Study on wind power station at Uvberget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Study on wind power station at Uvberget"

Transkript

1 Study on wind power station at Uvberget Tobias Bäckström Examensarbete Elektroteknik 2004 Nr: E2891E

2 EXAMENSARBETE, C-nivå i Elektroteknik Program Reg nr Omfattning Industriell datateknik, 120p Namn E2891E Månad/År 10p Tobias Bäckström 01/04 Examinator Björn Sohlberg Handledare Karl-Erik Norell Företag/Institution Smedjebackens Energi Nät AB Titel Nyckelord Vindkraft, Uvberget, Smedjebacken Kontaktperson vid företaget/institutionen Lars Boström Sammanfattning Exjobbet visar att flera viktiga faktorer stödjer ett vindkraftverksbygge på Uvbergets topp. Den viktigaste faktorn är vindtillgången. Efter att ha granskat de uppskattningar SMHI gjort av vindtillgången anser tillverkare att ett vindkraftverk skulle ge ett positivt ekonomiskt resultat. Ytterligare positiva faktorer är att det redan idag finns kabel samt väg dragen till Uvbergets topp. Både väganläggning och kabeldragning är annars en kostsam investering. Det som talar emot ett bygge på Uvberget är att kommunen anser området vara särskilt viktigt ur friluftssynpunkt. Uvberget används idag som rekreationsområde för Smedjebackens innevånare. Kommunen är rädd för att ett vindkraftverksbygge skulle skada Uvbergets värde i detta avseende. Kommunen anser också att närboende skulle kunna störas av oljud. Innevånarnas svar på den enkät som gjorts är genomgående positiva. Enkäten är dock besvarad av förhållandevis få vilket innebär att dess tillförlitlighet är tveksam. En slutsats kan man dock dra av enkäten, det finns inget massivt motstånd i kommunen mot vindkraftverksbygge

3 DEGREE PROJECT in Electrical Engineering Major Registration # Credits Industrial computer technology, 120p Namn E2891E Month/Year 15 ects Tobias Bäckström 01/04 Examiner Björn Sohlberg Advisor Karl-Erik Norell Company/department Smedjebackens Energi Nät AB Title Study on wind power station at Uvberget Keywords Windpower, Uvberget, Smedjebacken Contact person at company/department Lars Boström Summary This degree project shows that many important factors are fulfilled for a wind power station at Uvberget. The most important factor is the amount of wind energy. Manufacturers of wind power stations consider a station will generate a positive economic result. Their calculations are based on SMHI:s estimate how much wind energy there are in the area around Uvberget. Two other positive factors are that there is a road and a high voltage cable already present that can be used. These two factors are positive in a economic point of view. The only negative factor this report shows is that today many people are using Uvberget as a recreation area. Today the controlling in the community of Smedjebacken is negative to place a wind power station on Uvberget because it may harm the recreation assets. They are also afraid that a wind power station will be noisy. The citizens of Smedjebacken have answered a poll. In the results of the poll the majority are positive to a wind power station. The number of answers is still small in comparison to the number of citizens in Smedjebacken. The only conclusion you can get from the poll is that there are no massive resistance towards a wind power station at Uvberget

4 Innehållsförteckning Bilageförteckning Inledning Bakgrund Uppdraget Avgränsning Begrepp Vind Global vind Lokal vind Vindens effekt Betz lag Rotorbladens utformning Vindresurskartering Råhetsklasser Miljön LCA LCA för ett vindkraftverk Oljud Förutsättningar Kabeln Transporter Uvberget Översiktsplanen Opinion Stadsarkitektens åsikt Kommuninnevånarnas åsikter Enkätens utformning Resultat från enkäten, fråga Resultat från enkäten, fråga De personliga kommentarerna i enkäten Ekonomi Beräknad vindenergi på Uvberget Kalkyl Grundpris Nätnytta Miljöbonus Gröna certifikat Kalkylernas resultat Rekommendationer Vindresursen på Uvberget Opinion Ekonomi Diskussion Erkännanden Referensförteckning

5 Bilageförteckning A Datablad Högspänningskabel AXCEL 50 B Vindresurskartering från SMHI C Ekonomisk kalkyl från Nordic Windpower D Ekonomisk kalkyl från Vestasvind Svenska AB E Teknisk specifikation på vindkraftverk, Nordic 1000/59-5 -

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Examensarbetet, vars rapport du nu läser, har gjorts på uppdrag av Smedjebackens Energi Nät AB (SENAB). SENAB är ett dotterbolag till Smedjebackens Energi AB och har hand om elnätet i kommunen. SENAB har en längre tid haft en vilja att ta reda på förutsättningarna för att bygga ett vindkraftverk på Uvberget. I och med att en förfrågan om exjobb på företaget inkom fick de möjlighet att få en förstudie utförd. 1.2 Uppdraget Uppdraget består i att utreda möjligheten att placera ett vindkraftverk på Uvberget i Smedjebacken. De aspekter som undersöks är elkrafttekniskaoch ekonomiska förutsättningar samt inställning hos dels de styrande i kommunen och dels kommunens innevånare. 1.3 Avgränsning I vindkraftkretsar innebär ordet förstudie en grundlig utredning om ett vindkraftverks samtliga fördelar och nackdelar. En enkät görs med stor upplaga vilket innebär mycket arbete. Detta examensarbete är en utredning som inte går på djupet i alla detaljer utan istället försöker klargöra de flesta förekommande begrepp. Enkäten är besvarad av 50 personer. I en mer grundlig förstudie skulle man helst vilja att så många som möjligt deltog vilket inte är praktisk möjligt inom ramen för detta examensarbete

7 2. Begrepp 2.1 Vind Vind kan delas upp i begreppen global och lokal vind. I detta kapitel förklaras dessa två begrepp tillsammans med ett avsnitt om hur energin i vinden beräknas Global vind Varje timme bestrålas jordens yta av solens med en effekt på 17 1,74 10 Watt (Danish Wind Energy Association). 1-2 % av denna effekt omvandlas till vindenergi. Vindenergin skapas genom att ekvatorn värms mer än t ex nord- och sydpolen. Detta beror på att ekvatorn dels ligger mer vinkelrät mot solen och dels att solstrålarna måste gå genom mer atmosfär för att nå polen och avmattas därför mer. Den värmda luften är lättare än kallare luft och stiger därför. På en höjd av ca 10 km rör sig luften från ekvatorn mot antingen nord- eller sydpolen kyls av och sjunker därefter. Den kylda luften rör sig nu tillbaka mot ekvatorn där den värms upp på nytt. Detta fenomen tillsammans med att jordens rotation gör att luften cirkulerar, vinden uppstår Lokal vind De lokala vindarna bygger naturligtvis på samma fenomen. Den lokala vinden skapas dock av hav och land. På dagen när solens strålar träffar marken kommer luften ovanför marken att värmas snabbare än luften ovanför havet. Naturen försöker då utjämna dessa tryckskillnader och en vind från hav mot land uppstår, s.k. sjöbris. På natten blir effekten den motsatta pga. att marken kyls snabbare än havet. Luften ovanför havet blir varmare än den ovanför marken och vinden rör sig från land till hav. Vinden på natten är alltid svagare än sjöbrisen p.g.a. att temperaturskillnaden mellan land och hav är lägre Vindens effekt Energin som vinden påverkar vindkraftverkets rotor med beror på tre faktorer; luftens densitet, vindens hastighet samt rotorns svepta area. Luftens densitet beror i sin tur på luftens tryck och dess temperatur. Densiteten är satt till 1,225 kg/m 3, denna densitet har luften vid 9 C och normalt tryck, 1 bar. Dessa värden används vid provning av vindkraftverk, se bilaga E

8 Ekvationen man använder för att räkna ut vindens effekt visas i ekvation 2.1 och förklaringar till beteckningarna i ekvationen visas i tabell P = v π r ρ (2.1) Tabell 2.1 Beskrivning av beteckningar i ekvation 2.1 Beteckning Enhet Förklaring P Watt Effekt ρ kg/m 3 Luftens densitet v m/s Vindens hastighet π - 3,1415 r m Rotorns radie Figur 2.1 Graf av ekvation 2.1 med ρ=1,225 kg/m 3-8 -

9 I figur 2.1 syns tydligt vilken stor inverkan vindhastigheten har för att ett vindkraftprojekt skall vara lyckat. Orsaken till detta är att vindhastighetens kub ingår i formeln. En jämförelse mellan vindhastigheterna 10 och 20 m/s visar följande: v = 10 P = ρ v = 1, = 612,5 W/m v = 20 P = ρ v = 1, = 4900 W/m Förhållandet mellan vindhastighetens energi och dubbla vindhastighetens 4900 energi är = 8 Detta betyder att en fördubbling av vindhastigheten ger 612,5 en faktor 8 mer energi i vinden. 2.2 Betz lag Betz lag visar att man inte kan utvinna all energi ur vinden i ett vindkraftverk. Skulle man försöka göra det innebär det att vinden skulle stanna bakom verkets rotor. Den övriga vinden som var på väg att passera rotorn skulle då ta en annan väg och energiutvinningen skulle avstanna. Betz formulerade 1919 sin lag som säger att man maximalt kan omvandla 59 %, eller 16/27, av vindens rörelseenergi med en rotor. 2.3 Rotorbladens utformning Eftersom rotorbladen och flygplanens vingar utnyttjar samma fenomen har de i stort sett samma utformning. Fenomenet kallas lyftkraft och bygger på att tryckskillnad mellan de olika sidorna, ovan- och undersida på en flygplansvinge. Man kan själv känna lyftkraften om man sträcker ut handen genom vindrutan på en bil när man åker. Har man handflatan plant mot marken känns enbart en kraft som verkar på handen motsatt färdriktningen men vinklar man sakta upp handens främre del känns till slut hur handen kraftigt lyfts. Vinkeln som bildas mellan fartvinden och handens vinkling kallas i vindkraftsammanhang för bladvinkel eller pitchvinkel genomförde den engelske civilingenjören John Smeaton praktiska försök hur rotorbladen skulle utformas för att arbeta så effektivt som möjligt. Nyckeln till ett effektivt rotorblad är bladvinkeln. Smeaton fann i sina försök att effektivaste vinklarna på bladet var 18 på den inre halvan och 16, 12 och 7 på de tre yttersta sjättedelarna (Wizelius, 2003, s.87). Smeatons resultat har legat till grund för dagens rotorblad men de har också modifierats med hjälp av dagens datorkraft i komplicerade analyser

10 2.4 Vindresurskartering SMHI kan göra en så kallad vindresurskartering. Terrängens utseende delas in i olika råhetsklasser, se avsnitt 2.5 Råhetsklasser, inom ett område med radien 20 km (Knutsen, 2003). Med hjälp av dessa klasser och data från SMHI:s ca 100 mätmaster runt om i landet görs en extrapolering (matematisk uppskattning) av vinden i området man är intresserad av. Extrapoleringen görs i datorprogrammet WA S P (Wind Atlas Analysis and Application Programme) som har framställts på Risø Forskiningscenter i Danmark. Programmet används flitigt i vindresurskarteringar och ses idag som standard vid beräkningar inför etablering av vindkraftverk. Datorprogrammet transformerar vinddata från mätmaster till den intressanta platsen och framställer därmed en s.k. vindatlas. Vindatlasen används senare till att framställa isolinjer som tas fram med analysverktyget SURFER. En vindresurskartering till detta exjobb är genomförd hos SMHI. Resultatet av SMHIs kartering finns i Bilaga B. 2.5 Råhetsklasser P.g.a. jordens dragningskraft påverkas vinden av markens utseende. Skog har större friktion på vinden än hav osv. När man genomför beräkningar på hur mycket vind som finns på en viss plats gör man en analys av markens utseende kring den valda platsen, se avsnitt vindresurskartering. Marken delas i s.k. råhetsklasser. De olika råhetsklasserna visas i tabell 2.2. Tabell 2.2 Råhetsklasser (Wizelius, 2003, s.59) Råhetsklass Karaktär Terräng Lägivare Gårdar Tätorter Skog 0 Hav, sjöar, fjordar Öppet vatten Öppet landskap med sparsam vegetation och bebyggelse Platt till jämt kuperat Endast låg småvegetation 0-3 gårdar per km 2 2 Landsbygd med en blandning av öppna ytor, vegetation och bebyggelse 3 Mindre tätorter eller landsbygd med många gårdar, dungar och lägivande hinder 4 Större städer eller hög tät skog Platt till starkt kuperat Platt till starkt kuperat Platt till starkt kuperat Skogsdungar, alléer är vanliga Många dungar, vegetation och alléer/trädridåer Upp till 10 gårdar per km 2 Många gårdar, >10 per km 2 Byar små tätorter förekommer Många byar, små tätorter eller förstäder Låg skog - - Större städer Hög, tät skog

11 3. Miljön 3.1 LCA LCA står för livscykelanalys. En LCA innebär att man gör en analys av en produkts påverkan på miljön under dess livstid. Man försöker se på alla miljöpåverkningar produkten har. Allt från råvaran som behövs för att framställa den till de eventuella utsläpp som orsakas av att produkten används. Vidare tittar man också på vad som kan återanvändas och vilken miljöpåverkan produkten ger när den måste skrotas LCA för ett vindkraftverk I en LCA analyseras vilka resurser som tas i anspråk när en produkt tillverkas, transporteras, byggs, är i drift och skrotas. Man brukar säga att en LCA analyserar t.ex. ett vindkraftverk från vaggan till graven. Under ett vindkraftverks livstid är det tillverkning, transporter och montering som står för de största miljöpåverkningarna. När verket väl är i drift har det varken utsläpp eller annan större miljöstörning. Det som kan uppfattas negativt är dock att stora arealer behövs tas i anspråk vid stor elproduktion samt att landskapsbilden förändras. En jämförelse kan göras med ett kolkraftverk som har relativt stora utsläpp och kräver mycket stora miljöpåverkningar vid byggnation. Enligt Kenneth Averstad på Vattenfall AB Vattenkraft, Småskalig kraft tar det ca 3 månader för ett vindkraftverk, vid full drift, att producera den energi verket tar i anspråk för att tillverkas och monteras. 3.2 Oljud I ett vindkraftverk alstras två olika ljud, mekaniskt ljud från de rörliga delarna i maskinhuset samt aerodynamiskt ljud från rotorbladen. Det mekaniska ljudet är i dagens vindkraftverk helt bortdämpat med hjälp av ljudisolering på maskinhusets insida. Det aerodynamiska ljudet är det som idag orsakar de oljud som kan uppfattas av närboende. I dagens vindkraftverk varierar ljudemissionen mellan 95 och 105dBA. Ljudimmissionen på olika avstånd mäts då det blåser 8 m/s på 10 meters höjd och vid en ljudemission på 100dBA från verket. I tabell 3.1 visas vilka ljudemissioner som uppmätts vid olika avstånd. Ljudemission är det ljud som sänds ut från en punkt och immission är det ljud som uppfattas i en annan punkt

12 Tabell 3.1 Ljudimmision vid olika avstånd till verket (Wizelius, 2003, s.184). Ljudemission Ljudimmision vid olika avstånd och råhetsklass 1,5 45 dba 40 dba 35 dba 105 dba 350m 575m 775m 100 dba 200m 350m 575m 95 dba 120m 200m 350m På Uvberget skulle vindkraftverket placeras längre än 200m från närmaste hushåll. Råhetsklassen på och kring Uvberget är 4 vilket skulle innebära att det aerodynamiska ljudet skulle dämpas och därför inte höras till det hushåll som ligger närmast verket

13 4. Förutsättningar 4.1 Kabeln Kabeln som förbinder Uvberget med övriga elnätet är av typen: Ericsson AXCEL 3* Kabeln består av 3st fasledare med en tvärsnittsarea på 50mm 2 och en nolledare på 16mm 2. Den klarar en maxström på 71A vid kontinuerlig drift och 10kV spänning. Övriga data på kabeln finns i bilaga A. För att räkna ut om kabeln skulle klara att leverera elproduktionen från ett 1MW-verk behövs formel 4.1. P = 3 U I (4.1) Med värdena som gäller för Uvberget insatta i formel 4.1 får man fram hur stor ström ett 1MW-verk genererar, U=10kV och P=1MW. Resultatet blir: 6 P 1 10 I = = = 58A. 3 3 U Eftersom kabeln klarar 71A finns det god marginal till 58A. Därför kan man konstatera att kabeln räcker till för att överföra effekt från ett 1MWverk. 4.2 Transporter För att klara transporter till verkets byggnadsplats krävs vägar med en bärighet på 15 tons axeltryck och en bredd på 4-6m. Vägen upp till Uvbergets topp klarar dessa krav. Vidare behövs en lossningsyta på ca 30x40m. Det finns redan idag en vändplan och den är lite större än 30x40m. 4.3 Uvberget Uvberget sträcker sig 281 meter över havet och är till största delen täckt av barrskog. På bergets västra sida ligger en slalombacke och på dess topp finns tre master och ett utsiktstorn. Masterna ägs av Teracom, Comviq och Vägverket. På grund av bergets flacka topp finns en relativt stor yta onyttjad och tack vare slalombackens liftanläggning, masterna samt utkikstornet finns det redan en elkabel dragen till toppen. Dessa två förutsättningar ser bra ut ur exjobbets perspektiv. Frågan om kabeln som idag förbinder Uvberget med resten av elnätet skulle klara att ansluta ett vindkraftverk är dock viktig att ge svar på. Kalkylen för vindkraftverket skulle försämras avsevärt av att en ny kabel skulle behöva dras

14 4.4 Översiktsplanen Ett eventuellt hinder för placering av ett verk på Uvberget är att det idag används mycket för friluftsändamål, bl.a. längdskidåkning, orientering samt som rekreationsområde för boende i Smedjebackens tätort. Området på och kring Uvberget är just markerat i kommunens översiktsplan som Friluftsoch rekreationsområde. Vidare står i översiktsplanen att: Kommunen ska samarbeta med föreningar, markägare och entreprenörer i syfte att få till stånd goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation i Smedjebackens kommun

15 5. Opinion 5.1 Stadsarkitektens åsikt Genom e-post kontaktades kommunens byggkontor. I brevet beskrevs mitt examensarbete och vidare frågades hur de skulle ställa sig till en eventuell bygglovsansökan. Svaret från stadsarkitekten citeras nedan. Vi tycker att Uvberget är en mindre lämplig placering för vindkraftverk på grund av närheten till bebyggelse och områdets stora användning för friluftsändamål. Ett vindkraftverk är ju trots allt en bullerkälla och det vore lämpligare att försöka hitta en placering på någon höjd söder om riksväg Kommuninnevånarnas åsikter För att få en uppfattning om vad kommuninnevånarna tycker om ett eventuellt vindkraftverk på Uvberget föddes tidigt idén om att de skulle få besvara en enkät. På grund av att det är begränsat med tid att dela ut en pappersenkät gjordes en enkät på Internet istället. Adressen till enkäten spreds bl.a. via Smedjebackens kommuns hemsida Enkätens utformning Enkäten innehöll 6st frågor samt möjlighet att lämna personliga kommentarer. De 6 frågorna var följande: 1. Hur ställer du dig till vindkraftsutbyggnad i Sverige? 2. Hur ställer du dig till byggnation av vindkraftverk i Smedjebackens kommun? 3. Hur skulle du ställa dig till att ett vindkraftverk byggdes på Uvbergets topp? 4. Anser du att ett vindkraftverk på Uvberget skulle störa landskapsbilden? 5. Skulle ett vindkraftverk på Uvberget hindra dig från att utnyttja Uvberget i den utsträckning du gör idag? 6. Är du rädd för att störas i din boendemiljö av ett vindkraftverk på Uvberget (oljud, skuggor m.m.)? Svarens fördelning på respektive fråga presenteras i diagram

16 5.2.2 Resultat från enkäten, fråga 1-3 Fråga 1-3 är ställda för att ta reda på inställningen till vindkraft hos personerna som deltar i enkäten. Svaren visar att den större delen är positiva till vindkraft. Hela 86 % är positiva till att vindkraften byggs ut i Sverige. Nästan lika många, 82 %, är positiva till vindkraft i Smedjebacken. På frågan om byggnation på Uvberget har siffran sjunkit något, till 66 %, vilket man nog ändå får se som en bra siffra eftersom Uvberget idag är ett populärt rekreationsområde. Fördelningen på svaren i fråga 1-3 presenteras i diagram Diagram 5.1 Sammanställning av svar på fråga

17 Diagram 5.2 Sammanställning av svar på fråga 2 Diagram 5.3 Sammanställning av svar på fråga Resultat från enkäten, fråga

18 Frågorna i dessa tre frågor tar reda på de negativa effekter som enkätdeltagaren känner oro inför. Svaren på frågorna visar att man inte är speciellt orolig över att vindraftverk skulle innebära något negativt. Fördelningen på svaren i fråga 4-6 presenteras i diagram Diagram 5.4 Sammanställning av svar på fråga

19 Diagram 5.5 Sammanställning av svar på fråga 5 Diagram 5.6 Sammanställning av svar på fråga

20 5.2.4 De personliga kommentarerna i enkäten De flesta som svarade på enkäten valde att inte ge någon personlig kommentar. Bland dem som gav en kommentar var den övervägande delen positiva. Flera tycker det verkar intressant med vindkraft i Smedjebacken och någon vill till och med ha flera verk på Uvberget ur estetisk synvinkel. De som gav negativa kommentarer tycker bl.a. att möjligheterna att promenera i skogen begränsas samt att Uvberget skulle förfulas av vindkraftverk

21 6. Ekonomi De totala intäkterna ligger idag på knappt 70 öre/kwh. Med hjälp av denna siffra samt SMHI:s beräkning av vindtillgången kan verkets ekonomiska förutsättningar beräknas. 6.1 Beräknad vindenergi på Uvberget Enligt SMHI:s beräkning innehåller vinden på 50 m över mark 1900 kwh/m 2 ett medelår. Figur 6.1 visar SMHI:s vindresurskartering från Detta kan jämföras med Gävleborgskusten som har kwh/m 2 och Västgötaslätten som har kwh/m 2, se bilaga B. Gränsen för s.k. riksintresse går vid 2400 kwh/m 2 på 50 meters höjd. Figur 6.1 Resultat av SMHI:s vindresurskartering Produktionen som detta representerar under ett år motsvarar 2,0 GWh (Engström, 2003) i ett 1MW-verk. I tabell 6.1 visas hur stort antal av olika typer av förbrukare produktionen räcker till

22 Tabell 6.1 Antal förbrukare som kan försörjas av ett 1MW-verk med 2 GWh årlig energiproduktion Typ av hushåll Villa med elvärme Villa utan elvärme Lägenhet i flerbostadshus Genomsnittsförbrukning kwh/år Antal hushåll Kalkyl För att göra en kalkyl på ett vindkraftverk krävs att man till att börja med har koll på en hel rad faktorer som påverkar elproduktionen. När man skaffat sig siffror på hur elproduktionen kommer att se ut måste man uppskatta till vilket elpris produktionen kan säljas. När det gäller elpriset består den av grundpris, nätnytta, gröna certifikat och miljöbonus Grundpris Grundpriset är det pris konsumenten betalar för elen exklusive moms och skatt. Priset idag ligger på knappt 25 öre och förväntas stiga framöver. En av de faktorer som gör att priset förmodligen kommer att stiga är att elpriset i övriga Europa ligger högre än det gör i Sverige idag. Priset i kalkylen är lågt räknat för att inte skapa en glädjekalkyl Nätnytta Nätnytta kallas den ersättning man får från elnätsbolaget för att man minskar förlusterna i deras elnät. Ofta placeras ett vindkraftverk i ett elnäts utkant, långt från andra produktionsanläggningar, eftersom vinden oftast finns där. Där är också förlusterna i elnätet som störst eftersom det är som längst mellan produktion och konsumtion. När vindkraftverket producerar el minskas elnätets förluster vilket gör att elnätbolaget minskar sina kostnader. Enligt ellagen skall en del av denna vinst komma ägaren av vindkraftverket till del. Ersättningen för nätnyttan ligger idag mellan 1 och 5 öre 1. I kalkylen är nätnyttan satt till 2 öre. 1 Wizelius

23 6.2.3 Miljöbonus Vindkraftproducenter har från och med den 1/ fått s.k. miljöbonus. Miljöbonusen är lika hög som skatten hushållen betalar för el. Skälet till att enbart vindkraftproducenter fått miljöbonus är att el framställd i ett vindkraftverk inte skapar kostnader för samhället som t.ex., ökad ohälsa p.g.a. utsläpp, miljöförstöring o.s.v. vilket andra energikällor gör. Miljöbonusen kommer att trappas av fr.o.m till 2008 då den är helt borttagen och ersättas av gröna certifikat Gröna certifikat På sikt skall de gröna certifikaten ersätta miljöbonusen. Tanken med de gröna certifikaten är att miljövänlig elproduktion skall gynnas samtidigt som mindre miljövänlig elproduktion blir mindre lönsam. Värdet på dessa certifikat sätts av marknaden m.a.o. av tillgång och efterfrågan. Priset på certifikaten är svår att spekulera i och därför har regeringen satt ett minimipris (golvpris) under de första åren certifikaten införs, dessa priser visas i tabell 6.3. För varje producerad MWh förnyelsebar el får producenten ett certifikat. Genom att producenten säljer sina certifikat får denne ersättning för den förnyelsebara produktionen utöver ersättningen för elproduktionen. Köpare av certifikaten är slutanvändare och elleverantörer som är tvungna att köpa en viss del certifikat enligt kvotplikten, se tabell 6.2 Kvotplikten visar hur stor del av den totala elförbrukningen som måste vara framställd genom förnyelsebara källor. För att öka utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion höjs kvotplikten för varje år och bidrar då till att efterfrågan på certifikaten ökar. Tabell 6.2 Kvotplikt för elcertifikat År Kvot (%) , , , , , , , ,6 Tabell 6.3 Golvpris för elcertifikat År Pris (kr)

24 6.2.5 Kalkylernas resultat I resultaten jag räknat fram har jag använt mig av samma elpris i de båda beräkningarna. Elpriset har jag tagit från Nordic windpowers kalkyl efter som det var det lägsta av de två. Detta innebär att mitt resultat inte överensstämmer med Vestasvind Svenska ABs kalkyl. Anledningen till att jag gjort mer än en beräkning är för att se hur mycket en eventuell vinst skiljer sig åt. Skulle skillnaden vara stor finns anledning att forska vidare i orsaken. Företagens kompletta kalkyler finns bland bilagorna, bilaga C-D. Nordic Windpower, resultat enligt Annuitetsmetoden (Wizelius, 2003, s.284) Förutsättningar Årlig produktion Total anläggningskostnad Eget kapital Elpris, inkl. gröna cert. Årlig driftskostnad Resultat före kapitalkostnader Årlig bruttointäkt Årlig nettointäkt 2 GWh kr kr 47 öre kr * 0,47 = kr = kr Den årliga kapitalkostnaden (K å ) kan beräknas med Annuitetsformeln. K =α Κ a = annuitet, K i = investeringskostnad å i n r q a = q n r = bankräntan, n = avskrivningstiden 1 q = 1+ r I vårt fall är avskrivningstiden 20 år och bankräntan 7%. 0,07 (1,07) a = 20 (1,07) 1 K å = K i 20 = 0,0944 0,0944 = 0, = kr Årlig vinst = = kr

25 Som man kan se i Nordic Windpowers kalkyl är förutsättningarna för att få vinst på ett vindkraftverk på Uvberget mycket goda. I detta fall har Nordic räknat på att bygga ett 1MW-verk, Nordic 1000/59. Verket har en tornhöjd på 70m och en turbindiameter på 59m. För en teknisk specifikation av Nordic Windpowers vindkraftverk se bilaga E. Den viktigaste faktorn för att få positivt resultat är hur mycket man får betalt för elen man producerar. Uppskattningen av elpriset i framtiden är svår att göra. Ytterligare en försvårande faktor i beräkningsmodellen är de gröna certifikaten. Förhoppningen och tron inom branschen är dock att de kommer att stimulera vindkraften. Vestasvind Sverige, resultat enligt Annuitetsmetoden (Wizelius, 2003, s.284) Förutsättningar Årlig produktion Total anläggningskostnad Eget kapital Elpris, inkl. gröna cert. Årlig driftskostnad Resultat före kapitalkostnader Årlig bruttointäkt Årlig nettointäkt 1,6 GWh kr kr 47 öre kr * 0,47 = kr = kr Den årliga kapitalkostnaden (K å ) kan beräknas med Annuitetsformeln. K =α Κ a = annuitet, K i = investeringskostnad å i n r q a = q n r = bankräntan, n = avskrivningstiden 1 q = 1+ r I vårt fall är avskrivningstiden 20 år och bankräntan 7%. 0,07 (1,07) a = 20 (1,07) 1 K å = K i 20 = 0,0944 0,0944 = 0, = kr Årlig vinst = = kr

26 Ovan visas vilka siffror Vestasvind Svenska AB uppskattar att man kan förvänta sig från ett Vestasvind V52 på 850kW, se även bilaga D. Som synes blir vinsten mycket mindre med ett verk på 850kW jämfört med det på 1MW. Anledningen är naturligtvis att Nordic windpowers verk på 1MW producerar mer el under ett år. 7. Rekommendationer I detta kapitel presenteras rekommendationer till uppdragsgivaren. 7.1 Vindresursen på Uvberget Det värde som SMHI räknat fram är, trots noggranna beräkningar och tidigare mycket överensstämmande resultat, en beräkning med extrapoleringar. Om man vill få mer tillförlitliga uppgifter kan en mätmast installeras, förslagsvis i någon av de master som idag redan finns. Efter att mätt vinden i 3 år kan nya och noggrannare beräkningar göras. 7.2 Opinion För att få ett bättre grepp om vad de flesta innevånare i kommunen anser om ett eventuellt bygge skulle man kunna göra en större enkät. Resultatet av enkäten skulle sedan kunna vägas in i ett eventuellt beslut om byggnation. Vidare diskussioner med kommunen är att föredra. I dagens läge är kommunen inte särskilt positivt inställd till ett bygge på Uvberget. Vid en diskussion skulle en lösning som båda parter skulle vara nöjda med vara att föredra. 7.3 Ekonomi Noggrannare undersökningar om vart verket skulle kunna placeras skulle ge möjlighet till att mer precisa kalkyler kan tas fram. Styrande faktorer för bättre noggrannhet är bland annat vilken längd en väg skulle ha, hur långt det är mellan verket och närmsta anslutningspunkt samt vilka markbeskaffenheter det är på platsen. 8. Diskussion Ett vindkraftverk skall inte underskattas i det värde det skulle kunna utgöra i Smedjebackens kommun. Personligen skulle jag tro att det skulle bli positiv reklam för Smedjebacken. Tänk vad snyggt det vore att ha ett vindkraftverk på Uvbergets topp! Staden skulle få en ny kontur och blickpunkt. Många besökare i hamnen skulle se verket på långt håll och tänka: I Smedjebacken satsar de verkligen på miljövänlig elproduktion!

27 9. Erkännanden Härmed vill jag framföra ett varmt tack till Staffan Engström på Nordic Windpower och Jesper Knutsen på Vestasvind Svenska AB. Med hjälp av deras utförliga svar har jag fått en bättre inblick i vad det stora ämnet vindkraft innebär. Jag hoppas verkligen att fler kan få del av deras breda kunskaper inom ämnet. Referensförteckning Okänd författare (1998) Where does wind energy come from? Danish wind energy association, <http://www.windpower.org/en/tour/wres/index.htm> Wizelius, T. (2003) Vindkraft i teori och praktik Lund: Studentlitteratur ISBN Knutsen, J. (2003) Vestasvind Svenska AB, Falkenberg, tfn , e-post: e-post Engström, S. (2003) Nordic Windpower, Täby, tfn , e-post: e-post

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier

Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Livscykelkostnader för vindkraft En jämförelse av fallstudier Life cycle costs for wind power A comparison of case studies Författare: Anders Svensson & Martin Sjölander Handledare företag: Lennart Tyrberg,

Läs mer

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Möjligheter och hinder för ökad implementering Small-scale wind turbines mounted on buildings in the urban environment Possibilities and barriers for

Läs mer

Vindkraftverk på gårdsnivå

Vindkraftverk på gårdsnivå Vindkraftverk på gårdsnivå Finns det lönsamhet i gårdsbaserad vindkraft Filip Källner Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer

Ekonomisk ytanalys för vindkraft

Ekonomisk ytanalys för vindkraft Centrum för VindkraftsInformation Ekonomisk ytanalys för vindkraft - om sambanden mellan vindkraftverks avstånd till kust, höjd över mark, inbördes avstånd och vindkraftverkens produktion/markanspråk Medelvind

Läs mer

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker ISRN LUTMDN/TMHP 07/5159 SE ISSN 0282-1990 Småskalig Vattenkraft Anna Ranmarker Thesis for the Degree of Master of Science Division of Efficient Energy Systems Department of Energy Sciences Faculty of

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Småskalig elproduktion i urban miljö

Småskalig elproduktion i urban miljö UPTEC STS13010 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Småskalig elproduktion i urban miljö Fallstudie av elproducerande system på ett handelscentrum Emil Andersson Abstract Small scale electricity production

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solar Cells on Farms - Motivators and barriers for investments in solar cells on farms Catharina Eke Göransson

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Småskalig vattenkraft vid Olofsfors bruksmuseum

Småskalig vattenkraft vid Olofsfors bruksmuseum Småskalig vattenkraft vid Olofsfors bruksmuseum Albin Fahlén Albin Fahlén 2012 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp Sammanfattning I Sverige finns enligt Svensk vattenkraftförening

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER ett europeiskt perspektiv applicerat på Sverige FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS A European perspective applied to Sweden Handledare: Joseph Strahl Examinator:

Läs mer

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16 Vindkraft Bild: Cfl.se Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är i ett stort expansionsskede och kommer att öka mycket jämfört med

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer