Underlag till workshop och styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10"

Transkript

1 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte

2 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse Huvuduppgift: att leda μ-fab-verksamheterna mot målen i verksamhetsplanen. Resurser till förfogande: μ-fab central budget + personal på de tre labben. En ledningsgrupp bestående av en eller flera representanter från respektive renrum, med rådgivande och operativ funktion finns till föreståndarens stöd. Ledningsgruppen utses av föreståndaren och kan initialt utgöras av de tre labcheferna. Externa representanter kan (bör) ingå i ledningsgruppen. Ledningsgruppen ansvarar för strategiska och operativa frågor. Har mandat att besluta om μ-fab -verksamheter på samma nivå som prefekterna på de tre labben (jämför MAX-lab-hierarki) Ett vetenskapligt råd för μ-fab, som hanterar strategiska frågor (långsiktiga investeringar, vetenskaplig inriktning etc.) bör inrättas. I det vetenskapliga rådet bör vi öppna för internationell representation.

3 μ-fab nationell resurs och spetsinstrument μ-fab har som mål att etablera sig som en nationell resurs. Som nationell resurs kan μ-fab påräkna medel som fördelas i FO-proppen Med nationell resurs avses att spetsutrustning (dyr utrustning) ägs, förvaltas och brukas/tillhandahålles av μ-fab. Ambitionen är att vara ett ledande laboratorium internationellt, som inte enbart attraherar svenska forskare utan som kan jämföras med t.ex. europeiska organisationer som IMEC i Belgien och Fraunhofer i Tyskland. Bättre attrahera europeiska och internationella användare En gemensam strategi formas så att μ-fab med denna som grund sedan kan som en enhet söka medel för framtida investeringar Organisationen μ-fab skall ha ett gemensamt gränssnitt mot användarna av den nationella resursen. Detta gränssnitt utgörs bland annat av ett gemensamt boknings och resursplaneringssystem (f.n. LIMS version 1.0). Redovisning av användningstryck, resultat etc. sker genom ett gemensamt verktyg och med gemensamt överenskomna godhetstal (nyckeltal) μ-fab skall kunna hjälpa till vid kontakter inom EU, och verka för att vi skall både vinna samt klara att genomföra uppdrag som de individuella renrummen inte säkert kunnat genomföra. Genom samordning stärker vi oss.

4 μ-fab tankar om kundorientering och marknadsföring μ-fab har högt ställda mål rörande bl.a. ökning av externa kunder För att förverkliga dessa mål är det rimligt att nya sätt att möta presumtiva kunder, nationellt och internationellt, prövas.

5 μ-fab röster från kommersiella användare (från ett begränsat antal möten/telefonsamtal) μ-fab /renrummen är för många en mycket viktigt resurs Flera företag har investerat i egna utrustningar, som är lokaliserade till renrummen. De förbättringspunkter som speciellt framhållits är: ökad ordning och reda! Denna synpunkt är mycket tydlig! (Städning av maskiner efter användning. Inga nya ämnen i maskiner utan att rådgöra med maskinansvarig etc.) en organisation som bättre och mer flexibelt bemöter företagskunder, och som har förståelse för att företagens krav skiljer sig från forskarnas. Ökad/förenklad kontakt med ledning på resp. renrum. Det saknas ställföreträdare/information om vem man skall kontakta (jourpersonal) i renrummen. Högre uptime dvs. önskemål om att utrustningarna skall vara tillgängliga i högre grad. Gemensamma recept/gemensamt bokningssystem/hantering av uppdrag, så att redundant utrustning på andra renrum utnyttjas vid belastningstoppar eller då utrustning är trasig.

6 μ-fab central budget och organisation En central μ-fab-budget avsätts för μ-fab-gemensamma aktiviteter Sådana aktiviteter kan omfatta: Gemensamt bokningssystem Gemensamma redovisningar Gemensamma ansträngningar för att öka antalet externa kunder Dels kommersiella Dels andra högskolor och universitet Givet de ambitiösa målen* för μ-fab: 20% ökning av traditionella akademiska användare 100% ökning av akademiska användare inom nya områden 100% ökning av industriella användare 50% ökning av processervice för europeiska kunder (inkl. samprocessning i EU-projekt) bör ambitionen för den centrala μ-fab-budgeten omfatta medel motsvarande totalt 3-5 personer på heltid i ett initialskede. Mitt förslag är att en ledningsgrupp skapas, som utarbetar budget och tillhandahåller relevanta resurser från respektive lab. Styrelsen rekommenderas därför att reservera medel i årets budget motsvarande åtminstone denna omfattning. Vi bör ha möjlighet att kunna komplettera nuvarande organisationer med nya medarbetare i de fall vi finner att ny expertis behövs t.ex. Inom marknadsföring eller försäljning. * Hämtat från Measurable goals 2009 i THE SWEDISH MICRO- AND NANOFABRICATION ACCESS av M. Östling, J-Å Schweitz och S. Bengtsson, Juni 2007.

7 μ-fab lokal närvaro och redundans De tre renrummen skall alla ha välfungerande miljöer med för de lokala verksamheterna fundamental utrustning (Ex: maskpassare, oxidationsugnar, scribrar, etc dvs detta avser ej spetsinstrument). Denna utrustning kommer att i många fall vara likartad i de olika labben. Samordning skall ske, så att användare oavsett vilken lokal ingång man använder sig av (vilken ort), får tillgång till all utrustning (såväl fundamental som spetsutrustning). μ-fab skall aktivt eftersträva, genom planering och uppföljning, att redundans mellan labbens fundamentala utrustning uppkommer. Detta är en styrka, eftersom användare skall kunna erbjudas samma service, till samma pris etc. oavsett ingång. Vidare, vid belastningstoppar och då utrustning i ett renrum inte är tillgänglig pga. reparation, service etc. skall en arbetsfördelning ske, så att μ-fab ansvarar för att kunderna (användarnas) uppdrag genomförs på samma sätt på ett annat laboratorium. Vid behov skall också externa, (icke- μ-fab) renrum engageras, och (om det finns behov) avtal upprättas om denna typ av service.

8 μ-fab primärt eller sekundärt ansikte utåt? En viktig fråga, där en inte entydig linje framkommer vid intervjuer med medarbetare och ledning på de tre remrummen, är huruvida μ-fab skall vara det primära, sekundära (-komplementära) varumärket vid externa kontakter, speciellt i de fall där man inte avser den nationella resursen (spetsinstrument) Varje renrum har i dag unika kontakter och egna ambitioner Samtidigt finns det flera exempel där renrummen har samma kund (användare) aktiv i två eller tre remrum. Det är en central fråga, som är speciellt viktigt i t.ex. EU-kontakter. μ-fab har som ambition att bli en nationell resurs, på liknande sätt som MAX-lab i Lund samt SNIC (distribuerad resurs). Detta ställer förmodligen krav på att μ-fab är en egen organisation, i juridisk mening. Och om μ-fab skall kunna delta som partner i ett EU-projekt, så måste μ-fab vara en juridisk person. μ-fab en juridisk person? Öppna frågor: Är det styrelsens ambition att μ-fab skall agera som en egen juridisk person, både nationellt och internationellt? Kan detta arrangeras på ett smidigt sätt, utan att en oproportionerlig extra administration skapas?

9 μ-fab viktiga tidpunkter Styrelsemöte Input till FO-proppen antagligen senast 25 september Stefan Bengtsson kommer att vara drivande i att samordna skrivandet med övriga vicerektorer (motsv.) så att en skrift från de tre renrummen skrivs. (Tidigare prel. datum satt till 15/ ). partnering PRINCE rörande EU-ansökan EU-ansökning FP7 maj KFI planeringsbidrag, c:a 1 april Marknadsundersökningar pågår tom september 2007, ev längre (E. Hogmark) Partnering EU KFI EU FP7 Input FO-prop Markn.und. 10/9 Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni

10 μ-fab rationella aspekter om ledningen hamnar i Göteborg Krav och önskemål från Thomas Swahn: Tjänst inrättas på MC2 eller på Chalmers Industriteknik. Andra alternativ kan också diskuteras, men förefaller inte lika naturliga i dag. I tjänstebeskrivningen/uppdraget skall framgå att tjänsten är neutral, dvs. att föreståndarens uppgift är att förverkliga μ-fabs mål, och att lokaliseringen av kontor till ett av labben är en rationell men opartisk lösning. Eget tjänsterum i MC2 viktigt krav (ej delat som nu), så att telefonsamtal och möten under sekretess enkelt kan hållas. Föreståndaren får access till de tre renrummen/laboratorierna genom passerkort, nyckel etc. så att spontana besök kan ske. En enkel gästplats/skrivplats för föreståndaren tillhandahålles på någon sätt i Electrum samt i Ångströmslaboratoriet (så att väska, ytterkläder, papper etc. kan låsas in). Tillgång till internet viktigt! Möjlighet att på deltid på lång sikt - kunna vara verksam i andra verksamheter (ej relaterad till μ-fab) på Chalmers Industriteknik, på MC2/Chalmers, eller hos tredje part, skall finnas.

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Inspektionsrapport 2010:1 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Februari 2010 Rapport_ESF_100205.indd 1 10-02-17 12.44.54 Ansvarig

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer