Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)"

Transkript

1 Datum Diarienummer as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) är en nationell forskningsinfrastrukur som ska tillhandahålla en balanserad och kostnadseffektiv uppsättning resurser och användat'stöd för storskaliga beräkningar och datalagring. Infrastrukturen ska tillgodose behov hos forskare inom alla ämnesonu'åden och vid samtliga svenska universitet och högskolor. Resurserna ska vara tillgängliga genom öppna ansökningsförfaranden så att den bästa svenska forskningen stöds. Uppsala universitet ska vara värduniversitet för SNIC som ska drivas som en tydligt organisatoriskt avgränsad verksamhet. Uppsala universitet ska i satmåd med utse en styrelse för SNIC. Styrelsen, med stöd av värduniversitetet, ska under den överenskomna perioden driva och utveckla SNIC som en brett inriktad nationell infrastruktur.. åtar sig att för den angivna tidsperioden finansiera SNIC inom de ramar som anges nedan. har intentionen att långsiktigt stödja uppbyggnad och drift av SNIC för att SNIC ska utvecklas till en framgångsrik nationell forskningsinfrastruktur. Beslut beviljar bidrag till Uppsala universitet för att Uppsala universitet ska utgöra värduniversitet får SNIC och därmed ansvara för att ge SNIC goda förutsättningar att utvecklas utifrån ett nationellt perspektiv och agera självständigt inom givna ramar. Uppsala universitet ska administrera s bidrag samt ha arbetsgivaransvar för de anställda vid SNICs kansli, tillhandahålla administrativ service samt ställa lokaler till förfogande och bidra till driftskostnader. länu1ar för åren bidrag till SNIC med minst kronor fördelat enligt nedanstående tabell. Uppsala universitet ska under samma period bidra med stöd för lokaler och indirekta kostnader samt administrativt stöd avseende sekreterarfunktion, bokföring, juridik, avtalsskrivande mm.. Efter utvärdering under beslutas bidraget ror nästa period. 1 (7)

2 Beslut och villkor rör bidrag till SNIC $i s bidrag kan komma att förändras under perioden om förutsättningen för verksamheten ändras avsevärt eller om s anslag väsentligen minskar och driftsbidraget därmed måste inskränkas. Värduniversitetets och samverkanspal1emas bidrag bestäms via SNIC:s upphandlingsprocess och framgår av den årliga åteltapp0l1eringen. Med samverkanspm1 menas i denna överenskommelse i första hand universitet och högskolor men även andra organisationer kan komma i fråga. I;ra Åke~ Eva Åkesson Rektor, Uppsala universitet JUl. Palmgren Huvudsekreterare, Rådet.för/ors/miJ/gens ij~fi astrukturer 2 (7)

3 Beslut och villkor for bidrag till SNIC Villkor för bidrag Nationell forslmingsillfrastruktur SNIC ska tillhandahålla nationella resurser för storskaliga beräkningar, datalagring och användarstöd, i första hand för forskningsverksamhet vid svenska universitet och högskolor. Hur SNIC samverkar med andra organisationer regleras i särskilda avtal. SNIC ska vidare ha beredskap att samarbeta om tekniska lösningar relaterade till behov inom andra nationella och internationella forsknings infrastrukturer. Öppen tillgänglighet SNIC ska ge akademiska forskare öppen tillgång till och kvalificerad service för att använda SNICs resurser oavsett akademisk institution. Akademisk forskning ska prioriteras framför annan verksamhet. Prioritering och allokering av resurser som tillhandahålls av SNIC ska göras på ett tydligt och transparent sätt baserat på vetenskaplig och teknisk kvalitet. Riktlinjer for prioritering ska filu1as i den strategiska planen för SNIC. Publicering av resultat Forskningsresultat som produceras av forskare som använder SNICs resurser ska publiceras i enlighet med publiceringsregler. Undantag kan specificeras i avtal med användare som betalar den fulla kostnaden för nyttjande av infrastrukturen Kvalificerat användarstöd SNIC ska tillhandahålla kvalificerat användarstöd, både rådgivande och operativt. Stödet ska vara utformat för att ge bästa möjliga förutsättningar att använda SNICs resurser för att bedriva forskning av högsta kvalitet. Utbildning SNIC ska ge utbildning relaterad till användningen av infrastrukturen. SNIC ska också samverka med relevanta forskarskolor och andra utbildningsinsatser. 3 (7)

