Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2012"

Transkript

1 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax (09) Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella. Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2012 Ert svar ska gälla det företag som anges på blanketten. Koncerner svarar per företag, inte gällande hela koncernen. Med denna undersökning samlas uppgifter in om hur företagen använder datateknik och bedriver elektronisk handel. Enkäten gäller alla de företag som fått blanketten, oberoende av omfattningen av användningen av datateknik eller användning av elektronisk handel. Anvisningar Enkäten har skickats till företag av mycket olika storlek och inom olika näringsgrenar. Alla frågor gäller därför inte på samma sätt alla företag. Svara dock alltid enligt de alternativ som finns i frågorna. Då styrs Ni också förbi onödiga frågor. Ert svar ska gälla ovannämnda företag. Koncerner kan få flera blanketter gällande de olika företagen i koncernen. Svaren ska ges skilt för varje företag. Var god och följ också anvisningarna nedan: Besvara varje fråga, lämna inte någon fråga helt tom. Svara i /-frågorna på varje punkt antingen eller. På basis av Ert svar kan Ni dock ofta styras förbi efterfölnde frågor, som Ni inte behöver besvara. Fyll också i kontaktinformationen. Vänligen läs definitionerna och anvisningarna på blanketten. Ni kan kommentera frågorna eller ge ytterligare upplysningar i det utrymme som reserverats på blankettens sista sida. Numrera Era förklaringar med numret på frågan. Besvarande av enkäten Ni kan sända uppgifterna på blanketten antingen elektroniskt eller på den här pappersblanketten. Svaren kan fyllas i elektroniskt på adressen Vid elektronisk rapportering behöver Ni ett användar-id och lösenord. Bakgrundsuppgifter och kontaktinformation Omsättning år 2011 (eller en uppskattning) euro Kontaktperson i företaget Kontaktpersonens ställning i företaget Telefonnummer E-postadress:

2 1. Användning av datateknik 1.1 Hur stor andel av Ert företags anställda använder datorer i sitt arbete? 1.2 Använder Ert företag något av fölnde program eller operativsystem med öppen källkod (open source)? a. Ett operativsystem med öppen källkod (t.ex. Linux)... b. En webbläsare med öppen källkod (t.ex. Mozilla Firefox, Chrome) c. Ett kontorsprogram med öppen källkod (t.ex. OpenOffice)... d. En webbserver med öppen källkod (t.ex. Apache)... e. Ett ERP- eller CRP-program med öppen källkod (t.ex. OpenERP) f. Något annat program med öppen källkod (t.ex. program för virusbekämpning o.d.). 1.3 Har åtminstone några av Era anställda möjlighet att koppla upp sig till företagets e-post, dokument eller applikationer med en fjärrförbindelse 2. IT-experter och utbildning Med IT-experter avses personer som har förmåga att definiera, planera, utveckla, installera, använda, stöda, underhålla, administrera, utvärdera eller forska i datateknik eller datasystem. Informationsteknik är deras huvudsyssla. 2.1 Har Ert företag IT-experter bland den egna personalen? 2.2 Rekryterade eller försökte Ert företag rekrytera personal år 2011 till ett arbete som kräver expertfärdigheter inom IT? punkt Hade Ert företag år 2011 ett ledigt jobb avsett för en IT-expert, som var svårt att fylla? 2.4 Anlitade Ert företag år 2011 utomstående arbetskraft för att utföra arbeten som kräver expertfärdigheter inom IT (helt eller delvis)? De anställda i Ert företags dotterbolag räknas här som egen arbetskraft, inte som utomstående arbetskraft. 2.5 Tillhandahöll Ert företag år 2011 utbildning för utveckling av Era anställdas IT-färdigheter? a. Utbildning för IT-experter? (jfr definitionen ovan)... b. Utbildning för övrig personal?...

3 3. Användning av internet 3.1 Har Ert företag internetanslutning? avsnitt Använder Ert företag fölnde typer av anslutningar i sina internetkontakter? Svara antingen eller på varje punkt. a. DSL (t.ex. ADSL, SDSL osv.).... b. annan fast bredbandsförbindelse (t.ex. fiberteknik,kabelmodem) c. trådlös bredbandsförbindelse med bärbar dator i mobiltelefonnätet (s.k. 3G eller 4G)... d. trådlös bredbandsförbindelse med mobiltelefon (s.k. 3G eller 4G) e. annan långsammare förbindelse via mobiltelefonnätet.. f. ISDN eller modem (analogt, traditionellt telefonmodem) 3.3 Hur snabb är Ert företags snabbaste internetanslutning? Besvara enligt anslutningens teoretiska maximihastighet. Besvara bara en av punkterna a e. a. mindre än 2 Mbit/s. b. minst 2 Mbit/s men mindre än 10 Mbit/s c. minst 10 Mbit/s men mindre än 30 Mbit/s. d. minst 30 Mbit/s men mindre än 100 Mbit/s e. 100 Mbit/s eller mer Hur stor andel av företagets anställda använder en internetansluten dator i sitt arbete? 3.5 Har Ert företag webbsidor? * Med webbsidor avses här Ert företags egna webbsidor eller dess egna delar av företagsgruppens webbsidor. * Extranetlösningar räknas som webbsidor. * Med webbsidor avses t.ex. inte publicering av företagets kontaktinformation på olika företags- och adresslistor. avsnitt Använder Ni Era webbsidor för fölnde ändamål eller har sidorna fölnde funktioner/innehåll? a. marknadsföring av produkter... b. information om integritetsskydd eller ett certifikat i anslutning till webbsidornas säkerhet. c. produkt- eller prislistor tillgängliga på webbsidorna. d. möjlighet för kunden att bearbeta (skräddarsy) produkter... e. webbsidornas innehåll kan kundanpassas... f. beställningar eller bokningar på webben, t.ex. s.k. köpkorg.. g. möjlighet för kunden att föl med beställningar på webbsidorna. h. annonsering om lediga jobb eller möjlighet att lämna in en ansökan...

4 4. Användning av internet i kontakter med den offentliga förvaltningen * Med offentlig förvaltning avses här statliga och kommunala organ och förvaltningssystem samt domstolsväsendet. * Den offentliga förvaltningen sköter bl.a. fölnde ärenden: skatter, tullar, företagsregistreringar, olika tillståndsärenden, socialskyddet, officiell statistik. 4.1 Använde Ert företag internet för fölnde ändamål år 2011? a. för att skaffa information på den offentliga förvaltningens internetsidor..... b. för att skaffa blanketter på den offentliga förvaltningens internetsidor..... c. för att återsända ifyllda blanketter elektroniskt till den offentliga förvaltningen, för att fylla i och sända elektroniska blanketter... d. för att lämna momsuppgifter helt och hållet elektroniskt... e. för att lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer helt och hållet elektroniskt (t.ex. socialskyddsavgifter) Besökte Ert företag år 2011 sidorna i annonssystemet för offentlig upphandling (HILMA, CREDITA)? 4.3 Var det möjligt att år 2011 beställa företagets produkter eller tjänster i den offentliga förvaltningens elektroniska upphandlingssystem t.ex. i Beställningshanteringstjänsten (Tilha), i kommunernas motsvarande system eller i andra EUländers motsvarande upphandlingssystem för den offentliga förvaltningen? a. i Finland... b. i annat EU-land...

5 5. Mobila internetanslutningar i arbetet * Med en mobil internetanslutning i arbetet avses användning av en bärbar apparat via mobiltelefonnätet, som företaget betalar. * Bärbara apparater är t.ex. bärbara datorer och smarttelefoner. 5.1 Har åtminstone någon av Ert företags anställda tillgång till en bärbar apparat med vilken man i arbetet kan koppla upp sig på internet via mobiltelefonnätet? punkt Har åtminstone någon av Ert företags anställda tillgång till fölnde bärbara apparat med vilken man i arbetet kan koppla upp sig på internet via mobiltelefonnätet? a. Bärbar dator... b. Annan bärbar apparat såsom smarttelefon Hur stor del av Ert företags anställda har tillgång till en bärbar apparat med vilken man i arbetet kan koppla upp sig på internet via mobiltelefonnätet? 5.4 Har åtminstone någon av Ert företags anställda tillgång till en bärbar apparat med vilken man i arbetet kan koppla upp sig på internet via mobiltelefonnätet för fölnde ändamål? a. tillgång till allmänna webbsidor... b. tillgång till företagets e-post... c. tillgång till företagets dokument och bearbetning av dessa... d. användning av olika affärsverksamhetsapplikationer, t.ex. hantering av beställningar och försäljning, applikationer med anknytning till ERP Hindrar eller begränsar fölnde orsaker Ert företag från att använda mobila internetanslutningar via mobiltelefonnätet? a. Problem med internetförbindelser i mobiltelefonnätet. b. Förbindelserna kostar för mycket... c. Risker med anknytning till datasäkerhet d. Tekniska hinder eller höga kostnader i samband med integrering av affärsverksamhetsapplikationer i bärbara apparater e. Andra orsaker (t.ex. brist på information eller kunskaper, anställdas motvil mot nya arbetsmetoder)... f. Företaget har inte behov av mobila internetanslutningar...

6 6. Elektronisk handel * Med elektronisk handel avses beställningar av varor och tjänster via datornät. * Det är ingen skillnad vilket betalnings- eller leveranssätt som används. * Elektronisk handel drivs t.ex. via webbsidor (här avsnitt 6 - A) eller som elektronisk dataöverföring mellan företag (EDI, avsnitt 6 - B). * Besvara på så sätt att det inte uppstår dubbelräkning i frågor som gäller värdet på den elektroniska handeln i internet- och EDI-handeln. 6 - A Internethandel i försäljning via Ert företags webbsidor eller separata nätbutik * Elektronisk handel avser här en beställning som ifyllts och sänts på en färdig elektronisk blankett på internet samt handel i egentliga webbutiker. * Också handel i extranet enligt samma kriterier räknas som internethandel. * Beställningar som gjorts med normalt e-postmeddelande är inte elektronisk handel. 6.1 Tog Ert företag år 2011 emot beställningar av varor eller tjänster via internet? * Beställningar som skrivits med normala e-postmeddelanden är inte elektronisk handel. gå till punkt Hur stor var andelen internetbeställningar av omsättningen år 2011 Svara antingen på a eller b a. internethandelns värde år ELLER b. uppskattad andel av omsättningen... euro 6.3 Uppskatta andelen beställningar som Ert företag fick av olika kundgrupper via internet i förhållande till totalvärdet av de internetbeställningar företaget fick år a. företag och den offentliga sektorn... b. hushåll. Totalt.. = Uppskatta hur värdet av Ert företags internethandel är fördelat på fölnde produkter eller tjänster år 2011: a. Varor, materiella tillgångar (beställs via internet, men levereras senare) b. Elektroniska produkter (laddas ned/sparas eller är tillgängliga via internet).. c. Tjänster (beställs via internet, men används senare, t.ex. inkvartering, resor, biljetter till olika evenemang).. Totalt... = 100

7 6 - B Elektronisk handel vid företagets försäljning via automatisk dataöverföring (EDI) * Elektronisk dataöverföring, dvs. EDI (Electronic Data Interchange) är en metod där dokumentet ersätts med ett strukturerat informationsflöde som producerats på basis av uppgifterna i företagets datasystem och som förmedlas elektroniskt till den mottagande organisationen. Där kan det sedan vidarebehandlas automatiskt. Hit hör t.ex. beställningar, fakturor, tulldokument eller fraktsedlar. * I Finland används ofta termen EDI/OVT. Exempel på EDI: EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. * EDIFACT är FN:s meddelandestandard. Med XML/EDI avses användning av XML-standard för överföring av data i företagens affärsverksamhet till en annan organisation, t.ex. xcbl, RosettaNet, PapiNet, ebxml. 6.5 Tog Ert företag år 2011 emot beställningar med EDI? (Företagets försäljningsorder) punkt Hur stor var andelen beställningar via EDI av omsättningen år 2011? Svara antingen på a eller b a. EDI-handelns värde år euro ELLER b. uppskattad andel av omsättningen C Elektronisk handel vid företagets inköp 6.7 Gjorde Ert företag beställningar via elektronisk handel år 2011 (via webbutiker, på webblanketter på sälrens webbsidor eller med hjälp av automatisk dataöverföring, EDI)? avsnitt Hur stor andel av värdet på alla företagets inköp under år 2011 gällde beställningar via elektronisk handel? Besvara en av punkterna a g a. under 1 e b. 1 4 f c. 5 9 g. över 75 d Köpte Ert företag på fölnde sätt? a. via webbutiker eller med webblanketter på sälrens webbsidor b. via automatisk dataöverföring (t.ex. EDI/OVT, EDIFACT, ODETTE, XML/EDI)...

8 7. Automatiserat informationsutbyte med externa IT-system * Med automatiserat informationsutbyte avses strukturerat utbyte av information som förmedlas elektroniskt till den mottagande organisationen och som där kan processeras automatiskt, t.ex. beställningar, fakturor, fraktsedlar eller lönematerial. * Denna typ av informationsutbyte kallas ofta för EDI (Electronic Data Interchange), i Finland används ofta benämningen EDI/OVT och i kontakt med myndigheterna TYVI-dataöverföring (här avses inte skötsel av ärenden med webblanketter). Exempel på EDI: EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. * Också strukturerade meddelandeformer som inte omfattas av standarderna och som man kommit överens om med andra parter är sådant informationsutbyte som avses här. 7.1 Använder Ert företag sådant automatiserat informationsutbyte för att skicka eller ta emot uppgifter? avsnitt Använder Ert företag automatiserat informationsutbyte för fölnde ändamål? a. Skicka eller ta emot produktinformation (t.ex. kataloger, prislistor, osv.).. b. Skicka eller ta emot transportdokument c. Skicka betalningsuppgifter till finansinstitut.. d. Skicka eller ta emot data till/från myndigheter (t.ex. TYVI-dataöverföring i ekonomiförvaltningsprogram) 7.3 Använder Ert företag fölnde format vid elektroniskt informationsutbyte? a. EDIFACT eller liknande standard... b. XML-baserade standarder (t.ex. xcbl, ebxml, RosettaNet, PapiNet). c. TYVI-dataöverföring till myndigheter (här avses inte webblanketter)... d. Egna standarder som företaget kommit överens med motparten om att använda..

9 8. Utbyte av information i leveranskedn Med information som delas elektroniskt i leveranskedn avses allt informationsutbyte mellan leverantörer och kunder i datornät (inkl. internet) i syftet att samordna eller hantera tillgången på produkter och tjänster samt leveransen på olika nivåer i leveranskedn. Information som utbyts kan gälla t.ex. efterfrågeprognoser, lagernivåer, produktionsplaner, leveranser eller produktutveckling. 8.1 Använder Ert företag datornät (inkl. internet) för att regelbundet dela information med Era varuleverantörer eller kunder för hantering av leveranskedn? om inte, avsnitt Använder Ert företag datornät (inkl. internet) för att regelbundet dela information med varuleverantörerna? (t.ex. efterfrågeprognoser, lagernivåer, produktionsplaner, leveransstatus) 8.3 Använder Ert företag datornät (inkl. internet) för att regelbundet dela information med kunderna? (t.ex. efterfrågeprognoser, lagernivåer, produktionsplaner, leveransstatus) 8.4 Använder Ni fölnde sätt för att dela den information Ni angav? a. Webbportal (accessen begränsad till vissa kunder eller leverantörer) b. Automatiskt utbyte av information (t.ex. EDI/OVT, EDIFACT, XML/EDI, se definitionen i avsnitt 4) c. Annat, t.ex. e-post

10 9. Automatiserat informationsutbyte inom företaget Med automatiserat informationsutbyte inom företaget avses sådan information som matats eller lästs in i datasystemet och som automatiskt är tillgängligt i företagets olika avdelningars eller funktioners datasystem på något av fölnde sätt: * en gemensam programvara som stöder olika funktioner * integrering mellan olika programvaror * en gemensam databas eller ett datalager som kan nås via olika programvaror * automatiserat informationsutbyte mellan olika programvaror 9.1 När företaget får beställningar från en kund: är relevant information om beställningen automatiskt tillgänglig i de programvaror som används för fölnde ändamål? a. Styrning av lagernivåer.. b. Bokföring... c. Produktions- eller tjänstestyrning.. d. Distributions-/leveransstyrning När företaget gör en inköpsorder: är relevant information om ordern automatiskt tillgänglig i de programvaror som används för fölnde ändamål? a. Styrning av lagernivåer.. b. Bokföring Har Ert företag ett system för produktionsplanering och produktionsstyrning (ERP-program)? 9.4 Har Ert företag program för att administrera kunduppgifter (s.k. CRM) så att det är möjligt att a. Skaffa, spara och använda kunduppgifter på annat håll i Ert företag?... b. Analysera kunduppgifterna för marknadsföringsändamål (fastställa pris, främ försäljningen, väl distributionskanaler osv.)?...

11 10. Tillverkning av datorprogram för eget bruk * Avsikten med den här frågan är att mäta de datateknikinvesteringar som uppstår av kostnaderna för det utvecklings- eller tillverkningsarbete som de egna anställda utfört för tillverkning av datorprogram för eget bruk. * Räkna med bara det arbete som de anställda vid Ert eget företag gjort. Den del av arbete som utlokaliserats eller som utförts av koncernens andra företag räknas inte med här. * Det arbete som Ert företag utfört för andra företag i koncernen räknas med här till de delar arbetet gjorts avgiftsfritt Hade Ert företag egna anställda som utvecklat eller tillverkat datorprogram för företagets eget bruk år 2011? lämna frågan 10.2 obesvarad 10.2 Uppskatta det antal årsverken som företagets egna anställda använt för utveckling och tillverkning av program för företagets eget bruk år Ett årsverke motsvarar arbetstiden för en heltidsanställd under ett år. årsverken Uppge antalet årsverken med en decimals noggrannhet. 11. Kommentarer I det här fältet kan Ni kommentera blanketten och frågorna eller ge ytterligare information eller förklaringar. Var god och precisera kommentarerna, informationen eller förklaringarna i anslutning till frågorna med numret på frågan. Tack för Er medverkan!

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013 Datainsamling Företags- och miljömaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015 Datainsamling Företags- och miljödata 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella. Datateknik och

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 Företagens användning av IT 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering IT i hem och

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 40-42

Läs mer

Företagens användning av IT 2007

Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Previous publication

Läs mer

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun IT i kommunerna 2013 Enkäten IT i kommunerna 2013 är Kommunförbundets utredning om IT och informationsförvaltning i kommunerna och samkommunerna. Enkäten tar fram jämförande uppgifter för Kommunförbundets

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING Konsumenträttsliga riktlinjer WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING 1 Utgångspunkter för riktlinjerna... 2 2 Tillämpning av bestämmelserna om distansförsäljning och bestämmelsernas disposivitet... 2

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer