Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 september Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 september 2002. Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 11 september 2002 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur (t o m punkt 5) Lars-Elve Larsson Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Ulf-Björn Rönn Benny Stridsberg Arne Sundström Sven Tafvelin Per Wernheim Övriga närvarande: Lennart Forsberg Hans Wallberg Olle Thylander, sekreterare Förhindrade: Lennart Ljung

2 Staffan Sarbäck 1. Dagordning Styrelsen beslöt arbeta efter utsänt förslag till dagordning 2. Uppdrag att justera protokoll Kerstin Malmqvist utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde. 3. Gigasunet Allmänt Gigasunet har hunnit till etapp 3 och följer hittills väl tidplanen. Inom kort har hela ryggradsnätet fått redundans. Problem med utrustningen har varit få, frånsett problem med högskolornas lokala utrustning. Telia/Skanova har skött sig bra liksom Cisco/Eterra, som dock under etapp 1 och 2 var sena med en del leveranser. KTHNOC har gjort en godkänd insats för att få Gigasunet att fungera. Anslutningsläget kan summeras så att 11 högskolor kör skarpt och har stängt av SUNET-155, 9 högskolor kör skarpt men har fortfarande kvar SUNET-155, 5 högskolor kör skarpt men saknar än så länge full redundans i Gigasunet. 7 högskolor är anslutna men har inte börjat använda Gigasunet. Upphandling av driftorganisation Tidigare under sommaren har styrelsen erhållit information om att Telia Partner valts som leverantör av övervakning, grundläggande felsökning och felrapportering i Gigasunet ("nivå 1-drift"). Hans Wallberg kommenterade nu avropsförfrågan, utvärderingen och beslutet att välja Telia

3 Partner som leverantör. Ett avtal har skrivits och Telia Partner börjar sitt uppdrag den 16 september. Eftersom SUNET aldrig tidigare lagt ut någon del av driften på ett företag blir det intressant att se hur det kommer att falla ut. Övertagandeprocessen pågår nu för fullt och SUNET förser Telia med för uppdraget nödvändiga uppgifter. Andra upphandlingar: Fast uppkoppling för studerande Styrelsen informerades om att överraskande nog inga som helst offerter lämnats in när offerttiden nu gått ut för anbud avseende fast uppkoppling av studerande. Ändå krävdes inte nationell täckning och i det ena upphandlingsalternativet ställdes krav motsvarande vanlig ADSL. Styrelsen diskuterade dels möjliga förklaringar till de uteblivna offerterna, dels olika handlingsalternativ i den uppkomna situationen. Kompetenshöjning inför Gigasunetdriften Styrelsen informerades vidare om att utbildning motsvarande Ciscos BSCI-kurs ordnats vid 5 tillfällen för totalt 47 deltagare från universitet och högskolor - dock har inte alla driftställen skickat deltagare till utbildningen, som fått mycket bra betyg i utvärderingarna. Den oktober kommer en Gigasunet-specifik workshop att anordnas. Två personer från varje högskola får delta i workshopen som bl a kommer att behandla DPT och accessroutrarna. Erfarenheter av KTHNOCs arbete Styrelsen, som aktivt följt de förhandlingar som lett fram till avtalet med KTH, har önskat en uppföljning för att ta del av erfarenheterna av avtalet så här långt. En uppföljningsrapport delades ut där kraven i avtalet listas och en bedömning görs av hur väl kravet kunnat uppfyllas av KTHNOC. Totalt omfattar avtalet 317 krav, av vilka 57 klart uppfylls av KTHNOC. I övriga fall rör det sig om åtaganden där det inte går att säkert bedöma om KTHNOC uppfyller kraven och om krav som till dags dato inte har uppfyllts. Styrelsen förklarade sig medveten om att alla krav inte har samma vikt för driften av Gigasunet men konstaterade också att avtal skall följas och att samma krav måste ställas på KTH som skulle ha ställts på ett kommersiellt företag om detta varit motpart.

4 SUNET bör därför begära ett avstämningsmöte med KTH för att följa upp avtalet och där redovisa vad som återstår att göra för att avtalet skall anses uppfyllt. Samma personer som tidigare deltagit i avtalsförhandlingarna bör om möjligt medverka i ett sådant möte, som förslagsvis bör äga rum den 15 november. Ordföranden och Hans Wallberg kommer dessförinnan att ha ett möte med KTHs ledning, som bör underrättas om den vikt styrelsen lägger vid avtalet. Hans Wallberg, som ställt samman uppföljningsrapporten, betonade att mycket trots allt har fungerat bra och att många personer gör bra insatser. Helhetsintrycket dras emellertid ned av en viss oförmåga att hålla tidsplaner. Negativt är också att KTHNOC inte vill släppa ifrån sig routerkonfigurationer till Cisco, som därmed inte kan ge SUNET tekniskt understöd på ett fullödigt sätt såsom förutsätts i avtalet mellan SUNET och Cisco/Eterra. SUNET har täta driftmöten med KTHNOC och stämningen vid dessa möten har varit god. Gigasunet fungerar och fungerar bra. Det borde därför gå att bygga vidare på det som uppnåtts och rätta till de brister som ännu kan konstateras när det gäller sättet att uppfylla kraven i avtalet. 4. Betalningsmodell Per Wernheim presenterade materialet från arbetsgruppen avseende andra betalningsmodeller för bidragen till SUNET från universitet och högskolor och kommenterade gruppens förslag. Ytterligare modeller är tänkbara, men gruppen har försökt begränsa sig till ett rimligt antal modeller och behålla enkelheten. Om styrelsen vill se fler förslag kan dock utfall för andra modeller lätt räknas fram utifrån de data som redovisas i materialet. Styrelsen tackade arbetsgruppen för rapporten med alla data som tagits fram och konstaterade att den mycket tydligt visar konsekvenserna av att låta antalet anställda och studerande spela en större roll än hittills för fördelningen av bidragen till SUNET, såsom arbetsgruppen föreslagit. Dock gick det inte att uppnå enighet i styrelsen om att direkt gå fram med ett av alternativen som förslag till högskolorna. Beslut: Styrelsen beslutar överlämna utredningen till Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) utan att förorda något visst alternativ. I stället skall universitet och högskolor ges möjlighet att diskutera framförda alternativ utifrån rapporten och de redovisade konsekvenserna, varefter SUHF bör kunna ge SUNET råd om hur betalningssystemet bäst utformas. Innan utredningen överlämnas bör den omarbetas något för att tillgodose följande synpunkter från styrelsen:

5 Avsnittet om studenternas användning markeras med all rätt av styrelsen som en extremt viktig fråga. Styrelsens vision är att nätet skall vara öppet för en intensiv och bred studentanvändning. Formuleringarna bör dock ge utrymme för högskolorna att göra egna avvägningar med hänsyn till de kostnader och effekter som kan uppkomma lokalt vid en mycket liberal policy för studenternas användning. Det kan t ex vara berättigat att ställa frågan vilka tjänster som skall erbjudas studenterna. Speltjänster kanske inte skall stöttas. Det är vidare viktigt att rapporten innehåller en katalog över vad SUNET levererar. I denna bör man som Per Wernheim föreslog lyfta fram exklusiviteten: kopplingen till andra forskningsnät och SUNETs karaktär av samarbetsprojekt mellan högskolorna. Motivet bakom att ge helårsstuderande vikten 0,25 bör redovisas i rapporten - bl a bör framgå att detta är en vikt som ofta används i budgetsammanhang för att beräkna andra kostnader. Man bör påpeka att olika fakulteter har olika kostnadsprofil och att mer sofistikerade modeller skulle kunna utformas, fast den enkelhet som arbetsgruppen eftersträvar då skulle gå förlorad. En analys av användningen är viktig. Styrelsen ställer sig klart bakom förslaget att SUNET tar initiativ till betydligt noggrannare studier av användningen i samarbete med högskolorna, som aktivt måste medverka för att sådana studier skall kunna ge den ytterligare information som efterfrågas. Med mer kunskap kan man senare låta användningen speglas mer i kostnadsfördelningen. Erfarenheter från andra områden visar att solidariteten kring gemensamma lösningar kan minska om inte användningen speglas på ett rättvist sätt i kostnadsbilden. Förutom alternativen 0/100, 25/75 och 50/50 bör redovisas alternativen 75/25 och 100/0 för att skapa bättre balans. En annan synpunkt är att några alternativ för år 2002 inte bör redovisas eftersom någon förändrad fördelning av kostnaderna år 2002 inte är aktuell. Regleringsbrevet gäller och måste följas. En hänvisning till regleringsbrevstexten bör finnas i rapporten, eftersom dess existens på sina håll inom högskolan tycks ha dragits i tvivelsmål. Påpekas bör att ändrade principer för kostnadsfördelningen kan få relativt stora effekter för en enskild högskola. Om så önskas kan därför ett eventuellt beslut om förändring kompletteras med en övergångsperiod under vilken nya principer inte tillåts slå igenom fullt ut. I tabellen med jämförelser mellan alternativen (en tabell som bör ges en mer framträdande position eftersom det är den som kommer att intressera högskolorna särskilt) bör en lägre avgift markeras med minustecken och en högre med plustecken. Slutligen bör påpekas att rapportens fokus är fördelning av kostnader mellan högskolorna. Det betyder inte att styrelsen är ointresserad av vilka

6 kostnaderna är och inte försöker reducera de totala kostnaderna för SUNET när så är möjligt. Inte heller får rapporten tolkas så att styrelsen givit upp strävan att få en ökad tilldelning av medel via anslag - en betydande ökning av anslaget skulle för övrigt göra det mycket lättare att nå konsensus kring en modell för fördelning av det bidrag som måste komma från högskolorna. Skrivelse från Chalmers SUNET har fått en skrivelse från Chalmers tekniska högskola med ett antal frågor om vad SUNET levererar, vad som förklarar kostnaderna för SUNET och varför andra operatörer tycks kunna erbjuda Chalmers konnektivitet till ett lägre pris. Dessutom frågar man vilka konsekvenserna skulle bli om Chalmers lämnar SUNET och vad som gäller för återinträde. Styrelsen konstaterade att en del av frågorna kan besvaras med hänvisning till utredningsrapporten till Regeringen och det material som tagits fram av arbetsgruppen kring betalningsmodeller. Ett par av frågorna har mer politisk karaktär och är svåra att besvara på ett meningsfullt sätt. Styrelsen uppdrog åt Olle Thylander och Hans Wallberg att utforma ett svar på skrivelsen med stöd av Sven Tafvelin. Då svaret kommer att vara av intresse för flera högskolor - även om det formellt ställs till Chalmers - är det viktigt att noga tänka igenom formuleringarna. 5. SUNET Forum Styrelsen informerades om att inbjudan till SUNET Forum den 23 oktober 2002 nu gått ut brett till fakulteter och institutioner. Inbjudan innehåller också en grov presentation av programmet. Arne Sundström meddelade att det nu också är klart med Tony Hey, e-science Core Programme (EPSRC) som föreläsare vid SUNET Forum. Från EU kommer Mario Campolargo och SUNET kommer efter valet att försöka få med en representant för det svenska utbildningsdepartementet. Om inte någon anmäler något annat räknar organisationskommittén med att ledamöterna i SUNETs styrelse deltar 6. Peeringpolicy för SUNET Styrelsen fastställde peeringpolicy för SUNET enligt förslaget från den tekniska referensgruppen (bilaga).

7 7. Newsdistributionen till universitet och högskolor Styrelsen diskuterade behovet av en full newsmatning på grundval av ett material från den tekniska referensgruppen och beslöt att följa referensgruppens rekommendation att låta universitet och högskolor ta ställning till ett antal preciserade alternativ genom ett remissförfarande. Ett alternativ bör vara att lägga ner News-tjänsten helt och hållet. 8. Chalmers studentkårs företagsgrupp Chalmers studentkårs företagsgrupp önskar anslutning till SUNET för sina två dotterbolag (Cremona Bokhandel AB och Chalmers Studentkårs Restaurang AB) med motiveringen att verksamheten enbart riktar sig till Chalmerssfären och att samma typ av verksamhet bedrivs av andra studentkårer, som brukar vara anslutna till SUNET. Mot detta har anförts att ett företag definitionsmässigt bedriver kommersiell verksamhet och konkurrerar med andra företag på en marknad. Chalmers-studenterna kan vara en viktig kundgrupp även för icke studentkårsägda företag och studentkårens företag bör då inte subventioneras av SUNET utan följa reglerna för externa organisationer. I diskussionen framkom att liknande bolag finns också vid andra universitetsorter och att man där låter dem använda universitetets lokala nät men inte ger dem Internetaccess via Sunet. Mot denna bakgrund ansåg en majoritet inom styrelsen att Cremona och restaurangbolaget inte kan betraktas som en del av högskolan. Om de vill använda SUNET måste de ansöka härom som externa organisationer och betala de avgifter som gäller enligt SUNETs regelverk. Detta blev styrelsens beslut. 9. Kommunikationsplan för SUNET Lennart Forsberg kommenterade det första utkast till kommunikationsplan som distribuerats ett par dagar före sammanträdet mot bakgrund av önskemålet att bl a kunna förbättra informationen till nyckelpersoner. Utkastet väckte en livlig diskussion som torde leda till att både struktur och innehåll förändras i nästa version. Många av förslagen tyckte sig Lennart dock kunna avvisa av kostnadsskäl. Man skulle t ex kunna ha målsättningen att de flesta studenter borde känna till SUNET och veta att de har förmånen att få använda ett av

8 världens bästa nät. Men det skulle kosta orimligt mycket att hamra in det budskapet, menade Lennart. Man skulle kunna satsa mer på teknisk information och SUNET skulle kunna ge ut ett nyhetsbrev i en större upplaga än Sunetten för närvarande har. Det skulle kräva mycket stora resurser, hävdade Lennart. Redan i dag känner många att de får alldeles för mycket information om allt mellan himmel och jord - då är det svårt att slå sig in. I stället ville han understryka vikten av att de som representerar SUNET känner sitt ansvar och informerar sina kontakter och sin omvärld. Men det finns också de som tycker att de inte får tillräckligt med information, hävdade andra. Hur är det med informationen till högskolorna? Planen talar mycket om information men mindre om kommunikation. Formerna kanske måste förändras för att få till mer av dialog. Är det för övrigt nödvändigt att ge ut Sunetten i en pappersversion? Borde inte en nättidning kunna fungera lika bra? Här gick åsikterna isär. Studenterna är en viktig målgrupp men märks inte i det utkast som nu presenterats, var en annan åsikt. Visionen, vad är det vi vill åstadkomma med vår information, är inte heller tydlig. Ett förslag framfördes att informationsbehovet bör bli ett diskussionsämne vid SUNET Forum. Ytterligare synpunkter bör dessförinnan framföras till Lennart via mail så att de kan inarbetas i nästa version av planen, som kanske kan struktureras bättre så att vi får en överblick över målgrupper informationsinnehåll - vad skall kommuniceras? hur - vilka kanaler skall användas i vilken mix och till vilken kostnad? när behövs information - kontinuerligt flöde eller punktvisa satsningar? vart syftar vi med informationen - vad är visionen? vad kostar informationen, och vad får den kosta?

9 Trots vissa kritiska synpunkter var styrelsen överens om att utkastet är bra som utgångspunkt för en diskussion och att det krävs en process för att ta fram en bra kommunikationsplan. Information är något som alla kan ha (och har) synpunkter på. Något man bör vara medveten om är att alltför påkostad information kan ge negativa reaktioner. Att se SUNET på städernas annonspelare kanske inte skulle uppskattas av de högskolor som ytterst skulle få stå för fiolerna. En ny kommunikationsplan behöver inte och bör inte hastas fram. Styrelsen önskar återkomma till frågan vid ett kommande sammanträde. 10. Rapportering och övriga frågor På grund av tidsbrist beslöt styrelsen att uppskjuta behandlingen av ev övriga ärenden till ett senare sammanträde. 11. Inbokning av extra sammanträde (reservtid) Då utvecklingen av diskussionerna avseende betalningsmodell och andra viktiga frågor kan komma att behöva diskuteras ytterligare i styrelsen beslöts att boka tid för ett sammanträde också den 22 oktober kl 14. Tiden skall tas i anspråk bara om det visar sig att det finns behov för styrelsen att mötas, sedan möjligheterna att avgöra ärenden via mail-diskussioner uttömts. Vid protokollet Olle Thylander Justeras: Kerstin Malmqvist Hasse Odenö

10 SUNET:s policy för samtrafik med andra Internetoperatörer Bilaga SUNET har samtrafik (peering) utan trafikavgifter med Internetoperatörer under följande förutsättningar: 1. Med "knutpunkt" nedan avses trafikutbytespunkter baserade på gemensamt media, t.ex. FDDI, SRP eller Ethernet-switch. 2. Samtrafik (peering) sker via den eller de nationella Internetknutpunkter till vilka SUNET har anslutning, eller via annan knutpunkt till vilken SUNET har anslutning. Villkoren för SUNETs anslutning till en knutpunkt samt för SUNETs samtrafik med en operatör på den knutpunkten får inte påverka villkoren för SUNETs eventuella samtrafik med andra operatörer på den aktuella knutpunkten. 3. Trafikutbyte på knutpunkt får inte vara enda väg för trafikutbyte mellan den aktuella operatören och SUNET, såvida inte den anslutningen kan göras redundant av bägge parter. 4. Samtrafik kan också ske genom direktförbindelse mellan den aktuella operatören och SUNET. I detta fall skall stor vikt läggas vid att sådan direktförbindelse om möjligt görs på ett redundant sätt. 5. Samtrafik och routing skall ske på ett tekniskt sunt sätt enligt de riktlinjer som anges i avsnittet nedan och enligt de övriga överenskommelser som kan göras från fall till fall. 6. SUNET skall prioritera anslutningar som kan ske på ett redundant sätt. 7. Vid direktpeering med annan Internetoperatör skall planering av uppgradering av denna/dessa förbindelser ske när trafiklasten på en enkelförbindelse uppnår 70% av möjligt utnyttjbar bandbredd och när sammanlagd last på dubbla förbindelser överskrider 70%. 8. När trafiken över en knutpunkt mellan SUNET och annan Internetoperatör blir stor, skall ytterligare förbindelse/förbindelser med den aktuella operatören om möjligt etableras. Med "stor" avses att trafiken är så omfattande att den kan komma att påverka kvaliteten i SUNETs nyttjande av knutpunkten. Vid etablering av sådana ytterligare förbindelser skall hänsyn tas till att man i händelse av avbrott i en sådan förbindelse inte på nytt överlastar SUNETs förbindelse till knutpunkten. 9. Internetoperatör får på intet sätt störa trafik till eller från SUNETs nät. 10. Överenskommelse om samtrafik gäller tills vidare om inte någondera parten säger upp överenskommelsen. 11. SUNET har rätt att, utan avgivande av ersättning, omedelbart bryta överenskommelsen om samtrafik om här angivna förutsättningar inte uppfylls. 12. Beslut enligt ovan om samtrafik med enskild operatör fattas av SUNETs samordnings- och utvecklingsansvarige, eller av denne utsedd person/funktion inom SUNET.

11 Förmedling av trafik mellan Internetoperatörer 1. SUNET förmedlar inte trafik (s.k. transit) mellan Internetoperatörer. Tekniska riktlinjer för routing m.m. vid samtrafik med SUNET 1. Routing skall ske med BGP4 (RFC 1171, RFC 2858), och samtrafiken skall ske på ett tekniskt sunt sätt. 2. Routing får ej utbytas över knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt med routingprotokoll som utnyttjar multicast eller broadcast, t.ex. RIP eller OSPF. 3. Vid konfigurering av samtrafiken med annan Internetoperatör skall man sträva efter att trafiken styrs och filtreras med hjälp av information i aktuella vägvalsregister. Detta för att få en försäkran att trafik endast går till och från adresser som verkligen tillhör aktuell Internetoperatör. SUNET kommer att hålla sin information i registren uppdaterad och aktuell. 4. Routing grundad på andra principer än ovan, och som inte överenskommits med SUNET får ej användas för att styra trafik till eller från SUNETs nät. 5. Vid samtrafik via mer än en sammankopplingspunkt sker peering i normalfallet enligt modellen "short-exit" (hot potato), dvs. man lämnar över till den punkt som är närmast i det egna ryggradsnätet. 6. Tekniken för eventuell lastdelning över flera parallella förbindelser skall i förekommande fall på förhand överenskommas av bägge parter. 7. Nytillkommande peering med SUNET i Stockholm skall ske med utrustning vid SUNETs huvudnod i Fredhäll. S.k. privata AS-nummer får endast användas i en knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt om de koordinerats med samtliga Internetoperatörer som har anslutning till knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt.

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 april 2003. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 april 2003. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 11 april 2003 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Ulf-Björn Rönn Staffan Sarbäck

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 januari 2005 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande (med undantag av punkt 11) Gun Djerf Anita Hansbo (t o m punkt 8) Lars-Elve Larsson Staffan Sarbäck

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 4 april 2001. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 4 april 2001. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 4 april 2001 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Lennart Bergström Anne Ehrenholm Lars-Elve Larsson Lennart Ljung Kerstin Malmqvist Magnus Mårtensson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande punkt 1-5 samt 7-11. Lennart Bergström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson, ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14 april 2004 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Lennart Ljung Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Staffan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Berner Lindström Sigvard Nilsson Arne Sundström Staffan Sarbäck

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2001-06-14 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1998-09-08. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande)

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1998-09-08. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1998-09-08 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Christer Holgersson (ersättare för Roland Hedberg)

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp

SUNETs Tekniska Referensgrupp SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1998-03-24 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Björn Forselius Roland Hedberg Sören Hollander

Läs mer

SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000

SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000 Protokoll fört vid SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande t o m punkt 9 Lennart Bergström Anne Ehrenholm Lars-Elve Larsson Berner Lindström

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 30 mars 1999. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 30 mars 1999. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1999 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Lars-Elve Larsson Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Joel Brandell Gun Djerf Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström Johan Sigholm Sven Tafvelin

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 31 mars 2005. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 31 mars 2005. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 31 mars 2005 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Jan Martin Löwendahl Kjell Nilsson Staffan

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson. Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny Nilsson Peter Olsson Johan Sigholm Benny Stridsberg

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2002-01-10 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Kent Engström Bengt Gördén Magnus Höglund Leif Johansson

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2001-08-30 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Kjell Nilsson Johnny Nilsson Staffan Sarbäck Johan

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 3 november 1998

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 3 november 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 3 november 1998 Närvarande ledamöter: Sigvard Nilsson, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 5 februari 2004. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 5 februari 2004. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 5 februari 2004 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Ulf-Björn Rönn Staffan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1999-03-24. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande)

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1999-03-24. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1999-03-24 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Richard Cedergren (ersättare för Anders Mattsson) Jan Engvald

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2000-05-18 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008

fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008 PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Joel Brandell Gun Djerf Anita Hansbo Johnny Nilsson Per-Olof Rehnquist Staffan Sarbäck Johan

Läs mer

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Dagsläget GigaSunet har nu varit i full drift i ett halvår Under denna period har det förekommit

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2002-05-07 Plats: Prime Point, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Kent Engström Bengt Gördén Magnus Höglund Leif Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 29 september 1998

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 29 september 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 29 september 1998 Närvarande ledamöter: Sigvard Nilsson, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande fr o m punkt 8 Anne-Charlotte Berglund Sonnhammer Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Berner Lindström Sigvard Nilsson Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007 PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny Nilsson Kjell

Läs mer

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers SUNET-historik Sven Tafvelin Chalmers När togs initiativet till Sunet? Jo, hösten 1979 på Wijks kursgård, Lidingö. Bakgrund för mötet Styrelsen för teknisk utveckling (STU) förväntade sig att (som vanligt)

Läs mer

Styrelsen den 4 december 1997

Styrelsen den 4 december 1997 Styrelsen den 4 december 1997 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 4 december 1997 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande (t o m punkt 9) Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 juni 1996

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 juni 1996 Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 4 juni 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00 Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00 Närvarande ledamöter: Marie Andersson Per Andersson Gun Djerf (via telefon) Kent Engström Leif

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Nationella Internetknutpunkter. Nationella Internetknutpunkter. Vidareutveckling av operatörsövergripande infrastruktur och funktioner.

Nationella Internetknutpunkter. Nationella Internetknutpunkter. Vidareutveckling av operatörsövergripande infrastruktur och funktioner. Internet-dagarna 2000 2000-10 10-24 Vidareutveckling av operatörsövergripande infrastruktur och funktioner Hans Wallberg UMDAC 901 87 UMEÅ Hans. Wallberg @u mdac.umu.se http://www.netnod.se Syfte Eliminerasvagheterna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp sept 97

SUNETs Tekniska Referensgrupp sept 97 SUNETs Tekniska Referensgrupp sept 97 SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1997-12-01 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Björn

Läs mer

SUNET styrelsesammanträde den 3 juni 1997

SUNET styrelsesammanträde den 3 juni 1997 Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 3 juni 1997 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson Staffan

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté 1 Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Telefonsammanträde Tid: 2006-10-27. 09:00-10:35 Deltagare: 89-95: Ulf Nersing, ordförande, Lennart Björk, Mikaela Hedin och Ulf Rubensson 92-95: Jane

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Eva Müller Staffan Sarbäck Johan Sigholm Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Informationsärende och återkoppling:

Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Naturkraft Rehabilitering, AME, Skaraborgsgatan 19, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Claes-Göran

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp

SUNETs Tekniska Referensgrupp SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum 1997-01-22 Närvarande ledamšter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidson Jan Engvald Björn Forselius Roland Hedberg Gunnar Lindberg

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 26 maj 1999

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 26 maj 1999 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 26 maj 1999 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande t o m punkt 11 Lennart Bergström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck, ordförande

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Innehåll. Rapport från. Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014

Innehåll. Rapport från. Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014 Rapport från Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014 Innehåll Program...2 Inledning...3 Lägesraport...3 Nya bredbandsmedel till Stockholms län...3 Utbetalningsprocessen...3

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 18 november. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 18 november. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(8) 2013-11-11 Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION / FÖRSTUDIE MALMÖ HÖGSKOLAS CAMPUS NÄT

PROJEKTSPECIFIKATION / FÖRSTUDIE MALMÖ HÖGSKOLAS CAMPUS NÄT Författare Ändrad av Datum/Senast ändrad Revision Sida Stefan Enderberg Nils Johnn 2012-11-27 1.0 1(6) Ärende Uppdrag Uppdragsnr Projektspecifikation / Förstudie Genomgång och analys av Malmö Högskolas

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: Anmält förhinder Närvarande icke tjg ersättare enlig rullande schema:

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

3 Föreståndaren har ordet

3 Föreståndaren har ordet Protokoll Sunet styrelsemöte SUNET 10 december 2014, Tulegatan 11, Stockholm Närvarande ledamöter: Stefan Bengtsson, ordförande Karin Bengtsson Anna Brunström David Höjenberg Susanne Kristensson Joakim

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Närvarande: Per Andersson Johan Berggren Gun Djerf, ordförande Kent Engström Tomas Liljebergh Per Nihlén

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen.

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen. f Datum/Date 2012-03-14 1 (5) Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte, 14 mars 2012, kl. 13:00 Närvarande: Marie Fryklöf, ordförande Johan Berggren, adjungerad Kent Engström Paul Haglund

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.30

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.30 2011-06-14 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Berith Örngren

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 1(6) Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 Gymnasienämnd 2010-01-21. 1 1:1 Att uppdra åt gymnasiechefen att utreda om 1 andra stycket

Läs mer

Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C. Bilaga 5

Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C. Bilaga 5 Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C Bilaga 5 Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.1 ÖVERSIKT

Läs mer