Föreläsning 3 april Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)"

Transkript

1 Föreläsning 3 april Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)

2 Jordabalken (JB)1970:994 Grundläggande civilrättsliga reglerna om fast egendom. I balken regleras vad en fastighet är och vilka föremål som hör till fastigheten, så kallade tillbehör. Det finns också bestämmelser om innehav och överlåtelse av fastighet. Balken behandlar också begränsade rättigheter såsom panträtt, nyttjanderätt och servitut.

3 3D Fastighetsindelning fördelar: Byggnader/anläggningar i stadskärnor kan användas effektivare, t.ex. byggnader ovan spårområden. Effektivare användning av markområden i landsbyggd, t.ex. försvarets outnyttjade bergsrum. I samband med omstrukturering/bolagisering lättare att säkerställa system av el-och teleteknik samt underjordiska anläggningar. Källa: Lantmäteriets hemsida

4 Tillbehör till fastighet (JB 2 kap) Det finns fysiskaoch rättsligatillbehör.

5 Fysiska fastighetstillbehör Allmänna fastighetstillbehör (JB 2:1) Tillbehör till fastighet, för stadigvarande bruk i eller ovan jord. Ex: byggnad, stängsel, träd, buskar.

6 Fysiska fastighetstillbehör Byggnadstillbehör (JB 2:2) Tillbehör till byggnad, monterad för stadigvarande bruk. Ex i en bostad: badkar, dusch, kyl, spis.

7 Fysiska fastighetstillbehör Industritillbehör (JB 2:3) Tillbehör som tillförts byggnad, monterad för stadigvarande bruk. Komplement till ovan tillbehör, industritillbehör om det inte går att hänföras till de andra. Ex: travers, kran

8 Äganderättsgemenskap (JB 2:4) Föremål som nyttjanderättsinnehavare eller eljest annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör ej till denna, om icke föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand.

9 Återtaganderättsförbehåll (JB 2:5) Förvärvar fastighetsägaren föremål under villkor att överlåtaren har rätt att återtaga föremål, om förvärvaren åsidosätter vad som åligger honom enligtöverlåtelseavtalet, ellerattäganderättentill föremålet skall förbli hos överlåtaren till dess betalning erlagts eller annan förutsättning uppfyllts, fårvillkoretejgörasgällandesedan fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet så attdetenligt1 eller2 hörtill fastigheten. Överlåtaren har kvar anspråk på förvärvaren.

10 Koppling mellan fastighet och tillbehör Är mycket stark i lagstiftningen. Dock finns det ett par undantag: 1. Vid en överlåtelse av fastighet tillhörig staten, möjligt att rättsligt sätt särskilja fastighet och tillbehör. 2. Möjligt att överföra byggnader/andra anläggningar från en fastighet till en annan eller omvandla ledningar som är allmänna fastighetstillbehör till lös egendom (JB 2:7).

11 Lös egendom Det som inte är fast egendom tillbehör. Lös egendom regleras inte i JB. Ex: Byggnad på annans mark (ofri grund) Nyttjanderätter (hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt)

12 Rättsliga fastighetstillbehör Olika rättigheter som är kopplade till fastigheter. Servitut En fastighetsägare rätt att nyttja en annan fastighet, väg, brunn etc. Samfällighet Gemensamhetsanläggningar enligt Anläggningslagen, väg, lekpark etc. Ledningsrätt T.ex. ledningar för el och tele enligt Ledningsrättslagen.

13 Fastighetsöverlåtelse Överlåtelse = köp, byte och gåva. Finns regler som måste följas för att en överlåtelse av fast egendom skall bli giltig. Skriftlig form krävs vid överlåtelse.

14 Skriftliga avtalsvillkor (JB 4:3) Svävarvillkor" huvudregeln max 2 år(jb 4:4) Köpets fullbordan beror av villkor (besiktning, lån etc.) Attsäljareninteskallsvaraföratthanärrättägare (ovanligt) - friskrivning Inskränker köparens rätt att överlåta fastigheten (eller inteckning) - gåva, givaren hindra

15 Dubbla handlingar Om köparen fått kredit (bara betalt handpenning). Om köpet innehåller villkor (gällande både säljare och köpare). Köpekontrakt Avtalet, alla villkor som håller köpet svävande med Formkraven Köpebrevet Vid överlåtelse, likvidavräkning Kvitto (köpeskilling erlagts) Formkraven Används för att söka lagfart (tillträdet)

16 Dröjsmål och fel vid fastighetsköp Dröjsmål i samband med ett fastighetsköp innebär att köpare eller säljare inte fullgör sinaskyldigheterirätttid. Ex: Att säljaren inte låter köparen få tillträde till fastigheten i tid. Att köparen inte betalar köpeskillingen i tid.

17 Dröjsmål och fel vid fastighetsköp Fastigheten försämrats mellan avtal och tillträdet (JB 4:11-12) Ansvaret i detta skede ligger som huvudregel på säljaren framtill tillträdet. Regler om när säljaren är i dröjsmål (JB 4:13-14) T.ex. att säljaren inte avträder fastigheten i tid eller inte medverkar till att upprätta köpebrev.

18 Felreglerna tre kategorier Faktiska fel huvudsakligen att fastighetens fysiska skick avviker från vad köparen har rätt att kräva. Rättsliga fel fastigheten är belastad med oförutsedd rättighet eller att en rättighet avviker från vad som förutsatts. Rådighetsfel köparens möjligheter att använda fastigheten är begränsad.

19 Felreglerna presentationsmodell Tvåsteg felbedömning och relevansbedömning Vid felbedömningen skall man ta hänsyn till vilken standard i olika avseenden köparen har rätt att kräva att fastigheten har vid köpet. Om fastigheten avviker från den standard köparen har rätt att kräva, föreligger fel i köprättslig mening.

20 Felreglerna presentationsmodell Vid felbedömningen konstaterat att det föreligger ett fel i rättslig mening, steg två i tvåstegsmodellen: relevansbedömningen. Ett fel är relevant om köparen kan göra någon påföljd gällande. Vid relevansbedömning; omständigheter som parternas vetskap och handlande, reklamation, preskription och vissa friskrivningar.

21 Faktiska fel (JB 4:19) Huvudsakligen att fastighetens fysiska skick avviker från vad köparen har rätt att kräva. Även förhållanden i närmiljön kan vara att hänföra till faktiska fel. Kan vara avtalat skick eller vad köparen med fog kan förutsätta. För att säljarens ansvar inte skall bli för omfattande har köparen en långtgående, absolut undersökningsplikt. Köparen får själv stå för sådana brister som denne genom en undersökning borde ha upptäckt (gäller alla tillgängliga utrymmen). En säljare kan friskriva sig från ansvar för fel/brister i fastigheten. Säljaren får inte friskriva sig fel som denne borde ha upplyst köparen om. Kan bli aktuellt med prisavdrag, skadestånd eller hävning av köpet.

22 Rättsliga fel (JB 4:15-17) Fastigheten är belastad med oförutsedd rättighet eller att en rättighet avviker från vad som förutsatts. Kan handla om att fastigheten är pantsatt eller att den är uthyrd. Särskilt fall: när köparen inte kan erhålla lagfart på fastigheten beroende av en omständighet som är att hänföra till säljaren, t.ex. att säljaren inte är rätt ägare till fastigheten. Kan bli aktuellt med prisavdrag, skadestånd eller hävning av köpet.

23 Rådighetsfel (JB 4:18) Köparens möjligheter att använda fastigheten är begränsad. Köparen vinner inte den rådighet över fastighetensomhanharrätttill attutgåifrån p.g.a. ett myndighetsbeslut. Kan bli aktuellt med prisavdrag, skadestånd eller hävning av köpet.

24 Byte och gåva av fast egendom De regler som gäller för köp av fast egendom gäller, med vissa justeringar, även för byte och gåva av fastighet. Gåva allmänt svårt att tänka sig att ett felansvar skall kunna göras gällande. Byte kan uppkomma ett behov av särskilda överväganden då det inte utgår någon kontant köpeskilling.

25 Tillstånd till förvärv av fastighet och förköp HR en fastighetkanöverlåtastill vemsomhelst. I vissafall krävsdetsärskilttillståndföratten överlåtelse skall vara giltig. Förvärv av jordbruksfastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230). Skall vara möjligt att vägra en överlåtelse av en jordbruksfastighet i glesbyggd om denna behövs för att främja sysselsättningen/bosättningen på orten.

26 Tillstånd till förvärv av fastighet och förköp En bostadsrättsförening/kooperativ hyresrättsförening kan under vissa förutsättningar anmäla intresse av att förvärva en fastighet för ombildning till bostadsrätt eller kooperativhyresrätt. Finns en intresseanmälan fastighetsägaren får inte sälja fastighetenutanattförsttillfrågabostadsrättsföreningen, kooperativahyresgästföreningenattförvärvafastigheten.

27 Fastigheten som kreditobjekt -fastighetspant S.k. hypotekariskt pantsystem pantsättning av fastighetutanattbehövalämnaifrånsig fastigheten. Pantbrevet: Symboliserar en beloppsmässig del av fastigheten. Ger panthavaren en rätt i fastigheten, d.v.s. en rätt att erhålla betalning ur de medel som inflyter när fastigheten säljs på exekutiv väg.

28 Inteckning och pantbrev Förattkunnapantsättaen fastighetmåsteman taut pantbrevifastigheten. Pantbrevet: Ett bevis för att en inteckning uppgående till ett visst belopp skett i fastigheten. Finns i pappersform och i form av en registrering i pantbrevsregistret (lagen om pantbrevsregister, 1994: 448). Datapantbrev absolut vanligast idag.

29 Inteckning i flera fastigheter Borgenärens rätt kan göras gällande i flera fastigheter. Huvudregeln gemensamt inteckningsansvar: Varje fastighet svarar för en viss del av det totala ansvaret. Delen beror på fastighetens värde i förhållande till fastigheternas sammanlagda värde (JB 6:10).

30 Pantsättning Då fastighetsägaren har intecknat sin fastighet kan panträtt upplåtas genom att pantbrevet överlämnas till en borgenär som säkerhet för en fordran (JB 6:2). Panten måste svara för en fordran eller förpliktelse. Fordringen måste knytas till pantbrevet genom en s.k. pantförskrivning. Pantbrevet måste traderas/överlämnas till borgenären - för ett datapantbrev, borgenären registreras i pantbrevsregistret.

31 Panträttens värde Panträtt gerborgenärrättatt, urde medelsominflyter vid en försäljning av fastigheten, täcka den fordran för vilkenpanträttenärupplåten. Borgenär kanaldrigerhållaetthögrebeloppändetsom svarar mot den fordring som är kopplat till pantbrevet. Borgenär harrättattfåutettbeloppmotsvarande pantbrevetsgrundbelopp/beloppetpantbrevetlyderpå.

32 Ägarhypotek (JB 6:9) Uppstår då en fastighetsägare inte pantsatt ett pantbrev eller om ett pantbrev är pantsatt och borgenärens krav inte når upp till pantbrevets grundbelopp. Motsvarar pantbrevets grundbelopp minskat med den del som är belånad omfattas inte av någon panträtt.

33 Exekution Borgenären söker betalning ur panten genom att begära attfastighetensäljspåexekutivväg. Regleras i utsökningsbalken(ub). Betalt vid exekutiv aktion: 1. Staten, skatter etc. 2. Konkursförvaltare 3. Fordringsägare

34 Arrende Upplåtelsen avser i första hand mark. Mot vederlag träffar avtal med en fastighetsägare att nyttja en bestämd del av dennes mark. Finns ettbesittningsskydd iprinciptvingadetill arrendatorns förmån(jb 8:2). Bestämmelserreglerardetvederlag, arrendeavgift, som skall utgå då arrendeavtalet skall förlängas.

35 Arrende JB 8 kap: Generella regler om arrende föreskriver att ett avtal om ett jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende måste ingås i skriftlig form. Samtliga avtalsvillkor måste anges. Även ändringar/tillägg måste ske i skriftlig form.

36 Jordbruksarrende Upplåtelse av jord till brukande. Direkt besittningsskydd i princip en rätt att få avtalet förlängt när det löper ut. Besittningsbrytande skäl: 1. Jordägaren eller någon närstående skall bruka jorden. 2. Jordägaren skall använda marken för annat ändamål. Två former: 1. Gårdsarrende 2. Sidoarrende

37 Bostadsarrende Marken upplåtits för annat ändamål än jordbruk. Arrendatorn har rätt att uppföra/bibehålla ett bostadshus. Minsta avtalsperiod på 5 år. Arrendatorn direkt besittningsskydd kan brytas när marken skall användas för annat ändamål.

38 Anläggningsarrende Mark upplåts för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad, som inte är av ringa betydelse för verksamheten. Avser förvärvsverksamhet arrendatorn har ett indirekt besittningsskydd, rätt till skadestånd ifall förlängning av avtalet inte medges. Förutsätter att det saknas godtagbara skäl för att vägra förlängning av avtalet.

39 Tomträtt 1. Nyttjanderätt på obestämd tid. 2. Tomträttsinnehavaren betalar vederlag/avgäld till fastighetsägaren. 3. Kan endast upplåtas i en fastighet som är i allmän ägo. 4. Skall upplåtas skriftligen, anges tomrättsupplåtelse. 5. Viktigt skilja på upplåtelse av tomträtt och en senare upplåtelse av densamma.

40 Partiell och benefik nyttjanderätt (JB kap 7) Knapphändig reglering. Stor avtalsfrihet på området. Upplåtelsen mellan parterna får bestämmas med hjälp av avtaletochallmännakontraktsrättsligaregler. Partiell nyttjanderätt Ex: Rätt att ta grus/sten eller rätt att avverka skog. Benefik nyttjanderätt Utgår inget vederlag.

41 Servitut Rätt för en härskande fastighet att på obegränsad tid utnyttja en tjänande fastighet för ett visst ändamål. Föreligger formkrav för att servitut skall kunna tillskapas. Bildas för att tillgodose behov hänförliga till själva fastighetenoberoendeavvemsomärägareavden. Skall vara ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, skallvarafrågaomattkompletteraden härskande fastigheten i viktiga avseenden.

42 Inskrivning och sakrättsliga frågor Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller bl.a. uppgift om: Vemsomärägaretill en fastighet. Vilka pantbrev som finns uttagna i fastigheten. Ett fungerande inskrivningssystem skapar trygghet när det gäller sakrättsliga frågor.

43 Inskrivning och inskrivningssystemet Inskrivning ger publicitet och legitimitet åt rättighetshavaren. Ett skydd mot att andra förfogar över rätten (äganderätt, nyttjanderätt, annan rättighet). Trygghet för köpare, kan kontrollera att den som utger sig för att vara ägare, också är det.

44 Godtrosförvärv (JB 18 kap) Möjligtför; äganderätt, nyttjanderätt, servitut, rätttill elektriskkraftochpanträtt. Reglerna skyddar en person som endast tror sig handla med fastighetsägaren, men somintegördet. HR: Förattkunnagöragällandeäganderätttill, elleren rättighet i, en fastighet krävs att man bl.a. rättshandlat med ägarentill fastigheten. En person kanpågodagrunderhaft skälattutgåifrån att det var fastighetsägaren som han rätthandlat med.

45 Godtrosförvärv (JB 18 kap) Godtrosförvärvsreglerna kan innebära att den rätte ägaren till en fastighet slutgiltigt förlorar fastigheten. Reglernakanocksåinnebäraatten person somioch försig gjortvadsomnormaltkrävsförattvaraskyddat, trots detta förlorar fastigheten till följd att den aktuella ogiltighetsgrunden ansetts alltför grov. I båda ovan typfall kan den som förlorar fastigheten erhålla ersättning av staten för sin förlust.

46 Hävd till fast egendom Att någon, utan att vara rättmätig ägare till en fastighet, via ettlångtinnehavfårfull äganderätttill fastigheten. I JB finns 10 årig hävd och 20 årig hävd. Tre villkor för 20 årig hävd: 1. Lagfart på fastigheten skall ha beviljats efter det att den rätte ägaren förlorat fastigheten år skall ha förflutit sedan lagfart beviljades. 3. Under denna tid får inte de rätte ägaren ha reagerat och väckt talan om bättre rätt till fastigheten.

47 Dubbeldisposition Kan förekomma då en fastighetsägare säljer fastigheten två gånger eller upplåter en rättighet i fastigheten två gånger. Den senare förvärvaren ges företräde när denne anses skyddsvärd. En förutsättning för att en borgenär ska skyddas vid upplåtelse av panträtt är att denne var i god tro vid upplåtelsen. För äganderätt, nyttjanderätt och servitut finns det regler i JB som föreskriver att en andra förvärvare kan få företräde om denne först söker inskrivning hos IM på förvärvet. Krävs att denne var i god tro om att fastigheten redan var överlåten eller att rättigheten redan upplåtits.

48 Rättighetshavares ställning vid överlåtelse Ett fall när en rättighet är gällande mot en ny ägare är att förbehåll om rättigheten gjorts vid köpet. Ett andra fall är att rättigheten inskrivitsi fastighetsregistret. Rättigheten fortsätter också att gälla om förvärvaren var i ond tro. För hyra och arrende gäller även: skriftligt kontrakt och tillträde före överlåtelsen då består rättigheten (JB 7:13).

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

C-UPPSATS. Lokalhyra

C-UPPSATS. Lokalhyra C-UPPSATS 2006:025 Lokalhyra En jämförelse mellan gällande rätt och ett standardavtal Fredrik Hertzman Marcus Östman Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Servitut en analys av 14:1 JB

Servitut en analys av 14:1 JB Servitut en analys av 14:1 JB Examensarbete i fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Liselott Holmberg Handledare: Docent Margareta Brattström HT 2007 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsköpet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Felansvaret vid köp av bostadsrätt

Felansvaret vid köp av bostadsrätt JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Karin Jensén Felansvaret vid köp av bostadsrätt Examensarbete 20 poäng Handledare Sture Bergström Ämnesområde Fastighetsrätt Termin 9 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap, avancerad nivå Masteruppsats, 15 hp 2010-11-02 Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt,

Läs mer

Ange vilka vitvaror som finns och när de är inköpta. Prova även om de verkar fungera.

Ange vilka vitvaror som finns och när de är inköpta. Prova även om de verkar fungera. Checklista för visningen Villa/radhus Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt gärna ett

Läs mer

Fastighetsförsäljning i bolagsform

Fastighetsförsäljning i bolagsform Fastighetsförsäljning i bolagsform - En juridisk jämförelse mellan fast och lös egendom David Arvidsson David Ivarsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

Fastighetsreglering eller lagfart?

Fastighetsreglering eller lagfart? Anna Magnusson Institutionen för teknik och samhälle Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Technology and Society Real Estate Science Lunds Institute of Technology

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

EXAMENSARBETE HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2004:005 SHU EXAMENSARBETE FASTIGHETSKÖPET HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Köparens och säljarens ansvar för fel vid köp av fast egendom, samt dess påföljder. Anders Ormann

EXAMENSARBETE. Köparens och säljarens ansvar för fel vid köp av fast egendom, samt dess påföljder. Anders Ormann EXAMENSARBETE Köparens och säljarens ansvar för fel vid köp av fast egendom, samt dess påföljder Anders Ormann Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Ägarlägenheter - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2010 Författare: Rebecka Magnusson Handledare: Ingmar Svensson

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. SERVITUT Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Holmens Fastighetsbok

Holmens Fastighetsbok Holmens Fastighetsbok h o l m e n s fa s t i g h e t s b o k Förord Marknaden för skogsfastigheter är het. Under flera år har vi sett rejäla prisökningar för skogsfastigheter i stort sett i hela landet.

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen Examensarbete i Civilrätt (Sakrätt), 30 hp Examinator: Ronney

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA!

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! en Redo för g? förä ndrin VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! Att köpa en fastighet Välkomna till CarlshamnsMäklarna! CarlshamnsMäklarna är ett familjeföretag och vi som arbetar som fastighetsmäklare är

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se...

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Ordlista över ord som hör sammans med fastighetsköp/försäljning Allegat

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 februari 2014 T 2889-12 KLAGANDE SVEN-OLOV Tommy Axelsson, 590930-3512 Solslätt Solslättsvägen 29 265 90 Åstorp Ombud: Jur.kand. Magnus Hallenborg

Läs mer