Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20"

Transkript

1 Ledningsutskottet (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll Bokslut och årsredovisning avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag Investeringsbudget.5

2 Ledningsutskottet (9) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Stadshuset , kl , Stadshuset , kl , Beslutande Annelie Hägg (C), ordf Tomas Erazim (M) Lennart Gustavsson (S), tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S) Diana Laitinen Carlsson (S) Stellan Johnsson (C ) Mikael Andreasson (S) Carina Lindström (M) Övriga deltagande Ulla Hägg (S), ej tjänstgörande ersättare Kerstin Robertsson (M), ordf Socialnämnden Ulf Bardh (C), tjänstgörande ersättare för Sandra Mulamerovic (C) forts. Utses att justera Diana Laitinen Carlsson Justeringens plats Stadshuset, Eksjö Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare.. Karin Höljfors Ordförande.. Annelie Hägg Justerande.. Diana Laitinen Carlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (9) forts fr föregående sida Tord Du Rietz, Barn- och ungdomschef Leif Vedefors, ekonom Annelie Sjöberg, v ordf Barn- och ungdomsnämnden Ulla Henriksson, socialchef Simon Lennermo, ekonom Paul Hultberg, Samhällsbyggnadschef Lise Rundén, ekonom Per Sixtensson (C), ordf Samhällsbyggnadsnämnden Marcus Axelsson, chef Tillväxt- och Utvecklingssektorn Nina Bertilsson, ekonom Björn Alm (M), ordf Tillväxt- och Utvecklingssektorn Karin Höljfors, ekonomichef Stefan Elm, kommundirektör

4 Ledningsutskottet (9) Lu 36 Dnr 2015-KLK0045 Bokslut och årsredovisning avsättning till resultatutjämningsreserv Beslut Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av årets resultat avsätta 933 tkr till resultatutjämningsreserv. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit regler för hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) i Eksjö kommun. När årets resultat överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag har kommunfullmäktige möjlighet att avsätta det som överstiger 2 procent till en resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven kan sedan användas när konjunkturen är sämre och balanskravet inte uppnås. Kommunfullmäktige har alltså möjlighet att använda resultat från goda tider till sämre tider uppgick årets resultat till 2,1 procent av skatteintäkter och bidrag. Det innebär att kommunfullmäktige har möjlighet att avsätta den del som överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag till resultatutjämningsreserv uppgår möjlig avsättning till 0,1 procent av skatteintäkter och bidrag eller 933 tkr. Balanskravsutredningen är som följer med avsättning till resultatutjämningsreserv: Beslutsunderlag Resultatutredning 2014 Årets resultat Avstämning balanskrav: Reavinster avyttring anläggningstillgångar Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv -933 Balanskravsresultat Ackumulerad RUR Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Utdrag Ks

5 Ledningsutskottet (9) Lu 37 Dnr 2015-KLK0046 Bokslut och årsredovisning överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag investeringsbudget Beslut Ledningsutskottets förslag till beslut; Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra avvikelser i driftbudget till resultatfond, varvid resultaten för politiska organ ses som ett resultat, att återstående specialdestinerade medel från AFAs premieåterbetalning om 187 tkr får användas till avsett ändamål 2015, att bemanningsenhetens överskott om tkr under året ska fördelas i resultatfond på de sektorer som nyttjat bemanningsenheten utifrån andel tid som nyttjats, att kommunledningskontorets resultatfond ska följa regelverket om maximalt 5 procent av budget och därför minskas med 4,2 mnkr varav 1,3 mnkr motsvarar den ökning som Tillväxt- och utvecklingssektorn begär för Campus I12 i utökad investeringsram 2015, att om kommunledningskontoret och kost- och städenheten uppnår budgetbalans i bokslutet, avskrivs 0,5 mnkr av dess negativa resultatfond. Avskrivningsplanen gäller boksluten de kommande 3 åren ( ), dock längst tills dess resultatfond inte är negativ, att 5 mnkr av sociala sektorns negativa resultatfond avskrivs då sektorn uppnått budgetbalans i bokslut 2014, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , att resultatfondsreglerna från och med bokslut 2014 kompletteras med: Vid negativ resultatfond som motsvarar 5 procent av sektorns budget ska avskrivningsplan fastställas av kommunfullmäktige Maxbelopp för positiv och negativ resultatfond utgår från sektorns bruttobudget att 2015 tilläggsbudgetera 7,5 mnkr av återstående investeringsbudget 2014 med fördelning enligt följande: Kommunfullmäktige +0,2 mnkr Kommunledningskontoret - 0,4 mnkr KLK kost och städ +0,2 mnkr

6 Ledningsutskottet (9) Samhällsbyggnadssektorn +6,6 mnkr Barn- och ungdomssektorn - 0,1 mnkr Sociala sektorn +1,0 mnkr att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå omfördelning av resultatfond och investeringsbudget mellan samhällsbyggnadssektorn, kommunledningskontoret och tillväxt- och utvecklingssektorn med anledning av omorganisationen från och med Ärendebeskrivning Årets resultat - drift Eksjö kommuns resultat för 2014 ger ett överskott om 17,9 mnkr. Överskottet är 0,9 mnkr högre än det budgeterade resultatet om 17,0 mnkr. Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 819 mnkr, vilket är 3,1 mnkr mindre än budgeterat (inkl resultatfond), varav 1 mnkr är beviljade åtgärder finansierade med tidigare återbetalda AFA-premier. Kostnaden för pensionsavsättningar har överskridit anslagen, till största del beroende på att underlag för förtroendevaldas pensioner införts Skatteintäkterna når inte upp till budgeterad nivå men utfallet i utjämningssystemen väger upp övriga underskott. Årets resultat motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är något högre än det resultatmål på 2,0 procent som budgeterades för Sektorernas avvikelse driftbudget Sektorerna har förbrukat 382 tkr över sina driftanslag, vilket rymdes inom de 3,5 mnkr som budgeterats för nyttjande ur resultatfond. Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som begärs överförd till resultatfond. Avvikelserna analyseras i samråd med ekonomiavdelningen som upprättar förslag till bokslutsberedningen om överföring. Kommunfullmäktige beslutar om överföringen. Det är sektorns totala avvikelse som regleras, inte enskilda verksamheters resultat. Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns resultatfond. Underskott ska täckas de kommande 3 åren. Sektorns resultatfond är begränsad till 5 procent av sektorns budgetram. Avsteg från reglerna till resultatfond och maxbelopp ska alltid motiveras. Övergripande samt politisk verksamhet Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns (motsv) resultatfond.

7 Ledningsutskottet (9) Vid överföring av årets resultat till resultatfond ses de politiska organen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tillstånds- och myndighetsnämnden, valnämnden, revisionen och överförmyndarnämnden ihop och täcker upp varandras underskott vid överföring till resultatfond. Förutom årets resultat för respektive sektor begärs överföring till resultatfond för följande: AFA-medel Efter bokslutet 2013 återstod tkr av återbetalda AFA-premier från 2012 som beslutats gå till specifika ändamål. Kommunstyrelsen beslutade , att specialdestinerade medel från AFA-premieåterbetalningen 2012 får användas även under Av dessa återstår 187 tkr (146 tkr för arbetskläder inom sociala sektorn och 41 tkr för fastighetsunderhåll inom samhällsbyggnadssektorn) vid bokslutet 2014 och begärs att få användas under Bemanningsenheten Bemanningsenhetens överskott om tkr ska under året fördelas i resultatfond på de sektorer som nyttjat bemanningsenheten utifrån andel tid som nyttjats. Fördelningen blir då följande: Klk 21 tkr Klk, samt kost- och städenheten 71 tkr BUs 389 tkr Sos 739 tkr Kommunledningskontoret, begärs överfört till resultatfond tkr förvaltningsövergripande IT-kostnader förvaltningsövergripande telefonikostnader Begäran om överföring av underskottet till resultatfond är rimlig då kostnaderna avser hela förvaltningen. Men då kommunledningskontorets resultatfond är större än tillåtna regelverk bör resultatfonden inte öka utan minska. Orsaken till att större resultatfond än regelverket tillåter är att EksjöVux lydde under annat regelverk under den tid man var intraprenad, där maxregeln inte fanns. Campus I12 har också varit beviljad högre maxtak. En återgång till reglerna föreslås. Campus I12 har också behov av större investeringsbudget 2015 och TUs begär en utökning av ramen Motsvarande utökning föreslås minska kommunledningskontorets resultatfond. Klk och kost- och städenheten Ingen begäran utom överföring av resultatet till resultatfond. Klk och kost- och städenheten har en ingående negativ resultatfond om -0,5 tkr, i och med årets resultat 2014 utökas den till -1,1 mnkr. Enligt reglerna för resultatfond ska underskott täckas de kommande 3 åren. Syftet med resultatfonden är att förbättra ekonomistyrningen och att skapa incitament för god ekonomisk hushållning.

8 Ledningsutskottet (9) Med de utmaningar som kost och städ står inför den kommande treårsperioden tillsammans med en så stor negativ resultatfond är risken att syftet med resultatfonden inte uppnås. För att skapa incitament beslöts vid bokslutet 2013 att sociala sektorn, som var i en likande situation, skulle få en avskrivningsplan om budgetbalans uppnås. Förslagsvis görs en liknande för Klk och kost- och städenheten. Samhällsbyggnadssektorn Ingen begäran utom överföring av resultatet till resultatfond. Barn och ungdomssektorn, begärs överfört till resultatfond tkr tkr av sektorns överskridande om tkr inom förskoleverksamheten på grund av efterfrågan och utbyggnad överskred budget. Utan överskott i andra verksamheter hade sektorns underskott blivit 4,6 mnkr. I bokslut regleras resultatfonden i förhållande till sektorns totala resultat. Underskott i vissa verksamheter vägs upp av överskott i andra. Kostnaden för en verksamhet inom en sektor kan variera gentemot budget bland annat beroende på efterfrågan. Om ökningen är bestående bör kommande budget justeras för detta. Sociala sektorn, begärs överfört till resultatfond tkr 5 mnkr av sociala sektorns negativa resultatfond avskrivs då sektorn uppnått budgetbalans i bokslut 2014, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 45. Investeringsbudget återstående anslag Att disponera för investeringar 2014 fanns fastställd budget från kommunfullmäktige med 27,7 mnkr plus tilläggsbudget från tidigare överskott med 14,6 mnkr, totalt 42,3 mnkr. Av dessa användes 33,9 mnkr under Återstående anslag är 8,5 mnkr medan anslag som begärs överflyttat är 10,6 mnkr. Samhällsbyggnadssektorn begär 1,1 mnkr mer i anslag än vad som kvarstår i bokslut 2014 beroende på fördyrade kostnader för GC-väg Hjältevad-Ingatorp. Sociala sektorn begär överföring av 1 mnkr för fördyring av sprinkleranläggning på Marieberg och Almgården, vilket är 1 mnkr mer än vad som kvarstår av sektorns anslag. Övriga sektorer begär överfört sina över- respektive underskott. Förslag: I samband med beslut om aktieägartillskott till Eksjö Kommunfastigheter AB för byggnation av ny brandstation beslutade kommunfullmäktige , 135, att i bokslut 2013 prioritera bland kvarvarande investeringsobjekt och minska dessa med 2,0 mnkr till budget 2014 för att återställa det egna kapitalet. I samband med bokslut 2013 beslöt kommunfullmäktige , att för effektuering av kommunfullmäktiges beslut , uppdra till kommunstyrelsen och dess samhällsbyggnadsutskott se till att den totala förbrukningen i investeringsbudget 2014 blir 2,0 mnkr lägre än fastställd budget, varvid kommunstyrelsen ska redovisa effekten av begränsningen.

9 Ledningsutskottet (9) Med dessa beslut i kommunfullmäktige är kommunfullmäktiges vilja att inte öka investeringsanslaget utan istället att föra över 2 mnkr mindre än tidigare tilldelad budget till samhällsbyggnadssektorn. Detta innebär att en prioritering bland nuvarande planerade objekt i investeringsbudgeten måste göras. Verksamheter som tidigare tillhörde samhällsbyggnadssektorn återfinns inom andra sektorer 2015, KLK (räddningstjänsten) samt TUS (Kultur- och fritid). Det bör även ske prioritering bland objekt inom dessa sektorer. Då sociala sektorn har fått beslutat i kommunfullmäktige att få disponera anslag 2014 från 2015 för sprinkleranläggningen föreslås att även kostnaden för fördyringen täcks genom tillskott i 2015 års budget. Förslag till beslut är därav att för samhällsbyggnadssektorn 2015 tilläggsbudgetera 6,5 mnkr av återstående investeringsbudget 2014, att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om omprioriteringar inom investeringsbudget 2015 inklusive tilläggsbudget från 2014, samt att överföra 1 mnkr av 2014 års investeringsanslag till sociala sektorn för fördyrade sprinkleranläggningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomi- och upphandlingsavdelningen Sammanställning av förslag till överföring Föredragning tjänstemän från sektorerna Utdrag Ks

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

LILLA EDETS \:~% KOMMUN. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-19. Anslag/Bevis

LILLA EDETS \:~% KOMMUN. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-19. Anslag/Bevis .~t _~~ R~ \:~% KOMMUN Datum: Onsdagen den 19 mars Tid: kl 19.00 21.30 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars, klockan 13.00. Paragrafer: 9-16 Utses att justera:

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (26) 2010-12-07 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer