BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:"

Transkript

1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna SS-EN del 1-5. (BFS 2008:xx) Metoder för verifiering av övriga brandtekniska egenskaper i olika klasser finns i Boverkets allmänna råd 1993:2, Riktlinjer för typgodkännande Brandskydd, utgåva 2. (BFS 2008:xx) I de fall en europeisk klass med annan beteckning än motsvarande svensk klass införts anges motsvarande svensk klass inom parentes. Om det finns en harmoniserad europeisk teknisk specifikation kan inte längre den svenska klassen eller europeisk klass användas för typgodkännande av dessa produkter efter den övergångstid som anges i specifikationen. I Boverkets föreskriftserie BFS 1999:17 TEK anges vilka europeiska tekniska specifikationer som är publicerade samt i förekommande fall tillhörande allmänna råd från Boverket. (BFS 2005:17) 5:22 Byggnadsdel, material, beklädnad och ytskikt 5:221 Klassbeteckningar Byggnadsdelar indelas beroende på funktion i följande klasser: R bärförmåga RE bärförmåga och integritet (täthet) REI bärförmåga, integritet och isolering E integritet EI integritet och isolering EI 1 (EI) integritet och isolering för brandavskiljande fönster som endast kan öppnas med verktyg, nyckel e.d EI 2 (EI) integritet och isolering för branddörrar EW integritet och begränsad strålning (BFS 2008:xx) Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Klasserna kan kombineras med tilläggsbeteckningen: M mekanisk påverkan C dörrar med automatisk stängningsanordning i någon av klasserna C1-C5 S a, S m brandgastäthet för dörrar (BFS 2005:17) Exempel på klassbeteckningar: R 120, RE 60, REI 30, EI 1 30 (EI 30), EI 2 60-C (EI 60-C) och REI 60-M. (BFS 2008:xx) 1

2 BFS 2008:xx BBR 1x Därutöver används följande klassbeteckningar för material, beklädnad och ytskikt. A1, A2 (obrännbart material) och B, C, D, E (brännbart material, ytskikt av klass I, II och III) A1 L, A2 L, B L, C L, D L, E L (rörisolering klass P I, P II och P III) (BFS 2008:xx) Klass A1 är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon tilläggsklass. Klasserna A2, B, C, D kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser: s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser s3 inget krav på begränsad produktion av brandgaser d0 brinnande droppar eller partiklar får ej avges från byggnadsdelen d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar. Klass E är det lägsta kravet och kan enbart kombineras med d2. Fristående E innebär att ett visst droppkrav är uppfyllt. (BFS 2002:19) Exempel på klassbeteckningar: A1 (obrännbart material), A2-s1,d0 (obrännbart material), B-s1,d0 (klass I), C-s2,d0 (klass II), D-s2,d0 (klass III), C L -s3,d0 (P II). (BFS 2008:xx) Golvbeläggning A1 fl, A2 fl, B fl, C fl, D fl, E fl (obrännbart golv och klass G). Klassen A1 fl är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon tilläggsklass. Klasserna A2 fl, B fl, C fl, D fl kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser: s1 golvmaterialet får avge en begränsad mängd med brandgaser. s2 inget krav på begränsad produktion av brandgaser. Klassen E fl är den lägsta klassen och kombineras inte med någon tilläggsklass. (BFS 2002:19) Exempel på klassbeteckningar: A1 fl (obrännbart golv), C fl -s1 (klass G ), D fl - s1 (klass G). (BFS 2002:19) Svårantändligt material, dvs. brännbart material som uppfyller vissa krav. Taktäckning klass B ROOF (t2) (klass T). Beklädnad klass K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad) (BFS 2008:xx) Produktens klassbeteckning och tillämpliga tilläggsklasser skall motsvara minst de krav som anges i denna författning för att uppfylla kraven och tillåtas i respektive tillämpning. (BFS 2002:19) 2

3 BFS 2008:xx BBR 1x 5:235 Automatisk vattensprinkleranläggning (BFS 2008:xx) Om en automatisk vattensprinkleranläggning är en förutsättning för brandskyddets utformning skall den utformas så att den kan släcka eller kontrollera en brand under avsedd tid. (BFS 2008:xx) Exempel på lämpliga komponenter i en automatisk vattensprinkleranläggning finns i standardserien SS-EN Exempel på lämpligt utförande finns i standarden SS-EN och i Svenska Brandskyddsföreningen skrift Regler för automatisk vattensprinkleranläggning, SBF 120. Sprinkler i bostäder kan utföras enligt Svenska brandskyddsföreningens rekommendationer installation av boendesprinkler. (BFS 2008:xx) 5:431 Allmänt Eldstäder för fast eller flytande bränsle skall anslutas till rökkanal. Eldstäder avsedda för gas skall anslutas till avgaskanal. Rök- och avgaskanaler, inklusive isolering och omgivande schakt, får inte ha en yttemperatur på kanalens eller schaktets utsida som överstiger 100 C när den anslutna anordningen drivs med högsta effekt. Gasapparater med en tillförd värmeeffekt av högst 12 kw eller en hushållsspis för gas behöver inte anslutas till avgaskanal, om den installeras i ett utrymme vars volym är större än 7 m 3 och förbränningen inte ger upphov till ökad brandfara, risk för förgiftning eller annan olägenhet. (BFS 2002:19) Rök- eller avgaskanal som ansluts till fler än en eldstad skall utformas så att detta inte medför ökad brandrisk eller annan olägenhet. Skorstenar, skorstensschakt o.d. skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Bestämmelserna omfattar även avgaskanaler från bränsledrivna motorer. Rökkanaler och skorstenar bör uppfylla kraven i SS-EN (BFS 2008:xx) Gasapparater bör anslutas till avgaskanal om förbränningen avsiktligt sker med luftunderskott eller sotande låga. Se även avsnitt 6:2. (BFS 2005:17) När flera eldstäder ansluts till samma rökkanal bör man beakta riskerna för kondensering, brandspridning, inrykning via eldstad som inte används och eldstädernas funktion vid samtidig eldning. Se även avsnitt 8:4. (BFS 2005:17) 3

4 BFS 2008:xx BBR 1x 5:51 Materialkrav, ytskikt och beklädnad 5:511 Allmänt Material i byggnadsdelar och fast inredning skall ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelarna på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning eller snabb brandspridning och inte heller snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas. De får inte smälta och droppa utanför brandhärdens omedelbara närhet. Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden. Vägledande för val av material är vilken byggnadsklass byggnaden tillhör. Material i tak och väggar samt för fast inredning får inte deformeras vid ringa brandpåverkan och inte falla ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar. Material med sämre brandtekniska egenskaper än ytskikt av klass D-s2,d0 (klass III), i utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, bör skyddas mot påverkan av brand under brandens inledningsskede så att minst samma brandtekniska egenskaper som hos ytskikt av klass D-s2,d0 (klass III) erhålls. I bostäder samt i vårdanläggningar och hotell bör sådana material i byggnadsdelar dessutom skyddas av en beklädnad. Detta gäller särskilt material som snabbt sönderdelas eller smälter och avger brännbara gaser redan vid låga brandtemperaturer (< 250 C). (BFS 2002:19) I andra utrymmen än utrymningsvägar och vissa lokaler enligt 5:513 bör följande ytskikt väljas: I byggnader i klass Br1 bör takytor ha ytskikt av klass B-s1,d0 (klass I), fäst på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i klass K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). Väggytor bör ha ytskikt av lägst klass C-s2,d0 (klass II). (BFS 2005:17) I byggnader i klass Br2 bör takytor ha ytskikt av lägst klass C-s2,d0 (klass II), fäst på material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i klass K 2 10/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). Väggytor bör ha ytskikt av lägst klass D-s2,d0 (klass III). (BFS 2005:17) I byggnader i klass Br3 bör tak- och väggytor ha ytskikt av lägst klass D- s2,d0 (klass III). (BFS 2002:19) För mindre byggnadsdelar där ytskiktet saknar betydelse för brandförloppet kan ytskikt utföras i lägre klass, dock lägst klass D-s2,d0 (klass III). Detsamma gäller för rum i de fall ytskiktet inte påverkar utrymningssäkerheten i byggnaden. (BFS 2002:19) Om rörinstallationer täcker en större yta, bör rörisolering uppfylla A2 L - s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, tak o.d. (BFS 2008:xx) För rörinstallationer som täcker en mindre yta, kan rörisolering utföras i följande klasser: B L -s1,d0 (P I) där omgivande ytor har kravet B-s1,d0 (klass I) C L -s3,d0 (P II) där omgivande ytor har kravet C-s2,d0 (klass II) D L -s3,d0 (P III) där omgivande ytor har kravet D-s2,d0 (klass III) (BFS 2008:xx) Dukar till tältbyggnader uppfyller kraven i föreskriftens andra stycke, om de utförs av ett enkelt skikt svårantändligt dukmaterial. 4

5 BFS 2008:xx BBR 1x 5:634 Inglasad balkong eller loftgång och inglasat uterum Risken för spridning av brand och brandgas mellan brandceller får inte öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum. Vid inglasning skall avskiljning från intill- och ovanliggande sådana utrymmen utföras i brandteknisk klass E 30. (BFS 2002:19) Dörrar och fönster i lägenheter, som vetter mot inglasade loftgångar med brandavskiljande inglasning, bör utföras i klass EI 2 30 (EI 30), respektive EI 1 30 (EI 30). (BFS 2008:xx) 5:6213 Brandtekniska alternativ Brandteknisk klass EI, EI 1 och EI 2 får bytas mot klass E, om avståndet till gångstråk för utrymning och till brännbart material är tillräckligt för att utrymningssäkerheten inte skall försämras eller risken för brandspridning öka. (BFS 2008:xx) Utrymningssäkerheten kan anses tillgodosedd och risken för brandspridning kan anses liten, om dörrar, vägg o.d. är så placerade att avståndet till utrymmande personer är så långt att strålningsnivån inte överstiger 3 kw/m2. Högre strålningsnivåer kan vara acceptabla om tidsaspekterna för utrymning och antändning beaktas. (BFS 1998:38) 5:8 Bärförmåga vid brand 5:81 Allmänt Bärande konstruktioner skall utformas och dimensioneras så att säkerheten mot materialbrott och mot instabilitet i form av knäckning, vippning, buckling o.d., är betryggande vid brand och föreskriven last. Bärverkens delar, inklusive upplag, fogar, förband o.d., skall därmed utformas så att sammanstörtning inte inträffar under den tidsperiod som anges i avsnitt 5:82 med brandpåverkan enligt avsnitt 4.2 i SS-EN (standardbrandkurvan). (BFS 2005:17) Bärverkens dimensionering får som alternativ även baseras på modell av naturligt brandförlopp enligt avsnitt 5:83. Efter särskild utredning kan, i vissa fall, konsekvenserna av sammanstörtning accepteras. Avsteg från de i tabellerna 5:821a och 5:821b angivna brandtekniska klasserna kan då göras. Då så sker får utrymningssäkerheten inte försämras och riskerna för räddningstjänstpersonalen samt påverkan på omgivningen inte öka. Byggnadsdelar för vilka sammanstörtning accepteras skall vara så belägna att de lätt kan identifieras och observeras. Exempel på byggnadsdelar som avses i tredje stycket är takfot, balkong och icke brandavskiljande undertak, eller andra byggnadsverksdelar som inte leder till instabilitetsbrott, tex vissa typer av takkonstruktioner. (BFS 2008:xx) I vissa fall kan en lägre del av en byggnad utföras i lägre brandteknisk klass förutsatt att den högre delens bärförmåga och stabilitet är oberoende av den lägre delens. 5

6 BFS 2008:xx BBR 1x Om det för en byggnadsdel finns krav på utförande i en högre brandteknisk klass i avskiljande avseende, skall byggnadsdelen utföras i den högre klassen även i bärande avseende. Bjälklag, som skall utföras i en viss brandteknisk klass i avskiljande avseende, skall ha bärverk i lägst samma klass. Väggar som är avskiljande i en viss brandteknisk klass får stabiliseras av bjälklag enligt avsnitt 5:82. 5:82 Dimensionering genom klassificering 5:821 Kravnivå Byggnadsdelar skall i bärande avseende utföras i den brandtekniska klass som anges i nedanstående tabeller 5:821a och 5:821b. Därvid får första kolumnen (f 200) i tabell 5:821a utan särskild utredning tillämpas för t.ex. bostads- och kontorslägenheter, skolor, hotell, personbilsgarage, livsmedelsbutiker, lägenhetsförråd och jämförbara brandceller. Första kolumnen får även tillämpas vid högre brandbelastning än 200 MJ/m 2, om byggnaden förses med automatisk vattensprinkleranläggning eller om förutsättningar finns för att en brand är helt bekämpad genom räddningstjänstens insatser, senast 60 minuter efter brandutbrottet. Råd : För beräkning av brandbelastning se Boverkets rapport Brandbelastning. (BFS 2008:xx) Tabell 5:821a Föreskriven brandteknisk klass i bärande avseende för en byggnad i klass Br1 upp till 16 1 våningar. Byggnadsdel 1. Vertikalt bärverk samt stomstabiliserande horisontellt bärverk a) i byggnad med högst 2 våningsplan b) i byggnad med 3-4 våningsplan bjälklag övriga bärverk c) i byggnad med 5-8 våningsplan bjälklag övriga bärverk d) i byggnad med 8-16 våningsplan e) under översta källarplanet Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m 2 ) f < 200 f < 400 f > 400 R 60 R 60 R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 R 120 R 120 R 120 R 120 R 180 R 180 R 180 R 240 R 240 R 240 R 240 R 240 R 240 R Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk R 60 R 120 R Trapplopp och trapplan i trapphus R 30 R 30 R 30 1 För byggnader över 16 våningar skall analytisk dimensionering enlig 5:13 utföras. (BFS 2008:xx) 6

7 BFS 2008:xx BBR 1x Tabell 5:821b. Byggnadsdel Föreskriven brandteknisk klass i bärande avseende för en byggnad i klass Br2 eller Br3. Brandteknisk klass för byggnad i klass 1 Vertikalt bärverk samt stomstabiliserande horisontellt bärverk a) bostadshus b) annan byggnad än bostadshus c) under översta källarplanet 1 2 Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk a) bostadshus b) bottenbjälklag vid bostadslägenheter över sammanhängande kryputrymme c) annan byggnad än bostadshus 3 Trapplopp och trapplan i trapphus under översta källarplanet Br2 R 30 R 30 R 90 R 30 R 30 Br3 R 15 R 90 R 15 R 30 R 30 R 30 R 30 1 Vid högre brandbelastning än 200 MJ/m 2 skall tabell 5:821a tillämpas. 5:83 Dimensionering baserad på modell av naturligt brandförlopp Dimensionering får baseras på modell av ett naturligt brandförlopp. Ytterligare föreskrifter och allmänna råd och information om sådan dimensionering finns i Boverkets konstruktionsregler, BKR. ) avsnitt 10), samt i SS EN , EBS3 (BFS2006:21) och i Boverkets rapport Brandbelastning. Se även BKR 1.5. (BFS 2008:xx) 5:92 Brandgasventilation Exempel på lämpliga komponenter för brandgasventilation finns i standardserien SS-EN (BFS 2008:xx) 7

8 beskrivning Revidering av Boverkets byggregler (BFS 1993:57) avsnitt 5 Brandskydd och Boverkets konstruktionsregler (BFS 1993:58) avsnitt 10 Bärförmåga vid brand Remissutgåva Boverket december 2007

9 Titel: beskrivning - Revidering av Boverkets byggregler (BFS 1993:57) avsnitt 5 Brandskydd och Boverkets konstruktionsregler (BFS 1993:58) avsnitt 10 Bärförmåga vid brand Utgivare: Boverket 2007 Diarienummer: /2007 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Boverket 2007

10 3 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning av konsekvenser och föreslagna ändringar i brandavsnitten i Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Rapporten är sammanställd av Anders Johansson brandingenjör på bygg och förvaltningsenheten. Karlskrona dec 2007 Nikolaj Tolstoy chef för bygg och förvaltningsenheten

11 4 Innehåll Remissutgåva... 1 Inledning och läsanvisningar... 5 Sammanfattning av viktiga förändringar med bakgrund och förväntade konsekvenser... 6 EU-anpassning... 6 Förväntade konsekvenser... 6 Regeländringar, motiv och konsekvenser per avsnitt... 8 BBR avsnitt 5 Brandskydd :221 Klassbeteckningar :235 Automatisk vattensprinkleranläggning :431 Allmänt (eldstäder) :511 Allmänt (materialkrav, ytskikt och beklädnad) :634 Inglasad balkong eller loftgång och inglasat uterum :6213 Brandtekniska alternativ :81 Allmänt (bärförmåga vid brand) :83 Dimensionering baserad på modell av naturligt brandförlopp :92 Brandgasventilation BKR avsnitt 10 Bärförmåga vid brand :1 Krav :11 Säkerhet mot brott och instabilitet vid brand :22 Bestämning av bärförmågan genom dimensionering, baserad på modell av naturligt brandförlopp :221 Brandbelastning... 12

12 5 Inledning och läsanvisningar Boverkets byggregler (BBR) utgörs av föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen (PBL), lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) samt byggnadsverksförordningen (BVF). Under 2004 inleddes en översyn av byggreglerna, där varje avsnitt kommer att revideras efter hand. Brandavsnittet kommer att genomgå en större förändring runt Denna revidering av avsnitt 5 om syftar i första hand till att införa de harmoniserade brandklasser och standarder som tagits fram inom EU. Av samma skäl genomförs också ändringar av Boverkets konstruktionsregler avsnitt 10. I enlighet med verksförordningen (1995:1322) skall kostnadsmässiga och andra konsekvenser utredas innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna råd. Genom SimpLex-förordningen (1998:1820) ställs krav på att det särskilt utreds hur småföretagare kan komma att påverkas av förändrade eller nya regler. beskrivningen är avsedd att användas som stöd, dels för utredaren som ska utforma förslaget, dels för den som ska ta ställning och lämna synpunkter på förslaget och dels för den som ska fatta beslut om huruvida förslaget ska verkställas. Då denna revidering endast medför mindre ändringar i reglerna om brandskydd och kravnivån i stort sätt har lämnats oförändrad, bör förändringarna inte medföra några större konsekvenser. Beskrivningen inriktas därför på att förklara bakgrund och motivering till de förändringar som gjorts, samt att i allmänna termer peka ut vilka konsekvenser man kan förvänta sig. beskrivningen består av två delar. Det första avsnittet är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna, bakgrunden till dessa och de konsekvenser de förväntas få. I det andra avsnittet görs en mer detaljerad redovisning av samtliga förändringar.

13 6 Sammanfattning av viktiga förändringar med bakgrund och förväntade konsekvenser Revideringen har medfört två huvudsakliga förändringar. Bägge handlar om Europaharmonisering. Den första är att nya brandklasser från den europeiska brandklassifikationsstandardserien (SS-EN del 1-5) införs i föreskrifterna. Den andra förändringen är att verifierbarheten ökats genom att på vissa områden hänvisa till nya europeiska standarder för enskilda produkter, t.ex. sprinkler. I detta avsnitt beskrivs bakgrund och motiv till nämnda förändringar, samt de konsekvenser förändringarna kan förväntas medföra. EU-anpassning Sedan byggproduktdirektivet utfärdades 1988 har gemensamma produktstandarder, klassifikationsstandarder och provningsstandarder för EU arbetats fram inom produktområde efter produktområde, där reglering ansetts vara berättigad av säkerhets- hälso- eller miljöskäl. Kravnivån i de nationella föreskrifterna förblir varje lands angelägenhet, men terminologi, klassificeringssystem och mätmetoder harmoniseras för att underlätta rörligheten för varor och tjänster inom Europas gemensamma marknad. BBR:s kapitel 5 Brandskydd anpassas genom att hänvisningar till svenska brandklasser efter hand byts ut mot hänvisning till europeiska klassificeringsstandarder. I denna revidering har europeiska klasser införts för rörisolering, samt vissa justeringar gjorts för dörrar och fönster. Dessutom har en generell hänvisning gjorts klassificeringsstandardens del 3 och 4 som handlar om produkter för ventilationssystem och brandgaskontroll. Förväntade konsekvenser Att kraven på byggnaders brandskydd anges efter europeiska klassifikationsstandarder innebär att tillverkare av byggprodukter kan prova sina produkter mot de europeiska produktstandarderna för respektive område för att få produkten CE märkt och kunna sälja den på den gemensamma marknaden. För vissa produkter kan kostnaderna för provning och certifiering bli högre än tidigare beroende på provningsmetodernas omfattning och komplexitet. Skillnader i gamla och nya provningsmetoder kan också göra att vissa produkter kan behöva utvecklas för att uppnå kraven.

14 Till detta kommer extra kostnader för att skaffa information om de förändrade standarderna och för att hantera ny provning av företagets produkter. Dessa kostnader kan bli svårare att hantera för mindre företag, då kostnaden blir högre i förhållande till omsättningen. Å andra sidan innebär gemensam märkning och provning att kostnaden kan minska för produkter som kan säljas till flera länder. Genom ökad konkurrens på marknaden när samma produkter kan användas och säljas i hela EES-området bör kostnaden för byggmaterial på sikt kunna minska. 7

15 8 Regeländringar, motiv och konsekvenser per avsnitt BBR avsnitt 5 Brandskydd 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Hänvisning till klassifikationsstandarderna del 3 brandmotstånd för ventilationssystem och del 4 brandmotstånd för komponenter för rök och brandgaskontroll. Del 1 reaktion vid brandpåverkan har reviderats med klasser för rörisolering som också införts. Dessutom görs ett mindre förtydligande om isolering av branddörrar och fönster som finns i del 2 brandmotstånd. Vad det gäller del 3 och 4 anges inga klasser direkt i reglerna utan det är upp till den som projekterar att välja rätt produkt i förhållande till de brandcellsgränser som ventilationen passerar och för att upprätthålla funktionskravet på att ventilationssystemen inte ska bidra till brandspridning (BBR 5:65). EU-harmonisering erna är svåra att helt överblicka då de beror på hur olika produkter klarar de nya testmetoderna. Risk finns t.ex. att det kommer att krävas tjockare isolering av ventilationskanaler. Provningskostnaden kommer också att öka för såväl isolertillverkare som produkter för brandgasventilation, t.ex. spjäll. Detta beror inte bara på att man behöver utföra nya tester och klassificering utan även på att de nya provningsmetoderna i flera fall är mer komplicerade än tidigare. På sikt kompenseras det av tillgång till en större markand och mindre antal nationella provningar. 5:221 Klassbeteckningar Nya europeiska klasser på rörisolering och förtydligande på klassningen för isolerförmåga på dörrar och öppningsbara brandavskiljande fönster har införts. EU-harmonisering Se avsnitt där krav ställs på respektive klass.

16 9 5:235 Automatisk vattensprinkleranläggning Nytt avsnitt med definition på vattensprinkleranläggning och råd om hur den kan utföras. När sprinkler är en förutsättning för övrigt brandskydd, t.ex. vid brandceller i flera plan, minskning av brandbelastning till 200 Mj/m 2 behöver sprinkleranläggningen ha en säkerställd kvalité. Detsamma gäller om alternativ utformning av brandskyddet skett med stöd av 5:11 och sprinkler använts för att minska på andra skyddsåtgärder. Genom hänvisning i rådstext till europeisk standard och Svenska brandförsvarsföreningens rekommendationer ges en nivå på vad en sprinkleranläggning bör ha för kvalité. För bostäder bedöms boendesprinkler ge en acceptabel nivå, eftersom brandbelastning från början kan antas vara 200 MJ/m 2 och bostäder är tillåtna i flera plan även utan sprinkler. Enklare att följa reglerna. Då dessa standarder eller motsvarande är branschpraxis bedöms kostnaden inte påverkas. 5:431 Allmänt (eldstäder) Hänvisning till europisk standard för ökad verifierbarhet. EU-harmonisering Tydligare och enklare att följa reglerna för dem som tillverkar skorstenar. 5:511 Allmänt (materialkrav, ytskikt och beklädnad) Införande av europeiska klasser för rörisolering. Klasserna är valda så att de motsvarar de klasser och den säkerhetsnivå vi har idag. För mindre ytor med rörisolering innebär det att de gamla klasserna P I, P II och P III på sikt kommer att försvinna. Tillsvidare står de kvar inom parentes som övriga äldre svenska brandklasser. För större ytor införs möjligheten att alltid kunna använda klassen A2 L -s1, d0. Tidigare har alternativ enbart varit att större ytor skall ha rörisolering som motsvarar ytskiktskraven på omgivande väggar eller tak, vilket kan vara svårt att verifiera.

17 10 De produkter som används idag bör kunna finnas kvar på marknaden och användas på samma ställen i byggnader fortsättningsvis. Initialt ökad kostnad för tillverkare för provning och certifiering av rörisolering. Beroende på vilka marknader de finns på kan kostnaden å andra sidan minska eftersom det går att tillämpa samma klass i hela EES området. 5:634 Inglasad balkong eller loftgång och inglasat uterum Indexet I 1 anges för fönster mot inglasad loftgång. I den europeiska standarden för glas betraktas öppningsbara brandavskiljande glas som dörrar och indexen I 1 och I 2 måste användas. I Sverige har vi inte skiljt på fasta glaspartier och fönster som kan öppnas med särskilt verktyg eller nyckel. Kraven på brandavskiljande fönster med isolerförmåga bör därför uppfylla krav för I 1 om de vid provning och certifiering betraktas som öppningsbara. Ingen då det motsvarar dagens krav. 5:6213 Brandtekniska alternativ Hänvisning till ny klass EI 1. EU-harmonisering Ingen 5:81 Allmänt (bärförmåga vid brand) Förtydligande i rådstext på att vissa typer av byggnadsverksdelar under vissa omständigheter kan tillåtas kollapsa. Det har funnits oklarheter inom byggsektorn vilka byggnadsdelar kan accepteras kollapsa. Obrännbara takkonstruktioner har i äldre regelverk varit exempel på sådana byggnadsdelar om de uppfyllt vissa kriterier, såsom begränsad primär skada, samt att utrymningssäkerheten inte påverkas. Att utrymningssäkerheten inte påverkas innebär bland annat att byggnadsverksdelar inte kollapsar genom instabillitetsbrott, utan att ett så kallat segt brott inträffar. Även om rådstexten förtydligas kvarstår kravet på en särskild utredning fortfarande.

18 11 Den praxis som finns sedan tidigare kan fortsatt användas. Ingen kostandsskillnad eller möjligtvis en minskning av projekteringskostnader då reglerna blir enklare att tolka och följa. 5:821 Kravnivå (bärförmåga vid brand) Förtydligande att kravet på analytisk dimensionering för höga byggnader även gäller bärförmåga. Samt hänvisning till Boverkets rapport om brandbelastning. Höga byggnader bör alltid analyseras. Kravet enligt tabell 5:821a kan fortfarande användas som minimikrav för byggnader även över 16 våningar. I vissa fall kan dock högre klasser eller alternativa utformningar bli aktuella. För beräkning av brandbelastning se konsekvensbeskrivning av BKR 10:221. Eventuellt dyrare projektering för enstaka mycket höga byggnader. Dessa projekt bör dock ha dimensionerats analytiskt även tidigare. 5:83 Dimensionering baserad på modell av naturligt brandförlopp Hänvisning i råd till Eurokod och rapport om brandbelastning. Även hänvisning till BKR 1.5 för uppmärksamma att man inte kan blanda olika dimensioneringsmodeller. Se även konsekvensbeskrivning av BKR 10:221. EU-harmonisering. Tydligare och enklare att följa reglerna. 5:92 Brandgasventilation Hänvisning till europisk standard. EU-harmonisering Tydligare och enklare att följa reglerna.

19 12 BKR avsnitt 10 Bärförmåga vid brand 10:1 Krav Hänvisning till modell av naturligt brandförlopp. Förtydligande av reglerna. Enklare att tolka föreskriften, ingen kostnadskonsekvens. 10:11 Säkerhet mot brott och instabilitet vid brand till termiska och mekaniska egenskaper istället för hållfasthets och deformationsegenskaper. Mer generell beskrivning av ett materials egenskaper samt förtydligande att dessa egenskaper kan variera beroende på temperatur genom att använda begreppet termiska egenskaper. Enklare att tolka föreskriften, ingen kostnadskonsekvens. 10:22 Bestämning av bärförmågan genom dimensionering, baserad på modell av naturligt brandförlopp Hänvisning till Eurokod i rådstext. Europaharmonisering och förtydligande av föreskriften. Enklare att tolka föreskriften, ingen kostnadskonsekvens. 10:221 Brandbelastning av referens i rådstext om brandbelastning.

20 13 För beräkning av brandbelastning har tidigare hänvisats till rapporten brandteknisk dimensionering av betongkonstruktioner från Denna rapport är föråldrad och svår att få tag på. Boverket har därför valt att ta fram en egen rapport om beräkning av brandbelastning. Denna rapport kan komma att ingå i en handbok om laster i allmänhet. Tillsvidare publiceras den fristående och kommer att finnas gratis att tillgå på Boverkets hemsida. Enklare att hitta information om karakteristiska värden på brandbelastning, och hur man beräknar brandbelastning. 10:222 Brandcellstemperatur Hänvisning till Eurokod i rådstext, samt flyttning av föreskriftens andra stycke. Europaharmoniserig, samt förtydligande av föreskriften. Enklare att följa föreskriften genom hänvisning till standard. 10:223 Lokal brand Ny föreskrift om lokal brand som motsvarar tidigare stycke två 10:222. För att undvika missförstånd har lokal brand lyfts ut i en egen föreskrift. Missförstånd har i den gamla föreskriften enkelt kunnat uppstå då man vid beräkning av brandcellstemperatur kan ta hänsyn till tekniska installationer som vattensprinkler och brandgasventilation, medan det vid lokal brand inte är möjligt. Tidigare tolkning av lokal brand blir tydligare och reglerna blir enklare att följa.

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd utredning Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd BBR 5:1 Redaktionell ändring där ett eller ersatt och för att förtydliga

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Rättelseblad ersätter tidigare utgiven BFS 2005:17. Avser s. 4 och 11. BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2005:17 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Byggregler en historisk översikt

Byggregler en historisk översikt Datum 2014-09-29 1(10) Byggregler en historisk översikt Här finner du en kort redogörelse för de byggregler som har funnits före Boverkets byggregler, BBR, Boverkets konstruktionsregler, BKR och de europeiska

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Konsekvensutredning REMISS

Konsekvensutredning REMISS Konsekvensutredning Revidering av avsnitten 1, 2, 4 och 5 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2008:20, BBR 16 med avseende på arbetet med BKR/EKS (enligt Förordning 2007:1244

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Skydd mot uppkomst av brand

Skydd mot uppkomst av brand Skydd mot uppkomst av brand Caroline Cronsioe Brandingenjör Sotningskonferens 2012 Innehåll Plan och bygglagen (2010:900), PBL Sotarens roll i byggprocessen Boverkets byggregler Förändringar generellt

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood EN NÖJD THOMAS BENGTSSON EFTER EN LYCKAD BRANDPROVNING ENLIGT SP-FIRE 105 I BORÅS. LAGAR SOM REGLERAR OCH BESKRIVER BRANDKRAV

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2005:9 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2007:20 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW

Kvalitetsgranskning LX, GN, RD, GS, KW 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-08 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Fredrik

Läs mer

Konstruktioners brandmotstånd Nu och imorgon. Patrik Johansson

Konstruktioners brandmotstånd Nu och imorgon. Patrik Johansson Konstruktioners brandmotstånd Nu och imorgon Patrik Johansson SP Brandteknik Innehåll Konstruktioners brandmotstånd Dessa standarder används idag Nya byggnormen när det gäller brandmotstånd CE-märkning

Läs mer

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren Nya brandskyddsregler i BBR Michael Strömgren 2011-04-12 Nya brandskyddsregler Total revidering av BBR avsnitt 5 2006 2010 2011 2012 Arbetet påbörjas Remiss juni-september EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande

Läs mer

Referensgrupp Brand, Boverket, 2010-03-11

Referensgrupp Brand, Boverket, 2010-03-11 Minnesanteckningar Referensgrupp Brand, Boverket, 2010-03-11 Caroline Cronsioe Minnesanteckningar Referensgrupp Brand, Boverket Karlskrona, 2010-03-11, 10-16 Närvarande Boverket Staffan Abrahamsson (brandingenjör),

Läs mer

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Datum 2015-03-23 Diarienummer 848/2015 1(5) Värmdö kommun 134 81 Gustavsben Kommentarer till Värmdö kommuns riktlinjer för reningsverk respektive

Läs mer

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur Brandskydd Brandskyddsglas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Sparbank i Heppenheim: Brandskyddsglas i lutande takkonstruktion, uppbyggd av Pilkington Pyrodur förhindrar brandspridning till ovanliggande

Läs mer

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter

En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter En liten handbok om brandprojektering för arkitekter Sofie Blixt Karl Svanteson Förord Denna lathund är framtagen som en del av ett examensarbete

Läs mer

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND

HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND HALLBYGGNADER I KLASS BR1 OCH BR2 BÄRANDE TAKKONSTRUKTIONER OCH BRAND Rapport 2009-10-10 Jörgen Thor www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 november 2014 Myndigheten

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv 2012-09-27 2004-04-26 ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Boverkets allmänna råd 2011:xx

Boverkets allmänna råd 2011:xx Boverkets allmänna råd 2011:xx Vägledning i analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd Boverket Oktober 2011 1(87) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Brandskydd i byggnader... 4 1.2 Dimensioneringsmetoder

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens föreskrifter

Läs mer

Branddörrar i vägtunnlar

Branddörrar i vägtunnlar Branddörrar i vägtunnlar Bijan Adl-Zarrabi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 2007:40 Branddörrar i vägtunnlar Bijan Adl-Zarrabi 2 Abstract Fire doors in road tunnels The fire load on fire

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad av arena Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Jakob Hagman Brandingenjör Handläggare Magnus Lindström Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Innehåll. Regelsamling för byggande. Innehåll

Innehåll. Regelsamling för byggande. Innehåll Regelsamling för Innehåll Innehåll 1 Inledning... 45 1:1 Allmänt... 45 1:2 Föreskrifterna... 46 1:3 De allmänna råden... 46 1:4 Byggprodukter med bestyrkta egenskaper... 47 1:5 Standarder... 48 1:6 Terminologi...

Läs mer

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren

Nya brandskyddsregler i BBR. Michael Strömgren Nya brandskyddsregler i BBR Michael Strömgren 2011-04-12 Nya brandskyddsregler Total revidering av BBR avsnitt 5 2006 Arbetet påbörjas 2010 Remiss juni-september 2011 EU-notifiering 1 maj Ikraftträdande

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning www.firetech.se Centralskolan Övertorneå Kommun Övertorneå Tillbyggnad hiss Brandskyddsbeskrivning Status Preliminär Utgåva 1 Datum 2015-03-27 Uppdragsbeteckning 1598,011 Handlingsbeteckning FT3-01 Skapad

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311 Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund IMKANAL 14 Johan Schön Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 1 Branschstandard 2 Branschstandard Rättsregler som SKALL följas LAG FÖRORDNING FÖRESKRIFT Myndighetsråd som BÖR följas Branschens rekommendation

Läs mer

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? FSBI s informations-och utbildningsdagar 2012 i Gävle J-O Nylander 1 Varför EUROKODER? 2 Europasamarbetet på byggområdet Byggproduktförordningen( CPR) Ersätter

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

Nikolaj Tolstoy Tekn dr

Nikolaj Tolstoy Tekn dr Nikolaj Tolstoy Tekn dr Takras 2010 delrapport Regeringsuppdrag 1 juni 2010 2009-03-11 Sida 2 2010-11-16 Sida 3 Athletics Hall 2010-11-16 Sida 4 Boverket Analys: Troliga orsaker Formfaktorer för låglutande

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning; BFS 2013:11 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013. Boverket beslutar följande allmänna råd om

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation 5:1 Allmänt Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 och 9 kap. 1 PBL samt 4 BVF. Ytterligare föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

VENTILATION. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler (BBR) Hans Severinson

VENTILATION. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler (BBR) Hans Severinson VENTILATION En handbok i anslutning till Boverkets byggregler (BBR) Hans Severinson Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25,

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25, MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2012-03-01 Handläggare TT Dnr 2012/246-MBR-197

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA AB GYLLENSVAANS MÖBLER KÄTTILSTORP FALKÖPINGS KOMMUN Uppdragsnummer: 10048690 Datum: 2004-10-12 Reviderad: Antal sidor: 17 Upprättad av:

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996.

[ UPPHÄVD ] Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996. Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996. Enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) skall genom sotning eldstäder och

Läs mer

Swedish Chapter - Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV

Swedish Chapter - Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV Swedish Chapter - Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV Malin T. Vester WSP Brand & Risk / kassör BIV Agenda: Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR (1996:4 och ändrad genom 2006:1) Allmän

Läs mer

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler BRANDSKYDD En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Torkel Danielsson Tomas Fagergren Daniel Larsson Martin Olander Gösta Sedin Urban Söderberg Jörgen Thor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

EKS 10. Daniel Rosberg Robert Jönsson

EKS 10. Daniel Rosberg Robert Jönsson EKS 10 Daniel Rosberg Robert Jönsson EKS 10 De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Övergångsperiod till 1 januari 2017 Fem nya konstruktionsstandarder tillkommit Ändringar i befintliga regler.

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer