Bygglovshandling Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm"

Transkript

1 Barents Center Nybyggnad av arena Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Jakob Hagman Brandingenjör Handläggare Magnus Lindström Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B Stockholm Organisationsnr: Tel: Styrelsen har sitt säte i Stockholm Fax:

2 Brandskyddsbeskrivning Uppdragsgivare: Concent AB Byggherre: Objektsadress: Myndighetskrav: Haparanda Plan- och bygglagen (2010:900), PBL Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF Boverkets byggregler, (BFS 2011:6 med ändringar tom BFS 2014:3), BBR 21 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 201:10 med ändringar tom BFS 2013:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 9 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27, BBRAD 1-3) Entreprenadform: Projektets Enkel (E) Normal (N) x Kvalificerad (K) kompetensnivå: Upprättad av: Jakob Hagman Brandingenjör (K) Internkontrollerad av: Magnus Lindström Brandingenjör (N) Bygglovshandling ML JH Version Datum Utförd av Kontrollerad av k BBR (18)

3 Innehållsförteckning 1 Läsanvisning Beskrivning av projektet Omfattning Införande av brandskyddslösning i samtliga handlingar Kontroll av utförande enligt PBL Utredningspunkter sammanställning Projekteringsförutsättningar Dimensioneringsmetod Dimensionerande personantal Verksamhetsklass Antal våningar Byggnadsteknisk klass Konstruktion Dimensionerande brandbelastning Krav enligt detaljplan Servitut Insatstid och räddningstjänstens medverkan Sprinkler/släcksystem Egen ambition Utrymning Utrymningsstrategi Gångavstånd till utrymningsväg Gångavstånd inom utrymningsväg Utformning av utrymningsvägar Utrymningsplats publika lokaler Vägledande markering Nödbelysning Allmänbelysning i utrymningsvägar Utrymningsplanering Värmeproduktion - skydd mot uppkomst av brand Värmeproduktion Skydd mot uppkomst av brand Skydd mot brandspridning Skydd mot brandspridning inom brandcell Brandcellsindelning Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller Skydd mot omfattande brandspridning Bärförmåga vid brand Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass Dimensionering för olyckslast Anordning för brandsläckning och räddningstjänstens insats Anordningar för manuell släckning Räddningstjänstens insats Luftbehandlingsinstallation Övergripande systembeskrivning Skydd mot brandgasspridning (18)

4 10.3 Skydd mot brandspridning Imkanal Schakt och aggregatrum Styr- och övervakningssystem Hissar Skydd mot brand- och brandgasspridning via hisschakt Kraftförsörjning och styrfunktioner Invändiga ytskikt i hiss Brandtekniska installationer Brandlarm Utrymningslarm Automatisk vattensprinkleranläggning Brandgasventilation Styrfunktioner Ritningar (18)

5 1 Läsanvisning Brandskyddsbeskrivningen beskriver förutsättningarna för utformningen och utförandet av det byggnadstekniska brandskyddet och hur brandskyddet i aktuell byggnad kan uppfylla de krav som ställs i PBL (Kap. 8, 9 ), PBF (kap. 3, 8 ), BBR (avsnitt 5)och EKS (avdelning C, kap ). Version Denna version av brandskyddsbeskrivningen ska tjäna som underlag för arkitekt och teknikkonsulter. Handlingen anger minimikraven avseende brand. I det fall högre krav förekommer i annan handling gäller det högre kravet. Kursiv text markerar att avsnittet ska utredas närmare. Utredningspunkter redovisas även i avsnitt 3 Utredningspunkter sammanställning Revideringar Brandskyddsbeskrivningen ska uppdateras i enlighet med projektets olika skeden och vid ändringar i plan- eller systemlösningar som har stor påverkan på den valda brandskyddslösningen. Revideringar markeras endast om de påverkar funktionskraven eller utförandet av brandskyddet. Revideringar gentemot föregående version markeras med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke. Borttagen text markeras som genomstruken och ny text markeras som röd Underlag/ritningar Underlag för denna beskrivning har varit ritningsunderlag från Wester + Elsner, daterat samt riskanalys från COWI, daterad Beskrivning av projektet 2.1 Omfattning Brandskyddsbeskrivningen avser nybyggnad av idrottshall omfattar hela hallen samt utrymningsvägar från denna i hela sin längd. I samband med nybyggnaden byggs i samma komplex även en galleria, garage, ett kontor, en skola och ett hotell. För dessa upprättas separata brandskyddsbeskrivningar. Dessutom upprättas en gemensam brandskyddsbeskrivning. Utrymning från arenan kommer delvis att ske över gallerian. 2.2 Införande av brandskyddslösning i samtliga handlingar Det åligger respektive projektör att se till att funktionskraven uppnås inom den egna disciplinen. Respektive projektör bör genom egenkontroll dokumentera att Brandkonsulten AB:s brandskyddslösning eller kravnivå för brandskyddet är inarbetad i sina handlingar. Brandkonsulten AB kan om så önskas ta fram en checklista för detta. För att underlaget för upphandling av entreprenörer ska bli enhetligt bör en samordning ske mellan samtliga projektörer avseende de delar som ingår i brandskyddet. Syftet är att undvika fel som upptäcks först när idrottshallen är färdigställd. 2.3 Kontroll av utförande enligt PBL I anslutning till att en relationshandling ska upprättas ska en kontroll enligt PBL genomföras. 3 Utredningspunkter sammanställning Utredningspunkter ska, där inte annat anges, utredas av berörd teknikkonsult/arkitekt, alternativt entreprenör. De utredningspunkter som ingår i Brandkonsulten AB:s åtagande anges i aktuellt avsnitt. 5 (18)

6 I detta skede kvarstår följande: - Analytisk dimensionering ska utföras av brandskyddet med hänsyn till att hallen kategoriseras i brandteknisk byggnadsklass Br0. - Servitut kommer att behöva upprättas då utrymning kommer att kunna ske mellan de olika byggnaderna. Dessa kan komma att bli olika fastigheter. - Behov av utrymning ner från läktare på innerplanen ska utredas i kommande skede. - Det ska påvisas genom analytisk dimensionering att utrymning av lokalen kan ske innan kritiska förhållanden uppstår. - Total utrymningsbredd ska enligt förenklad dimensionering uppgå till 1 meter/150 personer. På ritning redovisas erforderlig bredd på respektive utrymningsväg. I samband med den analytiska dimensioneringen ska bredder verifieras. - Detaljutformning av förregling av eventuella nattlås sker i kommande skede. - I arenataket ska finnas luckor för brandgasventilation. Area och placering ska verifieras analytiskt. I ett referensobjekt nyttjades 20 m 2 brandgasventilation, vilket kan utgöra en utgångspunkt för kommande beräkningar. - 4 Projekteringsförutsättningar 4.1 Dimensioneringsmetod Förenklad dimensionering Hallen har i tillämpliga delar dimensionerats genom förenklad dimensionering efter de lösningar och metoder som anges i allmänna råd i avsnitt 5:2 5:7 i BBR Analytisk dimensionering Analytisk dimensionering ska utföras av brandskyddet med hänsyn till att hallen kategoriseras i brandteknisk byggnadsklass Br0. Med hänsyn till att installation av automatisk vattensprinkler/släcksystem används för att tillgodose kraven i mer än två föreskrifter i avsnitt 5:2 5:7 i BBR och i avdelning C, kap i EKS verifieras den brandtekniska lösningen genom analytisk dimensionering. Vilka föreskrifter i BBR som uppfylls på annat sätt än vad som anges i de allmänna råden hanteras i kommande skede och ska ingå i den analytiska dimensioneringen. Den analytiska dimensioneringen kommer att utföras genom en kvalitativ/kvantitativ analys i enlighet med Boverkets allmänna råd (2011:10) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd Dimensionering av bärverk Brandteknisk dimensionering av bärverk utförs genom klassificering efter nominella temperatur-tidförlopp. 4.2 Dimensionerande personantal Vid idrottsevenemang (t.ex.) ishockey kommer lokalerna att rymma cirka 2500 personer. Vid konsert eller liknande med besökare på planen kommer lokalen kunna rymma 4300 personer varav 1800 på innerplanen. 4.3 Verksamhetsklass Verksamheten i byggnaden utgörs av idrottshall samt biytor till denna. Enligt avsnitt 5:21 i BBR dimensioneras byggnaden för olika verksamhetsklasser enligt följande: 6 (18)

7 Plan Lokal Verksamhet Verksamhetsklass Idrottshallen Publik Vk2B Biytor Icke publik Vk1 4.4 Antal våningar Byggnaden består i denna del av två våningar ovan mark samt ett källarplan. 4.5 Byggnadsteknisk klass Byggnadsteknisk klass: Br0 4.6 Konstruktion Stomme - trä, stål och betong. Bjälklag Fasad Yttertak - betong. - glas, plåt. - papp, glas. 4.7 Dimensionerande brandbelastning För verksamheten får maximal brandbelastning 800 MJ/m² tillämpas. 4.8 Krav enligt detaljplan Detaljplan anger följande krav avseende byggnaderna: - I byggnad inom 50 m från E4 får fönster eller ventilationsintag inte placeras i den södra, västra och östra fasaden. Fasaden utförs i obrännbart material alternativt i EI I byggnad mellan m från E4 ska fönster utformas/dimensioneras för att förhindra splitter vid redovisade laster. - Ventilationsintag ska placeras högt och vänt från E4. - Port mot lastgata ska normalt hållas stängd alternativt förses med styrd ventilation för att förhindra gasinträngning. - Det ska vara möjligt att utrymma alla lokaler bort från E4. - Publika entréer ska ej finnas mot E4 och bör undvikas inom 50 m från E4, - I möjligaste mån placeras utrymmen med låg persontäthet närmast E4. - Stommen ska dimensioneras för att behålla sin integritet vid dimensionerande scenario. - Taket dimensioneras för att klara dimensionerande lastfall. För detaljer kring skyddsåtgärder hänvisas till riskanalys, upprättad av COWI Hantering av spränglaster hanteras av konstruktör och arkitekt i enlighet med gällande riskanalys. 4.9 Servitut Servitut kommer att behöva upprättas då utrymning kommer att kunna ske mellan de olika byggnaderna. Dessa kan komma att bli olika fastigheter. Sprinklercentral kommer att bli gemensam för flera fastigheter Insatstid och räddningstjänstens medverkan Räddningstjänstens dimensionerande insatstid kan förutsättas understiga 10 minuter Sprinkler/släcksystem Byggnaden skyddas av ett automatiskt vattensprinklersystem. 7 (18)

8 Eftersom byggnaden skyddas av ett automatiskt släcksystem har detta tillämpats för att uppfylla vissa föreskrifter i avsnitt 5 i BBR samt i avdelning C, kap i EKS enligt följande: Avsnitt Beskrivning 5:331 Förlängt gångavstånd (1/3). 5:336 Ej krav på utrymningsplats i publik lokal. 5:531 5:5332 5:534 5:536 Lägre brandteknisk klass på brandcellsgräns i Br1-byggnad om f > 800 MJ/m². Utförande av imkanal i storkök behöver anpassas till generella krav för imkanal från storkök. Halverad klass på dörr i brandcellsgräns och inget krav på isolering (dock lägst E 30). Ej krav på andra åtgärder för att förhindra brandspridning från intilliggande tak. 5:548 Ej krav på brand-/luftsluss. 5:732 EKS, kap 1.1.2, 6 Brandgasventilation av källare kan utföras motsvarande 0,1 % av golvarean. Reduktion av bärverkskrav på byggnadsdelar i brandsäkerhetsklass 4 och 5. Eftersom installationen av automatiskt släcksystem tillgodoser att fler än två av ovanstående föreskrifter uppfylls verifieras detta genom analytisk dimensionering Egen ambition Inga brandtekniska åtgärder utöver de som erfordras för att uppfylla myndighetskraven vidtas. Detta innebär att särskilda åtgärder för att förstärka egendomsskyddet inte utförs. 5 Utrymning 5.1 Utrymningsstrategi Från arenan sker utrymning via utrymningstrapphus, galleria eller dörrar direkt till det fria. Arenan utformas så att utrymningen fungerar oavsett vilken typ av evenemang som är aktuellt. Behov av utrymning ner från läktare på innerplanen ska utredas i kommande skede. Utrymning för personer med funktionshinder Utrymning för personer med funktionshinder underlättas genom att - utrymningsvägen utförs utan trappsteg, höga trösklar etc i så stor utsträckning som möjligt, - öppningsanordning till dörr i utrymningsväg placeras inom räckhåll för personer i rullstol, - öppningsanordning till dörr i utrymningsväg utförs så att den är lätt att förstå och hantera, - larmknappar för att aktivera brand- och utrymningslarm placeras inom räckhåll för personer i rullstol, - utrymningslarm utformas så att personer med funktionshinder kan uppfatta larmet och information i samband med utrymning, 8 (18)

9 - vilplan i utrymningstrapphus/trapphallar utförs tillräckligt stora för att en rullstol ska kunna få plats i väntan på hjälp. Utrymning från större fläktrum Alternativ utrymningsväg från större fläktrum kan utgöras av lucka ut på yttertak. Utrymning från tak sker med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning Avskiljande mellan utrymningsvägar Utrymningsvägarna avskiljs från varandra så att endast en av dem kan bli rökfylld eller spärrad genom samma brand. 5.2 Gångavstånd till utrymningsväg Plan Lokal Max gångavstånd Faktor* Besökare idrottshallen, omklädning, etc Personaldelar 60 1,5 * Multipliceringsfaktor för sammanfallande gångväg. Hänsyn har tagits till att byggnaden skyddas med automatisk vattensprinkleranläggning. Verifiering av gångavstånd Det ska påvisas genom analytisk dimensionering att utrymning av lokalen kan ske innan kritiska förhållanden uppstår. 5.3 Gångavstånd inom utrymningsväg Gångavstånd till närmsta trappa eller utgång inom utrymningsväg får inte överstiga 30 m där utrymning kan ske i två riktningar. 5.4 Utformning av utrymningsvägar Korridor som utgör gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar Korridor delas upp i delar av 60 m längd, avskilda från varandra i lägst brandteknisk klass E 15-C Framkomlighet i utrymningsväg Utrymningsvägar för fler än 150 personer (generellt inom arenan) utförs med en minsta fri bredd av 1,20 m där ledstänger etc får inkräkta maximalt 0,10 m på varje sida. Dörrar utförs med en minsta fri bredd av 1,20 m. Vid öppen dörr får dörrbladet inkräkta maximalt 0,05 m. Total utrymningsbredd ska enligt förenklad dimensionering uppgå till 1 meter/150 personer. På ritning redovisas erforderlig bredd på respektive utrymningsväg. I samband med den analytiska dimensioneringen ska bredder verifieras. Utrymningsvägar i övrigt utförs med en minsta fri bredd av 0,90 m där ledstänger etc får inkräkta maximalt 0,10 m på varje sida. Dörrar utförs med en minsta fri bredd av 0,80 m. Vid öppen dörr får dörrbladet ej inkräkta på det fria måttet. Utrymningsvägar utförs med minsta fri höjd 2,00 m. Dörrar i och till utrymningsväg utförs med slagriktning utåtgående i utrymningsriktningen. Inåtgående dörrar får användas där köbildning inte kan förväntas uppstå framför dörren. Detta uppfylls genom att lokalerna är avsedda för högst 30 personer med god lokalkännedom. Dörrarna bör placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer. Utrymningsdörrar utformas så att de är lätt identifierbara. 9 (18)

10 Oväntade nivåskillnader i utrymningsvägar utformas på ett sådant sätt att risken för att halka eller snubbla minimeras. Trappa placeras minst 0,80 m från dörr. Blockerande eller brännbara material, t ex möbler, inredning och installationer, får inte förekomma i utrymningsvägar. Markytan utanför utrymningsvägar och fram till en säker plats utformas på ett sådant sätt att utrymning inte försvåras och så att snöröjning underlättas Öppningsfunktion Dörrar i eller till utrymningsväg utförs öppningsbara utan nyckel eller verktyg. Dörrar för utrymning från samlingslokaler ska kunna öppnas genom tryck utåt eller genom att ett dörrtrycke trycks nedåt. Denna manöver ska kunna ske med ett handgrepp. Manövern ska också innebära att båda dörrbladen öppnas om dubbelbladiga dörrar används. Om bägge dörrbladen inte kan öppnas genom en sådan manöver ska passiv dörrhalva förses med beslag enligt SS EN Dörrar för utrymning bör utformas med enkelt trycke, t ex beslag enligt SS-EN 179. Dörrar i arenan som betjänar läktare och innerplan utformas med beslag enligt SS EN Låsta dörrar med fördröjd öppning får inte förekomma. Möjlighet till återinrymning Möjlighet till återinrymning ska finnas för dörrar inom utrymningsväg. Nattlås Nattlås får finnas om de förreglar en för lokalen väsentlig funktion, t ex belysning eller inbrottslarm. Förreglingen ska utformas på sådant sätt att lokalerna inte kan användas utan att nattlås är helt upplåsta på samtliga berörda utrymningsvägar. Motordrivna nattlås förses med ändlägesindikering som indikerar helt öppet, respektive helt låst läge. Strömavbrott eller annat fel får inte sätta denna kontroll ur funktion. Detaljutformning av förregling av eventuella nattlås sker i kommande skede. Automatisk skjutdörr Automatiskt styrda skjutdörrar kan användas om de öppnar även vid strömavbrott. Brytande elfunktion innebär att dörrbladen ställer sig i uppställt läge vid strömavbrott till dörrens radar eller till dörrarnas öppningsmekanism. I det fall dörren inte är typgodkänd för utrymning förses batteribackupen med övervakning. Skjutdörr från samlingslokal utformas så att den minsta fria bredden uppnås även om dörrarna ställs i s k vinterläge Bänkrader och sittplatser Bänkrader bör inte vara bredare än 40 sittplatser om utrymning kan ske åt två håll, annars inte bredare än 10 sittplatser. Det fria passagemåttet framför en bänkrad till nästa bänkrad ska vara minst 0,45 m. 5.5 Utrymningsplats publika lokaler Arenan är en publik lokal och förses med automatiskt släcksystem, behöver därför ej förses med utrymningsplatser. 5.6 Vägledande markering Utrymningsväg och väg till utrymningsväg förses med vägledande markering, med symboler enligt AFS 2008:13, i form av belysta eller genomlysta skyltar. Skyltarna förses med nödströmsförsörjning via centralt eller lokalt batteri. Nödströmsförsörjningen utförs så att den ger avsedd belysning i minst 60 minuter. 10 (18)

11 Vid centralt placerat batteri förläggs batteri och kablar utanför berörd brandcell brandtekniskt avskilda i lägst brandteknisk klass EI 30 eller utförs i motsvarande brandtålighet. Observera att även batteri och kablar inom berörd brandcell kan behöva skyddas, t ex i större lokaler. Centralt batteri placeras i brandtekniskt avskilt utrymme. Skyltarna placeras på lämplig höjd med tanke på normal siktlinje, t ex direkt ovanför dörr (normalt max 3 m över golv). Piktogram utförs med höjd motsvarande minst 0,5 % av läsavståndet för genomlyst skylt och 1 % för belyst skylt. Skylthöjden får dock inte understiga 0,20 m för någon av skyltarna. I biytor som inte är avsedda för publik verksamhet accepteras en minsta skylthöjd på 0,10 meter. 5.7 Nödbelysning De publika delarna samt utrymningsvägar förses med nödbelysning. Trappsteg inom lokalen förses med nödbelysning. Nödbelysning anordnas även för utvändiga utrymningsvägar och utomhus omedelbart utanför utrymningsvägar. Nödbelysningen utformas så att den ger en ljusstyrka av lägst 1 lux i det sämst belysta gångstråket under minst 60 minuter. I trappor ökas belysningsnivån till minst 5 lux. Nödbelysning förses med nödströmsförsörjning via centralt eller lokalt batteri. Vid centralt placerat batteri förläggs elkablar till nödbelysning avskilda i lägst brandteknisk klass EI 30 utanför berörd brandcell eller utförs med motsvarande brandtålighet. Kablage placeras eller utformas även inom brandcellen på ett sådant sätt att endast mindre områden kan slås ut av en brand. Centralt batteri placeras i brandtekniskt avskilt utrymme. 5.8 Allmänbelysning i utrymningsvägar Utrymningsvägar förses med allmänbelysning i hela sin längd, även utomhus. Två efter varandra följande ljuspunkter i utrymningsvägar ansluts till olika gruppsäkringar och olika jordfelsbrytare. Belysningen i trapphus/korridor och direkt utanför utrymningsväg utförs så att den alltid är tänd när personer vistas i berörda lokaler. Alternativt utformas belysningen så att den tänds upp automatiskt, t ex via närvarosensor i utrymningsvägen. 5.9 Utrymningsplanering Krav på utrymningsplan finns i AFS 2009:2 och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att upprätta utrymningsplaner. 6 Värmeproduktion - skydd mot uppkomst av brand Brandskyddsbeskrivningen beskriver endast övergripande vad som krävs för att uppfylla BBR avsnitt 5:4 Skydd mot uppkomst av brand. 6.1 Värmeproduktion Byggnaden förses med fjärrvärme. Inga särskilda åtgärder erfordras därmed för att förhindra uppkomst av brand. 6.2 Skydd mot uppkomst av brand Vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av en elektrisk spis till brännbart material eller spisfläkt sätts till minst 0,5 m. För gasspisar sätts avståndet till minst 0,65 m. 11 (18)

12 7 Skydd mot brandspridning 7.1 Skydd mot brandspridning inom brandcell Ytskikt och beklädnad I nedanstående tabeller framgår krav på ytskikt och beklädnader inom berörda lokaler med undantag för krav på luftbehandlingsinstallationer som framgår i avsnitt Material i kanaler. Tak Vägg Golv Utrymningsvägar B-s1,d0 på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad lägst klass K210/B-s1,d0. B-s1,d0 på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad lägst klass K210/B-s1,d0. Cfl-s1 Arenarummet B-s1,d0 på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad lägst klass K210/B-s1,d0. B-s1,d0 på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad lägst klass K210/B-s1,d0. Dfl-s1 Storkök B-s1,d0 på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad lägst klass K210/B-s1,d0. C-s2,d0 på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad lägst klass K210/B-s1,d0. - Övriga lokaler B-s1,d0 på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad lägst klass K210/B-s1,d0. C-s2,d0 - Mindre byggnadsdelar och rörisolering Tak Väggar Golv Mindre byggnadsdelar (ej utrymningsväg) <20 % av anslutande tak eller vägg Mindre rum, högst 15 m 2 där ytskiktet inte påverkar utrymningssäkerheten i byggnaden, ex hygienutrymme, bastu Hisskorg, om hisschaktet är placerad i egen brandcell (ej utrymningsväg) D-s2,d0 D-s2,d0 - D-s2,d0 D-s2,d0 - D-s2,d0 D-s2,d0 - Rörisolering >20 % av anslutande tak eller vägg Rörisolering, mindre omfattning <20 % av anslutande tak eller vägg A2L-s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, tak och golv. BL-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0. CL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0. DL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet D-s2,d0. A2L-s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, tak och golv. BL-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0. CL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0. DL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet D-s2,d Brandcellsindelning Arenarummet utgör en och samma brandcell. Teknikutrymmen, bakkantsutrymmen i plan 1 och utrymningsvägar utförs som separata brandceller. Arenan avskiljs även brandtekniskt från gallerian. Brandcellsindelningen framgår även av bifogat ritningsunderlag. Avskiljande byggnadsdelar mellan brandceller utförs i lägst brandteknisk klass EI (18)

13 7.3 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller Dörr, lucka och port I nedanstående tabell framgår brandtekniska krav på dörrar, luckor och portar i brandcellsgräns. Dörr mot trapphus Dörr mot korridor (utrymningsväg) Brandtekniskt krav E 30-SmC E 30-SaC Kommentar Ej dörrstängare till teknikutrymmen Dörrar till teknikutrymme EI 60 - Om dörr i brandcellsgräns behöver stå uppställd för den ordinarie verksamheten förses den t ex med magnetuppställning med hållmagnet kopplad till rökdetektorer placerade på båda sidor om dörrpartiet. Dörr som vetter mot trapphus utförs utan springa i underkant. Dörr i brandteknisk klass EI 60, EI 30 och E 30 med karm och dörrblad av obrännbart material och som inte vetter mot trapphus utförs med max 10 mm springa vid dörrens underkant. Jalusier Eventuella jalusier i brandcellsgräns mot gallerian utförs i samma brandtekniska klass som övriga brandceller. Med hänsyn till utrymning ska respektive jalusi kompletteras med utrymning i anslutning till jalusiet med en slagdörr med minsta fri bredd om 2 meter. Tillhållning Brandklassade dörrar förses med tillhållning. Elslutbleck/ellås till dörrar i brandcellsgräns ska utföras så att dörrens brandtekniska klass upprätthålls. Pardörr i brandcellsgränser förses med dörrstängare, dörrkoordinatorer och automatiska kantreglar. I pardörr där den passiva dörren inte erfordras för utrymning och normalt hålls stängd kan passiv dörr förses med manuell kantregel. Brandklassad dörr med öppningsautomatik kopplad till rörelsesensor utformas i samråd med sakkunnig, brand Genomföringar och installationer i brandcellsgräns Genomföringar utförs i samma brandtekniska klass som den avskiljande byggnadsdelen. Tätningar utförs med typgodkänt material enligt med typgodkännandet tillhörande handlingar Installationsschakt(slits) och elnisch El- och rörschakt Installationsschakt/slitsar (utan ventilationskanaler) avskiljs vid bjälklag i samma brandtekniska klass som bjälklaget. Elnisch i utrymningsväg Tabellen nedan gäller för elnischer med elinstallationer såsom elmätare, säkringsskåp och kopplingsdosor placerade i utrymningsväg. Storlek Tätat i bjälklag Nischfronter <0,5 m 2 Lägst E 30 Ingen klass 13 (18)

14 <0,5 m 2 NEJ EI 60 >0,5 m 2 Lägst E 30 E 15 >0,5 m 2 NEJ EI Hiss Krav avseende hissar redovisas under separat avsnitt Skydd mot brandspridning från intilliggande tak Brandspridning från lägre beläget tak i arenan till högre belägen fasad i gallerian förhindras genom att den högre väggen, upp till 5 m ovanför det lägre taket, utförs i lägst brandteknisk klass REI 60 och att fönster i väggen utförs i lägst brandteknisk klass EI Yttervägg i byggnad klass Br1 Brandspridning via fönster mellan brandceller i skilda plan begränsas genom att byggnaden förses med automatisk vattensprinkleranläggning. Fönster i vinkel mot utrymningsväg beaktas dock. Verifiering enligt SP Fire 105 Ytterväggar utförs med beklädnad i obrännbart material eller typgodkänt fasadmaterial enligt SP FIRE 105, utgåva 5. Vägg mot E4 ska även i enlighet med riskanalysen utföras i brandteknisk klass EI Yttertak Arenans yttertak ska utföras i obrännbar konstruktion, vilket innebär att cellplast eller annan brännbar isolering ej får användas. Taktäckning utförs med obrännbart material (A2-s1, d0) eller med material av lägst klass B ROOF(t2) på obrännbart underlag (A2-s1,d0). 7.4 Skydd mot omfattande brandspridning Med hänsyn till att byggnaden förses med automatisk vattensprinkleranläggning behöver inte byggnaden sektioneras. 8 Bärförmåga vid brand Bärverk dimensioneras genom klassificering efter nominellt temperatur-tidförlopp (standardbrandkurva enligt avsnitt 4.2 i SS-EN ). 8.1 Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass Byggnadsdelar härrörs till brandsäkerhetsklasser och brandteknisk klass med avseende på bärverk enligt följande: Byggnadsdelar Exempel på aktuella byggnadsdelar Brandsäkerhetsklass Brandteknisk bärverksklass Bärverk i säkerhetsklass 1, takfot och icke-bärande innervägg Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg och balkong utan gemensamt bärverk eller bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktioner i motsvarande brandteknisk klass EI 30. Övriga bärverk i säkerhetsklass 2 och säkerhetsklass 3 eller bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktioner i motsvarande brandteknisk klass EI R 0 3 R 30 4 R (18)

15 Säkerhetsklassen för en byggnadsdel bestäms av konstruktören. 8.2 Dimensionering för olyckslast Dimensionering för brandfallet utgör i sig en olyckslast. Dimensionering för samtidiga andra olyckslaster behöver normalt inte beaktas. 9 Anordning för brandsläckning och räddningstjänstens insats 9.1 Anordningar för manuell släckning Släckredskap i denna typ av lokal regleras inte av Boverkets Byggregler. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är dock ägare eller innehavare av byggnader skyldig att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand. Gångavståndet till närmaste släckredskap bör inte vara längre än 25 m. 9.2 Räddningstjänstens insats Byggnadens åtkomlighet för räddningstjänsten Byggnaden är åtkomlig för räddningstjänsten genom att räddningsfordon kan ställas upp inom 50 m från byggnadens tillträdesvägar Tillträdesvägar (angreppsvägar) för räddningstjänsten Räddningstjänstens tillträdesvägar till byggnaden utgörs primärt av byggnadens utrymningsvägar och dörrar i fasad Brandgasventilation för räddningstjänstens insats Trapphus, källare och arenan förses med brandgasventilation Brandvattenförsörjning Avstånd från uppställningsplats av räddningsfordon till närmsta brandpost ska inte överstiga 75 m. 10 Luftbehandlingsinstallation Brandkonsulten AB anger endast de krav som ska uppfyllas och gör en övergripande kontroll av valt system. Det åligger ventilationsprojektören att dimensionera systemet och välja brandskyddslösning Övergripande systembeskrivning Byggnaden förses med mekanisk till- och frånluftsventilation via FT/FTX/-aggregat Skydd mot brandgasspridning Skyddsnivå Skydd mot brandgasspridning till utrymningsvägar ska utföras enligt skyddsnivå 1 (f d förhindra). Skydd mot brandgasspridning till övriga delar ska utföras enligt skyddsnivå 2 (f d avsevärt försvåra) Vald skyddsmetod Skyddsnivå enligt avsnitt uppnås genom att kanaler mot utrymningsvägar, tekniska utrymmen och soprum förses med brandgasspjäll Skydd mot brandspridning Skyddsnivå Brandspridning mellan brandceller ska förhindras. 15 (18)

16 Vald skyddsmetod Kanaler utförs generellt oisolerade där lokalerna på ömse sidor av brandcellsgränsen skyddas av en heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning. Detta bygger på att genomföringar utförs i samma brandtekniska klass som den avskiljande byggnadsdelen. Tätningar utförs med typgodkänt material enligt till typgodkännandet hörande handlingar Material i kanaler Kanaler utförs generellt av obrännbart material (A2-s1,d0) Imkanal Brandkonsulten AB rekommenderar att imkanaler utförs enligt principer i Imkanal Notera att även kanaler från kåpor som förses med ozonrening och motsvarande, ska utföras som imkanaler Schakt och aggregatrum Schakt utförs öppna i bjälklag och bottnas längst ner och högst upp. Avskiljande konstruktioner kring schakt utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Invändiga ytor utförs i obrännbart material (A2-s1,d0) eller tändskyddande beklädnad (K 210/B-s1,d0) med ytskikt klass I (B-s1,d0) Aggregatrum Aggregatrum utförs i lägst brandteknisk klass EI 60. Invändiga ytor utförs med obrännbart material (A2-s1,d0) eller tändskyddande beklädnad (K 210/B-s1,d0) med ytskikt klass I (B-s1,d0). Aggregatrumsväggar utförs med obrännbar isolering Styr- och övervakningssystem Detektering Detektering sker med fastighetens automatiska brandlarm. 11 Hissar Byggnaden förses med ett antal hissar Skydd mot brand- och brandgasspridning via hisschakt Hisschakt som vetter mot olika brandceller utförs som egen brandcell och förses med brandgasventilation i schakttopp. Hisschakt som endast vetter mot en brandcell behöver inte avskiljas brandtekniskt och ingen brandgasventilation krävs Kraftförsörjning och styrfunktioner Elkablar till hissmaskineri utförs avskilda i klass EI 30 eller motsvarande inom de brandceller som betjänas av hissen med undantag för hisschaktet. Hissarna ska utformas så att de kan styras till stannplan och alternativplan vid brand Invändiga ytskikt i hiss Tak och väggytor: Ytskikt klass I (B-s1,d0) på obrännbart material (A2-s1,d0) eller på tändskyddande beklädnad (K 210/B-s1,d0). 16 (18)

17 12 Brandtekniska installationer 12.1 Brandlarm Byggnaden förses med fullständig övervakning i form av ett adresserbart, automatiskt brandlarm. Arenan förses med en separat brandlarmsanläggning. Dock ska denna kommunicera med övriga brandlarmsanläggningar inom anläggningen Regelverk och utförande Det automatiska brandlarmet utförs enligt SBF 110:6. Brandlarmanläggningen projekteras av behörig ingenjör certifierad av Svensk Brandoch Säkerhetscertifiering AB (SBSC) och installeras av anläggarfirma som är intygad/ certifierad av SBSC Aktivering Brandlarmet aktiveras av rökdetektorer och larmtryckknappar. Linjedetektorer kan också användas Brandförsvarstablåer Brandförsvarstablå placeras i samråd med räddningstjänsten Larmlagring Möjlighet till larmlagring ska finnas Larmöverföring Signal från aktiverat brandlarm överförs till larmcentral med avtal för utalarmering av räddningstjänsten. Larm vidarekopplat till räddningstjänsten får synkroniseras med signal från sprinkleranläggningen Utrymningslarm Omfattning Hela byggnaden utförs med utrymningslarm. Publika delar förses med utrymningslarm med talat meddelande. Publika toaletter kompletteras med blixtljus. Övriga delar kan förses med akustiskt larm, under förutsättning att det inte stör det talade larmet Regelverk och utförande Utrymningslarmsanläggningen utförs enligt Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF:s) rekommendationer Utrymningslarm Aktivering Utrymningslarmet aktiveras automatiskt av brandlarmet. Utrymningslarmet utförs så att det aktiveras automatiskt av den automatiska vattensprinkleranläggningen. Signal från sprinkler till utrymningslarmet får inte enbart gå via brandlarmcentralen Styrfunktioner Styrfunktioner redovisas i avsnitt 13 Styrfunktioner Utlarmningsselektering och larmlagring Vid detektering av brand aktiveras utrymningslarmet i hela byggnaden samtidigt. 17 (18)

18 12.3 Automatisk vattensprinkleranläggning Omfattning Hela byggnaden, undantaget öppna garageplan, förses med automatisk vattensprinkler. Stekbord/fritöser förses med släckanläggning Regelverk Den automatiska vattensprinkleranläggningen utförs enligt SS-EN och standardserien SS-EN 12259, eller enligt SBF Sprinklercentral och sprinklertablå Sprinklercentralen placeras i plan 1 i galleriadelen Larmöverföring Vid sprinkleraktivering vidarebefordras larm till räddningstjänsten. Larm till räddningstjänsten får synkroniseras med signal från brandlarmanläggningen Brandgasventilation Utformning Brandgasventilatorer utförs enligt EN Eventuella galler utformas och monteras så att de inte försämrar brandgasventilationens funktion Brandgasventilation av trapphus Trapphus förses med brandgasventilation via öppningsbara fönster i vartannat våningsplan alternativt lucka i trapphusets topp. Schakt och lucka utförs med en minsta fri area om 1 m² Brandgasventilation av lokaler i källare och garage Källare och garage i plan 0 förses med högt placerade öppningar för brandgasventilation via fönster eller andra öppningar Brandgasventilation av hisschakt Hisschakt i egen brandcell förses med automatisk brandgasventilation i hisschaktets topp i form av lucka eller brandgasventilationsfläkt Brandgasventilation av arenan I arenataket ska finnas luckor för brandgasventilation. Area och placering ska verifieras analytiskt. I ett referensobjekt nyttjades 20 m 2 brandgasventilation, vilket kan utgöra en utgångspunkt för kommande beräkningar. Som tilluft kan nyttjas entrépartier samt separata luckor i fasad. Med hänsyn till den stora öppenheten och det stora personantalet kan det bli aktuellt med sektioneringar av arenarummet i plan 2 för att styra brandgaser i rätt riktning och förhindra att utrymningsvägar blir spärrade i ett tidigt skede. Dock handlar det endast om tvärsektioner och inte om avskiljningar mot arenarummet. 13 Styrfunktioner Styrfunktioner kopplade till de brandtekniska installationerna definieras i kommande skede. 14 Ritningar Ritningar med Brandkonsulten AB:s anteckningar, daterade. 18 (18)

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Handel och garage Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Datum 2013-06-02 Status GRANSKNINGSHANDLING Handläggare Claes Malmqvist Tel: 0706-215526 E-post: claes.malmqvist@brandskyddslaget.se

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter Sofie Blixt Karl Svanteson Förord Denna lathund är framtagen som en del av ett examensarbete

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning www.firetech.se Centralskolan Övertorneå Kommun Övertorneå Tillbyggnad hiss Brandskyddsbeskrivning Status Preliminär Utgåva 1 Datum 2015-03-27 Uppdragsbeteckning 1598,011 Handlingsbeteckning FT3-01 Skapad

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-08 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Fredrik

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA AB GYLLENSVAANS MÖBLER KÄTTILSTORP FALKÖPINGS KOMMUN Uppdragsnummer: 10048690 Datum: 2004-10-12 Reviderad: Antal sidor: 17 Upprättad av:

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter SP Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Denna skrift är en kortversion

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie Sida: 1 (5) Mobil: 070 694 01 09 E-post: mikael.lovgren@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandtekniskt yttrande Boris Juric Danderyds kommun Stockholm: Projekt: Inventering

Läs mer

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd utredning Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd BBR 5:1 Redaktionell ändring där ett eller ersatt och för att förtydliga

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE 2012-12-04 PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE TUMBA CENTRUM, TILLBYGGNAD AV KÖPCENTRUM OCH NYBYGGNAD AV BOSTÄDER - BRANDSKYDDSSTRATEGI Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson.

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson. Gränsdragningslista Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress ns kontaktperson Namn Telefonnr Företagsnamn: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Rättelseblad ersätter tidigare utgiven BFS 2005:17. Avser s. 4 och 11. BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2005:17 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter

Läs mer

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd Skapad: 2005-01-20 Senast ändrad: 2013-12-12 R 7.1 Saija Thacker David Widlund Karin Sjöndin 2005-01-20 2013-12-12 2013-12-12 2 (11) INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

Vägledning Tillfällig förläggning

Vägledning Tillfällig förläggning Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Bjarke Rosenberg Datum: 2012-05-14 Godkänt av: Bjarke Rosenberg 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Uppdaterad 2016-01-25 1 Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Avgift för prövningen ska vara inbetalad innan vi behandlar ansökan. Prövningsavgiften

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

FCSI NORDIC

FCSI NORDIC FCSI NORDIC 2015-02-19 Brandskyddsaspekter för restauranglokaler Staffan Bengtsson Brandskyddslaget Innehåll Olika skeden Statistik Regler: BBR, AFS Till-/frångänglighet Begrepp, Vk Utrymning med personantal

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag. AstraZeneca Mölndal. Camilla Bergersen 2015

EXAMENSARBETE. Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag. AstraZeneca Mölndal. Camilla Bergersen 2015 EXAMENSARBETE Analys av byggnadstekniskt brandskydd hos läkemedelsföretag AstraZeneca Mölndal Camilla Bergersen 2015 Brandingenjörsexamen Brandingenjör Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag Medborgarhuset Brahegatan 11 Upprättad: 2014 06 02 Reviderad: 2(9) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation 4 1.1 Brandskyddsbeskrivning 4 1.2 Regelverk 4

Läs mer

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren Nya brandskyddsregler i BBR Michael Strömgren 2011-04-12 Nya brandskyddsregler Total revidering av BBR avsnitt 5 2006 2010 2011 2012 Arbetet påbörjas Remiss juni-september EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande

Läs mer

Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12

Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12 I II Landstinget en Teknikstöd BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Avcl!\Je \ ') Datum 2013-11-27 Sida 1 (3) Dnr LO 13/02840 Uppdnr 666 Byggnadstekniskt brandskydd, riktlinje 2013-11-12 Ordförandens förslag

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE, ETAPP 1, HUS B TOM HUS E 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS B, C, D 2012\BD\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG

PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV KLIPPAN 21, OM- OCH TILLBYGGNAD TILL LILLA ALBY SKOLA, SUNDBYBERG Dokumentnamn PM Brandskydd under byggtid, Kv. Klippan 21, Lilla Alby skola, Sundbyberg Vår referens Datum Uppdragsnr Ulf Nygren Erik Olsson Stockholm 2013-01-31 321 039 PM BRANDSKYDD UNDER BYGGTID, KV

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Luleå 2011-10-17 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot

Läs mer

Skydd mot uppkomst av brand

Skydd mot uppkomst av brand Skydd mot uppkomst av brand Caroline Cronsioe Brandingenjör Sotningskonferens 2012 Innehåll Plan och bygglagen (2010:900), PBL Sotarens roll i byggprocessen Boverkets byggregler Förändringar generellt

Läs mer

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION RAPPORT BRF PRIORN, HISSINSTALLATION 2012-06-25 Uppdrag: 241403, Brf Priorn Titel på rapport: Brf Priorn, Hissinstallation Status: Förhandskopia Datum: 2012-06-25 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet.

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ed Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Räddningstjänst Ed s syn på innehåll och upplägg Brandskyddsdokumentation upprättas i samband

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer