Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21"

Transkript

1 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande... 2 Allmänhetens frågestund... 4 Information från kommunrevisionen om risk-och sårbarhetsanalys och granskningsplan för Vindkraftpark Kullboarp i Vetlanda och Eksjö kommuner... 6 Placering av fonder för bättre avkastning, motion yttrande... 8 Inrättande av tjänst för att bistå vid ansökningar om EU-medel, initialt till landsbygdens företagare i Eksjö kommun motion Parkeringsplats i Lyckeberg medborgarförslag Höglandets Samordningsförbund, årsredovisning Höglandets Kommunalförbund, årsredovisning Amorteringsfritt , Eksjö Kommunfastigheter Kommunikationspolicy Ansvar för kommunfullmäktiges program Tillsättning av tillfällig beredning för att ta fram ett Integrationspolitiskt program för Eksjö kommun Investeringsbudget 2015 samhällsbyggnadssektorn Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, revisionsrapport Budgetuppföljning med kvartalsrapport per Årsredovisning 2014 med revisionsberättelse för Emilkraften Flytt av boulebanor från Vildparken till Järnvägsparken - Medborgarförslag.. 26 Avsägelse av uppdrag Stefan Krantz Avsägelse av uppdrag Sven Nilsson (M) Fotbollsmål på lekplatsen vid Vinkelgatan, Eksjö - medborgarförslag... 29

2 Kommunfullmäktige (29) Sammanträde med Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset Eksjö, kl ande Anders Gustafsson (M), ordförande Ingbritt Martinsson (C) GunBritt Henning (S) Diana Laitinen Carlsson (S) Annelie Hägg (C) Tomas Erazim (M) Johan Starck (S) Lennart Nilsson (C) Peter Karlsson (M) Malin Jakobsson (S) Ulf Svensson (SD) Håkan Dufva (KD) Jonas Nilsson (S) Lea Petersson (MP) forts. Utses att justera Nils-Åke Friman (MP) och Bo-Kenneth Knutsson (C) Justeringens plats Stadshuset, Eksjö kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare Anneli Gustafsson Ordförande Anders Gustafsson Justerande.. Nils-Åke Friman. Bo-Kenneth Knutsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Anneli Gustafsson

3 Kommunfullmäktige (29) forts. Per Sixtensson (C) Annelie Sjöberg (M) Birgitta Johansson (S) Maria Havskog (C) Mikael Andreasson (S) Anita Karlsson (SD). Björn Alm (M) Anders Pansell (KD) förhindrad. Ersättare Kristoffer Martinsson (KD) Peter Sjöstrand (S) Stellan Johnsson (C) Carina Lindström (M) förhindrad. Ersättare Jan Lindholm (M) Sven-Olov Lindahl (FP) Christina Bladh (S) Nils-Åke Friman (MP) Bo-Kenneth Knutsson (C) Viking Ottosson (S) Marie-Louise Gunnarsson (M) förhindrad. Ersättare Rolf Abelsson (M) Elisabeth Werner (SD) Ronny Jakobsson (S) Sylvia Karlsson (C) Ingegerd Axell (S) Mats Danielsson (M) Nils-Gunnar Karlsson (KD) Bengt Koltman (C) Lars Aronsson (S) Kerstin Robertson (M) förhindrad. Ersättare Ronnie Gustafsson (M) Malin Garpevik (S) förhindrad. Ersättare Lennart Gustavsson (S) Sandra Mulaomerovic (C) förhindrad. Ersättare Lena Carlsson (C) Eva Ekenberg (MP) Mats Svensson (SD) Bo Bergvall (S) Ulf Björlingson (M) Ulf Bardh (C) Stig Axelsson (S) Magnus Berglund (KD) Övriga deltagare Anneli Gustafsson, föredragande och sekreterare Stig Andersson, Kommunrevisionen Per Ihse, Kommunrevisionen Lars-Olof Egbäck, Kommunrevisionen Tore Sand, Kommunrevisionen Torbjörn Bengtsson, Deloitte Stefan Elm, kommundirektör

4 Kommunfullmäktige (29) Kf 217 Allmänhetens frågestund Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. Jan Ekwall, Eksjö, ställer frågan om hur beredning av översiktsplan går till och vem som beslutar om den. Per Sixtensson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, informerar om att översiktsplanen en gång per mandatperiod ska aktualitetsprövas. Under våren har sex dialogmöten hållits. Materialet ska redovisas för Samhällsbyggnadsnämnden i juni, som då tar beslut om eventuell revidering av planen. Allt material från dialogmötena finns på Eksjö kommuns webbsida; Samhällsbyggnadssektorn bereder översiktsplanen. om eventuella ändringar i översiktsplanen. Jan Ekwall ställer frågan om samma rutiner gäller för beredning/ändring av vindbruksplan. Per Sixtensson informerar om att vindbruksplanen som upprättades 2012 har utgjort underlag för den översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i september Ändringar av vindbruksplanen bereds av samhällsbyggnadssektorn, men beslutas av kommunfullmäktige. Jan Ekwall föreslår avslutningsvis att diket på Rv 40 mittemot den planerade bilaffären/bilverkstaden, täcks igen och dräneras så att det blir en uppsnyggning av utfarten från Eksjö. Lars-Evert Björck, Hult ställer en fråga om hur stor budgeten är för kommunens Idrottsgala? Vidare ställer han en fråga om vilka ekonomiska resurser kommunen har för kommunbygderådet? Björn Alm (M) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden informerar om att anslaget för Idrottsgalan uppgick till ca kr. Svaret på frågan om kommunbygderådet lämnas vid nästa sammanträde. Jörgen Dalsjö, Eksjö, ställer en fråga om kommunens hantering av budgivning på fastigheten i Bänarp 4:3. Han vill ha information om grunderna för kommunens ändrade ställningstagande att återta lämnat bud på fastigheten, liksom riktigheten i att två personer (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande) kan ändra kommunens beslutade ställningstagande. Annelie Hägg (C) kommunstyrelsens ordförande, redogör för hur kommunen har agerat, och vilka motiv som låg till grund för att ta tillbaka kommunens bud. Diana Laitinen Carlsson, (S) oppositionsråd, redogör för hur hon anser att frågan har hanterats av kommunen. Diana Laitinen Carlsson delar Jörgen Dalsjös besvikelse och frustration över hur frågan har hanterats.

5 Kommunfullmäktige (29) Kf 218 Information från kommunrevisionen om risk-och sårbarhetsanalys och granskningsplan för 2015 Inga beslut fattas. Kommunrevisionens ordförande Stig Andersson (S), informerar om revisonens uppgift att granska kommunens verksamhet. Det är kommunfullmäktige som utser revisorer, på förslag av de politiska partierna. Revisionen är ett lokalt demokratiskt organ, som har rätt att anlita sakkunnigbiträden. Torbjörn Bengtsson, sakkunnigt biträde från Deloitte, redovisar kommunens nettokostnader per invånare för olika verksamheter, jämfört med länet och riket. Underlaget utgör grund för innehållet i revisionens granskningsplan av kommunens verksamheter. sunderlag Information från kommunrevisionen

6 Kommunfullmäktige (29) Kf 219 Dnr , Vindkraftpark Kullboarp i Vetlanda och Eksjö kommuner att enligt miljöbalken 16:4 tillstyrka ansökan från Green Extreme AB om att etablera ett vindkraftverk i Håkarp 2:1, Eksjö kommun. Företaget Green Extreme planerar att placera ett vindkraftverk i Håkarp 2:1, Eksjö kommun. Fastigheten ligger nära gränsen till Vetlanda kommun och vindkraftverket ska i så fall ingå i planerad vindkraftpark benämnd Kullboarp i Vetlanda kommun. Green Extreme AB:s tillståndsansökan var svår att överblicka, varför de av Eksjö och Vetlanda kommuner uppmanades att komplettera densamma. Förslag till yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet har upprättats vid samhällsbyggnadssektorn. Av yttrandet framgår bland annat följande. Buller från verken får inte överskrida 40 db(a) vid bostäder. Det bör inte heller tillåtas att verk uppförs närmare bostäder, men körs på ett lägre effektuttag för att klara bullergränserna. Den sannolika skuggtiden bör hållas under 8 timmar per år. I annat fall bör verken utrustas med avkopplingsautomatik för att minska skuggtiden. Av de 12 bullerberäkningar som presenterats, är det endast 3 som klarar gällande bullerkrav. Endast beräkning nummer 2 som medger att ljudnivån understiger 40 db(a) vid bostäder, bedöms möjligt att arbeta vidare med. I den presenterade skuggberäkningen visar samtliga placeringsalternativ att mellan 6 och 20 bostadsfastigheter utsätts för skuggpåverkan mer än 8 timmar per år eller mer än 30 minuter per dag. Fastigheter som utsätts för 30 minuters skugga per dag, eller strax därunder, har inte redovisats. Skuggtider bedöms kunna avhjälpas via en reglering i verken, men detta bör tydligt framgår i tillståndsansökan. Eksjö kommuns yttrande avser endast ett verk (benämnt nummer 1) som är lokaliserat i Eksjö kommun på fastigheten Håkarp 2:1. Bedömningen är dock att samtliga fyra verk som ingår i det norra området kan ha viss påverkan på naturmiljön i Eksjö kommun. Lokalisering i förhållande till både Eksjö och Vetlanda kommuners översiktsplan gör gällande att vindförhållandena i det norra området kan betraktas som lämpliga för vindbruk.

7 Kommunfullmäktige (29) Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Sixtensson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. sunderlag Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet i Eksjö och Vetlanda kommuner, daterat Samhällsbyggnadsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut SbS

8 Kommunfullmäktige (29) Kf 220 Dnr Placering av fonder för bättre avkastning, motion yttrande att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av förvaltade fonder, samt där det är möjligt och lämpligt, arbeta för sammanslagning, annat samarbete eller permutation för att medlen i större utsträckning kan användas i enlighet med instiftarnas intentioner, att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av kommunens finansierings- och placeringspolicy, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 101, beslutat att remittera rubricerad motion från Håkan Dufva (KD) till kommunstyrelsen. Håkan Dufva (KD) framhåller i motionen att förvaltningskostnad/revision är orimligt hög till de utdelningsbara summor som avkastningen medger. Han föreslår därför att en utredning görs med tanke på nämnda kostnader. Finns det möjlighet att placera dessa fonder säkert men ändå med bättre avkastning? I beredningen av motionen har diskussion förts med motionären, samt med revisor för de fonder som kommunen förvaltar. Motionen behandlar två områden, dels kostnaden för förvaltning och revision av fonderna, och dels avkastningen och placeringspolicyn för fondernas kapital. Kommunen förvaltar och administrerar 31 fonder med ett totalt kapital om 6,8 mnkr. Kostnad för förvaltning och revision är inte beroende av avkastningen. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen tillhandahåller bokföringsprogram och lägger ned 76 timmar om året i förvaltning och administration kring fonderna. För den tjänsten debiterar kommunen fonderna årligen totalt 5 tkr plus moms. Storleken på förvaltningsavgiften har inte förändrats på minst 17 år. Kostnaden för revision debiteras faktiskt nedlagd tid för revisorn, vilket motsvarat kr per år de senaste åren. Kostnaden för förvaltning och revision fördelas på de olika fonderna efter storleken på kapitalet i fonderna, vilket innebär att förvaltningsavgiften är mellan 6 kr för den minsta och drygt kr för den största fonden, revisionskostanden något lägre.

9 Kommunfullmäktige (29) Revisonskostnaden som debiteras fonderna är självkostnad. Kommunens kostnad för förvaltning överstiger den debiterade kostnaden, vilket innebär att fondernas förvaltning idag subventioneras av kommunen med uppskattningsvis kr. Motionären vill se en minskad förvaltningskostnad så att mer av avkastningen kan delas ut. En möjlig åtgärd i linje med motionen skulle vara att kommunen helt subventionerar förvaltnings- och revisionskostnaden för fonderna, en ökad kostnad för kommunen om ca kr per år. Huvudprincipen har i andra sammanhang varit att skattekollektivet inte ska bekosta sådant som hör till annat kollektiv, eller som i detta fall, att förvaltning och revision av de skänkta pengarna inte ska belasta skattekollektivet. Ytterligare subvention av förvaltningen av fonderna är inte att rekommendera, utan nuvarande kostnad om 5 tkr/år föreslås kvarstå tillsammans med faktiskt revisionskostnad. Fonderna har också kostnader för avgifter till länsstyrelsen, 200 kr/år och fond, samt kostnader för eventuell annonsering med mera. Flera fonder har ändamål som, på grund av förändringar i samhället, är svåra att uppfylla. Det finns också flera fonder med snarlika ändamål. En översyn av fonderna för att se om möjlighet finns i några fall till hopslagning, annat samarbete eller permutation skulle kunna innebära att medlen i större utsträckning kan användas i enlighet med instiftarnas intentioner. Fondernas kapital är i huvudsak placerade på bankkonto och med den senaste tidens låga ränteläge har avkastningen också blivit betydligt lägre än den historiskt sett brukar vara. Medlen är placerade enligt finanspolicyn som kräver att medlen placeras med säkerhet motsvarande bankräkning. Undantaget är aktier som hos en fond initialt fanns som kapital i fonden. Om medlen ska placeras på annat sätt med möjlighet till bättre avkastning krävs att kommunens finanspolicy förändras. Med anledning av ränteutvecklingen den senaste tiden bör en översyn av kommunens finanspolicy göras och ställning tas för vilken avvägning mellan möjlig avkastning och säkerhet som ska gälla för placerade medel. sunderlag Motion från Håkan Dufva (KD), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 101 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Ledningsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut H Dufva, Eksjö Ks Ekonomiavd

10 Kommunfullmäktige (29) Kf 221 Dnr Inrättande av tjänst för att bistå vid ansökningar om EUmedel, initialt till landsbygdens företagare i Eksjö kommun motion att notera att förslaget om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare finns med i förvaltningens äskande och därför får ingå i den ordinarie budgetprocessen för 2016, samt att därmed anse motionen besvarad. Birgitta Johansson (S), Lars Aronsson (S) och Diana Laitinen Carlsson (S) framför i en motion angående inrättande av tjänst för att bistå vid ansökningar om EU-medel initialt till landsbygdens företagare i Eksjö kommun, att en kommunal tjänst inrättas, med syfte att bistå både kunskapsmässigt och praktiskt vid ansökningar om EU-medel. En sådan tjänst kan på sikt bli självfinansierad, under förutsättning att kostnad för denna administration läggs in i ansökan. Att vara verksam som lantbrukare eller småföretagare på landsbygden innebär att man, under vissa förhållanden, kan ansöka om EU-stöd för sin verksamhet. Det innebär dock att man måste utforma ansökan på rätt sätt, vilket kan vara både tidskrävande och komplicerat. Många, som skulle kunna få EU-stöd för sin verksamhet, avstår därför från att ansöka. En landsbygdsutvecklare ska vara informerad och uppdaterad i de olika stöd som finns för företagen att söka, skriver ansökningar och redovisar avslutade projekt. Landsbygdsutvecklaren kan samordna aktiviteter på landsbygden och upprätthålla ett landsbygdstänkande i den egna kommunala organisationen så att landsbygden får bästa förutsättningar för att utvecklas. Yrkande Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Björn Alm (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

11 Kommunfullmäktige (29) sunderlag Motion från B Johansson (S), L Aronsson (S) och D Laitinen Carlsson (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut Näringslivschefens tjänsteskrivelse, daterad Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Budgetberedn

12 Kommunfullmäktige (29) Kf 222 Dnr Parkeringsplats i Lyckeberg medborgarförslag att med vidtagna åtgärder förklara medborgarförslaget bifallet. Linda Pilefeldt, Eksjö, påtalar i medborgarförslag daterat , att det saknas offentliga parkeringar i Lyckeberg, och anser att detta ställer till oordning, eftersom bilar parkeras utmed gatorna, vilket bland annat medför problem vid snöröjning. Vidare saknar boende i området en besöksparkering. Det har tidigare funnits en parkeringsplats i området. Förslagsställaren önskar att det på den platsen anordnas en ny parkering. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 248, att genomföra en enkätundersökning bland boende vid Forsgrensgatan i Lyckeberg om behovet av besöksparkering. Av de svar som kom in framgår att ungefär hälften önskar att en parkeringsplats skapas, medan andra hälften inte anser att en sådan behövs. Resultatet visar vidare att de flesta som önskar ytterligare parkering, vill att den anläggs på samma yta som tidigare. Samhällsbyggnadsutskottet har därefter beslutat att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att återställa del av tidigare bilparkering mellan Forsgrensgatan och fastigheten Hinken 2. sunderlag Medborgarförslag från L Pilefeldt, daterat Kommunfullmäktiges beslut , 154 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 226 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 248 Sammanställning enkätundersökning, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Förslagsställaren SbS

13 Kommunfullmäktige (29) Kf 223 Dnr 2015-KLK0124 Höglandets Samordningsförbund, årsredovisning 2014 att godkänna årsberättelse 2014 för Höglandets Samordningsförbund, samt att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund, och enskilda ledamöter i detta organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret Diana Laitinen Carlsson (S) och Tomas Erazim (M) anmäler jäv. Höglandets Samordningsförbund bildades och består av Höglandskommunerna, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och rehabilitering i allmänhet. Årsredovisning för 2014 har upprättats. Utsedda revisorer tillstyrker i revisionsberättelse, daterad , att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret sunderlag Årsredovisning för Höglandets Samordningsförbund, daterad Revisionsberättelse, daterad Ledningsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut Höglandets Samordningsförbund

14 Kommunfullmäktige (29) Kf 224 Dnr 2015-KLK0090 Höglandets Kommunalförbund, årsredovisning att godkänna upprättad årsredovisning 2014 för Höglandets Kommunalförbund, samt att bevilja Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret Annelie Hägg (C), Bo Bergvall (S) och Tomas Erazim (M) anmäler jäv. Direktionen för Höglandets Kommunalförbund har , 27, godkänt upprättat förslag till Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet. Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten godkänns. sunderlag Årsredovisning 2014 för Höglandets Kommunalförbund Revisionsberättelse, daterad Direktionsbeslut fört vid sammanträde , 27 Ledningsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut HKF

15 Kommunfullmäktige (29) Kf 225 Dnr 2015-KLK0125 Amorteringsfritt , Eksjö Kommunfastigheter att bevilja Eksjö Kommunfastigheter AB amorteringsfrihet för reversen från Eksjö kommun under 2015 och 2016, samt att målet för kommunens finansiella sparande i budget 2015 minskas från 10 mnkr till 5 mnkr. Eksjö Kommunfastigheter AB har en skuld till Eksjö kommun om 101 mnkr, som man årligen amorterar av med 5 mnkr. Eksjö kommunfastigheter AB har lämnat in en skrivelse med begäran om amorteringsfrihet under Anledningen är att bolaget står inför stora investeringar i förskola och skola på Storegårds-området, och för att undvika externa lån begärs att planerade amorteringar skjuts upp. För kommunens del innebär en utebliven amortering att utrymmet för finansiellt sparande, alternativt investeringar, minskas med 5 mnkr årligen 2015 och Då investeringsbudgeten är lagd på objektsnivå, föreslås att lagd investeringsbudget behålls oförändrad. Istället föreslås att det budgeterade utrymmet för finansiellt sparande minskas från 10 mnkr till 5 mnkr för (I budgetdirektivet har kommunfullmäktige redan sänkt målet för finansiellt sparande till 5 mnkr 2016, vilket ger utrymme för amorteringsfritt 2016). Syftet med finansiellt sparande är att bygga upp likviditet för att kunna investera utan att behöva låna. Investeringarna i grundskola och förskola på Storegårdsområdet kan ses som en sådan investering, men på koncernnivå. Att minska den externa exponeringen i form av lån i koncernen är i linje med syftet för det finansiella sparandet. sunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Ledningsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut Ekfab Budgetberedn

16 Kommunfullmäktige (29) Kf 226 Dnr 2015-KLK0126 Kommunikationspolicy att anta förslag till kommunikationspolicy för Eksjö kommun. En kommunikationspolicy har upprättats att utgöra ett ramverk för koncernen Eksjö kommuns interna och externa kommunikation. Policyn ska fungera som hjälpmedel och uppslagsverk för samtliga verksamheter. Eksjö kommuns kommunikationsarbete ska präglas av de grundläggande principerna tillgängligt, korrekt, planerat och tydligt. En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att varje medarbetare och förtroendevald ska kunna utföra sitt arbete. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna förverkliga mål, uppnå en god arbetsmiljö, och lyckade organisationsförändringar. God intern kommunikation skapar ökade förutsättningar för delaktighet, engagemang och tillhörighet till organisationen, vilket skapas när varje medarbetare förstår Eksjö kommuns verksamhet som helhet, dess mål och visioner, samt den egna rollen och sin verksamhets roll i att bidra till helheten. Den externa kommunikationen ska ge medborgare, besökare, näringsliv, föreningar och andra intressenter kunskap om Eksjö kommuns verksamhet och tjänster, samt om dess rättigheter och skyldigheter. Med hjälp av extern kommunikation kan kommunen bygga relationer med omvärlden, och genom relationerna skapa intresse, engagemang och delaktighet. Med kommunikationen som verktyg kan man förstärka förtroenden och skapa positiva attityder till Eksjö kommun. Det kan stärka kommunen både som organisation och som plats. sunderlag Kommunikationspolicy från informationsstrategen, daterad Ledningsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunikationsavd.

17 Kommunfullmäktige (29) Kf 227 Dnr 2015-KLK0087 Ansvar för kommunfullmäktiges program att fastställa ansvar för respektive kommunfullmäktigeprogram enligt kommunstyrelsens förslag. Med anledning av ny politisk organisation bör det övervägas hur de antagna kommunfullmäktigeprogrammen (KFP) ska hanteras under den aktuella mandatperioden. Under den gångna mandatperioden har kommunstyrelsen haft ansvar för att de mål och den politiska viljeinriktningen som anges i de antagna programmen, följs upp och beaktas i verksamhetsplaneringen. Uppföljning har hittills skett genom kommunstyrelsens styrkort. Måluppfyllelsen har redovisats i samband med delårsrapporter och bokslut. Eksjö kommuns vision sträcker sig över tio år, och omfattar hela den geografiska ytan Eksjö kommun, och i princip all den verksamhet som pågår där. Visionen ger uttryck för den samlade politiska viljeinriktningen, varför kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör känna särskilt ansvar för dokumentet. Det gäller även kommunala översiktsplaner. För övriga fullmäktigeprogram gäller att respektive nämnd tar in relevanta mål i sina nämndspecifika styrkort och stämmer av mot internbudget, samt upprättar handlingsplaner för att på så sätt verkställa viljeintentionen i respektive program. Förutom vision och översiktsplaner ges nedanstående förslag på ansvarsfördelning avseende kommunfullmäktiges program: Samhällsbyggnadsnämnden - Miljöplan - Energiplan/klimatstrategi - Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Tillväxt- och utvecklingsnämnden - Tillväxt-och sysselsättningspolitiskt program - Näringslivspolitiskt program - Program för besöksnäringen - Kultur- och fritidspolitsikt program Barn- och ungdomsnämnden - Barn och ungdomspolitiskt program

18 Kommunfullmäktige (29) Socialnämnden - Äldrepolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program Ansvaret innebär att respektive nämnd - en gång per mandatperiod ska aktualitetspröva respektive program - ska föreslå förändringar i programmet - utifrån fastställda program ska ta in relevanta mål i respektive styrkort, samt föreslå kommunstyrelsen relevanta styrkortsmål - ska stämma av fastställda mål mot internbudget och handlingsplaner för att på så sätt säkerställa att viljeintentionen i respektive program uppnås. sunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 52 Tjänsteskrivelse från kommundirektören, daterad Kommunstyrelsens beslut , 141 Resp. nämnd

19 Kommunfullmäktige (29) Kf 228 Dnr 2015-KLK0144 Tillsättning av tillfällig beredning för att ta fram ett Integrationspolitiskt program för Eksjö kommun att en tillfällig beredning med en representant från varje parti tillsätts, med uppdrag att ta fram ett Integrationspolitiskt program för Eksjö kommun, att beredningens arbete ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast i februari 2016, med delredovisning i oktober 2015, att till ledamöter i den tillfälliga beredningen utse Sven-Olov Lindahl (FP) Ulf Svensson (SD) Sandra Mulaomerovic (C) Mattias Ingesson (KD) Aniko Kelemen (MP) Birgitta Johansson (S) Maja Mulaomerovic (M), att till ordförande utse Sven-Olov Lindahl (FP), och till vice ordförande Birgitta Johansson (S), att förvaltningen ska bistå med sekreterare och sakkunniga till beredningens arbete, att särskilt fast arvode till presidiet inte ska utgå, samt att ersättning i övrigt ska utgå i enlighet med antaget ersättningsreglemente. Kommunfullmäktige beslutade , att hänskjuta till nyvalda kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för att ta fram ett Integrationspolitiskt program för Eksjö kommun. Kommunfullmäktiges presidium föreslår, efter samråd med partigruppsledarna, att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för att ta fram ett Integrationspolitiskt program för Eksjö kommun. Vidare föreslås att varje parti i kommunfullmäktige nominerar en ledamot till beredningen. Partierna har möjlighet att vid längre frånvaro för ledamot i beredningen, utse ersättare. Majoriteten utser ordförande och oppositionspartierna utser vice ordförande. Inget särskilt fast arvode föreslås utgå till beredningens presidium, utan endast sammanträdesersättning i enlighet med fastställt reglemente.

20 Kommunfullmäktige (29) Förvaltningen bistår med sekreterare och sakkunniga till beredningens arbete. Ambitionen är att beredningens arbete ska slutredovisas till kommunfullmäktige senast i februari 2016, med delredovisning i oktober innevarande år. Kommunfullmäktiges presidium kommer, efter det att beredningen utsetts, bjuda in till samråd om uppdragsbeskrivning för beredningen. Valberedningens presidium lämnar i protokoll daterat , förlag på ledamöter, ordförande och vice ordförande att ingå i den tillfälliga beredningen. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Valberedningens förslag De valda

21 Kommunfullmäktige (29) Kf 229 Dnr 2015-SbN0012 Investeringsbudget 2015 samhällsbyggnadssektorn att anslag för lastväxlare till Räddningstjänsten om tkr i budget 2015 istället ska beaktas i arbetet med budget för Kommunfullmäktige har beslutat att samhällsbyggnadssektorn, enligt tidigare organisation, endast får föra över tkr av överskottet från 2014 års investeringsbudget om tkr till Samhällsbyggnadssektorn har begärt en överföring om tkr, vilket innebär att tkr måste tas bort från 2015 års investeringsbudget. Denna omprioritering gör bland annat att planerad investering av lastväxlare måste skjutas till sunderlag Överföringar och ombudgetering, investeringsbudget, daterad Samhällsbyggnadsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut SbS Budgetberedn

22 Kommunfullmäktige (29) Kf 230 Dnr 2015-KLK0099 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, revisionsrapport att ärendet anmäls. Revisorerna har i samband med överlämnad granskningsrapport begärt kommunstyrelsens yttrande senast den 11 maj. Kommunstyrelsen har lämnat sitt yttrande till revisonen den 6 maj. Av yttrandet framgick följande. Inaktiva anläggningar En större utrangering av inaktiva anläggningar skedde Revisorerna påpekar att genomgång och utrangering av inaktiva anläggningar bör göras löpande varje år. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att genomföras från och med 2015, initialt i samband med övergången till komponentavskrivning. Markreserv och exploateringsmark Revisorerna påtalar att en utredning av avskrivning på byggnader/anläggningar under posterna markreserv och exploateringsmark bör ske för att säkerställa att avskrivning inte sker på markvärdet. Utredning av detta kommer att ske i samband med arbetet med övergången till komponentavskrivning Komponentavskrivning Revisorerna påtalar att det är rimligt enligt SKL att man ännu inte följer RKR:s rekommendation nr 11.4 men att det ska stå i årsredovisningen, samt att arbetet måste utföras under Under redovisningsprinciper (RKR 11.4) i årsredovisningen 2014 framgår följande: I Eksjö kommun har under 2014, processen påbörjats för att från och med ha uppdaterat redovisningen för samtliga väsentliga anläggningstillgångar. Tillräckliga medel för återställandet av Gyesjödeponin Revisorerna påpekar vikten av att det är säkerställt att tillräckliga medel finns avsatta när återställandekostnader för Gyesjödeponin uppstår. Sluttäckningen och finansieringen sker enligt följande: Kommunen betalar numera årligen 0,2 mnkr till Eksjö Energi för sluttäckning av Gyesjödeponin. Av renhållningskollektivets avgifter bekostar Eksjö Energi ytterligare 1,5 mnkr årligen för sluttäckning av deponin. Årligen läggs alltså totalt 1,7 mnkr på sluttäckning av deponin. Förutom de budgeterade årliga betalningarna har kommunen också en avsättning om 3 mnkr i sin balansräkning.

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Januari 2015 Medborgarnas inflytande i fokus KOMMUNFULLMÄKTIGE i Eksjö kommun beslutade under 2013 att inrätta en tillfällig politisk beredning som skulle arbeta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer