Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS"

Transkript

1 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : Nr enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg Anders Bengtsson WSP Byggprojektering Box Helsingborg Besök: Järnvägsgatan 13 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 2(10) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 0 INLEDNING OBJEKT: Kv Thalia 17, Helsingborgs stad. Ombyggnad av flerbostadshus. UPPDRAG: Uppdrag från byggherren Centrumfastigheter i Helsingborg AB, inför indelning i ägandelägenheter. Byggnadsteknisk utförande mellan fastigheter vid tredimensionell fastighetsdelning dimensioneras som byggnad inom en gemensam fastighet. Brandskyddsdokumentation följer reglerna enligt BBR kapitel 5. OMFATTNING: De brandskyddstekniska kraven redovisas för den omfattande ombyggnaden inför försäljning av ägandelägenheter i flerbostadshus och butiker. UPPRÄTTAD AV: Anders Bengtsson, WSP Byggprojektering, Helsingborg. GRANSKAD AV: Thorleif Olausson, WSP Brand & Risk, Göteborg. ALLMÄNT: Brandskyddsdokumentationen är upprättad enligt Svenska Brandförsvarsföreningens, SBF, rekommendationer REFERENSER: BBR 15, Boverket 2008 [1] Brandskydd BBR, SBF 2006 [2] Brandskyddshandboken, LTH 2005 [3] Brandskydd, Byggvägledning 6, Svensk Byggtjänst 2006 [4] Utrymningsdimensionering, Boverket 2006 [5] Fastighetsindelning i tre dimensioner, Boverket 2004 [6]

3 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 0 Inledning 1 Byggnadsbeskrivning 2 Dimensionerande förutsättningar 3 Mindre avvikelser och alternativ utformning 4 Utrymning 5 Skydd mot brandspridning inom brandcell 6 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 8 Ventilation 9 Uppvärmningsanordningar 10 Bärförmåga vid brand 11 Åtgärder för att underlätta släckning 12 Brandtekniska installationer 13 Övriga brandtekniska åtgärder 14 Planer för drift och underhåll 15 Verifiering 16 Ritningar 17 Bilagor 1 BYGGNADSBESKRIVNING ALLMÄNT: Ombyggnad av bostadshus i fyra plan mot gård, fem plan mot gata och ovanvind med två butiker i plan 0. Öppen passage mellan gård och gata med gallergrindar. Grundläggning och källarbjälklag utförd med betong. Ytteroch mellanväggar av murverk, takstolar av trä. Taktäckning med plåt. Bebyggd markyta cirka 300 m 2. VERKSAMHET: Boende och försäljning. BRANDKLASS: Byggnaden klassas som en Br1-byggnad.

4 4(10) 2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR - Flerbostadshus med 12 lägenheter - Försäljning i 2 butiker för högst 15 personer i varje - Räddningstjänstens insatstid mindre än 10 minuter - Brandbelastning f<200 MJ/m 2 3 MINDRE AVVIKELSER OCH ALTERNATIV UTFORMNING Inga avvikelser från BBR. 4 UTRYMNING Utrymning sker utan hjälp av räddningstjänsten från butiker i plan 0. Utrymning sker med hjälp av räddningstjänsten med bärbara stegar eller stegbil/maskinstege för bostäder. Plan 0: Butiker: Utrymning sker för kunder endast via invändig trappa och dörr i fasad mot Södra Strandgatan. För personal sker utrymning även via gård och vidare via passage. Teknikutrymmen och förråd: Utrymning sker enbart via ett trapphus eller via invändig trappa och en dörr i fasad och vidare genom passage, personer vistas här endast tillfälligt. Plan 1-3: Bostäder: Utrymning sker via trapphus och via balkong eller fönster i fasad med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar. Plan 4: Bostäder: Utrymning sker via trapphus och via fönster i fasad med hjälp av räddningstjänstens stegbil/maskinstege. Förråd: Utrymning sker enbart via ett trapphus och vidare genom passage, personer vistas här endast tillfälligt.

5 5(10) Plan 5, ovanvind: Fläktrum: Utrymning sker enbart via ett trapphus, personer vistas här endast tillfälligt. Gångavstånd till utrymningsväg: Max tillåtna gångavstånd: Teknik och Förråd: 30 m Butiker, kunder: 15 m, utrymning endast i en riktning Butiker, personal: 45 m, gemensam väg multipliceras avstånd med 2 Bostäder: 45 m, gemensam väg multipliceras avstånd med 1,5 Fri utrymningsbredd/höjd: Korridor Dörröppning b > 900 mm, h > 2100 mm b > 800 mm, h > 2100 mm Dörrar: Dörrar i eller till utrymningsväg får slås inåtgående i utrymningsriktning. Dörrar från butiker ska vara lätt öppningsbara med trycke. Låsta dörrar från bostäder får vara öppningsbara med nyckel. Fönster: Fönster som utrymningsväg skall vara öppningsbara och med bredd b > 0,5m och höjd h > 0,6m, dock skall b + h > 1,5m. Fönster ska vara sidohängda. Vägledande markeringar: Vägledande markeringar för butiker. Skyltar placeras i anslutning till dörrar i fasad. Skyltar får vara efterlysande, lokalen har dagljusinsläpp. Storlek och utförande enligt AFS 2008:13. Allmänbelysning: Allmänbelysning skall finnas i utrymningsvägarna. Två på varandra följande ljuspunkter ansluts till olika säkringsgrupper. Larm: Se punkt 12 Brandtekniska installationer. Övrigt: Utrymningsväg ska hållas fri från lös inredning.

6 6(10) 5 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BRANDCELL YTSKIKT: Ytskikt i allmänhet - takytor klass B-s1,d0 (klass I)* - väggytor klass C-s2,d0 (klass II) - golv - Ytskikt i utrymningsväg/trapphus - takytor klass B-s1,d0 (klass I)* - väggytor klass B-s1,d0 (klass I)* - golv klass C fl -s1 (G) eller obrännbart * fäst på klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på klass K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad) Ytskikt i oinredd vind - takytor klass D-s2,d0 (III) - väggytor klass D-s2,d0 (III) - golv - Rörisolering utom utrymningsvägar - omgivande isolering utförs i en rörisoleringsklass PI resp. PII som motsvarar kraven på omgivande ytor. Ytskikt utvändigt i allmänhet - takytor: klass B ROOF (t2) (klasst) Tak i passage förses undersida med tändskyddande beklädnad eller obrännbart. - väggytor: klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller uppfylla prov enligt SP FIRE 105

7 7(10) 6 SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING MELLAN BRANDCELLER Brandceller: - Varje butik med lager och pentry - Varje lägenhet - Två trapphus - Förråd/Teknikutrymme - Fläktrum Utrymningsvägar: - Trapphus Sophantering i fristående kärl 5 m från byggnad mot mur i tomtgräns. Brandcellsgränser utförs i brandteknisk klass EI60. Dörr direkt mot utrymningsväg, trapphus och passage, får utföras i brandteknisk klass EI 2 30 från bostäder. Övriga dörrar mot utrymningsväg utförs i brandteknisk klass EI 2 60-C, med dörrstängare. Dörr mellan passage och trapphus får utföras utan brandteknisk klass. Dörrar mot trapphus får inte ha springa i underkant. Avstånd mellan fönster vertikalt understigande 1,2 meter utförs i brandteknisk klass E 15. Fönster i vägghörn med horisontellt avstånd mindre än 2 m utförs ett fönster i brandteknisk klass E 15. Vid motstående fönster utförs båda i brandteknisk klass E 15 eller ett fönster i brandteknisk klass E 30 vid avstånd understigande 5 m. Brandklassade fönster ska vara fast monterade eller öppningsbart endast med nyckel. Fönster i väggvinkel nära tomtgräns får vara utan brandteknisk klass då grannfastighet inte är bebyggd nära tomtgräns. Brandspridning via schakt förhindras under 60 minuter. Schaktväggar inklusive inspektionsluckor utförs i brandteknisk klass EI 60. Ledningar kringgjutna i bjälklag i ventilations- och VS-schakt. Eventuella inspektionsluckor i schaktväggar skall ha samma brandklass som väggen. Genomföringar och anslutningar i brandcellsgränser tätas med typgodkända produkter och metoder.

8 8(10) 7 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER Byggnaden ligger i tomtgräns. Brandvägg mot intilliggande fastigheter är utförd i brandteknisk klass REI 90-M. Avstånd till andra intilliggande byggnader överstiger 8 m. Taktäckning med obrännbart material. 8 VENTILATION Befintligt självdragssystem ersätts med mekaniskt frånluftssystem som har tilluft med fasaddon. Aggregat placerat i fläktrum på ovanvind. Ventilationsinstallationen skall förhindra att brandgas sprids mellan olika brandceller, gällande bostäder och utrymningsvägar, i övrigt avsevärt försvåra. System för bostäder med fläkt-i-drift vid händelse av brand, vald lösning ska verifieras. Ventilationsinstallationer som går igenom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Ventilationskanaler förläggs och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Upphängning av ventilationskanaler som betjänar flera brandceller utförs med bärförmåga motsvarande tidskravet för brandcellsskiljande byggnadsdel. Övriga kanaler ska motstå 300 o C under 10 minuter. Kraven inkluderar även upplag, fogar, förband o.dyl. vilka utgör en del av den bärande konstruktionen. Komponenter ska vara typgodkända för aktuell användning och placering, monteras i enlighet med produktens installationsanvisning. Material och utformning av imkanaler skall begränsa risken för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och utföras i minst brandteknisk klass EI 15 eller i klass E 15 med skyddsavstånd 30 mm i övrigt.

9 9(10) 9 UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR Uppvärmning sker med fjärrvärme och vattenburet system, vilket inte medför några brandtekniska krav. 10 BÄRVERKETS BRANDTEKNISKA KLASS Byggnad i 5 plan: Vertikalt och horisontellt stomstabiliserande bärverk brandteknisk klass R90. Övrigt horisontellt bärverk brandteknisk klass R60. Byggnad i 4 plan: Bärverk brandteknisk klass R60. Samtliga byggnader: Bärverk för yttertak (utom fläktrum R60), enskilda balkonger och trappor/trapplan i trapphus i brandteknisk klass R30. Bärverk för undertak skall motstå 300 o C under 10 minuter. 11 ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA SLÄCKNING - Räddningstjänstens insatstid är ca 10 min. - Angreppsvägar för räddningstjänsten utgörs av utrymningsvägarna. - Åtkomlighet för räddningstjänsten är begränsad till gård, endast tillgång med bärbara stegar. - Anordningar för manuell brandsläckning i butikslokaler i form av handbrandsläckare med varselmarkering. 9 l skum 21A183B eller 6 kg pulver 34A183BC, placeras med största avstånd 25 m till närmaste. - Källarförråd separeras med metallnät på trä eller stålreglar. - Brandgasventilation av källare i form av öppningsbara fönster i fasad med 0,5 % av golvytan, minsta öppning 0,7 m 2. Brandcell mindre än 10 m 2 får ventileras via trapphus. - Brandgasventilation av trapphus med öppningsbara fönster på varje plan. - Brandgasventilation av vindsförråd i form av öppningsbara fönster med 1 % av golvytan.

10 10(10) 12 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER I varje bostad installeras bostadsbrandvarnare med så kallat 10-årsbatteri, utformning enligt SS-EN ÖVRIGA BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER Inga ytterligare åtgärder har vidtagits utöver BBR. 14 PLANER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Kontrollplan för utförande samt drift och underhåll se bilaga VERIFIERING Schablonmässiga metoder, förenklad dimensionering, har använts. 16 RITNINGAR Se arkitektritningar från Arkitektlaget, Helsingborg. 17 BILAGOR Bilaga 1: Kontrollplan för utförande samt drift och underhåll.

11 (1) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS KONTROLLPLAN UTFÖRANDE Bilaga 1 Funktion Kontrollansvar Tidpunkt för kontroll Intyg / kontroll Brandsektionering Utförande Sektionering Utrymningsvägar Dörrars öppning Fönsters öppning Tillgänglighet Vägledande markeringar Ventilation Skydd mot brandspridning Skydd mot brandgasspridning Sakkunnig Brand Sakkunnig Brand Sakkunnig Vent Vid installation Vid installation Vid installation Bärande konstruktioner Utförande Sakkunnig K Vid installation Släckanordningar Handbrandsläckare Brandgasventilation Sakkunnig Brand Vid installation Larmanordningar Bostadsbrandvarnare Sakkunnig El Vid installation KONTROLLPLAN DRIFT OCH UNDERHÅLL Funktion Underhållsansvar Intervall och underhåll Intyg / kontroll Brandsektionering Utförande Sektionering Utrymningsvägar Dörrars öppning Fönsters öppning Tillgänglighet Vägledande markeringar Ventilation Skydd mot brandspridning Skydd mot brandgasspridning Bärande konstruktioner Utförande Släckanordningar Handbrandsläckare Brandgasventilation 1x3 mån 1x3 mån Larmanordningar Bostadsbrandvarnare

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

BYGGHANDLING BRANDSKYDD

BYGGHANDLING BRANDSKYDD FSD projekt nr 2112-020 GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2012-03-22 Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen Verksamhetsutvecklingsavdelningen Liselotte Jonsson Säkerhetsstrateg 040-675 30 04, SMS 0768-87 01 06 liselotte.jonsson@skane.se Datum 2011-02-28 1 (32) Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd H:\PTS-Brand

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Läsanvisning BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Det nya träbyggandet 2014-05-28

Det nya träbyggandet 2014-05-28 Det nya träbyggandet Tina Wik Högskolan Dalarna Magnus Emilsson Limträteknik AB 2014-05-28 Introduktion till modernt träbyggande Nya möjligheter med trä Varför bygga med trä Flervåningshus i trä Möjligheter

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Tekniska anvisningar. Maj 2004 Ersätter juni 2001

Tekniska anvisningar. Maj 2004 Ersätter juni 2001 Tekniska anvisningar Maj 2004 Ersätter juni 2001 2 TEKNISKA ANVISNINGAR Innehåll Sidan 1. Allmänt 4 2. Normer och föreskrifter 4 3. Säkerhetsklasser 4 4. Vindlaster på väggar och tak 5 5. Plattor 10 6.

Läs mer