REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20"

Transkript

1 Stockholm, REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2011:26). En reviderad version av BBR har därefter utkommit från Boverket, benämnd BBR 20 (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2013:14). Den nya utgåvan av BBR påverkar innehållet i Byggvägledning 6. Föreliggande dokument syftar till att kortfattat sammanfatta vilka stycken i handboken som påverkas av de ändrade reglerna. Tillkommande eller förändrad handbokstext anges så som kursiv. Utgående text anges genomstruken. Vissa förändringar kan även beskrivas i löpande text. Observera att vissa av de standarder, litteratur m.m. som det refereras till i handboken har reviderats sedan utgåva 5b av byggvägledning 6 gavs ut. I föreliggande dokument har inte hänvisningar till sådana dokument uppdaterats (med vissa enstaka undantag). Läsaren ombeds att studera den senaste utgåvan av de dokument som det hänvisas till i handboken. 1 Inledning övergripande brandskyddskrav (EU/PBL) Sid. 9. En reviderad version av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler har givits ut, benämnd RA-FS 2013:4. Sid. 9. Hänvisning sker även till Boverkets allmänna råd (2012:12 med ändringar t.o.m. 2013:13) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS 2. 2 Inledning (BBR kap 5) Falun Gävle Karlstad Malmö Stockholm Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr Stockholm Telefon/Fax Internet Organisationsnummer Innehar F-skattebevis

2 3 Allmänna förutsättningar (BBR 5:1) Sid Det allmänna rådet i BBR5:12 har ändrats: I BBR 19 hänvisades till Boverkets Handbok om Brandbelastning, vilket i BBR 20 har ersatts med en hänvisning till Handbok om brandbelastning, Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE. 4 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar (BBR 5:2) Sid. 29. Ett tillägg till det allmänna rådet i BBR5:214 har gjorts: Regler om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sid. 38. En ändring av det allmänna rådet i BBR5:231 har gjorts: Regler om byggprodukter med bestyrkta bedömda egenskaper framgår i avsnitt 1:4. Sid. 39. Ett tillägg till det allmänna rådet i BBR5:231 har gjorts genom att en ny beteckning anges: -Motstånd mot sotbrand, klass G Sid. 44. Hänvisningen rörande brandbelastning i det allmänna rådet i BBR 5:233 har ändrats och lyder numera: Brandbelastning bör beräknas enligt Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE. Utrymmet bör motsvaras av en brandcell. (BFS 2013:14) Sid. 44. Eftersom hänvisning numera sker till BBRBE och inte som tidigare till Boverkets handbok brandbelastning så påverkas tabell 4:7 på sidan 44. Tabell enligt nedan gäller: Tabell 4:7. Variabel brandbelastning för olika verksamheter (utdrag ur Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE). Verksamhet Arkiv 1900 Bibliotek 1800 Biltillverkning 220 Biograf 370 Bostad 750 Hotellrum 400 Keramik och glasindustri % fraktil Sida 2 (8)

3 Kontor 520 Lager av icke brännbart material 200 Metallförädling 210 Metallindustri 420 Parkeringshus 400 Restaurang 600 Shoppingcentrum, exkl. lagerutrymmen 750 Sjukhus (rum) 360 Skola 450 Teater 370 Tillverkning av elektroniska komponenter 330 Trä- och plastförädling 420 Sid. 56. Följande text i det allmänna rådet i BBR 5:2512 har ändrats: Utrymningslarm med talade meddelanden kan verifieras enligt SS-EN och SS- EN Hörbarhet Taluppfattbarheten kan verifieras enligt pren SS-EN För ett talat meddelande bör ett STI-värde talöverföringsindex, STI på minst 0,55 uppnås. 5 Möjlighet till utrymning vid brand (BBR 5:3) Sid. 84. Text som behandlar sammanfallande gångväg till två oberoende utrymningsvägar har ändrats i det allmänna rådet i BBR 5:331. Stycket lyder numera: Om gångvägen till två av varandra oberoende utrymningsvägar delvis sammanfaller eller kan sammanfalla, räknas den gemensamma delen 2 gånger den verkliga längden. I bostäder i verksamhetsklass 3 och lokaler i verksamhetsklass 1, samt i garage, räknas dock den gemensamma delen endast 1,5 gånger den verkliga längden. I BBR 19 gällde en faktor 2 för andra verksamheter än kontor i verksamhetsklass 1. Sid. 85. Tabell har ändrats enligt följande: Det exempel som anges för 60 meters gångavstånd har ändrats: Vissa lokaler inom verksamhetsklass 1* som betongvarufabriker, mekaniska verkstäder, bryggerier. * Se Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE. Sida 3 (8)

4 Sid Följande stycke i det allmänna rådet i BBR 5:335 utgår: Dörrar i utrymningsvägar som betjänar utrymmen i verksamhetsklass 4, 5A och 5C bör vara försedda med anordningar som gör det möjligt för personer att återvända efter passage. Detta gäller inte gästrum i verksamhetsklass 4. Denna möjlighet bör också finnas då utrymningsvägen nås genom en passage till en utrymningsväg i en annan lokal samt för dörrar inom utrymningsväg. Dörrar som leder ut till säker plats i det fria behöver inte vara försedda med en sådan anordning. Ovanstående text har ersatts med följande: Dörrar inom utrymningsväg och dörrar för utrymning genom annan lokal bör vara försedda med anordningar som gör det möjligt för personer att återvända efter passage. Detsamma gäller dörrar till utrymningsvägar i verksamhetsklass 4, 5A, 5B och 5C med undantag av gästrum i verksamhetklass 4. Dörrar som leder ut till säker plats i det fria behöver inte vara försedda med en sådan anordning förutom i verksamhetsklass 5A. Ändringen ovan innebär att VL 37 påverkas. Verksamhetsklass 5B (behovsprövade särskilda boenden, se sidan 31 i handboken) ska räknas upp bland de lokaler där krav på återinrymning finns. Vidare behöver det läggas till att krav på återinrymning finns för utrymningsdörrar i fasad i förskolor. Detta beroende på att personal kan behöva återvända in i byggnaden för att hjälpa ytterligare barn att utrymma. Sid Text i det allmänna rådet i BBR5:354 har ändrats enligt följande: I byggnader med flera plan som är avsedda för minst nio gäster eller med minst fem gästrum bör utrymmen i verksamhetsklass 4 förses med utrymningslarm som kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm. I byggnader med verksamhetsklass 4 i enbart markplan som har utgång direkt till det fria från varje gästrum kan istället förses med brandvarnare och manuellt aktiverat utrymningslarm. Larmknappar bör finnas på varje plan och vara placerade vid lättåtkomliga platser samt i receptionen. 6 Skydd mot uppkomst av brand (BBR 5:4) Sid Det allmänna rådet i BBR5:4223 har ändrats: För öppna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas så att det horisontella avståndet från eldhärdens centrum mitten av eldhärdens bakre del till oskyddat brännbart golv är minst 1,0 m. Från en större öppen eldhärd bör eldstadsplanet dessutom alltid sträcka sig minst 0,3 m framför eldstaden. Sid Det allmänna rådet i BBR5:427 har ändrats: En panna eller flera pannor för fast eller flytande bränsle, vars sammanlagda märkeffekt överstiger 60 kw bör installeras i avskilt pannrum. Sida 4 (8)

5 7 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader (BBR 5:5) Sid Det allmänna rådet i BBR5:521 har ändrats genom att beteckningen d0 har lagt till på en plats: I bostäder i verksamhetsklass 3 och lokaler och bostäder i verksamhetsklasserna 4 och 5 bör sådana material i byggnadsdelar skyddas av en beklädnad i brandteknisk klass K 2 10/B-s1,d0. Sid Det allmänna rådet i BBR5:522 har ändrats och lyder numera: I byggnader i klass Br3 bör takytor och väggytor ha ytskikt enligt följande: a) Utrymningsvägar i verksamhetsklass 4 och 5A bör ha ytskikt av klass B-s1,d0 på takytor och lägst klass C-s2,d0 på väggytor. Ytskikten bör fästas på material av A2- s1,d0 eller på beklädnad i klass K 2 10/B-s1,d0. Tidigare gällde stycket ovan även för verksamhetsklass 5C (lokaler för hälso- och sjukvård). Sid Text om garage i föreskriftstexten i BBR 5:523 har ändrats enligt följande: - större garage som inte tillhör småhus Text rörande ytskikt i BBR 5:523 begränsas alltså till vissa typer av garage. I BBR 19 gällde motsvarande text för garage generellt. Detta påverkar även text under VL 8 på sidan 140 och 141 i handboken. Se nedan vad som avses med större garage. Sid Det allmänna rådet i BBR 5:523 har försetts med följande förtydligande text: Med större garage avses garage som är större än 50 m 2. Sid I det allmänna rådet i BBR 5:531 hänvisas numera till Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE. Att hänvisning numera sker till BBRBE påverkar texten i VL 23. BBRBE anger att i nedanstående lokaler kan en brandbelastning på under 800 MJ/m 2 tillämpas vid förenklad dimensionering: Biograf, restaurang och teater i verksamhetsklass 2 Kontor i verksamhetsklass 1 Lokaler i verksamhetsklass 5 Personbilsgarage oberoende av verksamhetsklass Skolor och livsmedelsbutiker i verksamhetsklass 2A och 2B Utrymmen i verksamhetsklass 3, 4 och 5B För betongvaruindustri och bryggeri i verksamhetsklass 1 kan, enligt BBRBE, en brandbelastning på under 250 MJ/m 2 tillämpas. För shoppingcenter i verksamhetsklass 2A och 2B gäller en brandbelastning på mellan 800 MJ/m 2 och 1600 MJ/m 2. För arkiv, Sida 5 (8)

6 bibliotek, lager och utrymmen i verksamhetsklass 6 gäller en brandbelastning på över 1600 MJ/m 2. Sid Viss text i BBR 5:546 har flyttat från föreskrift till allmänt råd. Föreskriftstexten lyder numera: Dörrar till lägenheter får utformas utan dörrstängare om anslutande utrymme delas upp med avskiljande konstruktion så att varje sådant utrymme ansluter till höst åtta lägenheter ett begränsat antal rum ansluter till gemensamma utrymmen. Sid Det allmänna rådet i BBR 5:546 har ändrats enligt följande: Anslutande utrymme Gemensamma anslutande utrymmen kan t.ex. vara korridorer inklusive dagrum och kök. Lägenhetsdörr kan utformas utan dörrstängare om högst åtta lägenheter ansluter till sådana gemensamma utrymmen. Avskiljande konstruktion mellan anslutande utrymmen bör utformas i lägst brandteknisk klass E 15 med dörrar i klass E 15-C. De ändringar i föreskriftstext och allmänt råd som anges ovan innebär att begränsningen till maximalt åtta rum har flyttats från föreskriftstext till allmänt råd. Sid Det allmänna rådet i BBR 5:551 har ändrats: Ytterväggar uppfyller föreskriftens krav i punkt 3 om de utförs i lägst klass A2-s1,d0. Som alternativ kan kraven uppfyllas genom att ytterväggen kläs utvändigt med material med en fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2 och om något av följande villkor är uppfyllda Sid Det allmänna rådet i BBR 5:551 har ändrats: - byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt släcksystem samt att ytterväggen fasadytan i bottenvåningen utförs i material i lägst A2-s1,d0, Sid Det allmänna rådet i BBR 5:551 har ändrats: Ytterväggskonstruktion som klarar provning enligt SP FIRE 105 utgåva 5 med förutsättningarna nedan uppfyller punkt 1, 2, 3 och 4 av föreskriften. Ändringen påverkar VL 69, 70 och 74. Sida 6 (8)

7 Sid Tabell 5:553 har ändrats avseende krav på fönster i innerhörn och höjdled: Tabell 5:553 Exempel på utformning av fönster i ytterväggar som vetter mot varandra eller placeras ovanför varandra i höjdled. Detta gäller mellan brandceller med krav motsvarande EI60 eller lägre. Inbördes placering Fönster i motstående (parallella) ytterväggar Fönster i innerhörn i övrigt Fönster placerade ovanför varandra i höjdled Avstånd (m) mellan fönster Utformning ytterväggar < 5,0 Ett fönster i klass E 30 eller båda i E 15 5,0 < 2,0 Ett fönster i klass E 30 eller båda i E 15 2,0 < 1,2 Ett fönster i klass E 30 eller båda i E 15 1,2 Ändringarna ovan påverkar VL 78 och Skydd mot brandspridning mellan byggnader (BBR 5:6) 9 Möjlighet till räddningsinsatser (BBR 5:7) Sid Följande tillägg har gjorts till det allmänna rådet i BBR 5:732: Om röklucka installeras i trapphus bör den fria (geometriska) arean vara minst 1 m 2 i byggnader med högst åtta våningsplan. Sid Text i allmänt råd i BBR 5:732 som tidigare enbart har gällt Br1-byggnader gäller numera alla byggnadsklasser. Lydelsen är numera: Källare i en byggnad i klass Br1 ska förses med brandgasventilation eller motsvarande. Ändringen påverkar VL 13 och 15. Sid Följande text i det allmänna rådet i BBR 5:732 har ändrats: I källare kan en lösning som motsvarar brandgasventilation även vara andra öppningar såsom fönster eller andra öppningar mot det fria. De bör I Br1 byggnader bör de finnas i en sådan omfattning att trapphus inte behöver utnyttjas för ventilation av brandgaser. För småhus kan brandgasventilation via invändig trappa anses uppfylla föreskriften. Ändringen påverkar VL 13 och 15. Sida 7 (8)

8 Sid Följande text i det allmänna rådet i BBR 5:734 har ändrats: Den hiss som utformas som räddningshiss bör vara den som enligt 3:144 kan rymma en sjukbår. Hiss som utformas som räddningshiss bör kunna rymma en sjukbår enligt mått i avsnitt 3: Bärförmåga (EKS) Observera dock att brandbelastning numera beräknas i enlighet med Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE. 11 Krav på brandskydd vid ändring av byggnader (BBR 5:8) 12 Krav på brandskydd under byggtid 13 Typlösningar för olika typer av trapphus 14 Typlösningar för vanliga byggnadsobjekt Krav på brandgasventilation av källare har tillkommit för VL 1, VL 7 och VL 9. Bilaga 2 BBRAD har uppdaterats. Den senaste utgåvan, vid datumet för upprättandet av föreliggande dokument, benämns BBRAD 3. Sida 8 (8)

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 Utformnings- och utförandeanvisningar för imkanaler Branschrekommendation fluetec 1 Förord 3 1. Omfattning 3 2. Normativa hänvisningar 3 3. Klassificering av imkanaler 5 4. Imkanalens

Läs mer

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd

Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd Pontus Olsson & Johan Skårman Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och Riskhantering

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv 2012-09-27 2004-04-26 ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet

Läs mer

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand FoU rapport Tid för utrymning vid brand Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter skrivna av såväl externa författare som av verkets

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Fall 08 Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Erik Ullsten Karl-Johan Svensson copyright Karl-Johan Svensson och Erik Ullsten Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Lars Ilshammar 2011-01-13. Lokalprojektet utgångspunkter och behov. Sammanfattning

Lars Ilshammar 2011-01-13. Lokalprojektet utgångspunkter och behov. Sammanfattning Lars Ilshammar 2011-01-13 Lokalprojektet utgångspunkter och behov Sammanfattning Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek söker nya lokaler för den verksamhet som idag bedrivs i centrala Stockholm. De nya

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer