Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare"

Transkript

1 FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNING FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades som en fristående institution vid Helsingfors universitet med uppgift att bedriva humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning av hög kvalitet, främja samarbete mellan olika vetenskapsgrenar och stödja internationellt samarbete. Forskaranställningarna kan sökas av forskare inom humaniora, samhällsvetenskaper, teologi, juridik och beteendevetenskaper, men också av forskare med humanvetenskapliga frågeställningar inom andra områden. Forskarna utses i internationell konkurrens på mycket hög nivå. Varje år antas färre än fem procent av de sökande, och det är därför viktigt att ansökan görs omsorgsfullt enligt dessa anvisningar. Man kan ansöka om en forskarplats vid Forskarkollegium i den allmänna utlysning som ordnas en gång om året. Av forskare vid Forskarkollegium förutsätts visad förmåga att bedriva forskning på hög internationell nivå. De sökande ska också redogöra för hur de tänker bidra till den mångvetenskapliga utbytet mellan företrädare för olika vetenskapsgrenar som är Forskarkollegiums policy. Detta kan visas med publikationer eller annan vetenskaplig verksamhet, deltagande i forskningsprojekt eller arbetsperioder vid forskningsinstitut, eller ingå i själva forskningsplanen. Den sökande ombeds också motivera varför hans eller hennes forskning är lämplig att bedriva just vid Helsingfors universitets Forskakollegium. Om forskaren har aktuella kontakter med en institution eller ett ämne vid Helsingfors universitet, måste det nämnas i ansökan. Sökande måste ha avlagt doktorsexamen innan ansökningstiden går ut ( ).Ansökan beaktas inte om den sökande inte uppfyller detta kriterium. Utöver doktorsexamen ska den sökande också ha andra vetenskapliga meriter. Vid valet av forskare är målet att det vid Forskarkollegium ska finnas forskare i olika stadier av den akademiska karriären och forskare som företräder olika områden, men det finns inga kvoter för olika karriärstadier eller forskningsområden. Forskarkollegium har inte heller kvoter när det gäller medborgarskap eller kön, men har liksom Helsingfors universitet förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. För att en ansökan ska ha framgång krävs att resultaten av forskningen kan publiceras i ansedda tidskrifter med internationell spridning eller av ansedda vetenskapsförlag. Den sökande ska presentera en detaljerad publiceringsplan i sin forskningsplan. Forskarkollegiums verksamhetslokaler finns i Helsingfors centrum. I lokalerna arbetar cirka 50 forskare i en mångdisciplinär forskargemenskap. Forskarna förbinder sig att arbeta vid Forskarkollegium i Helsingfors. Forskarkollegium beviljar ett årligt anslag för konferensresor och andra forskningskostnader, samt tillgång till forskningsassistenters tjänster. 1

