Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Berner Lindström Sigvard Nilsson Arne Sundström Staffan Sarbäck Per Wernheim Övriga närvarande: Lennart Forsberg Hans Nordlöf (punkt 10) Hans Wallberg Olle Thylander, sekreterare Anmält förhinder: Frans Lettenström Sven Tafvelin Barbro Thomas 1. Dagordning Utsänd dagordning godkändes med tillägg av - som övrig fråga - utseende av representant för Linköping i den tekniska referensgruppen samt ett spörsmål avseende användning av domännamn..

2 2. Uppdrag att justera protokoll Till justeringsman utsågs Per Wernheim. 3. Finansieringssituationen Ordföranden informerade styrelsen om att han haft diskussioner med statssekreteraren varvid tre olika modeller övervägts för den omprioritering som enligt vårpropositionen skall kunna förstärka SUNET så att SUNET kan finansieras även 1999 i väntan på de föreslagna förstärkningarna år 2000 och De tre modellerna är a. uttaxering av avgifter från universitet och högskolor b. omprioritering på departemental nivå (viss procent av högskolornas omslutning) c. utnyttjande av reservationer eller ränta på reservationer. Av dessa modeller är c den som SUNET i första hand rekommenderar. I andra hand rekommenderas modell b. Sekreteraren redogjorde därefter för effekterna på SUNETs budget av de i vårpropositionen föreslagna förstärkningarna utifrån antagandet att ca 100 Mkr årligen kan tillföras SUNET genom omprioritering enligt ovan under perioden Uppgraderingen av SUNETs kapacitet Hans Wallberg meddelade att upphandlingen fortskrider planenligt, vilket innebär att ett antal leverantörer valts ut och får lämna anbud. 5. Uppringd IP-tjänst för anställda Även denna upphandling går enligt planerna och målsättningen är att vara klar med den innan höstterminen börjar. Styrelsen diskuterade i anslutning till informationen lämpliga åtgärder för att informera om resultatet när upphandlingen väl är klar. 6. Peering policy

3 Styrelsen beslöt fastställa utsänt förslag till policy för samtrafik (peering). 7. "Mellan tummen och pekfingret" Styrelsen gav synpunkter på ett utkast till broschyren "Mellan tummen och pekfingret" som utformats enligt idéer som förts fram under tidigare styrelsediskussioner. Lennart Forsberg har dock vidgat konceptet och åstadkommit en produkt som på 20 små sidor ger väsentlig information om SUNET i en rad avseenden. I stort sett anser styrelsen att de väsentligaste aspekterna redan finns med i utkastet. Dock saknas ett NORDUnet-blad. Vidare borde skriften också kort peka på vilka fördelar SUNET ger användarna för den publik som ställer frågor om "nyttan" med SUNET. 8. ENPG Hans Wallberg rapporterade från det senaste mötet i ENPG (European Network Policy Group) där bl a en beskrivning gavs av projektet Quantum, som skall ge det europeiska ryggradsnätet 155 Mbit/s-standard och det till ett pris som kanske inte blir högre än vad man nu betalar för TEN34 (priset på 155 Mbit/s-linjer är nu bara 1/5 av vad det var när TEN34 upphandlades). Det ser alltså ljust ut för QUANTUM-projektet (QUAlity Network Technology for User-oriented Multimedia), men fortfarande finns finansieringsproblem för TEN34 under övergångstiden mellan det fjärde och femte ramprogrammet. En attraktion vid ENPG-mötet var den professor från universitetet i Wien som talade medryckande om fotoniska nät. Denne skulle vid tillfälle kunna bjudas in till Sverige. 9. TERENA Arne Sundström rapporterade därefter från TERENAs generalförsamling, som hölls den maj i Dresden. Noterbart från detta möte är bl a att fem länder hotas av uteslutning p g a att de inte betalar sina avgifter till TERENA. EARN-NJE är nedlagt som TERENA-service och RIPE NCC, som tidigare sorterade under TERENA, är nu en egen organisation. TERENA satsar nu åter mer på tekniska projekt. Medlemmarna kan bidra ekonomiskt till projekt som de finner särskilt intressanta och Arne argumenterade för att också SUNET bör ge stöd åt de projekt som intresserar oss mest. Intressanta, ännu ej startade projekt är

4 Videoconferencing Tools CD-ROM samt projektet Internet streaming media. Den ambitiösa användarguide (Guide to Network Resource Tools eller GNRT) som TERENA tagit fram i ett projekt är nu klar och publiceras dels som bok (på förlaget Addison Wesley), dels på nätet (http://www.terena.nl/libr/gnrt/). Medlemsorganisationerna erbjuds köpa boken till specialpris (60 % rabatt) och erbjuds också översättningsrättigheter vid beslut före den 1 juli Styrelsen beslöt att beställa en upplaga om 250 ex för utdelning bl a vid SUNET Forum hösten 1998 och att förvärva översättningsrättigheterna till svenska. Joint European Conference hålls i år i Dresden under namnet TERENA Network Conference och planen är att hålla 1999 års konferens gemensamt med NORDUnet i Lund, sannolikt den 7-10 juni Finland, som egentligen skulle ha arrangerat NORDUnetkonferensen 1999, har förklarat sig villigt att avstå från arrangemanget detta år till förmån för Lund. I Lund har redan lokaler bokats och andra förberedelser gjorts. Även om TERENA-konferensen i Lund inte skulle bli av står det nu fast att 1999 års NORDUnet-konferens äger rum i Lund. Detta kommer att tillkännages på årets konferens i Tromsö. 10. HITS Ordföranden välkomnade på denna punkt Hans Nordlöf, som bett att få komma och informera SUNETs styrelse om planerna på ett samarbete i IT-säkerhetsfrågor mellan universitet och högskolor som en aktivitet med stöd av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund SUHF. Styrelsen gav synpunkter på organisationsformen, som bör vara ett rullande ettårsprojekt, om HITS bildas. HITS kan fungera som ett utredningsinstitut, men ansvaret för den egna policyn i säkerhetsfrågor bör ligga på universitet och högskolor som hittills. Samarbete i säkerhetsfrågor bör bedrivas som ett nationellt projekt och någon regional organisation för HITS bör inte byggas upp. Inom datakommunikation bör man inte heller utveckla specifikt svenska säkerhets-lösningar utan här är internationellt samarbete den enda framkomliga vägen. För högskolornas IT-samverkan är HITS ett välkommet initiativ och för SUNET innebär det att vissa säkerhetfrågor som inte står i fokus om man enbart ser till datakommunikationen nu kan hänvisas till SUHF och HITS. Om allt går som planerat kan HITS reguljära verksamhet starta den 1 oktober 1998.

5 11. Nästa möte Styrelsen beslöt att fastställa följande tider för sammanträden under hösten 1998: Tisdagen den 29 september kl på Arlanda Tisdagen den 3 november kl i Luleå (i samband med SUNET Forum) samt Tisdagen den 1 december kl på Arlanda. 12. Representant för Linköping i den tekniska referensgruppen Styrelsen beslöt på förslag av Linköpings universitet att utse Bo Kleve till ledamot av SUNETs tekniska referensgrupp för återstoden av mandatperioden. 13. Användning av domännamn Hans Wallberg tog upp frågan om användning av andra domännamn än högskolans för datorer anslutna till en högskolas nät. Principiellt måste detta anses vara fel, samtidigt som det finns situationer där det finns goda förklaringar till att ett annat domännamn valts. Styrelsen uppdrog åt Hans Wallberg att föreslå ett förtydligande av SUNETs regler vad gäller användning av domännamn och tillställa styrelsen detta förslag för synpunkter via mail. 14. Övriga frågor och övrig information Styrelsen fick korta rapporter om Konferenser för kommunernas IT-samordnare Inom ramen för bibliotekssatsningen har SUNET genomfört tre konferenser som riktat sig särskilt till kommunernas IT-samordnare, som i många fall varit oförstående inför regeringens avsikter och uppträtt som direkta motståndare till särlösningar för biblioteken. Konferenserna blev ett tillfälle för både utbildningsdepartementet/sunet och de inbjudna IT-samordnarna att förtydliga sina positioner och

6 meningsutbytet var stundtals livligt. Efter konferenserna har utbildningsdepartementet funnit sig föranlåtet att skriva till kommunstyrelserna och framhålla att avsikten med bibliotekssatsningen är att ge medborgarna nya möjligheter att få information och delta i utbildning och att det därför är en fråga för den politiska nivån och inte en teknikfråga. Metadatakonferens på Kungliga biblioteket SUNET har i samarbete med NETlab i Lund och Kungliga Biblioteket stött en konferens om metadata och då särskilt metadata enligt Dublin Core. Önskemål finns om bättre samordning inom området (där flera aktörer är verksamma) och det finns förväntningar att SUNET skall kunna spela en roll i detta sammanhang tillsammans med andra intressenter som NETlab, KB och ISOC-SE. Karlskrona/Ronneby-förbindelsen Diskussioner har förts med rektor för högskolan i Karlskrona/Ronneby beträffande dels SUNETs bidrag till finansieringen av högskolans nya SUNET-förbindelse till KTH, dels högskolans planer för anslutning till det uppgraderade SUNET som nu upphandlas. För finansieringen under 1998 har högskolan fått ett bud av SUNET. Fr o m 1999 önskar Karlskrona/Ronneby åter vara en del av SUNET på samma villkor som övriga högskolor. Vid protokollet Olle Thylander Justeras: Per Wernheim Anders Flodström

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Övriga närvarande: Eva Stensköld, sekreterare Hans Wallberg. Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen.

Övriga närvarande: Eva Stensköld, sekreterare Hans Wallberg. Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 25 maj 2010 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Dan Henningson (punkt 1 t.o.m. punkt 13) Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer