Anvisningar för konsortieansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015"

Transkript

1 1 Anvisningar för konsortieansökan Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni Ansökningsprocessen för konsortieansökningar förnyades inför septemberutlysningen SAMARBETE MELLAN PROJEKT ELLER INOM ETT KONSORTIUM? Då forskare och forskargrupper samarbetar genom vanligt projektsamarbete kan parterna i samarbetet söka finansiering för sina projekt med skilda, självständiga ansökningar och beskriva samarbetet i ansökans forskningsplan. Akademin behandlar projektsamarbetsansökningar som skilda ansökningar. Finansiering kan även sökas av ett konsortium, dvs. en sammanslutning av flera projekt som verkar vid olika forskningsplatser. Ett konsortium är en tidsbestämd sammanslutning av självständiga delprojekt som arbetar under en gemensam forskningsplan. Genom att systematiskt samarbeta som ett konsortium strävar projekten efter att producera mer mervärde än genom vanligt projektsamarbete. Mervärdet måste motiveras i ansökan. Man kan överväga att lämna in en konsortieansökan bl.a. i fråga om akademiprojektsbidrag och finansiering inom forskningsprogram. En konsortieansökan bedöms som en helhet. Då det av utlysningens rubrik framgår att utlysningen är en internationell utlysning för samprojekt är en konsortieansökan möjlig endast i särskilda fall. I internationella utlysningar för samprojekt finansierar Akademin i regel endast finländska parter genom att bevilja finansiering till de finländska forskningsplatserna. Akademins internationella samarbetspartner finansierar i sin tur samarbetets utländska parter. I dessa utlysningar kan konsortieansökan mellan finländska forskningsplatser övervägas endast när man samarbetar tätt både med en utländsk part och sinsemellan. SÅ HÄR LÄMNAR MAN IN EN KONSORTIEANSÖKAN Ansökningsprocessen för konsortieansökningar förnyades inför septemberutlysningen Det är konsortiets ansvariga ledare som lämnar in konsortiets gemensamma ansökan inklusive delprojektens ansökningar. Konsortiet väljer konsortieledaren. Konsortieledaren skapar konsortiet i Akademins e-tjänst, inbjuder konsortieparterna och följer konsortieansökans beredning i e-tjänsten. Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att alla delprojekt har ifyllt sina ansökningar i e-tjänsten. En konsortieansökan är en helhet som består av konsortieledarens ansökan och bilagor samt delprojektledarnas ansökningar och bilagor. Den ansökan som konsortieledaren lämnar in innehåller konsortiets gemensamma forskningsplan, abstrakt och offentliga beskrivning. Av konsortiets forskningsplan ska framgå de medverkande parternas kompetens och forskningsskyldigheter samt det mervärde som konsortiet förväntas tillföra. Samtliga konsortieparter ska ifylla en egen ansökan där de redogör för sitt delprojekts kostnadsberäkning och finansieringsplan samt alla övriga uppgifter som begärs på blanketten. Konsortiets kostnadsberäkning och finansieringsplan ska vara så realistiska som möjligt. De ska följa varje forskningsplats procenttal för omkostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid. Varje konsortiepart ska också begära en förbindelse av sin forskningsplats.

2 2 En konsortieansökan bedöms som en helhet. Finansieringsbeslutet fattas av ett forskningsråd eller en sektion vid Akademin. Om en ansökan anknyter till två eller flera forskningsråds områden begär Akademin vid behov utlåtanden även av experter inom andra forskningsområden än det primära forskningsrådets område. Då ett konsortium beviljas finansiering fattas ett skilt finansieringsbeslut för varje delprojekt i konsortiet. En sökande kan samtidigt lämna in en ansökan endast till en av följande bidragsformer: akademiprojektsbidrag (inkl. konsortieansökan som konsortieledare eller delprojektsledare), bidrag för anställning som akademiforskare eller bidrag för anställning som forskardoktor. Om den sökande ändå lämnar in flera ansökningar beaktar vi endast den första (i den ordning de inkommit). GÖR SÅ HÄR I E-TJÄNSTEN En konsortieansökan påbörjas av konsortieledaren. Konsortieledaren loggar in på Akademins e- tjänst och väljer utlysningen i fråga (Ny ansökan) under fliken Aktuella utlysningar. Först väljs ansökans språk och därefter Konsortieledarens ansökan. Sedan anges konsortiets namn och förkortning. Under fliken Konsortieparter anger konsortieledaren de ansvariga ledarna för konsortiets delprojekt. Observera att konsortieledaren kan uppge ansökans konsortieparter först efter att parterna har registrerat sig i Akademins e-tjänst. Då konsortieledaren börjar skriva en delprojektledares namn på den elektroniska blanketten i e-tjänsten visar systemet en lista på personer med samma namn som redan har registrerat sig. Om delprojektledarens namn saknas från listan måste han eller hon registrera sig. Därefter kan konsortieledaren skicka ett e-postmeddelande till parterna om att de har anslutits till konsortiet. Meddelandet innehåller en länk som delprojektsledarna kan använda för att logga in på e-tjänsten för att ifylla sin egen ansökan och sina egna bilagor. Varje delprojektsledare ska på ansökningsblanketten ange sitt eget delprojekts forskningskostnader samt kostnadskoefficienterna (indirekta kostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid) och momspraxisen för delprojektets egen forskningsplats. På blanketten ifylls även uppgifter om mobilitet, eventuell forskargrupp och alla övriga uppgifter som begärs på blanketten. Till ansökan bifogas alla de bilagor som begärs. Konsortieledaren får ett automatiskt meddelande när ett delprojekts ledare har markerat sin ansökan som färdig. Konsortiets gemensamma ansökan (konsortieledarens ansökan och delprojektens ansökningar) ska lämnas in inom utsatt tid. Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att alla delprojekt har ifyllt sina ansökningar i e-tjänsten (och markerat dem som färdiga). Samtliga konsortieparter kan följa beredningen av konsortiets ansökan i e-tjänsten. Pdf-versionen av ansökan kompletteras allteftersom uppgifter inmatas. Ansökningstiden är bindande. Konsortiets gemensamma ansökan kan tas i behandling endast om den har lämnats in inom utsatt tid. Konsortiets sammansättning kan inte ändras efter ansökningstidens utgång, men konsortieledaren kan göra ändringar i sammansättningen medan ansökningstiden pågår. BESLUT OCH RAPPORTERING

3 3 Konsortieledarens ansökan och delprojektens ansökningar lämnas in till det forskningsråd vars verksamhetsområde konsortieprojektet bäst anknyter till. En konsortieansökan bedöms som en helhet och finansieringsbeslutet fattas av ett forskningsråd eller en sektion vid Akademin. Finansieringen anvisas delprojektens forskningsplatser. Man kan ansöka om en ändring i delprojektens finansieringsplaner medan konsortieprojektet pågår, och de kan ändras utan att göra ändringar i konsortiets totalfinansiering. Detta är möjligt i följande bidragsformer: finansiering för spetsforskningsenheter, finansiering inom akademiprogram, finansiering för forskningsinfrastruktur, finansieringsprogrammet FiDiPro och rådet för strategisk forsknings finansieringsprogram. Efter att projektets finansieringsperiod har löpt ut ska konsortiets ansvariga ledare lämna in en vetenskaplig rapport på hela konsortiets vägnar. BILAGOR TILL KONSORTIEANSÖKAN Då du bereder en konsortieansökan ska du följa Akademins vanliga anvisningar för bilagor, om inte annat nämns. De allmänna bilageanvisningarna finns på webben på sidan Bilagor till ansökan. Konsortiet har en gemensam bilaga som bifogas endast konsortieledarens ansökan: konsortiets gemensamma forskningsplan (uppgjord enligt konsortieanvisningarna), högst 15 sidor eller konsortiets gemensamma planskiss (i utlysningar som genomförs i två steg), högst sex sidor. Följande bilagor bifogas både konsortieledarens ansökan och varje delprojekts ansökan: Obligatoriska bilagor: meritförteckning för den sökande (vi rekommenderar högst fyra sidor) publikationsförteckning för den sökande; de tio viktigaste publikationerna (av varje ledare) med avseende på konsortiet ska markeras tydligt. Bilagor i enskilda fall (gäller endast egentliga ansökningar): utlåtande av en etisk kommitté eller djurförsöksnämnden; forskningsplanen ska alltid redogöra för forskningens etiska aspekter progressrapport på sådana akademifinansierade projekt som inte har lämnat in en slutrapport inbjudan av utländskt universitet eller forskningsinstitut om arbetet eller en del av det utförs utomlands; flera inbjudningar kan sammanföras i samma bilaga utlåtande av ett strategiskt center för vetenskap, teknologi och innovation som bekräftar att ansökan hör till centrets område och motiverar projektets betydelse för centret. ANVISNINGAR OM KONSORTIETS BILAGOR OCH ABSTRAKT Nedan följer anvisningar om konsortieansökans abstrakt, planskiss och forskningsplan. Anvisningarna avviker från bilageanvisningarna till en enskild ansökan. Anvisningar för övriga bilagor finns på sidan Bilagor till ansökan.

4 4 1. Konsortiets abstrakt Abstraktet, dvs. forskningsplanens sammandrag, ifylls i e-tjänsten. Det ger en översikt över det vetenskapliga innehållet och kostnaderna i forskningsprojektet. Ansökan bedöms av internationella experter och abstraktet ska därför innehålla följande uppgifter: konsortieledarens namn och forskningsplats delprojektledarnas namn och forskningsplatser konsortiets namn och förkortning ett sammandrag av forskningsplanens huvudsakliga innehåll: forskningens mål (inkl. det mervärde som konsortiesamarbetet medför), forskningsmetoder och material finansieringsperiod, den finansiering som söks från Akademin (skilt för varje delprojekt) och projektets uppskattade totalkostnader. 2. Konsortiets planskiss (första steget i en utlysning som har två steg) Planskisser begärs vanligen i utlysningar som genomförs i två steg (t.ex. utlysningar inom akademiprogram). Planskissen får vara högst sex sidor och den ska ha följande struktur: den sökandes namn forskningsprojektets titel forskningsplats motiveringar för hur forskningsprojektet anknyter till utlysningen och dess mål forskningens bakgrund och mål det mervärde som konsortiet tillför beskrivning över forskargruppen projektets viktigaste forskningsmetoder förväntade resultat samt vetenskapligt och samhälleligt genomslag nationellt och internationellt samarbete forskningens tidtabell. Planskissen bifogas till ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_intent_abstract. 3. Konsortiets forskningsplan (utlysningar som har ett steg, andra steget i utlysningar som har två steg) För att säkra enhetligheten och kvaliteten av bedömningen är det viktigt att ansökningarna är jämförbara. Forskningsplanen ska svara på de frågor som ställs i bedömningen. Därför ber vi att du gör upp din forskningsplan enligt strukturen nedan. Konsortiets forskningsplan skiljer sig från övriga forskningsplaner. Ett konsortiums forskningsplan får vara högst 15 sidor (typsnitt Times New Roman 12 punkter eller motsvarande). Ansökningarna bedöms av internationella experter och forskningsplanen ska därför innehålla följande uppgifter: 1. Konsortieledaren, delprojektens ledare och deras forskningsplatser samt konsortiets namn, konsortiets förkortning och datum för forskningsplanen

5 5 2. Motiveringar Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap: Hur anknyter projektet till tidigare internationell och nationell forskning? Hur främjar projektet tidigare forskning? Hur anknyter konsortieprojektet till delprojektledarnas eller deras gruppers tidigare eller samtidiga forskning? Vilket mervärde uppnås genom konsortiesamarbetet? Om utlysningen har ett speciellt syfte (t.ex. utlysningar inom forskningsprogram): Hur anknyter forskningen till den aktuella utlysningen och dess mål? 3. Mål och förväntade resultat Forskningens mål Hypoteser Forskningens förväntade vetenskapliga och samhälleliga genomslag Potential till vetenskapliga genombrott samt till att öka forskningens och vetenskapens förmåga till förnyelse Hur kan forskningsresultaten tillämpas och nyttiggöras? Kritiska punkter för projektets framgång, alternativa sätt att genomföra projektet Publiceringsplan: publicering av forskningsresultat, spridning av forskningsresultat till forskarsamhället, slutanvändare och allmänheten 4. Forskningsmetoder, material och forskningsmiljöns stöd Forskningsmetoderna ska beskrivas så att det framgår på vilket sätt de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet Forskningsmaterial Materialhanteringsplan, som beskriver - hur forskningsmaterialet ska samlas in - hur materialet ska användas - hur materialet ska förvaras och skyddas - hur materialet görs tillgängligt framöver - hur ägande- och användarrättigheterna till materialet fördelas Det konkreta stöd som den lokala, nationella och internationella forskningsmiljön erbjuder projektet Användningen av forskningsinfrastruktur och hur användningen gynnar projektet (infrastrukturerna anges också i den elektroniska ansökan under Infrastruktur) 5. Etiska frågor Etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet samt eventuella forskningstillstånd (även planer på att söka tillstånd) 6. Genomförande: tidtabell, budget, arbetsfördelning

6 6 Tidtabell för konsortiets forskning Motiveringar efter utgiftsslag för varje delprojekts kostnadsberäkning (totala kostnader och finansieringsplan). I totalkostnaderna ska inte ingå sådana kostnader som inte syns i forskningsplatsernas bokföring. Arbetsfördelning: namn på de personer som arbetar inom konsortiet, deras uppgifter och avlöningskostnader med motiveringar. Om personerna inte kan namnges, uppges N.N. Dessutom anges - en uppskattning över varje delprojektledares arbetstid inom projektet (högst 1,5 mån./år) - om finansiering (högst 12 mån.) söks för avlöning av en delprojektledare: klara forskningsrelaterade skäl för avlöningen - om en delprojektledare inte har ett fast anställningsförhållande: en plan för ledarens avlöning under finansieringsperioden. 7. Forskargrupper och samarbete Konsortiets gruppmedlemmars meriter Nationellt och internationellt samarbete, dess betydelse för projektets genomförande; samarbetspartners (andra än konsortieparter) anges i den elektroniska ansökan under Samarbetspartners Eventuellt samarbete med strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation: beskriv samarbetet och hur det gynnar projektet (samarbetet beskrivs också i den elektroniska ansökan under Samarbetspartners) 8. Forskarutbildning och forskarkarriärer Forskarutbildning inklusive undervisnings- och handledningsarrangemang, examina som ska avläggas inom projektet Främjande av forskarkarriärer Främjande av jämställdhet 9. Mobilitetsplan Redogörelse för eventuell forskarmobilitet från Finland (eller till Finland eller mellan organisationer inom Finland). Av redogörelsen ska även framgå besökens mål och längd och om de redan har överenskommits. Ange även hur besöken eller arbetet på annat håll främjar forskningsplanens genomförande. (Dessa uppgifter anges också i den elektroniska ansökan under Mobilitet.) 10. Viktig litteratur eller källförteckning Forskningsplanen bifogas ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_research plan. Godkänd

7 7 Komplettering av anvisningarna för konsortieansökan ( ) Nedan följer vissa preciseringar av anvisningarna för konsortieansökan till septemberutlysningen 2015 Är konsortieledaren också en delprojektsledare? Inlämnandet av en konsortieansökan i Finlands Akademis e-tjänst har förnyats så att konsortieledaren inte längre räknas som en delprojektsledare. Konsortieledaren behöver alltså inte inbjuda sig själv att bli medlem i konsortiet. Konsortieledaren ifyller sitt eget projekts uppgifter på sin egen ansökan och bifogar till den konsortiets gemensamma forskningsplan och andra nödvändiga bilagor. Alla övriga konsortieparter lämnar in sina egna bilagor. Konsortieledarens och de andra parternas insatser beskrivs som en del av forskningsplanen. Obs! Om konsortieledaren redan har hunnit anmäla sig själv som en delprojektsledare i septemberutlysningen 2015 måste hen radera denna felaktiga anmälan. Det tekniskt omöjligt att lämna in konsortiets gemensamma ansökan om alla delprojekt (inkl. felaktigt anmälda delprojekt) inte har markerat sin ansökan som färdig i e-tjänsten. Konsortieledarens och delprojektens ansökningar bildar tillsammans konsortiets gemensamma ansökan. Ansökan utformas allteftersom delprojekten färdigställer sina ansökningar och bilagor. Konsortieledaren inlämnar den färdiga konsortieansökan till Akademin innan ansökningstiden har gått ut. Tekniska detaljer om bilagor och hur man ifyller ansökan Bilagor Varje sökande ska bifoga sina egna bilagor (meritförteckning, publikationsförteckning och eventuellt progressrapport, inbjudningar och utlåtande av strategiskt center för vetenskap, teknologi och innovation) till sin ansökan. Obs! De eventuella etiska utlåtandena bifogas till konsortieledarens ansökan. Till konsortieledarens ansökan bifogas förutom ledarens egna bilagor också konsortiets forskningsplan och eventuella etiska utlåtanden. Hur man ifyller ansökan Konsortieledaren ska på sin egen ansökan också ange samtliga projekts viktiga samarbetspartner. Varje projekt (också konsortieledaren) ska uppge information om forskarmobilitet på sin egen ansökan. Samtliga konsortieparter kan följa beredningen av konsortiets ansökan i e-tjänsten genom att skriva ut en pdf-version av konsortiets ansökan. Pdf-versionen för samman uppgifterna och bilagorna från alla ansökningar.

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNING FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning

FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI. Programbeskrivning FOTONIK OCH MODERNA AVBILDNINGSMETODER FORSKNINGSPROGRAM FINLANDS AKADEMI 2010 2013 Programbeskrivning - 2 - INNEHÅLL INNEHÅLL 2 FÖRORD 3 1. BAKGRUND 2. MÅL 3. TEMAOMRÅDEN 3.1 Optiska material och interaktiva

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

Det är inte alldeles lätt att skriva en ansökan så, att läsaren förstår projektet, får tillräcklig

Det är inte alldeles lätt att skriva en ansökan så, att läsaren förstår projektet, får tillräcklig Att söka stipendier och understöd Vägledning för unga forskare Brita Stenius-Aarniala och Krister Höckerstedt Inga pengar vid senaste utdelning? Känner du dig diskriminerad och missförstådd? Orsaken till

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer