Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW"

Transkript

1 Dokumentnummer VL Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad Giltigt t.o.m Handläggare Lars Strömdahl Fredrik Wikström Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW Beslutad av David Nyman Höga byggnader Vägledning vid utformning av byggnadstekniskt brandskydd Inledning Denna vägledning gäller för projektering inom Storstockholms brandförsvars medlemskommuner. Innehållet är framtaget i samverkan med Räddningstjänsten i Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd. Samverkan har även skett med Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten i Norrtälje. Detta innebär dock inte att de synsätt som redovisas i detta dokument är giltiga även i dessa områden utan det förekommer lokala skillnader. Syftet med detta dokument är att underlätta projekteringen av brandskydd i byggnader som är högre än 10 våningsplan genom att beskriva SSBF:s förhållningssätt till berörda regler avseende byggnadstekniskt brandskydd och möjlighet till räddningsinsats. Målgruppen är byggherrar, sakkunniga brand-/riskkonsulter, berörda stadsbyggnadskontor och motsvarande kommunala förvaltningar. Avgränsning Dokumentet är avgränsat till att behandla byggnader som har fler än 10 våningsplan. Nivån är vald med hänsyn till de krav på system för att underlätta släck- och räddningsinsats som tillkommer från 11 våningsplan och uppåt enligt Boverkets byggregler, BBR. Detta dokument behandlar dock inte tolkning av våningsbegreppet enligt Planoch byggförordningen 1 kap 4. Frågor kring bedömning av antalet våningsplan besvaras primärt av den berörda kommunens bygglovavdelning eller motsvarande förvaltning.

2 Allmänt om höga byggnader I höga byggnader behövs ett väl anpassat och utformat byggnadstekniskt brandskydd som sköts och underhålls inom ramen för fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens systematiska brandskyddsarbete. I händelse av brand behövs även en fungerande organisation som vidtar rätt åtgärder i tidigt i brandförloppet. Trots att ovanstående finns och fungerar kan bränder i höga hus utvecklas och spridas och bli problematiska för räddningstjänsten att hantera vid en insats, bland annat på grund av följande omständigheter: Byggnadshöjden medför svårigheter för att få överblick över vad som händer, vilka våningar som är berörda och vad som är akut. Räddningsledningen måste på mycket begränsad tid skapa en bild över byggnadens brandskydd, förstå hur de olika systemen är uppbyggda och med utgångspunkt från detta resurssätta och organisera insatsen. Byggnadens högdel, dvs. den del som ligger utanför räckvidden för räddningstjänstens höjdfordon, är endast tillgänglig från insidan. Detta innebär att invändig insats med rökdykare är den enda tillämpbara metoden. Stor vertikal förflyttning inom byggnaden medför förlängd insatstid som i sin tur medför att branden får längre tid att utvecklas. Konsekvensen av detta är att insatsen blir mer resurskrävande jämfört med en lägre byggnad. 1 Utrymmande personer använder normalt samma trapphus (eller hissar) som räddningstjänsten nyttjar som angreppsvägar. Detta kan fördröja eller komplicera insatsen och risken för detta ökar normalt ju fler människor som ska utrymmas. Utrymningsstrategier som bygger på att endast en del av byggnaden utryms vid brand kan leda till nya problem om branden inte fås under kontroll. Detta kan bli kritiskt om det finns personer kvar i den del av byggnaden som ligger över branden. Motsvarande gäller för utrymningsplatser. Byggnadens höjd kan medföra att pumptrycket från räddningstjänstens släckbilar inte är nog för att ge tillräckligt tryck och flöde för insats i byggnadens högdel. 2 Byggnadens höjd, typ av konstruktion och utformning kan försvåra samband via kommunikationsradio inom byggnaden, vilket är en förutsättning för att insats med rökdykare ska kunna genomföras. Riskområdet vid olika former av ras, föremål som lossnar etc. från byggnadens högdel är större jämfört med lägre byggnader till följd av bl.a. att vindstyrkan normalt ökar med höjden. 1 Detta hanteras i BBR 19 genom införande av krav på räddningshiss. 2 Detta hanteras i BBR 19 genom införande av krav på trycksatta stigarledningar. 2/9

3 Av ovanstående skäl kan inte en lika effektiv insats från räddningstjänsten förutsättas i höga byggnader som i lägre byggnader. Detta måste därför kompenseras genom särskild hänsyn när byggnaden uppförs, d.v.s. genom att byggnaden och dess tekniska system utformas för att underlätta räddningstjänstens insats med hänsyn till byggnadshöjden. Risk- och säkerhetsfrågan gällande höga byggnader behöver även beaktas i kommunens fysiska planering. Byggnaderna kan både utgöra riskobjekt och skyddsobjekt och deras placering kan vara en strategisk fråga som bör beaktas tidigt i planeringen. I samband med detta bör även worst case scenarion i form av totalkollaps till följd av fortskridande ras, brand etc. beaktas. Detta behandlas dock inte vidare i denna vägledning. Regler om brandskydd i höga byggnader Byggnadens höjd har historiskt utgjort en dimensionerande förutsättning för byggnadens brandskydd, exempelvis genom särskilda krav på bärförmåga, stigarledningar och utformning av trapphus. I BBR 19 som infördes finns bl.a. följande tre regleringar som direkt berör höga hus: Räddningshiss i byggnader över 10 våningsplan. Trycksatta stigarledningar i byggnader över 40 m. Byggnadsklass Br0 med krav på analytisk dimensionering som bland annat tillämpas på byggnader med fler än 16 våningsplan. Framtagandet av dessa har utgått från följande grundläggande regler för utformning av byggnadstekniskt brandskydd: Egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand enligt plan- och byggförordningen 3 kap 8. Allmänna förutsättningar för utformning av byggnadens brandskydd enligt BBR 5.1. Lag om skydd mot olyckor (LSO) 1 kap 2 som reglerar kommunens ansvar att genomföra räddningsinsatser vid fara för liv, egendom eller miljö. Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 2007:7) som reglerar förutsättningar för rökoch kemdykning som är arbetsmetoder som tillämpas vid räddningsinsats. Det är med bakgrund av dessa regelverk som det ställs krav på att byggnader ska vara utformade med hänsyn till räddningstjänstpersonalens säkerhet. Tillfredsställande säkerhet för räddningspersonalen är en förutsättning för att en räddningsinsats ska kunna genomföras. Eftersom räddningstjänstens insats normalt är en förutsättning för att bränder ska kunna begränsas och släckas, måste de olika systemen i byggnaden utformas med hänsyn till arbetsmiljö för 3/9

4 insatspersonalen. Detta är speciellt viktigt i höga byggnader där en invändig rökdykarinsats ofta är det enda möjliga metodalternativet. System såsom exempelvis brandgasventilation, räddningshiss och stigarledningar har det primära syftet att underlätta och effektivisera räddningstjänstens insats. Utformning av tekniska system vars syfte är att underlätta eller effektivisera räddningsinsats ska därför alltid utformas i samråd med SSBF där det inte är uppenbart onödigt. SSBF:s vägledning avseende räddningshiss och trycksatta stigarledningar utvecklas i separata avsnitt nedan. Räddningshiss Enligt BBR 3 ska byggnader med fler än 10 våningsplan utföras med minst en räddningshiss (BBR 5:734) som är avsedd för räddningstjänstens insats. Syftet med kravet är att upprätthålla angreppstid i hela byggnaden och standarden SS-EN anger hur räddningshissen kan utformas. Vid utformningen av standarden SS-EN förutsattes att räddningshissen inte används som utrymningsväg. Om hissen även ska användas av utrymmande måste detta utredas separat. Observera att detta omfattas av särskilda krav på verifiering med analytisk dimensionering enligt BBRAD 4. Generellt anser SSBF att det är olämpligt att samma hiss utgör både utrymningshiss och räddningshiss i de fall hissen är den enda utrymningshissen på den aktuella platsen. Detta för att en utrymningsväg inte ska kunna tappa sin funktion under pågående utrymning och omvänt. Det är inte heller lämpligt att räddningshissars räddningsläge (tvångsstyrning med räddningsnyckel) används av verksamheten i aktuell byggnad för t.ex. kontroll av automatiskt brandlarm vid larmlagring i fall där det kan medföra att hissen blir låst på ett högre våningsplan och därmed inte brukbar för ankommande räddningsstyrkor. Då det finns ett visst tolkningsutrymme i nämnd standard, behöver delar av utformningen av räddningshissen i många fall grundas på en bedömning i det enskilda fallet, där räddningshissens funktion i relation till byggnadens höjd, verksamhet och övriga utformning beaktas. Bedömningen behöver göras med utgångspunkt i allmänna förutsättningar enligt BBR 5.1. I projekteringen av brandskyddet ska möjligheten att hissen inte fungerar som avsett beaktas, både avseende sannolikhet och konsekvens. I bedömningen bör även samtidiga felfunktioner i andra brandtekniska system beaktas. 3 Från och med BBR 19 (BFS 2011:6) 4 BFS 2011:27 - BBRAD med uppdateringar 4/9

5 Vid projektering av räddningshissar bör brand i byggnadens högdel utgöra dimensionerande scenario. Räddningshissens utformning är en arbetsmiljöfråga för SSBF:s personal. Nya tolkningar eller avsteg från standarden SS-EN ska därför alltid kommuniceras med SSBF för att säkerställa att de inte medför oacceptabla risker eller är kontraproduktiva i förhållande till hur hissen nyttjas taktiskt vid insats. Nedan utvecklas SSBF:s syn på några vanliga frågor avseende tolkning av standarden SS-EN Var ska hissen placeras? Räddningshissen betraktas som en primär angreppsväg för räddningsinsatser och en intuitiv placering som gör hissen både lätt att hitta och att använda ska eftersträvas. Hissen kan komma att användas både för att få upp personal och materiel samt för att få ned skadade personer etcetera. Det är därför viktigt att även hissens placering i förhållande till trapphus beaktas så att inte långa horisontella transportvägar fördröjer insatser i de fall då en insatstaktik med angrepp från våningsplanet under branden används. Behöver räddningshissen betjäna samtliga våningsplan? I enlighet med SS-EN ska räddningshissen betjäna alla våningsplan i byggnaden. En fråga som har framförts till SSBF är om det är nödvändigt med hänsyn till att räddningstjänsten vanligtvis stannar minst en våning under brandplanet vid insats via hissen. SSBF ser minst två typer av scenarion/syften som ska beaktas i utformningen av hissen: 1. Mindre brand inom startbrandcellen, t.ex. en lägenhet, som kan släckas med snabb insats från räddningstjänsten. I denna typ av scenario kan det vara ett alternativ att räddningstjänsten åker hela vägen upp till brandplanet för snabbast möjliga insats. Detta är även ett troligt scenario om det inte är känt på vilket plan branden uppkommit vilket är vanligt vid lägenhetsbränder. 2. Större brand inom startbrandcellen eller brand som medför brandgasspridning över flera brandceller. I detta fall kommer räddningstjänsten sannolikt att stanna minst ett plan under det lägsta våningsplanet som påverkas av brand. Med bakgrund av detta finns det skäl att utforma räddningshissen så att den betjänar samtliga våningsplan. Det kan emellertid finnas situationer där exempelvis verksamhet, brandbelastning, sprinkler, brandteknisk sektionering etc. medför att det finns förutsättningar till avsteg från standarden på denna punkt med bibehållen funktion. När detta utreds vill SSBF delta som samrådspart i tidigt skede. 5/9

6 Hur ska räddningshissens sekundära kraftkälla utformas? I enlighet med SS-EN avsnitt 5.9 ska det finnas avbrottsfri sekundär kraftkälla för räddningshissen. Syftet med den sekundära kraftmatningen är att säkerställa räddningshissens fortsatta funktion om den primära kraftmatningen slås ut. Detta kan lösas med olika tekniska lösningar, exempelvis: nödgenerator (typiskt dieseldriven) placerad i egen brandcell, nödgenerator placerad i annan fastighet där nyttjandet är säkrat med servitut eller anläggningen är utformad som gemensamhetsanläggning, batteribackup, placerad i egen brandcell eller separat matning (servisledning) in i byggnaden till annat ställverk/gruppcentral, placerat i annan brandcell, än ordinarie fastighetsmatning. Både primär och sekundär kraftmatning ska enligt standarden vara brandsäkert förlagd eller på annat sätt vara skyddad mot effekterna av brand. Val av sekundär kraftmatning behöver utgå från en analys av behovet i det specifika fallet. Inom denna analys behöver man identifiera tänkbara skadehändelser som kan påverka funktionen i den primära kraftmatningen, beakta konsekvensen av att hissen inte fungerar i händelse av brand och motivera val av sekundär kraftkälla. Analysen behöver även omfatta skadehändelser utanför byggnaden, exempelvis kablar som grävs av, strömavbrott i området etc. för att uppnå en betryggande robusthet i enlighet med BBR 5.1. Mot bakgrund av detta förordar SSBF dieseldriven nödgenerator som sekundär kraftkälla i byggnader som är avsevärt högre än 10 våningsplan. En annan fråga som kommit vid några tillfällen är under hur lång tid den sekundära kraftmatningen ska fungera. Denna fråga är ej färdigutredd och det saknas tydliga vägledande föreskrifter. SSBF har hittills haft synen att den sekundära strömförsörjningen ska kunna tillgodose full funktion hos de tekniska system som är avsedda för att möjliggöra räddningstjänstens insats och dimensionering ska ske med förutsättningen att systemen ska kunna brukas under en fullständig räddningsinsats. Med tekniska system ovan avses exempelvis hissmotor, brandgasfläkt för hisschakt (om sådan krävs), pump i hisschakt (om sådan krävs), kylsystem för UPS samt stigarledningens tryckhöjningspump. SSBF insatsstatistik från insatser vid brand i byggnad i flerbostadshus mellan och kan användas som vägledande underlag, se tabell 1 nedan. I tabellen är Tid insats tiden från larm till att ärendet avslutats för 6/9

7 SSBF:s del; Tid räddningstjänst är tiden från larm till dess att räddningstjänsten avslutats. Percentil 25:e 50:e 75:e 90:e Medelvärde Tid 19 min 30 min 49 min 1h 21 min 43 min räddningstjänst Tid insats 32 min 50 min 1h 24 min 2 h 6 min 1 h 14 min Tabell 1 Insatsstatistik från till för SSBF:s täckningsområde Observera att tiderna i tabell 1 avser räddningsinsatser i befintlig bebyggelse där våningsantalet vanligtvis understiger 10 våningsplan. Höga byggnader medför som nämnts tidigare vanligtvis längre insatstider. Observera även att långa och komplicerade insatserna i flerbostadshus, t ex vindsbränder, omfattande källarbränder, bränder med utvändig brandspridning eller med spridning in i konstruktionen är relativt ovanliga och ligger utanför 90e percentilen. Även dessa scenarion som medför insatser på flera timmar ska beaktas när systemen dimensioneras. Frågan avseende under hur lång tid den sekundära kraftmatningen ska fungera bör alltid utredas i samråd med SSBF och berörd bygglovsavdelning i samband med att praxis växer fram. Vad är viktigt avseende uppmärkning? Enligt SS-EN ska piktogram som märker ut räddningshissen finnas vid nyckelbrytaren där räddningstjänsten aktiverar räddningshissen. Det är av stor vikt att nyckelbrytare och hiss är lätta att lokalisera och använda. Vad gäller för nyckel och nyckelbrytare? SSBF förordar att nyckelbrytare enligt SS-EN placeras i hissfoajén. I vissa fall kan det vara bättre att placera brytaren vid centralapparat/brandförsvarstablå (om byggnaden har ett automatiskt brandlarm) eller på annan plats. Placering av nyckelbrytare bör ske i samråd med SSBF om det föreligger tveksamheter om vad som är lämpligast. SSBF förordar att nyckel av typen brandskåpsnyckel används istället för den i standard 5 beskrivna lösningen med trekantsnyckel. SSBF förordar utformning med en nyckelbrytare även i hisskorgen i enlighet med SS-EN punkt h). 5 SS-EN punkt /9

8 Vattenförsörjning Krav på stigarledningar anges i BBR 5:733. Sedan tidigare har det funnits krav på stigarledningar i byggnader över 24 m. Sedan BBR 19 har krav på trycksatta stigarledningar införts för byggnader med en byggnadshöjd över 40 m. För närvarande saknas praxis kring hur dessa trycksatta stigarledningar ska utformas. Arbetsmiljökravet på säker tillgång till släckvatten (AFS 2007:7) är ett övergripande funktionskrav som måste beaktas när trycksatta stigarledningar utformas. Av arbetsmiljökraven vid rökdykning följer ett antal funktionskrav som det trycksatta stigarledningssystemet måsta uppfylla, oavsett utformning: Systemets funktion får inte påverkas av el-bortfall. Systemet måste ha tillräcklig redundans, i praktiken redundanta pumpar. Räddningstjänstens personal ska ha möjlighet att övervaka trycket i systemet under pågående insats. Startanordningar och starttid för pumpar uppfyller samma nivå som för andra likvärdiga säkerhetssystem (SBF 120:7 eller motsvarande). Vattenkällan utförs med förbättrat vattentillopp, dubblerat vattentillopp eller kombinerat vattentillopp (ej enkelt vattentillopp). Då praxis saknas för utformning av dessa typer av system behöver samråd med SSBF ske vid varje fall av projektering av trycksatta stigarledningar i dagsläget. Kommunikation under insats I höga byggnader kan kraftiga bärverk av betong, många mellanbjälklag, bärverk av stål eller liknande störa radiovågor och i ogynnsamma fall helt omöjliggöra radiosamband. Vid räddningstjänstens insats är fungerade radiokommunikation en viktig beståndsdel. I händelse av brand som kräver insats med rökdykare är det krav enligt arbetsmiljöföreskrifterna. Då rökdykning ofta är den enda möjliga insatsmetoden i höga byggnader och räddningstjänstens insats ofta är en förutsättning för byggnadens brandskydd, går det inte att bortse från att fungerande radiokommunikation måste säkerställas. SSBF använder sedan 2013 kommunikationssystemet Rakel för både räddningsledning och rökdykning. Mot bakgrund av detta förespråkar SSBF att förutsättningarna för radiosamband inom byggnaden via sambandsnätet Rakel utreds samtidigt som övriga trådlösa system såsom GSM, trådlöst bredband etc. utformas. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskapshemsida finns information om vad som gäller för förstärkt täckning för Rakel i speciella objekt. För mer information, klicka här. 8/9

9 Insatsplanering Som beskrivits inledningsvis medför höga byggnader en komplex insatsmiljö. SSBF förordar därför att förutsättningarna för räddningsinsats beaktas i projekteringen i samråd med SSBF. Beroende på behov kan exempelvis följande vara aktuellt: Enkla insatsplaner med orienteringsritningar kompletterade med beskrivning av de olika systemens funktion, utrymningsstrategi etc. Uppmärkning som underlättar orientering och kommunikation mellan byggnadens insida och utsida. T.ex. tydlig märkning av våningsnummer på dörrar i trapphus etc. Anpassning och placering av manövertablåer, uttag etc. i förhållande till den taktik som troligtvis kommer att användas vid dimensionerande scenarion. Anpassad utbildning av berörd insatspersonal i samband med att byggnaden tas i bruk. Samråd Med hänsyn till de risker som byggnadshöjden för med sig är SSBF:s målsättning att medverka som en naturlig samrådspart för berörda aktörer i både plan- och byggprocesserna när denna typ av byggnader uppförs. Handlingens giltighet SSBF genomför löpande översyn av vägledningsdokumenten och uppdaterar innehållet efter behov. Senaste utgåvan vägledningsdokument finns tillgängliga SSBF:s hemsida under fliken Dokumentcenter. Kontakta någon av våra handläggare vid frågor. 9/9

Vägledning vid utformning av byggnadstekniskt brandskydd i höga byggnader

Vägledning vid utformning av byggnadstekniskt brandskydd i höga byggnader Dokumentnummer VL2014-08 Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Beslutad 2014-04-15 Handläggare Fredrik Nilsson Evelina Edström Kvalitetsgranskning Robin

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Räddningsinsats i byggnader högre än 10 våningar En räddningstjänstorganisations syn på tillfredsställande säkerhet för räddningsinsats

Räddningsinsats i byggnader högre än 10 våningar En räddningstjänstorganisations syn på tillfredsställande säkerhet för räddningsinsats Räddningsinsats i byggnader högre än 10 våningar En räddningstjänstorganisations syn på tillfredsställande säkerhet för räddningsinsats Linus Lexell Eriksson Groznyj, Tjetjenien, 4 april 2013 Dubai, 18

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Vägledning vid utformning av höga byggnader

Vägledning vid utformning av höga byggnader Södertörns brandförsvarsförbund PM Vägledning vid utformning av höga byggnader Nr: 620 Datum: 2016-07-18 Inledning Syftet med denna vägledning är att underlätta vid projektering av höga byggnader inom

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING

Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING Arbetsgrupp Br0 Peter Arnevall, Uppsala brandförsvar Dan Cornelius, Prevecon AB Torkel Danielsson, Brandskyddslaget AB Andreas

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd Skapad: 2005-01-20 Senast ändrad: 2013-12-12 R 7.1 Saija Thacker David Widlund Karin Sjöndin 2005-01-20 2013-12-12 2013-12-12 2 (11) INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

Välkommen! www.fsd.se

Välkommen! www.fsd.se Välkommen! Fakta Hotel Post Ca 500 gästrum, 3 större sviter Konferensrum för > 1000 personer Befintlig byggnad från 1925 Invigning Hotel Post 26 jan 2012 Ca 37 000 m 2 Kostnad ca 1,4 miljarder SEK 5 bra

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Skydd mot brandspridning inom byggnader? BIV lokalgrupp Syd

Skydd mot brandspridning inom byggnader? BIV lokalgrupp Syd Skydd mot brandspridning inom byggnader? BIV lokalgrupp Syd Lokalgrupp Syd David Tonegran Tyréns Daniel Rosberg WSP Martin Nilsson LTH/Boverket Emma Nordwall Helsingborgs Brandförsvar Joel Wollberg - ESS

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Vägledning för dimensionering inom Brandkåren Attundas (BA) utryckningsområde. Upprättat av: Ola Carlén Datum: 2015-10-10 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund

Läs mer

arkeringsgarage Bakgrund

arkeringsgarage Bakgrund arkeringsgarage Bild 1 Bakgrund Inträffande bränder RSG Parkeringsgarage på Siriusgatan samt Betzensgatan Rekommendation från olycksutredning Vidare belysa ur ett nybyggnadsperspektiv/ projekteringsskede

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Vägledning Tillfällig förläggning

Vägledning Tillfällig förläggning Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Bjarke Rosenberg Datum: 2012-05-14 Godkänt av: Bjarke Rosenberg 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden Promemorians huvudsakliga innehåll Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som har kommit till

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Götaholms äldreboende, Göteborgs stad Bakgrund Götaholms äldreboende är beläget i de centrala delarna av Göteborg. Byggnaden uppfördes 1993 för i huvudsak den

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Boverkets allmänna råd 2011:xx

Boverkets allmänna råd 2011:xx Boverkets allmänna råd 2011:xx Vägledning i analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd Boverket Oktober 2011 1(87) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Brandskydd i byggnader... 4 1.2 Dimensioneringsmetoder

Läs mer

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Varför? Seminarier 2012-2013 Pilotseminarier i Örebro och Jönköping 2014 Identifierat behov + önskan om mer stöd och fördjupning av vissa

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 81 Karlstad BRANDUTREDNING

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 81 Karlstad BRANDUTREDNING Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 81 Karlstad BRANDUTREDNING Typ av brand: Brand i kläder Insatsrapport: 2010101704 Larmtid: 2010-03-18 kl. 15:47

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad av arena Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Jakob Hagman Brandingenjör Handläggare Magnus Lindström Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren Nya brandskyddsregler i BBR Michael Strömgren 2011-04-12 Nya brandskyddsregler Total revidering av BBR avsnitt 5 2006 2010 2011 2012 Arbetet påbörjas Remiss juni-september EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande

Läs mer

Brand i flerfamiljshus

Brand i flerfamiljshus Luleå Kommun OLYCKSUNDERSÖKNING Räddningstjänsten Skydd och räddning Diarienummer: 12.362-173 Brand i flerfamiljshus Utredare Sofie Bergström Utredare Daniel Olsson Olycksdatum 2012-02-03 Utredningsdatum

Läs mer

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse Upprättad av Staffan Rystedt Christer Dahlberg Johan Wendt Beslutad Bo Carlsson, 2014 10 27 Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 05 15, Cd, Jwt Råd och anvisning nr: 114 Brandskydd i kulturhistoriskt

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren Nya brandskyddsregler i BBR Michael Strömgren 2011-04-12 Nya brandskyddsregler Total revidering av BBR avsnitt 5 2006 Arbetet påbörjas 2010 Remiss juni-september 2011 EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter SP Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Denna skrift är en kortversion

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND Rapport 2009-10-10 Jörgen Thor www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Byggregler en historisk översikt

Byggregler en historisk översikt Datum 2014-09-29 1(10) Byggregler en historisk översikt Här finner du en kort redogörelse för de byggregler som har funnits före Boverkets byggregler, BBR, Boverkets konstruktionsregler, BKR och de europeiska

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

Tomas Godby. Behövs brandskydd? Brandskyddsbesiktning T Godby AB. Besiktningsman och konsult inom brandskydd. BRANDSKYDDSBESIKTNING T Godby AB

Tomas Godby. Behövs brandskydd? Brandskyddsbesiktning T Godby AB. Besiktningsman och konsult inom brandskydd. BRANDSKYDDSBESIKTNING T Godby AB Besiktningsman och konsult inom brandskydd Tomas Godby Av Sprinkler Brandlarm Gassläcksystem SBSC certifierad besiktningsman för Av Entreprenadbesiktningar SP/SITAC certifierad besiktningsman för Brandskyddsbesiktning

Läs mer

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler BRANDSKYDD En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Torkel Danielsson Tomas Fagergren Daniel Larsson Martin Olander Gösta Sedin Urban Söderberg Jörgen Thor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Call Tower Invest AB Kävlinge 2009-10-13 Alfa Consult AS / Arthur Buchardt N-2301 Hamar Norge

Call Tower Invest AB Kävlinge 2009-10-13 Alfa Consult AS / Arthur Buchardt N-2301 Hamar Norge Call Tower Invest AB Kävlinge 2009-10-13 Alfa Consult AS / Arthur Buchardt N-2301 Hamar Norge Lidarände 1, Kista (Victoria Tower), nybyggnad av hotell och kontor Fristående sakkunnigkontroll avseende vald

Läs mer

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning 2016-03-15 Dokumentnummer VL2014-12 Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Beslutad 2014-07-01 Senast Reviderad 2016-03-10 Giltigt t.o.m. 2016-12-31 Handläggare

Läs mer

Håkan Iseklint. Miljö- och säkerhetsgruppen. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning

Håkan Iseklint. Miljö- och säkerhetsgruppen. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning Miljö- och säkerhetsgruppen Håkan Iseklint Hus för samverkan Förvaltningshuset Tornet Eva-Lena Fjällström Miljö- och säkerhetschef Tel: 7869572, 070-7405333 eva-lena.fjallstrom@adm.umu.se Marie Adsten

Läs mer

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN RISKANALYS Underlag till dp-ändring Uppdragsgivare: Wihlborgs Fastigheter AB, Syd Uppdragsnummer: 222955 Datum: 2011-01-14 Tyréns AB Region Syd 205 19 Malmö Isbergs gata

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Datum 2013-06-02 Status GRANSKNINGSHANDLING Handläggare Claes Malmqvist Tel: 0706-215526 E-post: claes.malmqvist@brandskyddslaget.se

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25,

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25, MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2012-03-01 Handläggare TT Dnr 2012/246-MBR-197

Läs mer

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd utredning Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd BBR 5:1 Redaktionell ändring där ett eller ersatt och för att förtydliga

Läs mer

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor MSB-51.1 I Myndigheten för om skydd mot olyckor 1 (14) till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Anvisningar Detta dokument är ett revideringsdokument till den tryckta versionen av

Läs mer

Säkerhet vid fasad- och takarbete

Säkerhet vid fasad- och takarbete Säkerhet vid fasad- och takarbete Detta dokument samt medföljande checklista är framtagna för att underlätta att hålla en hög säkerhet under byggprocessen vid fasadrenovering. Informationsmaterialet är

Läs mer

Utmaningen att bygga bort bostadsbristen vad gör Boverket. Ingrid Hernsell Norling Enhetschef

Utmaningen att bygga bort bostadsbristen vad gör Boverket. Ingrid Hernsell Norling Enhetschef Utmaningen att bygga bort bostadsbristen vad gör Boverket Ingrid Hernsell Norling Enhetschef Boverket - myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Boverket är förvaltningsmyndighet för: Frågor

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning Dokumentnummer VL2014-09 Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Beslutad 2014-04-15 Handläggare Evelina Edström Kvalitetsgranskning Johan Stonegård Senast

Läs mer

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE EN FALLSTUDIE AV BIBLIOTEK ERIKA PALMKLINT DISPOSITION Presentation Problemställning Barriärer Lagar, förordningar och allmänna råd Utrymning Människors

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2016-01-01 Sida 2 av 13 BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten SÖRF:s

Läs mer

Statens institutionsstyrelse (SiS) Benny Karlsson www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse (SiS) Benny Karlsson www.stat-inst.se Statens institutionsstyrelse (SiS) Benny Karlsson www.stat-inst.se Vad är SiS Bildades 1994 för den mest kvalificerade tvångsvården LVU, LVM, LSU, SoL 24 särskilda ungdomshem med 670 platser varav knappt

Läs mer

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Medelpads Räddningstjänstförbund Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Av Lars-Göran Nyhlén Olycksutredare Postadress Besöksadress Telefon Från och med årsskiftet 2012 skall

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Uppdaterad 2016-01-25 1 Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Avgift för prövningen ska vara inbetalad innan vi behandlar ansökan. Prövningsavgiften

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Seniorboendet Blombacka, Borås kommun Bakgrund Seniorboendet Blombacka ligger i Borås Stad. Byggnaden har sex våningar och inrymmer 35 lägenheter. I bottenplan

Läs mer

29 va-lagen. Kommunen bestred yrkandena.

29 va-lagen. Kommunen bestred yrkandena. 29 va-lagen Skyldighet att betala kostnaderna för anpassning av en fastighets värmeanläggning till tryckförhållandena i den allmänna vattenanläggningen har, med hänsyn till arten av åtgärder och ifrågavarande

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

Brandskydd i höga byggnader

Brandskydd i höga byggnader Upprättad av Martin Lindsten Martin Berndtsson Beslutad 2015-02-04, Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-02-01 Revideringsdatum - Råd och anvisning nr: 120 Brandskydd i höga byggnader - Räddningstjänstens insatsmöjligheter

Läs mer

Torkel Schlegel Jurist, enhetschef

Torkel Schlegel Jurist, enhetschef Torkel Schlegel Jurist, enhetschef Tillsynshandbok Bl.a. för att tydliggöra formella krav på myndighetsutövningen vid tillsyn enligt LSO och för att ge stöd i myndighetsutövningen Föreläggande och förbud

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet 1 BESKRIVNING Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Institutionen för kulturgeografi

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA AB GYLLENSVAANS MÖBLER KÄTTILSTORP FALKÖPINGS KOMMUN Uppdragsnummer: 10048690 Datum: 2004-10-12 Reviderad: Antal sidor: 17 Upprättad av:

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer