Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185"

Transkript

1 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Objekt: Byggherre: Upprättad av: Johanneberg 31:10, Göteborg Vasaområdet, Byggnad 1 Chalmers Fastigheter AB, Göteborg Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 Datum: Reviderad: - Allmänt: Denna brandskyddsdokumentation är upprättad i enlighet med Svenska Brandförsvarsföreningens Rekommendationer Referenser: BFS 1993:57 med ändringar t o m BFS 2002:19, BBR 10 Allmänna råd 1996:4 ändrad genom 1999:1, BÄR Innehållsförteckning 1. Byggnadsbeskrivning 2. Dimensionerande förutsättningar 3. Avsteg 4. Utrymning 5. Åtgärder för att förhindra snabb brandspridning 6. Ventilation. 7. Uppvärmningsanordning 8. Bärverkets brandtekniska klass 9. Räddningstjänstens insatsmöjligheter 10. Brandtekniska installationer 11. Verifiering 12. Egen ambition / Försäkringskrav 13. Ritningsbilagor 14. Textbilagor 15. Brandskyddsorganisation 16. Brandfarlig vara Huvudkontor Filialkontor Org.nr Ektorpsvägen 4B Box 619 Ålegårdsgatan 175 Box Nacka Mölndal Lindesberg Tel: / Fax: /

2 2(7) 1. Byggnadsbeskrivning Byggnad 1 inom Vasaområdet har fortlöpande hyresgästanpassats. Byggnaden är uppförd i fyra våningsplan inklusive en källarvåning. Hittills har följande anpassningar genomförts Plan 2, samt del av plan 1, för hyresgästen Ekocentrum, som ställer ut miljöanpassade byggprodukter för allmänheten och externa grupper. Halva plan 3 och 4, samt del av plan 1, för hyresgästen IVL, vars lokaler utgör laboratorielokaler (plan 3) och kontorslokaler (plan 4). I samband med ombyggnader har även befintlig förbindelsegång på plan 3 och 4 mellan Byggnad 1 och Byggnad 2 hyresgästanpassats med kontorslokaler. Förutom, fläktrum, teknikrum, återvinningsrum, omklädningsrum och förråd som anordnats vid ombyggnader enligt ovan, inrymmer plan 1 ett mindre kontor och en mindre visningslokal. För närvarande är ett halvt våningsplan på plan 3 och plan 4 inte ombyggt. 2. Dimensionerande förutsättningar Typ av byggnad: Br 1 Brandbelastning: < 200 MJ/m2 Avstånd till byggnad på annan fastighet: > 8 m. Samlingslokal 3. Avsteg Visningslokaler för Ekocentrum har anpassats så att de kan betraktas som samlingslokal. För närvarande avser man dock inte att inrymma > 150 personer i lokalerna. 4. Utrymning Inga avsteg från föreskrift förekommer. Utrymningsvägar Utrymningsvägar utgörs av tre st trapphus som avskiljs brandtekniskt från respektive våningsplan och som mynnar till det fria i markplan. Mittentrapphuset mynnar inte till det fria mot väster (via skjutdörrar) då det gäller dess funktion som utrymningsväg. Som utrymningsväg mynnar trapphuset mot öster via passage på plan 1. Från kontorslokaler inom förbindelsegången sker utrymning i en riktning inom angivna gångavstånd. På plan 3 mäts sammanfallande avstånd fram till interntrappa för vidare passage till brandavskiljande eller för alternativ passage via interntrappa till huvudtrappan. Samma sak gäller för plan 4.

3 3(7) Där sker dock vidare passage fram till rökavskiljande parti i kontorskorridor. Från visningslokal på plan 1 sker utrymning via det närmsta trapphuset samt alternativutrymning via korridor fram till mittentrapphuset. Från kontorslokal på plan 1 sker utrymning direkt till närmsta trapphuset samt alternativutrymning via korridor fram till mittentrapphuset. Gångavstånd Inom lokaler för Ekocentrum till vilka allmänheten har tillträde gäller att gångavståndet till utrymningsväg inte skall vara längre än 30 m med en sammanfallande faktor 2. För laboratorielokaler för IVL gäller att gångavståndet till utrymningsväg inte skall vara längre än 30 m med en sammanfallande faktor 2. För kontorslokaler gäller ett gångavstånd på 45 m med en sammanfallandefaktor 1,5. Utrymningslarm Hela byggnaden, förutom icke ombyggda delar, är försedd med utrymningslarm i form av akustiska larmdon som aktiveras automatiskt via rökdetektorer. Inom lokaler för Ekocentrum till vilka allmänheten har tillträde och inom kontorslokaler på förbindelsegången är utrymningslarmet ett krav. Inom övriga delar är utrymningslarmet ett funktion som byggherren normalt tillhandahåller i sina byggnader. Krav på utrymningslarm skulle kunna förekomma med hänvisning till föreskrift enligt gällande arbetsmiljölag. Det är dock en fråga för hyresgäster i egenskap som arbetsgivare. Vägledande markering Utrymningsvägar markeras med belyst vägledande markering. Gångväg till utrymningsvägar förses med kompletterande efterlysande vägledande markering. Nödljus Lokaler för Ekocentrum till vilka allmänheten har tillträde är försedda med nödljus. Det gäller även för de nedre delarna av trapphusen. Övriga delar av trapphusen är försedda med ledljus genom att angränsande ljuspunkter ansluts till olika gruppcentraler. Eftersom lokalerna för Ekocentrum inte för närvarande betraktas som samlingslokaler kan omfattningen av nödljuset vid behov begränsas. Det innebär bl a att det inom lokaler för Ekocentrum där visningar under mörkläggning sker ej erfordras permanent nödljus. Personantalet är dessutom begränsat, lokalerna är okomplicerade och visningar sker under

4 4(7) ledning av personal. Dörrbredd Dörrar till och i utrymningsväg (trapphus) från Ekocentrum anordnas 1,2 m breda (fritt mått). Övriga dörrar till och i utrymningsvägar anordnas 0,9 m bred (dagermått). Öppningsbarhet Dörrar till utrymningsvägar förutsätts vara mekaniskt öppningsbara utan nyckel eller verktyg då personer vistas i byggnaden. 5. Åtgärder för att förhindra snabb brandspridning Brandcellsindelning Brandcellsindelningen framgår av ritningar upprättade av Liljewall Arkitekter AB. I princip kan brandcellsindelningen beskrivas enligt följande. På plan 1 utgör återvinningsrum, fläktrum samt utrymmen för brandfarlig vara m m (IVL) egna brandceller. I övrigt utgör plan 1 en gemensam brandcell. Plan 2 (Ekocentrum) utgör en gemensam brandcell. Plan 3 (norra delen innehållande lokaler för IVL) utgör en gemensam brandcell. Kontor för IVL inom förbindelsegången tillhör samma brandcell som ovanliggande lokaler. Plan 4 (norra delen inklusive tidigare förbindelsegång på plan 3 och plan 4 innehållande lokaler för IVL) utgör en gemensam brandcell. Utöver det förekommer ett rökavskiljande parti mellan kontorslokaler inom tidigare förbindelsegång och övriga kontorslokaler. Brandcellsavskiljande byggnadsdel i allmänhet utförs i EI 60. Dörr mot utrymningsväg anordnas i brandteknisk klass EI 30 med dörrstängare. Dörrar som inte vetter direkt mot trapplopp kan utföras i brandteknisk klass E 30 med dörrstängare. Ytskikt 6. Ventilation Tak- och väggytor inom utrymningsvägar förses med ytskikt klass 1 anbringat på tändskyddande beklädnad eller obrännbart materiel. Takytor i allmänhet förses med ytskikt klass 1 anbringat på tändskyddande beklädnad eller obrännbart materiel. Väggytor i allmänhet förses med ytskikt klass 2. Byggnaden ventileras via mekanisk till- och frånluft via fläktrum (2 st) på

5 5(7) plan 1. Laboratorielokaler på plan 3 ventileras dock via eget fläktrum placerat på plan 4. Fläktrummet utgör del av laboratorielokalerna och är därför endast avskilt mot övriga lokaler på plan 4. Avskiljning mellan plan 3 och fläktrummet förekommer ej. Övriga fläktrum utgör egna brandceller. Brandspridning mellan brandceller förhindras genom schakt som utförs i brandteknisk klass EI 30 och genom att schakten gjuts igen i bjälklag. Rökspridning mellan brandceller försvåras med hjälp av typgodkända rökdetektorstyrda spjäll som regelbundet provkörs och där utebliven funktion ger larm till ständigt bemannade plats. 7. Uppvärmningsanordning Vattenburen fjärrvärme. 8. Bärverkets brandtekniska klass Byggnadens bärverk är befintligt och har bedömts som utfört i motsvarande brandteknisk klass R 60. Befintligt bärverk för förbindelsegångens yttertak är dock utfört utan brandteknisk klass. 9. Räddningstjänstens insatsmöjlighet Räddningstjänstens insats är inte förutsättning för trygg utrymning. Byggnaden är tillgänglig via angränsande gator och via lokalkörbanor i samtliga riktningar. 10. Brandtekniska installationer Utrymningslarm Utrymningslarm i form av akustiska larmdon anordnas enligt pkt 4 ovan. Brandlarm I syfte att aktivera utrymningslarm anordnas automatisk brandlarmanläggning. Inom laboratoriebrandcell och tillkommande kontor (plan 3) och kontor inom tidigare förbindelsegång (plan 4) skall brandlarmanläggningens omfattning vara fullständig, dels med anledning av laboratoriebrandcellens storlek. Övriga delar som har hyresgästanpassats är försedda med brandlarm inom trapphus och korridorer. Förutom med avseende på skyddets omfattning skall anläggningen utföras i enlighet med Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110:6.

6 6(7) Vägledande markering/nödljus Vägledande markering och nödljus enligt pkt 4 ovan skall ha en varaktighet på 1 h. Släckutrustning Hyresgästanpassade delar av byggnaden är försedd med inomhusbrandposter. Dessa kompletteras och ersätts i vissa fall av typgodkända handbrandsläckare. Brandventilation 11. Verifiering Trapphus är försedda med brandventilation öppningsbar från markplan. Förenklad dimensionering har tillämpats. 12. Egna ambitioner / Försäkringskrav Brand- och utrymningslarm inom kontor förutom med avseende på plan 2 (Ekocentrum) samt plan 3 (IVL). 13. Ritningsbilagor A305:115 A305:116 A305:125 A305:126 A305:135 A305:145 A305:155 A305: Textbilagor Södra delen av plan 3 och plan 4 har ännu inte varit föremål för ombyggnad och hyresgästanpassning. Inga. 15. Brandskyddsorganisation Det åligger byggherren att upprätta en plan över hur i denna brandskyddsdokumentation förtecknade brandtekniska installationerna regelbundet skall provas, besiktigas och underhållas. Nedan anges exempel på återkommande åtgärder. Funktion Åtgärd Frekvens Utrymningsvägar Lås- & öppningsfunktion 4 ggr/år Vägledande Funktion reservkapacitet 2 ggr/år markering

7 7(7) Brandceller Stängning och tätning hos dörrar 4 ggr/år Genomföringar 1 g/år Brandlarm Enligt SBF 110 Enligt SBF 110 Utrymningslarm Prov hörbarhet 4 ggr/år Brandredskap Tillgänglighet/funktion 1 g/år Brandventilation Funktionsprovning 2 ggr/år 16. Brandfarlig vara Inom lokaler för IVL kommer brandfarlig vara att hanteras. Det förutsätts att nyttjaren har ansökt om tillstånd här för. Mölndal Carl-Mikael Siljedahl Brandingenjör AlbaCon AB Ålegårdsgatan (fax) 431 Mölndal

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07 Brandtätningar INFORMATIONER Dokumentets utgivare AS BYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(män), konsult(er), etc Gunnilla Billgren, Th Lars-Göran Liljedahl,

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer