Revisionsberättelse för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsberättelse för år 2013"

Transkript

1 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Styrelser, utskott och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi har under 2013 granskat verksamheterna i kommunens bolag Eksjö Stadshus AB, Eksjö Industribyggnader AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB, Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB, Eksjö Energi ELIT AB och delägda Smålands Bredband AB samt de delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB, ITOLV AB, Eksjö. nu AB och Emilkraften Ek.för. Vi har under året noterat att följande delägda bolag har tillkommit: Norra Smålands Energi AB, Luftbolaget i Topperyd AB samt Erikshester Vindpark AB. Dock har ingen granskning genomförts mot bakgrund av att ingen lekmannarevisor har utsetts. Dessutom har fullmäktiges beredningar samt stiftelser och fonder granskats. Genom protokoll och andra handlingar har vi tagit del av Höglandets Kommunalförbunds verksamhet samt kommunalförbundets revisorers granskningar och revisionsberättelser dels för Familjerättsnämnden, dels för kommunalförbundet. Granskningen har vad avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i föreliggande revisionsberättelse och i bilagan Granskning av bokslut och årsredovisning 2013, av våra sakkunniga biträden inom KPMG AB. För att fullgöra vårt uppdrag har vi fortlöpande tagit del av fullmäktiges protokoll samt beslutsunderlag och protokoll från kommunstyrelsen, nämnder och utskotten. Vi har också som enskilda revisorer gjort uppföljningar av ärenden som har aktualiserats genom protokollsgranskningen eller på annat sätt. Genom vår närvaro på kommunfullmäktiges sammanträden har fullmäktige beretts tillfälle att ställa frågor till revisorerna och vi revisorer har beretts tillfälle att informera fullmäktige. Vi vill i detta sammanhang påpeka att det enligt vår mening fortfarande förekommer oklarheter i vissa protokollsformuleringar. Vi revisorer vill åter igen påpeka att kommunen bör utveckla protokollsskrivning med avseende på tydlighet i politiska beslut, åtgärder och ansvarstagande. Under 2013 genomfördes ett antal granskningar inom olika områden. Granskningsrapporterna har fortlöpande redovisats för kommunfullmäktige, varför de endast kortfattat kommenteras nedan. Från revisionens sida delar vi i alla avseenden de synpunkter och påpekanden som har gjorts av våra sakkunniga biträden i rapporterna. 1

2 I delårsrapporten och årsredovisningen avseende 2013 har kommunen redovisat flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga målen. Vid granskningen av årsredovisningen konstaterar vi att så gott som samtliga finansiella mål är uppfyllda. Årsredovisningens innehåll har i övrigt en god struktur. Granskningen av kommunens personal- och kompetensförsörjning syftade till en kartläggning av det långsiktiga kompetens- och personalförsörjningsarbetet inom Eksjö kommun för att kunna bedöma kommunens medvetenhet och beredskap inför eventuellt kommande kompetens- och personalförsörjningsproblem. Av granskningen framkom bl.a. att det inte finns någon dokumenterad plan för återrekrytering vid pensionsavgångar och andra avgångar. Därmed har vi rekommenderat att en sådan plan bör upprättas. Andra rekommendationer avser åtgärder att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling för personalen samt att arbeta vidare med att öka attraktiviteten för Eksjö kommun som arbetsgivare mot bakgrund av medarbetarundersökningens resultat, där endast 47 % skulle rekommendera Eksjö kommun som arbetsgivare. Granskningen av Sociala sektorn syftade till att bedöma om Sociala sektorns verksamhet bedrivs med en tydlig ledning och styrning och utifrån brukarnas behov. Av granskningen framgick att de riktlinjer för biståndshandläggning som är en viktig grund för styrningen av äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen är framtagna sedan förra granskningen Dock har det framkommit att det finns olika sätt att bedöma inom biståndsenheten. Det finns idag inte heller en tydlig uppföljning från vare sig de politiska företrädarna eller från tjänstemannasidan vad gäller avvikelser från riktlinjerna. Vi revisorer anser att dessa områden bör utvecklas samt förbättras. Granskningen av Sociala sektorn belyste även institutionsplaceringar, där vi vill framhålla att det är viktigt att det finns en tydlighet i vad som ska åstadkommas med institutionsplaceringar för att på detta sätt kunna utkräva ansvar från utförarna. Därmed uppmanar vi kommunen att internt granska institutionsplaceringar och de beställningar som görs i samband med dessa beslut. Granskningen visade vidare att delaktighet och uppföljning av ekonomin brister inom hemtjänsten, där vi anser att insatser bör sättas in i syfte att åtgärda befintliga brister. Ytterligare rekommendation avser resursfördelningssystemet som bör utvecklas. Där kommunstyrelsen bl. a. bör införa vårdtyngd som variabel i resursfördelningen. Vi vill också med anledning av bokslutet 2013 åter igen poängtera nödvändigheten av ett systematiskt utvecklings- och förändringsarbete inom den Sociala sektorn för att komma till rätta med den anmärkningsvärt stora ekonomiska obalansen inom detta verksamhetsområde. Trots en budgetförstärkning har överskridandet fortsatt under Vi vill framföra vår kritiska inställning till att minusresultatet inom Sociala sektorn fortsätter. Åtgärder måste vidtagas för att förbättra resultatet. Inom revisionen kommer vi nogsamt att följa pågående arbete när det gäller genomförandet av beslutade handlingsplaner samt socialutskottets och kommunstyrelsens ansvarstagande för uppnående av budgetbalans. Granskningen av kommunens verksamhet för flyktingmottagande och ensamkommande barn syftade till att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning av flyktingmottagandet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Granskningsrapporten underströk att det politiska programmet för integrationsfrågor bör revideras, där också politiska mål följt av verksamhetsmål med sikte på flyktingmottagning bör arbetas fram. 2

3 Likaså bör Styrdokumentet för HVB-hemmet, (Hem för vård och boende), utvecklas vad avser innehåll och kvalité. Vidare framkom brister i dokumentationen av genomförandeplanerna samt uppföljning av desamma, i enlighet med Socialstyrelsens arbetsmetod BBIC, (Barns behov i centrum). Granskningen belyste även internkontrollarbetet där det finns utrymme för utveckling och förbättringar. I vår revisionsplan för 2013 ingick också en granskning av kommunens näringslivs- och turismverksamhet med syfte att göra en bedömning av verksamhetens ändamålsenlighet. Av granskningen framkom att styrdokumentet Näringslivspolitiskt program har tappat sin funktion och status som gällande, där vi bedömer att styrdokumentens aktualitet har stor påverkan på tillämpningsgraden ute i verksamheterna, där åldrande styrdokument riskerar att tappa sin legitimitet och funktion. Likaså framkom avsaknaden av uppföljning av näringslivsbolaget verksamhetsplan. Vidare belystes avsaknaden av en formell ägarstyrning, där ett viktigt led i att kunna uppfylla den lagstadgade uppsiktsplikten samt kunna ta årliga beslut om huruvida bolagens verksamhet är förenliga med ändamål som fullmäktige har fastställt, är att säkerställa informations- och dokumentöverföring till hela kommunstyrelsen, vilket är bristfälligt idag. Vi har under 2013 haft överläggningar med företrädare för kommunstyrelsen, utskott och tjänstemän för att få information om verksamheterna. Revisorerna har under året deltagit i utbildningar bland annat arrangerade av Sveriges Kommuner och Landsting samt KPMG AB. Vi deltar även i samarbete dels med Höglandskommunernas revisorer, dels med Landstingets revisorer och samtliga kommuners revisorskollegier i länet. Vi tillstyrker; - att kommunstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, - att kommunens direktionsledamöter i Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet, - att tillstånds- och myndighetsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, - att valnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, - att överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, - att kommunfullmäktiges beredningar och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, och - att kommunens årsredovisning för 2013 godkänns. Revisionsrapporten är upprättad av Eksjö kommuns valda revisorer. Ronny Korsberg har inte deltagit i revisionen av samhällsbyggnadsutskottet och Stig Andersson har inte deltagit i revisionen av utvecklingsberedningen. 3

4 Eksjö dag som ovan Stig Andersson Per Ihse Ulf Bardh Larsolof Egbäck Olle Sjöberg Tore Sandh Ronny Korsberg 4

5 Bilaga Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 Bolagsrapporter: Granskningsrapport för Eksjö Stadshus AB Granskningsrapport AB Eksjö Industribyggnader Granskningsrapport Eksjöbostäder AB Granskningsrapport Eksjö Kommunfastigheter AB Granskningsrapport Eksjö Energi AB Granskningsrapport Eksjö Elnät AB Granskningsrapport Eksjö Energi ELIT AB Granskningsrapport Smålands Bredband AB Granskningsrapport Eksjö Fordonsutbildning AB Granskningsrapport ITOLV AB Granskningsrapport Eksjö.nu AB 5

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012 1(8) s redogörelse för verksamhetsåret 2012 Under verksamhetsåret 2012 har Järfälla kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsplan 2015. Fastställd den 18 februari av revisorsgrupp 1

Revisionsplan 2015. Fastställd den 18 februari av revisorsgrupp 1 Fastställd den 18 februari av revisorsgrupp 1 Dnr 3.1.1-115/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga KSAU 150/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Upplysningar om innehållet: Elisabeth Englund, elisabeth.englund@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionen. Verksamhetsredogörelse 2013. Inledning

Revisionen. Verksamhetsredogörelse 2013. Inledning Verksamhetsredogörelse 2013 Inledning Under verksamhetsåret 2013 har Strängnäs kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, fullmäktigestyrelsens, kommundelsberedningens

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer