Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll 1 (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)"

Transkript

1 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering av fonder för bättre avkastning, motion - yttrande... 6 Höglandets samordningsförbund, årsredovisning Höglandets kommunalförbund, årsredovisning... 9 Amorteringsfritt , Eksjö kommunfastigheter...10 Ansvar för kommunfullmäktiges program...13 Kommunikationspolicy...15 Seminarieserie, deltagande...16 Granskning av kommunens chefsrekrytering...17 Internkontrollplan Kvartalsrapport, KLK...19 Skyddskommittén, information...20 Tiggare på våra gator, information...21 Folkhälsorådet, BRÅ - budget...23 Integration för lyckade studier och en bra framtid, information...24 Förteckning obesvarade motioner och medborgarförlag, KLK...25 Anmälningsärenden...26 Ledningsutskottets protokoll

2 Ledningsutskottet (27) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, kl ande Annelie Hägg (C), ordf 57-59, Diana Laitinen Carlsson (S), tjg ordf 60 Bo Bergvall (S) Mikael Andreasson (S) Carina Lindström (M) Annelie Sjöberg (M), tjg ersättare för Anders Gustafsson (M) Ulf Bardh (C), tjg ersättare för Stellan Johnsson (C) Övriga deltagande Utses att justera Lea Peterson (MP), ej tjg ersättare Lennart Gustavsson (S), ej tjg ersättare Ulla Hägg (S), ej tjg ersättare Maria Havskog (C), ej tjg ersättare Linda Davidsson, sekreterare Per Karlsson, ekonom 67, 68 se forts. Carina Lindström Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare Linda Davidsson Ordförande.. Annelie Hägg Justerande.. Carina Lindström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (27) forts. Anette Stendahl, informationsstrateg 64 Lars Persson, destinationsutvecklare 57 Anders Nermo, personalchef 66, 69 Bodil Lind, rehabiliteringsansvarig 69 Stefan Elm, kommundirektör

4 Ledningsutskottet (27) Lu 57 Dnr 2015-KLK0120 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering Ledningsutskottet beslutar att till projektet Stärkt lokal attraktionskraft för innevarande år anslå 70 tkr, samt att resterande ansökta medel om 100 tkr för 2016 hänskjuts till budgetberedningen. Projektet syftar till att höja medvetenheten om värdskapets betydelse, att stärka kunskapen om hur ett gemensamt och gott värdskap byggs upp hos samtliga berörda aktörer, samt utveckla en hållbar metod för ett gott värdskap i Eksjö. Målet är att attrahera nya invånare och företag, men också att öka trivseln hos befintliga invånare och företag, samt att locka fler besökare till Eksjö. Näringslivs- och Turismavdelning ansöker om medfinansiering från Eksjö kommun om 70 tkr för 2015, och 100 tkr för Från Tillväxtverket ansöker man om kr för 2015, och kr för sunderlag Ansökan till Tillväxtverket. Ks

5 Ledningsutskottet (27) Lu 58 Dnr 2015-KLK0120 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 70 tkr till projektet Stärkt lokal attraktionskraft finansieras med medel från kommunstyrelsens utvecklingspott för 2015, samt att resterande ansökta medel om 100 tkr för 2016 hänskjuts till budgetberedningen. Näringslivs- och Turismavdelning ansöker om medfinansiering från Eksjö kommun om 170 tkr för för projektet Stärkt lokal attraktionskraft som syftar till att höja medvetenheten om värdskapets betydelse, att stärka kunskapen om hur ett gemensamt och gott värdskap byggs upp hos samtliga berörda aktörer, samt utveckla en hållbar metod för ett gott värdskap i Eksjö. Ks

6 Ledningsutskottet (27) Lu 59 Dnr 2015-KLK0108 Placering av fonder för bättre avkastning, motion - yttrande Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av förvaltade fonder samt där det är möjligt och lämpligt arbeta för ihopslagning, annat samarbete eller permutation för att medlen i större utsträckning kan användas i enlighet med instiftarnas intentioner, att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av kommunens finansierings- och placeringspolicy, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 101, beslutat att remittera rubricerad motion från Håkan Dufva (KD) till kommunstyrelsen. Håkan Dufva (KD) framhåller i motionen att förvaltningskostnad/revision är orimligt hög till de utdelningsbara summor som avkastningen medger. Han föreslår därför att en utredning görs med tanke på nämnda kostnader. Finns det möjlighet att placera dessa fonder säkert men ändå med bättre avkastning? I beredningen av motionen har diskussion förts med motionären, samt med revisor för de fonder som kommunen förvaltar. Motionen behandlar två områden, dels kostanden för förvaltning och revision av fonderna, och dels avkastningen och placeringspolicyn för fondernas kapital. Kommunen förvaltar och administrerar 31 fonder med ett totalt kapital om 6,8 mnkr. Kostnad för förvaltning och revision är inte beroende av avkastningen. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen tillhandahåller bokföringsprogram och lägger ned 76 timmar om året i förvaltning och administration kring fonderna. För den tjänsten debiterar kommunen fonderna årligen totalt 5 tkr plus moms. Storleken på förvaltningsavgiften har inte förändrats på minst 17 år. Kostnaden för revision debiteras faktiskt nedlagd tid för revisorn, vilket motsvarat kr per år de senaste åren. Kostnaden för förvaltning och revision fördelas på de olika fonderna efter storleken på kapitalet i fonderna, vilket innebär att förvaltningsavgiften är mellan 6 kr för den minsta och drygt kr för den största fonden, revisionskostanden något lägre.

7 Ledningsutskottet (27) Revisonskostnaden som debiteras fonderna är självkostnad. Kommunens kostnad för förvaltning överstiger den debiterade kostnaden, vilket innebär att fondernas förvaltning idag subventioneras av kommunen med uppskattningsvis kr. Motionären vill se en minskad förvaltningskostnad så att mer av avkastningen kan delas ut. En möjlig åtgärd i linje med motionen skulle vara att kommunen helt subventionerar förvaltnings- och revisionskostnaden för fonderna, en ökad kostnad för kommunen om ca kr per år. Huvudprincipen har i andra sammanhang varit att skattekollektivet inte ska bekosta sådant som hör till annat kollektiv, eller som i detta fall, att förvaltning och revision av de skänkta pengarna inte ska belasta skattekollektivet. Ytterligare subvention av förvaltningen av fonderna föreslås inte införas utan nuvarande kostnad om 5 tkr/år föreslås kvarstå tillsammans med faktiskt revisionskostnad. Fonderna har också kostnader för avgifter till länsstyrelsen, 200 kr/år och fond, samt kostnader för eventuell annonsering m.m. Flera fonder har ändamål som, på grund av förändringar i samhället, är svåra att uppfylla. Det finns också flera fonder med snarlika ändamål. En översyn av fonderna för att se om möjlighet finns i några fall till ihopslagning, annat samarbete eller permutation skulle kunna innebära att medlen i större utsträckning kan användas i enlighet med instiftarnas intentioner. Fondernas kapital är i huvudsak placerade på bankkonto och med den senaste tidens låga ränteläge har avkastningen också blivit betydligt lägre än den historiskt sett brukar vara. Medlen är placerade enligt finanspolicyn som kräver att medlen placeras med säkerhet motsvarande bankräkning. Undantaget är aktier som hos en fond initialt fanns som kapital i fonden. Om medlen ska placeras på annat sätt med möjlighet till bättre avkastning krävs att kommunens finanspolicy förändras. Med anledning av ränteutvecklingen den senaste tiden bör en översyn av kommunens finanspolicy göras och ställning tas för vilken avvägning mellan möjlig avkastning och säkerhet som ska gälla för placerade medel. sunderlag Motion från Håkan Dufva (KD), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 101 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Ks

8 Ledningsutskottet (27) Lu 60 Dnr 2015-KLK0124 Höglandets samordningsförbund, årsredovisning 2014 Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund, och enskilda ledamöter i detta organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, samt att godkänna upprättad årsberättelse 2014 för Höglandets samordningsförbund. Diana Laitinen Carlsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Höglandets Samordningsförbund bildades och består av Höglandskommunerna, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och rehabilitering i allmänhet. Årsredovisning 2014 för förbundet har upprättats. Höglandets Samordningsförbund hemställer att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen avseende 2014, samt beviljar styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för år Utsedda revisorer tillstyrker i revisionsberättelse, daterad , att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret sunderlag Årsredovisning för Höglandets Samordningsförbund, daterad Revisionsberättelse, daterad Ks

9 Ledningsutskottet (27) Lu 61 Dnr 2015-KLK0090 Höglandets kommunalförbund, årsredovisning Ledningsutskottet beslutar att till ordförande vid denna paragraf utse 2:e vice ordförande Diana Laitinen Carlsson, då ordförande anmäler jäv. Ledningsutskottet beslutar vidare: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Direktionen för Höglandets Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, samt att godkänna upprättad årsredovisning 2014 för Höglandets Kommunalförbund. Direktionen för Höglandets Kommunalförbund har , 27, godkänt upprättat förslag till Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet. Utsedda revisorer tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten godkänns. sunderlag Årsredovisning 2014 för Höglandets Kommunalförbund Revisionsberättelse, daterad Direktionsbeslut fört vid sammanträde , 27 Ks

10 Ledningsutskottet (27) Lu 62 Dnr 2015-KLK0125 Amorteringsfritt , Eksjö kommunfastigheter Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Eksjö kommunfastigheter AB under 2015 och 2016 inte ska amortera på reversen till Eksjö kommun, samt att minska målet för det finansiella sparandet i budget 2015 från 10 mnkr till 5 mnkr. Eksjö kommunfastigheter har en skuld till Eksjö kommun om 101 mnkr som man årligen amorterar av med 5 mnkr. Eksjö kommunfastigheter AB har lämnat in en skrivelse med begäran om amorteringsfritt under Bolaget står inför stora investeringar i förskola och skola på Storegårdsområdet och för att undvika externa lån begärs att planerade amorteringar skjuts upp. För kommunens del innebär en utebliven amortering att utrymmet för finansiellt sparande alternativt investeringar minskas med 5 mnkr årligen 2015 och Då investeringsbudgeten är lagd på objektsnivå föreslås att lagd investeringsbudget inte förändras. Istället föreslås att det budgeterade utrymmet för finansiellt sparande minskas från 10 mnkr till 5 mnkr för (I budgetdirektivet har kommunfullmäktige redan sänkt målet för finansiellt sparande till 5 mnkr 2016, vilket ger utrymme för amorteringsfritt 2016). Syftet med finansiellt sparande är att bygga upp likviditet för att kunna investera utan att behöva låna. Investeringarna i grundskola och förskola på Storegårdsområdet kan ses som en sådan investering, men på koncernnivå. Att minska den externa exponeringen i form av lån i koncernen är i linje med syftet med det finansiella sparandet. sunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Ks

11 Ledningsutskottet (27) Lu 63 Dnr 2015-KLK0099 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014, revisionsrapport Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande och avge detsamma till kommunrevisionen, samt att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Revisorerna har i samband med överlämnad granskningsrapport begärt kommunstyrelsens yttrande över densamma senast 11 maj Inaktiva anläggningar En större utrangering av inaktiva anläggningar skedde Revisorerna påpekar att genomgång och utrangering av inaktiva anläggningar bör göras löpande varje år. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att genomföras från och med 2015, initialt i samband med övergången till komponentavskrivning. Markreserv och exploateringsmark Revisorerna påtalar att en utredning av avskrivning på byggnader/anläggningar under posterna markreserv och exploateringsmark bör ske för att säkerställa att avskrivning inte sker på markvärdet. Utredning av detta kommer att ske i samband med arbetet med övergången till komponentavskrivning Komponentavskrivning Revisorerna påtalar att det är rimligt enligt SKL att man ännu inte följer RKR:s rekommendation nr 11.4 men att det ska stå i årsredovisningen, samt att arbetet måste utföras under Under redovisningsprinciper (RKR 11.4) i årsredovisningen 2014 framgår följande: I Eksjö kommun har under 2014, processen påbörjats för att från och med ha uppdaterat redovisningen för samtliga väsentliga anläggningstillgångar. Tillräckliga medel för återställandet av Gyesjödeponin Revisorerna påpekar vikten av att det är säkerställt att tillräckliga medel finns avsatta när återställandekostnader för Gyesjödeponin uppstår. Sluttäckningen och finansieringen sker enligt följande: Kommunen betalar numera årligen 0,2 mnkr till Eksjö Energi för sluttäckning av Gyesjödeponin. Av renhållningskollektivets avgifter bekostar Eksjö Energi ytterligare 1,5 mnkr årligen för sluttäckning av deponin. Årligen läggs alltså totalt 1,7 mnkr på sluttäckning av deponin. Förutom de budgeterade årliga betalningarna har kommunen också en avsättning om 3 mnkr i sin balansräkning.

12 Ledningsutskottet (27) Sluttäckning görs i dialog med länsstyrelsen. Någon av länsstyrelsen fastställd tidpunkt för sluttäckning finns inte. Exakt takt och kostnad är svårt att beräkna då det beror på tillgång på och kostnad för material. Med nuvarande takt beräknar Eksjö Energi att deponin ska vara sluttäckt år 2021, till en återstående kostnad på 11,3 mnkr. Kostnaden beräknas då vara 1,7 mnkr årligen och finansieras som hittills ur kommunens driftbudget och renhållningskollektivets avgifter. Ny utredning om vilken avsättning som bör göras i kommunen och Eksjö Energi kommer att göras under året. Tidplan för sammanställd redovisning Revisorerna noterar att vid tidpunkten för revisorernas granskningsrapport (daterad ) har inte den sammanställda redovisningen delgetts revisorerna. Då bolagen gått över till K3 med komponentavskrivning, vilket inneburit merarbete, har bolagens årsredovisningar försenats, vilket gjort att tidplanen inte kunnat hållas vad gäller den sammanställda redovisningen i kommunkoncernen. I jämförelse med tidigare år har också revisorernas granskningsrapport avlämnats tidigare, förra årets rapport var daterad , tre veckor senare än årets. En utvärdering av årets bokslutsarbete kommer att hållas i koncernen inför nästa års tidplan. sunderlag Revisionsrapport från KPMG, daterad Yttrande från kommunrevisionen, daterad Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Ks

13 Ledningsutskottet (27) Lu 64 Dnr 2015-KLK0087 Ansvar för kommunfullmäktiges program Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ansvar för respektive kommunfullmäktigeprogram enligt kommunstyrelsens förslag. Vidare föreslår ledningsutskottet kommunstyrelsen besluta att uppdra till nämnderna att ansvara för uppföljning och utvärdering av respektives kommunfullmäktigeprogram enligt redovisat förslag. Bakgrund Mot bakgrund av ny politisk organisation finns anledning att överväga hur de antagna kommunfullmäktigeprogrammen (KFP) ska hanteras under den aktuella mandatperioden. Under den gångna mandatperioden har kommunstyrelsen haft ansvar för att de mål och den politiska viljeinriktningen som anges i de antagna KFP, följs upp och beaktas i verksamhetsplaneringen. Uppföljningen har skett genom kommunstyrelsens styrkort och där måluppfyllelsen redovisats i samband med delårsrapporter och bokslut. När det gäller visionen så har den en bärighet på 10 års sikt och omfattar hela den geografiska ytan Eksjö kommun, och i princip all den verksamhet som pågår där. Visionen är den samlade politiska viljeinriktningen, därav bör kommunfullmäktige och kommunstyrelsen känna särskilt ansvar för detta dokument. Detta gäller även översiktsplaner. För övriga fullmäktigeprogram gäller att respektive nämnd tar in relevanta mål i sina nämndsspecifika styrkort och stämmer av mot internbudget, samt upprättar handlingsplaner för att på så sätt verkställa viljeintentionen i respektive program. Förutom vision och översiktsplaner ges nedanstående förslag på ansvarsfördelning avseende kommunfullmäktiges program: Samhällsbyggnadsnämnden - Miljöplan - Energiplan/klimatstrategi - Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Tillväxt- och utvecklingsnämnden - Tillväxt-och sysselsättningspolitiskt program - Näringslivspolitiskt program - Program för besöksnäringen - Kultur- och fritidspolitsikt program

14 Ledningsutskottet (27) Barn- och ungdomsnämnden - Barn och ungdomspolitiskt program Socialnämnden - Äldrepolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program Ansvaret innebär att respektive nämnd ska - en gång per mandatperiod aktualitetspröva respektive program - föreslå förändringar i programmet - utifrån fastställda program ta in relevanta mål i respektive styrkort, samt föreslå kommunstyrelsen relevanta styrkortsmål - stämma av fastställda mål mot internbudget och handlingsplaner för att på så sätt säkerställa att viljeintentionen i respektive program uppnås. sunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 52 Tjänsteskrivelse från kommundirektören, daterad Ks

15 Ledningsutskottet (27) Lu 65 Dnr 2015-KLK0126 Kommunikationspolicy Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till kommunikationspolicy för Eksjö kommun. Kommunikationspolicyn utgör ett ramverk för koncernen Eksjö kommuns interna och externa kommunikation, och ska fungera som ett hjälpmedel och uppslagsverk för samtliga verksamheter. Eksjö kommuns kommunikationsarbete ska präglas av de grundläggande principerna tillgänglighet, korrekthet, planerat och tydligt. En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att varje medarbetare och förtroendevald ska kunna utföra sitt arbete. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna förverkliga mål, uppnå en god arbetsmiljö, och lyckade organisationsförändringar. God intern kommunikation kan skapa ökade förutsättningar för delaktighet, engagemang och tillhörighet till organisationen, vilket skapas när varje medarbetare förstår Eksjö kommuns verksamhet som helhet, dess mål och visioner, samt den egna rollen och sin verksamhets roll i att bidra till helheten. Den externa kommunikationen ska ge medborgare, besökare, näringsliv, föreningar och andra intressenter kunskap om Eksjö kommuns verksamhet och tjänster, samt om dess rättigheter och skyldigheter. Med hjälp av extern kommunikation kan kommunen bygga relationer med omvärlden, och genom relationerna skapa intresse, engagemang och delaktighet. Med kommunikationen som verktyg kan man förstärka förtroenden och skapa positiva attityder till Eksjö kommun som kan stärka kommunen både som organisation och som plats. sunderlag Kommunikationspolicy från informationsstrategen, daterad Ks

16 Ledningsutskottet (27) Lu 66 Dnr 2015-KLK0127 Seminarieserie, deltagande Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att en deltagare från alliansen respektive oppositionen delges möjlighet att deltaga vid återsående seminarier, samt att ersättning utgår för eventuell förlorad arbetsförtjänst vid dessa tillfällen. Regionförbundet har tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), före detta Ungdomsstyrelsen, bjudit in till en serie utbildningsdagar om ungdomspolitik. Utbildningen baserar sig på 2012 års LUPPresultat och det som enkäten visade är att det behöver fokuseras kring ungas uppväxt, ungas hälsa och stress, jämställdhet, ungas delaktighet och inflytande samt den nya ungdomspolitiken och vad den innebär för våra kommuner. Utbildningen riktar sig till politiker och tjänstemän i länets kommuner. Kommunen har erbjudits att bjuda med två politiker och två tjänstemän. Kvarstående seminarier i serien är 7 maj Ungas hälsa och stress, samt i september Uppföljande seminarium. Två politiker bör erbjudas möjlighet att deltaga vid återstående seminarier i maj, respektive september. Deltagarna bör vara politiker som har för avsikt att ingå i ett råd (styrgrupp) för uppföljning och utvärdering av frågor avseende trygghet och livskvalitet i enligt ett eventuellt nytt politiskt program. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektören, daterad Ks

17 Ledningsutskottet (27) Lu 67 Dnr 2015-KLK0108 Granskning av kommunens chefsrekrytering Ledningsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta svar att redovisa vid kommunstyrelsens kommande sammanträde. På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av kommunens chefsrekrytering. Revisorerna önskar svar senast 11 maj Revisorerna framhåller att det är positivt att personalavdelningen har upprättat riktlinjer avseende rekryteringsprocessen. Dock saknas riktlinjer specifikt för chefsrekrytering eller annonsering av dessa tjänster. Det bör även klargöras under vilka förutsättningar rekryteringsbolag ska användas, samt vem som fattar beslut om detta. Rekryteringsprocessen och underlag till urval ska dokumenteras. Vidare rekommenderas att mall avseende tidplan tas fram. Revisorerna rekommenderar även att rutiner och riktlinjer tas fram avseende samverkan vid tillsättning av chefsbefattningar då det i dagsläget finns en otydlighet i tolkningen av samverkansavtalet mellan arbetsgivare och fackliga företrädare vad gäller samverkan vid vissa chefstillsättningar. sunderlag Granskningsrapport från KPMG och kommunrevisionen, daterad Ks KD

18 Ledningsutskottet (27) Lu 68 Dnr 2015-KLK0085 Internkontrollplan 2015 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i redovisad internkontrollplan tillägga att kontroll av ramavtalstroheten för skolskjutsar ska ske genom att samtliga fakturor gällande skoltransporter kontrolleras, samt att i övrigt godkänna redovisad rapport angående 2015 års internkontroll. Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska ledningsutskottet före april månads utgång varje år upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska antas av kommunstyrelsen. Av planen ska framgå vad som ska granskas under året vilka reglementen, regler och policyn som berörs vem som är ansvarig för granskningen när granskningen ska rapporteras Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert (SOU 1998:71). Ekonomiledningsgruppen har utarbetat anvisningar till arbetet med internkontroll. För att säkerställa att internkontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi ska varje sektor enligt anvisningarna i sin internkontrollplan ha rubrikerna: - Kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten - Kontroll av finansiell rapportering - Kontroll av följsamhet mot lagar och förordningar (vilket följer COSO:s modell för intern styrning och kontroll) För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk och väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. sunderlag Ledningsutskottets beslut , 50 Tjänsteskrivelse från ekonom, daterad Ks

19 Ledningsutskottet (27) Lu 69 Dnr 2015-KLK0007 Kvartalsrapport, KLK Ledningsutskottet beslutar att godkänna redovisad information. Ledning och utveckling, administration Det ekonomiska utfallet för 2015 kommer att ha en positiv avvikelse, men först vid delårsbokslutet kommer ett exakt överskott att kunna redovisas. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Den nya upphandlingstjänsten budgeterades för hela året dock tillsattes tjänsten först den första april varför ett överskott om 150 tkr prognostiseras. Personalavdelningen Personalavdelningen prognostiserar ett underskott om cirka 240 tkr vilket beror på att avdelningen ännu inte har kommit i balans efter intäktstappet då Eksjö Energi och Nifsarp inte länger köper löneadministration från avdelning. Merparten av de tappade intäkterna kommer att kompenseras med lägre kostnader, bl.a. kommer löneenheten att minska personal med 20 procent. Kommunikationsavdelningen Telefonikostnaderna gör att avdelningen har en negativ prognos om tkr. Räddningstjänsten En större reparation av ett fordon inom räddningstjänsten i Eksjö gör att resultatet för 2015 prognostiseras till ett underskott om ca 120 tkr. Kostenheten Enhetens prognos visar ett underskott om 900 tkr. Städenheten Timpriset för städning har höjt med 6 kr på grund av årets kommande lönejusteringar samt tillkomna IT-kostnader. Denna ökning kompenseras kunderna genom ramjustering. Prognosen för året har ingen avvikelse mot budget. Investeringar Investeringsmedel gällande ärendehanteringssystemet, 900 tkr, kommer inte att belasta 2015 utan ska föras över till 2016 års investeringsbudget. sunderlag Kvartalrapport från ekonomiavdelningen

20 Ledningsutskottet (27) Lu 70 Dnr 2015-KLK0085 Skyddskommittén, information Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. Kommunens rehabiliteringsansvariga redovisar sjukfrånvaron, liksom frisknärvaron för åren för hela förvaltningen. Vid överläggningen framkommer att informationen även bör delges nämnderna.

21 Ledningsutskottet (27) Lu 71 Dnr 2015-KLK0130 Tiggare på våra gator, information Ledningsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att initiera ett möte med frivilligorganisationerna, polisen och kommunala förträdare i syfte att få en gemensam bild av läget och utveckla strategier för hur tiggeriet ska hanteras, att uppdra till förvaltningen att bilda ett nätverk i frågan, med kommunen som sammankallande, samt att i övrigt notera informationen Antalet tiggare i landets kommuner har ökat under senare år. Mot den bakgrunden och för att hjälpa de som tigger i Sverige, har regeringen utsett den tidigare statssekreteraren Martin Walfridssons om nationell samordnare. Det huvudsakliga skälet till tiggeriet är bristande försörjningsförmåga i det egna hemlandet. Det är den utsatta situationen för tiggande, främst bland romer med rumänskt medborgarskap som tillfälligt kommer till Sverige, som lett till regeringens beslut att låta en samordnare försöka underlätta samarbetet mellan exempelvis kommuner och frivilligorganisationer, såväl i Sverige som internationellt. Den 4 februari 2015 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en nationell konferens i Linköping om tiggeriet i vårt land. Av redovisiningen framgick att problemet eskalerat i främst de större städerna och som lett till att tillfälliga läger etablerats. Tiggarna utgörs av främst EU-medborgare. Följande gäller: - EU-medborgare har rätt att vistas i annat EU-land i tre månader utan särskilt tillstånd - Det är inte förbjudet att tigga i Sverige - Om det finns barn bland tiggarna som riskera att fara illa har kommunen en undersökningsplikt att kontrollera sakläget och vidta åtgärder i enlighet med Barnkonventionen och socialtjänstlagen - Kommunen kan, om behov finns, ge akut tillfällig hjälp för vuxna som befinner sig i nöd. Det är svårt att få en riktig bild av volymen tiggare i varje kommun. I Eksjö kommun, liksom i flertalet av landets kommuner, är det frivilligorganisationerna (Svenska kyrkan, övriga kyrkosamfund, Röda korset med flera) som har bäst kontakt med tiggarna.

22 Ledningsutskottet (27) Sociala sektorn har fått uppgift från kyrkosamfund att antalet tiggare uppgår till tiggare. Uppgiften är något osäker. De flesta i Eksjö stad, några i Mariannelund. Kyrkorna och Röda korset har hjälpt till med mat, kläder och natthärbärge. Tiggarna kommer framför allt från Bulgarien och Rumänien. De behov tiggarna framför allt uttalar till de olika frivilligorganisationerna är behovet av pengar. Eksjö kommun bör följa utvecklingen av hur tiggeriet ser ut i vår kommun avseende: - volym - hemvist (land) - om barn finns med och situationen i övrigt (exempelvis hur/var de bor) - stödja frivilligorganisationerna i deras arbete i denna aktuella fråga För att följa utvecklingen och få relevant information bör ett formellt nätverk upprättas bestående av företrädare från frivilligorganisationerna, polisen, primärvård, politiker, sociala sektorn och staben vid kommunledningskontoret. Eksjö kommun bör ta ett initiativ till ett möte med ovanstående i nätverket för att få en gemensam bild av läget och utveckla eventuella gemensamma strategier. sunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, daterad Utvecklingsc

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer