BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder"

Transkript

1

2

3

4 Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel: E-post: Internkontroll Markus Sandvik Uppdragsledare Kamilla Lundgren Uppdragsgivare Projektledarbyrån AB Uppdragsnummer

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Omfattning Syfte Byggnadsbeskrivning Underlag Brandskyddsskiss Internkontroll Revideringar DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Dimensioneringsmetod Personantal Verksamhetsklass Byggnadsklass Brandbelastning Fastighetsrättsliga förhållanden och planbestämmelser Egna ambitioner Räddningstjänstens förmåga avseende insatstid Brandskydd vid ändring av byggnad UTRYMNING Utrymningsstrategi Gångavstånd Gångavstånd till utrymningsväg Väg till utrymningsväg Utrymningsväg Dörrar Undertak Vägledande markeringar och belysning Vägledande markeringar Allmänbelysning Nödbelysning Utrymningsplan SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND Uppvärmningsanordningar Övrigt SKYDD MOT UTVECKLING OCH SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS INOM BYGGNADER Skydd mot brandspridning inom brandcell Väggar och tak Övrigt Brandceller Dörrar Ytterväggar Skydd mot omfattande brandspridning Datum: Sida: 2 av 14

6 6 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER Avstånd BÄRFÖRMÅGA VID BRAND (EKS 9) Dimensionering genom klassificering LARMSYSTEM Brand- och utrymningslarm AUTOMATISKA SLÄCKSYSTEM VENTILATIONSBRANDSKYDD Allmänt Material Upphängningsanordningar Brandisolering Genomföring - tätning Takgenomföring Fläktrum Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller Imkanaler MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATSER Räddningsväg och uppställningsplats Släckutrustning PLAN FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL KONTROLL AV UTFÖRANDET BILAGOR Datum: Sida: 3 av 14

7 1 INLEDNING 1.1 OMFATTNING Brandskyddsbeskrivningen omfattar byggnaden i sin helhet. 1.2 SYFTE I byggnaden bedrivs idag vårdboende för barn med funktionshinder. Byggnaden är från början uppförd för annan typ av verksamhet och en anpassning av brandskyddet för nuvarande verksamhet har inte gjorts. Syftet med denna brandskyddsbeskrivning är därför att redovisa hur byggnadens brandskydd ska säkerställas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 4. Beskrivningen är upprättad i enlighet med kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler avsnitt 5:12. Brandskyddsbeskrivningen följer Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2013:14 (BBR 20). I handlingen redovisas även brandtekniska krav enligt annan lagstiftning. Där dessa krav förekommer finns hänvisning till aktuell lagstiftning. Enligt SRVFS 2004:3 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter) ska fastighetsägare och nyttjanderättshavare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Relationshandlingar av brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar bör överlämnas som grund för detta arbete. 1.3 BYGGNADSBESKRIVNING Byggnaden är en befintlig enplansbyggnad med vårdboende för psykiskt handikappade barn. Byggnaden är friliggande inom bebyggt område och uppförd i trä. 1.4 UNDERLAG Underlag till beskrivningen utgörs av följande handling: Ritning Daterad Reviderad Beskrivning Upprättad av Dagcentral Ej daterad Systemhandling Okänt Heden Underlag utgörs även av platsbesök utfört BRANDSKYDDSSKISS Brandskyddsskiss har upprättats av Brandskyddslaget. Skissen utgör ett komplement till denna beskrivning (se bilaga). 1.6 INTERNKONTROLL Brandskyddsbeskrivningen omfattas av Brandskyddslagets internkontroll i enlighet med företagets kvalitetsledningssystem. Detta innebär en övergripande granskning av en annan konsult i företaget av rimligheten i de brandskyddstekniska förutsättningarna och de föreslagna brandskyddsåtgärderna. Signatur i kolumnen för internkontroll i avsnitt 1.7 bekräftar kontrollen. 1.7 REVIDERINGAR Denna version av handlingen utgör en första version av brandskyddsbeskrivningen. Datum Sign. Revidering avser Internkontroll Första versionen MSK Datum: Sida: 4 av 14

8 2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 DIMENSIONERINGSMETOD Brandskyddet har utförts med förenklad dimensionering. 2.2 PERSONANTAL I byggnaden kommer normalt 15 personer inklusive personal vistas som mest. I byggnaden finns 7 sovrum med plats för 1-2 personer per rum. Normalt är dock inte alla rum belagda samtidigt. Antalet baserar sig på tillhandahållna uppgifter från uppdragsgivaren. 2.3 VERKSAMHETSKLASS Eftersom byggnaden innehåller behovsprövat boende ska den uppfylla kraven för verksamhetsklass 5B. 2.4 BYGGNADSKLASS Byggnaden innehåller verksamhetklass 5B och är uppförd i ett våningsplan. Byggnaden bedöms därför ha ett måttligt skyddsbehov och ska utformas i byggnadsklass Br BRANDBELASTNING Vid dimensionering av brandskyddet förutsätts en brandbelastning på maximalt 800 MJ/m 2 (golvarea). Brandbelastningen är hämtad ur BBRBE 1, Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning. 2.6 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH PLANBESTÄMMELSER Inga fastighetsrättsliga förhållanden som påverkar utformningen av brandskyddet är kända. Inga krav på brandskyddstekniska åtgärder i gällande planbestämmelser är kända. 2.7 EGNA AMBITIONER Fastighetsägarens ambitionsnivå för brandskyddet i byggnaden ligger i nivå med det brandskydd som krävs enligt lagstiftningen. Handlingen anger således minimikrav för brandsäkerheten. 2.8 RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA AVSEENDE INSATSTID Någon särskild anpassning av brandskyddet till räddningstjänstens förmåga har inte gjorts. 2.9 BRANDSKYDD VID ÄNDRING AV BYGGNAD I byggnaden ändras verksamheten, vilket innebär att byggnaden omfattas av ändringreglerna (BBR 5:8). Vid ändring ska de krav på brandskydd som gäller vid nybyggnad uppfyllas. Datum: Sida: 5 av 14

9 3 UTRYMNING 3.1 UTRYMNINGSSTRATEGI Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska generellt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägar utgörs av dörrar till det fria. Utrymningsvägarnas placering redovisas på bifogade brandskyddsskisser. 3.2 GÅNGAVSTÅND Gångavstånd till utrymningsväg Gångavstånd till närmaste utrymningsväg ska inte överstiga 30 m, vilket uppfylls för lokalerna. Där gångvägen sammanfaller räknas den gemensamma delen 2 gånger den verkliga längden Väg till utrymningsväg Väg till utrymningsväg ska generellt ha en fri bredd på minst 0,90 m och en fri höjd på minst på minst 2,00 m Utrymningsväg Utrymningsvägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga. Inget brännbart material eller föremål som kan hindra eller försvåra utrymning får ställas i utrymningsväg. Vintertid omfattar detta även undanröjande av snö och is som blockerar utrymningsvägar Dörrar Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att identifiera, öppna och passera. Mått Mått i dörröppningar ska generellt utformas med fri bredd på minst 0,80 m och fri höjd på minst 2,00 m. Öppningsfunktion Öppningsfunktion för dörrar ska utformas enligt följande: Dörrar ska kunna öppnas genom tryck utåt eller genom att ett dörrtrycke trycks nedåt. Vred kan användas för att låsa upp dörren. Vred som även öppnar dörren (även manövrerar tryckesfallet) ska undvikas. Om kåpa täcker vred ska kåpan utformas så att den lätt kan forceras med en hand. Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 m över golv. Manöverdon för dörröppnare ska placeras med centrum 0,8 m över golv. Öppningskraft För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N (exempelvis trycken utformade enligt SS-EN 179). Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N. För tryckplattor ska öppningskraften understiga 150 N (exempelvis för tryckplattor utformade enligt SS-EN 179). Handboken Bygg ikapp rekommenderar att dörrar för utrymning avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna öppnas med en kraft på maximalt 25 N. Detta medför normalt att dörrar försedda med dörrstängare måste kompletteras med motoröppnare. Motoröppnare ska förses med nödkraftsförsörjning alternativt ska kraftmatningen till denna förläggas så att den är skyddad mot brand i minst 30 minuter. Datum: Sida: 6 av 14

10 Slagriktning Generellt gäller att dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen. Inåtgående dörrar kan dock accepteras för boenderum Undertak Byggnaden är befintlig och undertak berörs ej av ändringen. 3.3 VÄGLEDANDE MARKERINGAR OCH BELYSNING Vägledande markeringar Lokalerna ska förses med vägledande markeringar med utförande enligt AFS 2008:13. Skyltar ska utformas som gröna skivor med tydliga vita symboler som är genomlysta. Skyltar ska vara belysta eller genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott. Efterlysande skylt accepteras för dörr till det fria direkt från boenderum. Placering Förslag till placering av skyltar redovisas på bifogadebrandskyddsskisser. Vid behov kan skyltningen behöva justeras eller kompletteras på plats, beroende på eventuellt skymmande balkar, rör etc. Storlek Skyltens höjd ska vara minst 0,5 % av läsavståndet för genomlyst skylt och minst 1,0 % av läsavstandet för belyst skylt. Skyltens höjd ska dock vara minst 10 cm. Luminans För genomlysta skyltar ska den sämst lysande delen vara minst 80 cd/m 2 på de vita ytorna och minst 11 cd/m 2 på den gröna ytan. Värdet gäller om belysningsstyrkan i rummet ligger mellan lux. Strömförsörjning Vid strömavbrott ska vägledande markeringar ge avsedd belysning under minst 60 minuter Allmänbelysning Där utrymningsväg mynnar i det fria ska det finnas allmänbelysning på utsidan byggnaden Nödbelysning Korridorer, kapprum och andra utrymmen som passeras på väg mot utrymningsdörr ska förses med nödbelysning. Belysningsstyrka och placering Belysningsstyrkan ska vara minst 1 lux längs med hela gångstråket.förhållandet mellan mörkaste och ljusaste punkten bör inte vara mer än 1:40. Högre belysningsstyrka bör eftersträvas vid utrymningsdörrar och vid släckutrustning. Strömförsörjning Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter. Datum: Sida: 7 av 14

11 3.4 UTRYMNINGSPLAN Lokalernas storlek, läge och överskådlighet bedöms vara sådana att utrymningsplan är nödvändig för personers säkerhet vid en utrymning. Utrymningsplanerna placeras på lämpligt belägna platser. Utrymningsplan ska utformas enligt SS Planen ska visa utrymningsvägar, ange hur räddningstjänsten och annan erforderlig hjälpinsats larmas och visa var manuella larmutlösningsdon är placerade samt ange plats för återsamling. 4 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 4.1 UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR Byggnaden värms med fjärrvärme som inte medför extra åtgärder för skydd mot uppkomst av brand. 4.2 ÖVRIGT Det rekommenderas att spis utrustas med spisvakt eller liknande och uttag för kaffebryggare eller liknande bör ha timer. 5 SKYDD MOT UTVECKLING OCH SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS INOM BYGGNADER 5.1 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BRANDCELL Väggar och tak Byggnaden är befintlig och ytskikt berörs ej av ändringen. Befintliga ytskikt bedöms dock uppfylla nedanstående. Ytskikt och beklädnad på väggar och tak ska utföras i lägst följande brandtekniska klasser: Lokaltyp Vägg Tak Golv Rör, vid enstaka 1) installationer Utrymningsväg B-s1,d0 2) B-s1,d0 2) B L -s1,d0 Övriga utrymmen D-s2,d0 C-s2,d0 2) C L -s3,d0 1) Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta. Annars A2 L -s1,d0 eller lika tak, vägg eller golv. 2) Ytskikt det yttersta skiktet, t ex målning, tapet eller liknande ska vara anbringat på material i brandteknisk klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i brandteknisk klass K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). Om en beklädnadsskiva används ska även denna uppfylla något av dessa krav. Datum: Sida: 8 av 14

12 Exempel på ytskikt: Ytskikt Underlag Obrännbart material (betong, lättbetong, tegel o. d) Gipsskiva med pappskikt Obehandlat underlag B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d0 eller normal målningsbehandling Vanlig papperstapet med B-s1,d0 C-s2,d0 D-s2,d0 en vikt av max 175 g/m 2 Vanlig papperstapet med C-s2,d0 D-s2,d0 D-s2,d0 en vikt av g/m 2 Plasttapet med en D-s2,d0 D-s2,d0 D-s2,d0 tjocklek av max 2mm och en vikt av max 300 g/m 2 Textiltapet med en vikt av max 300 g/m 2 D-s2,d0 D-s2,d0 D-s2,d0 Träpanel, spånskiva, träfiberskiva (ej porös), plywood o.d Övrigt Mindre byggnadsdelar Mindre byggnadsdelar där omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. Till exempel dörrblad, dörr- och fönsterkarmar samt tak- och golvlister och balkar får utföras med ytskikt i lägst brandteknisk klass D-s2,d0. Mindre rum För mindre rum, som inte påverkar utrymningssäkerheten och som är högst 15 m 2 får utföras med ytskikt i lägst brandteknisk klass D-s2,d0, vilket även gäller rörisolering. Skydd mot brandoch brandgasspridning mellan brandceller Datum: Sida: 9 av 14

13 5.1.3 Brandceller Generella krav Bostadsrum ska utföras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen ska utformas i lägst klass EI 60 (bjälklag, väggar och ingående öppningskompletteringar). Befintliga brandcellsgränser enligt bifogas skiss ska uppfylla det generella kravet på brandcellskiljande byggnadsdelar lägst brandteknisk klass EI 30 för en byggnad i i brandteknisk byggnadsklass Br2. Genomföringar, anslutningar och installationer ska utformas så att den brandcellsskiljande funktionen upprätthålls. Undantag från grundkravet som eventuellt kan göras för öppningskompletteringar redovisas i avsnitt Brandcellsindelning redovisas på bifogade brandskyddsskisser. Centralapparat för brandlarm och utrymningslarm Centralapparat för branddetektion och utrymningslarm är placerad på ett sådant sätt att den inte riskerar att slås ut i ett tidigt skede av en brand. Brandcellsgräns vid sprinklade utrymmen Avskiljning mot osprinklade utrymmen ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 60. Avskiljning mot pumpcentral ska utföras i lägst brandteknisk klass EI Dörrar Dörrar, luckor och portar ska generellt utformas i samma brandtekniska klass som den byggnadsdel de är placerade i, dvs. klass EI 60. Se dock specifika krav enligt nedan. Dörrar i befintliga brandcellsgränser ska vara utförda i lägst klass EI 30-C. Dörrar till boenderum ska utföras i lägst klass EI 30-S a. Dörrar till boenderum får utföras utan dörrstängare. Dörrstängare ska utformas i lägst brandteknisk klass C1 (BBR 5:254)men bör dock utföras i någon av klasserna C1-C5, enligt SS-EN 13501, beroende på stängningsfrekvens (BSL). För dörrar som ska stå uppställda ska dörrstängare aktiveras automatiskt vid brand. Styrning ska ske med rökdetektorer. 5.2 YTTERVÄGGAR Fastigheten är befintlig och ändringen påverkar inte risken för brandspridning via yttervägg. Ytterväggar ska var utförda med fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2 så att brandspridning längs fasadytan begränsas. 5.3 SKYDD MOT OMFATTANDE BRANDSPRIDNING Eftersom byggnaden inte överstiger 1250 m 2 behöver inga övriga åtgärder vidtas som skydd mot omfattande brandspridning. Datum: Sida: 10 av 14

14 6 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER 6.1 AVSTÅND Byggnaden är befintlig och ändringen ökar inte risken för brandspridning till annan byggnad. Avstånd till annan byggnad ska vara längre än 8 meter. 7 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND (EKS 9) Byggnaden är befintlig och ändringen berör ej de bärande konstruktionerna. 7.1 DIMENSIONERING GENOM KLASSIFICERING Byggnadens bärande konstruktioner dimensioneras genom klassificering enligt standardbrandkurvan, definierad i SS-EN Befintliga konstruktioner är inte kontrollerade men några tillkommande brandtekniska förstärkningsåtgärder av bärande konstruktioner bedöms inte vara nödvändiga då byggnaden är befintlig. Eventuella avväxlingar och tillkommande konstruktioner utförs i nedanstående brandtekniska klasser. Br2-byggnad Byggnadsklass Br2 innebär att de bärande konstruktionerna tillhör brandsäkerhetsklass 3 vilket innebär ett krav på klass R 30 för bärande konstruktioner. Brandcellsskiljande byggnadsdelar runt om bostadsrum i verksamhetsklass 5B ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 60. Detta avskiljandekrav smittar av sig så att även bjälklag mellan bostadsrum måste uppfylla klass R 60 liksom de vertikala konstruktioner (pelare, väggar etc) som bär dessa bjälklag eller vars bärighet påverkar brandcellskiljande väggar. För bärverksdelar som inte påverkar de brandcellsskiljande byggnadsdelarna gäller ett krav på klass R 30 för bärande konstruktioner. 8 LARMSYSTEM 8.1 BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med utrymningslarm som kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm. Utrymningslarm kan bestå av enkel akustisk signal. Utrymningslarmet ska i övrigt anpassas efter förutsättningarna för personalingripanden och de boendes hälsa. Det kan t.ex. innebära att vibrationslarm, ljussignaler eller sirener anpassade för personer med hörselnedsättning används. Avdelningar där det är helt olämpligt med höga ljudsignaler, kan ett tyst larm vara ett alternativ. Utformningen av detta ska utredas noggrant. I byggnaden finns ett befintligt automatiskt brandlarm kopplat till ett utrymningslarm. Utrymningslarmet accepteras i befintligt utförande. Vid eventuella ändringar i utförandet ska nedanstående uppfyllas. Datum: Sida: 11 av 14

15 Detektering Tillförlitligheten och förmågan hos automatiskt brandlarm ska verifieras enligt avsnitt 3 i SBF 110:6. Komponenterna ska verifieras i enlighet med standardserien SS-EN 54 med egenskaper anpassade efter avsedd användning. Komponenter i brandlarm enligt SS-EN ska utformas som typ 1. Detektering ska, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer. Detekteringsomfattningen utformas med fullständig övervakning av byggnaden (enligt SBF 110:6). Larmdon Larmdon kan utföras med akustisk ljudsignal. Larmdon ska anpassas efter de boendes behov vilket tex kan innebära optiska larmdon eller vibrationslarm där det är lämpligt. Vägledande för ljudstyrkan för ett utrymningslarm ska vara nedanstående nivåer. Ljudstyrkan ska dock anpassas till de boendes behov. I lokaler för sovande personer ska ljudnivån vara minst 75 db(a) vid plats där sovande ska ha sitt huvud. Ljudnivån för övriga lokaler ska inte understiga 65 db(a) på platser där personer vistas mer än tillfälligt. Ljudnivån ska även vara minst 10 db(a) över omgivande normal bakgrundsnivå och ska inte överstiga 115 db(a) på en meters avstånd från larmdonet. Akustiska eller optiska larmdon ska verifieras med SS-EN 54-3 eller Utrymningssignal ska fortgå tills larmet återställs. Varje larmdon ska förses med en skylt som anger signalens betydelse och förslag till lämplig åtgärd. Exempel på text kan vara Utrymningslarm lämna omedelbart byggnaden när larmsignal ljuder/blixtrar. Skylten ska utformas med vit text på röd botten och vara läsbar från ståplan under, eller vid, larmdonet. Strömförsörjning och felsignal Utrymningslarm ska kunna avge utrymningssignal under minst 30 minuter efter ett strömavbrott på 24 timmar. Det automatiska brandlarmet och utrymningslarmet ska automatiskt avge felsignaler vid fel i ledningsnätet eller strömförsörjningen. Felsignal ska utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden eller på annan plats. Ledningsnätet ska förläggas och utformas så att utrymningslarmet kan fungera en viss tid också under pågående brand. Kabel testad enligt IEC eller kabel som är avskild i motsvarande klass EI 30 bedöms uppfylla kravet. Den skyddande förmågan behöver enbart finnas på den del av kabeln som finns i den brandcell som betjänas av larmet. Larmknappar Larmknappar ska finnas och vara placerade vid lättåtkomliga platser. Larmknappar ska placeras vid alla utrymningsdörrar direkt till det fria. Avstånd till närmaste larmknapp ska vara maximalt 30 m.utformning av larmknappar för manuell aktivering av utrymningslarm ska verifieras enligt SS-EN Sådana larmknappar ska förses med skyddslock.för att tillgodose tillgänglighet för rullstolsburna ska larmknappar placeras högst 1,2 m över golv. Datum: Sida: 12 av 14

16 9 AUTOMATISKA SLÄCKSYSTEM Byggnaden ska förses med boendesprinkler. Tillförlitligheten och förmågan ska verifieras enligt SS och SS med sprinklersystem enligt typ 3. Komponenterna ska utformas i enlighet med standardserien SS EN med egenskaper anpassade efter avsedd användning. 10 VENTILATIONSBRANDSKYDD 10.1 ALLMÄNT Ventilationssystemet är befintlig och berörs ej direkt av ändringen. Följdkrav på ventilationssystemet finns dock vid dragning av nya brandcellsgränser MATERIAL Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0. Notera att andra lägre klasser accepteras enligt särskild tabell i BBR 5: UPPHÄNGNINGSANORDNINGAR Upphängningsanordningarnas bärförmåga ska utföras i lägst klass R BRANDISOLERING Ventilationskanaler brandisoleras vid genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel GENOMFÖRING - TÄTNING Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar tätas med metod/material motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass TAKGENOMFÖRING Takgenomföringens brandtekniska klass ska motsvara byggnadens byggnadsdelars brandmotståndstid FLÄKTRUM Fläktrum som betjänar flera brandceller utförs som egen brandcell i lägst klass EI SKYDD MOT BRANDGASSPRIDNING MELLAN BRANDCELLER En av följande skyddsmetoder kan användas med förenklad dimensionering: Separat system för varje brandcell System utförs enligt princip redovisad i avsnitt 1.1 i handboken Styrning och övervakning i ventilationssystem och brandgaskontrollsystem. Brandceller avskiljs med spjäll Spjäll ges samma brandmotståndstid som byggnadsdelens brandtekniska klass, E 60-S eller EI 60-S (SS-EN 15650). System utförs enligt princip redovisad i avsnitt 1.2 i handboken Styrning och övervakning i ventilationssystem och brandgaskontrollsystem IMKANALER Imkanaler är befintliga och berörs ej av ombyggnaden Datum: Sida: 13 av 14

17 11 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATSER 11.1 RÄDDNINGSVÄG OCH UPPSTÄLLNINGSPLATS Byggnaden är befintlig och förändringarna påverkar inte behovet av räddningsvägar, uppställningsplatser och tillträdesvägar SLÄCKUTRUSTNING I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778) ska lokalerna utrustas med anordningar för manuell brandsläckning. Släckutrustning ska utgöras av handbrandsläckare Avstånd till närmaste släckutrustning ska inte överstiga 25 m. Handbrandsläckare ska utformas enligt SS-EN 3 och skyltas enligt AFS 2008:13. Rekommenderade handbrandsläckare är pulver 9 kg (effektivitetsklass 43A 233BC) och skum skum 9 l (effektivitetsklass 27A 183B) 12 PLAN FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Innan byggnaden eller delar av dem tas i bruk ska det finnas skriftliga instruktioner för hur provning, skötsel och underhåll ska utföras för att byggnadens brandskydd ska upprätthållas under brukstiden. Instruktionerna ska anpassas till byggnadens användning samt installationernas utformning och omfattning. 13 KONTROLL AV UTFÖRANDET Kontroller som ska utföras för att kunna upprätta sakkunnigutlåtande redovisas i bilaga i senare skede. 14 BILAGOR Bilaga Namn Daterad Reviderad Brandskyddsskiss Datum: Sida: 14 av 14

18 Befintlig brandcellsgräns EI 30 Ny utrymningsdörr i fasad Ny utrymnngsdörr i fasad Befintlig brandcellsgräns EI 30 Brandcellsgräns EI 60 Vägledande markering Brandskyddslaget Brandskyddskiss Kamilla Lundgren

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Datum 2013-06-02 Status GRANSKNINGSHANDLING Handläggare Claes Malmqvist Tel: 0706-215526 E-post: claes.malmqvist@brandskyddslaget.se

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning www.firetech.se Centralskolan Övertorneå Kommun Övertorneå Tillbyggnad hiss Brandskyddsbeskrivning Status Preliminär Utgåva 1 Datum 2015-03-27 Uppdragsbeteckning 1598,011 Handlingsbeteckning FT3-01 Skapad

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA AB GYLLENSVAANS MÖBLER KÄTTILSTORP FALKÖPINGS KOMMUN Uppdragsnummer: 10048690 Datum: 2004-10-12 Reviderad: Antal sidor: 17 Upprättad av:

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad av arena Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Jakob Hagman Brandingenjör Handläggare Magnus Lindström Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst Gränsdragningslista Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst Gränsdragningslista för ansvar, skötsel och underhåll av fastighetens brandskydd Detta dokument är

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter SP Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Denna skrift är en kortversion

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

BRANDTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdragsnamn. Jakobsbergs Centrum, utveckling Bostäder Nybyggnation Datum

BRANDTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdragsnamn. Jakobsbergs Centrum, utveckling Bostäder Nybyggnation Datum Dokumenttyp BRANDTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdragsnamn Jakobsbergs Centrum, utveckling Bostäder Nybyggnation Datum 2015-02-05 Status PROGRAMHANDLING Handläggare John Hultquist Tel: 08-58818872 E-post:

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Rättelseblad ersätter tidigare utgiven BFS 2005:17. Avser s. 4 och 11. BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2005:17 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter

Läs mer

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter Sofie Blixt Karl Svanteson Förord Denna lathund är framtagen som en del av ett examensarbete

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

FCSI NORDIC

FCSI NORDIC FCSI NORDIC 2015-02-19 Brandskyddsaspekter för restauranglokaler Staffan Bengtsson Brandskyddslaget Innehåll Olika skeden Statistik Regler: BBR, AFS Till-/frångänglighet Begrepp, Vk Utrymning med personantal

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Vägledning Tillfällig förläggning

Vägledning Tillfällig förläggning Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Bjarke Rosenberg Datum: 2012-05-14 Godkänt av: Bjarke Rosenberg 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM

STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM BRANDSKYDDSDOKUMENTATION STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM Relationshandling 2006-05-08 WSP Brand- och Riskteknik Datum: 2006-04-27 Brandskyddsbeskriv

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12

Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12 I II Landstinget en Teknikstöd BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Avcl!\Je \ ') Datum 2013-11-27 Sida 1 (3) Dnr LO 13/02840 Uppdnr 666 Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12 Ordförandens förslag

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG Dokumentnamn PM Brandskydd under byggtid, Kv. Klippan 21, Lilla Alby skola, Sundbyberg Vår referens Datum Uppdragsnr Ulf Nygren Erik Olsson Stockholm 2013-01-31 321 039 PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson.

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson. Gränsdragningslista Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress ns kontaktperson Namn Telefonnr Företagsnamn: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor MSB-51.1 I Myndigheten för om skydd mot olyckor 1 (14) till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Anvisningar Detta dokument är ett revideringsdokument till den tryckta versionen av

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag Medborgarhuset Brahegatan 11 Upprättad: 2014 06 02 Reviderad: 2(9) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation 4 1.1 Brandskyddsbeskrivning 4 1.2 Regelverk 4

Läs mer

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Om det börjar brinna OBS! Ordningen nedan är ett förslag; använd sunt förnuft i varje situation! Om branden är liten - släck den direkt! Rädda Rädda

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Certifieringsnorm Utgåva 2013-12-09

Certifieringsnorm Utgåva 2013-12-09 ORM Brandskyddsföreningen Visita Certifieringsnorm Utgåva 2013-12-09 Certifieringsnorm för Brandskyddat hotell och Väl brandskyddat hotell Utgåva 2013-12-09 Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell och

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag. AstraZeneca Mölndal. Camilla Bergersen 2015

EXAMENSARBETE. Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag. AstraZeneca Mölndal. Camilla Bergersen 2015 EXAMENSARBETE Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag AstraZeneca Mölndal Camilla Bergersen 2015 Brandingenjörsexamen Brandingenjör Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-08 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Fredrik

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Teknisk anvisning BRAND

Teknisk anvisning BRAND Sidantal 11 Version 1 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(11).dat 1 FÖRORD 1.1 Syfte Anvisningen utgör tillsammans med övriga tekniska anvisningar funktions-

Läs mer

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd Skapad: 2005-01-20 Senast ändrad: 2013-12-12 R 7.1 Saija Thacker David Widlund Karin Sjöndin 2005-01-20 2013-12-12 2013-12-12 2 (11) INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

Redogörelse Brandskydd

Redogörelse Brandskydd Redogörelse Brandskydd Fastighet: Fastighetsägare: Kv Hackspetten i Luleå NBF Fastighets AB Organisationsnummer: 556580 6543 Adress: Storgatan 9 972 38 Luleå Huvudansvarig: Brandskyddsansvarig: Hyresgäster:

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Uppdaterad 2016-01-25 1 Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Avgift för prövningen ska vara inbetalad innan vi behandlar ansökan. Prövningsavgiften

Läs mer

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE EN FALLSTUDIE AV BIBLIOTEK ERIKA PALMKLINT DISPOSITION Presentation Problemställning Barriärer Lagar, förordningar och allmänna råd Utrymning Människors

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer