INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners"

Transkript

1 INTERN KONSULTLÖSNING

2 Bemanning och rekrytering Bemanning 8 personer rekryterade både internt och externt och både seniorer och juniorer i kärnteamet Genom att rekrytera ett antal etablerade, externa konsulter kan tidsperioden kortas, men viss ledtid måste accepteras innan de är på plats Undvika att rekrytera enmanskonsulter utan erfarenhet av större konsultorganisationer Lockbeten annat än lön Kompetensansvar Offensivt satsande företag Kompetens Teamet täcker tillsammans alla för företaget strategiska kompetensområden (t.ex. Change Management, Processeffektivisering, Customer Relationship Management)

3 Bemanning och rekrytering (forts.) Nyckelpersoner Enhetschef med ansvar att leda och styra enheten med ett tydligt avstamp i företagets grunder (vision, affärsidé, strategier) med s.k. Certifieringsprogram (se bilaga 1) för konsulterna med individuella utvecklingsplaner Ansvarar också för beläggning och personalfrågor 3-4 Kompetensområdesansvariga med ansvar för Teamets utveckling inom kompetensområdet (levande strukturkapital) Kompetensutveckling av teamets medlemmar Resursallokering till projekt (Dessa bör vara erfarna och etablerade konsulter och rekryteras externt) Det tar ca. 6 månader att fostra det nya konsultteamet.

4 Organisation konsulter i alla enheter Kärnteam 1 chef 3 kompetens -områdesansvariga 4 projektledare Perifert team (Ska finnas till hands när konsultstöd krävs i projekt eller annat utvecklingsarbete)

5 Resursallokering av kortare enhetsspecifika och mer omfattande gränsöverskridande projekt/uppdrag Projekt/uppdrag från kund Internkonsultenhetens kärnteam Mer omfattande gränsöverskridande projekt Kortare enhetsspecifika projekt Kortare enhetsspecifika projekt Mer omfattande gränsöverskridan de projekt Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D

6 Inkommande uppdrag och bemanning Uppdrag från kund Start Uppdraget tas emot av Internkonsultenhetens kärnteam Enhetsspecifik uppdrag Ja Nej Kontakta lämplig resurs/resurser på aktuell enhet Kontakta lämplig resurs/resurser i hela organisationen Skapa en projektgrupp och starta projekt Stopp

7 Utveckling/Utbildning Kärnteam Perifert team Certifiering sker i tre steg med ett antal moment i varje steg (se bilaga 2) Certifieringsperiod ca. 6 veckor Lightversion av certifieringen sker i två steg med ett antal moment i varje steg (se bilaga 3) 2 st. utbildningsdagar

8 Karriärssteg i en tvåstegsraket I II Projektledare Certifiering Certifierad Erfaren Projektresurs Certifierad Erfaren Lightcertifiering Certifierad Affärskonsult Erfaren Kompetens och erfarenhet i respektive nivå - se bilagorna 3 och 4

9 Ekonomi

10 Timpriset för en internkonsult är % lägre än marknaden i storstadsregionen (utanför % lägre) Tkr 8 anställda Intäkter (750 kr/h)* (1.200 kr/h)* Intäkter per konsult per år ** 1 147, ,0 Totala konsultintäkter per år , ,0 Kostnader Direkta investeringskostnader*** 1.500, ,0 Kostnad per konsult per år 1 300, ,0 Totala kostnader år 1 därefter enbart konsultkostnad , ,0 ** Intäkt per konsult per år: Antagande antal arbetstimmar per år st. varav 85 % är belagda = h/ år (beläggningsgraden bör uppgå till minst 85 %)

11 Break-Even (8 anställda och 975 kr/h) Antaganden 8 anställda Intäkter: 975 kr/h = 11,9 MSek per år Uppskrivningskvot 8 % per år MSek Intäkt Kostnader: Investering 1,5 MSek Konsultkostnader 10,4 MSek per år Uppskrivningskvot 5 % per år Break-Even Kostnad Resultat 0, År

12 Break-Even (8 anställda och kr/h) Antaganden 8 anställda Intäkter: kr/h = 14,7 MSek per år Uppskrivningskvot 8 % per år Kostnader: Investering 1,5 MSek Konsultkostnader 10,4 MSek per år Uppskrivningskvot 5 % per år , Intäkt Kostnad Resultat Break-Even År

13 Break-Even (8 anställda och 750 kr/h) Antaganden 8 anställda Intäkter: 750 kr/h = 9,2 MSek per år Uppskrivningskvot 8 % per år Kostnader: Investering 1,5 MSek Konsultkostnader 10,4 MSek per år Uppskrivningskvot 5 % per år , MSek Intäkt Kostnad Break-Even Resultat År

14 Engagemangsplan

15 Hur ska ett större antal personer från verksamheten engageras? Information/kommunikation Om den nya internkonsultenheten och dess verksamhet Skapa delaktighet /förankra genom kommunikation och information att engagera medarbetare i olika delar av företaget Klara roller och ansvarsfördelning Incitamentsystem Bonussystem baserat på t.ex. omsättning per konsult Kompetensutveckling Lön Extra semesterdagar Ny karriärs- och utvecklingsmöjlighet inom företaget Team Kompetensutbyte mellan olika personer och enheter Flexibilitet i arbetet Höga prestationskrav men under eget ansvar

16 SWOT-analys

17 SWOT-analys internkonsulter Styrkor Kompetens kvar inom företaget Karriärväg för medarbetare Ta vara på och utveckla den kompetens som redan finns inom företaget och använda den där den för tillfället behövs bäst Stödja och utveckla samarbete över enhetsgränser Mindre motstånd mot interna än externa konsulter Möjligheter Öka effektiviteten i verksamheten Ökat engagemang för projekt arbete/processförbättringar mm. internt i företaget Ny marknad även extern Bidra till delaktighet och helhetssyn på företaget och dess verksamhet Hot Konkurrens från externa konsulter Navelskådning Misslyckande med att lansera internkonsultenheten ingen förståelse för verksamheten Inte hinna med uppdrag från verksamheten Okända internt Svagheter Förlorar extern input som kan vara av strategisk vikt för vidareutveckling av verksamheten

18 Bilagor

19 Bilaga 1: Certifiering sker i 3 steg med ett antal moment i varje steg Exempel på certifieringsstruktur Bli en enhet Moment A.1 Företaget A.2 Enheten Affärskonsulter A.3 Team building A.4 Personlig effektivitet A.5 Team effektivitet A.6 Administration A.7 Enhetens strukturkapital A.8 Praktisk träning i enhetens strukturkapital A.9 Team events Agera som en enhet Moment B.1 Case ß B.2 Grupparbete case ß B.3 Presentationsteknik B.4 Case Þ B.5 Grupparbete case Þ B.6 Konsultbranschen B.7 IT-projekt B.8 Verksamhetsprojekt B.9 Praktik B.10 Personlig utvärdering B.11 Utvecklingsplaner Utveckla enheten Moment C.1 IT-strategi C.2 Förändringsledning C.3 CRM C.4 Knowledge Management C.5 Balanced Scorecard C.6 TQM / USK C.7 Benchmarking C.8 Webbstrategi C.9 Praktik konsultbolag C.10 Självstudier v.1 v.2-3 v.4-5 v.14

20 Bilaga 2: Lightversionen av certifiering sker i 2 steg under 2 dagar, med ett antal moment i varje steg Exempel på certifieringsstruktur Dag 1 Moment A.1. Att arbeta i projekt A.2. Förändringsarbete A.3. Teambuilding A.4. Personlig effektivitet A.5. Strukturkapital Dag 2 Moment B.1. Presentationsteknik B.2. Verktyg Processmodellen Processkartläggning Projektarbetsmodellen Brunpapper v.1 v.2-3

21 Bilaga 3: Karriärssteg exempel: Projektresurs till Projektledare Erfaren Certifierad Projektresurs. Kräver vägledning Jobbar i projekt med nära tillgång till handledare Fokuserar på ett projekt i taget Deltar i både process och strategiprojekt Har kunskap om företaget Har kunskap om de verktyg som används Skapar och håller presentationer för mindre grupper t.ex. projektgrupper Har ett konstruktivt arbetssätt Samma som för Affärskonsult Har kunskap om strategiska riktlinjer och styrande dokument. Leder egna delprojekt Erfaren Engageras i teamets kompetensutveckling Deltar i analysteam Utvecklar analytiska synsätt Agerar självständigt Hjälper till med planering av erbjudanden och offerter Assisterar inför säljmöten Kan använda verktygen Håller presentationer i större forum Leder mindre projekt Har förståelse för nya verktyg som vi kan använda Förstår vad de styrande dokumenten och teknikerna har för påverkan Certifierad Ansvarar för att förväntningar från kund infrias Initierar kunskapsinsamling bygger strukturkapital Projektledare för mellanstora projekt Leder andra utan egen vägledning Planerar arbetet och dess omfattning på egen hand Stöttar andra i deras utveckling Ansvarar för projekt planering och leverans Driver ämnesspecifika frågor/uppgifter Coachar kollegor till utveckling Ansvarar för säljmöten Utformar uppdrag Ansvarar för säljarbetet Identifierar nya projektmöjligheter Agerar som mentor för konsulter och andra projektledare Har kundansvar Sätter standard för kollegor Tar ansvar för egen och andras utveckling Agerar som en stark coach och mentor gentemot kunder Ansvarar för del i omvärldsbevakning Representerar externt Utbildningsansvarig (bl.a. lightcertifieringen) Projektresurs Projektledare

22 Bilaga 4: Karriärssteg, exempel: Projektresurs till Affärskonsult Erfaren Certifierad Projektresurs. Kräver vägledning Samma som för Projektledare Jobbar i projekt med nära tillgång till handledare Fokuserar på ett projekt i taget Deltar i både process och strategiprojekt Har kunskap om företaget Har kunskap om de verktyg som används Skapar och håller presentationer för mindre grupper t.ex. projektgrupper Har ett konstruktivt arbetssätt Har kunskap om strategiska riktlinjer och styrande dokument. Erfaren Leder egna delprojekt Engageras i teamets kompetensutveckling Deltar i analysteam Utvecklar analytiska synsätt Agerar självständigt Hjälper till med planering av erbjudanden och offerter Assisterar inför säljmöten Kan använda verktygen Håller presentationer i större forum Leder mindre projekt Har förståelse för nya verktyg som vi kan använda Förstår vad de styrande dokumenten och teknikerna har för påverkan Certifierad Ansvarar för att förväntningar från kund infrias Initierar kunskapsinsamling bygger strukturkapital Arbetar i projekt som expert Bidrar med input och utvecklingsförslag till olika projekt Leder andra utan egen vägledning Planerar arbetet och dess omfattning på egen hand Stöttar andra i deras utveckling Driver ämnesspecifika frågor/uppgifter Leder analysteam Coachar kollegor till utveckling Deltar i säljmöten Är bransch- eller områdesexpert Förbereder och presenterar företagets PoV om ett område Ses som en effektiv mentor och en stark coach Ansvarar som expert i enhetens säljarbete Bidrar på deltid till teamlearning i olika projekt med coaching och annan utbildning Leder komplexa områdesspecifika uppdrag Övervakar ett antal innehållsrika delprojekt Utvecklar externa relationer med andra experter för att stödja företagets PoV Tar kundansvar Sätter standard för kollegor Ansvarar för del i omvärldsbevakning Ansvar för konsultenhetens utveckling Utbildningsansvarig (bl.a. lightcertifieringen) Projektresurs Affärskonsult

23 Bilaga 5: Ekonomi Pris Storstadsregionen % under marknadspris ( kr/h exklusive moms) Utanför storstadsregionerna % under marknadspris ( kr/h exklusive moms) Beläggningsgraden bör uppnå till minst 85 % Kostnader Direkta (för etablering av enheten) 3 3,5 M Sek (Investeringen når break-even vid konsultinköp om M Sek) Per konsult (Löner, Bonus, Kompetensutvecklingskostnader) M Sek per år Intäkter Per konsult 1.2 2,0 M Sek per år

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

yyy http://www.dfkompetens.se/chefsarkitekt

yyy http://www.dfkompetens.se/chefsarkitekt yyy http://www.dfkompetens.se/chefsarkitekt Välkomna till dagens frukostmöte! 2 Agenda 08:30 09:00 Varför en utbildning till chefsarkitekt? 09:00 09:15 Rollen som chefsarkitekt: Samtal med chefsarkitekten

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Hire and fire People are typically hired for their IQ and experience they are fired for a lack of emotional intelligence

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer