AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN"

Transkript

1 AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: skisser Projektnr: Martin Möller: Göteborg BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Victor Hasselblads gata V FRÖLUNDA Telefon Telefax Org. nr: Runstensgatan LINKÖPING Telefon Telefax Org. nr: Sallerupsvägen MALMÖ Telefon Telefax Org. nr: Romansvägen NACKA Telefon Telefax Org. nr:

2 2 BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Detta dokument tas fram i samband med planerad ombyggnation av delar av Chalmers Maskin (M6). Denna utgåva upprättas i bygghandlingsskedet. För att uppfylla BBR 12 skall en relationshandling upprättas då ändringen är slutförd. Det är först då den, tillsammans med tillhörande brandskyddsritningar, utgör en brandskyddsdokumentation enligt BBR 12, kap. 5:12. Dokumentet bygger på ritningar upprättade av Jonsson Arkitektkontor, tidigare framtagna brandtekniska projekteringsanvisningar (Bengt Dahlgren AB) daterad DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Byggnadsdelarna utgörs konstruktionsmässigt av en relativt välavgränsad del av byggnaden. M6 är i två plan med kulvert i källarplan och fläktrum på det i övrigt oinredda vindsplanet. Aktuell byggnad är att betrakta som en Br2-byggnad. Panncentralen Lågdel Aktuella byggnadsdelar

3 3 Aktuell ändring är (övergripande): omstrukturering av kontorslokaler flytt av kemikalielab/laborationssalar till plan 1 ombyggnation till lunchrum plan 2 ändring till enbart kontorslokaler på plan 2 (ingen undervisning). byte/förbättringsåtgärder av el- och ventilationsinstallationer ny entré på plan 1 Huskroppen har betongbjälklag och till stor del oskyddat bärande stål. Brand- och utrymningslarm finns med detektion främst i korridorer och trapphus. Brandbelastningen förutsätts understiga 200 MJ/m 2, vilket får förutsättas för kontorsverksamhet. Övergripande kan det anses att endast en omdisponering av lokalerna i bygganden görs. Vidare krävs ingen bygglovsplikt (annat för ny entré) eller bygganmälan för aktuell ändring. Därmed anses att Boverket byggregler (BFS 1993:57) inte strikt kan utgöra krav, för denna ombyggnation, utan mer ses som en hänvisning på hur brandskyddet skulle kunna utformas (se även nedan avseende mindre avvikelser) Gällande regelverk som denna dokumentation hänvisar till är Boverkets byggregler, BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2005:17 (BBR 12) samt Byggnadsverkslagen och dess förordning (BVL och BVF). De delar som ändras skall dock uppfylla BÄR Allmänna råd 1996:4, ändrad genom 2004:1. Byggnaden har ett antal befintliga brister i brandskyddet som inte anses skäligt att återställa inom ramarna för denna renovering/ombyggnad. Alternativ utformning utförs i form av att byggnadens stombärverk bibehålls utan krav på ytterligare brandskydd (observera att R30/Br2 uppfylles ej), samt att man avsevärt förbättrar utrymningsförhållanden larmnivå samt bandcellsindelning. Räddningstjänstens insats kan förväntas inom normal insatstid, d.v.s. 10 minuter.

4 4 2. BRANDCELLSINDELNING / SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING Brandcellsindelning utförs enligt bifogade skisser, daterad Ny utrymningsväg anordnas i form av ett nytt trapphus genom att befintlig interntrappa som varit en del av plan 1 s brandcell utförs som egen brandcell och med ny dörr direkt till det fria. Vardera plan 1 och plan 2 sektioneras så att två brandceller per plan erhålls. Detta för att förbättra utrymningssituationen samt att underlätta insats för räddningstjänsten. Övriga brandceller: - Kemilaboratoriet, definieras som lokal för brandfarlig verksamhet, utförs i egen brandcell i lägst klass REI 60. Det fasta innertaket utgör gräns i EI 60, där de brandcellsskiljande väggarna ansluts mot detta. Dörrar EI 60-C. - Utrymningskorridor 1501 (plan 1) utförs som en egen brandcell. Glaspartier kan utföras i klass E30/EI30 beroende på strålningsnivån mot utrymmande personer. - Kulvert i plan 0 avskiljs från plan 1 i klass EI 60. Brandcellsgränser utgörs generellt av klass EI 30 med dörrar i lägst EI 30-C. Brandcellskiljande dörrar utförs generellt i klass EI / E 30-C (se brandskyddsskiss). Befintliga fläktrum på vinden är utförda i egna brandceller. Nya fläktrum utförs i lägst EI30 och oskyddad råspont i taket kläs med 1 lager gips i fläktrummet.. 3. YTSKIKT Takytor utförs generellt med ytskikt i lägst euroklass C-s2,d0 (klass II) fäst på euroklass A2-s1,d0 (obrännbart underlag) eller tändskyddande beklädnad. Väggytor i allmänhet utförs med ytskikt i lägst euroklass D-s2,d0 (klass III). Tak- och väggytor i lokal för brandfarlig verksamhet (kemilab) samt utrymningsvägar (trapphus, korridorer) utförs med ytskikt i lägst euroklass B-s1,d0 (klass I) fäst på euroklass A2-s1,d0 (obrännbart underlag) eller tändskyddande beklädnad med golvbeläggning i euroklass D fl -s1 (klass G).

5 5 4. BÄRFÖRMÅGA VID BRAND Dagens bärverk består bl a av oklassat stålfackverk som bär betongbjälklag. Kravet för en motsvarande nybyggd byggnad är R 30, vilket inte uppfylls i detta fall. I samråd med räddningstjänsten Storgöteborg (möte ) vidtas följande åtgärder som alternativ utformning för att förbättra utrymningssituationen och underlätta insats för räddningstjänsten: Trapphuset utförs som egen brandcell (EI30 med egen dörr till det fria ny entré). De två våningsplanen sektioneras så att två brandceller erhålls per plan. Befintligt brand- och utrymningslarm förbättras i aktuella delar. Detta innebär i princip ett heltäckande brandlarm med mindre toaletter som undantagna utrymmen. Utrymningslarm skall ge fullgod hörbarhet i samtliga lokaler där personer vistas mer en tillfälligt. Skyltning om husets begränsade brandskydd anordnas vid brandlarmcentral och särskild utrymningsrutin skall upprättas för dem som arbetar i huset. 5. UTRYMNING Utrymning sker generellt via trapphuset (brandtekniskt avskiljt) och därifrån direkt till det fria. Alternativ utrymning kan alltid ske från de olika brandcellerna, antingen via utrymningskorridor 1501 (plan 1), länkbyggnadens trapphus eller befintlig utrymningsväg via fönster och liststege för del av plan 2 (se bifogad brandskyddsskiss). Gångavstånd till utrymningsväg överstiger inte 45 meter där sammanfallande väg räknas med en faktor 1,5. För lab.delar i plan 1 är motsvarande längsta gångavstånd 30 meter där dubbel väg räknas med en faktor 2. Fri bredd i utrymningsvägar skall uppgå till minst 0,9 meter. Detta gäller hela vägen ut till det fria. Dörrar i och till utrymningsvägar skall ha en fri bredd på minst 0,8 meter. Dörrar i utrymningsvägar skall vara utrustade med öppningsfunktion som överbrygger samtliga låsfunktioner, vred accepteras. Ev nya dörrar med nattlåsning förses med förregling mot väsentlig funktion, t.ex. belysning. 6. LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Ventilationssystemet utförs så att brand och brandgasspridning mellan brandceller avsevärt försvåras. Detta kan utföras med separata system för varje brandcell, brandgasspjäll eller brand-/brandgasspjäll. Brandspridning mellan brandceller förhindras genom att kanalgenomföringar i brandcellsgräns isoleras/byggs in till motsvarande klass som genombruten byggnadsdel. Förvaringsskåp för brandfarlig vara skall kopplas till allmänventilationen för att bli välventilerat.

6 6 Imkanaler för kök eller pentry erfordras inte då endast mikrovågsugnar finns för uppvärmning/tillagning. Från dragskåp skall imkanalen utföras i EI 60 i icke betjänande lokal där brännbara gaskoncentrationer kan förekomma. Dragskåp utförs enlighet med starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1, Svenska Elektriska Kommissionens handbok SEK Handbok 426, Gaser AFS 1997:7. Detta innebär bl.a. krav avseende: - Täthet - Luftflöde - Elektrisk utrustning - Arbetsytans utformning i dragskåpet 7. SLÄCKUTRUSTNING Släckutrustning ses över i samband med projektet och kompletteras vid behov. Längsta gångavstånd till en handbrandsläckare/ inomhusbrandpost skall inte överstiga 25 meter. 8. ÖVRIGA BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER Brand- och utrymningslarm Byggnaderna har idag ett automatiskt brandlarm (anordning som upptäcker brand). Ytor som övervakas är främst korridorer och passager. Detta larm kompletteras upp enligt SBF 110:6. Detta innebär i praktiken att ett heltäckande brandlarm installeras med mindre toaletter och dylikt som undantagna utrymmen. Utrymningslarmet utgörs av ringklockor. Utrymningslarmet startas vid det automatiska brandlarmet. Utrymningslarmet kan även startas manuellt via larmtryckknappar. Hörbarheten hos utrymningslarmet skall vara minst 15 db(a) över normal ljudnivå i lokalerna, dock lägst 65 db(a). Utrymningslarmet skall ge fullgod hörbarhet i samtliga lokaler där personer vistas mer en tillfälligt. Vägledande markeringar Utrymningsvägar skyltas med belysta eller genomlysta vägledande markeringar med minst 60 minuter bibehållen funktion vid strömbortfall. Placering skall vara ovan samtliga dörrar/fönster för utrymning. Vägledande markering utformas enligt AFS 1997:11.

7 7 9. ANORDNINGAR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN Skyltning om husets begränsade brandskydd anordnas vid brandlarmcentral och särskild utrymningsrutin skall upprättas för dem som arbetar i huset. 10. BRANDFARLIG VARA Hantering av brandfarlig vara utförs enligt Sprängämnesinspektionens, SÄI s föreskrifter. Klassningsplan är upprättad. Klassningsplanen ligger till grund för val och placering av elinstallationer och är upprättad enligt SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden - Riskområden med explosiv blandning. 11. KONTROLL- OCH UNDERHÅLL Kontroll- och underhållsrutiner är en förutsättning för att byggnadens brandskyddsfunktioner i händelse av brand skall kunna upprätthållas. Det åligger fastighetsägaren att tillse att dessa rutiner efterlevs. Tas fram i samband med relationshandlingen.

8

9

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

BYGGHANDLING BRANDSKYDD

BYGGHANDLING BRANDSKYDD FSD projekt nr 2112-020 GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2012-03-22 Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen Verksamhetsutvecklingsavdelningen Liselotte Jonsson Säkerhetsstrateg 040-675 30 04, SMS 0768-87 01 06 liselotte.jonsson@skane.se Datum 2011-02-28 1 (32) Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd H:\PTS-Brand

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik Lunds Tekniska Högskola 9269 Lunds Universitet Brandteknik Brandteknisk riskvärdering av SOCIETETSHUSET I VARBERG Höstterminen 2005 Skrivet av: Teresia Gustafsson Henric Gustavsson Mattias Svanström Hanna

Läs mer

Analys av risker avseende personsäkerhet och brand vid läkemedelsproduktion AstraZeneca Södertälje

Analys av risker avseende personsäkerhet och brand vid läkemedelsproduktion AstraZeneca Södertälje Analys av risker avseende personsäkerhet och brand vid läkemedelsproduktion AstraZeneca Södertälje Henrik Rosenqvist Joel Wikström Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer