Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Kjell Nilsson Johnny Nilsson Staffan Sarbäck Johan Sigholm Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer Benny Stridsberg Sven Tafvelin Per Wernheim Övriga närvarande: Lennart Forsberg Hans Wallberg Olle Thylander, sekreterare Förhindrade: Peter Ohlsson 1. Inledning: Presentation av nya ledamöter De båda nya ledamöterna i styrelsen, Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer och Johnny Nilsson, hälsades välkomna och presenterade sig för styrelsen. 2. Antagande av dagordning Förslaget till dagordning antogs av styrelsen. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST FAX SUNET, Vetenskapsrådet Regeringsgatan Stockholm Stockholm

2 3. Anmälan av eventuellt jäv Inga ledamöter hade jäv att anmäla. 4. Val av justerare Sven Tafvelin utsågs att justera protokollet från dagens möte. 5. Gigasunet Hans Wallberg redovisade statistiksiffrorna för augusti månad Trafiken har bara långsamt återhämtat sig från sommarens lägstanivå. Som vanligt ligger Luleå tekniska högskola i topp, följd av universiteten i Uppsala och Umeå. Högsta topptrafiken har dock Chalmers tekniska högskola före Luleå tekniska högskola, Umeå universitet, studentbostäderna i Göteborg samt Uppsala universitet. Avbrotten på förbindelser till följd av avgrävda kablar har under kvartal 2 varit få på de lokala förbindelserna men fler på DWDM-förbindelserna och av något längre varaktighet. Linjen Luleå- Kiruna har haft intermittenta störningar Routeravbrotten har varit betydligt färre, trots att utrustningen nu börjar bli till åren och snart har tjänat ut inom SUNETs nät. 6. Underhållsavtal avseende Gigasunet Enligt planerna skall Gigasunet tas ur drift per den 1 januari 2007 och SUNET bör då inte längre behöva betala för drift och underhåll av detta nät. Avtalen med KTHNOC och Telia NMC avseende drift av nivå 2 och nivå 1 har följaktligen sagts upp och löper ut Expertstödet från Cisco (NRN support) är uppsagt till samma datum. Beslut: Styrelsen bekräftar uppsägningarna och anser inte att SUNET bör gardera sig med viss tids förlängning. När det gäller underhållsavtalen avseende de routrar som används i Gigasunet är situationen något mer komplicerad: -Vissa routrar av typ GSR (7 st) används för hopkoppling i Stockholm och för anslutning av externa organisationer, museer och konstnärliga högskolor. För dem behövs fortsatt underhåll stycken GSR-routrar används som core-routrar i Gigasunet men skall inte användas i det nya nätet. Underhållsavtalen för dessa bör följaktligen sägas upp per I Gigasunet används dessutom 70 stycken accessroutrar (typ Cisco 10720). För dessa föreslås underhållsavtalen kvarstå, men bara i en del fall bör kostnaden belasta SUNET. En del kommer att fortsätta att användas i det nya nätet, nämligen routrar vid högskolor som får anslutning av typ B (2x 1 Gbit/s) och vissa gemensamma routrar. Resterande routrar får de högskolor som så önskar behålla med fungerande underhållsavtal (mest förmånligt är ett fortsatt utnyttjande av SUNETs existerande underhållsavtal och inte att högskolorna själva tecknar nya avtal), men förutsättningen är då att SUNET äger vidarefakturera dessa högskolor kostnaden för underhållsavtal som inte behövs för Optosunets egen funktion utan avser routrar som används i högskolans egen verksamhet. Beslut: Styrelsen beslöt att hantera dessa underhållsavtal enligt förslaget. 2

3 7. Optosunet Hans Wallberg redogjorde för leveransläget för Optosunet. a. Förbindelserna Fortfarande saknas leveransbesked för några sträckor och det finns brister vad gäller dokumentation av vägbeskrivingar, lokalritningar, fiberanslutningar och elförsörjning. SUNET har därför i det längsta väntat med betalningen av de fakturor TDC-Song skickat med hänvisning till vad som överenskommits men har hittills inte hävdat formell försening av leveransen. Beslut: SUNET bör bestrida nästa faktura som inkommer om inte fullständig dokumentation enligt träffade överenskommelser då föreligger. b. Utrustningen Utrustningen måste anpassas till förbindelsernas kvalitet. Mätningarna som gjorts på det s k gröna nätet har gett bättre värden än förväntat och det betyder att en förstärkarsite kan elimineras i detta nät. Däremot är de uppmätta värdena i det röda nätet i flera fall sämre än de värden som tidigare uppskattats, varför SUNET måste skaffa ytterligare utrustning för detta nät. Det är olyckligt eftersom investeringskostnaden därigenom ökar, men ännu allvarligare är att det kan ta tid att få fram den utrustning som inte ingått i de ursprungliga planerna. Det finns därmed en uppenbar risk att Optosunet försenas. Leveranserna av den ordinarie utrustningen fortgår emellertid i stort sett som planerat. Flera universitet ansluter med 2*10 Gbit/s från dag 1 och KTHNOC ordnar utbildning i hur man konfigurerar de nya routrarna från Juniper. c. Tvist med Ementor Styrelsen informerades om Ementors reaktion på resultatet av upphandlingen av utrustning för Optosunet och de åtgärder som vidtagits av Ementor respektive SUNET. Senast har Ementor till Kammarrätten överklagat Vetenskapsrådets/SUNETs beslut att inte lämna ut vissa handlingar med hänvisning till sekretesslagen. Styrelsen noterade informationen. 8. Driftorganisation för Optosunet Det faktum att både SUNET och NORDUnet ungefär samtidigt tar en ny teknik i anspråk med nya krav på driften, samtidigt som båda hittills har använt sig av KTHNOC som driftorganisation har gjort att organisationerna börjat diskutera en gemensam lösning av driftfrågan. Styrelsen förelades ett förslag att lösa frågan om driftorganisation för det nya nätet i samarbete med NORDUnet på så sätt att samma organisation tar ansvar för nivå 1-drift både av de optiska näten och av IP-näten samt för nivå 2-drift av IP-näten. Därutöver skall den organisationen även svara för driften av stödsystem. NORDUnet/SUNET utser personal för nivå 2-drift av de optiska näten, logistik, projektkoordinering och en ansvarig manager och denna personal anställs av NORDUnet A/S. 3

4 Beslut: SUNET arbetar vidare med frågan tillsammans med NORDUnet i syfte att nå en lösning enligt förslaget. I första hand skall samtal föras med KTH om KTHs vilja och möjligheter att vara värd för den organisation som skisserats i förslaget och bidra med egen personal till de uppgifter som KTH har kompetens att lösa inom ramen för organisationen. Stor vikt skall därvid läggas vid kompetensväxling/kompetensutveckling över tiden, fungerande rutiner för övervakningen på alla nivåer och internt kvalitetssäkringsarbete. SUNET bör också tillförsäkras ett inflytande och ges möjlighet att löpande följa upp tillämpningen av överenskomna rutiner. Innan avtal tecknas skall beslut fattas i styrelsen. 9. Rapport från avgiftsgruppen Staffan Sarbäck rapporterade att gruppen ännu inte har en fullständig rapport färdig men är klar med principdiskussionen och är redo att inom kort lägga fram sin rapport. a. Basnätet När det gäller den viktigaste frågan - hur kostnaderna för basnätet skall fördelas mellan högskolorna - förordar gruppen att SUNET behåller dagens modell. Den är tydlig, enkel och ger ett bra mått på verksamhetens omfattning. Styrelsen gav starkt stöd åt denna uppfattning och konstaterade att det finns modeller som skulle vara mer tilltalande för några högskolor men knappast någon som alla skulle förklara sig nöjda med. I det perspektivet är dagens modell tillräckligt bra. Den enda komplettering som behöver göras är att enligt avgiftsgruppens förslag beakta att några högskolor i det nya nätet i varje fall inledningsvis ansluts med lägre kapacitet än flertalet. Det bör ge dem en viss rabatt på avgiften, eftersom SUNET därigenom sparar in en del utrustning. Den lägre avgiften räknas fram med utgångspunkt i den besparing som SUNET gör. Skulle dessa högskolor senare vilja uppgradera sin anslutning till samma nivå som majoritetens får en ny avgift räknas fram som täcker den extra utrustningsanskaffning som då måste göras. b. Punkt till punkt-förbindelser över egna våglängder Arbetsgruppen konstaterar att det inte går att ge ut en detaljerad prislista för denna typ av förbindelser eftersom förutsättningarna och den investering i utrustning som behöver göras för varje förbindelse varierar starkt. Enklast är att upprätta en punkt-till-punkt-förbindelse mellan två högskolor som sitter på samma nät (grönt eller rött). Om förbindelsen måste passera centralnoden på vägen till ett annat universitet eller till NORDUnet krävs mer utrustning. Avgiftsgruppen föreslår att följande principer skall vara vägledande vid prissättningen: I särskild överenskommelse mellan SUNET och resp. universitet/högskola fastställs vad som gäller för tillgången till en p2p-förbindelse. Av överenskommelsen ska framgå bl.a. förbindelsens kapacitet, typ av förbindelse, vilka punkter som skall sammankopplas, förbindelsens varaktighet och avgift till SUNET. SUNET äger den utrustning som krävs för att upprätta en förbindelse Nyttjaren skall stå för särkostnaderna för den extra utrustning som krävs för en förbindelse. Det gäller avskrivningskostnader, kostnader för tekniskt underhåll och ev. andra kostnader. 4

5 Avgifterna skall stimulera användandet SUNET skall ha en pool av utrustning så att p2p-förbindelser snabbt kan upprättas. Om p2p-förbindelsen har lång varaktighet skall SUNET köpa in ny utrustning så att utrustningspoolen upprätthålls. För att ge intresserade någon uppfattning om vad en p2p-förbindelse kan komma att kosta anger avgiftsgruppen följande exempel: Ungefärligt pris för en GE-anslutning från ett universitet/högskola till centralnoden: kr/månad Ungefärligt pris för en 10GE-anslutning från ett universitet/högskola till centralnoden: kr/ månad. Hittills har SUNET fått ett 10-tal förfrågningar avseende p2p-förbindelser, bl a avseende hopkoppling av campusnät på olika orter. c. Anslutning av studentbostäder För anslutning av studentbostäder föreslår avgiftsgruppen följande principer: Det skall vara möjligt att ansluta studentbostäder till OptoSunet Anslutningen av studentbostäder till OptoSunet skall regleras i avtal mellan SUNET och den studentorganisation (motsv.) som ansvarar för studentbostadsnätet och dess anslutning till OptoSunet. o Endast studenter får nyttja det nät som ansluts till OptoSunet o Studentorganisationen (motsv.) har ansvar för användningen av studentbostädernas anslutning till OptoSunet inklusive hantering av missbruk (även kallat abusehantering) Anslutningen av studentbostäder till OptoSunet kan ske på två sätt: o Direkt till OptoSunet med hjälp av en s.k. punkt-till-punkt förbindelse o Via en högskolas normala routade nät (campusnät) till OptoSunet SUNET:s centrala driftorganisation står för drift och underhåll av anslutningen fram till överenskommen avlämningspunkt, samt för den av SUNET ägda utrustningen. Anslutningen kan ske med en kapacitet av 1 Gbit/s (GE) eller 10 Gbit/s (10GE) Vid anslutning med 10GE kan användningen i avtalet begränsas i steg om 1 Gbit/s. Kontroll av hur stor användningen varit sker i efterhand genom trafikmätning. Anslutningen till SUNET sker i normalfallet utan redundans men studentorganisationer (motsv.) som så önskar kan ansluta studentbostadsnät med dubbla fiberförbindelser till OptoSunet för att på så sätt uppnå en fullt redundant anslutning Studentbostadstrafiken skall kunna särredovisas. Anslutning av ett studentbostadsnät via ett campus-nät skall göras på ett sådant sätt att studentbostadstrafiken kan redovisas. Om anslutning av studentbostäder sker via ett campusnät skall studentorganisationen (motsv.) förutom avtal med SUNET, även teckna avtal om detta med aktuell högskola/universitet. Studentorganisationen (motsv.) skall stå för särkostnaden för den utrustning som SUNET använder för anslutningen. Den studentorganisation (motsv.) som ansluter studentbostadsnät till OptoSunet erhåller rätt att deltaga i de av SUNET organiserade nätverksverksamheterna (såsom SUNET Forum, TREFpunkt osv.) på samma villkor som övriga anslutna parter. 5

6 I det fall ett studentbostadsnät ansluts till OptoSunet via ett Campusnät förutsätts att SUNET inte behöver anskaffa någon utrustning. När ett studentbostadsnät ansluts direkt till Optosunet krävs följande: Fiberoptisk förbindelse från studentbostadsnätet till SUNET:s stamnätsnod (anskaffas och bekostas av studentorganisationen (motsv.)) Utrustning för p2p-förbindelse från stamnätsnoden till centralnoden (se förslaget avseende p2pförbindelser ovan) Utrustning för anslutning i en av de centrala routrarna i OptoSunet. Baserat på de utrustningspriser som gäller i dag har avgiftsgruppen räknat fram följande ungefärliga priser för olika typer av studentbostadsanslutningar: Prisindikation för en icke redundant GE-anslutning direkt till GigaSunet: kronor/månad. I detta ingår trafikavgift för 1 Gbit/s. Prisindikation för en icke redundant 10GE-anslutning direkt till GigaSunet kronor/ månad (samt ytterligare kronor/månad som trafikavgift per påbörjad Gbit/s som avtalats). Prisindikation för trafikavgift per påbörjad Gbit/s vid anslutning via ett campusnät: kronor/månad. Beslut: Styrelsen ansluter sig till de riktlinjer som föreslagits av avgiftsgruppen, men innan dessa kan tillämpas bör förslaget gå ut på remiss till universitet och högskolor. Dessutom bör studentorganisationernas och studentbostadsföretagens synpunkter inhämtas genom studentrepresentanterna i styrelsen. Styrelsen uppdrar åt ordföranden att sända ut förslaget på remiss så snart avgiftsgruppen formellt avlämnat sin slutrapport. Styrelsen konstaterar att det är regeringen som tar beslut om principerna för hur kostnaderna för basnätet fördelas mellan högskolorna och som därför måste godkänna också den föreslagna kompletteringen av nu gällande regelverk i syfte att ge rabatt åt högskolor med annan anslutningskapacitet än majoriteten har (förutsatt att remissen till universitet och högskolor inte ger anledning att avvisa förslaget om en sådan avgiftsdifferentiering). 10. Förslag om nya tjänster i SUNET Det har länge förts fram önskemål om att SUNET skall erbjuda fler tjänster och olika förslag har förts fram. Bland annat har man önskat sig en enkel möjlighet till Internet-uppkoppling och nya sätt att kommunicera. a) Internetuppkoppling vid resor SUNET och SWAMI har på senare tid verkat för ett mer aktivt svenskt deltagande i Eduroamsamarbetet. Eduroam är ett globalt nätverk av Radius-servrar som gör det möjligt att använda 802.1x på universitet och högskolor och andra forskningsinstitutioner runt om i världen. Anders Magnusson vid Luleå tekniska högskola har undersökt en annan lösning som snabbt skulle kunna ge svenska universitet och högskolor ett fungerande alternativ till Eduroamlösningen. 6

7 Den undersökta lösningen är en tjänst som erbjuds av det amerikanska företaget ipass och som idag används av bl a SAS, Luftfartsverket, Rica Hotel och forskningsnät i Danmark, Schweiz och Holland. En lämplig form för SUNET att ge universitet och högskolor tillgång till tjänsten skulle vara att teckna avtal med danska Forskningsnettet, som redan har ett avtal med ipass. SUNET skulle också kunna teckna avtal direkt med ipass, men Anders Magnusson bedömer att vi då skulle få sämre villkor. ipass kan användas med samma infrastruktur som Eduroam (radiusservrar) utan att det uppstår konflikter mellan de båda systemen. Beslut: SUNET försöker få ett avtal med det danska Forskningsnettet kring ipass. Grundavgiften för samarbetet (ca 5000 USD per år) kan betalas av SUNET medan minutavgifterna för uppkoppling får betalas av respektive högskola. Det förutsätts att räkningarna till slutkunderna på ett enkelt sätt kan processas automatiskt så att SUNET inte drabbas av att behöva administrera faktureringen till högskolorna. b) Instant messaging-tjänst Från SUNETs tekniska referensgrupp kommer ett förslag att erbjuda bl a instant messaging och annan meddelandehantering som en tjänst åt universitet och högskolor. Tanken är att bygga upp en gemensam tjänst som kan profileras så att den passar de enskilda högskolornas önskemål och behov. Tekniska referensgruppens förslag bygger på användning av programvaran Jabber, som finns i en open source-version och kan användas med olika plattformar. Enligt Jabber kan man med deras produkt streamline information flow, facilitate collaboration to make better and faster decisions, and build new presence-enabled products and services. Det finns gott om referenser och case studies som styrker detta påstående. Styrelsen fann visserligen tanken på en tjänst som skapar nya sätt att samarbeta intressant men varnade för att direkt bygga upp en tjänst på en viss teknisk plattform utan att ha undersökt alternativa plattformar. Man måste enligt styrelsen dessutom vara medveten om att en tjänst av detta slag på ett avgörande sätt kan komma att förändra arbetssättet vid universitet och högskolor, varför man först noga bör ha tänkt igenom konsekvenserna för användarna. Att öppna för en ny typ av kommunikation är en sak att erbjuda ett fungerande samarbetssystem är något helt annat. Ett projekt kring denna typ av tjänster bör därför delas in i flera steg, där det hela tiden är viktigt att arbeta med användarnas intressen för ögonen. Beslut: SUNET bör tillsätta en projektgrupp med användarrepresentanter som kan ta fram ett mer genomarbetat förslag. Om SUNET därefter skall gå vidare med detta måste det vara med en lösning som vi tror på och tillhandahåller för hela högskolan i full medvetenhet om den komplexitet som ryms inom begreppet man-machine collaboration. c) Nätmöten I anslutning till diskussionen om tjänster anmäldes ett annat önskemål från diskussionen i den tekniska referensgruppen, nämligen att SUNET bör tillhandahålla en möjlighet att på ett enkelt sätt beställa ett elektroniskt mötesrum som reserveras för beställaren under önskad tid. För närvarande tillhandahåller SUNET endast ett konferensrum där man kan prova på Marratechs 7

8 e-konferensteknik och slumpmässigt föra diskussioner med dem som råkar befinna sig i detta mötesrum när man ansluter. Styrelsen konstaterade att större högskolor i vissa fall har skaffat sig egna elektroniska konferensrum som kan bokas av högskolans anställda men att det kan finnas behov av en lösning för de högskolor som inte kommit lika långt när det gäller att utnyttja videokonferensteknik. Beslut: Styrelsen uppdrar åt SUNETs nätmötestjänst att undersöka hur det framförda önskemålet bäst kan tillgodoses. 11. Rapport från möten Styrelsen fick en rapport från mötet i SUNETs tekniska referensgrupp (där bl a tjänsteförslagen ovan diskuterats) och informerades om att Riksrevisionen inlett en revision av SUNET inom ramen för en översyn av Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer (KFI). Styrelsen noterade informationen. 12. SUNET Forum Styrelsen bör fastställa ett datum för SUNET Forum (som senast hölls i december 2005) och utse en programkommitté för evenemanget. Beslut: Vi bör avvakta övergången från Gigasunet till Optosunet och använda SUNET Forum som ett tillfälle att inviga det nya nätet. Ett lämpligt datum är därför onsdagen den 17 januari Till programkommitté utsågs Staffan Sarbäck, Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer och Gun Djerf som får stöd av Hans Wallberg och Olle Thylander. 13. Remiss avseende reglering av IP-baserad telefoni Styrelsen informerades om de förslag som PTS för fram i rapporten IP-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112. PTS vill bl a på sikt att definitionen av begreppet telefonitjänst i ekom-lagen förändras och anpassas till framväxten av nya typer av telefoni. Styrelsen noterade informationen utan att framföra några direkta reaktioner på förslagen. 14. Infraservice-projektet Infraservice-projektet startades med ambitionen att inom högskolevärlden skapa fungerande gemensamma system för i synnerhet autentisering, auktorisering och access. Det har därvid inte bara handlat om att utveckla, utvärdera och välja användbara tekniker utan också om att få en uppslutning kring dessa så att de kan introduceras brett och komma till praktisk användning i högskolornas verksamhet. Redan från projektets början har det därför bedrivits som ett samarbetsprojekt där ett antal universitet och högskolor spelat en viktig roll och deltagit med både finansiering och eget arbete. Dessutom har arbetet bedrivits i nära kontakt det arbete som bedrivs internationellt inom området för att om möjligt använda och påverka lösningar och rekommendationer som syftar till att underlätta internationellt utbyte. 8

9 Sedan en tid tillbaka har de medverkande högskolorna organiserat sig i en allians med namnet Swedish Alliance for Middleware Infrastructure, SWAMI, som nu omfattar 12 högskolor och SUNET. Ansvarig kontakt mot SUNET är Umeå universitet. Styrelsen fick en översikt över de delprojekt som SWAMI arbetar med och en verksamhetsöversikt för Preliminärt har SUNET budgeterat 1,5 Mkr för stöd till årets verksamhet, där de totala kostnaderna summeras till 4,1 Mkr. SWAMI föreslår nu att SUNET ökar sin andel av kostnaderna till 2,2 Mkr år Beslut: Styrelsen konstaterar att SWAMI arbetar över ett brett område med mycket betydelsefulla frågor som det är angeläget att stödja. I vissa fall har man också nått viktiga konkreta resultat, t ex i arbetet med ett nytt antagningssystem för högskolan (NyA). Dock skulle styrelsen vilja se fler färdiga tjänster och konkreta produkter som resultat av verksamheten samt bättre definierade tidplaner för de resultat som skall levereras. Styrelsen avsätter som SWAMI föreslagit 2,2 Mkr för verksamheten 2006 och vill för 2007 få ett förslag med sluttidpunkter för de aktiviteter som inte utvecklats så långt att de övergått eller kan övergå från projekt till reguljära tjänster. 15. Rapport från MonNet-projektet Sven Tafvelin redogjorde för observationer som gjorts inom MonNet-projektet vid analys av trafik på SUNETs ryggradsnät (sträckan Göteborg-Borås). Vid analysen har man bl a använt sig av s k fingerprinting. En del resultat är något överraskande. Så t ex används optioner i IPv4- protokollet ytterst sällan och fragmentering på IP-nivån hittar man i mindre än 0,01 procent av den studerade trafiken. Resultaten kommer att redovisas i en artikel i en vetenskaplig tidskrift med Wolfgang John och Sven Tafvelin som författare. SUNET kommer enligt tidigare beslut att stödja projektet t o m september Mätutrustningen är nu i gång men måste tas ner när SUNET går över till Optosunet. Utrustningen i sig klarar av att mäta också på optisk fiber men det är för närvarande oklart om några mätningar kommer att kunna göras på Optosunet. Styrelsen noterade informationen. 16. Övriga ärenden och övrig information a) Samarbete med Kina Sven Tafvelin berättade att NORDUnet har diskuterat ett samarbete med kinesiska akademiska nät och gärna vill ha konkreta förslag på samarbetsprojekt. Nätmätningar skulle kunna bli ett sådant projekt. Samarbete skulle också kunna gälla säkerhetsfrågor (men ett samarbete inom detta område kan bli mer kontroversiellt). Styrelsen noterade informationen. b) Avtackning av Lars Elve Larsson och Arne Sundström Styrelsen konstaterade att man inte fått tillfälle att ordentligt avtacka vare sig Lars Elve Larsson eller Arne Sundström. Beslut: Båda bör bjudas in till SUNET Forum och avtackas där. 9

10 Vid protokollet Justeras: Olle Thylander Sven Tafvelin Mille Millnert 10

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny Nilsson Peter Olsson Johan Sigholm Benny Stridsberg

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 januari 2005 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande (med undantag av punkt 11) Gun Djerf Anita Hansbo (t o m punkt 8) Lars-Elve Larsson Staffan Sarbäck

Läs mer

Punkt-till-punkt förbindelser i OptoSunet

Punkt-till-punkt förbindelser i OptoSunet Page 1 of 6 Punkt-till-punkt förbindelser i OptoSunet Bakgrund Med anledning av driftsättningen av SUNET:s nya nät, OptoSunet, har SUNET:s styrelse efter förslag från SUNET:s arbetsgrupp för avgiftsfrågor

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 3 november 1998

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 3 november 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 3 november 1998 Närvarande ledamöter: Sigvard Nilsson, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne

Läs mer

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007 PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny Nilsson Kjell

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande punkt 1-5 samt 7-11. Lennart Bergström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson, ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Eva Müller Staffan Sarbäck Johan Sigholm Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2002-01-10 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Kent Engström Bengt Gördén Magnus Höglund Leif Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande fr o m punkt 8 Anne-Charlotte Berglund Sonnhammer Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2001-06-14 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008

fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008 PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Joel Brandell Gun Djerf Anita Hansbo Johnny Nilsson Per-Olof Rehnquist Staffan Sarbäck Johan

Läs mer

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Dagsläget GigaSunet har nu varit i full drift i ett halvår Under denna period har det förekommit

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp

SUNETs Tekniska Referensgrupp SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum 1997-01-22 Närvarande ledamšter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidson Jan Engvald Björn Forselius Roland Hedberg Gunnar Lindberg

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 4 april 2001. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 4 april 2001. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 4 april 2001 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Lennart Bergström Anne Ehrenholm Lars-Elve Larsson Lennart Ljung Kerstin Malmqvist Magnus Mårtensson

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14 april 2004 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Lennart Ljung Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Staffan

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 31 mars 2005. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 31 mars 2005. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 31 mars 2005 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Jan Martin Löwendahl Kjell Nilsson Staffan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Joel Brandell Gun Djerf Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström Johan Sigholm Sven Tafvelin

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Berner Lindström Sigvard Nilsson Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00 Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00 Närvarande ledamöter: Marie Andersson Per Andersson Gun Djerf (via telefon) Kent Engström Leif

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

TrefPunkt Örebro 12-13 13 oktober 2005

TrefPunkt Örebro 12-13 13 oktober 2005 TrefPunkt Örebro 12-13 13 oktober 2005 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Trafik i GigaSunet Se även http://stats.sunet.se stats.sunet.se/ Mar

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2001-08-30 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000

SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000 Protokoll fört vid SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande t o m punkt 9 Lennart Bergström Anne Ehrenholm Lars-Elve Larsson Berner Lindström

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

TrefPunkt Karlshamn 20-21 21 april 2005

TrefPunkt Karlshamn 20-21 21 april 2005 TrefPunkt Karlshamn 20-21 21 april 2005 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Trafik i GigaSunet Se även http://stats.sunet.se stats.sunet.se/

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp

SUNETs Tekniska Referensgrupp SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1998-03-24 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Björn Forselius Roland Hedberg Sören Hollander

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1998-09-08. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande)

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1998-09-08. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1998-09-08 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Christer Holgersson (ersättare för Roland Hedberg)

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 5 februari 2004. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 5 februari 2004. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 5 februari 2004 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Ulf-Björn Rönn Staffan

Läs mer

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen.

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen. f Datum/Date 2011-07-04 1 (5) Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 16 juni 2011, kl.13.00 Närvarande: Marie Fryklöf, ordförande via Adobe Connect Per Andersson

Läs mer

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers SUNET-historik Sven Tafvelin Chalmers När togs initiativet till Sunet? Jo, hösten 1979 på Wijks kursgård, Lidingö. Bakgrund för mötet Styrelsen för teknisk utveckling (STU) förväntade sig att (som vanligt)

Läs mer

Prisförslag 2016-04-08

Prisförslag 2016-04-08 Prisförslag 2016-04-08 Brf Grankotten 1, 40 lägenheter Göteborg Bakgrund Brf Grankotten 1 önskar prisförslag på Bredband, TV och Telefoni via Fiber. I samband med en kollektiv gruppanslutning önskas uppgradering

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder!

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Datum 2015-04-09 Månadsbrev mars 2015 Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Under mars månad har jag träffat Olle Persson och Stefan Persson

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse: Lars Bjurström, ordförande, Karin Farinder, vice ordförande, Göran Wahlqvist, kassör, Britt Johansson, sekreterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Regionrådsmöte Umeåregionen

Regionrådsmöte Umeåregionen Regionrådsmöte regionen Dag Fredag 10 juni 2011 Tid 09.00 15.00 Plats ENS, samverkanshuset, universitet. Bottenvåningen, TrippelHelix. Närvarande Ingemar Nyman, Bjurholm Kurt-Allan Egelby, Bjurholm Lars

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Avtalet kan endast tecknas av företag

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG

ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG Guiden för dig som vill driva fiberfrågan. VILL DU HA ÖPPEN FIBER I DITT VILLAOMRÅDE? BLI FIBERAMBASSADÖR. Finns det intresse för fiber bland grannarna i ditt villaområde? Då

Läs mer

125 Mötets öppnande Ordförande Catarina Hanell hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

125 Mötets öppnande Ordförande Catarina Hanell hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. Sida 1 (7) Protokoll nr 11 fört vid styrelsemöte med ESK torsdag den 26 februari Närvarande: Catarina Hanell, Aino Dahl, Gun Lundin, Staffan Connysson, Per-Erik Johansson, Göran Hugosson samt Eva Andersson.

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10

Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10 2014-10-22 1 (14) Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10 Beslutande Ledamöter Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP) Claes Häggblom, (KD) Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 INLEDNING Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Lånevillkor för samfällighetsföreningar

Lånevillkor för samfällighetsföreningar Lånevillkor för samfällighetsföreningar Hans Lind Trita-FOB-Rapport-2016:1 ISBN 978-91-85783-59-5 Januari 2016 1 Förord Ibland är det tämligen slumpartade omständigheter som leder fram till en intressant

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 30 mars 1999. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 30 mars 1999. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1999 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Lars-Elve Larsson Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli Sveriges Universitets- 2011-04-26 & Högskoleförbund Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli Deltagare: Yasmine Lindström, ordförande

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Vi bygger fiber till dig i sommar!

Vi bygger fiber till dig i sommar! Vi bygger fiber till dig i sommar! Vi kan med glädje meddela att vi under 2016 kommer bygga fiber där du har din fastighet och erbjuder dig att beställa. Ljusnet bjuder in till ett uppstartsmöte där vi

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Protokoll från Nitus styrelsemöte 20-21 oktober 2009 på Breanäs, Östra Göinge

Protokoll från Nitus styrelsemöte 20-21 oktober 2009 på Breanäs, Östra Göinge Protokoll från Nitus styrelsemöte 20-21 oktober 2009 på Breanäs, Östra Göinge Närvarande: Ordförande Karin Berkö, Östersunds kommun Ordinarie ledamöter Kent Wallén, Katrineholms och Vingåkers kommuner

Läs mer

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande

Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande PM 1(5) Förändringar i regelverket avseende införande av intygskonverteringstjänst och alternativt tekniskt anslutningsförfarande E-legitimationsnämnden har tagit fram utkast till uppdaterat regelverk

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132 Riksrevisionen årlig revision 1 (12) 4.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se Frågor och svar. Senast uppdaterad 2016-03-14 Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa. Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev. felaktigheter.

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C Säkerhet Säkerhet 2 (14) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3 Säkerhets-

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET Kallelse, handlingar och underlag Det är viktigt att kallelse, handlingar och underlag (för t.ex. beslutsärenden) kommer ut till samtliga ledamöter i tid (hur lång tid finns reglerat i stadgarna), och

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

3 Föreståndaren har ordet

3 Föreståndaren har ordet Protokoll Sunet styrelsemöte SUNET 10 december 2014, Tulegatan 11, Stockholm Närvarande ledamöter: Stefan Bengtsson, ordförande Karin Bengtsson Anna Brunström David Höjenberg Susanne Kristensson Joakim

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-16 Tid Kl 09.00 12.00 Plats KS-salen, stadshuset, Kalmar Omfattning 1-13 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson. Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

Protokoll nr: 9. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2011-10-17. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 103-114

Protokoll nr: 9. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2011-10-17. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 103-114 Protokoll nr: 9 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2011-10-17 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 103-114 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Barbro Wettersten Bert-Ola Wallin

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet kl. 13.00 den 10 mars 2010 vid Vetenskapsrådet, Stockholm.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet kl. 13.00 den 10 mars 2010 vid Vetenskapsrådet, Stockholm. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet kl. 13.00 den 10 mars 2010 vid Vetenskapsrådet, Stockholm. Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Karin Bengtsson Johanna Berg Joel Brandell Dan Henningson

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Moras öppna nät. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening 2015-01-28 Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gunsmark 34 915 94 Ånäset Bästa Gulli, AllTele tackar för er förfrågan gällande kollektiv anslutning av Internetaccess med

Läs mer

Protokoll nr 1 2014 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag 10 februari 2014 kl 08.30-14.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11

Protokoll nr 1 2014 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag 10 februari 2014 kl 08.30-14.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Protokoll nr 1 2014 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: Måndag 10 februari 2014 kl 08.30-14.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1999-03-24. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande)

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1999-03-24. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1999-03-24 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Richard Cedergren (ersättare för Anders Mattsson) Jan Engvald

Läs mer

Paketering av programvara. Slutrapport

Paketering av programvara. Slutrapport Paketering av programvara Slutrapport Sid 1 (5) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1. Projektets omfattning... 3 1.2. Referenser... 3 1.3. Definitioner och förkortningar... 3 2. Beskrivning av projektet...

Läs mer

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl.

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson,

Läs mer

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie Nationell flerpartstjänst En pilotstudie 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Om piloten... 2 4. Resultat... 3 4.1 Administration av piloten av projektet... 3 4.2 Intryck från användarna... 3 5. Norge har

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 29 september 1998

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 29 september 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 29 september 1998 Närvarande ledamöter: Sigvard Nilsson, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne

Läs mer

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2008

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2008 Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Typ av möte: Årsmöte Mötesdatum: 2008-02-19 Närvarande: 52 personer som representerade 41 kolonilotter. 1 Mötets öppnande. Carin Bengtsson hälsade de närvarande välkomna

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...3 2 Gravskötsel och gravskötselavgift...3 2.1 Gravskötsel och blomstersmyckning...3 2.2 Gravskötselavgift...4 2.3 Tecknandetidpunkt för nya

Läs mer