2 Forskarna vid Forskarkollegium omfattas av de bestämmelser om totalarbetstid som gäller vid universitetet. Totalarbetstiden är timmar om året. Alla som omfattas av systemet gör upp en arbetsplan tillsammans med sin chef i början av läsåret. Forskarna vid Forskarkollegium samarbetar också med någon av Helsingfors universitets institutioner eller enheter (affiliation). Det förutsätts att forskarna fr.o.m. sitt andra forskarår handleder forskarstuderande och undervisar cirka 5 procent av sin totala arbetstid framför allt vid Helsingfors universitets doktorandprogram. Av forskarna förutsätts 80 procents närvaro (av den totala arbetstiden) och aktivt deltagande i Forskarkollegiums verksamhet: till arbetsuppgifterna hör t.ex. deltagande i Brown Bag seminariet varje vecka. Högst 20 procent av forskningstiden kan användas för arbete utomlands, och det rekommenderas att längre vistelser utomlands förläggs utanför universitetets terminer. Ledighet på grund av andra arbetsuppgifter beviljas inte, och det är inte heller möjligt att skjuta upp mottagandet av forskarplatsen, utan den måste tas emot den 1 september Forskarna måste varje år lämna in en redogörelse för sin verksamhet och en slutrapport i slutet av forskningsperioden till Forskarkollegium. Forskarkollegium beviljar inte samma forskare två perioder i följd. Endast enskilda forskare, inte forskargrupper, kan söka till Forskarkollegium. Ansökningsprocessen Forskarkollegium lediganslår forskarbefattningar en gång per år. Vid Helsingfors universitet är det direktören för en fristående institution som anställer de som arbetar vid institutionen. Forskarkollegiums direktör utser forskarna efter att ha tagit del av den internationella vetenskapliga kommitténs bedömning och direktionens utlåtande. Bedömarna ombeds bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier: 1) forskningsplanens vetenskapliga relevans, originalitet och betydelse, 2) forskningsplanens teoretiska och metodologiska referensram, 3) forskarens och forskningsämnets tvärvetenskapliga potential, 4) forskningsplanens genomförbarhet och 5) den sökandes vetenskapliga meriter i förhållande till vilket stadium av karriären forskaren befinner sig i. Till Forskarkollegium väljs både erfarna och yngre forskare för perioder på 1 3 år. Innehavare av en fast anställning som professor kan dock utses för en period på högst två år. I ansökningsprocessen tillämpas Helsingfors universitets jämställdhetsprinciper som finns publicerade i Helsingfors universitets jämställdhetsplan (http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/svenska.htm). De sökande ska följa följande anvisningar: Ansökningshandlingar I en ansökan ska endast följande dokument ingå andra dokument beaktas inte vid bedömningen (t.ex. rekommendationer, utlåtanden om doktorsavhandling, publikationsavtal): det elektroniska ansökningsformuläret 2

3 och följande bilagor: en sammanfattning av forskningsplanen (högst tecken inklusive mellanslag och eventuella hänvisningar, men inte litteraturförteckning) en meritförteckning (1 2 sidor) en publikationsförteckning (1 2 sidor) en forskningsplan (högst tecken inklusive mellanslag och eventuella hänvisningar, men inte litteraturförteckning) en sammanställning av bilagorna, dvs. en fil som innehåller alla fyra bilagor i nämnd ordning. Handlingarna avfattas på engelska enligt nedanstående anvisningar. Bristfälliga ansökningar behandlas inte. Den sökandes namn ska anges på alla bilagor och på alla sidor i bilagorna. Den sökande ombeds undvika färgad bakgrund i bilagorna. Ansökningsformuläret fylls i elektroniskt. En länk till formuläret finns under fliken Fellowships på adressen Bilagorna fogas till formuläret i pdf-format under de punkter som reserverats för dem. Utöver de enskilda bilagorna ombeds den sökande sammanställa alla bilagor i en fil som fogas till formuläret vid punkten Compilation (se närmare anvisning nedan). Bilagorna får tillsammans inte överstiga 40 MB. Om bilagorna överstiger 40 MB, sparas inte ansökningsformuläret och bilagorna i mottagarens system och ansökan misslyckas. Bilagor återsänds inte. Ansökningsformuläret De sökande ombeds att använda sitt officiella namn överallt i sin ansökan och när han eller hon eventuellt tar kontakt. Endast första bokstaven i den sökandes för- och efternamn skrivs med versaler och diakritiska specialtecken i fälten på ansökningsformuläret ska undvikas. Uppgiften om den sökandes kön behövs endast för statistiken. I ansökningsprocessen har informationen om kön ingen betydelse, och man kan om man vill låta bli att fylla i punkten. Detta gäller även medborgarskap; uppgiften används endast i ansökningsstatistiken. I ansökningsprocessen har uppgiften ingen betydelse, och man kan om man vill låta bli att fylla i punkten. I formuläret ska den sökande ange sina två eller tre viktigaste områden med tanke på forskningen (1 = det viktigaste området, 2 = det näst viktigaste, osv.). Prioritetsordningen behövs när man utser bedömare och den används i Forskarkollegiums ansökningsstatistik. Den sökande ska själv avgöra i vilket stadium av karriären han eller hon befinner sig och ange det på blanketten. Alternativen är early career, mid-career och full professor. Early career avser en cirka 5 7 år lång period efter doktorsexamen exklusive t.ex. eventuella familjeledigheter. Mid-career avser en forskare vars akademiska kvalifikationer motsvarar en finländsk universitetslektors eller docents. Också den som innehar en professur på viss tid ska välja mid-career som status. Full professor är den som innehar en permanent professur. Bedömarna bedömer den sökandes kvalifikationer i förhållande till karriärstatus. När forskare anställs vid Forskarkollegium motsvaras karriärstadierna early career, mid-career och full professor av befattningarna forskardoktor, universitetsforskare och forskningsledare. En godkänd sökandes karriärstatus bestäms för arbetsavtalet tillsammans med 3

4 direktören för Forskarkollegium enligt de definitioner som används vid Helsingfors universitet. Annat finansieringsbehov ska anges om forskningen kräver exceptionellt dyr utrustning eller fler nödvändiga resor än vanligt. Även om den sökande utses, kan Forskarkollegium inte förbinda sig att svara för sådana kostnader. En sammanfattning av forskningsplanen (högst 4000 tecken inklusive mellanslag och eventuella hänvisningar, men inte litteraturförteckning. Antalet tecken ska antecknas i slutet av forskningsplanen). Sammanfattningen ska innehålla följande uppgifter: den sökandes namn och akademiska grad rubriken på den planerade forskningen en kort beskrivning av forskningens målsättning, centrala material och metoder. Den sökande ska ägna särskild uppmärksamhet åt sammanfattningen eftersom den är viktig i bedömningsprocessen. Den första delen av bedömningsprocessen grundar sig i huvudsak på sammanfattningen av forskningsplanen. Medlemmarna i Forskarkollegiums vetenskapliga kommitté kan gallra högst 50 procent på basis av sammanfattningarna och de sökandes merit- och publikationsförteckningar under den första bedömningsrundan. Medlemmarna i kommittén bedömer de återstående ansökningarna mer grundligt och då både sammanfattningen och forskningsplanen. (Se anvisningar till bedömarna på Forskarkollegiums webbplats.) Meritförteckningen I meritförteckningen (curriculum vitae), som får vara högst två (2) sidor lång, ska åtminstone följande uppgifter ingå: personuppgifter och akademisk utbildning de viktigaste posterna och befattningarna forskningsanslag och stipendier under de senaste fem åren de viktigaste vetenskapliga expertuppdragen och förtroendeuppdragen de viktigaste vetenskapliga utmärkelserna och priserna språkkunskaper, i synnerhet när språkkunskaperna är av betydelse för genomförandet av forskningen den sökandes fullständiga namn ska skrivas på båda sidorna. Sökande som anser att den bibliometriska informationen är relevant för bedömningen av de vetenskapliga kvalifikationerna inom det område som han eller hon företräder, ska också ge denna information i sin meritförteckning. Publikationsförteckningen Publikationsförteckningen får vara högst två (2) sidor lång. De fem viktigaste publikationerna ska anges med en asterisk i marginalen. Populärvetenskapliga publikationer ska presenteras separat från vetenskapliga publikationer. Titlar på 4

5 artiklar och böcker måste översättas till engelska. Den sökande kan ge adressen till en webbplats där det finns en fullständig publikationsförteckning. I fråga om artiklar ska också sidnummer antecknas i förteckningen. Den sökandes namn ska skrivas på förteckningens bägge sidor. Meritförteckningen och publikationsförteckningen ska ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom bedömarna under den första delen av bedömningsprocessen endast läser sammanfattningen av forskningsplanen och merit- och publikationsförteckningarna. Forskningsplanen Efter den första gallringen bedöms de återstående sökandenas forskningsplaner i sin helhet. Forskningsplanens maximilängd är tecken (inklusive mellanslag och eventuella referenser men inte litteraturförteckning). Antalet tecken ska antecknas i slutet av forskningsplanen. Av forskningsplanen ska följande framgå: forskningens betydelse och anknytning till en mer omfattande vetenskaplig diskussion målsättningar och metoder nuläge och tidsplan tvärvetenskaplig potential: de viktigaste nationella och internationella samarbetskontakterna, tvärvetenskapligt samarbete och forskningsresultatens, i den mån de kan förutsägas, betydelse för tvärvetenskapligt forskningssamarbete. motivering till varför projektet ska genomföras vid Forskarkollegium om forskaren har aktuella kontakter med en institution eller ett ämne vid Helsingfors universitet, måste det nämnas i ansökan; om forskaren avser samarbeta med institutioner/forskningsgrupper/forskare vid Helsingfors universitet, måste det också nämnas i forskningsplanen eventuellt arbete utomlands under finansieringsperioden, inklusive den uppskattade frånvaron i procent samt tidpunkterna för frånvaron en detaljerad publiceringsplan för resultaten av forskningen, i synnerhet för en internationell publik eventuella forskningsetiska frågor den sökandes namn ska skrivas på varje sida. De sökande ombeds beakta att Forskarkollegiums vetenskapliga kommitté består av företrädare för flera olika områden. Det betyder att forskningsplanen ska vara skriven så att den kan läsas av bedömare som företräder andra forskningsområden än den sökandes. Sammanställning Till ansökan bifogas ytterligare en fil som innehåller de fyra ovan nämnda bilagorna. De ska vara placerade i filen i följande ordning: 1) sammanfattningen av forskningsplanen, 2) meritförteckningen, 3) publikationsförteckningen, 4) forskningsplanen Dessa ska vara identiska med de fyra bilagor som fogats till formuläret en och en. Denna sammanställning fogas till ansökningsformuläret under punkten Compilation. 5

6 E-ansökan Ansökan görs elektroniskt. En länk till ansökningsformuläret finns under fliken Fellowships på adressen E-formuläret öppnas onsdagen den 5 augusti kl lokal Helsingfors tid. Ansökan ska göras före onsdagen den 2 september kl lokal tid. Därefter stängs ansökningssidan och det är inte längre möjligt att lämna in ansökningar. Endast ansökningar som tagits emot inom ansökningstiden behandlas. De sökande får inom 48 timmar efter att ansökan skickats in ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har tagits emot. Meddelandet sänds till den e-postadress som den sökande har uppgett i sin ansökan. Varje sökande kan lämna in endast en ansökan. Den som önskar ändra eller uppdatera sin ansökan ska kontakta Forskarkollegium, e-postadress Eventuella problem med e-formuläret ska anmälas inom ansökningstiden, Behandlingen av ansökningarna och beslut Ansökningar som uppfyller de formella ansökningskriterierna och lämnas in inom den utsatta tiden sänds i oktober till Forskarkollegiums vetenskapliga kommitté för bedömning. Varje ansökan sänds till minst två av den vetenskapliga kommitténs medlemmar för bedömning. Medlemmarna i den vetenskapliga kommittén ombeds i den första delen av bedömningsprocessen att gallra högst 50 procent av ansökningarna på basis av sammandragen av de sökandes forskningsplaner och deras merit- och publikationsförteckningar. De återstående ansökningarna bedöms grundligare och på basis av forskningsplanerna. De sökande informeras inte separat om resultaten av bedömningsprocessens första del. Den vetenskapliga kommitténs sammansättning presenteras på Forskarkollegiums webbplats (www.helsinki.fi/collegium). Utgående från den vetenskapliga kommitténs numeriska bedömning rangordnar Forskarkollegiums direktör och vice direktörer ansökningarna (ca ansökningar). Denna grupp med de bästa ansökningarna som bedöms extra noggrant, kompletterar den vetenskapliga kommittén vid behov vid sitt möte i januari I denna sista bedömningsfas är den numeriska bedömning som de enskilda bedömarna gett i första delen av bedömningsprocessen inte längre av avgörande betydelse. Avgörande är däremot om ansökan kan övertyga samtliga medlemmar av den vetenskapliga kommittén. På grundval av diskussionerna under mötet ger den vetenskapliga kommittén ett utlåtande om de främsta sökandena till direktionen och direktören för Forskarkollegium. Den vetenskapliga kommittén kan också rekommendera hur långa forskningsperioderna ska vara. Därefter ger Forskarkollegiums styrelse sitt utlåtande om valet av forskare. Forskarkollegiums direktör fattar beslut om vilka forskare som utses senast den 2 februari Beslutet publiceras på Forskarkollegiums webbplats (www.helsinki.fi/collegium) och sänds per e-post till de sökande till den e-postadress som de angivit i ansökningsformuläret. För ytterligare information kontakta programkoordinator Maria Soukkio 6

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer