BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL"

Transkript

1 VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION , Relationshandling Brandskyddsdokumentationen redovisar de brandtekniska installationer och anordningar som är utförda för rubricerat objekt. Dokumentationen kompletteras med brandskyddsritningar utförda av Galleriet byggkonsulter AB /1/. Dokumentation är utförd i enlighet med BBR 94:3 och behandlar O7:12 samt länk/entréhall mellan O7:12 och O7: BYGGNADS- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING Byggnaden 07:12 är i 2 plan med källarplan. Verksamheten består av el-laborationslokaler för undervisning som omfattar dels starkströmsutrymmen och svagströmsutrymmen. Vidare består byggnaden av undervisningsutrymmen, driftverkstad samt kontorslokaler. Mellan byggnaderna 07:12 och 07:20 finns en nybyggd länk/entré i 2 plan. Byggnaden är utförd i brandteknisk klass Br1. Brandbelastning är mindre än 200 MJ/m 2 generellt förutom i entréhallen där den understiger 50 MJ/m 2. Räddningstjänstens ingripande kan förväntas inom normal insatstid (10 min). Ombyggnaden av 07:12 samt länk/entrébyggnaden är utförda enligt BBR 94:3. Brandskyddet i länk/entréhall finns beskrivet i särskilt utlåtande ref. /4/. 2. UTRYMNING - PERSONSÄKERHET 2.1 Tillgång till utrymningsvägar Lokaler, där personer vistas mer än tillfälligt, har tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. En av utrymningsvägarna tillåts nås över en annan brandcell. Byggnadens utrymningsvägar är följande: -Trapphusen, trappa 1 och 4. -Utrymningsstege i högspänningshall -Persondörrar till det fria vid inlastning, högspänningshall samt 2 st i länkbyggnad. Proj.nr: MEDLEM I ARKITEKT & INGENJÖRSFÖRETAGEN GÖTEBORG BENGT LINKÖPING ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ AB Victor Hasselblads gata 16 Hospitalstorget 2 A V FRÖLUNDA LINKÖPING Telefon Telefon Telefax Telefax Org.nr: MALMÖ BENGT STOCKHOLM BENGT Palmgatan 19 B MALMÖ Telefon Telefax Romansvägen NACKA Telefon Telefax

2 3 - Plan 3 utryms via trapphusen samt via dörr ut till Länk/Entré. Kontorsutrymmen och dylikt i anslutning till rum 3501 utrymmer även via interntrappa ned till plan 2. - Trapphusen, trappa 1 och 4, klassificeras som utrymningsvägar m.a.p. ytskikt, beklädnad samt brännbart material. - Vid utrymning från starkströmsutrymmen gäller särskilda föreskrifter (nödöppnare m.m.) Detta är utfört i enlighet med starkströmsföreskrifterna. Utrymningstrategi finns redovisad på brandskyddsritningar /1/ i form av pilar. 2.2 Framkomlighet och låsning Fri bredd i utrymningsvägar understiger ej 0.9 (dörrar ej mindre än 0.8, förutom i inlastning 2509 där persondörr i port är 0,6 meter bred). Dörrar för utrymning som betjänar lokaler där mer än 30 personer kan vistas, är utåtgående i utrymningsriktningen. Dörrar för utrymning är lätt öppningsbara utan nyckel. Då nödöppningsknapp finns för låsöppning är den placerad väl synligt intill dörrens öppningsvred. Särskilda krav ställs på starkströmsutrymmen med panikreglar o. dyl. 2.3 Gångavstånd Gångavståndet till närmaste utrymningsväg eller dörr till annan brandcell överstiger ej 45 meter för kontorsbrandceller, förutom rum 2543 och I undervisningslokaler, laborationslokaler och liknande lokaler överstiger ej gångavståndet 30 meter. Kontorsutrymmena 2543 och 2544 är försedda med utrymningslarm för att kompensera att gångavståndet är längre än det föreskrivna (dock mindre än 55 meter). 2.4 Utrustning a. Utrymningsstege Entresolutrymmen (plan 1-3) i anslutning till högspänningshall (kupolen) är utrustade med utrymningsstege.