4 Beslut och villkor för bidrag till SNIC as Kommunikation SNIC ska löpande infol111era potentiella användare om infrastlukturens möjligheter. Nya möjligheter och viktigare forskningsresultat som erhållits med hjälp av infrastrukturen ska aktivt kommuniceras till forskarsamhället, berörda organisationer och till den intresserade allmänheten. Internationell verksamhet SNIC ska delta i, och utgöra en konkurrenskraftig och attraktiv svenska noden i intel11ationella samarbeten. SNIC ska också, på uppdrag av, kunna representera Sverige i långsiktiga internationella e-illfrastlukturinitiativ, t.ex PRACE och EGI. Särskilda begränsningar SNIC ska kunna redovisa tjänster och utlustning som finansierats med bidrag från. Dessa ska tydligt särskiljas från värduniversitetets och samverkansparternas bidrag till SNIC och från eventuella lokala resurser som administreras av SNIC. SNIC ska inte delta som forskande patt i projekt som utnyttjar resursel11a vid infrastlukturen. Organisation Placering vid värd universitetet SNIC ska drivas som en tydligt organisatoriskt avgränsad verksamhet vid Uppsala universitet. SNICs styrelse ska vara direkt underställd rektor. Den operativa verksamheten ska ledas av SNICs föreståndare på uppdrag av SNICs styrelse. Styrelse SNIC ska ledas aven styrelse. Styrelsen ska ansvara för övergripande strategiska frågor och ekonomisk uppföljning. Vidare ska styrelsen årligen fastställa budget och verksamhetsplan, ansvara för återrappoltering och j ämte föreståndaren vara talesperson för SNIC extel11t. Styrelsen ska rapportera till Uppsala universitets ledning och ge foltlöpande information om verksamheten. Uppsala universitet ska i samråd med utse styrelsen och dess ordförande. Styrelsen ska ha en bred sanunansättning med kompetens som väl täcker såväl ledning av forskningsinfrastluktur som kvalificerad forskning inom SNICs ansvarsolmåden. Styrelsen ska vara sammansatt så att den kan anlägga ett nationellt perspektiv och ha en helhetssyn kring utvecklingen av SNIC. Styrelsen ska bestå av 5-9 ordinarie ledamöter inklusive ordförande. I styrelsen ska finnas 4 (7)

5 Beslut och villkor får bidrag till SNIC dl s representanter rör infrastrukturens användare. Styrelsens ledamöter utses för en första peiiod fram till 31/ med möjlig förlängning till 31/ Föreståndare Uppsala universitet ska i smmåd med utse en föreståndare på förslag av SNIC:s styrelse. Föreståndaren ska ansvara för SNIC:s operativa verksamhet. Föreståndaren ska vara forskare med gedigna kunskaper inom SNIC:s verksamhetsområde. Föreståndaruppdraget ska utgöra minst 50% av heltid. SNICs styrelse äger rätt att nominera kandidater till föreståndaruppdraget. Föreståndaren rapporterar till SNICs styrelse. Rådgivande organ Styrelsen ska utse en vetenskapligt rådgivande kommitte med uppgift att med ett oberoende perspektiv följa verksamheten och ge råd för SNICs utveckling. Kommitten ska bestå av ledamöter från internationella samarbetsorgan och internationellt ledande forskare inom e-vetenskap eller dess tillämpningar. Styrelsen ska utse en kommitte med uppgift att vetenskapligt utvärdera och prioritera hur SNICs resurser fördelas. Använda/forum SNIC ska regelbundet arrangera öppna användarmöten. Avtal Uppsala universitet ska tillse att SNIC tillhandahåller resurser och tjänster för sina användare genom att teckna avtal/överenskommelser med resurs- och tjänsteleverantörer. Valet av leverantörer ska göras så att hög kvalite för SNICs användare och högsta möjliga kostnadseffektivitet erhålles. Uppsala universitet ska i samråd med ta fram ett avtal som reglerar villkoren för hur andra användare än universitet och högskolor kan få tillgång till SNICs resurser. Styrdokument Strategisk plan SNIC ska ta fram en långsiktig strategisk plan för verksamhetens utveckling. Den strategiska planen ska fastställas av styrelsen och ses över årligen. 5 (7)

6 Beslut och villkor for bidrag till SNIC Den strategiska planen ska vara bas för planeringen av verksamheten for hela perioden Den bör minst ha ett femårsperspektiv och uppdateras efter utvärdering av verksamheten eller vid behov. En sådan strategisk plan for tiden t.o.m ska vara tillhanda senast VerkSCl/l1 hetspi an En verksamhetsplan, inkluderande budget, ska från och med hösten 2012 fastställas av styrelsen senast den 1 december valje år får nästkommande års verksamhet. Verksamhetsplanen ska bland almat innehålla en uppsättning mätbara nyckeltal som ska åtenapporteras. En verksamhetsplan for 2012 ska presenteras föreligga senast den 31 augusti Återrapportering SNIC ska från och med 2013 årligen länma en rappolt till om föregående års verksamhet i enlighet med vad som anges i verksamhetsplanen. Uppsala universitet ska i samråd med senast 31/1 O 2012 specificera vad som ska ingå i återrappolteringen. Återrapporteringen ska vara tillhanda senast den 15 febmari vmje år. Utvärdering ansvarar for utvärdering av SNIC. Den sker med hjälp av extern expeltis, nol1nalt var tredje till sjätte år, och utgör en gmnd för beslut om foltsatt finansiering av verksamheten. Utvärderingen utformas av. Den första utvärderingen planeras att äga mm (7)

7 Beslut och villkor för bidrag till SNIC $i P Avveckling av verksamheten kan med stöd av utvärdering eller annat skäl besluta att avsluta sitt stöd till SNIC eller att byta värduniversitet. Vid avveckling av SNIC sker en nedtrappning av stödet under högst fyra år räknat från den dag då beslutet om avveckling fattas. Under fyraårsperioden kan neddragningen av stöd högst uppgå till 20%, 20%, 50% respektive 70% av stödet för det sista ordinarie verksamhetsåret. Avvecklingsplan Uppsala universitet ska i salmåd med ta fram en avvecklingsplan för SNIC. Syftet med avvecklingsplanen ska vara att säkerställa en ordnad avveckling av verksamheten och bevarande av de resurser som utvecklats. Återtagande av bidrag Om Uppsala universitet i väsentligt avseende bryter mot beslutsvillkoren och inte inom en månad (30 dagar) efter skriftlig anmodan upphör hänned, kan avsluta sina åtaganden med omedelbar verkan. Vid brott mot gjorda åtaganden gäller "Generella villkor för bidrag till forskning från, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (F AS) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)". 7 (7) O #l

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål Om Interim kultur Kooperativets syfte och mål Vi som är medlemmar i Interim kultur arbetar som frilansare inom konst och kultur, som artister, konstnärer, projektledare och pedagoger. I dagsläget arbetar

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen i verkligheten Ann-Kristin Mattsson Januari 2011 Omslagsbild: Khafre Pyramid Giza Upphovsman: Daaaveee Ann-Kristin Mattsson, 2011 Första upplagan är tryckt i januari 2011 Utgiven av : Sveriges

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM Diarienr. 2006-001503 RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: 202100-4789 Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer