CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG"

Transkript

1 CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: Författare: Henrik Gunnarsson Göteborg BENGT DAHLGREN AB Henrik Gunnarsson GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Victor Hasselblads gata V FRÖLUNDA Telefon Telefax Org. nr: Runstensgatan LINKÖPING Telefon Telefax Org. nr: Sallerupsvägen MALMÖ Telefon Telefax Org. nr: Romansvägen NACKA Telefon Telefax Org. nr:

2 2(7) BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Denna handling upprättas i samband med ombyggnad och hyresgästanpassning av tidigare outhyrd yta på plan 5. För att uppfylla BBR skall en relationshandling över brandskyddet upprättas (eller befintlig relationshandling uppdateras) när ändringarna är slutförda. Dokumentet baseras på: Ritning och skiss upprättade av Creacon arkitekter (inscannade i dokumentet.) Brandskyddsbeskrivning för plan 5 (folktandvården), relationshandling daterad DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR I detta avsnitt beskrivs de förutsättningar som är dimensionerande för utformningen av byggnadens brandskydd. Eventuella framtida förändringar av dessa förutsättningar kommer således innebära att utformningen av brandskyddet måste beaktas och vid behov kompletteras. Byggnaden är i tre/fyra (pga. suterräng) våningar ovan mark, med källare och vind. Plan 1 är källare och plan 6 är vinden (fläktrummet). Ändringen omfattar del av plan 5 och innebär att aktuella lokaler anpassas för kontor samt lokaler för kursverksamhet. Nyttjare blir nykterhetsorganistionen IOGT-NTO. Resterande del av plan 5 disponeras av folktandvården. Övriga delar av byggnaden nyttjas som vårdcentral. IOGT-NTO och folktandvården når sina kompletterande utrymningsvägar via varandras verksamheter. Ändringen utförs utifrån byggnadsteknisk klass Br1. Brandbelastningen förväntas understiga 200 MJ/m 2. Räddningstjänstens insats kan förväntas inom normal insatstid, dvs 10 minuter. Delar som ändras eller påverkas av ändringen skall uppfylla BÄR Allmänna råd 1996:4, ändrad genom 2004:1, aktuella delar i Boverkets byggregler, BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2006:12 (BBR 12) samt BVL och BVF.

3 3(7) 2. BRANDCELLSINDELNING / SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING Brandcellsindelning av aktuell del görs i tre delar: Trapphus Utbildningsdel Kontorsdel Befintliga trådglaspartier bibehålls (renoveras) Befintligt trådglasparti tas bort Bild: Schematisk brandcellsindelning Brandcellsgränser, dvs. väggpartier, dörrar och bjälklag, skall vara utförda i klass EI 60. Dörrar till trapphus skall vara utförda i lägst klass EI 30-C. Befintliga dörrpartier med trådnätsarmerat glas bedöms uppfylla klass E15 E30. Partierna har bedömts vara acceptabla att återanvända eftersom trapphuset är avskiljt med ytterliggare dörr och ytterliggare utrymningstrapphus finns tillgängligt. Rörschakt utförs igengjutna mellan våningsplan.

4 4(7) 3. YTSKIKT Takytor i lokalerna skall vara utförda med ytskikt i lägst klass I (euroklass B-s1,d0), fäst på obrännbart underlag eller tändskyddande beklädnad. Väggytor i lokalerna skall vara utförda med ytskikt i lägst klass II (euroklass C-s2,d0). (Befintliga ytskikt består i huvudsak av gips och stenmaterial vilket uppfyller ovanstående) Tak- och väggytor i utrymningsvägar (trapphus A och B) skall vara utförda med ytskikt i lägst klass I (euroklass B-s1,d0), fäst på obrännbart underlag eller tändskyddande beklädnad. Fasader utgörs av sten med puts som fasadbeklädnad och uppfyller därmed kravet på begränsad brandspridning via fasad mellan brandceller. Yttertaket påverkas inte av ändringen. 4. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER Påverkas ej av ombyggnaden. 5. BÄRFÖRMÅGA VID BRAND Bärverk består av betongbjälklag och pelare. Påverkas ej av ombyggnaden. 6. SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND- UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR Uppvärmning av byggnaden sker med fjärrvärme, vilket inte föranleder några särskilda åtgärder för att hindra uppkomst av brand.

5 5(7) 7. UTRYMNING Utrymning från de aktuella lokalerna (inringade) sker till det fria via trapphus (trapphus A), alternativt genom folktandvårdens lokal på samma våningsplan och därifrån till det fria via trapphus B. Gångavstånd till utrymningsväg överstiger inte 45 meter där sammanfallande väg räknas med en faktor 2. Fri bredd på i utrymningsvägar skall uppgå till minst 0,9 meter. Detta gäller hela vägen ut till det fria. Dörrar till och i utrymningsvägar skall ha en fri bredd på minst 0,8 meter. Dörrar i utrymningsvägar skall vara utrustade med öppningsfunktion som överbrygger samtliga låsfunktioner.

6 6(7) 8. LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Aktuella lokaler betjänas av fläktrum på vind som utgör egen brandcell. Ventilationssystemet skall vara utfört så att brand och brandgasspridning mellan brandceller förhindras. Detta utförs med brandgasspjäll, samt att kanaler som passerar brandcellsgräns isoleras till motsvarande klass som genombruten byggnadsdel. Brandgasspjäll stänger automatiskt då rök detekteras i kanalerna. Spjällen motioneras automatiskt var 48:e timme. Spjäll till aggregat skall vara strömlöst stängda. Imkanaler / närmaste frånluftskanal för kök eller pentry skall vara utfört i klass E 15 med erforderligt skyddsavstånd till brännbart material (30 mm), alternativt i klass EI 15. Detta erfordras inte i kök/pentry utrustade endast med kokplatta, mikrovågsugn eller motsvarande. 9. SLÄCKUTRUSTNING OCH BRANDGASVENTILATION Handbrandsläckare utplaceras i erforderlig omfattning. Längsta avstånd till släckutrustning bör ej överstiga 25 meter. 10. BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM Korridorer i aktuella lokaler, samt trapphusen är försedda med automatiskt brandlarm (anordning som upptäcker brand). Detektering sker med rökdetektorer. Systemet skall vara utfört enligt SBF 110:6, med omfattningen som avvikelse. Lokalerna är försedda med utrymningslarm. Utrymningslarmet utgörs av ringklocka och hörbarhet skall uppnås i samtliga utrymmen. Utrymningslarmet startas vid det automatiska brandlarmet, samt manuellt via larmtryckknappar (frivilligt). Hörbarheten hos utrymningslarmet skall vara minst 15 db(a) över normal ljudnivå i lokalerna, dock lägst 65 db(a). Utrymningslarmet kompletteras med larmklocka i konferensrum 1 (se skiss.)

7 7(7) 11. VÄGLEDANDE MARKERINGAR Utrymningsvägar skall ha genomlysta vägledande markeringar med minst 60 minuter bibehållen funktion vid strömbortfall. Vägledande markering utformas enligt AFS 1997: ALLMÄNBELYSNING Allmänbelysning i korridor och trapphus skall utföras så att två efter varandra följande ljuspunkter ansluts till olika gruppsäkringar. 13. TILLGÄNGLIGHET FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänsten har tillgång till lokalerna via trapphus A och B. 14. BRANDFARLIG VARA Eventuell brandfarlig vara skall hanteras enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter. 15. KONTROLL- OCH UNDERHÅLLSRUTINER Redovisas i relationshandling. Henrik Gunnarsson, Brandingenjör. Handlingen internt granskad av: David Forsander Brandingenjör och Civ. Ing Riskhantering

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Av: Emma Andersson Erika Bengtsson Thomas Berg Max Coxner Handledare: Karl Fridolf Rapportnummer: 9465 Lund, 2014-05-22 Brandteknisk riskvärdering

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem. En undersökning av 117 verksamheter i Sverige

Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem. En undersökning av 117 verksamheter i Sverige Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem En undersökning av 117 verksamheter i Sverige Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07 Brandtätningar INFORMATIONER Dokumentets utgivare AS BYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(män), konsult(er), etc Gunnilla Billgren, Th Lars-Göran Liljedahl,

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 Utformnings- och utförandeanvisningar för imkanaler Branschrekommendation fluetec 1 Förord 3 1. Omfattning 3 2. Normativa hänvisningar 3 3. Klassificering av imkanaler 5 4. Imkanalens

Läs mer