Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i Sverige. Arise har ytterligare ett par år av utbyggnad och investeringar framför sig. Därefter räknar vi med årliga intäkter överstigande 500 SEKm där kassaflödet efter räntebetalningar blir omkring hälften. Därmed ges utrymme för både höga utdelningar och fortsatt expansion. Vår värdering indikerar ett motiverat värde omkring 50 kronor per aktie. Värdet på bolaget är dock helt beroende av elprisets utveckling och kan därigenom ses som en hedge mot stigande elpriser. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Mid cap MSEK Kraftförsörjning Peter Nygren Pehr G Gyllenhammar Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 5,5 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m. % 147% 138% 35% 62% EBITDA EBITDA-marginal 4% 33% 55% 74% 78% EBIT EBIT-marginal -25% -1% 27% 40% 46% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -17% -17% 9% 12% 22% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -0,35-0,60 0,71 1,26 3,68 VPA just -0,35-0,60 0,71 1,26 3,68 P/E just -109,9-65,3 54,7 30,9 10,6 P/S 30,0 12,1 5,1 3,8 2,3 EV/S 35,9 17,3 8,6 6,4 3,9 EV/EBITDA just 919,1 53,0 15,5 8,6 5,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 40,0 Antal aktier (milj) 33,4 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 890 Free float (%) 40 Dagl oms. ( 000) 15 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehåll Investeringssammanfattning sid 4 Bolaget och ägare sid 7 Modell och tillvägagångssätt sid 10 Ambitiösa expansionsplaner sid 14 Prognoser sid 18 Värdering sid 20 Appendix Marknadsöversikt sid 28 Elpriser sid 33 Elcertifikat sid 34 Redeye Rating sid 38 Nyckeltal & tabeller sid 39 3

4 Investeringssammanfattning Arise Windpower Arise Windpower (Arise) har en enkel och renodlad affärsidé: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Parker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Vinden är gratis och kan man bara bygga och driva anläggningarna tillräckligt kostnadseffektivt kan man skapa en extremt lönsam affär. Högt ställda planer Men vår värdering baseras enbart på expansionen som är säkerställd med nuvarande balansräkning Arise har i stort sett levererat enligt den plan som kommunicerades vid introduktionen, även om den tröga tillståndsprocessen för nya vindkraftverk har förskjutit tidsplanen. Från Q1 i år har intäkterna stigit rejält vilket medfört att svarta siffror kunde redovisas, även på nedersta raden. Bolagets långsiktiga plan fram till år 2014 är att bygga cirka 300 vindkraftverk med sammanlagd effekt omkring 700 MW och en elproduktion om 2 TWh. För att nå dit krävs dock en kapitalanskaffning och vår värdering baseras enbart på den expansion som redan är säkerställd med nuvarande balansräkning. Produktion (GWh), Intäkter och EBITDA SEKm GWh Plan Målsättning P 2012/ /15 iiiii SEKm Produktion (GWh), vä skala Intäkter, hö skala EBITDA, hö skala Källa: Arise Windpower, Redeye Research. Motvind efter börsintroduktionen Arise börsnoterades i april 2010 och har därefter inte lyckats charma aktiemarknaden. Från introduktionskursen på 55 kronor har aktien backat cirka 30% medan OMX index ligger runt samma nivå som då. Under fjolåret fick branschen problem på många håll avseende tillståndsprocessen för nya projekt. Priserna på de elcertifikat som subventionerar utbyggnaden av förnybar energi har pressats till nya bottennivåer. Och som lök på laxen blev 2010 vindmässigt ett av de svagaste åren sedan mätningarna inleddes Arise och resten av vindkraftsbranschen har fått simma mot en strid ström av negativ publicitet. Därför är det inte alls förvånande om investerarna inte har lockats, ännu. 4

5 Motiverat värde: 50 kronor per aktie Värdering För en investering som skall leva i minst 20 år är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. Det ekonomiska utfallet för enskilda kvartal kommer många gånger svänga rejält till följd av att både vindar och elpriser varierar. Den prognos- och värderingsmodell som vi anser mest lämplig och pedagogisk är den schablonmodell som återges nedan. Här framgår vilka antaganden vi har gjort för hela beståndet av bolagets vindkraftsparker, elpriser mm, samt vilket ekonomiskt utfall det leder till. Verkligheten är naturligtvis avsevärt mer varierad än så. Men i detaljrikedomen skulle vi förlora översikten och komplicera känslighetsanalysen. Med våra kassaflödesprognoser och ett avkastningskrav (diskonteringsränta) på 11% anser vi att ett motiverat värde på aktien är omkring 50 kronor. Antaganden, genomsnittsvärden Kassaflöden och värdering CAPEX, SEKm Nuvärde Nuvärde Diskonterings Installerad effekt, MW 280 SEKm per aktie ränta Produktion, MWh/MW ,9 10% Elproduktion, GWh ,2 11% Elpris (inkl CfD, GoO) ,9 12% Elcertifikat (år 1-15) 300 Totalpris: (SEK/MWh) 750 Prisindex 2% Kalkylperiod, år 20 Opex, SEK/MWh 120 Over-head, SEKm/år 40 CAPEX, SEKm/MW 15 CAPEX, SEK/kWh 5,5 Belåningsgrad 70% Ränta 6% Amortering 15 år annuitet Elpriset är en avgörande faktor SEKm År Nettokassaflöde Intäkter Några faktorer kommer vara avgörande för det ekonomiska utfallet och därmed bolagets värde. Det allra mest avgörande är priserna på el och elcertifikat. Även vindkraftverkens produktion är viktig. Fullasttimmar var ett hett diskussionsämne våren 2010 i samband med att både Arise och O2 skulle börsnoteras. I tabellerna nedan framgår hur dessa variabler kan påverka värdet av bolaget. Vi har räknat med en genomsnittlig intäkt på 750 SEK/MWh och en prisökning på 2% per år. Med dagens pressade nivå på el- och certifikatpriser (och allt annat lika) hamnar värdet däremot under dagens börskurs. Dessa låga prisnivåer är dock knappast bestående på sikt. Extrem utväxling i bolagets värde vid stigande elpriser Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Intäkter år 1, SEK/MWh Produktion, MWh/MW Prisindex 0% 28,2 35,9 43,8 32,2 35,9 39,7 2% 41,7 50,2 58,7 45,9 50,2 54,5 4% 57,7 67,1 76,6 62,2 67,1 72,0 5

6 Fortsatt utbyggnad och högre elpriser ökar potentialen Potential till uppvärdering Flera faktorer kan leda till ett väsentligt högre värde på sikt. En fortsatt utbyggnad utöver den vi inkluderat i våra prognoser skulle ge skalfördelar och en kraftig utväxling. Högre elpriserna och/eller produktion är andra, vilket framgick av tabellen ovan. Dessutom bör aktiemarknadens riskbedömning och därmed avkastningskrav sjunka när bolaget kan påvisa att deras vindparker levererar i linje med de investeringskalkyler som gjorts. Bransch i medvind Beroendet av fossila bränslen i Europa är ett uppenbart problem. Detta måste hanteras, oavsett vilken åsikt man har om växthus- och klimateffekterna. Den politiska uppbackningen för att bygga ut elproduktion från förnybara källor är också tydlig både i Europa och i Sverige. Vi är övertygade om att vindkraften bara är i början av sin tillväxtfas. Och Arise är en av de aktörer som har både kompetensen och kapitalet att genomföra en kraftig expansion. Börsen är framförallt till för bolag med behov av expansionskapital Vindkraft hör hemma på börsen! I samband med börsnoteringen av både O2 och Arise framfördes åsikter om att denna typ av bolag inte alls hörde hemma på börsen. Argumenten var både att de slukar kapital och att de är beroende av politiska beslut. Vår uppfattning är att bolag som behöver kapital för att genomföra sina affärsplaner verkligen hör hemma på börsen. Mer än många andra bolag som aldrig utnyttjar denna möjlighet. Beroendet av politiska beslut är alltid en nackdel då det (med rätta) anses skapa osäkerhet. Men det finns en lång rad av bolag som lever med osäkerhet av liknande dignitet. Exempelvis hela läkemedelsindustrin. Och den anses oftast vara den minst riskfyllda då människor alltid behöver köpa läkemedel. Skall man hårdra argumenten något kan man konstatera att samma sak gäller för elektricitet. Här finns dessutom en garanti för att varje producerad kwh också kommer att säljas. Långsiktig försäkring mot stigande elpriser Hedge mot stigande elpriser Gemene man hoppas nog inte på att elpriserna skall stiga framöver. Det är redan en betydande del av hushållets utgifter. Även företag och organisationer har många gånger avsevärda kostnader för sin elkonsumtion. En långsiktig investering i Arise kan därför ses som en form av försäkring mot högre elpriser. Möjligheterna att säkra sig mot stigande elpriser på lång sikt är annars begränsade. Många personer och företag har redan tagit fasta på detta. Alltifrån privatpersoner som är delägare i ett vindkraftverk till elintensiva pappersproducenter med egen kraftförsörjning. Ännu enklare och mer tillgängligt är det dock att äga en börsnoterad aktie. Arise ger en lysande exponering i form av kraftig utväxling vid stigande elpriser. Och bör attrahera alla som oroas över, eller räknar med detta. 6

7 Ungt bolag-höga ambitioner Arise Windpower Arise Windpower (Arise) har en affärsidé som är enkel och renodlad. Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Parker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Verksamheten skall drivas på ett industriellt sätt där de själva framhåller sin styrka att kunna hantera hela kedjan från projektering till försäljning av miljövänlig el. Det finns inga konkreta planer på att röra sig utanför Sverige. På lite sikt är det dock möjligt och Norge är i så fall förstahandsvalet. Arise startade sin vindkraftsverksamhet år 2006 och satte den första parken i drift år Siktet är inställt på att år 2014 ha driftsatt omkring 300 vindkraftverk med en total effekt på 700 MW och en årlig produktion om 2 TWh. Det innebär intäkter omkring 1,5 mdr SEK vilket är 5-6 ggr högre än nuvarande årstakt. Några typiska särdrag som utmärker Arise och skiljer dem från många av branschkollegorna listas nedan. Koncentrerade till södra Sverige. Ett strategiskt val har varit att etablera sig i södra Sverige där förhållandena är gynnsamma ur flera aspekter. Infrastrukturen i form av vägar och det regionala elnätet är bra och prisnivån för den levererade elen är högre. Klimatet tillåter också att man vanligtvis kan bygga året om och man slipper problem med isbildning på vindturbinerna. En viss geografisk spridning eftersträvas för att balansera risken då vinden varierar lokalt. Men parkerna ligger på hanterbart avstånd för bolagets personal. Undantaget är Jädraåsen strax utanför Gävle som beskrivs vidare på sid 17. Helägda parker. Genom att äga hela vindkraftsparken slipper man ta hänsyn till andra delägare och kan fatta alla beslut kring utbyggnad och drift själva. Jädraåsen är även i detta avseende ett undantag. Projektets storlek gjorde att Arise fick lov att ta in en partner. Eget elnätbolag. Genom det egna nätbolaget kan Arise själva hantera frågor och problem som uppstår kring uppkopplingen av nya vindkraftparker. Tjänsterna kan visserligen köpas in från externa leverantörer men då förlorar man ofta kompetens och erfarenhet som kan tas tillvara för kommande projekt. Dessa tjänster kan också vara flaskhalsar som försenar ett projekt om man inte har egna resurser. Egen service & underhåll. Turbinleverantörerna har traditionsenligt stått för huvuddelen av service- och underhåll. Med egen verksamhet inom området kan Arise konkurrensutsätta dessa tjänster och därigenom sänka priserna och ställa rätt krav. Bolaget får också bättre kompetens som utnyttjas redan vid upphandlingen av nya verk. Eftersom Arise bygger för att behålla sina parker, är det viktigt att driften optimeras. Egen kran och vindmätningsutrustning. Arise äger en lyftkran med kapacitet att lyfta 100 ton 147 meter. Därmed minskar beroendet av externa resurser. Lyftkranar är en uppenbar flaskhals vid nybyggnation. Möjligheterna att både planera och att göra kostnadsberäkningar för nybyggnation förbättras. Tack vare storleken på kranen underlättas också arbetet på många platser då ingreppen på naturen kan minimeras. Egen utrustning för vindmätningar bidrar till ett bättre beslutsunderlag och ger möjligheter för bolaget att driva ett flertal projekt parallellt. 7

8 Tre av fyra grundare kvar i ledningen Organisation Grundarkvartetten bestod av Peter Nygren, Leif Jansson, Ulf Corné och Mats Olofsson. Peter Nygren är bolagets koncernchef sedan år Leif Jansson har ansvar för arrendefrågor samt Investor Relations och sitter även i styrelsen. Ulf Corné är inte längre anställd men anlitades som konsult och satt i styrelsen fram till våren Mats Olofsson är VD för dotterbolaget Arise Kran AB. Även om bolaget inte har många år på nacken så är den sammanlagda branscherfarenheten betydande. Organisationen har bemannats med ett flertal personer med lång erfarenhet från både elbolag och tillverkare av vindturbiner. Arise har även rekryterat personal som tidigare arbetat med tillståndsprocessen inom kommun och landsting. Det senaste tillskottet är en nyinrättad befattning inom corporate finance med ansvar för kapitalanskaffningar och förvärv. Liten platt organisation Organisationen är och kommer att förbli relativt liten. Idag är ca 30 personer anställda och ledningen räknar med omkring 40 anställda år Det är främst service och underhåll som kommer att växa då antalet vindparker ökar. Organisationen kan beskrivas som platt med korta beslutsvägar vilket gör bolaget snabbfotat. 8

9 Ägare OPP nya på ägarlistan, i övrigt små förändringar sedan börsintroduktionen De större ägarna består främst av ett antal pensionsfonder. Flertalet fanns med redan innan börsintroduktionen. Exempelvis Tredje AP Fonden, Nordea Fonder och norska Statkraft. Statkraft har också haft en styrelserepresentant sedan år Länsförsäkringar, danska ATP och Alecta kom in i samband med börsnoteringen. Det senaste nytillskottet är OwnPower Project Europe AB som får 2,5 miljoner aktier som delbetalning för projektbolaget Jädraåsen, se vidare sid 17. Bland övriga storägare har inga väsentliga förändringar skett sedan börsintroduktionen och deras engagemang är sannolikt långsiktigt. Grundarnas innehav har sedan börsintroduktionen disponerats om till följd av att Ulf Corné inte längre är verksam i bolaget. Han har successivt minskat sitt ägande. Ledande befattningshavare har nu totalt omkring 8,5% där Peter Nygren och Leif Jansson står för huvuddelen. Därutöver har styrelseordförande Pehr G Gyllenhammar cirka 1,4% av aktiekapitalet. Större aktieägare Andel 7:e oktober 2011 Röster & kapital, % Tredje AP Fonden 13,9 Nordea fonder 9,4 Länsförsäkringar 9,3 OwnPower Project Europe AB 7,5 Statkraft 7,5 ATP (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) 5,8 Alecta 4,5 Ernströmgruppen 4,1 Peter Nygren m fam o bolag 4,1 Leif Jansson m bolag 3,8 Nils-Olov Jönsson 2,3 SEB fonder 1,7 KL Ventures AB 1,5 Pehr G Gyllenhammar 1,3 Övriga aktieägare 23,1 Summa 100 Ledningen har ca 8,5% av aktierna samt teckningsoptioner Varav ledande befattningshavare ca: 8,5 Teckningsoptioner (maximal utspädningseffekt) 4,2 Källa: SIS Ägarservice, Arise Windpower. Incitamentsprogram Arise har ett par olika teckningsoptionsprogram med lösenkurs 45 respektive 55 kronor. Dessa riktar sig till ledande befattningshavare och det senaste lanserades sommaren Vid maximal anslutning tillkommer cirka 1,3 miljoner aktier motsvarande en utspädning om 4,2%. Arise har även ett bonussystem, det vill säga rörlig ersättning, kopplat till lönsamhet, utbyggnad samt erhållna färdiga tillstånd. Dessa är begränsade till maximalt 4 månadslöner. Det totala beloppet för rörlig ersättning år 2010 var blygsamt, knappt en miljon kronor. 9

10 Modell och tillvägagångssätt Nya investeringar skall ge minst 10% avkastning Det avgörande kriteriet för att Arise skall bygga en ny vindkraftspark är att investeringen skall ge minst 10% avkastning före skatt på totalt kapital. Arise har i sin årsredovisning en schablonberäkning för kostnader och intäkter relaterade till att man bygger motsvarande 1 MW vindkraft. Denna återges i tabellen nedan, med viss modifiering. I praktiken är alla investeringar naturligtvis större. De minsta turbinerna är på knappt 2 MW och Arise minsta park ligger på 10 MW. Principerna är dock desamma även om detta som sagt är en schablon och alla värden varierar för de olika projekt som genomförs. Modellen tar fasta på kassaflöden inte vinster. Enligt denna kalkyl så genererar en investering med en egen insats på 4,5 SEKm (totalt 15 SEKm varav 70% lånat) ett årligt kassaflöde på 0,9 MSEK före skatt de första 15 åren. Sedan upphör tilldelningen av elcertifikat och i detta exempel har då även lånet amorterats av. Nettoeffekten blir då att kassaflödet före skatt stiger något till ca 1,0 MSEK åren därefter. Belåningen skapar god hävstång Utifrån dessa antaganden blir den totala avkastningen före skatt cirka 10%. Med en prisindexering för elpriserna blir den högre, se tabell nedan. Eftersom alla projekt finansieras till övervägande del med lånade medel så blir avkastningen på det egna kapitalet avsevärt högre. I detta exempel blir avkastningen 18,7% före skatt och 17,8% efter skatt på den egna insatsen som är 4,5 SEKm. Anledningen till att skillnaden är relativt liten är att skattebetalningarna kan skjutas framåt i tiden. Med skattemässiga avskrivningar som är avsevärt högre än de bokföringsmässiga kan skattebetalningen skjutas framåt. Först efter 9-10 år räknar bolaget med att behöva börja betala skatt. Antaganden, schablon Förväntade kassaflöden, SEKm (realt) CAPEX, SEKm/MW 15,0 Intäkter 2,25 Produktion, MWh/MW 3000 Drift & underhåll -0,36 Elproduktion, MWh 3000 EBITDA 1,89 Elpris 450 EBITDA-marginal 84% Elcertifikat (år 1-15) 300 Finansieringskostnader (år 1-15) -1,02 Kalkylperiod, år 20 Kassaflöde före skatt Restvärde 0 År ,87 CAPEX, SEKm/kWh 5,0 År ,99 Belåningsgrad 70% Kassaflöde efter skatt Ränta 6% År ,87 Amortering Annuitet År ,64 Avbetalningstid 15 år År ,73 IRR, 0% prisindex IRR, 2% prisindex Eget kap före skatt 18,8% Eget kap före skatt 23,1% Eget kap efter skatt 17,9% Eget kap efter skatt 22,2% Totalt före skatt 10,3% Totalt före skatt 12,5% Totalt efter skatt 9,7% Totalt efter skatt 11,8% Källa: Arise Windpower, Redeye Research 10

11 Hur säkra är kalkylerna? Arise Windpower Några garantier för ett lyckat utfall finns knappast för någon investering som skall leva i minst 20 år. I stycket nedan tar vi upp några övergripande synpunkter på riskerna i kalkylerna. I avsnitten Prognos och Värdering finns Redeyes antaganden med känslighetsanalyser. Priserna kan bara delvis säkras Och för närvarande är framförallt certifikaten pressade Priserna på el och elcertifikat under perioden är den mest uppenbara osäkerhetsfaktorn. Möjligheten att säkra priserna finns bara några år framåt, se vidare i marknadsavsnittet sid 33. Arise räknar med en sammanlagd intäkt på 750 SEK per MWh. Intäkterna kommer från försäljning av el, elcertifikat, inmatningsavgifter/contract for Difference (CfD) och ursprungsgarantier/ Guarantees of Origin (GoO). Därtill lägger de in en prisindexering om 2% per år. Hittills har deras sammanlagda snittintäkter varit högre än 750 SEK/MWh. Men för ögonblicket är framförallt certifikatpriserna men även elpriserna pressade. Policyn för prissäkringar är att 30-60% av förväntad produktion skall säkras. Denna är delvis påtvingad då bankerna vill säkerställa en viss nivå för att med större säkerhet veta vilka intäkter som kommer att genereras. Arise har själva också ett intresse att säkra men vill hellre välja tidpunkten då de bedömer att priserna är goda. Prissäkringar, 31 december Elpris produktion, GWh Snittpris, SEK/MWh Aktuellt spot/terminspris Elcertifikat, GWh Snittpris, SEK/MWh Aktuellt spot/terminspris n.a. Källa: Arise Windpower, NasdaqOMX (elpriser), SKM Brokers (certifikatpriser). Räntor och elpriser bör båda korrelera med inflationen vilken reducerar risken Räntekostnaderna är också svåra för bolaget att göra någonting åt. De styrs huvudsakligen av det allmänna ränteläget. Antagandet i kalkylen är 6,0% ränta och således ett genomsnitt för lån med olika löptider och över hela perioden. För närvarande betalar Arise omkring STIBOR plus punkter, vilket således bör vara högst 5,0%. Troligen så är dock inte dagens låga räntor bestående i ett lite längre tidsperspektiv. En viss korrelation finns mellan elpriser och räntor då båda påverkas av konjunkturläget. Risken i exponeringen på räntesidan balanseras därmed, åtminstone på längre sikt. Projektportfölj/vindlägen. Arise har ett 60-tal olika projekt som utvärderas för en eventuell utbyggnad. Kopplat till varje projekt finns arrendeavtal med markägare som ger dem rätt men inte skyldighet att upprätta vindkraftparker. Optionerna sträcker sig cirka 7 år framåt i tiden och arrendeavtalen tecknas för år. Om parken byggs så delar Arise 11

12 Kan bli aktuellt att köpa färdiga tillstånd intäkterna med markägarna. Bolaget väljer således självt vilka som skall byggas, givet att de får tillstånd av myndigheterna. På samtliga platser görs vindmätningar för att avgöra energiinnehållet i vinden, vilken typ av turbiner som lämpar sig och antal. De lokala vindmätningarna korreleras även med mätningar på andra platser för att bättre kunna avgöra vad som är tillfälligt och vad man kan förvänta sig över längre tid. Trots allt finns här en klar osäkerhet om vinden över hela tidsperioden. Även en liten avvikelse ger stor effekt i slutändan. Avvikelserna kan dock bli både positiva och negativa. Arise avser att främst bygga på mark med egna tillstånd men under senare tid har det även blivit mer aktuellt att köpa parker med färdiga tillstånd. Delvis som en följd av långsamma tillståndsprocesser. Många mindre vindkraftbolag har heller inte pengar att själva genomföra sina projekt som de hade räknat med från början. Projektportföljens status framgår av tabell nedan. Projektportfölj Parker i drift/under byggnation Antal Antal vind- Tot. effekt Snitteffekt projekt kraftverk (MW) per verk (MW) I drift ,2 Under byggnation ,9 Projektportfölj Erhållna/förvärvade tillstånd * ,9 Tillståndsansökan ,3 Projektplanering färdig ,3 Arrendeavtal tecknade ,0 Total portfölj ,3 Källa: Arise halvårsrapport *Status per 30 juni samt 50% av Jädraåsen. Låg risk för överraskningar Turbiner och byggnation. Huvuddelen av investeringen går till leverantören av turbinen och tornet. Ett verk på 2 MW kostar drygt 20 SEKm, det vill säga drygt två tredjedelar av totalen för denna post. Arise har avtal med Vestas och GE som levererat samtliga bolagets verk hittills. Arise har sannolikt bättre inköpsvillkor än de flesta, eftersom de är en viktig kund med stora utbyggnadsplaner. Priserna på vindkraftverk har sjunkit rejält de senaste åren. Främst på grund av finanskrisen som gjorde att utbyggnaden bromsade upp. Ökad konkurrens från asiatiska tillverkare har också haft betydelse. Och för svenskt vidkommande så har valutakurserna dessutom gått åt rätt håll. I takt med att tekniken utvecklas och branschen mognar talar allt för att dessa kostnader kommer fortsätta att sjunka. Övriga investeringskostnader består av att bygga vägar, fundament och transformatorstationer samt ansluta parken till elnätet. Även dessa kostnader är troligen något sjunkande i takt med att fler leverantörer etablerar sig. Sammantaget är denna del av kalkylen enkel att beräkna och risken för överraskningar låg. Arise bör ha bättre förutsättningar att överblicka kostnaderna än de flesta andra vindkraftsbolag. Dels då de har eget elnätbolag och lyftkran. Dessutom har de ramavtal med avtalade priser med Vestas och GE. 12

13 Service, arrende och försäkring Operativa kostnader (OPEX). Här ingår främst service och underhåll, arrende till markägare och försäkring. Försäkring och arrende är givna kostnader. Enligt bolaget är standardtaxan för arrende 4% av intäkterna från elproduktionen. Försäkring saknar vi uppgifter om men är troligen en blygsam post. En del av servicearbetet utförs av turbinleverantörerna som en del i leveransen. Bland annat finns vissa garantier om tillgänglighet som förutsätter att viss typ av service. Men en allt större andel av underhållet avser Arise att utföra själva. De ser flera anledningar till detta. Dels så är de långsiktiga och ser ett stort värde i att kunna optimera driften över hela vindparkens tänkta livslängd. Några procents högre tillgänglighet över 20 eller 25 års tid förbättrar avkastningen väsentligt. En annan fördel är att de själva med ökad kompetens kring driften blir bättre kravställare inför nästa investeringsbeslut. Dessutom kan de pressa priserna genom att konkurrensutsätta de externa leverantörerna. Enligt bolaget har OPEX kostnaderna kunnat minskas rejält under senare år. I noteringsprospektet angavs SEK per MWh och nu räknar de med att ligga omkring 120 SEK. Med en kalkylerad intäkt om 750 SEK per MWh ger det ett täckningsbidrag eller EBITDA-marginal på 84%. Trenden borde med all sannolikhet vara att kostnaderna fortsätter nedåt. I takt med att tekniken mognar minskar säkert behovet av service. En turbinleverantör som inte lyckas med detta får svårt att överleva. För Arise bör kostnaderna också minska som en effekt av stordriftsfördelar. Långivaren kan göra en bra affär, även om vindparken inte levererar enligt kalkylen Stora avvikelser krävs för att kassaflödet inte skulle räcka till finansieringskostnader Externa bedömare. Alla banker som finansierar vindkraftsprojekten sitter själva i samma båt som sina kunder. Kraven är därför höga på den dokumentation som ligger till grund för kalkylen. För att kunna bedöma, framförallt vindlägen och investeringskostnaderna, tar bankerna som regel alltid hjälp av någon extern part. Bankerna har vanligtvis sin säkerhet i form av en pant i den specifika vindkraftparken som bolagiseras. Men därutöver har Arise ett obegränsat ansvar för varje park. Båda parter har all anledning att göra realistiska kalkyler och minimera riskerna. Men man skall vara medveten om att långivaren sitter i en betydligt säkrare sits om investeringen trots allt inte ger den tänkta avkastningen. Dels genom att de kan ta över hela vindparken som de bara finansierat till kanske 70%. Dessutom har de då sannolikt redan fått en del inbetalningar av räntor och amorteringar. Såvitt vi känner till har det hittills inte skett att något svenskt vindkraftverk har utmätts av finansiären. Och det krävs väldigt stora avvikelser i intäkterna jämfört med investeringskalkylen innan kassaflödet inte skulle räcka för att betala finansieringskostnaderna. Denna smärtgräns nås först om produktionen alternativt elpriserna blir cirka 40% lägre än de antaganden som gjorts i detta exempel. Så stora avvikelser är knappast realistiska i ett lite längre perspektiv. 13

14 Ambitiösa expansionsplaner Tempot har varit högt och ambitionen är inte direkt blygsam. Vid utgången av år 2014 skall bolaget ha installerat 300 vindkraftverk i storleksordningen 2-3 MW. Sammanlagd effekt blir då omkring 700 MW som ger en årlig produktion omkring 2 TWh. Med dagens prisnivåer blir intäkterna i så fall omkring 1,5 mdr SEK och EBITDA cirka 1,25 mdr SEK. Dessa vindkraftparker kommer generera årliga kassaflöden om uppskattningsvis MSEK netto efter räntekostnader amorteringar och skatt. Nuvarande balansräkning räcker till lite mer än: Plan 2012/13 Utvecklingen hittills, den planerade utbyggnaden samt långsiktig målsättning illustreras i tabellen nedan. Observera att 2011 är våra prognoser medan Plan 2012/13 avser den utbyggnad som Arise redan har fattat beslut om. Därtill kommer med stor sannolikhet fler projekt. Bolaget har idag driftsatta parker på sammanlagt 124 MW. De investeringsbeslut som redan tagits medför att Arise i början av år 2013 kommer att ha 240 MW i drift, inklusive sin andel om 50% i Jädraåsen. Arise har tidigare kommunicerat att man räknar med att kunna bygga 260 MW med befintlig balansräkning. Genom eget kassaflöde samt att se över balansräkningen och befintliga finansieringar bedömer Arise att en något större utbyggnad skulle kunna finansieras. Produktion (GWh), Intäkter och EBITDA SEKm GWh Plan Målsättning P 2012/ /15 iiiii SEKm Produktion (GWh), vä skala Intäkter, hö skala EBITDA, hö skala Källa: Arise Windpower, Redeye Research Nyemission krävs för att nå det långsiktiga målet För att nå målet år 2014 krävs däremot nytt eget kapital. Hur mycket kommer att bero på både finansieringsformer och belåningsgrad i de enskilda projekten. En grov uppskattning är att det kommer krävas omkring en miljard kronor i nytt eget kapital. Men med eget kassaflöde och möjligheter till högre belåning kan behovet av nytt kapital reduceras. Likafullt står det klart att Arise kommer att behöva göra en rejäl nyemission för att kunna realisera målsättningen för år Det har bolaget också hela tiden varit tydliga med att kommunicera. 14

15 Hur har det gått hittills? Arise Windpower En verksamhet som denna är i vissa stycken svår att utvärdera i det korta perspektivet. Främst för oss utomstående då vi saknar insyn i hur vindkraftparkerna går i förhållande till de ursprungliga planerna och kalkylerna. Variationerna i vindarna är betydande över tid och mellan olika platser. Samtidigt har de en avgörande inverkan på elproduktionen och därmed det ekonomiska utfallet. Vi efterlyser därför mer information om de enskilda parkerna för att kunna utvärdera de investeringar som Arise har genomfört. Några indikationer på bolagets prestationer har vi emellertid fått. Både kvantitativa och kvalitativa. I stora drag har Arise hållit den plan som kommunicerades i samband med börsintroduktionen men några avvikelser är värda att notera. De viktigaste skillnaderna framgår av tabellen nedan. Target IPO visar riktvärden för Capex och drift samt målsättning för utbyggnadstakten som angavs i börsprospektet. Hittills 136 MW är bolagets förväntningar på genomförda investeringar. Plan 2012/13 är bolagets senaste framtidsbedömning. Fullasttimmar per år = Årsproduktionen (MWh)/verkets märkeffekt (MW) Ett uppenbart problem är att tillståndsprocesserna gått långsamt vilket gör att utbyggnadstakten ligger efter plan. En annan viktig skillnad finns i de så kallade fullasttimmarna. Detta är ett mått på hur stor del av året som produktionen uppgår till verkets märkeffekt. Den lägre förväntade nivån beror troligen delvis på att man inte har fått bygglov på vissa platser med gynnsamma vindar, och/eller att man inte fått tillstånd att bygga tillräckligt höga torn. Dessa restriktioner gäller särskilt längs västkusten och i södra Sverige där bolaget har många av sina projekt. På den positiva sidan kan man däremot notera att vindkraftverken har blivit billigare. Investeringsbeloppen kan därför bli lägre än man tidigare räknat med. Detta är delvis en funktion av kronförstärkningen mot euron och USD. Driftskostnaderna har också kunnat sänkas och är nu lägre än man räknat med innan. Arise tar dock höjd för att dessa kommer stiga något framöver. Anledningen är att de servicekontrakt som turbinleverantörerna inkluderar i sina leveranser är relativt dyra. Lägre CAPEX och driftskostnader Men lägre utnyttjande och förseningar i expansionen Tidigare prognoser och revideringar Target Hittills Plan IPO 136 MW 2012/13 CAPEX SEKm/MW 15,0 14,8 14,7 SEK/kWh 5,0 5,8 5,3 Utnyttjande Fullasttimmar/år Driftskostnader SEK/MWh Utbyggnadstakt 260 MW i drift 2011/ /13 Källa: Arise WindPower, Redeye Research. 15

16 Lärt sig av sina misstag Enligt bolaget så har deras tre första vindkraftparker inte gått så bra som väntat, medan de tre sista har gått bättre. I den allra första parken, Oxhult, gjordes ett flertal lärorika misstag. Vindmätningarna var undermåliga och gav ett otillräckligt beslutsunderlag. Verken placerades för lågt i terrängen och dessutom på ett icke optimalt sätt i förhållande till varandra. Det innebar att vissa turbiner tog vinden eller gav turbulens som påverkade övriga turbiner. Fröslida, Idhult och Kåphult sattes i drift först under våren 2011, men har som sagt enligt bolaget gått bra. Helt nyligen startade Södra Kärra och Blekhem. Parker Vindkraftverk Förväntad årsproduktion Källa: Arise Windpower Antal Effekt (MW) Driftstart (GWh) Oxhult Mars Råbelöv 5 10 Dec Brunsmo 5 12,5 Mars Fröslida 9 22,5 Mars Idhult 8 16 April Kåphult 7 17,5 April Södra Kärra 6 10,8 Sept Blekhem 6 10,8 Sept Driftsatta, sa: ,1 323 Tidigare terminsaffärer har varit lyckosamma Snittintäkter och räntekostnader bättre än plan Arise har hittills också lyckats väl avseende snittintäkter och räntekostnader. Åtminstone i relation till de värden som används i schablonkalkylen som vi refererade till på sid 10. Snittintäkten per såld MWh har legat över 750 SEK sedan 2009 och ända fram till Q Avvikelsen beror främst på tidigare terminsaffärer för elcertifikat. Låga räntekostnader hittills Finansieringskostnaderna ligger i dagsläget lägre än de 6,0% som Arise räknar med att få betala på lång sikt. Bolaget uppgav att koncernens genomsnittliga effektiva räntekostnad var 3,9% under år Hittills i år har räntorna sjunkit ytterligare. Men huvuddelen av upplåningen är långfristig och har därför inte påverkats av räntefallet. Gynnsamt för bolaget är trots allt att de långa lånen som tas i dagsläget troligen också ligger klart under 6,0%. Det gör att räntekostnaderna mildras de närmaste åren, då skuldsättningen kommer vara som högst. 16

17 Första delägda parken Jädraåsen I början av oktober meddelade Arise att de utnyttjar sin option att bygga ut Jädraåsen strax väster om Gävle. Projektbolaget, Jädraås Vindkraft AB (JVAB), köps tillsammans med Platina Partners LLP av Bergvik Skog och OwnPower Projects Europe AB (OPP). JVAB har tillstånd att bygga 116 vindkraftverk. Beslut avseende de första 43 verken (130 MW) har redan tagits. Nästa investeringsbeslut, 23 verk (70 MW), förväntas att tas under vintern 2011/12. Hela parken får då en total effekt om 200 MW varav 50% ägs av Arise. Total investering: 3,1 mdr Driftsättning: Q4-12 Q1-13 Finansieringen av samtliga 66 verk är klar genom ett bankkonsortium. Arise räknar med en total investeringskostnad på 3,1 miljarder SEK. Parken väntas under ett normalår producera 570 GWh. Driftsättningen kommer ske successivt från oktober 2012 till februari Arise och Platina kommer äga JVAB till lika stora delar och utvecklar vindkraftsparken tillsammans. Vår gissning är att bolagen i ett senare skede kommer att dela upp parken. Främst mot bakgrund av att Arise hittills har föredragit den rörelsefrihet som ett helägande medför. Men det finns troligen inga sådana planer ännu. Köpeskillingen uppgår till 250 SEKm. Arise andel blir därmed 125 SEKm, varav cirka 80 SEKm betalas med egna aktier till OPP. Kontantdelen blir således omkring 45 SEKm. Platina kommer i sin tur betala Arise för möjligheten att delta i projektet då Arise själva ägde optionen. Sammantaget under uppges denna ersättning för utvecklingsarbetet i JVAB ge en positiv resultateffekt om 5 EURm före skatt. Nettopriset för själva tillståndet inklusive arrendeavtal för Arise andel av JVAB blir således omkring 80 SEKm. Aktiedelen i betalningen omfattar aktier som Arise har i lager samt nyemitterade aktier. OPP får därmed 2,5 miljoner aktier motsvarande en ägarandel om 7,5% efter emissionen. Inga uppgifter lämnades kring eventuella aktieägaravtal. Planerna klarnar Därmed har planerna för de närmaste 18 månaderna klarnat väsentligt. Vid sidan av Jädraåsen har Arise ytterligare klara tillstånd och finansiellt utrymme för investeringar. Troligen sker dessa under våren och driftsättning efter sommaren I storleksordning handlar det om parker på MW, men inga beslut har ännu offentliggjorts. I avsnittet nedan framgår den expansionstakt vi räknar med samt övriga prognoser. 17

18 Prognoser & Värdering Vi beaktar enbart den expansion som nuvarande balansräkning medger Våra prognoser och värderingen inkluderar enbart den expansion som vi bedömer att Arise kan genomföra med nuvarande balansräkning. Det innebär förvisso en kraftig expansion där intäkterna tredubblas jämfört med takten under första halvåret Men det är fortfarande långt kvar till deras långsiktiga mål som är satt för år I detta avsnitt har vi gjort prognoser och värdering i två olika, men snarlika modeller. Den ena följer det traditionella upplägget med detaljerade kvartalsprognoser som genererar fullständiga resultat- och balansräkningar. Dessa återges i tabellerna på nästa sida samt sida 1 och 39. Utifrån samma övergripande antaganden gör vi även prognoser och värdering med hjälp av den schablonmodell som beskrevs på sida 10. Hela avsnittet kring känslighetsanalysen gör vi i denna modell då den blir betydligt mer överskådligt och begripligt. I synnerhet då Arise själva sannolikt kommer att följa upp sin kommunikation enligt denna modell. Eftersom våra ingångsvärden är snarlika till de båda modellerna så blir naturligtvis också beräkningar och slutsatser likartade. Expansionen Våra prognoser baseras på den expansionstakt som framgår av tabellen nedan. Beträffande Jädraåsen inkluderas Arise andel om 50%. De första vindkraftverken beräknas vara i drift i oktober 2012 och hela parken skall stå klar i april Bolaget har med befintlig balansräkning och stigande operativt kassaflöde ytterligare utrymme för investeringar. Däremot finns idag inga beslut tagna. Men vi antar att motsvarande 40 MW kommer att byggas och stå klara i Q Befintliga investeringar i vindkraftparker samt Getnabo, Mönsterås och andelen i Jädraåsen uppgår till cirka SEKm. Capex för tillkommande 40 MW uppskattar vi till 600 SEKm. Finansieringskostnaderna kommer att stiga som en följd av ökad skuldsättning och toppar sannolikt omkring år 2013/14. Vi har antagit att räntesatsen på lånen stiger till omkring 6,0%. Så snart hela utbyggnaden är klar kommer bolaget ha ett starkt kassaflöde och möjligheter att både amortera och börja ge utdelning. Vid sidan av 50% andel i Jädraåsen antar vi 40 MW i Q3-12 Kapacitet, MW Q2 Q3 Q4P Q1P Q2P Q3P Q4P Q1P Driftsatt 102,5 Södra Kärra 10,8 Blekhem 10,8 Driftsatta 102,5 124 Getnabo 12 Mönsterås 3 Övriga 40 Jädraåsen Totalt Källa: Arise Windpower, Redeye Research 18

19 Utifrån våra prognoser genereras intäkter och kassaflöden enligt tabellen nedan. År 2021 minskar kassaflödet eftersom vi då räknat med att Arise börjar betala full skatt. Från år 2027 minskar intäkter och kassaflöden då befintliga investeringar inte längre erhåller tilldelning av elcertifikat. Observera att detta kassaflöde inte beaktar räntor och amorteringar. Intäkter och kassaflöden, SEKm Intäkter Fritt kassaflöde iiiii Genomsnittlig produktion ökar till följd av Jädraåsen Produktionen är en funktion av de investeringar vi räknar med samt att den genomsnittliga årsproduktionen stiger från drygt till omkring MWh/MW. Detta antagande ligger aningen under Arise egna uppskattningar. För drift och underhåll antar vi 120 SEK/MWh för att vara på den säkra sidan. Därutöver antar vi over-head kostnader om 40 SEKm per år. Vi har bortsett ifrån posten aktiverat arbete, men lägger in hyresintäkter från Arise kran om 20 SEKm från år Detta för att även beakta ett värde på denna tillgång. Skattekostnaden väntas vara noll under de närmaste åren till följd av höga skattemässiga avskrivningar. Prognoser SEKm 2010 Q1'11 Q2'11 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E 2014E Intäkter varav elförsäljning EBITDA EBITDA-marginal 33% 62% 49% 42% 63% 55% 74% 78% 80% EBIT Finansnetto PTP VPA, SEK -0,7 0,4 0,0-0,2 0,4 0,7 1,3 3,7 4,0 Installerad kapacitet (MW) D.o. snitt under perioden (MW) u.s. u.s. u.s Produktion/MW (årsgenomsnitt) u.s. u.s. u.s Producerad el (GWh) Snittintäkt (SEK/MWh) Investeringar i vindkraftparker Acc. Investeringar i d.o Nettoskuld

20 Tidigare prissäkringar höjer snittpriserna Men vi räknar med att elcertifikaten lyfter 2012 El- och certpriser Priserna på både el och elcertifikat är i dagsläget pressade. Arise kommer kunna upprätthålla en högre snittintäkt än aktuellt dagspris genom sina tidigare terminsaffärer. Men i takt med att produktionen stiger så späds prisnivån ut, om inte de aktuella marknadspriserna återhämtar sig. Vi har räknat med att priserna på elcertifikat stiger under nästa år då utbudet av certifikat blir avsevärt lägre år 2013, se vidare sid För Arise tillkommer även en så kallad inmatningsavgift, CfD, från och med november 2011, se vidare sid 37. CfD priset för område 4 i södra Sverige har stigit kraftigt under senare tid. Arise har för närvarande drygt 80% av sin produktion här. När Jädraåsen tas i drift blir bolagets genomsnittliga intäkt från CfD däremot lägre. Denna vindkraftspark ligger i prisområde 2, södra Norrland, där CfD priserna troligen kommer ligga nära noll. Av tabellen nedan framgår vilka antaganden vi har gjort för de genomsnittliga intäkterna under perioden. I den nedre delen av tabellen framgår också de senaste uppgifterna på bolagets prissäkringar samt aktuella spot- respektive terminspriser. Med all sannolikhet har Arise gjort ytterligare prissäkringar efter den 31 december 2010, men dessa uppgifter har ännu inte publicerats. För perioden efter 2014 antar vi att priserna stiger med 2% per år. Intäkter el, certifikat mm (SEK) 2010 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E 2014E Snittintäkt/MWh El Elcertifikat CfD GoO Summa Prissäkringar, 31 december 2010 Elprisäkrad produktion, GWh Snittpris/MWh Andel säkrat (av Redeyes produktionsprognos) 58% 36% 18% 8% Aktuellt spot/terminspris, Nordic System 313 n.a Elcertifikat, GWh Snittpris/MWh Andel säkrat (av Redeyes produktionsprognos) 62% 39% 31% 22% Aktuellt spot/terminspris 183 n.a Källa: Arise Windpower, NasdaqOMX, SKM Brokers, Redeye Research. 20

21 Värdering Arise Windpower Utifrån prognoserna som beskrevs i avsnittet ovan anser vi att ett motiverat värde på aktien ligger i det breda intervallet kronor. Kassaflödena skall täcka både räntebetalningar och aktieägarnas avkastningskrav och diskonteras därför med en antagen WACC (Weighted Avarage Cost of Capital). Den traditionella modellen för denna typ av värdering stämmer dock inte helt eftersom bolagets skuldsättning kommer att förändras under prognosperioden. Vi lägger därför större vikt vid den värdering som baseras på schablonmodellen och beskrivs nedan. Nettoskulden i denna statiska modell är den som bolaget hade vid ingången av perioden, dvs per 31 december Förändringen därefter återspeglas i prognoserna för kassaflödena Motiverat värde enligt DCF-modellen DCF-värde Totalt, SEKm SEK per aktie WACC: 8,0% P , P ,4 Efter år ,3 Nettoskuld ,2 DCF-värde: ,3 WACC: 9,0% P , P ,9 Efter år ,9 Nettoskuld ,2 DCF-värde: ,5 WACC: 10,0% P , P ,0 Efter år ,5 Nettoskuld ,2 DCF-värde: ,3 21

22 Schablonmodellen Intäkter och nettokassaflöden, SEKm SEKm År Nettokassaflöde Intäkter Källa: Redeye Research Med samma huvudsakliga ingångsvärden (som de vi beskrev på sidorna 18-19) i schablonmodellen blir intäkter och nettokassaflöden enligt bilden ovan. I detta fall belastas kassaflödet av amorteringar under 15 år. Kassaflödet stiger därför år 16, trots att bolaget då tappar intäkterna från elcertifikat. Även i detta fall antar vi att bolagsskatten är noll de första 10 åren, därefter 26%. Därav det minskade kassaflödet år 11. Antaganden, genomsnittsvärden Avkastning och värdering CAPEX, SEKm IRR för investeringen Installerad effekt, MW 280 Eget kap före skatt 16,6% Produktion, MWh/MW Eget kap efter skatt 15,1% Elproduktion, GWh 755 Totalt före skatt 10,6% Elpris (inkl CfD, GoO) 450 Totalt efter skatt 8,5% Elcertifikat (år 1-15) 300 Totalpris: (SEK/MWh) 750 Prisindex 2% Nuvärde Nuvärde Diskonterings Kalkylperiod, år 20 SEKm per aktie ränta Opex, SEK/MWh ,8 8% Over-head, SEKm/år ,1 9% CAPEX, SEKm/MW 15, ,9 10% CAPEX, SEK/kWh 5, ,2 11% Belåningsgrad 70% ,9 12% Ränta 6% ,9 13% Amortering 15 år annuitet ,7 15% Källa: Redeye Research 22

23 Motiverat värde: 50 kronor per aktie Diskonteringsräntan avser i detta fall det avkastningskrav som aktieägarna har eftersom kassaflödet som diskonteras redan belastats med räntor och amorteringar. Avkastningskravet är främst en subjektiv riskbedömning, i synnerhet för mindre bolag och i nya branscher. Här återspeglas aktiemarknadens riskaptit som dessutom varierar kraftigt över tiden. Ett avkastningskrav på 11% i denna modell motsvaras ungefär av en WACC på 9% i föregående värderingsmodell. Vi anser att ett rimligt avkastningskrav för Arise ligger mellan 10-12%. Det innebär att ett motiverat börsvärde hamnar i intervallet SEKm, eller kronor per aktie. Med 11% landar värdet på 50 kronor per aktie. Känslighetsanalyser Om man vänder på ekvationen kan man konstatera att utifrån de ingångsvärden vi har använt motsvarar dagens börskurs ett avkastningskrav omkring 15%. Det förefaller orimligt högt, men återspeglar säkerligen den osäkerhet som finns kring några av de mest avgörande faktorerna SEK/MWh räcker inte El- och certifikatpriser Allra viktigast är de framtida priserna på el och elcertifikat. I tabellen nedan har vi varierat elpriset (totalt inklusive certifikat mm) i utgångsläget samt över tid, i form av prisindex. Alla andra antaganden lika. Siffrorna i tabellen anger motiverat värde per aktie. Med en snittintäkt på SEK per MWh de närmaste 20 åren blir värdet på aktien lägre än dagens börskurs. För Arise del skulle snittintäkten hamna på uppskattningsvis 650 SEK per MWh med rådande priser och exkluderat tidigare prissäkringar. Om man räknar med att priser för el och certifikat biter sig fast på dagens nivå ser aktien ut att vara övervärderad, även om nuvarande låga räntenivåer kompenserar något. Stigande priser ger däremot en rejäl potential i värdet Räknar man däremot med högre priser framöver så framstår aktien som klart undervärderad. Skulle elpriserna i Norden lägga sig på samma nivå som i Tyskland (55 EUR) och elcertifikaten återvänder till nivån kring 300 kronor, som de handlades åren , blir värdeutväxlingen i bolaget betydande. Vårt grundantagande är markerat i rutan. Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Intäkter SEK per MWh år 1 (totalt för el, cert etc) Prisindex 0% 20,5 28,2 35,9 43,8 1% 26,5 34,6 42,8 50,9 2% 33,1 41,7 50,2 58,7 3% 40,3 49,3 58,3 67,3 4% 48,2 57,7 67,1 76,6 5% 56,8 66,8 76,7 86,7 Källa: Redeye Research 23

24 Produktion (fullasttimmar) I tabellen nedan varierar vi de så kallade fullasttimmarna, det vill säga hur mycket vindkraftverken kan producera över året, och prisindex för el och certifikat. Om bolaget inte lyckas höja produktionen i de nya vindkraftverken utan ligger kvar på dagens nivå, MWh/MW, samtidigt som priserna inte stiger, då ser aktien ut att vara övervärderad. Kan de däremot överträffa fullastimmar så finns ytterligare potential, även med måttliga prisökningar. Vårt grundantagande är markerat i rutan. Fullasttimmar vs prisindex Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Prisindex 0% 1% 2% 3% 4% Produktion MWh/MW ,2 38,7 45,9 53,7 62, ,9 42,8 50,2 58,3 67, ,7 46,8 54,5 62,9 72,0 Källa: Redeye Research Gynnas av stigande priser, även om räntekostnaderna är betydande Räntekostnader Vi har även tittat på effekterna av förändringar i bolagets lånekostnader. Dessa har vi varierat mot prisindex för el och certifikat. Troligen finns en tydlig korrelation mellan dessa över tiden då inflationen påverkar båda. Värdet på bolaget gynnas helt klart av stigande priser även om deras räntekostnader är betydande. I dagsläget är Arise genomsnittliga räntekostnader sannolikt lägre än de 6% som vi räknat med under hela prognosperioden. Skulle räntekostnaderna däremot stiga upp emot 8%, utan att elpriserna förändras så framstår värderingen som klart utmanande. Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Prisindex -1% 0% 1% 2% 3% Räntekostnad 4% 36,0 42,3 49,6 56,6 64,7 5% 32,9 39,2 46,0 53,4 61,5 6% 29,6 35,9 42,8 50,2 58,3 7% 26,3 32,6 39,5 46,9 55,0 8% 23,0 29,3 36,1 43,5 51,6 Källa: Redeye Research 24

25 Stort värderingsintervall men med god potential Några slutsatser Det stora spannet i värderingintervallet kan tyckas otillfredsställande utifrån en placerares perspektiv. Intervallet indikerar dock ett klart högre värde än dagens börskurs. I takt med att Arise realiserar sin utbyggnad och kan påvisa att deras investeringskalkyler håller kommer risken att sjunka. Aktiemarknadens avkastningskrav, uttryckt som diskonteringsränta, bör då också rimligen sjunka. Långsiktig placeringshorisont En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och omöjliga för bolaget att påverka, som exempelvis vindvariation och spotpriserna på elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge. Begränsningar i prognoserna Beaktar ej full potential om Arise når sin målsättning för För att nå målsättningen för år 2014 krävs någon form av kapitalanskaffning på upp emot en miljard kronor. Med dagens förutsättningar kan vi knappast anta att bolaget skulle lyckas med det. De viktigaste hämmande faktorerna för en kapitalanskaffning är att: Aktien handlas långt under senaste emissionskurs (55 kronor). Priserna på elcertifikat har pressats till nivåer som i dagsläget skapar stor osäkerhet kring investeringskalkylen. Arise måste sannolikt belägga att de gjort bra investeringar och att de kan sköta parkerna innan marknaden är beredd att skjuta till mer kapital. Vår värdering beaktar heller inte värdet i projektportföljen. Flera projekt kan komma att säljas. Men eftersom de färdiga tillstånden kommer att utnyttjas av Arise själva så är värdet på övriga projekt troligen begränsat för närvarande. I takt med att tillstånden blir klara ökar värdet på projektportföljen med all sannolikhet. 25

26 Vi saknar uppgifter om Triventus och Proventus Windpower Relativvärdering Relativvärdering görs vanligtvis med jämförbara börsnoterade bolag samt transaktioner där jämförbara tillgångar/bolag har sålts. I båda dessa avseenden saknas bra jämförelseobjekt. Åtminstone utifrån information som har offentliggjorts. Några transaktioner skedde i den svenska vindkraftsbranschen tidigare i år. Exempelvis köpte Industrifonden och Sustainable Technologies Fund en del i Triventus. Folksam har också köpt en andel i Proventus Windpower. Tyvärr offentliggjordes inte beloppen eller vilka ägarandelar de gav. I den affär där Eolus Vind förvärvade hela Svenska Vindbolaget AB uppgick köpeskillingen till motsvarande 107 SEKm i egna aktier. Svenska Vindbolaget består av en stor projektportfölj samt en fungerande organisation, men inga vindkraftverk. Projektportföljen uppgavs innehålla 500 vindkraftverk varav 50 stycken har färdiga tillstånd. I antal räknat är det således en större portfölj än Arise har. Men siffran säger inte mycket om värdet på portföljen. Värdet avgörs ju helt av vilken investeringskalkyl man kan göra, det vill säga byggkostnader och beräknat energiinnehåll i vinden. Skillnader i subventionssystem försvårar jämförelser Börsnoterade branschkollegor Vi har ingen djuplodande analys i detta avseende men bifogar ändå en enkel sammanställning av nyckeltalen för några börsnoterade branschkollegor. Jämförbarheten mellan bolagen haltar dock i flera stycken. Detta beror till stor del på att subventionssystemen i Europa ser helt olika ut i olika länder och för olika energislag. Uppgifterna är hämtade ur Bloomberg samt respektive bolags hemsidor. Kvalitén i uppdateringen varierar. Svenska Eolus Vind har visserligen en egen växande vindpark men också en stor verksamhet som bygger och säljer vindkraftsparker. Det gör att nyckeltalet EV/MW (i drift) inte blir jämförbart med exempelvis Arise. Det andra svensknoterade bolaget Etrion sticker ut kraftigt avseende detta nyckeltal. Orsaken till detta är de extremt höga feed-in-tarifferna för solenergi i Italien. MCap EV Installerad Bolag Land Energislag EURm EURm effekt, MW EV/MW Aerowatt Frankrike Vind, sol ,1 Arise Windpower Sverige Vind ,9 Energies Nouvelles Frankrike Vind, sol ,6 Eolus Vind AB Sverige Vind ,7 Etrion Kan/Sve Sol ,9 Fersa Energies Ren. Spanien Vind, sol, bio ,4 Greentech En. Syst. Danmark Vind, sol ,4 PNE Wind AG Tyskland Vind ,2 Renerco Tyskland Vind, sol, bio 108 n.a 83 n.a. Renewable En. Gen. U.K. Vind, bio ,2 Theolia Frankrike Vind ,2 Terna Energy Grekland Vind, sol etc ,0 Voltalia Frankrike Vind, sol etc ,4 Medelvärden ,9 Källa: Bloomberg, bolagsrapportering per juni

27 Appendix - Marknadsavsnitt Arise Windpower Elmarknad och vindkraft i Europa sid 28 Elmarknad och vindkraft i Sverige sid 29 Elpriser sid 33 Elcertifikatsystemet sid 34 CfD och GoO sid 37 27

28 Marknadsavsnitt I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av vindkraftsbranschen med fokus på Sverige. Vi tittar även på elprisutvecklingen samt beskriver elcertifikatsystemet, som är den svenska modellen för stöd till förnybar energi. Materialet är huvudsakligen hämtat från offentliga källor och syftet är att ge en introduktion till den oinvigde läsaren. Större andel vindkraft i EU än Sverige I Europa har utbyggnaden av vindkraft kommit längre än i Sverige. Fördelningen mellan olika kraftslag framgår av graferna nedan. Inom hela EU utgjorde vindenergin 5,3% under år 2010, medan andelen i Sverige var 2,4%. Anledningen är främst att man inom EU har ett stort och oönskat beroende av fossila bränslen. Behovet att bygga förnybar energi är därmed än mer uppenbart. Fördelningen mellan olika länder är dock extremt ojämn. Vindkraftens andel av det egna landets förbrukning är i särklass högst i Danmark följt av Spanien, Portugal och Irland. I absoluta tal är Tyskland Europas största producent. De stora skillnaderna mellan länderna beror på vilka stödsystem som har använts samt tillgången på goda vindlägen. Enligt danska Vindstat är vindförhållandena i Danmark, Sverige och Norge emellertid bättre än genomsnittet i Europa. Ambitionen inom EU området är att den förnybara elproduktionens andel av konsumtionen skall öka från 2008 års nivå omkring 10% till 20% år Om Tyskland och Schweiz dessutom står fast vid besluten att påbörja avvecklingen av alla sina kärnkraftverk kommer vindkraften med stor sannolikhet få en allt större betydelse i flera europeiska länder. Elproduktion år 2010 för EU området iiiiiiiiiiiii Vindkraft 4,6% (144 GWh) Solkraft 0,7% (22 GWh) Geotermisk Kraft 0,2% (5 GWh) Vattenkraft 12,4% (390 GWh) Kraftvärme 54,6% (1 716 GWh) Kärnkraft 27,6% 868 (GWh) Källa: EWEA. Det som i grafen benämns Kraftvärme eller Conventional Thermo, består främst av kol och naturgas och en mindre del olja. 28

29 Politisk uppbackning för vindkraften Sverige sitter förvisso i en bättre sits tack vare tillgången på vattenkraft. Men den svenska regeringen har ändå en klar målsättning att öka produktionen av el från de nya förnybara energikällorna från dagens nivå omkring 13% till 20% år Rimligen kommer detta huvudsakligen att ske med bio- och vindkraft. Investeringar i sol- och vågenergi har ännu inte förutsättningar att bli lönsamma. Och utbyggnaden av mer storskalig vattenkraft kommer inte att tillåtas. Oppositionen och då i synnerhet Miljöpartiet har en ännu högre målsättning avseende utbyggnaden av förnybar energi. Den politiska uppbackningen för vindkraftsindustrin ser därmed ut att vara grundmurad. Av allt att döma så finns också en bred uppslutning bland allmänheten att fortsätta utbyggnaden av vindkraften. Vi har därför svårt att se något av de större politiska partierna ändra inriktning. Stödet till branschen utgörs av elcertifikatsystemet och vindpilotprojekt. Summan som har avsatts till vindpilotprojekt är dock mycket blygsam och kan bortses ifrån. Elcertifikatsystemet är däremot helt avgörande och beskrivs vidare på sidorna Elproduktion år 2010 Sverige Kondens/Turbin 0,6% (0,8 GWh) iiiiiiiiiiiii Kraftvärme 8,6% (12,5 GWh) Kraftvärme industrin 4,4% (6,4 GWh) Vindkraft 2,4% (3,5 GWh) Vattenkraft 45,7% (66,2 GWh) Kärnkraft 38,4% (55,6 GWh) Källa: Svensk Energi. Energimyndigheten har i sin planeringsram för vindkraft angivit 20 TWh landbaserad och 10 TWh havsbaserad produktion. Planeringsramen är däremot inte något produktionsmål. Myndigheten uttrycker det istället som ett sätt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en viss storlek på utbyggnaden. Även om myndigheten därigenom försöker skicka signaler till kommunerna så är det tveksamt om det fungerar som påtryckningsmedel. Kommunerna bestämmer i slutändan själva om tillstånd skall ges för en ny vindkraftspark. 29

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer