ÅRSREDOVISNING Istad Vind AB. Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2008. Istad Vind AB. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 Istad Vind AB Årsredovisning 2008

2 Styrelsen för Istad Vind AB avger härmed årsredovisning för 2008, bolagets andra verksamhetsår. Stämma äger rum den 23 maj kl i Albökegården. Innehåll Året i korthet 2 Vindkraftens ekonomi 2 Verksamhetsberättelse 3 Blåst på blåsten? 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Revisionsberättelse 11 Dagordning för stämma 12 Fakta om Istad Vind AB 12 Styrelse Året i korthet 11/5 bolagsstämma i Albökegården Nettoomsättningen uppgick till kr ( kr) med ett resultat efter finansiella poster på kr ( kr). 31/12 utdelning med 12% på den lånade delen. Vindkraftens ekonomi Intäkterna för ett vindkraftverk består av elförsäljning, försäljning av elcertifikat, ersättning för minskade överföringsförluster i elnätet (nätnytta) och miljöbonus. ELPRIS All elproduktion i Norden säljs på en gemensam marknad. ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet har till syfte att öka elproduktionen från förnybara energikällor. Innehavare av godkända anläggningar tilldelas certifikat för varje MWh förnybar el som anläggningen producerar. NÄTNYTTA Transporter från de stora anläggningarna vid vattenkraftverken i norra Sverige och från kärnkraftverken medför förluster i form av värme. Ägare av lokala anläggningar kan få ersättningar från nätägaren för de minskade förlusterna. KOSTNADERNA Anläggningskostnaderna utgörs av själva vindkraftverken, fundament, anläggning av väg, elanslutning och arrende till markägarna. För vindkraftverk i drift utgörs kostnaderna av driftkostnader och kapitalkostnader. Försäljningen av elen och skötseln av vindkraftsparken ombesörjes av vårt gemensamma driftbolag Istad Wind Power Management AB. 2

3 ÅRSREDOVISNING 2008 Verksamhetsberättelse BAKGRUND Vi har nu vårt andra verksamhetsår bakom oss. Det första året med full produktion. Vårt vindkraftsverk har fungerat mycket bra. Hela parken har producerat 28,8 GWh och vår andel är 11,66% dvs 3,35 GWh. Det är över den ursprungliga budgeten som var på 3,2 GWh. ÄNDAMÅL Bolagets ändamål är att producera miljövänlig energi i egen anläggning. VERKSAMHET Årets verksamhet har präglats av höga elpriser och god produktion. Vi har lägre kostnader än uppstartsåret. Vi hade vår årsstämma i Albökegården den 11 maj STYRELSEN Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. EKONOMI Vårt bolag har ökat intäkterna med 1 miljon kronor, vilket beror på högre elpriser och mer produktion än föregående år. Räntorna var lägre under sista kvartalet. Därför beslutade styrelsen att betala 12% ränta på andelsägarnas lån. PERSONAL Bolaget har inte någon personal. FRAMTID Det ser ljust ut för framtiden för vårt bolag. Vi har tecknat ett långsiktigt elavtal med Östkraft om ett fast elpris. Detta tillsammans med hög produktion och låg ränta gör att vi kan se hoppfullt på framtidens resultat. Stig Bertilsson Ordförande FAKTARUTA Kilowatt kw 103 watt = watt Megawatt MW 106 watt = kilowatt Gigawatt GW 109 watt = megawatt Terawatt TW 1012 watt = gigawatt 3

4 Blåst på blåsten? av ROGER BERTILSSON Istadverken spinner på bra och de är uppenbart placerade i väldigt bra vindförhållanden. Jag har under det senaste året med hjälp av min privata hemsidas automatiska statistikuppdateringsskript på håll följt hur energi i Istad har genererats. Statistisk data har jag fått från vindstat.nu som läser av verkens produktionsparametrar för det senaste dygnet och som har 90% av landets verk inkluderade i sina register. Mitt skript kan hämta data från vindstats register och presentera detta på ett mer grafiskt sätt. Månadsgrafer och årsgrafer har ritats upp och en del slutsatser kunnats dras. Det är tydligt när man granskar 2008 års vindstatistik, att det genereras mer energi under vinterhalvåret från oktober till mars. Anledningen till detta är att det då blåser mer, men också att vinden har större densitet (tyngd) och därmed större rörelseenergi. Det innebär i sin tur mer genererad el. Att det skapas mer el under vintern parerar också elbehovet väldigt bra då det är större under vinterhalvåret. Vindarnas uppkomst beror framför allt på tryckskillnader som finns mellan olika luftmassor på jordklotet där luften strömmar i riktning från områden med högt tryck till områden med lågt tryck i förhållande till medellufttrycket. Tryckskillnadens uppkomst beror på att jordens atmosfär, landyta och vatten värms upp ojämnt av solen. Landmassan med ett lägre vatteninnehåll, både värms upp och kyls ner snabbare än havet genom vattnets höga specifika värmevärde. Förmodligen är det på grund av att Öland är omringat av vatten och därmed har en atmosfärisk tryckskillnad som markant skiljer sig mellan vatten och land som gör att det blåser gynnsamma vindar över ön. Årstiderna, dag och natt, corioliseffekten 1, det oregelbundna albedot 2 hos land och hav, fuktighet och vindens olika friktion mot olika typer av terräng är också några faktorer som har påverkan på vindflödet över jordytan. Från statistiken går det att utläsa att det under vinterhalvåret inte behöver blåsa många sekundmeter för att det ska produceras en bra mängd energi. Det går också att utläsa att något av Istads verk har varit landets bäst 3 producerande verk vid inte mindre än fyra tillfällen (dygn). Vid vindhastigheter kring 14 ms har verken opererat optimalt. Vinden är alltså en ständigt förnybar energikälla som är möjlig tills den dag då solen slocknar. Så risken att vi inom den närmsta framtiden kommer att bli blåsta på blåsten är lyckligtvis helt obefintlig. 1 Corioliskrafter orsakade av jordens rotation 2 Jordens reflexionsförmåga på strålning 3 Bäst av de verk på vindstat.nu Diagram från 4

5 STYRELSEN FÖR ISTAD VIND AB FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET , VILKET ÄR BOLAGETS ANDRA VERKSAMHETSÅR. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Ärende enligt dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 3. Val av justeringsman. 4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Upprättande och godkännande av röstlängd. 7. Styrelsens årsredovisning. 8. Revisorns årsredovisning. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Fastställande av arvoden till styrelsen Fakta om Istad Vind AB NAMN OCH ORGANISATIONSNUMMER Istad Vind AB Org.nr FÖRETAGSFORM Aktiebolag VERKSAMHET Aktiebolaget bedriver produktion av energi jämte därmed förenlig verksamhet GRUNDAT 2007 BOLAGETS SÄTE Borgholms kommun OMSÄTTNING kr HEMSIDA E-POST TELEFON POSTADRESS c/o Alböke bygata Köpingsvik och revisor. 11. Val av styrelseledamöter och revisor. 12. Övriga frågor. 13. Stämman avslutas. Kallelse till bolagsstämma Styrelsen i Istad Vind AB kallar härmed till bolagsstämma Datum: 23 maj kl Plats: Albökegården Styrelse 2008 Stig Bertilsson, Ordf. Kjell Oscarsson Olof Alvarmo Inge Danielsson Anita Bertilsson SUPPLEANTER Åsa Andersson Håkan Björkemar Isabell Karlsson IDÉ OCH PRODUKTION Anita Bertilsson & Tove Sundman TRYCK ADT digitaltryck, Borgholm 12