Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Julio Fuentes som hälsar alla välkonma och meddelar att Ove Schramm, HSB:s förbundsjurist, är föreslagen som ordförande på stämman. 1. Val av ordförande vid stämman Stämman beslutar att välja Ove Schramm som ordförande. 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Ordföranden Ove Schramm meddelar att Stefan Söderberg är utsedd att föra protokoll vid stämman. 3. Godkännande av röstlängd Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 71, i detta ingår 12 fullmakter som registrerats i röstlängden. Efter att 11 behandlats, justeras röstlängden till 72 röstberättigade då Gloria Maria de Vall e, lägenhet 74, anländer. 4. Fastställande av dagordning Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning. 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare Föreslås att Sture Engberg, Bengt Zander och Sture Höglund väljs till båda funktionerna. Julio Fuentes säger att det inte föreligger några hinder att välja fler än två personer. Stämman beslutar att utse de tre föreslagna att justera protokollet, tillika vara rösträknare. 6. Fråga om kallelse behörigen skett Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar. 7. Styrelsens årsredovisning Julio Fuentes har en föredragning och berättar bland annat att man utfört åtgärder så att elkostnaderna har sänkts med 280 tusen kr sedan året innan; skulden till Bank- och Kreditnänmden är slutbetald; årsavgiften har sänkts med 7,6%; bostäderna bekostar sin egen förbrukning av värme och varmvatten. Efter alla åtgärder är årets resultat två miljoner kr. Det negativa är att styrelsen mött oförståelse, främst på grund av de två extrastämmorna. Den blir ställd när den kallas inkompetent, trots att resultatet borde tala sitt tydliga språk. Samtliga i styrelsen ogillar alla påhopp och anonyma brev de utsatts för, och alla har funderat över att avgå. Julio Fuentes framför detta på styrelsens uppdrag. Nu börjar genomgång av årsredovisningen. På sidan 4 står att årsavgiften för bostäder är 755 krlkvm. Arne Lundqvist tycker att det är missvisande eftersom värme och varmvatten utdebiteras separat. Styrelsen menar att det ska jämställas med bostädernas elkostnader som inte heller belastar föreningen som sådan. Framförs synpunkten att när fjärrvärmekostnaderna gått ner, är inte gjorda investeringar för att uppnå detta redovisade. Styrelsen svarar att investeringarna redovisas på annat sätt och skrivs av på 15 år.

2 Lundqvist undrar varför återbetalning skett av räntefritt lån. Styrelsen svarar att överskott måste användas eller återbetalas till medlemmarna. Då det fanns rykten bland de boende att styrelsen "gjorde saker" med pengarna, valde den att göra så här. Framförs frågan om det är rätt att sänka avgifterna så mycket. Styrelsen svarar att den följer tidigare stämmobeslut i två steg. Lundqvist framför vikten av att de viktigaste kostnaderna, driftskostnaderna, hålls nere. Angående Not 1 är Hyresrabatter rabatter till hyresgäster vid till exempel övergången från videobutik till godisbutik. Efter genomgången beslutar stämman att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 8. Revisorernas berättelse Gunilla Norrsveden-Ståhlläser revisorernas berättelse och lägger till att styrelsen har gjort ett fantastiskt bra arbete, trots att den mått dåligt på grund av alla påhopp. Ä ven fastighetsskötarna gjort ett fantastiskt arbete. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse. har 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen Stämman beslutar att fastställa förelagd resultat- och balansräkning. 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att göra följande dispositioner: Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 12. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. Valberedningen föreslår följande enligt arvodesprincipen från föregående årsstämmor: att arvoden till styrelsen ska utgå med 1,6% av prisbasbeloppet per bevistat möte och styrelsemedlem, samt två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen att styrelsen har rätt att få ersättning för tele/data med 5000 kr per år att revisorn erhåller 4920 kr per år, vilket är 12% av prisbasbeloppet Valberedningen lämnar inget förslag på arvode till valberedningen. Stämman föreslår samma som förra året, 2000 kr per person. Berenika Vesterlund föreslår 2500 kr per person. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag på arvoden och ersättning till styrelsen och revisorerna. Efter omröstning beslutar stämman att ersättning till valberedningen ska utgå med 2500 kr per person. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter Enligt nya stadgar ska ordförande väljas av stämman. Valberedningen föreslår Julio Fuentes på två år. Bakgrunden är att ordförande och kassör ej ska avgå samma år. Stämman beslutar att till ordinarie ordförande på två år välja Julio Fuentes, Allmogev 4. Stämman beslutar att till ordinarie välja följande ledamöter på två år: Håkan Skogs berg Allmogev 4

3 Nils Vilhelm Stehlin Stig Faronius Allmogev 3 Allmogev 20 omval Stämman beslutar att välja följande suppleanter på ett år: Thomas Bergman Allmogev l Joakim Edman Allmogev 14 Jessica Moya Allmogev 3 omval Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid: Birgitta Sjödin Ynglingav 17 Gerda Feltsen Allmogev 14 Berenika Vesterlund Allmogev Val av revisorer och suppleant Stämman beslutar att till ordinarie revisorer på ett år välja: Gunilla Norrsveden-Ståhl Allmogev 8 omval Tommy Johansson Allmogev 8 och att som revisorsuppleant på ett år välja: Lars Bill Allmogev 10 omval ls. Val av valberedning Sittande valberedning ställer upp för omval, nämligen Flora Villalobos, Serdar Saygieder och Henrik Samuelsson. Dessutom föreslås Jorma Sireeni och Björn Byfors. Nu reses frågan hur många som ska sitta i valberedningen. Tre yrkanden kommer på tre, fyra respektive fem personer. Genom omröstning anser stämman att det ska vara tre personer. Nu får stämman avge sin mening genom att skriva ner högst tre namn på en röstlapp i sluten omröstning. Rösträkningen ger vid handen att de i nämnd ordning har fått 48,29,57,25 respektive 39 röster. Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse: Henrik Samuelsson Ynglingav 13 Flora Villalobos Allmogev 8 Björn Byfors Allmogev l Till sammankallande utses Henrik Samuelsson. 16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Stämman beslutar att styrelsen utser dem som ska närvara vid HSB Norra Stor-Stockholms 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Det finns inga övriga i kallelsen anmälda ärenden. Julio Fuentes tackar Lars Lemon och Leif Borg som nu avgår ur styrelsen. 18. Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande Tio motioner har inkommit till styrelsen (bilagor till kallelsen). Stämmans ordförande föreslår att motionerna 2, 3 och 4 slås ihop. Beslutades att de diskuteras tillsammans och att det sedan avgörs om beslut ska tas för alla tre tillsammans eller var för sig. årsstämma. l. Motion om felaktigt stämmoprotokoll. Sture Höglund får ordet och menar att protokollet från extrastämman är felaktigt och måste korrigeras. Stämmans ordförande påpekar det riktiga i styrelsens skrivning om att ett stämmoprotokoll är en angelägenhet mellan stärnmoordföranden, justeringsmännen och medlemmarna/deltagarna. Styrelsen kan inte lägga sig i hur det skrivits. Efter diskussion beslutar stämman att anse motionen besvarad.

4 2. Motion om åtgärder för att öka säkerheten på norra gården. 3. Motion Synpunkter från gårds gruppen för södra gården. 4. Motion om renovering av lekplatserna på gårdarna. Sten Faronius och Anna-Lena Bodström presenterar södra gårdsgruppens förslag. Efter diskussion föreslår mötesordföranden en propositionsordning där frågan om grindar till gården avgörs först. Eftersom beslutet i grindsfrågan har betydelse för hur man ska satsa på upprustning av gården, med hänsyn till risk för vandalisering med mera, avgörs frågan om innergården därefter. Stämman godkänner propositionsordningen och tre förslag kommer till omröstning: inga grindar; grindar till båda gårdarna; grind bara till södra gården. Stämmoordföranden vill ställa två förslag mot varandra. Styrelsens förslag om grindar till båda gårdarna blir huvudförslag. Efter votering beslutar stämman att grind till södra gården blir motförslag. Stämman beslutar efter votering att grindar ska sättas upp till båda gårdarna. Flora Villalobos länmar in en skriftlig reservation mot beslutet (bilaga till protokollet). Stämman beslutar efter omröstning att godkänna styrelsens förslag i utlåtandena om motionerna 2, 3 och Motion om Korfu kolgril!. Inga-Lill Carlberg undrar hur länge kolgrillen ska få förpesta luften i lägenheter och på balkonger. Styrelsen hänvisar till sitt utlåtande och tillägger att det sannolikt inte är möjligt att bryta hyreskontraktet innan det går ut Stämman beslutar att motionen får anses besvarad i och med styrelsens utlåtande. 6. Motion om utökning av sopsorteringen. Det uppdras åt styrelsen att genomföra förslaget och installera två sopbehållare. 7. Motion om gästrum för besökande. Styrelsens förslag är att skjuta på frågan, det är i dag inte möjligt att göra något åt den. Flora Villalobos yrkar på att en deadline ska sättas upp för styrelsen att komma med förslag. Stämman beslutar att bifalla styrelsens utlåtande, med tillägget att till nästa årsstämma ska styrelsen ha tagit fram förslag på åtgärder. 8. Motion angående avräkningen för värme och varmvatten. Stämman anser att motionen är besvarad i och med styrelsens utlåtande. 9. Motion angående hyra för föreningslokalen. Motionärerna yrkar på en avgift om 300 kr plus 700 kr idepositionsavgift. Styrelsen yrkar på en avgift om 2000 kr. Stämman beslutar efter votering att bifalla styrelsens förslag. 10. Motion om valberedningens arbetssätt. Stämman beslutar att bifalla motionens förslag. 19. Avslutning Ordföranden förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande. (fcl~g7..o.~~"... Vid pr: okollet: Stefan Söderberg O

5 Justeras: ~~kc Sture=-Engöe Bengt Zander 7 t.,~;v "/!,/1."", 1),' /" ',. '. V,Z'",,~"t r '/ // lif.'.l.la,1(,.. '" ',11/'''] f...,. 't ~.v.. ~.t. 0

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D.

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D. Innehåll I. Dagordning II. III. Verksamhetsplanering Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning IV. Revisionsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer