Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen"

Transkript

1 Noteringar från workshop Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion Positiva till speckonsulterna Åsikter om framtiden: Konstruktörerna är skeptiska till att speca själva Lathundar för produktionsanpassning efterfrågas Deltagande konstruktörer tyckte att slutsatserna kring nuläge och framtid enligt ovan var korrekt. Nedan redovisas den diskussion som fördes i anslutning till KSTR tar över specning En av konstruktörerna nämnde att ansvarsfrågan är svår. Vid specning blir det tydligt vems felet är och det kan få orimligt stora konsekvenser i förhållande till konstruktörens ersättning. När det gäller spec-konsulterna vågar inte entreprenören gå på dessa eftersom entreprenören riskerar att stå utan specare. En av entreprenörerna replikerade på detta. Var och en måste ta ansvar för sina delar och om inte konstruktören kan ansvara för armeringsmängder så är det hans problem. En av specarna poängterar att detta är ett spel och att de ibland också hjälper entreprenören att hitta fel och därigenom undviks felkostnader. En annan konstruktör ansåg att det är konstruktören som ska ha jobbet att speca. Vi har tyvärr lite erfarenhet av detta hittills och vi behöver hjälp med produktionsanpassning. Vi behöver även få betalt för specningsarbetet. Om konstruktören ska speca måste detta klargöras och inkluderas i upphandlingen av konsulten. På så vis är alla medvetna om vilken nivå på redovisning som krävs. Sällan respons på granskningshandlingar: UTV: I verkligheten så måste handlingar fram fort och det finns sällan tid åt att granska. 1

2 Projektgruppens analys av spec-konsulten Nuläge: Specar ifrån pappersritningar Använder Q-spec/Q-armering Kvalitetskontroll åt K Duktiga på produktionstänk Åsikter om framtiden: Produktionsanpassning istället för pris per ton Tydliga armeringsritningar efterfrågas Deltagande specare samtyckte gällande slutsatser kring nuläge och framtid. Nedan redovisas den diskussion som fördes med anledning av Spec-konsultens roll: En diskussion fördes gällande speckonsultens roll idag. En av armeringsleverantörerna poängterade att specarens erfarenhet och kunskap är A och O vad gäller produktionstänk. Detta kräver många års träning och erfarenhet. Specaren är ingen person som man ersätter hur som helst. Redovisningsteknik/Tydliga ritningar: Det fördes även en diskussion kring vad som menas med tydliga ritningar. Detta är ett vagt begrepp som är svårt att entydigt bestämma. Dagens standard (BH90) styr exempelvis utseende på symboler men säger inget om vilka vyer eller hur många snitt som ska redovisas. En av speckonsulterna nämnde att olika typer av armering redovisas på varandra i lager på lager vilket i slutändan blir en enda röra. En av entreprenörerna nämnde att han önskade redovisning av snitt på planritningen samt även mått på armeringsritningen. En annan av utvecklarna tog upp frågan kring om det är den exakta placeringen av järn eller symbolisk redovisning som ska gälla? En annan av programutvecklarna poängterade att ritningen fortfarande behövs ute på arbetsplatsen. Därför är redovisning med symboler viktigt. En av konstruktörerna nämnde att för just platsgjutna konstruktioner finns en tradition av att inte redovisa all armering, t ex för väggar. För att speca krävs att all armering redovisas. Vi är inte vana att skapa den information som krävs. Det fanns inget intresse från deltagarna av att inom projektet ta fram exempel på tydliga armeringsritningar. 2

3 Projektgruppens analys av entreprenören Nuläge Centrala avtal med armeringsfabriker Tidsbrist vid granskningsförfarandet Leveranser etappvis Specar som PDF Åsikter om framtid Tydligare armeringsritningar Littrerade husritningar efterfrågas Deltagande entreprenörer ansåg att projektgruppens analys av nuläge och framtid var korrekt. Nedan redovisas den diskussion som fördes med anledning av Tidsbrist vid granskning: En av entreprenörerna nämnde bristen på tid som ett problem vilket ofta gick ut över granskningsförfarandet. En av speckonsulterna nämnde som förslag att entreprenören kunde växla över tidigare mellan projekten för att kunna vara mer tillgänglig för granskning. En annan entreprenör upplevde dock inte att brist på granskning av armeringsritningar är relaterat till att entreprenören inte har tid att granska. Som entreprenör förutsätter jag att armeringshandlingar är korrekta. Jag har en plan för hur jag vill driva bygget och kommunicerar detta med armeringsleverantören tidigt i projektet vilket ger inspel för produktionsanpassning. Ett sådant startmöte innan produktionsstart säkerställer produktionsanpassning. Det framfördes även att konstruktören borde vara med på sådana uppstartsmöten. Det är i början av projektet som det är mest kritiskt då man håller på med grundkonstruktionerna eftersom osäkerheten i markförhållanden kan innebära att man tvingas ändra sin plan. En av specarna nämnde att typ av hissar som ska användas styr utformning av hissgrop och armeringen. Inköp av hissar är ofta inte klart då man sitter och ska bestämma sin armeringslösning. Som replik på detta nämnde en av entreprenörerna att denna problematik löser vi genom att ha standardhissar för alla projekt. Även om de inte är inköpta vet vi vilken typ som ska användas. 3

4 Projektgruppens analys av armeringsfabriken Nuläge Specar via Q-spec och Q-armering Avrop via telefon eller mail Specar avropas hela Specar förutsätts vara korrekta Åsikter om framtid Leveransplan Armeringsspecar direkt ifrån CAD-modell positivt men vem produktionsanpassar? Armeringsritningar täta på information och ibland svårlästa Deltagande armeringsleverantörer ansåg att projektgruppens analys av nuläge och framtid var korrekt. Nedan redovisas den diskussion som fördes med anledning av Leveransplaner från entreprenör Armeringsleverantörerna nämnde att de redan idag efterfrågar leveransplaner från entreprenören. Dock så varierar det beroende på projekt och personer om de får dessa. Som leverantör är det vår utmaning att komma in tidigt i projektet (i projekteringsskedet) för att exempelvis kunna använda rullarmering. Armeringsleverantören vill ha långsiktiga samarbeten med entreprenören. Deltagande entreprenörer samtyckte. En av entreprenörerna nämnde att i Danmark så har de nära samarbeten med armeringsleverantörerna. Frågan dök upp huruvida samverkan mellan entreprenör och leverantör är definierade i avtalen? Som svar på frågan nämnde en av armeringsleverantörerna att idag så står det i avtalet att samverkan ska ske. Det är dock vagt formulerat och det blir en tolkningsfråga vad som menas med samarbete och sker därför i varierande utsträckning. Beror mycket på personkemin. Som replik påpekades att tydligare definiera att samverkan ska ske i avtalet är en viktig pusselbit för utveckling och förbättring. 4

5 Flödesschema platsgjutet ILF Två kommentarer framfördes angående flödesschemat. Den första var att specningen även kan göras av armeringsleverantören (in-house), vilket borde framgå i schemat. Den andra rörde granskningsförfarandet där en pil även kunde ritas ner till spec-konsulten. Flödesschema platsgjutet+prefab ILF En av specarna nämnde en generell kommentar gällande ändringsproblematiken och att se till att alla blir varse om de ändringar som görs. Exempelvis om konstruktören gör en ändring och missar att informera spec-konsulten som samtidigt får förfrågan av arbetsplatsen att skicka över spec-filen vilket då kan vara inaktuell eftersom konstruktören gjort ändringar. Det är viktigt att se till att information om ändringar alltid går till ursprungskällan! Flödesschema - Förslag till ny metodik: Förslaget omfattar både 2D och 3D-baserat arbetssätt. I förslaget ingår att spec-konsultens del att speca armering flyttas till konstruktören och att entreprenören får ett ökat ansvar att säkerställa produktionsanpassning. Diskussion om den föreslagna metodiken En av spec-konsulterna frågade om det idag finns något projekt där man arbetar på det sätt som föreslås? Det var inget som hade ett klart svar på detta. Det är sällan som konstruktörerna specar men det förekommer. Däremot är det oklart i vilken omfattning som t ex den digitala kopplingen till armeringsleverantörens system utnyttjas. Det händer att armeringsleverantören får specar i form av pdf:er men följer inte upp om de kunde få dessa levererat i xml-format. En av konstruktörerna påpekade att om spec-konsulten försvinner så mister man värdefull kunskap gällande produktionsanpassning. Däremot granskningsmässigt går det att hantera, speciellt på brosidan där granskningsrutinerna idag är omfattande och väl utvecklade. Återigen ställdes frågan om konstruktören har tillräckligt med kunskap för att speca? Som replik nämndes att i takt med att konstruktören får mer spec-uppdrag så sker en kompetenshöjning. En annan konstruktör nämnde att det är naturligt att specning ligger på konstruktören. Armeringsleverantörerna kommer troligen tar över en del av detta då de är avhängiga av kvaliteten i spec-arbetet. Man kan då se att armeringsleverantören utnyttjar konstruktörens armeringsförslag (2D/3D) och gör en produktionsanpassning ihop med entreprenören. Presentation av aktuella IT-hjälpmedel Det blev en intensiv diskussion gällande de olika projekteringshjälpmedlen som presenterades. Företrädare för datorprogrammen menade att byggbranschen måste anpassa sig och utnyttja den nya tekniken. En av konstruktörerna var dock kritisk och menade att BIM-verktygen var alltför fyrkantiga och därför inte gick att använda vid något mer komplicerade (men vanligt förekommande) geometriska lösningar. I det läget är 2Darbetssätt överlägset eftersom det inte begränsar den mänskliga friheten. Impact RC är idag det enda program där man kan få ut en spec enligt typblad Det borde dock inte vara ett stort arbete för övriga produkter att implementera. En diskussion fördes även kring stöd för mottagningskontroll mha scanning. Det nämndes att det för närvarande pågår ett projekt gällande RFID-teknik i byggvaror. Att applicera RFID på armering innebär dock vissa praktiska svårigheter då tekniken inte fungerar om den hamnar under armering och att taggarna kan skavs bort under hantering och transport. 5

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare

Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare 1 (11) 5 november 2013 www.cehis.se info@cehis.se Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare Rapport Intygstjänster 2013 2 (11) Innehåll Bilaga 2 Intygstjänst för arbetsgivare... 1 Innehåll... 2 1 Intygstjänst

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001

Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001 Ny nummerplan Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten Post & Telestyrelsen 2001 2 Bakgrund och syfte För närvarande arbetar Post & Telestyrelsen med ett förslag till ny nummerplan

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Röster från tillverkningsindustrin Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Jag tänkte att jag kanske kunde få samma lön som när jag var anställd, att det skulle vara fritt och att

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Mini- konferenserna 2012 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators De numera traditionella minikonferenserna avhölls förra året vid sju tillfällen på sex olika

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Miljömålsstyrd tillsyn

Miljömålsstyrd tillsyn RAPPORT Miljömålsstyrd tillsyn Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan Slutsatser, framtidsbild och åtgärder Ulrik Axelsson B1765-C September 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer