EXAMENSARBETE 2004:E000. Hus på ofri grund. Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE 2004:E000. Hus på ofri grund. Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden."

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2004:E000 Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap TMD Hus på ofri grund Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden Lotten Gustafsson

2 EXAMENSARBETE Hus på ofri grund Prisutveckling, marknad och värdenivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden. Lotten Gustafsson Sammanfattning Detta examensarbete grundas på Lantmäteriverkets intresse att inför förberedelsearbetet av den förenklade fastighetstaxeringen 2006 undersöka skillnader när det gäller prisutveckling, marknad och värdenivåer för byggnader som ligger på annans mark i förhållande till den vanliga småhusmarknaden. I denna rapport redovisas vad hus på ofri grund är, hur historien ser ut samt vad som gäller vid upplåtelse av mark för en byggnad på annans mark. Här finns en närmare beskrivning av vad bostadsarrende är samt hur man upprättar ett arrendeavtal och vad som gäller vid uppsägning eller upplåtelse av sådan. För att kunna jämföra prisutveckling, marknad och värdenivåer för byggnader på ofri grund och den vanliga småhusmarknaden valdes ett lämpligt område på ön Orust. Bedömningen grundar sig på ortsprismaterial, köpebrev och kontakter med bland annat mäklare och Skatteverket. Ortsprismaterialet baseras på köp av fastigheter och byggnader med typkod 221 från och med 1998 till och med Överlåtelserna har skett i värdeområdena , samt Utgivare: Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Box 957, Trollhättan Tel: Fax: Web: Examinator: Peter Brynte Handledare: Hans Söderblom, Lantmäteriet Huvudämne: Lantmäteriteknik Språk: Svenska Nivå: Fördjupningsnivå 1 Poäng: 10 Rapportnr: 2004:E000 Datum: 21 mars 2005 Nyckelord: hus på ofri grund, småhusmarknad, ofri grund, Stocken, Orust, prisutveckling, nivå, marknad i

3 DEGREE PROJECT Chattel house Price trend, market and values in comparison with the usual detached or semi-detached housemarket Lotten Gustafsson Summary This examination paper is based on Lantmäteriverkets interest in the differences between the pricetrend, market and values for chattel house in comparison with the usual detached or semi-detached housemarket. This is of interest for the rate of taxes of This report present what chattel house is, the history behind it and valid information about grant of ground for a chattel house. There is a closer description about what residental ground lease is, how to make an agreement about the leasing and what the law says about notice of cancellation and grant of agreement. To be able to compare the pricetrend, market and values for chattel house and the usual one detached or semi-detached housemarket a suitable region/area was chosen on the island Orust. The judgement is based on assignments and contacts with estate agents and tax deparments among others. The assignments is intended for buildings of type leisure house from the time between 1998 and The assignments occured in the valuezone , and Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology, Mathematics and Computer Science, Box 957, S Trollhättan, SWEDEN Phone: Fax: Web: Examiner: Peter Brynte Advisor: Hans Söderblom, Lantmäteriet Subject: Land Surveying Language: Swedish Level: Advanced Credits: 10 Swedish Number: 2004:E000 Date: March 21, 2004 Keywords chattel house, detached or semi-detached housemarket, Stocken, Orust, pricetrend, market, values ii

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...i Summary... ii 1 Inledning Syfte och avgränsningar Metod Bakgrund och juridik Begreppet Hus på ofri grund Bostadsarrende Köp av hus på ofri grund Statistik över hus på ofri grund Antal byggnader på ofri grund i Sverige Antal byggnader på ofri grund i Sverige Antal byggnader på ofri grund i Västra Götaland Antal taxeringsenheter i Sverige och Västra Götaland Förändring i antal taxeringsenheter mellan 1981 och Studie av Stocken Kort historia Inhämtande av uppgifter Studie på plats i Stocken Prisutveckling Värdenivåer Normering av köpesumma Omräkning av uppgifter Marknad Slutsats...17 Källförteckning...18 Bilagor A Bilaga till avsnitt 6.1 B Bilaga till avsnitt 6.2 iii

5 1 Inledning 1.1 Syfte och avgränsningar Syftet bakom denna framställning är att redogöra för vad hus på ofri grund är samt undersöka och redogöra för dess särställning i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden. Tyngdpunkten av undersökningen kommer att läggas på hur prisutvecklingen varit under de senaste åren, hur marknaden ser ut idag samt hur värdenivån för hus på ofri grund ser ut. Denna undersökning inriktas endast på samhället Stocken på ön Orust. Examensarbetet och undersökningen sker på uppdrag av Lantmäteriet. Någon liknande undersökning inom samma ämnesområde har inte påträffats under arbetets gång. 1.2 Metod Avsnittet om begreppet hus på ofri grund baseras på litteraturstudier. Tillgången till relevant litteratur om ämnet är väldigt sparsam så det mesta har hämtats från material i form av utredningar, författningar och rapporter, bland annat från justitiedepartementet. Material till värdebedömningen har hämtats hos Lantmäteriet i Gävle som bistått med uppgifter och kartmaterial ur Fastighetsregistret samt försäljningsuppgifter gällande fastigheterna inne i Stocken ur ett databaserat ortsprissystem för fastighetstransaktioner. (FP Win, ägare: SVEFA) De riktvärdeområden som uppgifterna är tagna ifrån är , samt som ligger i Stocken. Försäljningsuppgifter om byggnaderna på Enevägen har hämtats från Skatteverket i Göteborg som under våren 2004 utredde om säljarna till byggnaderna på ofri grund har redovisat försäljningen i deklarationen på rätt sätt. 1

6 2 Bakgrund och juridik 2.1 Begreppet Hus på ofri grund Hus på ofri grund kan även beskrivas som byggnad på annans mark. Det vill säga då byggnaden ägs av en person som inte äger marken som byggnaden står på. Inte bara hus innefattas i detta begrepp utan även andra objekt som till exempel anläggning. Det är en grupp av föremål som hålls samman till en rättslig enhet. Enligt Jordabalken (JB) 2 kap 1 ingår alla de fastighetstillbehör i den grupp av föremål om de är i samma ägo som fastigheten: JB 2:1 Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel. Detsamma gäller byggnader som också har tillbehör enligt bestämmelserna i 2 kap JB Lös egendom Byggnad på annans mark räknas rent rättsligt som lös egendom och då kan inte de bestämmelser för fast egendom som finns i JB tillämpas. Hus på ofri grund kan i och med det inte pantsättas som det är möjligt att göra med fast egendom och tomträtter. Möjligheten att pantsätta en registrerad nyttjanderätt som hus på ofri grund utreddes av Justitiedepartementet i SOU 1984:22 men utredningen ledde aldrig fram till någon lagändring. [1] En byggnad som ligger på en tomträtt går ej under beteckningen hus på ofri grund då byggnaden är tillbehör till tomträtten som kan pantsättas på samma sätt som en fastighet. Rent rättsligt har en tomträtt samma betydelse som en fastighet. En tomträtt följer fastighetens gränser vilket gör att den skiljer sig från hus på ofri grund där marken runtom byggnaden inte i vanliga fall följer dessa. Det vanligaste är att marken arrenderas av fastighetsägaren med ett bostadsarrende. Gränsen mellan fast och lös egendom dras i JB där det preciseras vad som ingår i den fasta egendomen. I första kapitlet JB anges det att det är jord som utgör den fasta egendomen och att den är indelad i fastigheter. I andra kapitlet anges det närmare vad som anses som tillbehör till fastigheterna och i och med det ingår i fast egendom. Till fast egendom är det inte bara byggnader och andra föremål som är tillbehör utan under vissa förutsättningar kan det vara fler föremål. Enligt JB blir föremål som tillförs av fastighetsägaren tillbehör till fastigheten och ingår då i den fasta egendomen. Föremål som tillförs av annan än fastighetsägaren betraktas däremot inte som tillbehör till den fasta egendomen utan blir lös egendom. Om ägaren till en fastighet säljer fastigheten omfattar försäljningen inte till exempel ett hus som uppförts av arrendatorn och tillhör 2

7 denne. Även om köparen handlar i god tro och antar att byggnaden tillhör fastigheten förvärvar han den inte. Om byggnaden på ofri grund får samma ägare som fastigheten förlorar byggnaden karaktären lös egendom och blir tillbehör till den fastigheten den står på. [2] Varför bygga på ofri grund Orsakerna till att man bygger på annans mark har skiftat med tiden. Utvecklingen har berott på ekonomiska och sociala faktorer. I dag är det inte speciellt vanligt att byggnader uppförs på annans mark utan det normala är att man bygger på egen mark. Detta beror på att det är önskvärt för den som bygger huset att ha den säkra besittningsrätten till marken som äganderätten och tomträtten ger. Under 1800-talet och tidigare var det dock vanligt förekommande att man byggde bostäder och andra hus på annans mark: Några exempel är: Jordbruksarrendatorer tillförde egna hus på hemmanen Tjänstemän inom civil, militär och kyrklig förvaltning tillförde egna hus på löneboställena Nyttjanderättshavaren till marken byggde ofta torp och backstugor Jordavsöndringar på viss tid, som var en sorts nyttjanderätt, var en vanlig upplåtelseform för mindre bosättningar. Det som byggdes på dessa lotter blev i sin tur hus på ofri grund. Förhållandena har ändrats efterhand och i ökad utsträckning har mark och byggnader kommit i samme ägares hand, också i sådana fall då man i äldre tid haft byggnader på annans mark. Byggandet på annans mark har fortsatt i delvis nya sammanhang och har ökat i omfattning när det gäller fritidsboendet, som blivit allt vanligare. Även kolonilotter är en stor grupp av byggnader på annans mark. [2] De byggnader på annans mark som finns idag beror i stor omfattning på att markägaren inte vill göra sig av med äganderätten till marken. Varför stat och kommun inte vill göra sig av med äganderätten beror till stor del på markpolitiska överväganden. För enskilda markägare kan försäljningar framstå som oförmånliga på grund av skatter och andra ekonomiska orsaker. De förmånliga ekonomiska orsakerna är att markägaren anser att den årliga arrendeavgiften på fastigheten är en löpande avkastning av marken. En ytterligare orsak till att det fortfarande byggs hus på annans mark är bristen på mark som är till salu i områden med attraktivt läge. Detta kan medföra att det tecknas nyttjanderättsavtal, trots att det finns tomter till salu på andra ställen. Arrendeupplåtelsen kan även anses enkel och smidig då man slipper kostnader för fastighetsbildning, lagfart osv. [2] 3

8 2.2 Bostadsarrende Ägarna till byggnader uppförda på ofri grund tillgodogör sig marken genom bostadsarrende. Bostadsarrende ger arrendatorn rätt att på arrendestället uppföra eller behålla hus som huvudsakligen är avsett som bostad (även fritidsbostäder).[3] Arrende avser upplåtelse av jord till nyttjande och ska ske mot vederlag. Liksom när det gäller hyra faller gratis- och tvångsupplåtelser utanför lagens regler. [3] Arrendeformerna jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende kommer ej att beröras i detta arbete. Anledningen till detta är att jordbruksarrende innebär att jord upplåts till brukande, anläggningsarrende upplåts på mark avsedd för förvärvsverksamhet och lägenhetsarrende på mark där det inte ska uppföras någon byggnad. Upplåtelse av mark avsett för byggnader på ofri grund berörs således inte av dessa former av arrende Upprättande av arrendeavtal Avtal om bostadsarrende måste upprättas skriftligen för att gälla som arrendeavtal och samtliga avtalsvillkor ska anges. Ett muntligt avtal är alltså ogiltigt. Man kan säga att samma formkrav gäller för bostadsarrende som fastighetsköp. Avtalet har betydelse som bevismedel om avtalets existens och innehåll. Den skriftliga formen utgör även underlag för inskrivning av arrenderätten hos inskrivningsmyndigheten. Detta gör att tredje man kan få en uppfattning om belastningen på fastigheten. Fastighetsägaren även kallad jordägaren är den som måste se till att ett arrendeavtal upprättas. Enligt JB kan han annars bli skadeståndsskyldig mot arrendatorn, förutsatt att arrendatorn tillträtt markområdet och att det inte berott på arrendatorn att något skriftligt avtal inte kommit till stånd. Arrendatorn har här större skydd än en fastighetsköpare då säljaren som vägrar fullfölja ett muntligt avtal inte blir ansvarig ens om han låtit köparen tillträda fastigheten. [3] Uppsägning av arrendeavtal Tiden för arrendeavtal varierar beroende på arrendetyp och har nära samband med besittningsskyddet. Gemensamt för alla typer av arrende är arrendeavtalets uppsägning. Det vanligaste vid uppsägning av arrende är att marken avträds den 14 mars. Blir arrendatorn uppsagd i förtid på grund av väsentligt kontraktsbrott kan fristen bli kortare. Ett väsentligt kontraktsbrott kan vara då arrendatorn missköter arrendestället så till den grad att jordägaren genast vill återta det. Har jordägaren brutit mot kontraktet blir avvecklingstiden längre, tidigast ett halvår efter uppsägningen. Om arrendatorn blivit uppsagd innan han tillträtt upphör avtalet att gälla med omedelbar verkan. Liksom vid hyra är det inte tillåtet för jordägaren att förbehålla sig rätten att säga upp avtalet före arrendetidens utgång. Särskilda fall finns då detta dock är tillåtet. [3] 4

9 Avtalstiden för ett bostadsarrende gäller minst 5 år, oavsett om kontraktet föreskriver en kortare upplåtelse. Avtalet upphör bara att gälla genom uppsägning och sker inte detta förlängs avtalet automatiskt med 5 år i taget. Arrendenämnden kan ge dispens för bestämmelser som ställer arrendatorn i sämre situation. [3] Arrendeavgiften ska bestämmas så att den kan antas motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. Viss ledning av bestämmandet kan ges av arrenden i närheten, men hänsyn måste tas till det enskilda ställets belägenhet och miljön i övrigt. Jordägaren och arrendatorn kan ställa upp villkor och de gäller om det är skäligt med hänsyn till arrendeavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst etc. De kan även ställa upp villkor som gäller en tvist om förlängning eller vid en begäran om ändring i arrendevillkoren. [3] Överlåtelse av arrenderätten Överlåtelse av bostadsarrende regleras i 10 kap 7 Jordabalken. Där står det bland annat att bostadsarrendatorn inte utan vidare får överlåta arrenderätten till någon annan. Om arrendeavtalet är slutet för viss tid får arrendatorn dock överlåta arrenderätten till annan person som jordägaren skäligen kan godta. Han skall därvid först erbjuda jordägaren att återta arrendestället mot ersättning för arrenderättens värde. Vill arrendatorn att jordägaren också ska överta byggnad eller annan anläggning som arrendatorn utfört ska jordägaren erbjudas att lösa in även detta. Om jordägaren vill anta erbjudandet ska han ge besked inom en månad. Antar han inte erbjudandet eller inte lämnar svar i tid är det fritt för arrendatorn att överlåta arrendet till vem han vill. Sublokation, det vill säga att arrendatorn själv nyttjar fastigheten och i sin tur undviker att upplåta arrendet, är förbjudet vid bostadsarrende. Bostadsarrendatorn kan dock hyra ut byggnaden som han är ägare av. Besittningsskyddet för arrendatorn vid bostadsarrende innebär att han saknar rätt till förlängning om något bostadshus inte finns på stället när jordägaren senast kan säga upp avtalet. Arrendatorn saknar helt rätt till förlängning när arrenderätten är förverkad. Besittningsskyddet kan avtalas bort om arrendenämnden godkänt det. Bostadsarrendatorns besittningsskydd kan brytas i vissa situationer. Innan dess ska en avvägning göras mellan jordägarens och arrendatorns intressen. Situationerna då besittningsskyddet för bostadsarrendatorn kan brytas är: Vid icke bagatellartade kontraktsbrott Då planstridig eller annan otillåten bebyggelse har uppkommit. Denna möjlighet gör att eventuella skräpbebyggelser kan fås bort trots att arrendatorn i princip har besittningsskydd. Då jordägaren ska använda området till annat ändamål bebyggelse av annat slag, jordbruk, industri etc. och hans intresse påtagligt överväger arrendatorns. 5

10 Då en generalklausul upprättats, d.v.s. när jordägaren har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet. Parternas intresse ska vägas även i detta fall. 2.3 Köp av hus på ofri grund Byggnad på ofri grund räknas rättsligt sett som lös egendom. Ett köp av sådan byggnad faller i och med det under köplagen. Förekommer ett fel i byggnaden är det köplagens bestämmelser som gäller och inte jordabalkens. Det är heller inte möjligt att inteckna byggnaden. Det ska inte förväxlas med tomträtten som intar en särställning då byggnaden på tomträtten är tillbehör till tomträtten. Tomträtten kan intecknas och pantsättas på samma sätt som en vanlig fastighet. Detta måste också tas in i bedömningen av värdet av byggnaderna på ofri grund i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden. Tomträtten borde falla under köplagen, men vid överlåtelse av tomträtt är jordabalken tillämplig. (13 kap 7 JB). [2] Annat är det ur skattehänseende då en byggnad som är lös egendom räknas som fastighet. Detta enligt Inkomstskattelagen 2 kapitlet 6. 6

11 3 Statistik över hus på ofri grund 3.1 Antal byggnader på ofri grund i Sverige 1981 Enligt statistik från 1981 var antalet skattepliktiga taxeringsenheter som utgör byggnad på ofri grund totalt enheter. Där var byggnader med värde mindre än kr inte medräknade som taxeringsenheter. Bland enheterna kan man urskilja olika grupper. Den grupp som helt dominerade var fritidshus som utgjorde hela 83 % av det totala antalet enheter och i antal st. Andra grupper var permanentbostäder som utgjorde 7,6 % ( st) och industrienheter 5,2 % (7 130 st). Se tabell 3.1. [2] 3.2 Antal byggnader på ofri grund i Sverige 2004 Enligt Skatteverket i Örebro ser det inte likadant ut idag som det gjorde Antalet skattepliktiga taxeringsenheter i Sverige idag som utgör byggnad på ofri grund är totalt När det gäller taxerade småhus är antalet enheter varav enheter är fritidshus. Det vill säga 46 % av totala antalet skattepliktiga enheter på ofri grund är fritidshus. Se tabell 3.1. Tabell Totalt antal byggnader på ofri grund Fritidshus % % Permanentbostäder ,6 % * 65 % Industrienheter ,2 % * Gäller totalt antal småhusenheter i Sverige. 7

12 3.3 Antal byggnader på ofri grund i Västra Götaland 2004 Antalet skattepliktiga taxeringsenheter i Västra Götaland som utgör byggnad på ofri grund är totalt När det gäller taxerade småhus är antalet enheter varav enheter är fritidshus och 560 permanentbostäder. Andelen fritidshus uppgår alltså till 39 % av det totala antalet skattepliktiga enheter på ofri grund i Västra Götaland. Se tabell 3.2. [4] Tabell 3.2 Totalt antal byggnader på ofri grund Småhus Fritidshus % Permanentbostäder Antal taxeringsenheter i Sverige och Västra Götaland 2004 Enligt ett meddelande från Statistiska Centralbyrån ser fördelningen av taxeringsenheter ut enligt tabell 3.3 nedan. [5] Tabell 3.3 Småhusenhet Helårsbostad Procent Fritidsbostad Procent typkod typkod 220 % typkod 221 % Totalt antal Friliggande en- och enheter tvåfamiljshus Hela Riket Västra Götaland Fotnot: Typkod är ett brett begrepp [5] Enligt tabellen ovan utgör fritidshus 17 % av totala antal småhusenheter i hela Sverige. Av dessa är 7,5 % på ofri grund. I Västra Götaland är det 15 % som är fritidshus och av dem är det 5,4 % som ligger på ofri grund. För uträkning av procentsatser vad gäller andelen byggnader på ofri har uppgifter i tabellerna 3.1 och 3.2 använts. Av Sveriges idag småhusenheter utgör alltså st byggnader på ofri grund, vilket är ca 1,8 %. 8

13 3.5 Förändring i antal taxeringsenheter mellan 1981 och 2004 En av orsakerna till att antalet skattepliktiga taxeringsenheter som utgör byggnad på ofri grund har sjunkit sedan 1981 är att det vid taxeringen 1996 infördes krav på att byggnadsvärdet ska vara minst kr för att räknas som en taxeringsenhet. Innan låg denna gräns på kr. Enligt uppgifter från Skatteverket är antalet småhus med värde mindre än kr, typkod 213, st och i Västra Götaland st. Exempel på dessa kan vara kolonilotter. Själva kolonilotten hyr man av en kolonilottsförening, medan man äger stugan som står på lotten. Dessa är en form av byggnad på ofri grund, men oftast understiger värdet kr vilket innebär att de då inte bildar en egen taxeringsenhet. Vid den tidigare gränsen, kr, var kolonistugor egna taxeringsenheter och medräknades som småhusenheter. En annan orsak till förändringen från de enheter år 1981 till de enheter som finns idag är att många arrendatorer har givits möjligheten att köpa loss den mark de arrenderat av jordägaren. Främst gäller detta fritidshus och permanentbostäder. 9

14 4 Studie av Stocken 4.1 Kort historia På 1920-talet bestod samhället av ca 70 hus som stod på ofri grund. Marken tillhörde hemmanen Tofta och Svanvik och ingick i den Falkiska Donationen sedan blev det möjligt för husägarna att friköpa tomter i samhället. På 1930-talet kom de första sommargästerna till Stocken och de har under årens lopp blivit fler och fler. De gamla bostadshusen i kärnan av fiskeläget är nu sommarnöjen. Bebyggelsen har expanderat med permanentbostäder i utkanten av samhället. [6] Enligt mäklare som är verksamma på orten har intresset för Stocken ökat med tiden. Många skaffar ett fritidsboende där de har närhet till havet. Huset kan ligga på en egen fastighet eller som byggnad på ofri grund. 4.2 Inhämtande av uppgifter Vid val av område hjälpte min handledare på Lantmäteriet till genom att kontakta några av Skatteverkets kontor för att få förslag. Många områden föreslogs och jag intresserade mig särskilt för området i Stocken som Skatteverket i Göteborg tipsade om. De skulle själva under våren göra en egen utredning om huruvida byggnadernas ägare har redovisat sin försäljning på rätt sätt i deklarationen. Uppgifter om försäljningarna av byggnaderna på Enevägen har hämtats från Skatteverket i Göteborg. De hade genom Enevägens samfällighetsföreningen fått tillgång till handlingar från köp genomförda mellan 1998 och Skatteverket gav mig en första inblick i området och berättade mer om vad de kommer att göra i sitt projekt Den Falkiska Donationen De uppgifter jag fått fram genom kontakt med samfällighetsföreningens ordförande, Stefan Sundström, var att marken donerades till ortsborna av en man som hette Anders Falk. Då bildades den Falkiska Donationen 1853 som i dagsläget fortfarande äger fastigheten Orust Tofta 2:1. Fastigheten är uppdelad i flera skiften, bland annat del av Stocken, Råön samt några andra intilliggande öar. Se bild 4.1. [7] Byggnaderna på Enevägen De 71 byggnaderna på Enevägen bildar ett fritidshusområde som är belägen intill en campingplats och förvaltas av Enevägens samfällighetsförening. Byggnaderna som uppfördes mellan åren 1987 till 1990 finns i två olika utföranden. Hus nr 1 till och med nr 55 är mellan kvm och till färgen grå och hus nr 56 till och med 71 är 26 kvm stora och röda till färgen. Se bild 3.1 och 3.2 nedan. 10

15 Bild 4.1 Bild 4.2 Byggnaderna ligger på arrenderad mark under en tid om 40 år. I dagsläget har ca år gått av arrendetiden. [7] 4.3 Studie på plats i Stocken Byggnaderna ligger i ett bergsområde skyddat från väder och vind bakom campingplatsen strax utanför Stocken. Med undantag för ett fåtal av husen som har utsikt över havet och Råön är berget den främsta vyn. Alla hus är försedda med altaner som främst är riktade mot sydväst. Parkering sker på speciellt avsedda parkeringsplatser på samfälligheten. 11

16 5 Prisutveckling För att jämföra prisutvecklingen mellan småhus och hus på ofri grund har statistik hämtats från Lantmäteriets Fastighetsbarometer. Uppgifterna är mellan 1996 och [8] Statistik för Orust Kommun återfinns inte i materialet men bedömningen har varit att prisutvecklingen på Orust har varit snarlik Uddevallas trend. De båda kommunerna ligger på samma avstånd från Göteborg och är kustnära. Diagram 5:1 Prisutveckling för småhus Index (1996/1 = 100) /1 1996/2 1996/3 1996/4 1997/1 1997/2 1997/3 1997/4 1998/1 1998/2 1998/3 1998/4 1999/1 1999/2 1999/3 1999/4 År/kvartal 2000/1 2000/2 2000/3 2000/4 2001/1 2001/2 2001/3 2001/4 2002/1 2002/2 2002/3 2002/4 2003/1 2003/2 2003/3 2003/4 Uddevalla Riket 12

17 Diagram 5:2 Prisutveckling Enevägen K/T Enevägen Linjär (Enevägen 1998/3 1999/1 2000/3 2000/4 2001/1 2001/2 2002/2 2003/2 2003/3 År/kvartal Trendkurvan för husen på ofri grund på Enevägen verkar relativt väl överensstämma med Uddevalla Kommun och riket i övrigt. Därför bör slutsatsen kunna dras att prisutvecklingen för hus på ofri grund följer den vanliga småhusmarknaden. 13

18 6 Värdenivåer 6.1 Normering av köpesumma Fastigheter med typkod 221 i Stocken har jämförts med hus på ofri grund på Enevägen med hjälp av gallrat ortsprismaterial. Köpesummorna har räknats upp med Fastighetsprisindex från SCB till 2003 års värdenivå och normerats mot taxeringsvärdet respektive boarean. [10] Samtliga grunduppgifter och beräkningar finns i bilaga A. Tabell 6:1 Enevägen Tabell 6:2 Stocken ObjID K/T K/BOA ObjID K/T K/BOA 48 8, Tofta 2:114 7, , Tofta 2:115 5, , Tofta 2:26 7, , Tofta 2:36 4, , Tofta 2:26 6, , Tofta 2:161 3, , Medel 5, , , Medel 9, Det går inte att dra några direkta slutsatser utifrån dessa normeringstal. Köpesumma/Taxeringsvärde (K/T) är högre för hus på ofri grund än för fristående fastigheter. Förmodligen beror detta på att en köpare av hus på ofri grund ser ett värde i marken som huset står på trots att köparen inte förvärvar äganderätten till denna. Detta tänkta markvärde återspeglas inte i taxeringsvärdet vilket gör att normeringstalet blir högt. På samma sätt blir Köpesumma/Boarea (K/BOA) högre för fristående fastigheter än för hus på ofri grund eftersom det i detta fall är fråga om fastigheter med höga markvärden och liten boarean. 14

19 6.2 Omräkning av uppgifter För att göra försäljningsuppgifterna jämförbara har uppifterna räknats om. Beträffande hus på ofri grund har ett tänkt markvärde lagts till taxeringsvärdet (T o ). Markvärdet har beräknats utifrån den årliga avgift husägaren betalar för markupplåtelsen. Avgiften består av arrendeavgift, VA-avgifter samt övriga driftskostnader och har evighetskapitaliserats med 4%. Beträffande de fristående fastigheterna har den uppräknade köpesumman reducerats med markvärdet. Detta genom att anta att markvärdet utgör samma andel av köpesumman som av taxeringsvärdet. Dessa bearbetade köpesummor (K o ) och taxeringsvärden (T o ) har använts för en ny normering enligt tabell 6.3 och 6.4 nedan. Samtliga grunduppgifter och beräkningar finns i bilaga B. Tabell 6:3 Enevägen Tabell 6:4 Stocken ObjID K/T o K/BOA ObjID K o /T K o /BOA 48 2, Tofta 2:114 2, , Tofta 2:115 2, , Tofta 2:26 2, , Tofta 2:36 2, , Tofta 2:26 1, , Tofta 2:161 2, , Medel 2, , , Medel 2, Som tabellerna ovan visar är genomsnittet för köpesumma/taxeringsvärde för Enevägen i stort sett lika Stockens värden. Köpesumma/boarea har inte lika hög överensstämmelse men skillnaden kan förklaras med att byggnaderna på Enevägen har högre standardpoäng och senare byggår. 15

20 7 Marknad Enligt mäklare som är verksamma på orten ser marknaden ljus och stabil ut för fastigheterna som ligger i Stocken. Samhället är litet och lugnt, de flesta fastigheterna har ett läge med utsikt över vattnet. De fastigheter som ligger längre från vattnet har på ett sätt även de kontakt med havet då det är vanligt att det till fastigheten även hör en sjöbod med brygga nere vid vattnet. Sjöboden och bryggan ligger oftast på arrenderad mark nere vid stranden. Även de fastigheterna blir då attraktiva i en spekulants ögon. Byggnaderna på Enevägen är ett bra alternativ för dem som inte har så mycket pengar och inte anser sig ha råd med en egen fastighet. De kanske är bosatta i Göteborg och vill genom en relativt låg penning skaffa sig ett ställe vid havet. Eftersom byggnaderna inte är så dyra om man jämför med fastigheterna i Stocken finns det en marknad även för dessa. Förmodligen är detta anledningen till att byggnaderna är så pass attraktiva trots sin fastighetsrättsliga situation. 16

21 8 Slutsats Prisutvecklingen under de senaste åren för hus på ofri grund i det undersökta området kan anses följa den vanliga småhusmarknaden. Marknaden ser ljus och stabil ut för både hus på ofri grund och för fristående fritidsfastigheter enligt verksamma mäklare på orten. Trots stora skillnader i köpesummor och fastighetsrättsliga förhållanden har det i undersökningsområdet gått att finna ett samband mellan värdenivåerna för hus på ofri grund och fristående fritidsfastigheter. Detta med viss modifiering av köpesummor och taxeringsvärden. Detta samband går ut på att man jämför endast byggnadsvärdet på fristående fritidsfastigheter med hus på ofri grund och vid normeringen lägger till ett tänkt markvärde till taxeringsvärdet för hus på ofri grund. Om detta förhållande kan anses genomgående på marknaden eller är en tillfällighet i just detta undersökningsområde måste utredas vidare. Likaså har tillgången till relevant ortsprismaterial varit sparsam varför viss reservation för statistisk osäkerhet måste göras. 17

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Arrende Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2014/6908 Ert dnr Ju2014/4181/L1 Ju.L1@regeringskansliet.se Yttrande över Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Lantbrukarnas

Läs mer

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Föreläsning 3 april 2013 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Jordabalken (JB)1970:994 Grundläggande civilrättsliga reglerna om fast egendom. I balken regleras vad en fastighet är och vilka

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Regeringskansliet J ustiti edepa rtem e ntet 103 33 STOCKHOLM Yttrande BESLUTSDATUM: 2014-11-24 VÅR REFERENS: 102-2014/3464 ER REFERENS: JU2014/4181/Ll Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

BESLUT 2012-10-31 Stockholm

BESLUT 2012-10-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 BESLUT 2012-10-31 Stockholm Mål nr F 1057-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Stockholms beslut 2012-01-13 i mål nr 6332-10, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. G E 2.

Läs mer

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen,

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, KONTRAKTSNUMMER: 104-383-09 FASTIGHETSBETECKNING: ORHEM 1:1 STADSDEL: ORHEM Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, nedan kallad föreningen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 juni 2013 Ö 5705-11 KLAGANDE Aktiebolaget Frösakulls Havsbad, 556033-1224 Tylöcenter Frösakull 302 70 Halmstad Ombud: Advokat LB

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Bestämmande av avgiften för bostadsarrenden. Jeanette Bosund Malin Malmström

Bestämmande av avgiften för bostadsarrenden. Jeanette Bosund Malin Malmström Bestämmande av avgiften för bostadsarrenden Jeanette Bosund Malin Malmström Copyright Jeanette Bosund och Malin Malmström 2013 Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet Fastighetsvetenskap

Läs mer

Yttrande Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Yttrande Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Stockholm 2014-12-01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.l1@regeringskansliet.se Ju2014/4181/L1 Yttrande Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-03-20 FALKENBERG 58 Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Såvitt gäller enbart bostäder, som står i centrum för utredningen, förekommer i dag i JB och BrL regler om

Såvitt gäller enbart bostäder, som står i centrum för utredningen, förekommer i dag i JB och BrL regler om R 7215/2000 2001-03-14 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kooperativ hyresrätt, SOU 2000:95. Med

Läs mer

Sjöbodsupplåtelser- kartläggning och reflektioner

Sjöbodsupplåtelser- kartläggning och reflektioner 2012-05-24 Sjöbodsupplåtelser- kartläggning och reflektioner Författare Gizem Yücel EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Sjöbodsupplåtelser- kartläggning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Finns det intresse att friköpa sitt bostadsarrendeställe?

Finns det intresse att friköpa sitt bostadsarrendeställe? AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad Finns det intresse att friköpa sitt bostadsarrendeställe? Motiv och möjligheter för friköp i Söderhamns kommun

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén. Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3

Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén. Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3 Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3 Föreningen vill här komma med följande kommentarer angående kommunens yttrande

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 Allmänt Fastigheten är belägen ca 4 km nordväst Emmaboda. Fastigheten omfattar bostadshus och ekonomibyggnad samt ca 1 ha mark i anslutning till byggnaderna.

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

BESLUT 2015-05-15 Stockholm

BESLUT 2015-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 BESLUT 2015-05-15 Stockholm Ärende nr ÖÄ 7351-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE CD Ombud: Advokat PN MOTPART CE Ombud:

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

BESLUT 2014-09-30 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut 2013-12-23 i ärende nr 3898-13 och 3899-13, se bilaga A

BESLUT 2014-09-30 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut 2013-12-23 i ärende nr 3898-13 och 3899-13, se bilaga A Avdelning 6 2014-09-30 Stockholm Ärende nr Sid 1 (7) 1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut 2013-12-23 i ärende nr 3898-13 och 3899-13, se bilaga A KLAGANDE 1. H B 2. I S M

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

BESLUT 2011-12-14 Stockholm

BESLUT 2011-12-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0615 BESLUT 2011-12-14 Stockholm Mål/Ärende nr F 8816-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2011-10-10 i ärende nr 4155-11 m.fl., se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt. Alingsås den 23 maj 2012 BESKRIVNING OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Boverket december 2014 Titel: Konsekvensutredning med anledning

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (10) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Offentlig auktion avseende fastigheterna Överkalix Jock 7:10 och 7:13 Advokat Jerker Gramner har genom Haparanda tingsrätts beslut den 17 september 2014 i Ä 493-14

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning

Tredimensionell fastighetsindelning Tredimensionell fastighetsindelning Möjligheter och begränsningar Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning När kan er bildas Hur kan

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Nej Svar: Ja Svar: Kanske Vad kan lantmäteriet bidra med vid vindkraftsutbyggnaden? Vindkraftverk med tillhörande anläggningar

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv. 1. Syfte Sjöbodspolicy Antagen i SBN 2012-02-29, 37. Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör karaktäristiska inslag i kommunens kultur- och kustmiljö. Miljöerna kring sjöbodar

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej!

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej! 1(3) Hej! Vintern har slagit till med full kraft här i norrland! (-3 C och 5 cm snö ) Hur går det med energideklarationerna, har ni kommit igång? Vi på DeDU jobbar på våra nyårslöften (se www.jogg.se),

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus

VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus VILLAÄGARNAs enkätundersökning om tomträtt för småhus Sollentuna oktober 2007 Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarnas Riksförbunds enkätundersökning om tomträtt för småhus Tomträtt är en på obestämd

Läs mer

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund Folke Grauers Fastighetskôp Artonde upplagan 2007 Juristfôrlaget i Lund Fôrord 3 Innehâll 5 Fôrkortningar 11 1 Allmân bakgrund 13 11 Inledning 13 12 Nâgot om inskrivning, lagfart och pantrâtt 15 121 Inledning

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Åker- och skogsmark nära Spångsholm

Åker- och skogsmark nära Spångsholm Åker- och skogsmark nära Spångsholm MJÖLBY BÖTTESTADTORP 1:1 Fastigheten som saknar byggnader omfattar ca 55 ha varav ca 40 ha prima åkermark och ca 13 ha skog. Allt i ett välarronderat skifte. Tillträde

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Charmig gård 1,7 Ha LAHOLM PERSILT 2:13 Charmig mindre gård för den som uppskattar fritt lantligt läge, med möjligheter till mindre verksamhet eller djurhållning på hobbynivå. Vedeldad panna med ack-tankar,

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer