Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 april Närvarande ledamöter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 april 2003. Närvarande ledamöter:"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 11 april 2003 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Ulf-Björn Rönn Staffan Sarbäck Benny Stridsberg Arne Sundström Sven Tafvelin Per Wernheim Övriga närvarande: Lennart Forsberg Börje Josefsson Hans Wallberg Olle Thylander, sekreterare Förhindrade: Gun Djerf

2 Lennart Ljung 1. Dagordning m m Styrelsen beslöt arbeta efter utsänd dagordning. Benny Stridsberg utsågs att justera dagens protokoll 2. SUNET slutdiskussion om mandatet och förslag på ledamöter i gruppen Styrelsen beslöt att mandatet för framtidsgruppen skall formuleras som i version 2 i utsänt förslag (bilaga 1). Vad gäller de ledamöter som skall ingå i gruppen ansåg styrelsen att en "valberedning" bör få i uppdrag att till nästa sammanträde samla in idéer och presentera ett förankrat förslag. Till "valberedning" utsågs Kerstin Malmqvist och Per Wernheim tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen förutsätts arbeta med stöd av sekretariatet. 3. Skrivelse till utbildningsdepartementet angående betalningsmodellen. Styrelsen tillstyrkte att en skrivelse med föreslaget innehåll tillställs utbildningsdepartementet efter språkliga korrigeringar och med tillägg av de forskningsargument som presenterats för ett ökat anslag. 4. Information om SUNETs användarstudie Styrelsen informerades om status i användarstudien och särskilt den enkätundersökning som SCB fått i uppdrag att genomföra under slutet av april och början av maj med leverans av grundtabeller under juni och juli Statistik från Gigasunet Hans Wallberg presenterade den senaste statistiken från Gigasunet avseende avbrott i förbindelser, ryggradsroutrar och accessroutrar. Trots flera avbrott har tillgängligheten för de anslutna organisationerna varit 100 %. Statistik kan nu också presenteras avseende trafikvolym för de olika högskolorna under mars månad Den visar att Luleå, Umeå, Linköping, Lund och Chalmers då hade den största volymen.

3 Hans Wallberg kommenterade också driften vid KTH och status vad gäller de åtaganden som diskuterats med KTHs ledning. 6. SUNET Forum 2003 Styrelsen beslöt att 2003 års SUNET Forum skall äga rum den 29 oktober En program- och organisationskommitté utsågs bestående av Arne Sundström, Gun Djerf (ännu ej tillfrågad), Hans Wallberg och Olle Thylander. 7. Beslut om tillägg till SUNETs peeringpolicy Börje Josefsson presenterade ett förslag till utökad peeringpolicy, som antogs av styrelsen. Tidigare har den tekniska referensgruppen diskuterat och tillstyrkt förslaget, som bifogas detta protokoll som bilaga 2. Ändringar är markerade med gult. 8. Rapport från LANG-gruppens studieresa till USA Den grupp som på den tekniska referensgruppens uppdrag studerar ny teknik för användning i campusnät har gjort ännu en studieresa till USA och arbetar nu med en rapport som skall vara klar till styrelsemötet i juni. I väntan på den fullständiga rapporten gav Börje Josefsson en kort sammanfattning. Konceptuellt har inte så mycket hänt sedan den senaste rapporten vad gäller produkter. Dock finns en tendens mot relativt ointelligenta enheter i periferin och mer intelligens i mitten. Man får då färre enheter att administrera. Användningen av trådlösa nät växer snabbt. Det ställer krav på infrastruktur. Gigabit Ethernet börjar nå skrivborden. Gigabit Ethernetkort är nu standard hos Apple. Och Gigabit Ethernet över koppartråd är nu en realitet. Gruppen har inte tittat på IP-telefoni som sådan men väl på vilka krav IP-telefoni ställer på nätet. Strömförsörjning kan nu fås via nätet. Även trådlösa IP-telefoner börjar komma. Quality of Service har blivit enklare med nytt protokollstöd.

4 9. Rapport från TREFpunkt den 2-3 april Börje Josefsson rapporterade också från TREFpunkt-konferensen i Linköping, som samlade 116 deltagare (130 inkl SUSEC). De som deltog verkar ha blivit nöjda att döma av spontana kommentarer och positiva rapporter efter hemkomsten Ämnen som togs upp var bl a kryptering, PKI, DNSSEC, lagring och multicast. Nästa Trefpunkt kommer att äga rum till hösten den oktober 2003 med Lärarhögskolan i Stockholm som värdorganisation. Den tekniska referensgruppen har vissa programidéer, bl a tänker man sig att ta upp mätningar, TCP-tuning och trådlösa nät. 10. Information om planerad IPv6-workshop den 29 april. Denna månad ordnar referensgruppen en workshop om IPv6. Den äger rum på Arlanda redan den 29 april och styrelsen är välkommen att anmäla deltagande. Workshopen kommer bl a att ta upp grunderna i IPv6, IPv6 i Gigasunet och i NORDUnet, 6net- projektet, IPv6 på knutpunkter, IPv6 och DNS samt tilldelning av adressutrymme i IPv GRID- utvecklingen i Sverige och Norden Börje Josefsson beskrev de tester han gjort för att hjälpa GRID-forskare i projektet swegrid att ansluta och konfigurera sina datorer för att kunna överföra data effektivt. Proven har visat att det med rätt inställningar inom Gigasunet går att komma upp i närmare 1 Gbit/s end to end över stora avstånd mellan två datorer. SweGrid-projektet är en svensk testbed som syftar till att knyta ihop kluster av datorer på flera platser i Sverige med hjälp av Gridteknik och middleware för Grid. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet via SNIC, insatser från superdatorcentra och Wallenbergstiftelsen, som beviljat medel för utrustning Olle Thylander kompletterade bilden med att berätta om försöken att samordna SweGrid och motsvarande projekt i de övriga nordiska länderna med sikte på att år 2005 bygga upp en större gemensam nordisk anläggning för Gridtillämpningar, Nordic Data Grid Facility. 12. Rapport från NORDUnet AS

5 Olle Thylander rapporterade från NORDUnet AS bolagsstämma. De budgetprognoser som presenterades stämmer väl med de antaganden SUNET gjort i sin budget för 2003 och kommande år, men prisutvecklingen, valutakursutvecklingen och storleken av det framtida stödet från EU är osäkerhetsfaktorer. Vid stämman valdes ny styrelse för år 2003, varvid Hans Wallberg omvaldes som representant för SUNET i NORDUnet-styrelsen. 13. Forskningsnätsutvecklingen i Europa Hans Wallberg redogjorde för utvecklingen inom Géant, som nu täcker 32 länder och knyter samman fler än 3000 universitet. Géant har kommit att bli ett ledande forskningsnät i världen och bedömningen är att Europa nu passerat USA när det gäller forskningsnätsutvecklingen. Nätet kommer att drivas vidare med finansiering bl a från EUs 6:e ramprogram. EU ser gärna en satsning på IPv6 och Géant börjar köra IPv6 "native" från den 8 april Noterbart är att Europas forskningsministrar ställer IPv6-krav också på de nationella forskningsnäten i Europa. Problem med end-to-end performance vill man lösa på två sätt. För det första genom att sätta upp direktförbindelser end-to-end, vilket leder till en mängd parallella nät utan samordning och till dubblering av kostnader. Det andra sättet är att göra de nationella näten ansvariga för end-toend performance. Dvs att även ta ett ansvar för de lokala campusnäten. Som Börje Josefsson visat är detta inte något enkelt problem. Även Grid-teknik är ett högt prioriterat område inom EUs 6:e ramprogram. SUNET kan visserligen ta ett ökat ansvar inom ovanstående områden och även när det gäller vissa tillämpningar, men frågan är vem som är villig att betala för sådana insatser. 14. Rapport från SERENATE-möten Serenate står som bekant för "Study into European Research and Education Networking as Targeted by eeurope" och är ett TERENA-projekt som finansieras av EU. I projektet tittar man på de strategiska behoven i ett 5-10-årigt perspektiv. Man arrangerar workshops för olika intressentgrupper, och från SUNETs sida har Hans Wallberg och Arne Sundström deltagit i en del av dessa. Bl a har man kommit fram till att de nationella forskningsnäten är en värdefull resurs som bör användas även utanför den akademiska världen. Det kan dock leda till att de nationella näten blir betraktade som publika nät vilket kan leda till komplikationer i förhållande till EU:s

6 telekommunikationsdirektiv. Man noterar att forskningsnäten i Europa blivit väldigt mycket bättre de senaste åren men tror att det går att åstadkomma mycket mer. Campusnäten pekas ut som den stora flaskhalsen (SUNETs utredningar avseende teknik för campusnät är alltså välmotiverade) och man ser ett problem i det faktum att ansvaret för kedjan campusnät, nationellt forskningsnät, GEANT, nationellt forskningsnät i ett annat land, campusnät i ett annat land är fördelat på många olika händer. Kanske behöver CERT kompletteras med PERT, dvs ett Performance Emergency Response Team, som kan lösa problem över nations- och organisationsgränser. NORDUnet I anslutning till genomgången av de europeiska aktiviteterna kommenterade Hans även utveckling och planer inom NORDUnet, som under 2003 kommer att ersätta direktanslutningen till de amerikanska forskningsnäten med en förbindelse via Géant. Först kommer dock NORDUnets förbindelse till Géant att uppgraderas till 10 Gbit/s. Också förbindelserna mellan de nordiska nationella näten kommer successivt att uppgraderas till 10 Gbit/s. Den första av dessa uppgraderingar kommer att gälla SUNET, som får 10 Gbit/s till NORDUnet redan under Styrelsen uppmärksammades också på att det är fördelaktigt att redan nu anmäla sig till höstens NORDUnet-konferens på Island, som äger rum den augusti. 15. Avtackning av Kerstin Malmqvist som ordförande i referensgruppen. Kerstin Malmqvist avtackades av Lennart Forsberg för sina insatser som ordförande i SUNETs tekniska referensgrupp och en gåva överlämnades. 16. Sammanträdesplanering hösten Styrelsen beslöt om följande sammanträden hösten 2003: Onsdagen den 10 september 2003 kl Onsdagen den 19 november 2003 kl

7 17. Uppdatering av SUNETs arbetsordning Uppdrogs åt sekreteraren att till nästa gång ta fram ett förslag till uppdatering av SUNETs arbetsordning. 18. Övriga frågor och övrig information. a. Nätmötesprojektet En rapport från nätmötesprojektet har tillställts styrelsen. Rapporten är inte en slutrapport utan ses av projektgruppen som en statusrapport, eftersom projektmålet ännu inte kan anses nått. En hel del värdefulla insatser har gjorts - ett kontaktnät har byggts upp, värdefull information har samlats in och finns tillgänglig på projektets webbplats, tekniken har demonstrerats och prövats i flera sammanhang. Men det vore att överdriva att säga att anställda och studenter vid universitet och högskolor allmänt har börjat använda nätbaserade möten i sitt arbete. Tendenser finns dock, tack vare ett antal "early adopters". Projektgruppen vill därför fortsätta att stödja införandefasen. Projektet redovisar en plan för vad som kan utföras vid olika nivåer av stöd. Exempelvis kan man fortsätta att hålla webbplatsen uppdaterad till en kostnad av kr "på årsbasis". Styrelsen diskuterade om det finns anledning för SUNET att ge fortsatt stöd till projektet i någon form och vilken/vilka av de föreslagna aktiviteterna som i så fall bör stödjas och för hur lång tid. Beslut: SUNET:s styrelse tog beslut om att låta nätmötesprojektet övergå till en nätmötestjänst med följande innehåll: - Hålla webb-sidorna aktuella, skapa synlighet och sprida information - Tillhandahålla gemensamma resurser såsom:. Videokonferenstjänsten vid Göteborgs universitet. Hålla e-mötesrum för test tillgängliga och hålla e-mötescaféet bemannat - Fortsätta arbetet inom projektgruppen för att tjänsten skall kunna vidareutvecklas

8 - Ge stöd och assistans till nätmötesbaserade aktiviteter, speciellt de aktiviteter som SUNET genomför (TREFpunkt, SUNET Forum, etc) - Samarbeta med andra intresserade. b. Anslutning av externa organisationer Ett par ansökningar om anslutning från externa organisationer har bedömts ha ett principiellt intresse och togs därför upp för beslut i styrelsen: Esrange Esrange i Kiruna önskar ansluta med 250 Mbit/s och SUNET har inte fastställt någon avgift för kapaciteter högre än 100 Mbit/s. SUNET:s avgift för 100 Mbit/s är 400 tkr/år alt. 800 tkr/år beroende på antal anställda. Marknadspriset för 250 Mbit/s bedöms ligga mellan 2,5 och 5 MSEK/år Beslut: SUNET:s avgift för 250 Mbit/s sätts till 700 tkr/år alt tkr/år beroende på antal anställda. Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) SOFI vill anslutas till SUNET via de fyra universiteten i Uppsala, Umeå, Göteborg och Lund Enligt SUNET regler för anslutning av externa organisationer borde de betala full avgift för varje anslutning, dvs totalt kr om året. SOFI anger emellertid i ansökan att de vill att SUNET skall göra undantag från de normala avgifterna med tanke på att det gäller mycket små och ekonomiskt svaga organisationer på alla platser utom Uppsala. Beslut: Eftersom det handlar om organisationer med ett nära samarbete med universiteten och som kan ansluta via respektive universitet utan några större insatser från SUNETs sida är styrelsen beredd att göra undantag från de generella reglerna och enbart ta ut en anslutningsavgift, dvs kr/år, under förutsättning att berörda universitet önskar att anslutning sker via

9 universitetet i fråga. Studentbostäder i Göteborg Styrelsen hade skriftligen fått information om planerna för att anslutning av studentbostäder i Göteborg. Göteborgs universitet och Chalmers tar ett samlat grepp och ansluter studentbostäder direkt till SUNET:s ryggrad utan att gå via någon högskole-/universitetsanslutning. Detta är en modell som tidigare diskuterats och godkänts av styrelsen. Här sker nu en realisering av den modellen. Styrelsen kommenterade inte den erhållna informationen. c. SUNET och forskningspropositionen Styrelsen framhöll som sin uppfattning att SUNET bör uppmärksammas i det underlag som av Vetenskapsrådet överlämnas till regeringen inför forskningspropositionen. Vid anteckningarna Olle Thylander Justeras: Benny Stridsberg Hasse Odenö Bilaga 1 Arbetsgrupp för SUNET efter 2005 SUNETs styrelse avser att utse en arbetsgrupp som skall kunna ge styrelsen råd vad avser SUNETs roll och uppgifter (och senare även ge

10 underlag för vad ett nytt universitetsdatanät skall klara den dag Gigasunet tjänat ut) samt till styrelsen förmedla synpunkter och önskemål från de universitet och högskolor som är intressenter i SUNET och idag använder Gigasunet. Arbetsgruppen skall också medverka till att planer och förslag som styrelsen lägger fram förankras hos läroanstalterna. Uppgifter för arbetsgruppen Framtidsgruppen skall Diskutera vilket innehåll SUNETs verksamhet bör ha efter 2005 för att på bästa sätt tillgodose högskolornas behov av gemensam infrastruktur, gemensamma tjänster och gemensam utveckling Undersöka vilka krav olika slags forskning ställer på SUNET och hur SUNET bör utvecklas för att tillgodose dessa krav På motsvarande sätt undersöka utbildningens behov av nätanvändning och särskilt då krav som ställs av distansutbildningen Undersöka SUNETs betydelse för studenterna och betydelsen av att SUNET är tillängligt på olika sätt i olika studiesituationer Ta fram underlag för en bedömning av vilka ekonomiska och administrativa förutsättningar som kommer att finnas för SUNETs verksamhet efter 2005 Arbetssätt: SUNETs styrelse är uppdragsgivare för arbetsgruppen och förväntas svara för nödvändiga kontakter med Sveriges universitets- och högskoleförbund och SFS. Arbetsgruppen bör i sin tur inhämta synpunkter direkt från universitet och högskolor och olika grupper av användare Gruppens arbete bör avrapporteras löpande genom presentationer vid SUNETs styrelsemöten Arbetsgruppen bör besöka landets universitet och högskolor och därvid informera om sitt arbete samt försöka få till stånd en dialog med olika användargrupper Inledningsvis förutsätts gruppen koncentrera sig på frågor om behov, innehåll samt organisation och ekonomi för att senare (närmare 2005) mer konkret börja diskutera kraven på den infrastruktur som skall ersätta Gigasunet. Arbetsgruppens sammansättning: SUNETs styrelse har lämnat följande synpunkter på behovet av kompetens i gruppen: "Exempelvis bör kompetens avseende organisation/ekonomi finnas företrädd liksom forskningssynpunkter (nätforskare resp avancerad användare från ngt forskningsfält). Vidare bör inom gruppen finnas någon med goda insikter om långsiktiga utvecklingstrender vad gäller tekniken, god kunskap om utvecklingen

11 inom internationella kommunikationer och god kunskap om dagens SUNET. (Med SUNET menas i detta sammanhang inte bara nätet utan SUNET som organisation och tjänsteleverantör.) Minst en person i gruppen bör hämtas från SUNETs styrelse, som fortfarande kommer att ha huvudansvaret för att SUNET på rätt sätt förbereder sig för en generationsväxling år 2006, och någon i gruppen bör kunna företräda studentperspektivet. Forskare/ administratörer från högskolan bör som nämnts också ingå, och att diskutera med en stor krets högskoleföreträdare utanför gruppen blir en av gruppens viktigaste arbetsuppgifter." Ersättning till ledamöterna: Normalt betalar SUNET inte ut arvoden för deltagande i sammanträden i arbetsgrupper. Däremot ersätts reskostnader inom ramen för SUNETs budget. Bilaga 2 SUNET:s policy för samtrafik med andra Internetoperatörer SUNET har samtrafik (peering) utan trafikavgifter med Internetoperatörer under följande förutsättningar: 1. Med "knutpunkt" nedan avses trafikutbytespunkter baserade på gemensamt media, t.ex. FDDI, SRP eller Ethernet-switch. 2. Samtrafik (peering) sker via den eller de nationella Internetknutpunkter till vilka SUNET har anslutning, eller via annan knutpunkt till vilken SUNET har anslutning. Villkoren för SUNETs anslutning till en knutpunkt samt för SUNETs samtrafik med en operatör på den knutpunkten får inte påverka villkoren för SUNETs eventuella samtrafik med andra operatörer på den aktuella knutpunkten. 3. Trafikutbyte på knutpunkt får inte vara enda väg för trafikutbyte mellan den aktuella operatören och SUNET, såvida inte den anslutningen kan göras redundant av bägge parter. 4. Samtrafik kan också ske genom direktförbindelse mellan den aktuella operatören och SUNET. I detta fall skall stor vikt läggas vid att sådan

12 direktförbindelse om möjligt görs på ett redundant sätt. 5. Samtrafik och routing skall ske på ett tekniskt sunt sätt enligt de riktlinjer som anges i avsnittet nedan och enligt de övriga överenskommelser som kan göras från fall till fall. 6. SUNET skall prioritera anslutningar som kan ske på ett redundant sätt. 7. Vid direktpeering med annan Internetoperatör skall planering av uppgradering av denna/dessa förbindelser ske när trafiklasten på en enkelförbindelse uppnår 70% av möjligt utnyttjbar bandbredd och när sammanlagd last på dubbla förbindelser överskrider 70%. 8. När trafiken över en knutpunkt mellan SUNET och annan Internetoperatör blir stor, skall ytterligare förbindelse/förbindelser med den aktuella operatören om möjligt etableras. Med "stor" avses att trafiken är så omfattande att den kan komma att påverka kvaliteten i SUNETs nyttjande av knutpunkten. Vid etablering av sådana ytterligare förbindelser skall hänsyn tas till att man i händelse av avbrott i en sådan förbindelse inte på nytt överlastar SUNETs förbindelse till knutpunkten. 9. Internetoperatör får på intet sätt störa trafik till eller från SUNETs nät. 10. Överenskommelse om samtrafik gäller tills vidare om inte någondera parten säger upp överenskommelsen. 11. SUNET har rätt att, utan avgivande av ersättning, omedelbart bryta överenskommelsen om samtrafik om här angivna förutsättningar inte uppfylls. 12. Beslut enligt ovan om samtrafik med enskild operatör fattas av SUNETs samordnings- och utvecklingsansvarige, eller av denne utsedd person/funktion inom SUNET. Förmedling av trafik mellan Internetoperatörer 1. SUNET förmedlar inte trafik (s.k. transit) mellan Internetoperatörer. Tekniska riktlinjer för routing m.m. vid samtrafik med SUNET 1. Routing skall ske med BGP4 (RFC 1171, RFC 2858), och samtrafiken skall ske på ett tekniskt sunt sätt. 2. Routing får ej utbytas över knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt med routingprotokoll som utnyttjar multicast eller broadcast, t.ex. RIP eller OSPF. 3. Vid konfigurering av samtrafiken med annan Internetoperatör skall man sträva efter att trafiken styrs och filtreras med hjälp av information i aktuella vägvalsregister. Detta för att få en försäkran att trafik endast går till och från adresser som verkligen tillhör aktuell Internetoperatör. SUNET kommer att hålla sin information i registren uppdaterad och aktuell. 4. Routing grundad på andra principer än ovan, och som inte överenskommits med SUNET får ej användas för att styra trafik till eller från SUNETs nät.

13 5. Vid samtrafik via mer än en sammankopplingspunkt sker peering i normalfallet enligt modellen "short-exit" (hot potato), dvs. man lämnar över till den punkt som är närmast i det egna ryggradsnätet. 6. Tekniken för eventuell lastdelning över flera parallella förbindelser skall i förekommande fall på förhand överenskommas av bägge parter. 7. Nytillkommande peering med SUNET i Stockholm skall ske med utrustning vid SUNETs huvudnod i Fredhäll. 8. S.k. privata AS-nummer får endast användas i en knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt om de koordinerats med samtliga Internetoperatörer som har anslutning till knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt. 9. [ny ] SUNET annonserar samma information i alla knutpunkter. Denna information innehåller så kallad MED-information, som kan användas av motparten för vägval. 10. [ny ] AS-PATH får inte förlängas av en knutpunkt i sig, dvs. peering skall ske direkt mellan SUNET och den aktuella motparten via direktförbindelse eller gemensamt media. 11. [ny ] SUNET accepterar inkommande trafik till SUNETs nät från operatörer/organisationer anslutna bakom en Sunet-ansluten kund, under förutsättning att detta annonseras i publika vägvalsregister (exempelvis hos RIPE) av berörda parter. Notera att detta inte nödvändigtvis innebär att SUNET använder den vägen för trafik tillbaka till den aktuella organisationen.

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003

TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 TREFpunkt Linköping 2-33 april 2003 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Dagsläget GigaSunet har nu varit i full drift i ett halvår Under denna period har det förekommit

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 september 2002. Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 11 september 2002. Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 11 september 2002 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur (t o m punkt 5) Lars-Elve Larsson Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Ulf-Björn

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 4 april 2001. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 4 april 2001. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 4 april 2001 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Lennart Bergström Anne Ehrenholm Lars-Elve Larsson Lennart Ljung Kerstin Malmqvist Magnus Mårtensson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande punkt 1-5 samt 7-11. Lennart Bergström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson, ordförande

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2001-06-14 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 januari 2005 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande (med undantag av punkt 11) Gun Djerf Anita Hansbo (t o m punkt 8) Lars-Elve Larsson Staffan Sarbäck

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Berner Lindström Sigvard Nilsson Arne Sundström Staffan Sarbäck

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14 april 2004 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Lennart Ljung Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Staffan

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2001-08-30 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000

SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000 Protokoll fört vid SUNETs styrelsesammanträde den 27 september 2000 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande t o m punkt 9 Lennart Bergström Anne Ehrenholm Lars-Elve Larsson Berner Lindström

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2002-01-10 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Kent Engström Bengt Gördén Magnus Höglund Leif Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 april 2007 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny Nilsson Peter Olsson Johan Sigholm Benny Stridsberg

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1998-09-08. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande)

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1998-09-08. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1998-09-08 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Christer Holgersson (ersättare för Roland Hedberg)

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2000-05-18 Plats: Sky City, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Jan Engvald Bengt Gördén Christer Holgersson Magnus Höglund

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2008 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Eva Müller Staffan Sarbäck Johan Sigholm Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 5 februari 2004. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 5 februari 2004. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 5 februari 2004 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Ulf-Björn Rönn Staffan

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 3 november 1998

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 3 november 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 3 november 1998 Närvarande ledamöter: Sigvard Nilsson, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne

Läs mer

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp

Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Anteckningar från sammanträde i SUNETs tekniska referensgrupp Tid: 2002-05-07 Plats: Prime Point, Arlanda Närvarande: Kerstin Malmqvist, ordförande Kent Engström Bengt Gördén Magnus Höglund Leif Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson. Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007

PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007 PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 6 december 2007 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Ann-Charlotte Berglund Sonnhammer Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny Nilsson Kjell

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 31 mars 2005. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 31 mars 2005. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 31 mars 2005 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Jan Martin Löwendahl Kjell Nilsson Staffan

Läs mer

fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008

fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008 PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträdet den 17 januari 2008 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Joel Brandell Gun Djerf Anita Hansbo Johnny Nilsson Per-Olof Rehnquist Staffan Sarbäck Johan

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 30 mars 1999. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 30 mars 1999. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 mars 1999 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Lars-Elve Larsson Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan

Läs mer

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers SUNET-historik Sven Tafvelin Chalmers När togs initiativet till Sunet? Jo, hösten 1979 på Wijks kursgård, Lidingö. Bakgrund för mötet Styrelsen för teknisk utveckling (STU) förväntade sig att (som vanligt)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 2 april 2009 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Joel Brandell Gun Djerf Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström Johan Sigholm Sven Tafvelin

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp

SUNETs Tekniska Referensgrupp SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1998-03-24 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Björn Forselius Roland Hedberg Sören Hollander

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 september 2006 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Kjell Nilsson Johnny Nilsson Staffan Sarbäck Johan

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp

SUNETs Tekniska Referensgrupp SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum 1997-01-22 Närvarande ledamšter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidson Jan Engvald Björn Forselius Roland Hedberg Gunnar Lindberg

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 4 december 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Berner Lindström Sigvard Nilsson Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1999-03-24. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande)

MINNESANTECKNINGAR. SUNETs Tekniska Referensgrupp. Sammanträdesdatum: 1999-03-24. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1999-03-24 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Richard Cedergren (ersättare för Anders Mattsson) Jan Engvald

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00 Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler den 14 april 2009, kl.13.00 Närvarande ledamöter: Marie Andersson Per Andersson Gun Djerf (via telefon) Kent Engström Leif

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 29 september 1998

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 29 september 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 29 september 1998 Närvarande ledamöter: Sigvard Nilsson, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 december 2006 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande fr o m punkt 8 Anne-Charlotte Berglund Sonnhammer Gun Djerf Anita Hansbo Anita Kollerbaur Johnny

Läs mer

Nationella Internetknutpunkter. Nationella Internetknutpunkter. Vidareutveckling av operatörsövergripande infrastruktur och funktioner.

Nationella Internetknutpunkter. Nationella Internetknutpunkter. Vidareutveckling av operatörsövergripande infrastruktur och funktioner. Internet-dagarna 2000 2000-10 10-24 Vidareutveckling av operatörsövergripande infrastruktur och funktioner Hans Wallberg UMDAC 901 87 UMEÅ Hans. Wallberg @u mdac.umu.se http://www.netnod.se Syfte Eliminerasvagheterna

Läs mer

Punkt-till-punkt förbindelser i OptoSunet

Punkt-till-punkt förbindelser i OptoSunet Page 1 of 6 Punkt-till-punkt förbindelser i OptoSunet Bakgrund Med anledning av driftsättningen av SUNET:s nya nät, OptoSunet, har SUNET:s styrelse efter förslag från SUNET:s arbetsgrupp för avgiftsfrågor

Läs mer

TrefPunkt Örebro 12-13 13 oktober 2005

TrefPunkt Örebro 12-13 13 oktober 2005 TrefPunkt Örebro 12-13 13 oktober 2005 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Trafik i GigaSunet Se även http://stats.sunet.se stats.sunet.se/ Mar

Läs mer

Snabbare universitetsnät GigaSunet

Snabbare universitetsnät GigaSunet Stora IT-dagen Lund, 20 November 2002 Snabbare universitetsnät GigaSunet Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se SUNET Det svenska universitets- datornätet SUNET har till

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 juni 1996

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 4 juni 1996 Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 4 juni 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen.

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen. f Datum/Date 2011-07-04 1 (5) Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 16 juni 2011, kl.13.00 Närvarande: Marie Fryklöf, ordförande via Adobe Connect Per Andersson

Läs mer

Från vision via vägledning till handling

Från vision via vägledning till handling Infrastruktur Politik Från vision via vägledning till handling Hans.Wallberg@umdac.umu.se dagarna 2002 Infrastruktur för ett pålitligt Fysisk infrastruktur (kanalisation, kablar) Kommunikationsarkitektur

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT Tjänsteknutpunkt PILOT NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom områdena DNS, tid,

Läs mer

SUNET 1999-2001. Planerad utveckling. Kort om SUNET INNEHÅLL

SUNET 1999-2001. Planerad utveckling. Kort om SUNET INNEHÅLL SUNET 1999-2001 Planerad utveckling INNEHÅLL Kort om SUNET Inledning Användning av SUNET Tekniska förutsättningar Tillväxt och krav på bandbredd Kostnader Internationell utblick Anslagsbehov Bilagor (endast

Läs mer

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen.

1. Inledning Ordföranden öppnade mötet, hälsade alla välkomna, samt ställde frågan om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen. f Datum/Date 2012-03-14 1 (5) Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte, 14 mars 2012, kl. 13:00 Närvarande: Marie Fryklöf, ordförande Johan Berggren, adjungerad Kent Engström Paul Haglund

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Närvarande: Per Andersson Johan Berggren Gun Djerf, ordförande Kent Engström Tomas Liljebergh Per Nihlén

Läs mer

SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.

SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Föreningen SNUS (Swedish Network Users Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria.

Läs mer

SUNET:s strategiarbete 2011

SUNET:s strategiarbete 2011 SUNET 2011 02 13 1 Hans Wallberg SUNET:s strategiarbete 2011 1. Bakgrund Styrelsen har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras. 2. Strategiarbete Vid

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet kl. 13.00 den 10 mars 2010 vid Vetenskapsrådet, Stockholm.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet kl. 13.00 den 10 mars 2010 vid Vetenskapsrådet, Stockholm. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet kl. 13.00 den 10 mars 2010 vid Vetenskapsrådet, Stockholm. Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande Karin Bengtsson Johanna Berg Joel Brandell Dan Henningson

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Trafikmätningar i GigaSunet våren 2003.

Trafikmätningar i GigaSunet våren 2003. Trafikmätningar i GigaSunet våren 2003. Inledning Under flera års tid har det pågått diskussioner på olika plan om vilken sorts datatrafik som går i s nät. Det fanns ingen samordnad mätning tillgänglig

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp sept 97

SUNETs Tekniska Referensgrupp sept 97 SUNETs Tekniska Referensgrupp sept 97 SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum: 1997-12-01 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidsson Jan Engvald Björn

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 26 maj 1999

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 26 maj 1999 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 26 maj 1999 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande t o m punkt 11 Lennart Bergström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Staffan Sarbäck, ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010.

Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010. SÖDRA VÄSTERBOTTENS VATTENRÅDSOMRÅDE VRO11 Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010. Plats: Stadshuset,

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

TrefPunkt Karlshamn 20-21 21 april 2005

TrefPunkt Karlshamn 20-21 21 april 2005 TrefPunkt Karlshamn 20-21 21 april 2005 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Trafik i GigaSunet Se även http://stats.sunet.se stats.sunet.se/

Läs mer

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 1 (6) GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:6 2009-11-03 MINNESANTECKNINGAR Tid och plats kl.13.15-16.00, IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 Närvarande Marina Ghersetti Göran Hilmersson John

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Styrelsen den 4 december 1997

Styrelsen den 4 december 1997 Styrelsen den 4 december 1997 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 4 december 1997 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande (t o m punkt 9) Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

INTERNET SOCIETY. Internetdagarna

INTERNET SOCIETY. Internetdagarna INTERNET SOCIETY Internetdagarna 2004 INTERNET SOCIETY En ideell och internationell förening för Internetanvändare ISOC välkomnar alla Internetanvändare som medlemmar! Bli medlem idag! INTERNET SOCIETY

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Datakommunikation. Nätskiktet. Routers & routing

Datakommunikation. Nätskiktet. Routers & routing Datakommunikation Nätskiktet Eric Malmström eric.malmstrom@globalone.net OH 1 Nätskiktet Uppgift förmedla paket från källa/sändare till destination, välja bästa (i någon mening) väg Tjänster till Transportskiktet

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C. Bilaga 5

Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C. Bilaga 5 Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C Bilaga 5 Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.1 ÖVERSIKT

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-03-02 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2003:616 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Stora IT-dagen Lund, 20 November 2002 Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Dagens Internet i Sverige Karaktär: Spridda bredbandsöar Fragmentarisk uppbyggnad

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

SUNET:s verksamhetsplan 2012 2011-12-07

SUNET:s verksamhetsplan 2012 2011-12-07 2011-12-07 Förord SUNET (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet och har utvecklats från att inledningsvis vara ett forskningsoch utvecklingsprojekt till att bli en

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS

Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS Riktlinjer 1 (5) Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS Dessa riktlinjer ersätter Ö 887/2012 Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS fastställda den 9 juni 2014.

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION / FÖRSTUDIE MALMÖ HÖGSKOLAS CAMPUS NÄT

PROJEKTSPECIFIKATION / FÖRSTUDIE MALMÖ HÖGSKOLAS CAMPUS NÄT Författare Ändrad av Datum/Senast ändrad Revision Sida Stefan Enderberg Nils Johnn 2012-11-27 1.0 1(6) Ärende Uppdrag Uppdragsnr Projektspecifikation / Förstudie Genomgång och analys av Malmö Högskolas

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR. Sammanträdesdatum 1996-11-26. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande)

SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR. Sammanträdesdatum 1996-11-26. Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) SUNETs Tekniska Referensgrupp MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum 1996-11-26 Närvarande ledamöter: Mats S Andersson (ordförande) Sven Arvidson Jan Engvald Björn Forselius Roland Hedberg Anders Hillbo

Läs mer

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE DE NORDISKA LANTMÄTARFÖRENINGARNAS 1984-07-01 1(5) STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE AVD I INLEDNING 1 Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten

Läs mer

SUNET styrelsesammanträde den 3 juni 1997

SUNET styrelsesammanträde den 3 juni 1997 Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 3 juni 1997 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Frans Lettenström Berner Lindström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson Staffan

Läs mer