3 4 b. Utrymningslarm I denna typ av byggnad ställs inga myndighetskrav på utrymningslarm annat än nedan redovisade vilrum, slutna lokaler och dylikt. Exakt omfattning av larmanordningar är redovisad i el-handlingar upprättade av Rejlers Ingenjörer AB /2/. Brandskyddsritningar /1/ anger placering av rökdetektorer och larmdon. Kontorsutrymmena 2543 och 2544 är försedda med utrymningslarm, för att kompensera att gångavståndet till närmaste utrymningsväg är längre än det föreskrivna. Skyddsrum och vilrum i plan 1 samt lunchrum plan 3 är försedda med utrymningslarm. Utrymningslarm i aktuella rum består av larmdon i rummet kopplad till rökdetektor placerad i utanförliggande korridor. Signaltyp enligt SS och sektionering enligt -standard vid brandlarmcentralen. c. Vägledande markering och nödbelysning Byggnaden är försedd med vägledande markering i form av belysta/genomlysta skyltar (utförande enligt AFS 1994:47). Skyltarna har 60 minuters bibehållen funktion vid strömbortfall. Placering anges på brandskyddsritningar /1/. Efterlysande stripes placeras i korridorer som frivillig skyddsåtgärd. Nödbelysning är anordnad i mörka driftrum och liknande samt i korridorer, se el-handling /2/ 3. BRANDCELLSINDELNING Brandcellsindelning redovisas i sin helhet på brandskyddsritningar /1/. Generell beskrivning av brandcellsindelning: - Ställverk och rum för starkströmsapparatur, egna brandceller - Fläktrum utförs som egna brandceller. Schakt gjuts igen i varje våningsplan. - Soprum och verkstad utförs som egna brandceller - Sammanträdesrum (2503 och 2504), bibliotek (2506) och entré (2501) på plan 2, samt kontorsutrymmen ( ) med angränsande korridor (3501 och 3518), utförs som en brandcell i två plan via trappa 7. - Kupolen (högspänningshall) och entresollokaler utförs som en brandcell - Länk/Entré, egen brandcell - Kontorsutrymmen med tillhörande lokaler, egna brandceller - Trapphusen, trappa 1 och 4, egna brandceller Samtliga bjälklag, med undantag av de som är mellan våningar som är i samma brandcell, utgör brandcellsgräns

4 5 4. BRANDCELLSSKILJANDE BYGGNADSDELAR I allmänhet: EI 60 Dörrar och fönster i brandcellsgränser är i allmänhet i samma brandtekniska klass som väggen de är placerade i (Exakt redovisning finns på brandskyddsritningar /1/). Tät del av tak för Länk/Entré är utförd i brandteknisk klass REI-30, som skydd för brandspridning från lågdel till högdel som tillhör annan brandcell. Fönster i fasad (plan 3) på befintliga byggnader (O7:12 och O7:20) som vetter mot den glasförsedda takdelen av Länk/Entré, är utförd i brandteknisk klass E-30. Inomhusfönster under länkens tak som vetter mot andra brandceller är utförda i EI-30 p.g.a. länkens låga brandbelastning samt installationen av brandlarm. Se ref. /4/. 5. YTSKIKT, BEKLÄDNAD OCH LÖS INREDNING a. I utrymningsvägar: Tak- och invändiga väggytor har ytskikt av klass I, fäst på obrännbart material eller på tändskyddande beklädnad. Ingen lös brännbar inredning får förekomma i trapphusen. b. Allmänt: Takytor har ytskikt av klass I, fäst på obrännbart material eller på tändskyddande beklädnad. Väggytor har ytskikt av lägst klass II. För mindre byggnadsdelar, där ytskiktet saknar betydelse för brandförloppet, kan ytskikt vara utfört i lägre klass, dock lägst klass III. 6. BÄRANDE DELAR a. Vertikalt och horisontellt bärverk, generellt: R60 b. Trapplopp och trapplan i trapphus: R30 c. Entréhallens takbärverk R30 7. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER O7:12 tillhör samma fastighet som övriga (Johanneberg 31:5). Taktäckning på byggnaden utgörs av obrännbart material eller i brandteknisk klass T.

5 6 8. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 8.1 Brandgasventilation Trapphuset, trappa 1, är försett med brandgasventilation genom öppningsbara fönster i varje våningsplan. Trappa 4 är försett i schakttopp med elektriskt öppningsbar röklucka från markplan (ca. 0,8 m 2 ). Skyddsrum är försett med brandgasventilation genom krigsnödutgången där betongblock i vägg är nedplockat och där lucka i fasad/mark är öppningsbar utifrån. 8.2 Inomhusbrandposter/handbrandsläckare Byggnaden har inomhusbrandposter med full täckning, utförda enligt SS-EN 671-1, som är kompletterade med handbrandsläckare BEII där vatten inte lämpar sig som släckmedel. Brandpostplacering, se brandskyddsritningar /1/. 8.3 Automatiskt brandlarm Det ställs inga myndighetskrav på automatiskt brandlarm i denna byggnad förutom i länkbyggnaden där krav ställs p.g.a. lågt klassade fönsterpartier och oskyddat bärverk. I byggnaden är ett automatiskt brandlarm anordnat enligt el-handlingar /2/. (Utglesat larm i övrigt utfört enligt RUS 110:5). Placering av rökdetektorer och larmknappar anges på brandskyddsritningar /1/. Brandlarmcentralen är placerad i länkbyggnadens entré. 8.4 Brandfarlig vara Brandfarlig vara hanteras enligt SÄI s föreskrifter. Större lösningsmedels-förvaring i anslutning till verkstaden sker i ett för ändamålet speciellt avpassat brandsäkert skåp. 8.5 Nödstopp av processel Anordning för nödstopp av processel är anordnat för Räddningstjänsten för att underlätta deras insats.

6 7 9. LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Skydd mot brand- och brandgasspridning via luftbehandlingsinstallationer redovisas i handlingar för VVS-anläggning upprättade av Bengt Dahlgren AB /3/. 9.1 Skydd mot brandgasspridning Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller via luftbehandlingssinstallationer sker genom tryckfallsmetoden där tryckfallsförhållanderna i brandfallet är 5 på 1. Luftbehandlingssystemet stängs av vid brand sånär som vissa process-frånluftsfläktar som fortsätter gå under brandförloppet. Rökspjäll finns i brandcellsgränser i plan 1 samt till hissmaskinrum i entréhallen. 9.2 Skydd mot brandspridning: Skydd mot brandspridning mellan brandceller via luftbehandlingsinstallationer sker genom isolering enligt gängse L1-metoden. 10. KONTROLL. OCH UNDERHÅLLSPLAN Funktion Kontroll- och Underhållsansvar Intervall för kontrolloch underhåll Brandsektionering Funktion Intyg / protokoll Larmanordningar Brandlarm Utrymningslarm 1 x 6 mån 1 x 6 mån X X Släckanordningar mm Röklucka m hållmagneter Inomhusbrandposter Handbrandsläckare Brandfarlig vara Utrymningsvägar Dörrar Trapphus Skyltar Nödbelysning 1 x 3 mån 1 x 3 mån 1 x 6 mån Ventilationssystem Funktion Brandgasspjäll Manuellt 1 x 6 mån Automatiskt 1 x 48 h X

7

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BYGGHANDLING BRANDSKYDD

BYGGHANDLING BRANDSKYDD FSD projekt nr 2112-020 GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2012-03-22 Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9 PBL och 10 kap. 5 PBL samt 3 kap. 8 PBF. Föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen Verksamhetsutvecklingsavdelningen Liselotte Jonsson Säkerhetsstrateg 040-675 30 04, SMS 0768-87 01 06 liselotte.jonsson@skane.se Datum 2011-02-28 1 (32) Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd H:\PTS-Brand

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Boverkets byggregler BFS 1993:57. med ändringar t.o.m. BFS 1998:38

Boverkets byggregler BFS 1993:57. med ändringar t.o.m. BFS 1998:38 Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 1998:38 DNR: B6081-3117/96 TITEL: Boverkets byggregler, BBR UTGIVARE: Boverket UTGIVNINGSMÅNAD: oktober 1998 UPPLAGA: 3:1 ANTAL: 20 000 ex TRYCK:

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Slutet schakt. I samarbete med: 1

Slutet schakt. I samarbete med: 1 Slutet schakt 1 Öppet schakt 2 Schakt Öppet schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Isolering inom schakt? Brännbart material? 3 Schakt Schakt slutet i nivå med respektive bjälklag Isolering inom

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV VÄRNHEMSSKOLAN (del C och D) I MALMÖ

BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV VÄRNHEMSSKOLAN (del C och D) I MALMÖ Rapportnummer: 9184 BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV VÄRNHEMSSKOLAN (del C och D) I MALMÖ Numera uppdelad i tre gymnasier: Celcius-, Frans Suells- och Jörgen Kockgymnasiet VT 2002 AKIKO AHL CHRISTIAN HANSSON

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer