BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD & OMSORGSBOENDE Kansligränd 2, GÄVLE, Org nr Mobil , Epost

2 BrandWilly AB 2 ÖSTHAMMAR - VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1, ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD & OMSORGSBOENDE Brandskyddsdokumentation Uppdragsgivare: Östhammars kommun, Tekniska kontoret Mikael Persson / Magnus Wallin Box Östhammar Byggherre: Östhammars kommun, Tekniska kontoret Mikael Persson / Magnus Wallin Box Östhammar Myndighetskrav: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Boverkets Byggregler BBR 19, BFS 2011:26 Upprättad av: Willy Eriksson Brandingenjör Preliminär brandskyddsdokumentation Förfrågningsunderlag WE Version Datum Utförd av

3 BrandWilly AB 3 Innehållsförteckning 0 Inledning Brandskyddsdokumentationens omfattning Etappindelning 6 1 Byggnadsbeskrivning Läge på tomt Antal våningar Konstruktion Verksamhet Byggnadsteknisk klass Detaljplan - servitut Övriga projekteringsförutsättningar Brandbelastning Räddningstjänstens förmåga och resurser (insatstid) Särskilda projekteringsförutsättningar Personantal Brandfarlig vara 8 3 Mindre avvikelser och alternativ utformning Alternativa utformningar..8 4 Utrymning Utrymningsstategi Utrymningsvägar Gångavstånd till utrymningsväg Gångavstånd inom utrymningsväg Passagemått i utrymningsväg Dörr i och till utrymningsväg Vägledande markering Nödbelysning Allmänbelysning i utrymningsvägar Utrymninsplanering 10 5 Skydd mor brandspridning inom brandcell Ytskikt och beklädnad i utrymningsväg Ytskikt och beklädnad i andra lokaler 11 6 Skydd mot brand - och brandgassridning mellan brandceller Brandcellsindelning Brandteknisk klass på brandcellsskiljande byggnadsdel Genomföringar i brandcellsgräns Rörinstallationer 11

4 BrandWilly AB Installationsschakt / slits Dörr, lucka och port Yttervägg i byggnad klass Br Yttervägg och taktäckning invid beläget tak Fönster Vindsutrymme Hiss.12 7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader Mellan byggnader på olika tomter Mellan byggnader på samma tomt.12 8 Luftbehandlingsinstallation Systembeskrivning Material i kanaler Upphängningsanordningar Schakt och aggregatrum Schakt Aggregatrum Skydd mot brandspridning Skydd mot spridning av brandgas Skyddsnivå.13 9 Uppvärmningsanordning Uppvärmningssystem Bärförmåga vid brand Vertikalt bärverk samt stomstabiliserande horisontellt bärverk Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk Trappor Bärverk till undertak Åtgärder för att underlätta läckning Brandgasventilation Anordning för manuell släckning Anordning för automatisk släckning Åtkomlighet för räddningstjänst Brandtekniska installationer Automatiskt brandlarm Utrymningslarm Brandgasventialtion Brandgasventialtion av trapphus Brandgasventialtion av hisschakt Brandgasventialtion av källare.. 15

5 BrandWilly AB 5 13 Övriga brandtekniska åtgärder Hissar Skydd mot brandgasspridning av hisschakt Brandgasventialtion av hisschakt Brandgasventialtion av trapphus Ritningsunderlag Drift och underhåll Referenslitteratur Egenkontroll av utförandet 16

6 BrandWilly AB 6 0 Inledning Brandskyddsdokumentationen är upprättad med anledning av nybyggnad av ett Vård & Omsorgsboende i två plan med kök och restaurang på plan1. Brandmyndigheten skall ges möjlighet att yttra sig över detta upplägg. Observera att denna handling endast utgör underlag för övriga projektörer och anger minimikraven avseende brand enligt uppdragsgivare och byggherren. I de fall högre krav förekommer i annan handling gäller det högre kravet. Brandskyddsdokumentationen skall uppdateras vid större förändringar, när projektet är färdigprojekterat och när projektet är klart. Andra lösningar än de angivna är möjliga under förutsättning att de uppfyller relevanta myndighetskrav och tillgodoser eventuella önskemål. BrandWilly AB ansvarar inte för andra lösningar än de angivna i denna version av brandskyddsdokumentationen. Utförda egenkontroller enligt avsnitt 17 "Egenkontroll av utförandet" kommer att efterfrågas vid den besiktning som måste göras i anslutning till att relationshandlingen upprättas. 0.1 Brandskyddsdokumentationens omfattning Brandskyddsdokumentationen omfattar nybyggnad av ett Vård & Omsorgsboende i två plan. 0.2 Etappindelning Nybyggnaden sker i en etapp. 0.3 Systematiskt brandskyddsarbete, SBA När denna dokumentation omarbetats till relationshandling kan den ligga till grund för det systematiska brandskyddsarbetet. 0.4 Underlag/ritningar Underlag för denna dokumentation har varit ritningar enligt Ritningsförteckning Arkitekt, granskningshandling daterad med inritade brandceller, brandklasser och utrymningsvägar samt information om anläggningen. 1. Byggnadsbeskrivning 1.1 Läge på tomt Nybyggnaden är friliggande med två innergårdar och omfattar hela tomten. Byggnaden har två tillfartsvägar. En från norr till huvudentrén och en från sydväst som är ambulansentré. 1.2 Antal våningar Byggnaden består av två våningar ovan mark utan källare med ett fläktrum samt kallvind / installationer på plan tre över boendedelarna.

7 BrandWilly AB 7 Ur brandteknisk synpunkt betraktas nybyggnaden som en byggnad med 2 våningsplan. I dokumentationen kommer våningsplanen benämnas så att det nedersta planet är plan1 i överensstämmelse med ritningsunderlaget. 1.3 Konstruktion Stomme - stomme av stål, betong och trä. Bjälklag Fasad Yttertak - betongbjälklag. - består av fibercementskivor. - består av plåt, råspont, uppstolpat och min ull isolering De lägre belägna taken består av plåt på isolerad takskiva. 1.4 Verksamhet - Plan 1, består av 31 lägenheter med tillhörande matrum/kök/dagrum/arbetsterapi och sköljrum samt restaurang med kök, arbetsrum, expeditioner, behandlingsrum och förråd, teknikrum. - Plan 2, består av 31 lägenheter med tillhörande matrum/kök/dagrum/arbetsterapi och sköljrum samt personalrum, förråd, teknikrum och sprinklercentral. - Plan 3, består av ett fläktrum samt kallvindar med installationer över lägenheterna. 1.5 Byggnadsteknisk klass Med hänsyn till våningsantal och verksamheter bedöms risken för personskador vid brand som stor. Byggnaderna betraktas således som Br1 - byggnader. 1.6 Verksamhetsklass Byggnaden klassas i Verksamhetsklass 5B Vårdmiljöer m.m. 1.7 Detaljplan - servitut Byggnaderna förutsätts uppfylla gällande detaljplaner från brandteknisk synpunkt. 2 Övriga projekteringsförutsättningar 2.1 Brandbelastning För aktuell verksamhet i Br1 - byggnader antas att maximal brandbelastning uppgår schablonmässigt till 200 MJ/m 2 vid dimensionering av bärverk och brandcellsgränser. 2.2 Räddningstjänstens förmåga och resurser Räddningstjänstens insatstid är enligt kommunens räddningstjänstplan mindre än 10 minuter.

8 BrandWilly AB Särskilda projekteringsförutsättningar Personer i byggnaden förväntas inte ha god lokalkännedom med undantag av personalen. Hur utrymningen är tänkt att ske redovisas under rubriken 4.1 Utrymningsstrateg. Brandvattenförsörjningen för Räddningstjänsten i området och dess kapacitet förutsätts utredd, utförd och godkänd av Räddningstjänsten och förutsätts uppfylla gällande bestämmelser. Det är en byggnad i två plan i verksamhetsklass 5B som är svårutrymbar och där utrymningsvägarna och vissa dörrar i gångväg till utrymningsväg på förekommen anledning är låsta. Det förutsätts att personalen alltid har nyckel, är organiserad och utbildad för att klara en utrymning på ett sådant sätt som godtas av Räddningstjänsten. Restaurangmatsalen är avsedd för inledningsvis 40 personer och konferensrum samt personalkonferens är avsedda för 40 personer. De bedöms inte som samlingslokaler. Köket bedöms som storkök. Byggnaden förses med ett heltäckande automatiskt brandlarm utfört enligt SBF 110:6 anslutet till SOS - alarmering och utfört som utrymningslarm. Personal finns tillgängliga alla tider på dygnet inom anläggningen. Byggnaden förses med en heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning utförd som boendesprinkler sprinklersystem typ 3 utformade i enlighet med standardserie SS-EN i boendedelarna och i övriga utrymmen enligt SBF 120 och aktuell riskklass. 2.4 Personantal Antalet boende i de två planen uppgår till 2 x 31 = 62 personer och personalen uppgår dagtid till ca 25 personer och nattetid till 12 personer. Totalt antalet anställda är 125 personer med verksamhet dygnet runt de är fördelade på 75 personer som tillhör vård och omsorg, 40 personer som tillhör hemtjänsten och 10 personer som tillhör kök / restaurang. Under dagtid kan det även finnas externa besökare. Restaurangmatsal är avsedd för ca 40 personer och konferenslokalen är avsedd för ca 40 personer och de bedöms tillsammans inte som samlingslokal. 2.5 Brandfarlig vara Ingen hantering av brandfarlig vara skall förekomma enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1998:1145). 3. Dimensionering 3.1 Förenklad dimensionering Byggnadens brandskydd projekteras, utformas och verifieras genom förenklad dimensionering, förutom under punkt 3.2 angivna avvikelser från förenklad dimensionering.

9 BrandWilly AB Analytisk dimensionering Den analytiska dimensioneringen verifieras med kvalitativ bedömning. Avsteg 1 Ventilationskanalerna utförs utan brandisolering. Tillägg 1 Utförandet motiveras med att byggnaden är försedd med boendesprinkler och temperaturen i brandgaserna antas begränsas till den temperatur som råder vid sprinkleraktivering. Avsteg 2 - Väggarna i korridorer och anslutna dagrum/matrum/arbetsterapi/rehab förses med beklädnad upp till 1,0 m med brännbart material D-s2,d0 (träpanel, klass III) Tillägg 1 - Utförandet motiveras med att byggnaden är försedd med boendesprinkler och temperaturen i brandgaserna antas begränsas till den temperatur som råder vid sprinkleraktivering 4. Utrymning 4.1 Utrymningsstrategi Faktorer som är aktuella för att underlätta för personer att utrymma är dels tekniska installationer och dels sådana som är kopplade till lokalens verksamhet. Personalens medverkan vid utrymning är av stor betydelse. Utrymning förutses ske utan hjälp av Räddningstjänsten. Utbildning och rutiner för personalens agerande vid utrymning bör därför framarbetas. Nedan beskrivs kortfattat den tänkta utrymningsstrategin från respektive våningsplan. Plan 2 Från plan 2 finns fyra utrymningsvägar som utgör trapphus och de går direkt till det fria. Utrymning från bostadslägenheterna sker till korridor med bla dagrum/matrum som utgör egen brandcell och sedan kan utrymning väljas åt två olika håll till annan brandcell och vidare via trapphus till det fria. Från de gemensamma utrymmena utanför boenderummen bla dagrum/matrum som utgör egen brandcell och kan utrymning ske åt två olika håll till annan brandcell och vidare via trapphus till det fria. För övriga utrymmen sker utrymning via annan brandcell och/eller via trapphus till plan1 och direkt till det fria. Plan1 Utrymning från bostadslägenheterna sker till korridor med bla dagrum/matrum som utgör egen brandcell och sedan kan utrymning väljas åt två olika håll till annan brandcell och vidare via trapphus till det fria. Från de gemensamma utrymmena utanför boenderummen bla dagrum/matrum som utgör egen brandcell och kan utrymning ske åt två olika håll till annan brandcell och vidare via trapphus till det fria.

10 BrandWilly AB 10 Från plan1 finns fem utrymningsvägar till fria som går via de fyra trapphusen och via huvudentrén. Från restaurangmatsal och konferens samt kök finns utrymningsväg via dörr i fasad direkt till det fria. 4.2 Utrymningsvägar De fyra trapphusen betraktas som utrymningsvägar samt de tre dörrarna i fasad direkt till det fria. Utrymningsvägarna är markerade och framgår av ritningsbilagorna. 4.3 Gångavstånd till utrymningsväg Gångavstånd till närmaste utrymningsväg frånhela byggnaden har beräknats utifrån 30 m samt dubblering av gångavståndet när gångvägen sammanfaller. Gångavstånd är beräknade enligt Boverkets rapport 2004 "Utrymningsdimensionering". 4.4 Gångavstånd inom utrymningsväg Gångavstånd i korridorerna i plan1 och 2 till närmaste utrymningsväg när utrymningsväg finns i två skilda riktningar överstiger inte 30 m. 4.5 Passagemått i utrymningsväg Utrymningsvägar utförs med en minsta fria bredd av 1,2 m och 0,9 m från övriga lokaler och ledstänger etc får inkräkta maximalt 0,1 m på vardera sidan. 4.6 Dörr i och till utrymningsväg Dörrar i och till utrymningsväg utförs med slagriktning utåtgående i utrymningsriktningen. Inåtgående dörrar får användas där lokalerna är avsedda för högst 30 personer. Vid öppen dörr får dörrbladet inkräkta maximalt 0,05 m. Dörrar i eller till utrymningsväg utförs öppningsbara utan nyckel eller verktyg. Dörrar utförs öppningsbara med trycke enligt SS-EN 179 under förutsättning att dörren öppnas med endast ett grepp. Utrymningsdörrarnas öppningsfunktion skall överbrygga samtliga eventuella låsanordningar. Dörrar som i utrymningsväg på förekommen anledning vid dementboende är låsta öppnas automatiskt på indikering från brandlarmet eller kan öppnas med larmtryckknapp placerad vid dörren. De kan även öppnas utifrån och inifrån med nyckel eller kod av personal. Dörrbredder, bredder trappor och övriga bredder i utrymningsväg framgår av ritningsbilagorna. Dörrar i övriga utrymningsvägar har en minsta fria bredd av 0,9 m. 4.7 Vägledande markering Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg förses med vägledande markering, med symboler enligt AFS 1997:11, i form genomlysta skyltar.

11 BrandWilly AB 11 Genomlysta skyltar förses med nödströmsförsörjning via centralt eller lokalt batteri under minst 60 minuter. Skyltarna placeras, så lång det är möjligt, på lämplig höjd vilket i de flesta fall innebär direkt ovanför dörr med tanke på normal siktlinje. Skylthöjden bör uppgå till minst 0,5% av läsavståndet för genomlyst skylt. Symbolstorleken bör inte understiga 100 mm för någon av skyltarna. Skyltarnas placering är schematiskt markerade på brandritningarna. Placeringen kan behöva anpassas efter kommande inredning. Eventuella hinder kan göra att skylten måste höjas, sänkas eller kompletteras med ytterligare skyltar. 4.8 Nödbelysning Utrymningsvägar, korridorer och trapphus, utvändig utrymningstrappa och omedelbart utanför utrymningsväg förses med nödbelysning. Nödbelysning utförs så att den ger en ljusstyrka av lägst 1 lux på den sämst belysta golvytan under minst 60 minuter. Vid centralt placerat batteri förläggs kablar till nödbelysning utanför berörd brandcell brandtekniskt avskilda i lägst brandteknisk klass EI 30 eller utförs i motsvarande brandtålighet. Nödbelysningen utformas så att den tänds upp när allmänbelysningen i berörd lokal slås ut. 4.9 Allmänbelysning i utrymningsvägar Utrymningsvägar förses med allmänbelysning i hela sin längd. Belysningen i trapphus och korridorer utförs så att den alltid är tänd när personer vistas i berörda lokaler. Alternativt utformas belysningen så att den tänds upp automatiskt, t ex via rörelsedetektor i utrymningsvägen Utrymningsplanering Krav på utrymningsplan finns i AFS 2000:42 och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att upprätta utrymningsplaner. 5. Skydd mot brandspridning inom brandcell Från och med har gemensamma europeiska ytskikt klasser införts i Boverkets byggregler. Motsvarande tidigare gällande klassbeteckning anges inom parentes. 5.1 Ytskikt och beklädnad i utrymningsväg Utrymningsvägarna redovisas i avsnitt 4.2. Vägg - och takytor förses med ytskikt klass B-s1,d0 (klassi) på material i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad).

12 BrandWilly AB 12 Golvbeläggningen utförs i lägst klass C f1 -s1 (obrännbart material eller brandteknisk klass G). Skärmtak i anslutning till utrymningsväg utförs med ytskikt av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). Rörinstallationer i mindre omfattning utförs i brandteknisk klass A1. I större omfattning utförs isoleringen i ytskikt B-s1,d0 (klass I). Med mindre omfattning avses att installationernas omslutningsarea skall vara mindre än 20% av takytan för lokalen. 5.2 Ytskikt och beklädnad i andra lokaler än utrymningsvägar Takytor förses med ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad) och väggytor förses med ytskikt lägst klass C-s2,d0 (klass II). Vägg- och takytor i restaurang / konferens ( samlingslokal ) förses med ytskikt klass B-s1,d0 (klass I) på material i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på K 2 10/Bs1,d0 (tändskyddande beklädnad). Rörinstallationer i mindre omfattning utförs i brandteknisk klass A1 på väggar och tak. I större omfattning utförs isoleringen i samma klass som angränsande ytors ytskikt. Med mindre omfattning avses att installationernas omslutningsarea skall vara mindre än 20 % av takytan för lokalen. 6. Skydd mot brand - och brandgasspridning mellan brandceller 6.1 Brandcellsindelning Brandcellsindelning redovisas och framgår av de bilagda ritningsbilagorna. Plan1 och 2 Varje boenderum utförs som egen brandcell. Korridor utanför boenderummen med bla dagrum/matrum som är gemensam för högst åtta boenderum utgör en egen brandcell. Schakt utgör egna brandceller. Plan1 Restaurangmatsal och konferens utgör i båda planen tillsammans med kök, personalutrymmen och behandlingsrum en brandcell. Elcentral, undercentral och städ utgör egna brandceller. Plan 2 Fläktrum, sprinklercentral och fläktrum utgör egna brandceller. Personalrum, förråd och centraldammsugare utgör en egen brandcell. 6.2 Brandteknisk klass på brandcellsskiljande byggnadsdelar De brandtekniska klasserna redovisas och framgår av de bilagda ritningsbilagorna. Avskiljande byggnadsdelar mellan brandceller utförs generellt i lägst brandteknisk klass EI 60.

13 BrandWilly AB Genomföringar i brandcellsgräns Genomföringar utförs i samma brandtekniska klass som den avskiljande byggnadsdelen. Tätningar utförs med typgodkänt material enligt med typgodkännande tillhörande handlingar. 6.4 Rörinstallationer Avloppsrör och tappvattenledning utförs av obrännbart material. Genomföringar av avloppsrör tätas noggrant med obrännbart material t ex betong eller gipsbruk. För rörgenomföringar med plastisolering skall typgodkända tätningsmetoder som uppfyller avsett brandmotstånd användas. 6.5 Installationsschakt / slits Schakt för ventilationsinstallation utföras som egen brandcell avskild från angränsande utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 60 med inspektionslucka i klass Ei60. Övrig installation i samma schakt avskiljs i klass E15. Elschakt avskiljs i klass E15. Schakt/slitsar utan ventilationskanaler med andra installationer avskiljs vid bjälklag i samma brandtekniska klass som bjälklaget. 6.6 Dörr och lucka Dörr och lucka utförs generellt i samma brandtekniska klass som gäller för den brandcellsskiljande byggnadsdelen och med självstängare och brandigjenhållning. Dörrar mellan korridor och boenderum utförs i lägst brandteknisk klass Ei30. Anslutande utrymmen utanför boenderummen med bla dagrum/matrum som är gemensam för högst åtta boenderum avskiljs mot nästa anslutande utrymme med dörrparti i lägst brandteknisk klass E15-c. Dörrparti mot trapphus avskiljs i lägst brandteknisk klass E30-cSa. Dörr mot teknikrum, och inspektionslucka till schakt utförs i lägst brandteknisk klass Ei30-cSa. Dörrar utförs utan springa i underkant med automatisk tröskel eller släplist. Dörrar i brandcellsgränser som behöver stå uppställda för den ordinarie verksamheten förses med magnetuppställning med hållmagnet kopplad till rökdetektor placerade på båda sidor om dörrpartiet. Pardörrar i brandcellsgränser förses med dörrstängare, dörrkoordinatorer och automatisk kantregel. 6.7 Yttervägg i byggnad klass Br1 Brandspridning via fönster, mellan brandceller i skilda plan, begränsas genom att avståndet mellan fönster i höjdled utförs så att det inte understiger 1,2 m. 6.8 Yttervägg och taktäckning invid lägre beläget tak Brandspridning från lägre beläget tak till höger belägen fasad förhindras genom att bjälklaget är utförs i lägst klass REI 60 och taktäckningen utförs av stålplåt. 6.9 Fönster Fönster i yttervägg i innerhörn mellan olika brandceller som vetter mot varandra på mindre avstånd än 2,0 m utförs i lägst klass E15.

14 BrandWilly AB 14 Fönster i yttervägg mellan olika brandceller utförs i lägst klass E30 om avståndet i höjdled mellan fönster är mindre än 1,2 m (gäller underdel i högfönster på plan 2) Hiss Hisschakt ingår i trapphusets brandcell. Hissar behandlas även i avsnitt "Hissar". 7. Skydd mot brandspridning mellan byggnader 7.1 Mellan byggnader på samma och olika tomter Brandspridning mellan byggnaderna begränsas genom att nybyggnaden gränsar mot gator och parkmark och att avståndet till närmaste byggnad är över 8 m. 8. Luftbehandlingsinstallation 8.1 Systembeskrivning Ventilationssystemet för byggnaden består av tre FTX-aggregat och separat imkanal från köket. Det ena FTX-aggregatet är placerat i ett eget fläktrum på plan 2 och det betjänar kök med tillhörande utrymmen inom samma brandcell på plan1. De två andra FTX-aggregaten är placerade i ett eget fläktrum på plan 3 och det betjänar övriga byggnaden i plan1 och Material i kanaler Kanaler utförs av klass A2-s1,d0 (obrännbart material). 8.3 Upphängningsanordningar Upphängningsanordningar som utgör en del av byggnadens brandskydd utförs generellt i lägst samma brandklass som genombruten byggnadsdel. 8.4 Schakt och aggregatrum Schakt Schakten för kanaldragningen utförs i klass Ei Aggregatrum Aggregatrummen utförs i klass Ei 60. Invändiga ytor utförs i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller tändskyddande beklädnad med ytskikt klass B-s1,d0 (klass I). 8.5 Skydd mot brandspridning Kanalisolering alternativt brand- brandgasspjäll Lägenheterna med tillhörande matrum/kök/dagrum/arbetsterapi och sköljrum Ventilationskanalerna utförs utan brandisolering enligt analytisk dimensionering. Expeditioner, behandlingsrum, förråd, teknikrum och personalrum Till- och frånluftskanalerna förses med brand- brandgasspjäll

15 BrandWilly AB Imkanal Imkanaler från spiskåpor i köket utförs i lägst brandteknisk klass EI 60. Inom köket kan kanalerna utföras oisolerade om de är besiktningsbara och med skyddsavstånd på 50 mm till brännbart material. Imkanaler utförs rensbara Genomföringar Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel tätas med typgodkänd metod och typgodkänt material motsvarande byggnadsdelens brandtekniska klass. 8.6 Skydd mot spridning av brandgas Skyddsnivå Ventilationssystemet utformas så att brandgasspridning förhindras mellan brandcellerna Metoder för skydd mot brandgasspridning Lägenheterna med tillhörande matrum/kök/dagrum/arbetsterapi och sköljrum - Tilluftskanalerna förses med backströmningsskydd av fabrikat Hagabs typ Basic eller likvärdigt - Frånluftskanalerna ansluts till fläkt i drift Expeditioner, behandlingsrum, förråd, teknikrum och personalrum - Till- och frånluftskanalerna förses med brand- brandgasspjäll i lägst brandteknisk klass Ei Driftfall Utförandet för detekteringen av brand sker via det automatiska brandlarmet för styrningen av brand- brandgasspjäll som är övervakade och motionskörda. Tilluftsaggregaten skall stoppar vid förekomst av rök i kanalerna. Frånluftsfläkten för fläkt i drift skall vara temperaturtålig utifrån beräkningar och ha säkrad strömförsörjning samt i förekommande fall utföras med förbigång (filter, batterier, värmeväxlare) eller komplettera fläkten utifrån beräkningar. 9. Uppvärmningsanordningar 9.1 Uppvärmningssystem Byggnaden förses med uppvärmning via vattenburen fjärrvärme. 10. Bärförmåga vid brand 10.1 Vertikalt bärverk samt stomstabiliserande horisontellt bärverk Vertikala och horisontella bärverk utförs i lägst brandteknisk klass R Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk Ej stomstabiliserande bärverk utförs i lägst brandteknisk klass R Trappor Trapplopp och trapplan i trapphus utförs i lägst brandteknisk klass R 30.

16 BrandWilly AB Bärverk till undertak Bärverk för undertak, inklusive infästningar, utförs på ett sådant sätt att de klarar av en brandpåverkan av 300 o C under 10 min utan att förlora sin funktion. 11. Åtgärder för att underlätta släckning 11.1 Brandgasventilation Trapphus skall vara försedda med brandgasventilation, se avsnitt "Brandgasventilation av trapphus" 11.2 Anordning för manuell släckning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är ägare eller innehavare av byggnader skyldiga att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand. Lokalerna förses därför med handbrandsläckare. Gångavstånd till närmaste släckredskap skall inte vara längre än 25 m. Brandvattenförsörjningen för Räddningstjänsten i området och dess kapacitet förutsätts utredd, utförd och godkänd av Räddningstjänsten och förutsätts uppfylla gällande bestämmelser Åtkomlighet för räddningstjänsten Byggnaden är åtkomlig för Räddningstjänsten via trapphusen och entréerna. Samtliga fasader är åtkomliga för Räddningstjänsten 12. Brandtekniska installationer 12.1 Automatiskt brandlarm Brandlarmanläggningen syftar till att larma räddningstjänsten samt att aktivera utrymningslarmet. Byggnaden förses med fullständig övervakning i form av ett adresserbart, automatiskt brandlarm utfört enligt SBF 110:6. Brandlarmet aktiveras av rökdetektorer och larmtryckknappar. Brandförsvarstablåerna placeras i samråd med brandkonsult, Räddningstjänsten, byggherre och nyttjare. Brandlarmcentralen / brandförsvarstablå och utvändigt nyckelskåp är placerat i anslutning till entrén och i samråd med beställaren och Räddningstjänsten Utrymningslarm Byggnaden förses med ett automatiskt utrymningslarm. Utrymningslarmanläggningen utförs enligt krav i Svenska Brandförsvarsföreningens (SBFs) rekommendationer "Utrymningslarm 2003". Utrymningslarmet aktiveras automatiskt av det automatiska brandlarmet. Utrymningslarmet aktiveras manuellt av larmtryckknappar som placeras vid utrymningsvägar och bemannade platser.

17 BrandWilly AB 17 Hur själva utrymningslarmet utformas bör göras i samråd med elkonsult, brandkonsult och nyttjare Brandgasventilation Brandgasventilation av trapphus Brandgasventilation av trapphusen sker via öppningsbara fönster på plan Brandgasventilation av hisschakt Brandgasventilation av hisschakt erfordras ej därför att hissen i sin helhet är placerad inom trapphusets brandcell. 13. Övriga brandtekniska åtgärder 13.1 Hissar För att undvika att personer blir instängda i hissen vid brand utformas hissen så att den automatiskt går till plan1 vid strömavbrott och dörren öppnas och förblir i öppet läge Sprinkler Restaurangköket klassas som storkök och förses med ett godkänt fast släcksystem för storkök. Sprinklerhuvuden placeras över stekbord, fritöser, i spiskåpor, över fettfilter och i kanalsystemet. Släckutrustningen skall utlösas automatiskt samt kunna fjärrutlösas manuellt. 14. Ritningsunderlag Arkitektritningar: Enligt Ritningsförteckning Arkitekt, granskningshandling daterad med inritade brandceller, brandklasser och utrymningsvägar. 15. Drift och underhåll Drift - och underhållsrutiner tas fram för följande: - Ventilationssystemets funktion vid brand - Brandgasventilation av trapphus / hisschakt - Automatiskt brandlarm - Automatiskt släcksystem - Utrymningslarm, akustiskt och optiskt - Magnetuppställning av brandcellsbegränsande dörrpartier - Vägledande markering - Nödbelysning - Dörrstängare och dörrtillhållning - Öppningsanordningar i utrymningsväg - släckningsutrustning - Håltagning i brandcellsgränser

18 BrandWilly AB Referenslitteratur 1. Arbetsmiljöverket "AFS 1997:11, Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser" 2. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3. Boverket, Boverkets rapport "Utrymningsdimensionering", SBF, "Brandskydd i Boverkets Byggregler" 5. SBF. "Rekommendationer - Vägledande markering, nödbelysning och allmänbelysning 6. Boverket, "Boverkets Byggregler BBR 19, BFS 2011: SBF, "Rekommendationer - Brandskydd hissar" 17. Egenkontroll av utförandet Avsnitt 17 "Egenkontroll vid utförandet" har som syfte att underlätta verifiering i samband med besiktning och utfärdande av slutbevis och upprättande av relationshandlingar. Kontroll vid besiktning utförs i form av okulärbesiktning och för att kontrollera om utformningen stämmer med huvudprinciperna i brandskyddsdokumentationen. Kontrollen omfattar inte gömda eller dolda delar som förutsätts ha omfattats av egenkontroll. Willy Eriksson

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad av arena Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Jakob Hagman Brandingenjör Handläggare Magnus Lindström Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Datum 2013-06-02 Status GRANSKNINGSHANDLING Handläggare Claes Malmqvist Tel: 0706-215526 E-post: claes.malmqvist@brandskyddslaget.se

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning www.firetech.se Centralskolan Övertorneå Kommun Övertorneå Tillbyggnad hiss Brandskyddsbeskrivning Status Preliminär Utgåva 1 Datum 2015-03-27 Uppdragsbeteckning 1598,011 Handlingsbeteckning FT3-01 Skapad

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA AB GYLLENSVAANS MÖBLER KÄTTILSTORP FALKÖPINGS KOMMUN Uppdragsnummer: 10048690 Datum: 2004-10-12 Reviderad: Antal sidor: 17 Upprättad av:

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter Sofie Blixt Karl Svanteson Förord Denna lathund är framtagen som en del av ett examensarbete

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-08 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Fredrik

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Rättelseblad ersätter tidigare utgiven BFS 2005:17. Avser s. 4 och 11. BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2005:17 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet.

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ed Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Räddningstjänst Ed s syn på innehåll och upplägg Brandskyddsdokumentation upprättas i samband

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD Upprättad av: BE Datum: 2002-04-26 Rev 2008-05-28 Godkänd av: PM: 6 Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Strömstads Räddningstjänst

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd Skapad: 2005-01-20 Senast ändrad: 2013-12-12 R 7.1 Saija Thacker David Widlund Karin Sjöndin 2005-01-20 2013-12-12 2013-12-12 2 (11) INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Luleå 2011-10-17 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd utredning Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd BBR 5:1 Redaktionell ändring där ett eller ersatt och för att förtydliga

Läs mer

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson.

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson. Gränsdragningslista Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress ns kontaktperson Namn Telefonnr Företagsnamn: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Vägledning Tillfällig förläggning

Vägledning Tillfällig förläggning Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Bjarke Rosenberg Datum: 2012-05-14 Godkänt av: Bjarke Rosenberg 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE, ETAPP 1, HUS B TOM HUS E 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS B, C, D 2012\BD\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611 1(10) Av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Beskrivning

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Håkan Iseklint. Miljö- och säkerhetsgruppen. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning

Håkan Iseklint. Miljö- och säkerhetsgruppen. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning Miljö- och säkerhetsgruppen Håkan Iseklint Hus för samverkan Förvaltningshuset Tornet Eva-Lena Fjällström Miljö- och säkerhetschef Tel: 7869572, 070-7405333 eva-lena.fjallstrom@adm.umu.se Marie Adsten

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 17 : Roman Marciniak Göteborg 2004-06-15 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401 27 Göteborg

Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401 27 Göteborg 1(10) Förhandskopia 3 Projekt nr: 27 31 60 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Objekt: Byggherre: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Fysik, Forskarhuset, Byggnad 07:29 Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

AKADEMISKA HUS CTH KEMI KURSHUS 07:4 GÖTEBORG

AKADEMISKA HUS CTH KEMI KURSHUS 07:4 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 17 : Emma Lindsten Göteborg 2005-03-11 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Forshaga kommun Bakgrund HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn inryms i en enplansbyggnad i Deje i Forshaga kommun.

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12

Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12 I II Landstinget en Teknikstöd BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Avcl!\Je \ ') Datum 2013-11-27 Sida 1 (3) Dnr LO 13/02840 Uppdnr 666 Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12 Ordförandens förslag

Läs mer

Certifieringsnorm Utgåva 2013-12-09

Certifieringsnorm Utgåva 2013-12-09 ORM Brandskyddsföreningen Visita Certifieringsnorm Utgåva 2013-12-09 Certifieringsnorm för Brandskyddat hotell och Väl brandskyddat hotell Utgåva 2013-12-09 Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell och

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

Miljöutredning nya laboratoriet hus 45 Högskolan i Gävle

Miljöutredning nya laboratoriet hus 45 Högskolan i Gävle Miljöutredning nya laboratoriet hus 45 Högskolan i Gävle 2011 Sammanställt av Leif Claesson och Rose-Marie Löf Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Syfte och omfattning... 1 1.2 Avgränsning... 1

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN RELATIONSHANDLING Antal sidor: 20 : David Forsander Göteborg 2006-02-23 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Redogörelse Brandskydd

Redogörelse Brandskydd Redogörelse Brandskydd Fastighet: Fastighetsägare: Kv Hackspetten i Luleå NBF Fastighets AB Organisationsnummer: 556580 6543 Adress: Storgatan 9 972 38 Luleå Huvudansvarig: Brandskyddsansvarig: Hyresgäster:

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag. AstraZeneca Mölndal. Camilla Bergersen 2015

EXAMENSARBETE. Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag. AstraZeneca Mölndal. Camilla Bergersen 2015 EXAMENSARBETE Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag AstraZeneca Mölndal Camilla Bergersen 2015 Brandingenjörsexamen Brandingenjör Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG Dokumentnamn PM Brandskydd under byggtid, Kv. Klippan 21, Lilla Alby skola, Sundbyberg Vår referens Datum Uppdragsnr Ulf Nygren Erik Olsson Stockholm 2013-01-31 321 039 PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV

Läs mer

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 22 : David Forsander Göteborg 2006-09-14 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ

Läs mer

Brandskyddsinventering

Brandskyddsinventering www.firetech.se Ränneslöv 44:10 Randerslunds äldreboende Laholmshem AB Laholms kommun Brandskyddsinventering Status Slutgiltig Utgåva 1 Datum 2011-09-05 Uppdragsbeteckning 2049,07 Handlingsbeteckning FT8-01

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Götaholms äldreboende, Göteborgs stad Bakgrund Götaholms äldreboende är beläget i de centrala delarna av Göteborg. Byggnaden uppfördes 1993 för i huvudsak den

Läs mer