EXAMENSARBETE 2004:E000. Hus på ofri grund. Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE 2004:E000. Hus på ofri grund. Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden."

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2004:E000 Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap TMD Hus på ofri grund Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden Lotten Gustafsson

2 EXAMENSARBETE Hus på ofri grund Prisutveckling, marknad och värdenivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden. Lotten Gustafsson Sammanfattning Detta examensarbete grundas på Lantmäteriverkets intresse att inför förberedelsearbetet av den förenklade fastighetstaxeringen 2006 undersöka skillnader när det gäller prisutveckling, marknad och värdenivåer för byggnader som ligger på annans mark i förhållande till den vanliga småhusmarknaden. I denna rapport redovisas vad hus på ofri grund är, hur historien ser ut samt vad som gäller vid upplåtelse av mark för en byggnad på annans mark. Här finns en närmare beskrivning av vad bostadsarrende är samt hur man upprättar ett arrendeavtal och vad som gäller vid uppsägning eller upplåtelse av sådan. För att kunna jämföra prisutveckling, marknad och värdenivåer för byggnader på ofri grund och den vanliga småhusmarknaden valdes ett lämpligt område på ön Orust. Bedömningen grundar sig på ortsprismaterial, köpebrev och kontakter med bland annat mäklare och Skatteverket. Ortsprismaterialet baseras på köp av fastigheter och byggnader med typkod 221 från och med 1998 till och med Överlåtelserna har skett i värdeområdena , samt Utgivare: Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Box 957, Trollhättan Tel: Fax: Web: Examinator: Peter Brynte Handledare: Hans Söderblom, Lantmäteriet Huvudämne: Lantmäteriteknik Språk: Svenska Nivå: Fördjupningsnivå 1 Poäng: 10 Rapportnr: 2004:E000 Datum: 21 mars 2005 Nyckelord: hus på ofri grund, småhusmarknad, ofri grund, Stocken, Orust, prisutveckling, nivå, marknad i

3 DEGREE PROJECT Chattel house Price trend, market and values in comparison with the usual detached or semi-detached housemarket Lotten Gustafsson Summary This examination paper is based on Lantmäteriverkets interest in the differences between the pricetrend, market and values for chattel house in comparison with the usual detached or semi-detached housemarket. This is of interest for the rate of taxes of This report present what chattel house is, the history behind it and valid information about grant of ground for a chattel house. There is a closer description about what residental ground lease is, how to make an agreement about the leasing and what the law says about notice of cancellation and grant of agreement. To be able to compare the pricetrend, market and values for chattel house and the usual one detached or semi-detached housemarket a suitable region/area was chosen on the island Orust. The judgement is based on assignments and contacts with estate agents and tax deparments among others. The assignments is intended for buildings of type leisure house from the time between 1998 and The assignments occured in the valuezone , and Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology, Mathematics and Computer Science, Box 957, S Trollhättan, SWEDEN Phone: Fax: Web: Examiner: Peter Brynte Advisor: Hans Söderblom, Lantmäteriet Subject: Land Surveying Language: Swedish Level: Advanced Credits: 10 Swedish Number: 2004:E000 Date: March 21, 2004 Keywords chattel house, detached or semi-detached housemarket, Stocken, Orust, pricetrend, market, values ii

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...i Summary... ii 1 Inledning Syfte och avgränsningar Metod Bakgrund och juridik Begreppet Hus på ofri grund Bostadsarrende Köp av hus på ofri grund Statistik över hus på ofri grund Antal byggnader på ofri grund i Sverige Antal byggnader på ofri grund i Sverige Antal byggnader på ofri grund i Västra Götaland Antal taxeringsenheter i Sverige och Västra Götaland Förändring i antal taxeringsenheter mellan 1981 och Studie av Stocken Kort historia Inhämtande av uppgifter Studie på plats i Stocken Prisutveckling Värdenivåer Normering av köpesumma Omräkning av uppgifter Marknad Slutsats...17 Källförteckning...18 Bilagor A Bilaga till avsnitt 6.1 B Bilaga till avsnitt 6.2 iii

5 1 Inledning 1.1 Syfte och avgränsningar Syftet bakom denna framställning är att redogöra för vad hus på ofri grund är samt undersöka och redogöra för dess särställning i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden. Tyngdpunkten av undersökningen kommer att läggas på hur prisutvecklingen varit under de senaste åren, hur marknaden ser ut idag samt hur värdenivån för hus på ofri grund ser ut. Denna undersökning inriktas endast på samhället Stocken på ön Orust. Examensarbetet och undersökningen sker på uppdrag av Lantmäteriet. Någon liknande undersökning inom samma ämnesområde har inte påträffats under arbetets gång. 1.2 Metod Avsnittet om begreppet hus på ofri grund baseras på litteraturstudier. Tillgången till relevant litteratur om ämnet är väldigt sparsam så det mesta har hämtats från material i form av utredningar, författningar och rapporter, bland annat från justitiedepartementet. Material till värdebedömningen har hämtats hos Lantmäteriet i Gävle som bistått med uppgifter och kartmaterial ur Fastighetsregistret samt försäljningsuppgifter gällande fastigheterna inne i Stocken ur ett databaserat ortsprissystem för fastighetstransaktioner. (FP Win, ägare: SVEFA) De riktvärdeområden som uppgifterna är tagna ifrån är , samt som ligger i Stocken. Försäljningsuppgifter om byggnaderna på Enevägen har hämtats från Skatteverket i Göteborg som under våren 2004 utredde om säljarna till byggnaderna på ofri grund har redovisat försäljningen i deklarationen på rätt sätt. 1

6 2 Bakgrund och juridik 2.1 Begreppet Hus på ofri grund Hus på ofri grund kan även beskrivas som byggnad på annans mark. Det vill säga då byggnaden ägs av en person som inte äger marken som byggnaden står på. Inte bara hus innefattas i detta begrepp utan även andra objekt som till exempel anläggning. Det är en grupp av föremål som hålls samman till en rättslig enhet. Enligt Jordabalken (JB) 2 kap 1 ingår alla de fastighetstillbehör i den grupp av föremål om de är i samma ägo som fastigheten: JB 2:1 Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel. Detsamma gäller byggnader som också har tillbehör enligt bestämmelserna i 2 kap JB Lös egendom Byggnad på annans mark räknas rent rättsligt som lös egendom och då kan inte de bestämmelser för fast egendom som finns i JB tillämpas. Hus på ofri grund kan i och med det inte pantsättas som det är möjligt att göra med fast egendom och tomträtter. Möjligheten att pantsätta en registrerad nyttjanderätt som hus på ofri grund utreddes av Justitiedepartementet i SOU 1984:22 men utredningen ledde aldrig fram till någon lagändring. [1] En byggnad som ligger på en tomträtt går ej under beteckningen hus på ofri grund då byggnaden är tillbehör till tomträtten som kan pantsättas på samma sätt som en fastighet. Rent rättsligt har en tomträtt samma betydelse som en fastighet. En tomträtt följer fastighetens gränser vilket gör att den skiljer sig från hus på ofri grund där marken runtom byggnaden inte i vanliga fall följer dessa. Det vanligaste är att marken arrenderas av fastighetsägaren med ett bostadsarrende. Gränsen mellan fast och lös egendom dras i JB där det preciseras vad som ingår i den fasta egendomen. I första kapitlet JB anges det att det är jord som utgör den fasta egendomen och att den är indelad i fastigheter. I andra kapitlet anges det närmare vad som anses som tillbehör till fastigheterna och i och med det ingår i fast egendom. Till fast egendom är det inte bara byggnader och andra föremål som är tillbehör utan under vissa förutsättningar kan det vara fler föremål. Enligt JB blir föremål som tillförs av fastighetsägaren tillbehör till fastigheten och ingår då i den fasta egendomen. Föremål som tillförs av annan än fastighetsägaren betraktas däremot inte som tillbehör till den fasta egendomen utan blir lös egendom. Om ägaren till en fastighet säljer fastigheten omfattar försäljningen inte till exempel ett hus som uppförts av arrendatorn och tillhör 2

7 denne. Även om köparen handlar i god tro och antar att byggnaden tillhör fastigheten förvärvar han den inte. Om byggnaden på ofri grund får samma ägare som fastigheten förlorar byggnaden karaktären lös egendom och blir tillbehör till den fastigheten den står på. [2] Varför bygga på ofri grund Orsakerna till att man bygger på annans mark har skiftat med tiden. Utvecklingen har berott på ekonomiska och sociala faktorer. I dag är det inte speciellt vanligt att byggnader uppförs på annans mark utan det normala är att man bygger på egen mark. Detta beror på att det är önskvärt för den som bygger huset att ha den säkra besittningsrätten till marken som äganderätten och tomträtten ger. Under 1800-talet och tidigare var det dock vanligt förekommande att man byggde bostäder och andra hus på annans mark: Några exempel är: Jordbruksarrendatorer tillförde egna hus på hemmanen Tjänstemän inom civil, militär och kyrklig förvaltning tillförde egna hus på löneboställena Nyttjanderättshavaren till marken byggde ofta torp och backstugor Jordavsöndringar på viss tid, som var en sorts nyttjanderätt, var en vanlig upplåtelseform för mindre bosättningar. Det som byggdes på dessa lotter blev i sin tur hus på ofri grund. Förhållandena har ändrats efterhand och i ökad utsträckning har mark och byggnader kommit i samme ägares hand, också i sådana fall då man i äldre tid haft byggnader på annans mark. Byggandet på annans mark har fortsatt i delvis nya sammanhang och har ökat i omfattning när det gäller fritidsboendet, som blivit allt vanligare. Även kolonilotter är en stor grupp av byggnader på annans mark. [2] De byggnader på annans mark som finns idag beror i stor omfattning på att markägaren inte vill göra sig av med äganderätten till marken. Varför stat och kommun inte vill göra sig av med äganderätten beror till stor del på markpolitiska överväganden. För enskilda markägare kan försäljningar framstå som oförmånliga på grund av skatter och andra ekonomiska orsaker. De förmånliga ekonomiska orsakerna är att markägaren anser att den årliga arrendeavgiften på fastigheten är en löpande avkastning av marken. En ytterligare orsak till att det fortfarande byggs hus på annans mark är bristen på mark som är till salu i områden med attraktivt läge. Detta kan medföra att det tecknas nyttjanderättsavtal, trots att det finns tomter till salu på andra ställen. Arrendeupplåtelsen kan även anses enkel och smidig då man slipper kostnader för fastighetsbildning, lagfart osv. [2] 3

8 2.2 Bostadsarrende Ägarna till byggnader uppförda på ofri grund tillgodogör sig marken genom bostadsarrende. Bostadsarrende ger arrendatorn rätt att på arrendestället uppföra eller behålla hus som huvudsakligen är avsett som bostad (även fritidsbostäder).[3] Arrende avser upplåtelse av jord till nyttjande och ska ske mot vederlag. Liksom när det gäller hyra faller gratis- och tvångsupplåtelser utanför lagens regler. [3] Arrendeformerna jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende kommer ej att beröras i detta arbete. Anledningen till detta är att jordbruksarrende innebär att jord upplåts till brukande, anläggningsarrende upplåts på mark avsedd för förvärvsverksamhet och lägenhetsarrende på mark där det inte ska uppföras någon byggnad. Upplåtelse av mark avsett för byggnader på ofri grund berörs således inte av dessa former av arrende Upprättande av arrendeavtal Avtal om bostadsarrende måste upprättas skriftligen för att gälla som arrendeavtal och samtliga avtalsvillkor ska anges. Ett muntligt avtal är alltså ogiltigt. Man kan säga att samma formkrav gäller för bostadsarrende som fastighetsköp. Avtalet har betydelse som bevismedel om avtalets existens och innehåll. Den skriftliga formen utgör även underlag för inskrivning av arrenderätten hos inskrivningsmyndigheten. Detta gör att tredje man kan få en uppfattning om belastningen på fastigheten. Fastighetsägaren även kallad jordägaren är den som måste se till att ett arrendeavtal upprättas. Enligt JB kan han annars bli skadeståndsskyldig mot arrendatorn, förutsatt att arrendatorn tillträtt markområdet och att det inte berott på arrendatorn att något skriftligt avtal inte kommit till stånd. Arrendatorn har här större skydd än en fastighetsköpare då säljaren som vägrar fullfölja ett muntligt avtal inte blir ansvarig ens om han låtit köparen tillträda fastigheten. [3] Uppsägning av arrendeavtal Tiden för arrendeavtal varierar beroende på arrendetyp och har nära samband med besittningsskyddet. Gemensamt för alla typer av arrende är arrendeavtalets uppsägning. Det vanligaste vid uppsägning av arrende är att marken avträds den 14 mars. Blir arrendatorn uppsagd i förtid på grund av väsentligt kontraktsbrott kan fristen bli kortare. Ett väsentligt kontraktsbrott kan vara då arrendatorn missköter arrendestället så till den grad att jordägaren genast vill återta det. Har jordägaren brutit mot kontraktet blir avvecklingstiden längre, tidigast ett halvår efter uppsägningen. Om arrendatorn blivit uppsagd innan han tillträtt upphör avtalet att gälla med omedelbar verkan. Liksom vid hyra är det inte tillåtet för jordägaren att förbehålla sig rätten att säga upp avtalet före arrendetidens utgång. Särskilda fall finns då detta dock är tillåtet. [3] 4

9 Avtalstiden för ett bostadsarrende gäller minst 5 år, oavsett om kontraktet föreskriver en kortare upplåtelse. Avtalet upphör bara att gälla genom uppsägning och sker inte detta förlängs avtalet automatiskt med 5 år i taget. Arrendenämnden kan ge dispens för bestämmelser som ställer arrendatorn i sämre situation. [3] Arrendeavgiften ska bestämmas så att den kan antas motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. Viss ledning av bestämmandet kan ges av arrenden i närheten, men hänsyn måste tas till det enskilda ställets belägenhet och miljön i övrigt. Jordägaren och arrendatorn kan ställa upp villkor och de gäller om det är skäligt med hänsyn till arrendeavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst etc. De kan även ställa upp villkor som gäller en tvist om förlängning eller vid en begäran om ändring i arrendevillkoren. [3] Överlåtelse av arrenderätten Överlåtelse av bostadsarrende regleras i 10 kap 7 Jordabalken. Där står det bland annat att bostadsarrendatorn inte utan vidare får överlåta arrenderätten till någon annan. Om arrendeavtalet är slutet för viss tid får arrendatorn dock överlåta arrenderätten till annan person som jordägaren skäligen kan godta. Han skall därvid först erbjuda jordägaren att återta arrendestället mot ersättning för arrenderättens värde. Vill arrendatorn att jordägaren också ska överta byggnad eller annan anläggning som arrendatorn utfört ska jordägaren erbjudas att lösa in även detta. Om jordägaren vill anta erbjudandet ska han ge besked inom en månad. Antar han inte erbjudandet eller inte lämnar svar i tid är det fritt för arrendatorn att överlåta arrendet till vem han vill. Sublokation, det vill säga att arrendatorn själv nyttjar fastigheten och i sin tur undviker att upplåta arrendet, är förbjudet vid bostadsarrende. Bostadsarrendatorn kan dock hyra ut byggnaden som han är ägare av. Besittningsskyddet för arrendatorn vid bostadsarrende innebär att han saknar rätt till förlängning om något bostadshus inte finns på stället när jordägaren senast kan säga upp avtalet. Arrendatorn saknar helt rätt till förlängning när arrenderätten är förverkad. Besittningsskyddet kan avtalas bort om arrendenämnden godkänt det. Bostadsarrendatorns besittningsskydd kan brytas i vissa situationer. Innan dess ska en avvägning göras mellan jordägarens och arrendatorns intressen. Situationerna då besittningsskyddet för bostadsarrendatorn kan brytas är: Vid icke bagatellartade kontraktsbrott Då planstridig eller annan otillåten bebyggelse har uppkommit. Denna möjlighet gör att eventuella skräpbebyggelser kan fås bort trots att arrendatorn i princip har besittningsskydd. Då jordägaren ska använda området till annat ändamål bebyggelse av annat slag, jordbruk, industri etc. och hans intresse påtagligt överväger arrendatorns. 5

10 Då en generalklausul upprättats, d.v.s. när jordägaren har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet. Parternas intresse ska vägas även i detta fall. 2.3 Köp av hus på ofri grund Byggnad på ofri grund räknas rättsligt sett som lös egendom. Ett köp av sådan byggnad faller i och med det under köplagen. Förekommer ett fel i byggnaden är det köplagens bestämmelser som gäller och inte jordabalkens. Det är heller inte möjligt att inteckna byggnaden. Det ska inte förväxlas med tomträtten som intar en särställning då byggnaden på tomträtten är tillbehör till tomträtten. Tomträtten kan intecknas och pantsättas på samma sätt som en vanlig fastighet. Detta måste också tas in i bedömningen av värdet av byggnaderna på ofri grund i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden. Tomträtten borde falla under köplagen, men vid överlåtelse av tomträtt är jordabalken tillämplig. (13 kap 7 JB). [2] Annat är det ur skattehänseende då en byggnad som är lös egendom räknas som fastighet. Detta enligt Inkomstskattelagen 2 kapitlet 6. 6

11 3 Statistik över hus på ofri grund 3.1 Antal byggnader på ofri grund i Sverige 1981 Enligt statistik från 1981 var antalet skattepliktiga taxeringsenheter som utgör byggnad på ofri grund totalt enheter. Där var byggnader med värde mindre än kr inte medräknade som taxeringsenheter. Bland enheterna kan man urskilja olika grupper. Den grupp som helt dominerade var fritidshus som utgjorde hela 83 % av det totala antalet enheter och i antal st. Andra grupper var permanentbostäder som utgjorde 7,6 % ( st) och industrienheter 5,2 % (7 130 st). Se tabell 3.1. [2] 3.2 Antal byggnader på ofri grund i Sverige 2004 Enligt Skatteverket i Örebro ser det inte likadant ut idag som det gjorde Antalet skattepliktiga taxeringsenheter i Sverige idag som utgör byggnad på ofri grund är totalt När det gäller taxerade småhus är antalet enheter varav enheter är fritidshus. Det vill säga 46 % av totala antalet skattepliktiga enheter på ofri grund är fritidshus. Se tabell 3.1. Tabell Totalt antal byggnader på ofri grund Fritidshus % % Permanentbostäder ,6 % * 65 % Industrienheter ,2 % * Gäller totalt antal småhusenheter i Sverige. 7

12 3.3 Antal byggnader på ofri grund i Västra Götaland 2004 Antalet skattepliktiga taxeringsenheter i Västra Götaland som utgör byggnad på ofri grund är totalt När det gäller taxerade småhus är antalet enheter varav enheter är fritidshus och 560 permanentbostäder. Andelen fritidshus uppgår alltså till 39 % av det totala antalet skattepliktiga enheter på ofri grund i Västra Götaland. Se tabell 3.2. [4] Tabell 3.2 Totalt antal byggnader på ofri grund Småhus Fritidshus % Permanentbostäder Antal taxeringsenheter i Sverige och Västra Götaland 2004 Enligt ett meddelande från Statistiska Centralbyrån ser fördelningen av taxeringsenheter ut enligt tabell 3.3 nedan. [5] Tabell 3.3 Småhusenhet Helårsbostad Procent Fritidsbostad Procent typkod typkod 220 % typkod 221 % Totalt antal Friliggande en- och enheter tvåfamiljshus Hela Riket Västra Götaland Fotnot: Typkod är ett brett begrepp [5] Enligt tabellen ovan utgör fritidshus 17 % av totala antal småhusenheter i hela Sverige. Av dessa är 7,5 % på ofri grund. I Västra Götaland är det 15 % som är fritidshus och av dem är det 5,4 % som ligger på ofri grund. För uträkning av procentsatser vad gäller andelen byggnader på ofri har uppgifter i tabellerna 3.1 och 3.2 använts. Av Sveriges idag småhusenheter utgör alltså st byggnader på ofri grund, vilket är ca 1,8 %. 8

13 3.5 Förändring i antal taxeringsenheter mellan 1981 och 2004 En av orsakerna till att antalet skattepliktiga taxeringsenheter som utgör byggnad på ofri grund har sjunkit sedan 1981 är att det vid taxeringen 1996 infördes krav på att byggnadsvärdet ska vara minst kr för att räknas som en taxeringsenhet. Innan låg denna gräns på kr. Enligt uppgifter från Skatteverket är antalet småhus med värde mindre än kr, typkod 213, st och i Västra Götaland st. Exempel på dessa kan vara kolonilotter. Själva kolonilotten hyr man av en kolonilottsförening, medan man äger stugan som står på lotten. Dessa är en form av byggnad på ofri grund, men oftast understiger värdet kr vilket innebär att de då inte bildar en egen taxeringsenhet. Vid den tidigare gränsen, kr, var kolonistugor egna taxeringsenheter och medräknades som småhusenheter. En annan orsak till förändringen från de enheter år 1981 till de enheter som finns idag är att många arrendatorer har givits möjligheten att köpa loss den mark de arrenderat av jordägaren. Främst gäller detta fritidshus och permanentbostäder. 9

14 4 Studie av Stocken 4.1 Kort historia På 1920-talet bestod samhället av ca 70 hus som stod på ofri grund. Marken tillhörde hemmanen Tofta och Svanvik och ingick i den Falkiska Donationen sedan blev det möjligt för husägarna att friköpa tomter i samhället. På 1930-talet kom de första sommargästerna till Stocken och de har under årens lopp blivit fler och fler. De gamla bostadshusen i kärnan av fiskeläget är nu sommarnöjen. Bebyggelsen har expanderat med permanentbostäder i utkanten av samhället. [6] Enligt mäklare som är verksamma på orten har intresset för Stocken ökat med tiden. Många skaffar ett fritidsboende där de har närhet till havet. Huset kan ligga på en egen fastighet eller som byggnad på ofri grund. 4.2 Inhämtande av uppgifter Vid val av område hjälpte min handledare på Lantmäteriet till genom att kontakta några av Skatteverkets kontor för att få förslag. Många områden föreslogs och jag intresserade mig särskilt för området i Stocken som Skatteverket i Göteborg tipsade om. De skulle själva under våren göra en egen utredning om huruvida byggnadernas ägare har redovisat sin försäljning på rätt sätt i deklarationen. Uppgifter om försäljningarna av byggnaderna på Enevägen har hämtats från Skatteverket i Göteborg. De hade genom Enevägens samfällighetsföreningen fått tillgång till handlingar från köp genomförda mellan 1998 och Skatteverket gav mig en första inblick i området och berättade mer om vad de kommer att göra i sitt projekt Den Falkiska Donationen De uppgifter jag fått fram genom kontakt med samfällighetsföreningens ordförande, Stefan Sundström, var att marken donerades till ortsborna av en man som hette Anders Falk. Då bildades den Falkiska Donationen 1853 som i dagsläget fortfarande äger fastigheten Orust Tofta 2:1. Fastigheten är uppdelad i flera skiften, bland annat del av Stocken, Råön samt några andra intilliggande öar. Se bild 4.1. [7] Byggnaderna på Enevägen De 71 byggnaderna på Enevägen bildar ett fritidshusområde som är belägen intill en campingplats och förvaltas av Enevägens samfällighetsförening. Byggnaderna som uppfördes mellan åren 1987 till 1990 finns i två olika utföranden. Hus nr 1 till och med nr 55 är mellan kvm och till färgen grå och hus nr 56 till och med 71 är 26 kvm stora och röda till färgen. Se bild 3.1 och 3.2 nedan. 10

15 Bild 4.1 Bild 4.2 Byggnaderna ligger på arrenderad mark under en tid om 40 år. I dagsläget har ca år gått av arrendetiden. [7] 4.3 Studie på plats i Stocken Byggnaderna ligger i ett bergsområde skyddat från väder och vind bakom campingplatsen strax utanför Stocken. Med undantag för ett fåtal av husen som har utsikt över havet och Råön är berget den främsta vyn. Alla hus är försedda med altaner som främst är riktade mot sydväst. Parkering sker på speciellt avsedda parkeringsplatser på samfälligheten. 11

16 5 Prisutveckling För att jämföra prisutvecklingen mellan småhus och hus på ofri grund har statistik hämtats från Lantmäteriets Fastighetsbarometer. Uppgifterna är mellan 1996 och [8] Statistik för Orust Kommun återfinns inte i materialet men bedömningen har varit att prisutvecklingen på Orust har varit snarlik Uddevallas trend. De båda kommunerna ligger på samma avstånd från Göteborg och är kustnära. Diagram 5:1 Prisutveckling för småhus Index (1996/1 = 100) /1 1996/2 1996/3 1996/4 1997/1 1997/2 1997/3 1997/4 1998/1 1998/2 1998/3 1998/4 1999/1 1999/2 1999/3 1999/4 År/kvartal 2000/1 2000/2 2000/3 2000/4 2001/1 2001/2 2001/3 2001/4 2002/1 2002/2 2002/3 2002/4 2003/1 2003/2 2003/3 2003/4 Uddevalla Riket 12

17 Diagram 5:2 Prisutveckling Enevägen K/T Enevägen Linjär (Enevägen 1998/3 1999/1 2000/3 2000/4 2001/1 2001/2 2002/2 2003/2 2003/3 År/kvartal Trendkurvan för husen på ofri grund på Enevägen verkar relativt väl överensstämma med Uddevalla Kommun och riket i övrigt. Därför bör slutsatsen kunna dras att prisutvecklingen för hus på ofri grund följer den vanliga småhusmarknaden. 13

18 6 Värdenivåer 6.1 Normering av köpesumma Fastigheter med typkod 221 i Stocken har jämförts med hus på ofri grund på Enevägen med hjälp av gallrat ortsprismaterial. Köpesummorna har räknats upp med Fastighetsprisindex från SCB till 2003 års värdenivå och normerats mot taxeringsvärdet respektive boarean. [10] Samtliga grunduppgifter och beräkningar finns i bilaga A. Tabell 6:1 Enevägen Tabell 6:2 Stocken ObjID K/T K/BOA ObjID K/T K/BOA 48 8, Tofta 2:114 7, , Tofta 2:115 5, , Tofta 2:26 7, , Tofta 2:36 4, , Tofta 2:26 6, , Tofta 2:161 3, , Medel 5, , , Medel 9, Det går inte att dra några direkta slutsatser utifrån dessa normeringstal. Köpesumma/Taxeringsvärde (K/T) är högre för hus på ofri grund än för fristående fastigheter. Förmodligen beror detta på att en köpare av hus på ofri grund ser ett värde i marken som huset står på trots att köparen inte förvärvar äganderätten till denna. Detta tänkta markvärde återspeglas inte i taxeringsvärdet vilket gör att normeringstalet blir högt. På samma sätt blir Köpesumma/Boarea (K/BOA) högre för fristående fastigheter än för hus på ofri grund eftersom det i detta fall är fråga om fastigheter med höga markvärden och liten boarean. 14

19 6.2 Omräkning av uppgifter För att göra försäljningsuppgifterna jämförbara har uppifterna räknats om. Beträffande hus på ofri grund har ett tänkt markvärde lagts till taxeringsvärdet (T o ). Markvärdet har beräknats utifrån den årliga avgift husägaren betalar för markupplåtelsen. Avgiften består av arrendeavgift, VA-avgifter samt övriga driftskostnader och har evighetskapitaliserats med 4%. Beträffande de fristående fastigheterna har den uppräknade köpesumman reducerats med markvärdet. Detta genom att anta att markvärdet utgör samma andel av köpesumman som av taxeringsvärdet. Dessa bearbetade köpesummor (K o ) och taxeringsvärden (T o ) har använts för en ny normering enligt tabell 6.3 och 6.4 nedan. Samtliga grunduppgifter och beräkningar finns i bilaga B. Tabell 6:3 Enevägen Tabell 6:4 Stocken ObjID K/T o K/BOA ObjID K o /T K o /BOA 48 2, Tofta 2:114 2, , Tofta 2:115 2, , Tofta 2:26 2, , Tofta 2:36 2, , Tofta 2:26 1, , Tofta 2:161 2, , Medel 2, , , Medel 2, Som tabellerna ovan visar är genomsnittet för köpesumma/taxeringsvärde för Enevägen i stort sett lika Stockens värden. Köpesumma/boarea har inte lika hög överensstämmelse men skillnaden kan förklaras med att byggnaderna på Enevägen har högre standardpoäng och senare byggår. 15

20 7 Marknad Enligt mäklare som är verksamma på orten ser marknaden ljus och stabil ut för fastigheterna som ligger i Stocken. Samhället är litet och lugnt, de flesta fastigheterna har ett läge med utsikt över vattnet. De fastigheter som ligger längre från vattnet har på ett sätt även de kontakt med havet då det är vanligt att det till fastigheten även hör en sjöbod med brygga nere vid vattnet. Sjöboden och bryggan ligger oftast på arrenderad mark nere vid stranden. Även de fastigheterna blir då attraktiva i en spekulants ögon. Byggnaderna på Enevägen är ett bra alternativ för dem som inte har så mycket pengar och inte anser sig ha råd med en egen fastighet. De kanske är bosatta i Göteborg och vill genom en relativt låg penning skaffa sig ett ställe vid havet. Eftersom byggnaderna inte är så dyra om man jämför med fastigheterna i Stocken finns det en marknad även för dessa. Förmodligen är detta anledningen till att byggnaderna är så pass attraktiva trots sin fastighetsrättsliga situation. 16

21 8 Slutsats Prisutvecklingen under de senaste åren för hus på ofri grund i det undersökta området kan anses följa den vanliga småhusmarknaden. Marknaden ser ljus och stabil ut för både hus på ofri grund och för fristående fritidsfastigheter enligt verksamma mäklare på orten. Trots stora skillnader i köpesummor och fastighetsrättsliga förhållanden har det i undersökningsområdet gått att finna ett samband mellan värdenivåerna för hus på ofri grund och fristående fritidsfastigheter. Detta med viss modifiering av köpesummor och taxeringsvärden. Detta samband går ut på att man jämför endast byggnadsvärdet på fristående fritidsfastigheter med hus på ofri grund och vid normeringen lägger till ett tänkt markvärde till taxeringsvärdet för hus på ofri grund. Om detta förhållande kan anses genomgående på marknaden eller är en tillfällighet i just detta undersökningsområde måste utredas vidare. Likaså har tillgången till relevant ortsprismaterial varit sparsam varför viss reservation för statistisk osäkerhet måste göras. 17

Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1

Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1 Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1 Åkermark om ca 44 ha utbjudes till arrende. Åkermarken är belägen strax väster om Södra Sandby, Räften. Arrendeperiod om 3 år med start 2017-03-14 med möjlighet till förlängning.

Läs mer

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende upplåts på ettårsavtal från och med 2018-03-14. Ca 26 ha vid Sönnarslöv öster om Kvidinge. Anbud senast 2017-12-15 kl 17:00 Dan Lennartsson

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i juni 2014 Haninge kommun Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Innehåll Innehåll...2 1. Inledning...3 1.1. Syfte,

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeutredningen (Ju 2011:08) Dir. 2012:8 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom BERTIL BENGTSSON ANDERS VICTORIN Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom SJATTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehåll Inledning 17 1. Allmånt om nyttjanderått 17 1.1 Inledande anmårkningar 17

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Arrende Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1 KF 15:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:122-261 Mark- och exploateringsenheten 2015-03-30 1/1 KF 15:2 Handläggare Katarina Ankarling Tel. 0152-293 73 Kommunfullmäktige Arrendeavtal för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2013 Ö 5531-11 KLAGANDE KO Ombud: Jur.kand. JW MOTPART CE Ombud: Jur.kand. AG SAKEN Ändring av arrendevillkor ÖVERKLAGAT

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

4.2 Nyttjanderätt till en golfanläggning avtalsmallar 4.2.1 Inledning Många golfbanor är belägna på mark som inte ägs av golfklubben.

4.2 Nyttjanderätt till en golfanläggning avtalsmallar 4.2.1 Inledning Många golfbanor är belägna på mark som inte ägs av golfklubben. 4.2 Nyttjanderätt till en golfanläggning avtalsmallar 4.2.1 Inledning Många golfbanor är belägna på mark som inte ägs av golfklubben. I stället har golfklubben en så kallad nyttjanderätt till marken. Med

Läs mer

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt 83:4 83:3 Tomträtter för bostäder i Gävle Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt Drömmen om ett egnahem Historien om tomträtter börjar för över hundra år sedan. Bostadsbristen var

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) Målnummer: Ö2131-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-12-20 Rubrik: Lagrum: Bestämmelserna i 6 lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Läs mer

Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun

Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun Dokumenttyp och beslutsinstans Regler för sjöbodsarrende Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Regler för sjöbodsarrende Dokumentet gäller för Sjöbodsarrendatorer i Tjörns kommun

Läs mer

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild.

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild. ARRENDEKONTRAKT FÖR JORDBRUK Kontraktsnummer 211 013 19 Upplåtare Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga, nedan kallad jordägaren. Arrendator Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 oktober 2011 Ö 3072-09 KLAGANDE ELS Ombud: Advokat P-AB MOTPART RA Ombud: Advokat BD SAKEN Förlängning av arrendeavtal ÖVERKLAGADE

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2014/6908 Ert dnr Ju2014/4181/L1 Ju.L1@regeringskansliet.se Yttrande över Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Lantbrukarnas

Läs mer

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Föreläsning 3 april 2013 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Jordabalken (JB)1970:994 Grundläggande civilrättsliga reglerna om fast egendom. I balken regleras vad en fastighet är och vilka

Läs mer

Fastighetsvärdets påverkan av strandnära belägenhet i Tjörns Kommun

Fastighetsvärdets påverkan av strandnära belägenhet i Tjörns Kommun EXAMENSARBETE 2004:LA 16 2005-05-01 Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap TMD Fastighetsvärdets påverkan av strandnära belägenhet i Tjörns Kommun Camilla Hagström EXAMENSARBETE Fastighetsvärdets

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen ARRENDEAVTAL Godkända av ordinarie årsmöte 2005-03-13 Upplåtare: Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren.

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Sidan 1 av 6 ANLÄGGNINGSARRENDE Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Arrendator: Vattenfall AB, 556036-2138, 169 92 Stockholm, nedan kallad arrendatorn.

Läs mer

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 2, vidare utredning. KS

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 2, vidare utredning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 242 Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 2, vidare utredning. KS 2015-264 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Nyttjanderätt till fast egendom Hyra eller arrende?

Nyttjanderätt till fast egendom Hyra eller arrende? Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap avancerad, Tillämpade studier, 15 Hp Handledare: Lars Dalenius VT 2008 Nyttjanderätt till fast egendom Hyra eller

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Regeringskansliet J ustiti edepa rtem e ntet 103 33 STOCKHOLM Yttrande BESLUTSDATUM: 2014-11-24 VÅR REFERENS: 102-2014/3464 ER REFERENS: JU2014/4181/Ll Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift

Läs mer

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde KS.2016.0649 Sida 1 (6) 2016-12-19 Gustav Svebring 0413-625 47 gustav.svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde Ärendebeskrivning Företaget

Läs mer

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN JORDÄGARE Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. förening ARRENDATOR 81 40 00-6860 Kopparmora Båtklubb Box 71 139 22 Värmdö ARRENDESTÄLLE BAKGRUND Del av fastigheten Kopparmora

Läs mer

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret. information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret.  information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Fastighetskontoret Ägare av kolonistuga information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Vad innebär det att ha en kolonistuga på ett arrenderat området? Vart ska jag som kolonist

Läs mer

BESLUT 2015-07-23 Stockholm

BESLUT 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060304 BESLUT 2015-07-23 Stockholm Ärende nr ÖÄ 9340-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås slutligt beslut 2014-09-24 i ärende nr 656-14, 657-14, 658-14, 659-14, 660-14, 661-14,

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

Fastighetsrätt. Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder. Föreläsare: Signe Lagerkvist

Fastighetsrätt. Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder. Föreläsare: Signe Lagerkvist Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör PM Tyresö kommun 2015-10-12 Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör Diarienummer 2015KSM0747 MSU Tomträtt Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag på MSU 2015-04-01

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Sida 1 (8) 2016-11-22 Handläggare Tomas Shaw 08-508 265 22 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden godkänner

Läs mer

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken 1/3 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-03-28 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen / Utvecklingsenheten Handläggare: Sara Norén Telefon: 0523-61 31 65 E-post: sara.noren@lysekil.se Upplåtelse

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

För arrende - Spannmålsgård 230 ha, Vänersborg VÄNERSBORG NYGÅRD 2:7, 2:14 (DEL AV)

För arrende - Spannmålsgård 230 ha, Vänersborg VÄNERSBORG NYGÅRD 2:7, 2:14 (DEL AV) För arrende - Spannmålsgård 230 ha, Vänersborg VÄNERSBORG NYGÅRD 2:7, 2:14 (DEL AV) Delarav Nygårds egendom i Västra Tunhem utbjudes till arrende från säsongen 2018. Egendomen innefattar ca 230 ha åkermark

Läs mer

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda BO 38 SM 0401 Rikets fastigheter 2003, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Assessment of real estate in 2003, part 2 I korta drag Stockholms län har de högst värderade småhusen Taxeringsvärdet

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4 Taxeringsenhet Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4.1 Allmänt 4 kap. 1 FTL Taxeringsenhet är vad som skall taxeras för sig. Fastighet skall utgöra taxeringsenhet, om inte annat föreskrivs. Med fastighet avses

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2015:206 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 1 april 2015. Regeringen föreskriver att 1

Läs mer

fast eller lös egendom? och allt däremellan

fast eller lös egendom? och allt däremellan Månadsbrevaugusti 2015 fördjupning - fast eller lös egendom? Foto: Hasse Holmberg/TT fast eller lös egendom? och allt däremellan De flesta vet att hus och skogsfastigheter i regel är fast egendom och att

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-12-14 Umeå

SLUTLIGT BESLUT 2010-12-14 Umeå 1 rotel 4 SLUTLIGT BESLUT 2010-12-14 Umeå Mål/Ärende nr ÖÄ 143-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Umeå beslut 2009-02-03 i ärende nr 623-07 och 624-07, se bilaga A KLAGANDE Norrmjöle Bys samfällighetsförening,

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

Bestämmande av avgiften för bostadsarrenden. Jeanette Bosund Malin Malmström

Bestämmande av avgiften för bostadsarrenden. Jeanette Bosund Malin Malmström Bestämmande av avgiften för bostadsarrenden Jeanette Bosund Malin Malmström Copyright Jeanette Bosund och Malin Malmström 2013 Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet Fastighetsvetenskap

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

BESLUT 2012-10-31 Stockholm

BESLUT 2012-10-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 BESLUT 2012-10-31 Stockholm Mål nr F 1057-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Stockholms beslut 2012-01-13 i mål nr 6332-10, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. G E 2.

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:954 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

BESLUT 2016-06-22 Stockholm

BESLUT 2016-06-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd 6 060107 BESLUT 2016-06-22 Stockholm Mål nr ÖÄ 6394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås slutliga beslut 2015-06-16 i ärende nr 216-14, se bilaga A KLAGANDE J L Ombud:

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lunnagård FALKENBERG KÖINGE-LUNNAGÅRD 1:47 En gård i bra storlek med utvecklingspotential, 15 hektar, åker och skog, för mindre djurhållning eller annan verksamhet. Äldre bostad med renoveringsbehov. Utgångspris:

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 fastighetstaxeringsförordningen

Läs mer

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt. Alingsås den 23 maj 2012 BESKRIVNING OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 21 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2013 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut. Marika Hilldoff Utvecklingsavdelningen 08-508 270 28 Marika.Hilldoff@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-09-28 Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Läs mer

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen,

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, KONTRAKTSNUMMER: 104-383-09 FASTIGHETSBETECKNING: ORHEM 1:1 STADSDEL: ORHEM Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, nedan kallad föreningen,

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende

Jordbruks- och bostadsarrende Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd Slutbetänkande av Tomträtts- och arrendeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson

Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson Sakrätt avseende fast egendom Annina H Persson Innehåll i JB 1 kap. Fastighet och dess gränser 2 kap. Tillbehör till fastighet 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar 4 kap. Köp, byte och gåva 5 kap. Verkan

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap.

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 juni 2013 Ö 5705-11 KLAGANDE Aktiebolaget Frösakulls Havsbad, 556033-1224 Tylöcenter Frösakull 302 70 Halmstad Ombud: Advokat LB

Läs mer