Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611"

Transkript

1 1(10) Av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Beskrivning av brandskydd Objekt:, Södra Hamngatan 11, Göteborg Byggherre: Chalmers Fastigheter AB, Göteborg Upprättad av: CarlMikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611 Datum: Reviderad: Allmänt: Denna brandskyddsdokumentation är upprättad i enlighet med Svenska Brandförsvarsföreningens Rekommendationer Referenser: BFS 1993:57 med ändringar t o m BFS 2006:12, BBR 12 Allmänna Råd BÄR om ändring av byggnad, 1996:4 ändrad 1999:1. Innehållsförteckning: 1. Byggnadsbeskrivning 2. Dimensionerande förutsättningar 3. Alternativ utformning 4. Utrymning 5. Skydd mot brandspridning inom brandceller 6. Skydd mot brandspridning mellan brandceller 7. Skydd mot brandspridning mellan byggnader 8. Ventilation 9. Uppvärmningsanordning 10. Bärverkets brandteknisk klass 11. Räddningstjänstens insatsmöjlighet 12. Brandtekniska installationer 13. Övriga brandtekniska installationer 14. Planer för drift och underhåll 15. Verifiering 16. Ritningsbilagor 17. Textbilagor 18. Brandfarlig vara 19. Övrigt Huvudkontor Filialkontor Org. nr Ektorpsvägen 4B Box 619 Chalmerska HusetÅlegårdsgatan 175 Skårs Led 3 Box 94 Norra Stenslanda Nacka Objekt: 9611, AlbaCon 431 AB 50 Mölndal Göteborg Tävelsås Tel: , CM S / Fax:

2 2(10) 1. Byggnadsbeskrivning Denna handling beskriver det byggnadstekniska brandskyddet inom det s k Chalmerska Huset. Byggnaden är uppförd under förr förra seklet som privatbostad. Under årens lopp har dock byggnaden i huvudsak nyttjats för annan verksamhet än som bostad. Bland annat har lokalerna nyttjats för bankverksamhet och representation. När nuvarande byggherre övertog fastigheten 2007 inrymdes i byggnaden utöver representationsvåning separata bostadslägenheter, kontor och föreningslokaler. Efter övertagandet har bostadslägenheterna och föreningslokalerna utrymts. Dessutom är kontor för extern hyresgäst under avveckling. Byggherren avser att i huvudsak nyttja lokalerna för representations och konferensverksamhet. I syfte att erhålla ändamålsenliga lokaler har ett nytt större konferensrum anordnats samtidigt som den ursprungliga paradvåningen genomgått en renovering. Ytterligare ombyggnader är aktuella, bl a med avseende på tillkommande kök. Vid anordnandet av nytt konferensrum har nu gällande föreskrifter tillämpats. Inom icke ombyggda delar förekommer en del avvikelser i jämförelse med ett utförande som skulle vara aktuellt vid nybyggnad eller ombyggnad. Under pkt 19 Övrigt nedan redovisas vad som bör beaktas i händelse av ombyggnad inom icke ombyggda delar skulle bli aktuell. Byggnaden omfattar tre våningsplan ovan gatunivå samt källare. Bottenvåningen inrymmer ett antal större mottagningsrum (mot Södra Hamngatan), matsal/styrelserum, kommunikationsytor samt utrymmen för fastigheten. I samband med ombyggnad kommer även ytterligare kök anordnas. Våning 1 trappa inrymmer paradvåning (mot Södra Hamngatan), matsal, kommunikationsytor samt samt en samlingssal för ca 100 personer, anordnad Våning 2 trappor inrymmer en kontorslägenhet, en bostadslägenhet (nyttjas ej), föreningslokaler samt vinds och teknikutrymmen. 2. Dimensionerande förutsättningar Typ av byggnad: Br 1 Brandbelastning: < 200 MJ/m , CM S

3 Avstånd till byggnad på annan fastighet: Byggnaden ansluter direkt till annan byggnad på annan fastighet. I anslutning här till föreligger brandmur. Insatstid: < 10 minuter Samlingslokal: Ingen av lokalerna (brandcellerna) är avsedda att nyttjas som samlings lokal enligt 5:241 Samlingslokal, BBR. Inom respektive brandcell inrymmande konferensrum eller paradvåning kan ca 100 personer komma att vistas. 3. Alternativ utformning 4. Utrymning Utrymningsstrategi Utrymningsstrategin, som bör tillämpas, är den att det inom tillämpbara gångavstånd skall föreligga två av varandra oberoende utrymningsvägar. Lokalerna utnyttjas för konferenser och sammankomster endast under överinseende av personal. Aktuell personal förutsätts vara väl förtrogen med utrymningsförhållandena inom byggnaden. Utrymningsvägar Följande utrymningsvägar föreligger: huvudtrapphus, Trappa 1 trapphus (som mynnar till innergård), Trappa 2. dörrar till det fria markplan Från (tidigare) bostadslägenhet och från kontor på plan 2 trappor sker alternativutrymning med hjälp av Räddningstjänstens stegutrustning, Södra Hamngatan. Ordinarie utrymningsväg från konferensrum utgörs av Trappa 2. Brandcellen som innefattar konferensrummet ansluter direkt till Trappa 2. Alternativutrymning från konferensrum sker via passage till våningsplanets andra brandcell för vidare passage, antingen via Trappa 1 eller via interntrappa som utgör del av brandcellen omfattande Bottenvåningen. 3(10) , CM S

4 Från interntrappa sker utrymning via passage ut till portal som leder till grannfastigheten. Samma väg utgör alternativutrymning från övrig del av Våning 1 trappa och som inte har tillgång till Trappa 2. För tillfället inte utnyttjade föreningslokaler på plan 2 tr och vars ordinarie utrymningsväg utgörs av Trappa 2, alternativutrymmer via passage förbi teknikutrymmen som leder till Trappa 1. Gångavstånd Från konferensrum och paradvåning tillämpas gångavstånd 30 m. För övriga delar tillämpas gångavstånd 45 m. Vägledande markering Utrymningsvägar är markerade med hjälp av en kombination av belyst/genomlyst vägledande markering och efterlysande vägledande markering. Nödbelysning/ledljus Dörrbredd Det förekommer dörrbredd < 0,9 m (karmyttermått). Det har tillsvidare bedömts vara godtagbart med hänvisning till verksamhetens art. Slagriktning Det förekommer enstaka dörrar som är slagna emot utrymningsriktningen. Det har tillsvidare bedömts vara godtagbart med hänvisning till verksamhetens art. Öppningsbarhet Dörrar som nyttjas för utrymning förutsätts alltid vara lätt öppningsbara utan nyckel eller verktyg då lokalerna nyttjas av andra än driftpersonal. För närvarande förekommer ingen s k nattlåsning. Då man utrymt till innergården (som är utomhus) kan man inte lämna fastigheten annat än genom passage över grannfastigheten. Passage över grannfastigheten förhindras av en låst grind (utomhus). Passage genom grinden säkerställs med hjälp av instruerad personal och genom att grinden låses upp vid aktiverad brandlarmanläggning. 4(10) , CM S

5 Larmtryckknapp för brandlarmanläggningen placeras i anslutning till respektive dörr som leder till innergården. Återinrymning Utrymningslarm Byggnaden är försedd med utrymningslarm i form av akustiska larmdon. Anläggningens omfattning är dock inte utredd. Det gäller även för ljudnivå från larmdon. Inom öppna allmänna utrymmen bör en ljudnivå om 65 dba erhållas. Angiven ljudnivå bör även föreligga inom utrymmen där personal uppehåller sig t ex kontor och kök m m. Funktionshindrade I händelse av att lokalerna nyttjas av funktionshindrade förutsätts att särskilda åtgärder vidtas så att de kan erhålla erforderlig hjälp vid en utrymningssituation. 5. Skydd mot brandspridning inom brandceller Ytskikt allmänt Inom ombyggda delar har takytor motsvarande ytskikt klass 1 anbringat på tändskyddande beklädnad. Ytskikt utrymningsvägar Inom Trappa 1 och Trappa 2 har takytor motsvarande ytskikt klass 1 anbringat på tändskyddande beklädnad. Inom Trappa 2 har dock undersida av trappa ytskikt motsvarande klass Skydd mot brandspridning mellan brandceller Brandceller I princip föreligger följande brandceller: Respektive trapphus (dock med avvikelse m a p Trappa 1) Källare Bottenvåning (inklusive interntrappa) Våning 1 trappa, konferensrum med tillhörande biutrymmen Våning 1 trappa, paradvåning och anslutande utrymmen Våning 2 trappor, bostadslägenhet (nyttjas ej) , CM S 5(10)

6 6(10) Våning 2 trappor, kontorslägenhet (extern hyresgäst) Våning 2 trappor, övrig del Brandteknisk klass Brandteknisk klass för aktuell typ av byggnad är EI 60. Brandteknisk klass för dörrar mot utrymningsvägar inom aktuell typ av byggnad är EI 30 med dörrstängare. Angiven klass föreligger inte fullt ut överallt. Med anledning härav erfordras kompletterande åtgärder anpassade till byggnadens ålder och karaktär. Se vidare pkt 19 Övrigt nedan Fasad Fasader är utförda med obrännbara ytskikt. Fönster Yttertak Yttertak är försedda med obrännbara ytskikt. Lägre belägen byggnadsdel 7. Skydd mot brandspridning mellan byggnader (på annan fastighet) Brandtekniska åtgärder i tomtgräns Mot angränsande fastigheter föreligger befintliga brandmurar. Taktäckning Brandspridning från flygbränder förhindras med hjälpa av yttertakens obrännbara ytskikt. 8. Ventilation Bottenvåning ventileras med hjälp av mekanisk till och frånluft. Tilluftsaggregat är placerat inom betjänad brandcell , CM S

7 7(10) Frånluftsaggregat är placerat på yttertak. På Våning 1 trappa ventileras konferensrum med tillhörande utrymmen med hjälp av mekanisk till och frånluft där aggregatet är placerat i teknikrum på Våning 2 trappor. Aggregatet betjänar toaletter m m i anslutning till konferensrum. Utrymmena tillhör dock annan brandcell, varför rökdetektorstyrda spjäll föreligger. Övriga delar av Våning 1 trappa ventileras med hjälp av mekanisk frånluft i kombination med självdragsventilation. Lokaler inom Våning 2 trappor ventileras med hjälp av gemensamt aggregat. 9. Uppvärmningsanordning Byggnaden värms upp med hjälp av vattenburen fjärrvärme. 10. Bärverkets brandtekniska klass Vertikalt bärverk Byggnadens befintliga vertikala bärverk bedöms motsvara brandteknisk klass R 60. Horisontellt stomstabiliserande bärverk Byggnadens horisontella stomstabiliserande bärverk bedöms motsvara brandteknisk klass R 60. Bärverk trapplopp m m Trapploppet för Trappa 1 bedöms motsvara brandteknisk klass R 30. Trapploppet för Trappa 2 är uppbyggt av trä. Övrigt bärverk 11. Räddningstjänstens insatsmöjlighet Räddningstjänstens stegutrustning Fönster från vilka alternativutrymning är en förutsättning är tillgängliga med hjälp av Räddningstjänstens bärbara stegutrustning via Södra Hamngatan. Angreppsväg Byggnaden är tillgänglig från Södra Hamngatan och via grannfastigheten via Drottninggatan , CM S

8 8(10) 12. Brandtekniska installationer Vägledande markering Belyst/genomlyst vägledande markering föreligger i kombination med efterlysande vägledande markering. Nödbelysning/ledljus Utrymningslarm Utrymningslarm föreligger. Omfattningen är ej utredd. Släckutrustning Byggnaden är försedd med typgodkända handbrandsläckare. Brandlarm Brandlarmanläggning föreligger. Omfattningen är ej utredd. Brandventilation Brandventilering av trapphus förutsätts kunna ske via öppningsbara fönster. 13. Övriga brandtekniska åtgärder 14. Planer på drift och underhåll Allmänt Det åligger byggherren att regelbundet prova, underhålla och besiktiga i denna brandskyddsdokumentation angivna brandtekniska installationer. Förslag till åtgärder Funktion Åtgärd Frekvens Utrymningsvägar Lås & öppningsfunktion 4 ggr/år Vägledande Funktion reservkapacitet 2 ggr/år markering , CM S

9 9(10) Brandceller Stängning och tätning hos dörrar 4 ggr/år Genomföringar Okulär kontroll 1 g/år Brandlarm Enligt SBF 110 Enligt SBF 110 Utrymningslarm Prov hörbarhet 4 ggr/år Brandredskap Tillgänglighet/funktion 1 g/år Brandventilation Funktionsprovning 2 ggr/år Ventilation Funktion vid brand 2 ggr/år 15. Verifiering 16. Ritningsbilagor 17. Textbilagor 18. Brandfarlig vara Allmänt Hantering och förvaring av brandfarlig vara är normalt tillståndspliktig enligt gällande föreskrifter. Normalt skall brukaren söka tillstånd hos lokal byggnadsnämnd. Normalt skall klassningsplan upprättas och bifogas till ansökan. Förvaring Normalt skall brandfarlig vätska och brandfarlig gas förvaras åtskilda från varandra i egna väl ventilerade brandtekniskt avskilda utrymmen. Aktuellt utförande För närvarande nyttjas ej brandfarlig vara inom fastigheten , CM S

10 10(10) 19. Övrigt För närvarande föreligger ej naturlig avskiljning av huvudtrapphuset. kompletterande avskiljning bör anordnas direkt mot trapphus. Befintliga dörrar not trapphus bör vid behov kompletteras med list eller annat i syfte att förbättra dörrarnas röktäthet. Passage från interntrappa till portal erfordrar avskiljning från tillkommande kök. Ytskikt inom befintliga delar bör inventeras. Passage genom grind till grannfastigheten bör säkerställas i enlighet med som anges ovan i denna handling. Brandlarmanläggningens omfattning bör utredas med bakgrund av behovet av upplåsning av grind. Utrymningslarmanläggningen bör utredas med avseende på ljudnivån. I samband med fortsatt ombyggnad och komplettering av ventilationsanläggningen bör man särskilt beakta att anläggningen följer den tänkta brandcellsindelningen. Mölndal CarlMikael Siljedahl Brandingenjör AlbaCon AB Ålegårdsgatan (fax) 431 Mölndal , CM S