Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd"

Transkript

1 Datum Diarienummer Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I rådets roll i det svenska forskningssystemet ingår att samordna och ge förutsättningar för god forskning genom att verka för ett effektivt forskningssystem. Vetenskapsrådets stöd till forskningsinfrastruktur ska långsiktigt syfta till att: Ge förutsättningar att bedriva forskning av högsta internationella kvalitet; Säkerställa nationell tillgänglighet av forskningsinfrastruktur; Möjliggöra förnyelse inom det svenska infrastrukturlandskapet; Understödja långsiktighet i finansiering och deltagande från universitet och högskolor beslutade Vetenskapsrådet om en översyn av den nuvarande hanteringen för stöd till infrastruktur av nationellt intresse. En modell för prioritering, finansiering, organisation och styrning av infrastruktur ska tas fram, som ska vara enkel, långsiktig och ändamålsenligt utformad för infrastruktur. Modellen ska tas fram i dialog med universitet och högskolor. Under våren har en dialog förts med representanter för de största universiteten och SUHF i denna fråga. Beslut om en ny hantering kommer att fattas i höst. Dokumentet beskriver översiktligt principerna för en tänkbar ny modell för prioritering, finansiering, organisation och styrning av nationell infrastruktur 1. Prioritering av nationell forskningsinfrastruktur Prioriteringsprocessen i detta förslag bygger på cykliskt återkommande perioder för framtagande av Vetenskapsrådets nationella infrastrukturvägvisare Guide till infrastrukturen (kort kallad Guiden ) samt på utlysningar (se illustration, sida 5). En viktig princip är att ansökningar om både nya och existerande infrastrukturer ska bedömas i konkurrens i en kvalitetssäkrad process. Processen föreslås följa en 4- årig cykel med beslutsperioder på 4+4 år. 1 Deltagande i internationell infrastruktur kommer att behandlas separat. 1 (5)

2 Guide till infrastrukturen presenteras vart fjärde år bl.a. som ett underlag inför en förväntad forsknings- och innovationsproposition. Guiden föreslås dessutom uppdateras vartannat år i form av en bilaga, där nödvändiga förändringar beskrivs. Guiden blir ett viktigt verktyg för Vetenskapsrådet i prioriteringen av infrastruktur. Guiden ska föra fram pågående och nya infrastrukturprojekt, vilka rankats högt efter en vetenskaplig och strategisk bedömning. Innehållet i Guiden blir styrande för efterföljande utlysningar. Initiering av ny infrastruktur av nationellt intresse För inventering av behov inför framtagandet av Guiden föreslås ett öppet förfarande som baseras på behovsanmälningar från olika intressenter. Syftet med en behovsinventering är att få en grundlig genomlysning av luckor, flaskhalsar och behov av infrastruktur inom svensk forskning. Följande instanser inbjuds att komma med behovsanmälningar: Universitet och högskolor identifierar behov i interna bottomup processer inom enskilda universitet och högskolor, som sedan samordnas genom en dialogprocess. Myndigheter med forskningsansvar identifierar behov inom sina respektive områden som samordnas med behov inom universitet och högskolor. Finansiärer identifierar behov exempelvis som resultat av ansökningsprocesser. Vetenskapsrådets ämnesråd identifierar behov från forskare och forskargrupperingar inom sina respektive vetenskapliga områden. RFI:s beredningsgrupper identifierar behov genom omvärldsanalys inom sina respektive områden. Behovsanmälningarna ska beskriva behov av infrastruktur av nationellt intresse. Nationell samordning och uppgradering av tung utrustning är exempel på anmälningar som kan föras fram till RFI inom ramen för behovsinventeringen inför framtagandet av Guiden. Beredning inför publicering av Guiden Inom ramen för behovsinventeringen genomför Vetenskapsrådet en dialogprocess med berörda intressenter genom att exempelvis arrangera nationella hearings, initiera kartläggningar och utredningar. Baserat på detta underlag gör RFI sedan, efter samråd med Vetenskapsrådets ämnesråd, en vetenskaplig och strategisk prioritering av de identifierade behoven. Denna prioritering ligger till grund för presentationen i Guiden. 2 (5)

3 Infrastrukturer som upptas i Guiden föreslås klassificeras i tre kategorier enligt nedan: A. Mycket angelägen (ny infrastruktur) B. Angelägen (ny infrastruktur) C. Befintlig infrastruktur Kategorierna A och C omfattas i kommande utlysningar baserade på prioritering i Guiden. Kategori B kan få en ny prövning i efterföljande uppdateringar av Guiden. Utlysning ansökan bedömning beslut Utlysningar avseende infrastruktur av nationellt intresse ska föregås av behovsinventering och en dialogprocess mellan Vetenskapsrådet och övriga intressenter inför klassificering som högt prioriterade i Guiden. Ansökan om stöd till infrastruktur av nationellt intresse bör som regel göras av fler än ett universitet (eller annan organisation) tillsammans inom ramen för ett konsortium. Rektor (eller motsvarighet, t.ex. myndighetschef) ansvarar för ansökan från ingående parter. En hållbar finansieringsplan som ska täcka hela bidragsperioden (åtta år) och ett förslag till konsortialavtal ska finnas vid ansökningstillfället. Det ska finnas ett skriftligt åtagande från samtliga ingående parter om att stödja uppbyggnad och drift finansiellt i ansökan. I bedömning av ansökan om uppbyggnad av ny nationell infrastruktur kommer större fokus att läggas på mognad och genomförande. Ansökan ska innehålla en detaljerad vetenskaplig, organisatorisk och teknisk plan. Vidare kommer stor vikt att läggas vid en realistisk och hållbar ekonomisk plan. En plan för avveckling av infrastrukturen ska finnas från början. Ett principbeslut om finansiering innebär att RFI inleder förhandlingar med det ansvariga konsortiet. Detta kan även innebära en förhandling om värdskap för infrastrukturen. Värdskapet för en nationell infrastruktur måste kunna ändras, om det finns starka skäl för detta. Finansiering, utveckling och avveckling av Vetenskapsrådets stöd Finansiering för nationell infrastruktur kan som regel beviljas på åtta år (4+4 år). Vetenskapsrådet beviljar bidrag för fyra år i taget, och genomför en vetenskaplig- och verksamhetsutvärdering efter halva bidragstiden. Efter utvärdering kan finansieringen kvarstå på samma nivå, eller förändras genom ökat eller minskat bidrag under efterföljande bidragsperiod. Vid beslut om avveckling av en infrastruktur, ska möjligheten till ett tvåårigt avvecklingsbidrag finnas. Varje nationell forskningsinfrastruktur ska ha stöd genom ett konsortialavtal från, som regel, fler än ett universitet/organisation. Som princip kommer Vetenskapsrådets finansiering att utgöra upp till 50% 3 (5)

4 över en åttaårsperiod, som kan innebära ett högre engagemang i början, under infrastrukturens uppbyggnadsfas, och därefter avtrappande mot slutet av perioden. Förhandling mellan Vetenskapsrådet och konsortiet kan avgöra en rimlig nivå från fall till fall, baserat på infrastrukturens specifika förutsättningar och verksamhet. Vetenskapsrådets bidrag betalas ut när ett undertecknat konsortialavtal mellan de ingående parterna finns på plats. Efter åtta år kan en nationell infrastruktur få ansöka om förnyat bidrag, efter en behovsanmälan som behandlas och prioriteras på samma sätt som förslag om ny infrastruktur i processen för Vetenskapsrådets Guide till infrastrukturen. Då ingår också en utvärdering av den verksamhet som bedrivits vid infrastrukturen. Tidsplan för remiss och beslut om modell Synpunkter på förslaget till ny modell kan lämnas in senast den 14 september. Därefter går Vetenskapsrådet igenom inkomna yttranden och reviderar eventuellt förslaget. Modellen beslutas av Vetenskapsrådets styrelse i slutet av året. Förändringarna implementeras stegvis under en övergångsperiod, med start i och med utlysningen Medlemskap i internationella infrastrukturer berörs i nuläget inte av denna översyn men kommer på sikt att så långt det är möjligt inlemmas i den nya modellen. 4 (5)

5 Rankning: A. Mycket angelägna (nya) B. Angelägna (nya) C. Pågående infra Behovsinventering Dialogprocess, hearings, mm Vetenskaplig och strategisk bedömning ÄRK, RFI Guiden publiceras Vetenskapligt prioriterade projekt Inbjudan att skicka in behovsanmälan: Universitet och högskolor Ämnesråd Myndigheter med forskningsansvar Finansiärer Beredningsgrupper Behovsanmälan inkommer (År 1) Prioriteringsprocess Utlysning: Öppen för projekt som presenterats i Guiden (År 2) Beslut RFI: Alt 1. Finansiering Alt 2. Avslag Bedömning av genomförande, ekonomisk plan Förhandling RFIkonsortium Ansökningar Utkast till konsortialavtal Finansieringsplan Illustration. Prioriteringsprocessen är en cykliskt återkommande period där behov av ny infrastruktur kan ställas mot existerande infrastrukturer. Ansökningar om såväl nya som existerande infrastrukturer ska bedömas i konkurrens i en kvalitetssäkrad process. År 1. Inför framtagandet av Guiden görs en behovsinventering där intressenter kan skicka in strukturerade anmälningar till Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet kan exempelvis genomföra utredningar och ordna hearings inom ramen för en dialogprocess. Efter en vetenskaplig och strategisk bedömning (via ÄRK och RFI) presenteras högt rankade infrastrukturprojekt i Guiden. År 2. Utlysningarna är öppna för de infrastrukturer som finns upptagna i Guiden. Efter ett principbeslut om finansiering av RFI inleds förhandling med det ansvariga konsortiet. Bidrag betalas ut då ett konsortialavtal finns på plats mellan de ingående parterna. Vid avslag om bidrag kan sökande få en ny prövning vid nästa Guide-uppdatering. 5 (5)

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer