Boverkets byggregler, BBR 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverkets byggregler, BBR 19"

Transkript

1 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen

2 Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd om byggnadstekniskt brandskydd. Regelsamling för byggande, BBR (Boverkets Byggregler) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS

3 Regeluppbyggnad Lagar och förordningar Regeluppbyggnad för byggnadstekniskt brandskydd PBL PBF Föreskrifter, rekommendationer och råd BBR EKS Vägledningar och handböcker Boverkets rapporter Brandskyddshandböcker

4 Generella ändringar i BBR19 Brandskyddet är tydligare beroende av vilken verksamhet som bedrivs i en byggnad, Tydligare när det gäller komplexa byggnader, Mer hänsyn har tagits till frångänglighet, Tydligare skall krav i många föreskrifter, Mycket mer detaljkrav i de allmänna råden, Tydligare när analytisk dimensionering ska användas. Osv

5 Brandskyddsdokumentation En brandskyddsdokumentation ska upprättas. Av denna ska framgå vilka förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet är och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i BBR och EKS Brandskyddsbeskrivning förfrågningsunderlag, programhandling, systemhandling, bygglovshandling, bygghandling, osv. förslag på åtgärder (ibland flera) för hur krav i regelverkan kan uppfyllas. Brandskyddsdokumentation som relationshandling. beskriver hur byggnaden är när den är färdigställd.

6 Dimensionering av brandskydd Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering Analytisk dimensionering Brandskydd Alternativ utformning

7 Förenklad dimensionering Byggherren uppfyller föreskrifterna i BBR genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden i BBR. Maximalt accepteras två avsteg från den förenklade dimensioneringen vid installation av automatiskt släcksystem, vid det tredje krävs analytisk dimensionering. Om automatiskt släcksystem är ett grundkrav för byggnaden accepteras endast ett avsteg från den förenklade dimensioneringen, vid det andra krävs analytisk dimensionering.

8 Analytisk dimensionering Byggherren uppfyller en eller flera av föreskrifterna i BBR på annat sätt än genom förenklad dimensionering. Verifiering av byggnadens brandskydd ska genomföras genom: Kvalitativ bedömning, Scenarioanalys, Kvantitativ riskanalys, Motsvarande metoder. Verifierings metoden ska väljas för det specifika objektet med hänsyn till hur komplext brandskyddet är. Det ska vara tydligt beskrivet vad som dimensioneras analytiskt och vad som inte dimensioneras analytiskt.

9 Analytisk dimensionering Boverkets allmänna råd för analytisk dimensionering BBRAD Allmänna råd för verifiering av analytisk dimensionering, Beskriver t.ex. vilka: Typer av bränder som ska simuleras, Värden för kritiska förhållanden, Generell arbetsgång vid analytisk dimensionering, Osv. Generell arbetsgång: Identifiering av verifieringsbehovet, Verifiering av tillfredsställandes brandsäkerhet, Kontroll av verifiering, Dokumentation av brandskyddets omfattning,

10 Analytisk dimensionering Kvalitativ bedömning Den lägsta verifieringsgraden, Endast tillåten vid begränsade avvikelser, Har utgångspunkt i riskidentifiering, Verifiering att brandskyddet är lika bra som om byggreglernas allmänna råd hade följts, Verifiering sker genom: Logiska resonemang, Statistik, Provning, Objektsspecifika försök, Enklare beräkningar, osv.

11 Analytisk dimensionering Scenarioanalys Byggnadens brandskydd utsätts för ett eller flera scenarier, Har utgångspunkt i riskidentifiering, Scenarior bör utgöra en trolig värsta påfrestning, Exponering bör vara godtagbar för samtliga dimensionerande scenarior Bör omfatta en känslighetsanalys för att identifiera variabler som har stor påverkan på säkerhetsnivån, Känslighetsanalys ska ingå i bedömning

12 Analytisk dimensionering Kvantitativ riskanalys Beräkna risker kvantitativt Görs med fördel på tekniska system med bakgrund i statistik Resultat presenteras i form av samhällsrisk eller individrisk Använd dessa vid bedömning om brandskyddet uppfyller kraven Visa att risken inte är högre än vad som är acceptabelt - referensbyggnad

13 Verksamhetsklasser Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i verksamhetsklasser Syfte Brandskyddet är olika beroende på vilken verksamhetsklass som används. Logiskt, enkelt och bidra till att likrikta den förenklade dimensioneringen. Vara ett bra underlag för att veta när analytisk dimensionering krävs. snabbt och enkelt få en bild av vad som krävs för en viss typ av byggnad eller. Samma byggnad kan delas in i flera verksamhetsklasser Indelningen av verksamhetsklasser beror på fyra kriterier: I vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter, Om personerna till största delen kan utrymma på egen hand, Om personerna kan förväntas vara vakna, Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.

14 Verksamhetsklasser Verksamhetsklass 1 industri, kontor, m.m. God lokalkännedom, Förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet, Förväntas vara vakna. Verksamhetsklass 2 samlingslokaler, m.m. Ej god lokalkännedom, Förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet, Förväntas vara vakna. Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 2A, 2B eller 2C. 2A < högst 150 personer. 2B >150 personer. 2C > 150 personer och där alkohol serveras i mer än begränsad omfattning.

15 Verksamhetsklasser Verksamhetsklass 3 bostäder God lokalkännedom, Förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet, Kan inte förväntas vara vakna. Verksamhetsklass 4 hotell Ej god lokalkännedom, Förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet, Kan inte förväntas vara vakna.

16 Verksamhetsklasser Verksamhetsklass 5 vårdmiljöer m.m. Begränsade eller inga förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet, Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D. 5A utrymmen endast avsedda för daglig verksamhet, 5B behovsprövade särskilda boenden för personer med fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens, osv., 5C lokaler för hälso- och sjukvård 5D lokaler för personer som hålls inlåsta Verksamhetsklass 6 Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.

17 Brandtekniska klasser Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. Byggnader med: mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br 0, stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br 1, måttligt skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br 2, mycket litet skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br 3. Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till: troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och byggnadens komplexitet. Bild(er) från Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, 2012.

18 Brandtekniska klasser Br 0 Byggnader med fler än 16 våningsplan, Större byggnader i verksamhetsklass 5C, t.ex. sjukhus, Utrymmen i verksamhetsklass 5D, dvs. lokaler med inlåsta personer, t.ex. kriminalvårdsanläggningar, Byggnader med vissa typer av samlingslokaler. Br 1 Byggnader med tre eller flera våningsplan (småhus i max tre våningar utförs i Br 2) Vissa byggnader med två våningsplan som inrymmer samlingslokal på andra planet, hotell, pensionat, vårdanläggning, elevhem e d, särskilt boende för personer med vårdbehov.

19 Brandtekniska klasser Br 2 Byggnader med två våningsplan som har en byggnadsarea större än 200 m 2 och inte delas upp i enheter av högst denna storlek som inrymmer fler än två bostadslägenheter och har bostads- eller arbetsrum i vindsplanet. som inrymmer en samlingslokal om hela samlingslokalen är belägen i markplanet. Byggnader med ett våningsplan som inrymmer en samlingslokal Vk 2B eller 2C i eller under bottenvåningen. som inrymmer särskilt boende för personer med vårdbehov, vårdanläggning. Br 3 En byggnad som inte utförs i klass Br 0, Br 1 eller Br 2 ska utföras i klass Br 3. Detta innebär att t.ex. småhus och envånings industribyggnader är Br 3.

20 Utrymning - allmänt Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand. Ej utsättas för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser och dålig sikt. Bostäder och lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Har bostaden eller lokalen flera plan, ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Dörr direkt till säker plats (gata) får vara den enda utrymningsvägen från utrymmen i markplanet för t.ex. utrymmen i Vk 1, mindre lokaler och utrymmen i Vk 2A, 3 och 4 som är lätt överblickbara och i trapphus Tr 1 och Tr 2. En utrymningsväg ska leda till säker plats, dvs. till det fria eller till annan brandcell. En av utrymningsvägarna får nås via annan brandcell, Fönster kan vara utrymningsväg i vissa fall

21 Utrymning - utrymningsplats utrymme i angränsande brandcell i anslutning till utrymningsväg, personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning på utrymningsplatsen, ska kunna rymma personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara åtkomlig utan nyckel eller motsvarande, vara användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, belägen i samma plan som de utrymmen den betjänar, möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. räddningstjänsten ska bistå med hjälp publika lokaler ska inomalt förses med utrymningsplats

22 Utrymning - utrymningsväg Dimensionering av utrymningsväg och väg till utrymningsväg baseras maximalt antal personer som kan förväntas befinna sig i lokalen. Utrymningsvägar i lokaler för ett mindre antal personer, < 150 st. fri bredd på 0,90 m, fri höjd på minst 2,0 m, dörröppningar bör ha en fri bredd på minst 0,80 m. Utrymningsvägar i lokaler för ett större antal personer, > 150 st. fri bredd på 1,20 m. fri höjd på minst 2,0 m. total fri bredd på samtliga utrymningsvägar bör vara minst 1,00 m per 150 personer. Dörr i utrymningsväg ska vara lätt öppningsbar, utåtgående i utrymningsriktningen och lätt att identifiera som utgång. Lokaler för < 50 personer Lokaler för > 50 personer (SS EN 179) Lokaler för > 1000 personer (SS EN 1125)

23 Utrymning - gångavstånd Utrymningsvägar ska utformas så att risken för att personer blir instängda av brand och brandgaser begränsas. Gångavstånd till utrymningsväg eller annan brandcell bör inte överstiga: Mekaniska verkstäder, 60 m, Bostäder, kontor, arbetslokaler, garage, lager, industribyggnader, 45 m, Hotell, varuhus, vårdbyggnader, skolor, restauranger, samlingslokaler, 30 m, Lokaler med omfattande hantering av brandfarliga varor och samlingslokaler med alkoholservering i mer än begränsad omfattning, 15 m. Vid mätning av gångavstånd ska det antas att riktningsförändringarna är rätvinkliga. Sammanfallande gångväg multipliceras med 2 eller 1,5 beroende på Vk och 4 för trapphöjd. Bild(er) från Brandskydd i boverkets byggregler BBR, Brandskyddsföreningen, 2012

24 Brandtekniska installationer Vägledande markeringar Syfte att motverka svårigheter att orientera sig i byggnaden. Ska finnas i utrymmen som är svårorienterade och vid riktningsförändringar, Skyltar ska vara belysta eller genomlysta och nödströmförsörjda, där de krävs i byggreglerna, Ska sitta över dörrar eller hängande från taket. Automatiska släcksystem Automatisk vattensprinkleranläggning, Boendesprinkler (medger färre typer av avsteg) Ger en möjlighet till avsteg från andra krav

25 Brandtekniska installationer Larmsystem Automatiskt brandlarm syfte att detektera brand i tidigt skede. ge signal till funktioner som är beroende av larmet utformas enligt SBF 110:6 Utrymningslarm syfte att varna människor som direkt hotas av branden, aktiveras manuellt eller av ett automatiskt brandlarm utformas efter behovet av information. Brandvarnare syfte att detektera brand tidigt och varna människor, minst en brandvarnare på varje våning med utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. brandvarnare bör placeras i, eller utanför, varje rum för sovande personer. om trappor förekommer bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

26 Skydd mot brandspridning i byggnad Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas Följande bör bl.a. vara egna brandceller: Utrymmen i olika verksamhetsklass, Utrymningsvägar och trapphus, Utrymmen i byggnader som medför stor sannolikhet för uppkomst av brand, En brandcell får inte omfatta utrymmen i mer än två våningsplan, vissa undantag, Brännbar fasadbeklädnad en avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, brandspridning inuti väggen begränsas, risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas med brandtekniska installationer. Bild(er) från Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, 2012.

27 Skydd mot brandspridning i byggnad Sektionering av stora byggnader Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnad begränsas, byggnader ska utformas med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller kombinationer av dessa, lämplig utformning är t.ex. att dela upp byggnaden i brandceller om högst m 2 eller i brandsektioner enligt vad som anges i tabellen till höger, Skyddssystem Inget automatiskt brandlarm eller automatiskt släcksystem Maximal storlek (nettoarea = samtliga plan) på brandsektion vid brandbelastning f (MJ/m2) f 800 f > m m 2 Automatiskt brandlarm m m 2 Automatisk vattensprinkleranläggning Obegränsad Obegränsad Är brandbelastningen högst 250 MJ/m 2 kan utrymmet utformas utan särskilt skydd mot omfattande brandspridning

28 Skydd mot brandspridning mellan byggnad Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 m. Alternativt uppnås tillfredställande skydd om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. Bild(er) från Brandskydd i boverkets byggregler BBR, Brandskyddsföreningen, 2012 Sammanbyggda byggnader med mer än två våningsplan bör avskiljas med brandvägg. Bild(er) från Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, 2012.

29 Skydd mot brandspridning mellan byggnad Avstånd mellan småhus, mellan komplementsbyggnader eller mellan komplementsbyggnader och småhus kan vara mindre än 8 m om de uppförs enligt nedan: Yttervägg EI 60 (inkl. dörrar) Inget minsta avstånd, Båda byggnadernas motstående väggar, inkl. dörrar, EI 30 utan fönsteröppningar inget minsta avstånd, med högst 1 m 2 oklassad fönsterarea 2 m avstånd, med högst 4 m 2 oklassad fönsterarea 5 m avstånd, utan begränsning av oklassad fönsterarea 7 m avstånd. För komplementsbyggnader räcker det att en av väggarna är utförd enligt ovan Bild(er) från Brandskydd i boverkets byggregler BBR, Brandskyddsföreningen, 2012

30 Skydd mot brandspridning mellan byggnad Bostadslägenheter i småhus ska inbördes avskiljas i lägst klass EI 60. Sammanbyggda småhus ska delas in i grupper avskilda av brandvägg eller avstånd, max 800 m 2. Vindsutrymmen i sammanbyggda småhus ska utformas med lägst klass EI 30. Bild(er) från Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, 2012.

31 Möjlighet till räddningsinsatser Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredställande säkerhet, Räddningsväg ska vara skyltad och ha uppställningsplatser för erforderliga fordon, Uppställningsplats för bärbar stege (yta anpassad för utrymning). Släckutrustning ska finnas där brand kan förväntas få snabb spridning eller få mycket stor intensitet Inomhusbrandpost eller handbrandsläckare, 25 m max avstånd (handbokskrav från LSO). Minst en räddningshiss ska finnas i byggnader > 10 våningar. Förbinds med andra utrymmen genom brandsluss, Våningsplan > 900 m 2 kräver två hissar, Bör rymma en sjukbår enligt 3:144.

32 Brandskydd vid ändring av byggnad Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande, Byggnader ska vid ändring uppfylla krav på brandskydd som anges i avsnitt 5:1 5:7, Kraven får tillgodoses på annat sätt om motsvarande säkerhetsnivå ändå uppnås, Avsteg får aldrig medföra en oacceptabel risk för människors säkerhet. Avsteg från säkerhetsnivån får göras om det finns synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. I bedömning av byggnadens förutsättningar kan hänsyn tas till skyddsbehov i verksamheten Synnerliga skäl kan i högre utsträckning motiveras i byggnader som har ett lägre skyddsbehov. Regler om hur avsteg får göras finns i avsnitt 1:22 och i avsnitt 5:81 5:87

33 Räddningstjänstens funktion Räddningstjänsten är i de flesta kommuner ett stöd (genom avtal) till byggnadsnämnden i brandrelaterade frågor vid byggnation, Stödet utgörs i de flesta fall av granskning av brandskyddsbeskrivningar och deltagande i tekniskt samråd, En del räddningstjänster är ett stöd till byggnadsnämnden vid granskning av brandskyddsdokumentationer och deltar i slutsamråd. BBR 19 kommer (högst troligt) leda till fler analytiska dimensioneringar i olika omfattningar, Analytiska dimensioneringar ställer större krav på räddningstjänstens kompetens vid granskning, Analytiska dimensioneringar tar längre tid att granska vilket ställer krav på tillräcklig bemanning för uppgiften hos räddningstjänsten,

34 Räddningstjänstens funktion När en byggnad är färdigställd är det räddningstjänsten genom LSO tillsyn som säkerställer att brandskyddet är tillräckligt, Vid tillsyn kontrolleras att byggnaden/verksamheten har ett skäligt brandskydd, Vid tillsyn kontrolleras det byggnadstekniska brandskyddet enligt de byggregler som gällde när byggnaden uppfördes, För att räddningstjänsten ska kunna bedriva sin tillsyn krävs att vi har tillgång till brandskyddsdokumentationen när den är relationshandling. Kan räddningstjänsten inkluderas i granskning av brandskyddsdokumentation och slutsamråd kan vi säkerställa att brandskyddet är godkänt när byggnaden börjar användas.

35 Avslutning Slut! Frågor?

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning ATEX och Brand 2014 P-O Nilsson, Inspecta Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning 1 ATEX och Brand 2014 - Boverkets byggregler Boverkets byggregler Byggprocessen ATEX och Brand 2014 - Boverkets

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren Nya brandskyddsregler i BBR Michael Strömgren 2011-04-12 Nya brandskyddsregler Total revidering av BBR avsnitt 5 2006 2010 2011 2012 Arbetet påbörjas Remiss juni-september EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande

Läs mer

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren Nya brandskyddsregler i BBR Michael Strömgren 2011-04-12 Nya brandskyddsregler Total revidering av BBR avsnitt 5 2006 Arbetet påbörjas 2010 Remiss juni-september 2011 EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Mål med utbildningen. Byggprocessen. Byggnadstekniskt brandskydd. Ville Bexander.

Mål med utbildningen. Byggprocessen. Byggnadstekniskt brandskydd. Ville Bexander. Byggnadstekniskt brandskydd Ville Bexander ville.bexander@svbf.se 1. 2015-03-02 Mål med utbildningen Kännedom om byggprocessen med tillhörande lagstiftning Grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING

Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING Arbetsgrupp Br0 Peter Arnevall, Uppsala brandförsvar Dan Cornelius, Prevecon AB Torkel Danielsson, Brandskyddslaget AB Andreas

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

FCSI NORDIC

FCSI NORDIC FCSI NORDIC 2015-02-19 Brandskyddsaspekter för restauranglokaler Staffan Bengtsson Brandskyddslaget Innehåll Olika skeden Statistik Regler: BBR, AFS Till-/frångänglighet Begrepp, Vk Utrymning med personantal

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). Regelsamling för byggande, 2012 Del 2: Boverkets byggregler, :1 Allmänna förutsättningar Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Brandskydd i bostäder

Brandskydd i bostäder Brandskydd i bostäder Vad kan gå fel? Vad ska vi uppmärksamma? 2014-05-22 Daniel Olsson & Sofie Bergström Luleå räddningstjänst Innehåll Brand i bostäder Lagstiftning Byggprocessen Brandskyddsdokumentation

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Chefsjurist

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Chefsjurist BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Chefsjurist BFS 2011:XX Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den xx xx 2011 beslutade

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE 2012-12-04 PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE TUMBA CENTRUM, TILLBYGGNAD AV KÖPCENTRUM OCH NYBYGGNAD AV BOSTÄDER - BRANDSKYDDSSTRATEGI Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR. Caroline Bernelius Cronsioe

Boverkets byggregler, BBR. Caroline Bernelius Cronsioe Boverkets byggregler, BBR Caroline Bernelius Cronsioe VILKEN VERKSAMHET RÖR DET SIG OM ENLIGT BYGGREGLERNA? Hem för ensamkommande flyktingbarn Anläggningsboende Uppförande av nya byggnader Ändring av en

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR

Boverkets Byggregler, BBR BBR 2012 Boverkets Byggregler, BBR Funktionskrav på Byggnader och tomter som tas i anspråk för bebyggelse Nybyggnad, om- och tillbyggnad samt markeller rivningsarbeten, med avseende på Hygien Luft Ljus

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Boverkets allmänna råd 2011:xx

Boverkets allmänna råd 2011:xx Boverkets allmänna råd 2011:xx Vägledning i analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd Boverket Oktober 2011 1(87) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Brandskydd i byggnader... 4 1.2 Dimensioneringsmetoder

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Forshaga kommun Bakgrund HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn inryms i en enplansbyggnad i Deje i Forshaga kommun.

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

5:1 Allmänna förutsättningar

5:1 Allmänna förutsättningar 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggande avd. Erik Lyckebäck Brandingenjör Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund för operativ

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Utformning av utrymningsplatser

Utformning av utrymningsplatser Utformning av utrymningsplatser Kristin Andrée Brandteknik, LTH & Brandskyddslaget Håkan Frantzich Brandteknik, LTH Staffan Bengtson & Axel Jönsson Brandskyddslaget Finansiär Brandforsk Disposition Bakgrund

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Vägledning för dimensionering inom Brandkåren Attundas (BA) utryckningsområde. Upprättat av: Ola Carlén Datum: 2015-10-10 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BBR 2012 BBR 19. Innehåll Lilliehorn Konsult AB

BBR 2012 BBR 19. Innehåll Lilliehorn Konsult AB BBR 2012 BBR 19 Innehåll BBR - Uppbyggnad, principer Brandskydd Avsnitt 5 Energihushållning Avsnitt 9 Säkerhet vid användning Avsnitt 8 Ändring/ombyggnad Tillämpning i byggprojekt/genomförande 3 1 Boverkets

Läs mer

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler BRANDSKYDD En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Torkel Danielsson Tomas Fagergren Daniel Larsson Martin Olander Gösta Sedin Urban Söderberg Jörgen Thor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD Upprättad av: BE Datum: 2002-04-26 Rev 2008-05-28 Godkänd av: BE 1. Bakgrund 2. Ansvarsförhållanden PM: 7 Lokalers personkapacitet Det finns många aktörer som behöver veta vilket

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund:

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: På Öland finns 52 (kända) hotell/pensionat/vandrarhem med mer än 4 rum eller fler än 8 bäddar för korttidsuthyrning.

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter Sofie Blixt Karl Svanteson Förord Denna lathund är framtagen som en del av ett examensarbete

Läs mer

BBR. Boverkets Byggregler, BBR 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB

BBR. Boverkets Byggregler, BBR 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB BBR Boverkets Byggregler, BBR Funktionskrav på Byggnader och tomter Nybyggnad, om-och tillbyggnad, mark-eller rivningsarbeten, med avseende på Baseras på Byggproduktdirektivet (CPD)och från och med 1 juli

Läs mer

Nyheter i bygglagstiftningen. Cecilia Uneram Brandskyddsföreningen Sverige

Nyheter i bygglagstiftningen. Cecilia Uneram Brandskyddsföreningen Sverige Nyheter i bygglagstiftningen Cecilia Uneram Brandskyddsföreningen Sverige Ny lag och nya regler Ny PBL (2 maj 2011) BKR ersatt av eurokodsystemet (EKS) Regler om bärförmåga vid brand genom EKS och eurokoder

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Avsnitt 5. Brandskydd vid byggande

Avsnitt 5. Brandskydd vid byggande Avsnitt 5. Brandskydd vid byggande Innehållsförteckning 5 Brandskydd... 1 5:1 Allmänna förutsättningar... 1 5:11 Dimensionering... 1 5:12 Dokumentation... 2 5:13 Betydelse av kommunala räddningsmyndighetens

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON Bild: Jörgen Thor Olika typer av provningsmetoder NT Fire Jet-Fire När behövs det brandskyddas i en byggnad? Utrymmen i byggnader ska utifrån

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av infallande strålning Förstudie Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Karlskrona Drottninggatan 54 Tel: 0455-107 92 Växjö Kronobergsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

PM Tillfällig förläggning

PM Tillfällig förläggning Södertörns brandförsvarsförbund PM Tillfällig förläggning Nr: 606 Upprättad Datum: 2006-12-07 Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG PM01 Brandskydd vid tillfällig övernattning 1 (9) Skapad av Fastställd av Reviderad av CN CN - Skapad datum Fastställd datum Reviderad datum 2015-10-16 2015-10-16-1 Inledning

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; beslutade den 18 juni 2013. BFS 2013:12 Utkom från trycket den 18

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag Medborgarhuset Brahegatan 11 Upprättad: 2014 06 02 Reviderad: 2(9) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation 4 1.1 Brandskyddsbeskrivning 4 1.2 Regelverk 4

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad av arena Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Jakob Hagman Brandingenjör Handläggare Magnus Lindström Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET

TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET RAPPORT TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET 2012-04-03 Uppdrag: 241715, Twin Valley Titel på rapport: Twin Valley, brandskydd i detaljplaneskedet Status: Datum: 2012-04-03 Medverkande Kontaktperson:

Läs mer