Annika Sillander orienterade om NSUs årsberättelse 2008 för insändande till NMR. Årsberättelsens text har utarbetats av tidigare ordförande Asger Sørensen NSU enligt anvisningar från NMR. Helena Johansson har stått för uppgifter kring resultatrapport och ekonomisk statistik enligt anvisningar från NMR. Styrelsen godkände årsberättelsen. Asger Sørensen har sänt sekretariatet undertecknat medtaget dokument, Annika Sillander undertecknar på plats, samt dokument sänds efter styrelsemöte till Helena Johansson för undertecknande innan det tillsänds NMR. Närmare diskussion om delar av årsberättelsen 2008, som balansräkning och resultatrapport tas upp under punkt 7 Ekonomi. Tillkommande ny redovisning för NMR genom Excelark, sänds senare efter rådgivning med NMR om vilka uppgifter som skall tas med och hur det utformas. Annika Sillander tar upp med NMR under veckan och sänder in uppgifterna. Kopia går till Set Lonnert för uppsättning på hemsidan. Annika Sillander hade förra året god erfarenhet av att närvara vid Nordiska Rådets session i Helsingfors. Genom att sätta faellesmöte nr till Stockholm samtidigt med Nordiska Rådets årliga session, hoppas styrelsen kunna påbörja lobby-arbete och informera om NSUs verksamhet. Exakt vilket PR-material kommer att beslutas så tidigt som möjligt under året, t.ex. en broschyr, flyer, publikationer, affisch. Inget avsatt budgeterat medel finns dock för detta. Annika Sillander informerade kort om projektet Forskning till folket som sker i samarbete med FNF. Tyvärr har antalet anslutna frivilliga ännu inte varit så högt. Styrelsen avser fortsatt försök med rekrytering genom koordinatorer och vintersymposier. Ágúst Þór Árnason tog upp möjligt nätverkande med Island och där bl.a. Reykjavik Akademien. Förhoppningen är att några representanter kommer till sommarsessionen 2009 och presenterar institutionen och möjliga samarbetsområden. 5. Sekretariat, arkiv och bokföring

3 Sekretariat Sekreterare Set Lonnert hade inte så mycket nytt att tillföra kring sekretariat. Det finns viss svårighet att bedöma arbetsbelastning då den faller ganska ojämt, men ett försök att anteckna uppgifter under året skall provas. Indexreglering som finns enligt kontakt kommer att justeras mot slutet av året (enligt konsumentprisindex 2008 på 2,2 procent) på faktura. Styrelsen avser att utvärdera årligen de köpta tjänsterna för sekretariatet (SLHT/Set Lonnert) och även ekonomi (FNF/Helena Johansson). Arkiv Styrelsens tidigare efterfrågade offert kring organisering/reorganisering av elektroniskt arkiv presenterades av SLHT. Styrelsen beslutade att anta offerten, men kunde se att det möjligtvis inte var tillräckligt med ersättning för att ordna upp hela arkivet. SLHT börjar arbeta med omorganisering och ser hur pass långt det går att utföra arbetet enligt offert. SLHT avser därefter att återkomma med rapport och ytterligare offerter för vidare arbete. Bokföring Helena Johansson har bokfört NSUs räkenskaper enligt EU-BAS plan och även NMRs direktiv. Men NSUs traditionella modell för konteringar och ekonomi/budget har inte motsvarat denna plan, vilket medfört problem vid bokföringen. I förlängningen har det medfört svårigheter med årsberättelsen och ekonomiska bilagor. Ingerid Straume och Set Lonnert avser att besöka Helena Johansson i Malmö och se vad som kan göras för att harmoniera NSUs modell med den existerande bokföringen. Annika Sillander skall förtydliga för Helena Johansson vilka ekonomiska uppgifter som är direkt kommunicerbara med kretsarna, och vilka som bör gå via styrelsens ekonomiansvarige eller sekreteraren. Då administratör Helena Johansson inte var närvarande, beslutades att vidare bokföringsfrågor att tas upp under punkt 7 Ekonomi i dagordningen. 6. NSU-webb Ett förslag om kompletterande hemsida togs upp av styrelsen och Ágúst Þór Árnason. Här är avsikten att finna lätt tillgänglig information och det som kan vara av mest publikt intresse (i motsats till mer interna informationer för NSU). Set Lonnert prövar att tekniskt sätta upp hemsida, så får styrelsen se vilka möjligheter det kan finnas att presentera lämplig information. Önskan från styrelsen var även att hemsidan bör finnas innan sommarsessionen tar sin början. Organisation och struktur av texter m.m. på webbsidorna är eftersatt, beroende på olika personers inblandning. Några små korrigeringar gjorde styrelsen av hemsidan "Året i NSU". Budget för vintersymposier kan lämnas in till sekretariat/bokföring senast 4 veckor innan symposiet avhålles (redigeras även på sidan om "Vintersymposium"). Punkten om distribution av paper till deltagare innan vintersymposium stryks och överlåtes ansvar till respektive koordinator. Vintersymposier avses att avhållas mellan januari och mars, första kvartalet på året. Set Lonnert genomför ändringarna. En offert har lämnats från JS Data AB för att integrera NSUs ansökningar till sommarsessionen med FNFs ekonomisystem VISMA. Framförallt sparas arbetstid att manuellt överföra fakturor med mera. Styrelsen accepterade offerten där kostnaden för programmeringen delas till hälften med FNF. SLHT genomför programmeringen på NSUs sida.

4 7. Ekonomi Ingerid Straume redogjorde i korthet för den korrespondens som förts kring balans- och resultatrapport i årsberättelsen 2008, framförallt mellan Helena Johansson och Asger Sørensen via epost. Resultatet av korrespondensen var att dokumenten tog tid att färdigställa, men blev undertecknade och inskickade i tid. Helena Johansson hade strax innan styrelsemöte kommunicerat med revisor och fått godkänt för den sista version som presenterades till styrelsens möte. Delvis stod problem i att ingående balans var felaktig (balansen innan övertagandet av ekonomien av FNF). Asger Sørensen hade större invändningar kring delar i resultatrapporten som avvek kraftigt från tidigare rapporter. Styrelsen beslutade att Ingerid Straume, Set Lonnert och Helena Johansson möts så snart som möjligt i Malmö för detaljerad diskussion och klargörande av problem med de ekonomiska redovisningarna. Syftet är att harmoniera styrelsens budgetmodell (även resultatrapport) och den EU BAS-plan som existerar i ekonomisystemet. Syftet är även att få ordning på de avsaknade kvartalsrapporterna till styrelsen. Ingerid Straume tar upp frågan närmare kring ekonomisk redovisning vid nästkommande styrelsemöte, som rapport efter mötet i Malmö. 8. Studieprogram Orientering från respektive kontaktperson i styrelsen kring status för studiekretsarna. Krets 1. Vintersymposium Norrköping januari. Inga anmärkningar. Krets 2. Vintersymposium Göteborg mars. Inga anmärkningar. Krets 3. Vintersymposium Köpenhamn mars. Osäkert om NSUs former (budget, koordinatorer). Krets 4. Vintersymposium Reykjavik mars. Inga anmärkningar. Krets 5. Vintersymposium Göteborg mars. Inga anmärkningar. Krets 6. Vintersymposium Nice mars. Inga anmärkningar. Krets 7. Vintersymposium Tampere 29 januari - 1 februari. Inga anmärkningar. Krets 8. Vintersymposium Aten mars. Inga anmärkningar. För planerade ad hoc-seminarier finns inga anmärkningar att ge: Ad hoc seminarium, Feminisme i Norden, Köpenhamn mars. Ad hoc seminarium, Touch, Åbo/Turku mars. Styrelsen diskuterade Krets X och hur idén kan formuleras om. Styrelsen ansåg att den kan ligga kvar tillsvidare, men Annika Sillander formulerar ny text och sänder runt texten till styrelsen innan anmälningar av sommarsessionen börjar. Keynote speakers för sommarsessionen 2009 blir Steven Shaviro samt Peter Wagner. För 2010 har Mladen Dolar svarat ja till invitation. Nästföljande förslag där Rasmus Ugilt är kontaktperson är Giorgio Agamben och Andrew Gibson. Dessa potentiella keynote speakers inväntas fortfarande svar från. Ansökan från studiekrets 1. Avsaknad av norska deltagare och i allmänhet fler personer till studiekretsen, har föranlett en idé om att delta på en konferens för socialhögskolor i Bodö och där föra ut NSU och speciellt kretsens möjligheter och verksamhet. Studiekretsen menar att det kan ses som alternativ till exempelvis publikation och föra ut kretsens resultat till bredare publik. Studiekretsen vill därmed ansöka om bidrag för resa/uppehälle på konferensen för två personer. Ytterligare en deltagare från studiekretsen kommer dock ändå att närvara, utan ansökan eller bidrag från NSU.

5 Styrelsen (med undantag för deltagande av Gunnel Östlund, som lämnat in ansökan) beslutade att avslå ansökan. Styrelsen tolkade dels ansökan som del av en PR-möjlighet, och ser mycket positivt på att låta enskilda personer medverka i konferenser för att föra ut upplysningar om NSU och vidga existerande nätverk. Men NSUs ekonomiska bidrag till enskilda konferensdeltagare skulle dock kunna ge upphov till en ny praxis, och kunna få prejudikat att låta enskilda kretsdeltagare ansöka om konferensdeltagande utan att direkt kunna avläsa PR-inverkan. Styrelsen såg det heller inte motiverat som formulerat i ansökan att låta tre deltagare från studiekretsen vara närvarande vid konferensen för att ge information omkring NSU. Däremot ansåg styrelsen att verksamhet där NSU har varit medarrangörer kan beviljas och har beviljats tidigare i bland annat PR-syfte. Styrelsen tolkade dels ansökan som en del av studiekretsens studieverksamhet. Styrelsen motiverade beslutet att NSU ej har möjlighet att ge bidag till extern verksamhet såsom konferens utanför NSUs deltagande och studieverksamhet så som den ser ut idag. Ansökan från studiekrets 4. Vintersymposiet skall avhållas i Reykjavik och kostnaden förmodas bli högre än den vanliga rambeviljningen tillåter. Beräkningen är dock inte på bas av det lägsta priset för resorna/reseersättningarna. Deltagaravgiften är satt till 300 SEK. Styrelsen (med undantag för deltagande av Claus Krogholm, som lämnat in ansökan) beslutade att avslå ansökan. Styrelsen saknade uppgifter i budget om vilken bas som används för beräkning av resor. Styrelsen menade dels att egenavgifter/deltagaravgifter bör höjas, och dels att den beräknade reseersättningen baseras kostnadsmässigt på lägsta priset för resor. Styrelsen kommer därefter att bevilja en ny budget med den återstående kostnadsberäkningen som ligger över SEK. Styrelsen beviljar ersättningen av ett underskott, så länge studiekretsen uppfyller villkoren. 9. NSU Press Claus Krogholm tog upp sin korrespondens med Tapani Ritamäki, Söderströms Förlag, som ett led i övertagandet av NSU Press från tidigare styrelseledamot Dag Petersson. Efter att en ombrytning av en bok aktualiserats med mycket höga oplanerade extra omkostnader för NSU tidigare år, och Claus Krogholm bett om riktlinjer för avtal/nytt avtal, redovisar Tapani Ritamäki delar av den diskussion som försigått mellan honom och Dag Petersson. Denna diskussion kompletterades med kommentarer om dagens (ekonomiska) förhållanden. Kostnader för publikationer skiljer sig mycket beroende på bland annat utgivningsperiod (dyrare under hösten, billigare under våren), tryckerier (transportkostnader varierar), omslagsdesign, omfattningen på eventuell ombrytning och vid vilket tidpunkt den infaller (senare medför dyrare). Här tillkommer kostnader som uppstår genom oerfarna redaktörer som inte är helt insatta i förläggar- och tryckeri-processen. Lämpliga ändringar för webb-text och eventuella andra textdokument med hänsyn till att undvika extra oplanerade omkostnader, sänds av Claus Krogholm till Set Lonnert för genomförande. Det finns en färdig publikation som nu är i distribution: The Hegelian Legacy. Red. Asger Sørensen, Morten Raffnsøe-Møller, Arne Grøn. Dag Petersson har varit i kontakt med Hartmut Rosa vars summertalk ("Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality ) förhoppningsvis är på väg. Planerna för keynote speakers sommarsession 2008 Tong Shijun och Andrew Bowie är dock något osäkra i dagsläget. Bokansökningar tas upp till styrelsemöten 1:a maj/1:a oktober. Sekretariatet har mottagit ett notat från tidigare styrelseledamot/koordinator Anne Helness. Anne Helness oroar sig för situationen med norska Ph.D.-studenter och att NSU Press förmodligen inte formellt klarar den nivå som är satt av norska universitet för publikationer av doktorsavhandlingar. Det skulle innebära att NSU blir mindre attraktivt för

6 (norska) doktorander. Styrelsen förstår problemet och ser frågan som relevant. Men styrelsen kan inte se att NSU kan konkurrera med etablerade institutioner med betydligt större resurser, om sådant som publicering. Vad NSU har möjlighet att göra är attrahera bland annat Ph.D.-studerande som ett öppet forum att diskutera och få återkoppling i exempelvis form av kritik för sitt arbete. Däribland kan ingå artikelpublikation i någon antologi via en studiekrets. Denna artikel kan räknas till ett CV, vilket alltid är en positiv möjlighet för studerande/ph.d.-studerande. NSU bör informera speciellt nya deltagare om denna möjlighet. 10. Sommarsessioner Styrelsen har fått genom Helena Johansson/FNF en offert på försäkringar under sommarsessionen. En försäkring har erbjudits NSU av det svenska försäkringsbolaget IF (med utgångspunkt i standard för småföretagarförsäkring). Försäkringen innebär bland annat ansvarsförsäkring, att NSU försäkras i tvistemål kring vilka försäkringar som gäller vid vissa händelser åtar sig IF utredningen. Vanligtvis täcker hemförsäkringen exempelvis stöld eller olycka, vilket förutsätter att deltagarna har en hemförsäkring. Vad som deltagare i sommarsessionen måste göras uppmärksam på är förutom hemförsäkring, att speciellt barn måste täckas av en barnförsäkring under sommaren, och se till att försäkringsskyddet är tillräckligt för vistelse under en sommarsession. Uppmärksamhet om förhållandet kan ske redan vid ansökningen på webben. Styrelsen menar att hemförsäkringar/barnförsäkringar måste tas av familjen och NSU har ej något försäkringsansvar. Gunnel Östlund tog upp problem med oförsäkrade anställda av NSU. De enda som är anställda är barnpassare under sommarsessionen. Det föreföll oklart hur försäkringsskyddet ser ut för dessa anställda och den offert som givits. Ingerid Straume tar kontakt med Helena Johansson och IF innan kommande styrelsemöte för klargörande i fråga om försäkringar för anställda och ber om ny offert. Av tidigare erfarenhet har NSU svårt att ta emot barn med speciella behov under sommarsessionen. NSU har inte kompetens och/eller ekonomiska möjligheter att hantera dessa specialbehov. Efter deltagar-anmälningar och kännedom om deltagaren, kan enskild bedömning ske i samarbete med barnpassare och barnkretsansvarig. Arrkom inbjöds till att närvara vid styrelsemötet. Närvarande från arrkom: Jonas Sørensen, Ida Antônie Lerfald och Kathleen Alana Morley. Sommarsession 2009 Norge, Tyrifjord vecka 30, juli Arrangemangskommittén (arrkom) för sommarsessionen 2009 avhöll arbetsmöte parallellt med styrelsen, och inviterades att delta under denna punkt. Arrkom orienterade om situationen hittills. Arrkom har många av de viktigaste uppgifterna planerade eller i princip åtgärdade. Utflykter av diverse karaktär finns på förslag i dagsläget: stadstur, prommenad, båttur eller ju-jutsu. Hur anmälningar och betalningar sker för utflykter lämnades till senare beslut. Annat kulturellt och socialt programmet är långt kommet i planer, för dagen innehåller det: en berättare, flamenco-gitarrist, jazz-session, musik/danstillställning, etc. Traditionell fotboll planeras, där en match organiseras för barnen och en för de vuxna. Bland de något mer osäkra inslagen var ännu transporter och barnkretssituationen. Arrkom lämnade mötet. Styrelsen diskuterade vidare ett stort informationsproblem som funnits under föregående sessioner kring kretsprogram. Förslag är att första dagen på sommarsessionen under faellemöte sätts det preliminära programmet, och det är därför viktigt att koordinatorerna kommer till detta möte. Under måndagen kan de kretsansvariga inom styrelsen höra sig för med kretsarna/koordinatorerna om programmet har ändrats, och även påminna om att

7 meddela avisen ändringarna. Ett dokument/modell skall utarbetas för att sätta in kretsprogram både kretsvis och dagsvis. Set Lonnert presenterar en lösning som förhoppningsvis kan användas av avisen, där informationen går via inmatning på webben. Set Lonnert kommunicerar med Ingerid Straume och Lene Auestad om förslaget. Styrelsen beslutade att abstracts som tas in vid anmälningarna inte skall publiceras i avis nr. 0. De kan däremot tas emot och granskas av den koordinator som så önskar för att bedöma deltagare. Den krets/koordinator som så önskar kan ta emot papers/abstracts via epost, och sätta upp dokument under sin respektive krets hemsida för deltagarna att ladda ner. Styrelsen menade att ingen kontanthantering skall gå över sekreteraren. Arrkom har möjlighet om de så beslutar att använda kontantkassa där kontant förskott går ut till konto från Helena Johansson. Sommarsession 2010 Finland Annika Sillander presenterade några alternativ för sommarsession Två ställen är aktuella för tillfället, Kiljavaraanta och Karis Folkhögskola. Tyvärr verkar bokningar av Kiljavaraanta kollidera med NSUs traditionella veckoplanering. NSU kan dock förskjuta sin vecka någon dag. Västernylands Folkhögskola är också intressant då det finns möjighet till svensktalande (samnordisk arrkom). Styrelsen söker vidare efter arrkom-kontakter som både talar finska och någon skandinaviska. Annika Sillander beställer intressanta offerter från möjliga sommarsessions-platser efter NSUs specifikation. Kontrakt presenteras till sommarsessionens styrelsemöte. 11. Inkomna saker Inkomna saker har behandlats under respektive protokollförd punkt. 12. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är satt till 5-7 juni, och förläggs till Malmö Mötet är tänkt att ske i samarbete med FNF. 13. Eventuellt Inför nästa möte: a) Styrelsen dryftade problem med olika deadline och på webben "Året i NSU" (men även konsekvenser för den årsplan som finns för olika funktioner: ordförande, sekreterare, bokföring etc). Styrelsen avser att behandla mer detaljerade frågor om detta under året och överväga olika synpunkter på förändringar. b) Alternativ placering av "Handbok för koordinatorer" på NSUs webbplats diskuteras av styrelsen vid nästkommande möte. (För närvarande under "Vintersymposium".) c) Datum för utskick av nyhetsbrev nr. 4 kommer att diskuteras av styrelsen vid kommande styrelsemöte (under punkten Studieprogram). Förslag är att placera utskicket kring början av januari. 14. Mötet avslutas Annika Sillander avslutade mötet.

8 Annika Sillander, ordförande Ingerid Straume, styrelsemedlem Gunnel Östlund, styrelsemedlem Claus Krogholm, styrelsemedlem Ágúst Þór Árnason, styrelsemedlem Set Lonnert, sekreterare

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Närvarande Asger Sørensen, ordförande Dag Petersson, styrelsemedlem Annika Sillander, styrelsemedlem Ingerid Straume, styrelsemedlem Gunnel Östlund,

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 4 Köpenhamn, 30 oktober 2011 Närvarande Annika Sillander, ordförande Claus Krogholm, styrelsemedlem Adam Netzén, styrelsemedlem Olivia Pontoppidan, styrelsemedlem Per Roar

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 NORDISKT SOMMARUNIVERSITET REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 Deltagare Danmark: Norge: Sverige: Finland: Krets 1:

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Närvarande: Ej närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Giesela Magnusson, kassör Elin Wallenbring, ledamot

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti. Styrelsen 2011.08.25 1 / 5 PROTOKOLL Styrelsen 2011.08.25 Tid 2011.08.25 kl 18.30-21.30 Plats Alviks Medborgarhus Närvarande Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg Övriga Karl Petré Ordförande Johan

Läs mer

Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23.

Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23. Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23. Närvarande: Meddelat förhinder: - Alve Larsson Jörgen Dahlqvist Christel G Steimer

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

Stadgar för Scandinavian Seed Siblings

Stadgar för Scandinavian Seed Siblings Stadgar för Scandinavian Seed Siblings Sid 1 (5) 1. Syfte Föreningen Scandinavian Seed Siblings syfte är: - att vara ett kontaktnät för de personer som uppfyller kriterierna för medlemskap i enlighet med

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 1 (6) Plats: Datum: Tid: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 6-7 december 2014 9.45 15.45 6 december 2014. 9.50 11.52 7 december 2014. Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 2010-10-09 (10.00-16.00) SVEMO kansli Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer