1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun"

Transkript

1 IT i kommunerna 2013 Enkäten IT i kommunerna 2013 är Kommunförbundets utredning om IT och informationsförvaltning i kommunerna och samkommunerna. Enkäten tar fram jämförande uppgifter för Kommunförbundets och kommunernas behov. Senaste kartläggning gjordes I år genomförs IT-kartläggningen i två delar. Enkäten har skickats till alla kommuner och samkommuner. Samtidigt skickas också enkäten IT i skolorna 2013 ut till organisationer med ansvar för grundskolorna och gymnasierna. Det är möjligt att båda enkäterna kommer till samma personer i vissa organisationer. Vi ber er i så fall besvara båda enkäterna. Denna gång har syftet varit att få mer information om skolorna och gymnasierna, eftersom digitala arbetssätt blir allt vanligare i skolorna och avsikten är att elektroniska studentskrivningar ska införas Fyll i din kontaktinformation * Om fler än en person besvarar enkäten kan personernas kontaktinformation skrivas in i det öppna textfältet i slutet av enkäten. Förnamn Efternamn Tjänst eller befattning E-post Kommun

2 2. Kryssa för och fyll i ditt mobilnummer i textfältet om du önskar få en ÄRRÄ-kod som pris. Fyll i det telefonnummer som du vill att textmeddelandet med ÄRRÄ-koden ska skickas till. Varje uppgiftslämnare får en kod. Om du inte vill ha något pris kan du lämna fältet tomt. Koden sänds samtidigt till alla uppgiftslämnare då enkäten avslutats Mobiltelefon (i formatet ) Nyckeltal och organisering av informationsförvaltningen 3. IT-utgifter 2013, Med IT-utgifter avses utgifter som budgeterats för år Investeringar periodiseras inte. Ange beloppen i tusen euro (1000 ). Den egna personalens löner Utrustning Konsulttjänster Telekommunikation och dataöverföring (exkl. telefonutgifter) Program, användarrättigheter och underhåll Upphandling av tjänster (som inte ingår i de föregående punkterna) Totala utgifter 4. Vilka förändringar sker i IT-utgifterna ? De minskar De är oförändrade De ökar 5. I fältet nedan kan du ge mer utförliga uppgifter om IT-utgifterna.

3 6. Antal heltidsanställda inom IT i organisationen åren 2012 och 2013, årsverken Anställda 2012 Anställda Antal arbetsstationer, st. (inkl. smarttelefoner, surfplattor, bärbara datorer osv.) Används av personalen Används av kunderna Används av förtroendevalda 8. IT-underhållet/den grundläggande informationstekniken har i organisationen i huvudsak ordnats med hjälp av den egna personalen genom externa tjänster genom samarbete kommunerna emellan genom kommunalt ägda IT-företag 9. Vilka tjänster i anslutning till IT-underhåll/grundläggande informationsteknik har lagts ut till utomstående? 10. I organisationen används programvaror med öppen källkod I webbservrar (t.ex. Apache) I applikationsservrar (t.ex. Linux) I skolornas undervisning (t.ex. Moodle) I kontorssystem (t.ex. OpenOffice) I applikationsprogram I publikationsprogram (t.ex. Wiki) I databasprogram (t.ex. MySQL) Som operativsystem i arbetsstationer (t.ex. Linux)

4 Utveckling och utmaningar i verksamheten 11. Har ni en gemensam plattform eller ett gemensamt system för produktion av e-tjänster? Gemensamt för hela organisationen Sektorspecifikt 12. Hur har elektroniska arbetssätt och processer införts i organisationen? I organisationen tillämpas ett elektroniskt rekryteringssystem Fakturorna cirkulerar och godkänns endast i elektronisk form Organisationen har beredskap att skicka e-fakturor. Organisationen har beredskap att ta emot e-fakturor. Anställda som rör sig på fältet (t.ex. inom hemservice, samhällsteknik) har tillgång till de datasystem de behöver genom fjärranslutning. Frånvaroanmälningar fylls i och behandlas elektroniskt Tekniskt och juridiskt sett har de anställda möjlighet att jobba på distans Sakkunnigtjänster kan förmedlas till serviceställena med hjälp av videokonferensteknik Inom markanvändning och byggande används elektroniska verktyg för medborgarinflytande eller responskanaler De viktigaste anvisningarna, processerna och förfarandena har samlats i ett system, organisationens kvalitetshandbok, som personalen har tillgång till I systemen tillämpas automatisk processtyrning

5 13. Hur har elektroniska processer införts i organisationens mötespraxis och dokumenthantering? De förtroendevalda i styrelsen och fullmäktige får föredragningslistor och bilagor endast i elektronisk form. De förtroendevalda har tillgång till nödvändiga handlingar via intranätet eller en motsvarande tjänst. De förtroendevalda har möjlighet att delta i möten med hjälp av videokonferensteknik. Fullmäktigeledamöterna använder bärbara datorer eller mobila enheter. Fullmäktigesammanträdena kan följas online. Fullmäktigesammanträdena bandas in på video och kan senare ses på webben. De anställda i organisationen kan delta i möten med hjälp av videokonferensteknik. De anställda i organisationen har möjlighet att använda snabbkommunikation (Lync eller motsvarande). Dokumenthanteringen sköts med hjälp av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Hanteringen, beredningen och beslutsfattandet i fråga om ärenden, dokument och projekt sker elektroniskt genom ett handläggningssystem eller ett ärendehanteringssystem.

6 14. Bedöm i vilken mån elektroniska tjänster och funktioner tillämpas inom verksamhetsområdet. Ange i kolumn 1 de tre sektorer där du anser att man bäst lyckats införa e-tjänster och e-funktioner. Ange i kolumn 2 de tre sektorer där du anser att e-tjänster och e-funktioner används minst. Om du inte kan bedöma sektorn i fråga, eller om det inte gäller din egen organisation, kryssa för Vet inte Boende (t.ex. hyresbostäder) Demokrati och växelverkan Näringslivstjänster (t.ex. företagstjänster) Förvaltning Planläggning och planering av markanvändningen Fastighetsservice Bibliotek Kultur (teatrar, orkestrar, museer osv.) Trafik Idrott och motion Undervisning och utbildning Småbarnsfostran (t.ex. dagvård) Social service Byggande Primärvårdstjänster Specialiserade sjukvårdstjänster Miljö (t.ex. avfallshantering) 1. Det finns gott om e- tjänster (välj 3) 2. E-tjänster används knappast alls (välj 3) Vet inte

7 15. Här kan du komplettera dina svar om e-tjänsterna och utvecklingen av verksamheten. 16. Det som i dag bromsar upp utvecklingen av informationsförvaltningen i kommunen/samkommunen gäller främst (välj ett alternativ). Specificera ditt svar i det öppna textfältet vid behov. Resurser och kunnande (ekonomi, personalresurser, kompetensbehov, konkurrensutsättning är svårt) Ledningen (ledningens engagemang, planeringen av verksamheten, strategier) Samarbete (brist på samarbete, omorganiseringar) Marknadsföring eller kommunikation (man känner inte till kundernas behov, ingen marknadsföring av tjänster, kommunikationen fungerar inte) Något annat, vad? Vet inte 17. Pågående eller planerade projekt i organisationen de närmaste åren. Ange de IT-projekt som i synnerhet ger en bild av vilka slags IT-investeringar som prioriteras och/eller de IT-projekt som enligt din bedömning kan vara av betydelse också för andra kommuner och samkommuner.

8 Öppna data Med öppna data avses att data görs tillgängliga och kan utnyttjas av vem som helst utanför organisationen. Öppna data bör vara avgiftsfria och tekniskt tillgängliga (lätta att hantera med datorprogram). Användarvillkoren tillåter vidareutnyttjande av öppna data, materialet är lättillgängligt och dess innehåll och struktur har beskrivits tydligt. Som exempel kan nämnas uppgifter om kommunernas ekonomi som belyser vad kommunens inkomster och utgifter består av. 18. Välj ja/nej Har er organisation redan tillgängliggjort data? Ja Nej Planerar er organisation att tillgängliggöra data under 2014? Får er organisation för tillfället inkomster av försäljning av vissa data som den framställt? Om er organisation får inkomster av försäljning av data, skulle det medföra stora problem att samla in informationen i nuvarande omfattning om dessa inkomster föll bort? (Om organisationen inte säljer data kan denna punkt lämnas oifylld) 19. Vad finns det för hinder i er organisation för att tillgängliggöra data? Välj de 3 viktigaste. Det anses inte vara viktigt Kunnandet räcker inte till för att tillgängliggöra data Tiden räcker inte till för att tillgängliggöra data En ny utgiftspost (det finns inte ekonomiska resurser) Risk med tanke på datasskyddet Risk för att fenomenet kumulerar och medför konstant mer arbete Risk för att det behövs mer serverkapacitet Risk för att behovet att korrigera informationen ökar Man förlorar inkomsterna från försäljningen av data.

9 20. Vilken slags nytta skulle motivera er organisation att tillgängliggöra data? Välj de 3 viktigaste. Medborgarnas tillgång till information och kvaliteten på informationsförmedlingen förbättras Demokratin och medborgarnas möjligheter till inflytande stärks Tillgängliggörandet av data förbättrar kvaliteten hos organisationens informationshantering och insamlingen av t.ex. mer jämförbar information Data används mer effektivt än tidigare Det lokala/regionala näringslivet kan dra nytta av informationen Tillgängliggörandet av data är ett incitament för applikationsutvecklare att utveckla sådana e- tjänster som organisationen inte själv har resurser att utveckla Organisationen får i sin tur avgiftsfri tillgång till t.ex. data som staten upprätthåller och som i dagsläget är avgiftsbelagda. 21. Här kan du komplettera dina svar om öppna data. Om data tillgängliggjorts, vilket slags data och varför har de gjorts tillgängliga? Om organisationen får inkomster från försäljning av data, vilken sektor gäller det och hur betydande är dessa inkomster?

10 Frågor som gäller den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen ( /634) trädde i kraft Lagen fokuserar på en förbättring av informationssystemens interoperabilitet inom den offentliga förvaltningen, i synnerhet mellan statliga och kommunala ämbetsverks och inrättningars informationssystem. I och med lagen har myndigheterna inom offentlig förvaltning tilldelats tre huvudskyldigheter som träder i kraft då förordningarna i fråga har utfärdats. Myndigheterna ska 1) planera och beskriva sin informationsförvaltning i enlighet med den offentliga förvaltningens gemensamma övergripande arkitektur, 2) för att möjliggöra interoperabiliteten mellan informationssystemen, iaktta den övergripande arkitekturen för offentlig förvaltning och de beskrivningar samt de definitioner av interoperabiliteten som den övergripande arkitekturen förutsätter samt de beskrivningar och definitioner enligt ansvarsområde vars innehåll fastställs i förordningar, 3) ta i bruk sådana elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som skapar förutsättningar för interoperabilitet. 22. Namnge den kontaktperson i er organisation som ansvarar för frågor som gäller den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur. Namn E-postadress 23. Har er kommun vidtagit åtgärder enligt informationsförvaltningslagen i fråga om den övergripande arkitekturen? Ja Nej (gå vidare till fråga 25)

11 24. Vad gäller åtgärderna? Hanteringsmodell Beskrivning av nuläget Beskrivning av målnivå Definition av referensarkitektur Lösningsarkitektur Utbildning Nätverkande med andra aktörer Informationsarkitektur Något annat, vad? 25. Inom vilka delområden i fråga om den övergripande arkitekturen finns det behov av utbildning i er organisation? Allmän översikt Allmän översikt, fördjupad fortsättningskurs Hantering av den övergripande arkitekturen Arbetsmetoder Projektportföljshantering Utformning av modeller för den övergripande arkitekturen Något annat, vad? 26. Vilka i er organisation deltar i planeringen, ledningen och genomförandet av den övergripande arkitekturen? Den allmänna ledningen Informationsförvaltningen Sektorerna

12 27. Var är ägandet av den övergripande arkitekturen placerat i er kommun - hos sektorerna eller representanterna för informationsförvaltningen? Tycker ni att er praxis fungerar? 28. Vilka utmaningar finns det i er organisation i samband med den övergripande arkitekturen? Brist på förståelse, man har inte förståelse för saken på olika nivåer i organisationen. Organisationens utgångsläge, arbetsmiljö, kultur eller övriga omständigheter stöder inte arbetet med att införa en övergripande arkitektur. Man har börjat vidta åtgärder, men genomförandet har varit otillräckligt. Man har inte organiserat arbetet med den övergripande arkitekturen, den är lösryckt från det övriga utvecklingsarbetet, någon hanteringsmodell har inte fastställts. Ledningen förstår sig inte på, eller har inte ställt sig bakom arbetet med den övergripande arkitekturen. Man har inte tagit ansvar för arbetet utanför informationsförvaltningen. Något annat, vad? 29. Utvecklingsförslag i fråga om arbetet med en övergripande arkitektur. 30. Övriga kommentarer. Här kan du till exempel ge dina synpunkter på hur informationsförvaltningen bör utvecklas och/eller vilken praxis som är viktigast att sprida i kommunerna och/eller samkommunerna med tanke på informationsförvaltningen. Här kan du också komplettera dina tidigare svar. Tack! [Jag sparar svaret, och fortsätter senare]

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun KT i skolorna 2013 Enkäten IKT i skolorna 2013 är en del av en omfattande IT-kartläggning som riktar sig till kommunerna och samkommunerna. Den här enkäten gäller kommunala skolor och läroanstalter som

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015

Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Strategi för dataadministrationen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 2006 2015 Undervisningsministeriets publikationer 2007:20 Strategi för dataadministrationen

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen Evijärvi, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer