Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i Sverige. Arise har ytterligare ett par år av utbyggnad och investeringar framför sig. Därefter räknar vi med årliga intäkter överstigande 500 SEKm där kassaflödet efter räntebetalningar blir omkring hälften. Därmed ges utrymme för både höga utdelningar och fortsatt expansion. Vår värdering indikerar ett motiverat värde omkring 50 kronor per aktie. Värdet på bolaget är dock helt beroende av elprisets utveckling och kan därigenom ses som en hedge mot stigande elpriser. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Mid cap MSEK Kraftförsörjning Peter Nygren Pehr G Gyllenhammar Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 5,5 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt n.m. % 147% 138% 35% 62% EBITDA EBITDA-marginal 4% 33% 55% 74% 78% EBIT EBIT-marginal -25% -1% 27% 40% 46% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -17% -17% 9% 12% 22% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -0,35-0,60 0,71 1,26 3,68 VPA just -0,35-0,60 0,71 1,26 3,68 P/E just -109,9-65,3 54,7 30,9 10,6 P/S 30,0 12,1 5,1 3,8 2,3 EV/S 35,9 17,3 8,6 6,4 3,9 EV/EBITDA just 919,1 53,0 15,5 8,6 5,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 40,0 Antal aktier (milj) 33,4 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 890 Free float (%) 40 Dagl oms. ( 000) 15 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehåll Investeringssammanfattning sid 4 Bolaget och ägare sid 7 Modell och tillvägagångssätt sid 10 Ambitiösa expansionsplaner sid 14 Prognoser sid 18 Värdering sid 20 Appendix Marknadsöversikt sid 28 Elpriser sid 33 Elcertifikat sid 34 Redeye Rating sid 38 Nyckeltal & tabeller sid 39 3

4 Investeringssammanfattning Arise Windpower Arise Windpower (Arise) har en enkel och renodlad affärsidé: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Parker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Vinden är gratis och kan man bara bygga och driva anläggningarna tillräckligt kostnadseffektivt kan man skapa en extremt lönsam affär. Högt ställda planer Men vår värdering baseras enbart på expansionen som är säkerställd med nuvarande balansräkning Arise har i stort sett levererat enligt den plan som kommunicerades vid introduktionen, även om den tröga tillståndsprocessen för nya vindkraftverk har förskjutit tidsplanen. Från Q1 i år har intäkterna stigit rejält vilket medfört att svarta siffror kunde redovisas, även på nedersta raden. Bolagets långsiktiga plan fram till år 2014 är att bygga cirka 300 vindkraftverk med sammanlagd effekt omkring 700 MW och en elproduktion om 2 TWh. För att nå dit krävs dock en kapitalanskaffning och vår värdering baseras enbart på den expansion som redan är säkerställd med nuvarande balansräkning. Produktion (GWh), Intäkter och EBITDA SEKm GWh Plan Målsättning P 2012/ /15 iiiii SEKm Produktion (GWh), vä skala Intäkter, hö skala EBITDA, hö skala Källa: Arise Windpower, Redeye Research. Motvind efter börsintroduktionen Arise börsnoterades i april 2010 och har därefter inte lyckats charma aktiemarknaden. Från introduktionskursen på 55 kronor har aktien backat cirka 30% medan OMX index ligger runt samma nivå som då. Under fjolåret fick branschen problem på många håll avseende tillståndsprocessen för nya projekt. Priserna på de elcertifikat som subventionerar utbyggnaden av förnybar energi har pressats till nya bottennivåer. Och som lök på laxen blev 2010 vindmässigt ett av de svagaste åren sedan mätningarna inleddes Arise och resten av vindkraftsbranschen har fått simma mot en strid ström av negativ publicitet. Därför är det inte alls förvånande om investerarna inte har lockats, ännu. 4

5 Motiverat värde: 50 kronor per aktie Värdering För en investering som skall leva i minst 20 år är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. Det ekonomiska utfallet för enskilda kvartal kommer många gånger svänga rejält till följd av att både vindar och elpriser varierar. Den prognos- och värderingsmodell som vi anser mest lämplig och pedagogisk är den schablonmodell som återges nedan. Här framgår vilka antaganden vi har gjort för hela beståndet av bolagets vindkraftsparker, elpriser mm, samt vilket ekonomiskt utfall det leder till. Verkligheten är naturligtvis avsevärt mer varierad än så. Men i detaljrikedomen skulle vi förlora översikten och komplicera känslighetsanalysen. Med våra kassaflödesprognoser och ett avkastningskrav (diskonteringsränta) på 11% anser vi att ett motiverat värde på aktien är omkring 50 kronor. Antaganden, genomsnittsvärden Kassaflöden och värdering CAPEX, SEKm Nuvärde Nuvärde Diskonterings Installerad effekt, MW 280 SEKm per aktie ränta Produktion, MWh/MW ,9 10% Elproduktion, GWh ,2 11% Elpris (inkl CfD, GoO) ,9 12% Elcertifikat (år 1-15) 300 Totalpris: (SEK/MWh) 750 Prisindex 2% Kalkylperiod, år 20 Opex, SEK/MWh 120 Over-head, SEKm/år 40 CAPEX, SEKm/MW 15 CAPEX, SEK/kWh 5,5 Belåningsgrad 70% Ränta 6% Amortering 15 år annuitet Elpriset är en avgörande faktor SEKm År Nettokassaflöde Intäkter Några faktorer kommer vara avgörande för det ekonomiska utfallet och därmed bolagets värde. Det allra mest avgörande är priserna på el och elcertifikat. Även vindkraftverkens produktion är viktig. Fullasttimmar var ett hett diskussionsämne våren 2010 i samband med att både Arise och O2 skulle börsnoteras. I tabellerna nedan framgår hur dessa variabler kan påverka värdet av bolaget. Vi har räknat med en genomsnittlig intäkt på 750 SEK/MWh och en prisökning på 2% per år. Med dagens pressade nivå på el- och certifikatpriser (och allt annat lika) hamnar värdet däremot under dagens börskurs. Dessa låga prisnivåer är dock knappast bestående på sikt. Extrem utväxling i bolagets värde vid stigande elpriser Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Intäkter år 1, SEK/MWh Produktion, MWh/MW Prisindex 0% 28,2 35,9 43,8 32,2 35,9 39,7 2% 41,7 50,2 58,7 45,9 50,2 54,5 4% 57,7 67,1 76,6 62,2 67,1 72,0 5

6 Fortsatt utbyggnad och högre elpriser ökar potentialen Potential till uppvärdering Flera faktorer kan leda till ett väsentligt högre värde på sikt. En fortsatt utbyggnad utöver den vi inkluderat i våra prognoser skulle ge skalfördelar och en kraftig utväxling. Högre elpriserna och/eller produktion är andra, vilket framgick av tabellen ovan. Dessutom bör aktiemarknadens riskbedömning och därmed avkastningskrav sjunka när bolaget kan påvisa att deras vindparker levererar i linje med de investeringskalkyler som gjorts. Bransch i medvind Beroendet av fossila bränslen i Europa är ett uppenbart problem. Detta måste hanteras, oavsett vilken åsikt man har om växthus- och klimateffekterna. Den politiska uppbackningen för att bygga ut elproduktion från förnybara källor är också tydlig både i Europa och i Sverige. Vi är övertygade om att vindkraften bara är i början av sin tillväxtfas. Och Arise är en av de aktörer som har både kompetensen och kapitalet att genomföra en kraftig expansion. Börsen är framförallt till för bolag med behov av expansionskapital Vindkraft hör hemma på börsen! I samband med börsnoteringen av både O2 och Arise framfördes åsikter om att denna typ av bolag inte alls hörde hemma på börsen. Argumenten var både att de slukar kapital och att de är beroende av politiska beslut. Vår uppfattning är att bolag som behöver kapital för att genomföra sina affärsplaner verkligen hör hemma på börsen. Mer än många andra bolag som aldrig utnyttjar denna möjlighet. Beroendet av politiska beslut är alltid en nackdel då det (med rätta) anses skapa osäkerhet. Men det finns en lång rad av bolag som lever med osäkerhet av liknande dignitet. Exempelvis hela läkemedelsindustrin. Och den anses oftast vara den minst riskfyllda då människor alltid behöver köpa läkemedel. Skall man hårdra argumenten något kan man konstatera att samma sak gäller för elektricitet. Här finns dessutom en garanti för att varje producerad kwh också kommer att säljas. Långsiktig försäkring mot stigande elpriser Hedge mot stigande elpriser Gemene man hoppas nog inte på att elpriserna skall stiga framöver. Det är redan en betydande del av hushållets utgifter. Även företag och organisationer har många gånger avsevärda kostnader för sin elkonsumtion. En långsiktig investering i Arise kan därför ses som en form av försäkring mot högre elpriser. Möjligheterna att säkra sig mot stigande elpriser på lång sikt är annars begränsade. Många personer och företag har redan tagit fasta på detta. Alltifrån privatpersoner som är delägare i ett vindkraftverk till elintensiva pappersproducenter med egen kraftförsörjning. Ännu enklare och mer tillgängligt är det dock att äga en börsnoterad aktie. Arise ger en lysande exponering i form av kraftig utväxling vid stigande elpriser. Och bör attrahera alla som oroas över, eller räknar med detta. 6

7 Ungt bolag-höga ambitioner Arise Windpower Arise Windpower (Arise) har en affärsidé som är enkel och renodlad. Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Parker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Verksamheten skall drivas på ett industriellt sätt där de själva framhåller sin styrka att kunna hantera hela kedjan från projektering till försäljning av miljövänlig el. Det finns inga konkreta planer på att röra sig utanför Sverige. På lite sikt är det dock möjligt och Norge är i så fall förstahandsvalet. Arise startade sin vindkraftsverksamhet år 2006 och satte den första parken i drift år Siktet är inställt på att år 2014 ha driftsatt omkring 300 vindkraftverk med en total effekt på 700 MW och en årlig produktion om 2 TWh. Det innebär intäkter omkring 1,5 mdr SEK vilket är 5-6 ggr högre än nuvarande årstakt. Några typiska särdrag som utmärker Arise och skiljer dem från många av branschkollegorna listas nedan. Koncentrerade till södra Sverige. Ett strategiskt val har varit att etablera sig i södra Sverige där förhållandena är gynnsamma ur flera aspekter. Infrastrukturen i form av vägar och det regionala elnätet är bra och prisnivån för den levererade elen är högre. Klimatet tillåter också att man vanligtvis kan bygga året om och man slipper problem med isbildning på vindturbinerna. En viss geografisk spridning eftersträvas för att balansera risken då vinden varierar lokalt. Men parkerna ligger på hanterbart avstånd för bolagets personal. Undantaget är Jädraåsen strax utanför Gävle som beskrivs vidare på sid 17. Helägda parker. Genom att äga hela vindkraftsparken slipper man ta hänsyn till andra delägare och kan fatta alla beslut kring utbyggnad och drift själva. Jädraåsen är även i detta avseende ett undantag. Projektets storlek gjorde att Arise fick lov att ta in en partner. Eget elnätbolag. Genom det egna nätbolaget kan Arise själva hantera frågor och problem som uppstår kring uppkopplingen av nya vindkraftparker. Tjänsterna kan visserligen köpas in från externa leverantörer men då förlorar man ofta kompetens och erfarenhet som kan tas tillvara för kommande projekt. Dessa tjänster kan också vara flaskhalsar som försenar ett projekt om man inte har egna resurser. Egen service & underhåll. Turbinleverantörerna har traditionsenligt stått för huvuddelen av service- och underhåll. Med egen verksamhet inom området kan Arise konkurrensutsätta dessa tjänster och därigenom sänka priserna och ställa rätt krav. Bolaget får också bättre kompetens som utnyttjas redan vid upphandlingen av nya verk. Eftersom Arise bygger för att behålla sina parker, är det viktigt att driften optimeras. Egen kran och vindmätningsutrustning. Arise äger en lyftkran med kapacitet att lyfta 100 ton 147 meter. Därmed minskar beroendet av externa resurser. Lyftkranar är en uppenbar flaskhals vid nybyggnation. Möjligheterna att både planera och att göra kostnadsberäkningar för nybyggnation förbättras. Tack vare storleken på kranen underlättas också arbetet på många platser då ingreppen på naturen kan minimeras. Egen utrustning för vindmätningar bidrar till ett bättre beslutsunderlag och ger möjligheter för bolaget att driva ett flertal projekt parallellt. 7

8 Tre av fyra grundare kvar i ledningen Organisation Grundarkvartetten bestod av Peter Nygren, Leif Jansson, Ulf Corné och Mats Olofsson. Peter Nygren är bolagets koncernchef sedan år Leif Jansson har ansvar för arrendefrågor samt Investor Relations och sitter även i styrelsen. Ulf Corné är inte längre anställd men anlitades som konsult och satt i styrelsen fram till våren Mats Olofsson är VD för dotterbolaget Arise Kran AB. Även om bolaget inte har många år på nacken så är den sammanlagda branscherfarenheten betydande. Organisationen har bemannats med ett flertal personer med lång erfarenhet från både elbolag och tillverkare av vindturbiner. Arise har även rekryterat personal som tidigare arbetat med tillståndsprocessen inom kommun och landsting. Det senaste tillskottet är en nyinrättad befattning inom corporate finance med ansvar för kapitalanskaffningar och förvärv. Liten platt organisation Organisationen är och kommer att förbli relativt liten. Idag är ca 30 personer anställda och ledningen räknar med omkring 40 anställda år Det är främst service och underhåll som kommer att växa då antalet vindparker ökar. Organisationen kan beskrivas som platt med korta beslutsvägar vilket gör bolaget snabbfotat. 8

9 Ägare OPP nya på ägarlistan, i övrigt små förändringar sedan börsintroduktionen De större ägarna består främst av ett antal pensionsfonder. Flertalet fanns med redan innan börsintroduktionen. Exempelvis Tredje AP Fonden, Nordea Fonder och norska Statkraft. Statkraft har också haft en styrelserepresentant sedan år Länsförsäkringar, danska ATP och Alecta kom in i samband med börsnoteringen. Det senaste nytillskottet är OwnPower Project Europe AB som får 2,5 miljoner aktier som delbetalning för projektbolaget Jädraåsen, se vidare sid 17. Bland övriga storägare har inga väsentliga förändringar skett sedan börsintroduktionen och deras engagemang är sannolikt långsiktigt. Grundarnas innehav har sedan börsintroduktionen disponerats om till följd av att Ulf Corné inte längre är verksam i bolaget. Han har successivt minskat sitt ägande. Ledande befattningshavare har nu totalt omkring 8,5% där Peter Nygren och Leif Jansson står för huvuddelen. Därutöver har styrelseordförande Pehr G Gyllenhammar cirka 1,4% av aktiekapitalet. Större aktieägare Andel 7:e oktober 2011 Röster & kapital, % Tredje AP Fonden 13,9 Nordea fonder 9,4 Länsförsäkringar 9,3 OwnPower Project Europe AB 7,5 Statkraft 7,5 ATP (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) 5,8 Alecta 4,5 Ernströmgruppen 4,1 Peter Nygren m fam o bolag 4,1 Leif Jansson m bolag 3,8 Nils-Olov Jönsson 2,3 SEB fonder 1,7 KL Ventures AB 1,5 Pehr G Gyllenhammar 1,3 Övriga aktieägare 23,1 Summa 100 Ledningen har ca 8,5% av aktierna samt teckningsoptioner Varav ledande befattningshavare ca: 8,5 Teckningsoptioner (maximal utspädningseffekt) 4,2 Källa: SIS Ägarservice, Arise Windpower. Incitamentsprogram Arise har ett par olika teckningsoptionsprogram med lösenkurs 45 respektive 55 kronor. Dessa riktar sig till ledande befattningshavare och det senaste lanserades sommaren Vid maximal anslutning tillkommer cirka 1,3 miljoner aktier motsvarande en utspädning om 4,2%. Arise har även ett bonussystem, det vill säga rörlig ersättning, kopplat till lönsamhet, utbyggnad samt erhållna färdiga tillstånd. Dessa är begränsade till maximalt 4 månadslöner. Det totala beloppet för rörlig ersättning år 2010 var blygsamt, knappt en miljon kronor. 9

10 Modell och tillvägagångssätt Nya investeringar skall ge minst 10% avkastning Det avgörande kriteriet för att Arise skall bygga en ny vindkraftspark är att investeringen skall ge minst 10% avkastning före skatt på totalt kapital. Arise har i sin årsredovisning en schablonberäkning för kostnader och intäkter relaterade till att man bygger motsvarande 1 MW vindkraft. Denna återges i tabellen nedan, med viss modifiering. I praktiken är alla investeringar naturligtvis större. De minsta turbinerna är på knappt 2 MW och Arise minsta park ligger på 10 MW. Principerna är dock desamma även om detta som sagt är en schablon och alla värden varierar för de olika projekt som genomförs. Modellen tar fasta på kassaflöden inte vinster. Enligt denna kalkyl så genererar en investering med en egen insats på 4,5 SEKm (totalt 15 SEKm varav 70% lånat) ett årligt kassaflöde på 0,9 MSEK före skatt de första 15 åren. Sedan upphör tilldelningen av elcertifikat och i detta exempel har då även lånet amorterats av. Nettoeffekten blir då att kassaflödet före skatt stiger något till ca 1,0 MSEK åren därefter. Belåningen skapar god hävstång Utifrån dessa antaganden blir den totala avkastningen före skatt cirka 10%. Med en prisindexering för elpriserna blir den högre, se tabell nedan. Eftersom alla projekt finansieras till övervägande del med lånade medel så blir avkastningen på det egna kapitalet avsevärt högre. I detta exempel blir avkastningen 18,7% före skatt och 17,8% efter skatt på den egna insatsen som är 4,5 SEKm. Anledningen till att skillnaden är relativt liten är att skattebetalningarna kan skjutas framåt i tiden. Med skattemässiga avskrivningar som är avsevärt högre än de bokföringsmässiga kan skattebetalningen skjutas framåt. Först efter 9-10 år räknar bolaget med att behöva börja betala skatt. Antaganden, schablon Förväntade kassaflöden, SEKm (realt) CAPEX, SEKm/MW 15,0 Intäkter 2,25 Produktion, MWh/MW 3000 Drift & underhåll -0,36 Elproduktion, MWh 3000 EBITDA 1,89 Elpris 450 EBITDA-marginal 84% Elcertifikat (år 1-15) 300 Finansieringskostnader (år 1-15) -1,02 Kalkylperiod, år 20 Kassaflöde före skatt Restvärde 0 År ,87 CAPEX, SEKm/kWh 5,0 År ,99 Belåningsgrad 70% Kassaflöde efter skatt Ränta 6% År ,87 Amortering Annuitet År ,64 Avbetalningstid 15 år År ,73 IRR, 0% prisindex IRR, 2% prisindex Eget kap före skatt 18,8% Eget kap före skatt 23,1% Eget kap efter skatt 17,9% Eget kap efter skatt 22,2% Totalt före skatt 10,3% Totalt före skatt 12,5% Totalt efter skatt 9,7% Totalt efter skatt 11,8% Källa: Arise Windpower, Redeye Research 10

11 Hur säkra är kalkylerna? Arise Windpower Några garantier för ett lyckat utfall finns knappast för någon investering som skall leva i minst 20 år. I stycket nedan tar vi upp några övergripande synpunkter på riskerna i kalkylerna. I avsnitten Prognos och Värdering finns Redeyes antaganden med känslighetsanalyser. Priserna kan bara delvis säkras Och för närvarande är framförallt certifikaten pressade Priserna på el och elcertifikat under perioden är den mest uppenbara osäkerhetsfaktorn. Möjligheten att säkra priserna finns bara några år framåt, se vidare i marknadsavsnittet sid 33. Arise räknar med en sammanlagd intäkt på 750 SEK per MWh. Intäkterna kommer från försäljning av el, elcertifikat, inmatningsavgifter/contract for Difference (CfD) och ursprungsgarantier/ Guarantees of Origin (GoO). Därtill lägger de in en prisindexering om 2% per år. Hittills har deras sammanlagda snittintäkter varit högre än 750 SEK/MWh. Men för ögonblicket är framförallt certifikatpriserna men även elpriserna pressade. Policyn för prissäkringar är att 30-60% av förväntad produktion skall säkras. Denna är delvis påtvingad då bankerna vill säkerställa en viss nivå för att med större säkerhet veta vilka intäkter som kommer att genereras. Arise har själva också ett intresse att säkra men vill hellre välja tidpunkten då de bedömer att priserna är goda. Prissäkringar, 31 december Elpris produktion, GWh Snittpris, SEK/MWh Aktuellt spot/terminspris Elcertifikat, GWh Snittpris, SEK/MWh Aktuellt spot/terminspris n.a. Källa: Arise Windpower, NasdaqOMX (elpriser), SKM Brokers (certifikatpriser). Räntor och elpriser bör båda korrelera med inflationen vilken reducerar risken Räntekostnaderna är också svåra för bolaget att göra någonting åt. De styrs huvudsakligen av det allmänna ränteläget. Antagandet i kalkylen är 6,0% ränta och således ett genomsnitt för lån med olika löptider och över hela perioden. För närvarande betalar Arise omkring STIBOR plus punkter, vilket således bör vara högst 5,0%. Troligen så är dock inte dagens låga räntor bestående i ett lite längre tidsperspektiv. En viss korrelation finns mellan elpriser och räntor då båda påverkas av konjunkturläget. Risken i exponeringen på räntesidan balanseras därmed, åtminstone på längre sikt. Projektportfölj/vindlägen. Arise har ett 60-tal olika projekt som utvärderas för en eventuell utbyggnad. Kopplat till varje projekt finns arrendeavtal med markägare som ger dem rätt men inte skyldighet att upprätta vindkraftparker. Optionerna sträcker sig cirka 7 år framåt i tiden och arrendeavtalen tecknas för år. Om parken byggs så delar Arise 11

12 Kan bli aktuellt att köpa färdiga tillstånd intäkterna med markägarna. Bolaget väljer således självt vilka som skall byggas, givet att de får tillstånd av myndigheterna. På samtliga platser görs vindmätningar för att avgöra energiinnehållet i vinden, vilken typ av turbiner som lämpar sig och antal. De lokala vindmätningarna korreleras även med mätningar på andra platser för att bättre kunna avgöra vad som är tillfälligt och vad man kan förvänta sig över längre tid. Trots allt finns här en klar osäkerhet om vinden över hela tidsperioden. Även en liten avvikelse ger stor effekt i slutändan. Avvikelserna kan dock bli både positiva och negativa. Arise avser att främst bygga på mark med egna tillstånd men under senare tid har det även blivit mer aktuellt att köpa parker med färdiga tillstånd. Delvis som en följd av långsamma tillståndsprocesser. Många mindre vindkraftbolag har heller inte pengar att själva genomföra sina projekt som de hade räknat med från början. Projektportföljens status framgår av tabell nedan. Projektportfölj Parker i drift/under byggnation Antal Antal vind- Tot. effekt Snitteffekt projekt kraftverk (MW) per verk (MW) I drift ,2 Under byggnation ,9 Projektportfölj Erhållna/förvärvade tillstånd * ,9 Tillståndsansökan ,3 Projektplanering färdig ,3 Arrendeavtal tecknade ,0 Total portfölj ,3 Källa: Arise halvårsrapport *Status per 30 juni samt 50% av Jädraåsen. Låg risk för överraskningar Turbiner och byggnation. Huvuddelen av investeringen går till leverantören av turbinen och tornet. Ett verk på 2 MW kostar drygt 20 SEKm, det vill säga drygt två tredjedelar av totalen för denna post. Arise har avtal med Vestas och GE som levererat samtliga bolagets verk hittills. Arise har sannolikt bättre inköpsvillkor än de flesta, eftersom de är en viktig kund med stora utbyggnadsplaner. Priserna på vindkraftverk har sjunkit rejält de senaste åren. Främst på grund av finanskrisen som gjorde att utbyggnaden bromsade upp. Ökad konkurrens från asiatiska tillverkare har också haft betydelse. Och för svenskt vidkommande så har valutakurserna dessutom gått åt rätt håll. I takt med att tekniken utvecklas och branschen mognar talar allt för att dessa kostnader kommer fortsätta att sjunka. Övriga investeringskostnader består av att bygga vägar, fundament och transformatorstationer samt ansluta parken till elnätet. Även dessa kostnader är troligen något sjunkande i takt med att fler leverantörer etablerar sig. Sammantaget är denna del av kalkylen enkel att beräkna och risken för överraskningar låg. Arise bör ha bättre förutsättningar att överblicka kostnaderna än de flesta andra vindkraftsbolag. Dels då de har eget elnätbolag och lyftkran. Dessutom har de ramavtal med avtalade priser med Vestas och GE. 12

13 Service, arrende och försäkring Operativa kostnader (OPEX). Här ingår främst service och underhåll, arrende till markägare och försäkring. Försäkring och arrende är givna kostnader. Enligt bolaget är standardtaxan för arrende 4% av intäkterna från elproduktionen. Försäkring saknar vi uppgifter om men är troligen en blygsam post. En del av servicearbetet utförs av turbinleverantörerna som en del i leveransen. Bland annat finns vissa garantier om tillgänglighet som förutsätter att viss typ av service. Men en allt större andel av underhållet avser Arise att utföra själva. De ser flera anledningar till detta. Dels så är de långsiktiga och ser ett stort värde i att kunna optimera driften över hela vindparkens tänkta livslängd. Några procents högre tillgänglighet över 20 eller 25 års tid förbättrar avkastningen väsentligt. En annan fördel är att de själva med ökad kompetens kring driften blir bättre kravställare inför nästa investeringsbeslut. Dessutom kan de pressa priserna genom att konkurrensutsätta de externa leverantörerna. Enligt bolaget har OPEX kostnaderna kunnat minskas rejält under senare år. I noteringsprospektet angavs SEK per MWh och nu räknar de med att ligga omkring 120 SEK. Med en kalkylerad intäkt om 750 SEK per MWh ger det ett täckningsbidrag eller EBITDA-marginal på 84%. Trenden borde med all sannolikhet vara att kostnaderna fortsätter nedåt. I takt med att tekniken mognar minskar säkert behovet av service. En turbinleverantör som inte lyckas med detta får svårt att överleva. För Arise bör kostnaderna också minska som en effekt av stordriftsfördelar. Långivaren kan göra en bra affär, även om vindparken inte levererar enligt kalkylen Stora avvikelser krävs för att kassaflödet inte skulle räcka till finansieringskostnader Externa bedömare. Alla banker som finansierar vindkraftsprojekten sitter själva i samma båt som sina kunder. Kraven är därför höga på den dokumentation som ligger till grund för kalkylen. För att kunna bedöma, framförallt vindlägen och investeringskostnaderna, tar bankerna som regel alltid hjälp av någon extern part. Bankerna har vanligtvis sin säkerhet i form av en pant i den specifika vindkraftparken som bolagiseras. Men därutöver har Arise ett obegränsat ansvar för varje park. Båda parter har all anledning att göra realistiska kalkyler och minimera riskerna. Men man skall vara medveten om att långivaren sitter i en betydligt säkrare sits om investeringen trots allt inte ger den tänkta avkastningen. Dels genom att de kan ta över hela vindparken som de bara finansierat till kanske 70%. Dessutom har de då sannolikt redan fått en del inbetalningar av räntor och amorteringar. Såvitt vi känner till har det hittills inte skett att något svenskt vindkraftverk har utmätts av finansiären. Och det krävs väldigt stora avvikelser i intäkterna jämfört med investeringskalkylen innan kassaflödet inte skulle räcka för att betala finansieringskostnaderna. Denna smärtgräns nås först om produktionen alternativt elpriserna blir cirka 40% lägre än de antaganden som gjorts i detta exempel. Så stora avvikelser är knappast realistiska i ett lite längre perspektiv. 13

14 Ambitiösa expansionsplaner Tempot har varit högt och ambitionen är inte direkt blygsam. Vid utgången av år 2014 skall bolaget ha installerat 300 vindkraftverk i storleksordningen 2-3 MW. Sammanlagd effekt blir då omkring 700 MW som ger en årlig produktion omkring 2 TWh. Med dagens prisnivåer blir intäkterna i så fall omkring 1,5 mdr SEK och EBITDA cirka 1,25 mdr SEK. Dessa vindkraftparker kommer generera årliga kassaflöden om uppskattningsvis MSEK netto efter räntekostnader amorteringar och skatt. Nuvarande balansräkning räcker till lite mer än: Plan 2012/13 Utvecklingen hittills, den planerade utbyggnaden samt långsiktig målsättning illustreras i tabellen nedan. Observera att 2011 är våra prognoser medan Plan 2012/13 avser den utbyggnad som Arise redan har fattat beslut om. Därtill kommer med stor sannolikhet fler projekt. Bolaget har idag driftsatta parker på sammanlagt 124 MW. De investeringsbeslut som redan tagits medför att Arise i början av år 2013 kommer att ha 240 MW i drift, inklusive sin andel om 50% i Jädraåsen. Arise har tidigare kommunicerat att man räknar med att kunna bygga 260 MW med befintlig balansräkning. Genom eget kassaflöde samt att se över balansräkningen och befintliga finansieringar bedömer Arise att en något större utbyggnad skulle kunna finansieras. Produktion (GWh), Intäkter och EBITDA SEKm GWh Plan Målsättning P 2012/ /15 iiiii SEKm Produktion (GWh), vä skala Intäkter, hö skala EBITDA, hö skala Källa: Arise Windpower, Redeye Research Nyemission krävs för att nå det långsiktiga målet För att nå målet år 2014 krävs däremot nytt eget kapital. Hur mycket kommer att bero på både finansieringsformer och belåningsgrad i de enskilda projekten. En grov uppskattning är att det kommer krävas omkring en miljard kronor i nytt eget kapital. Men med eget kassaflöde och möjligheter till högre belåning kan behovet av nytt kapital reduceras. Likafullt står det klart att Arise kommer att behöva göra en rejäl nyemission för att kunna realisera målsättningen för år Det har bolaget också hela tiden varit tydliga med att kommunicera. 14

15 Hur har det gått hittills? Arise Windpower En verksamhet som denna är i vissa stycken svår att utvärdera i det korta perspektivet. Främst för oss utomstående då vi saknar insyn i hur vindkraftparkerna går i förhållande till de ursprungliga planerna och kalkylerna. Variationerna i vindarna är betydande över tid och mellan olika platser. Samtidigt har de en avgörande inverkan på elproduktionen och därmed det ekonomiska utfallet. Vi efterlyser därför mer information om de enskilda parkerna för att kunna utvärdera de investeringar som Arise har genomfört. Några indikationer på bolagets prestationer har vi emellertid fått. Både kvantitativa och kvalitativa. I stora drag har Arise hållit den plan som kommunicerades i samband med börsintroduktionen men några avvikelser är värda att notera. De viktigaste skillnaderna framgår av tabellen nedan. Target IPO visar riktvärden för Capex och drift samt målsättning för utbyggnadstakten som angavs i börsprospektet. Hittills 136 MW är bolagets förväntningar på genomförda investeringar. Plan 2012/13 är bolagets senaste framtidsbedömning. Fullasttimmar per år = Årsproduktionen (MWh)/verkets märkeffekt (MW) Ett uppenbart problem är att tillståndsprocesserna gått långsamt vilket gör att utbyggnadstakten ligger efter plan. En annan viktig skillnad finns i de så kallade fullasttimmarna. Detta är ett mått på hur stor del av året som produktionen uppgår till verkets märkeffekt. Den lägre förväntade nivån beror troligen delvis på att man inte har fått bygglov på vissa platser med gynnsamma vindar, och/eller att man inte fått tillstånd att bygga tillräckligt höga torn. Dessa restriktioner gäller särskilt längs västkusten och i södra Sverige där bolaget har många av sina projekt. På den positiva sidan kan man däremot notera att vindkraftverken har blivit billigare. Investeringsbeloppen kan därför bli lägre än man tidigare räknat med. Detta är delvis en funktion av kronförstärkningen mot euron och USD. Driftskostnaderna har också kunnat sänkas och är nu lägre än man räknat med innan. Arise tar dock höjd för att dessa kommer stiga något framöver. Anledningen är att de servicekontrakt som turbinleverantörerna inkluderar i sina leveranser är relativt dyra. Lägre CAPEX och driftskostnader Men lägre utnyttjande och förseningar i expansionen Tidigare prognoser och revideringar Target Hittills Plan IPO 136 MW 2012/13 CAPEX SEKm/MW 15,0 14,8 14,7 SEK/kWh 5,0 5,8 5,3 Utnyttjande Fullasttimmar/år Driftskostnader SEK/MWh Utbyggnadstakt 260 MW i drift 2011/ /13 Källa: Arise WindPower, Redeye Research. 15

16 Lärt sig av sina misstag Enligt bolaget så har deras tre första vindkraftparker inte gått så bra som väntat, medan de tre sista har gått bättre. I den allra första parken, Oxhult, gjordes ett flertal lärorika misstag. Vindmätningarna var undermåliga och gav ett otillräckligt beslutsunderlag. Verken placerades för lågt i terrängen och dessutom på ett icke optimalt sätt i förhållande till varandra. Det innebar att vissa turbiner tog vinden eller gav turbulens som påverkade övriga turbiner. Fröslida, Idhult och Kåphult sattes i drift först under våren 2011, men har som sagt enligt bolaget gått bra. Helt nyligen startade Södra Kärra och Blekhem. Parker Vindkraftverk Förväntad årsproduktion Källa: Arise Windpower Antal Effekt (MW) Driftstart (GWh) Oxhult Mars Råbelöv 5 10 Dec Brunsmo 5 12,5 Mars Fröslida 9 22,5 Mars Idhult 8 16 April Kåphult 7 17,5 April Södra Kärra 6 10,8 Sept Blekhem 6 10,8 Sept Driftsatta, sa: ,1 323 Tidigare terminsaffärer har varit lyckosamma Snittintäkter och räntekostnader bättre än plan Arise har hittills också lyckats väl avseende snittintäkter och räntekostnader. Åtminstone i relation till de värden som används i schablonkalkylen som vi refererade till på sid 10. Snittintäkten per såld MWh har legat över 750 SEK sedan 2009 och ända fram till Q Avvikelsen beror främst på tidigare terminsaffärer för elcertifikat. Låga räntekostnader hittills Finansieringskostnaderna ligger i dagsläget lägre än de 6,0% som Arise räknar med att få betala på lång sikt. Bolaget uppgav att koncernens genomsnittliga effektiva räntekostnad var 3,9% under år Hittills i år har räntorna sjunkit ytterligare. Men huvuddelen av upplåningen är långfristig och har därför inte påverkats av räntefallet. Gynnsamt för bolaget är trots allt att de långa lånen som tas i dagsläget troligen också ligger klart under 6,0%. Det gör att räntekostnaderna mildras de närmaste åren, då skuldsättningen kommer vara som högst. 16

17 Första delägda parken Jädraåsen I början av oktober meddelade Arise att de utnyttjar sin option att bygga ut Jädraåsen strax väster om Gävle. Projektbolaget, Jädraås Vindkraft AB (JVAB), köps tillsammans med Platina Partners LLP av Bergvik Skog och OwnPower Projects Europe AB (OPP). JVAB har tillstånd att bygga 116 vindkraftverk. Beslut avseende de första 43 verken (130 MW) har redan tagits. Nästa investeringsbeslut, 23 verk (70 MW), förväntas att tas under vintern 2011/12. Hela parken får då en total effekt om 200 MW varav 50% ägs av Arise. Total investering: 3,1 mdr Driftsättning: Q4-12 Q1-13 Finansieringen av samtliga 66 verk är klar genom ett bankkonsortium. Arise räknar med en total investeringskostnad på 3,1 miljarder SEK. Parken väntas under ett normalår producera 570 GWh. Driftsättningen kommer ske successivt från oktober 2012 till februari Arise och Platina kommer äga JVAB till lika stora delar och utvecklar vindkraftsparken tillsammans. Vår gissning är att bolagen i ett senare skede kommer att dela upp parken. Främst mot bakgrund av att Arise hittills har föredragit den rörelsefrihet som ett helägande medför. Men det finns troligen inga sådana planer ännu. Köpeskillingen uppgår till 250 SEKm. Arise andel blir därmed 125 SEKm, varav cirka 80 SEKm betalas med egna aktier till OPP. Kontantdelen blir således omkring 45 SEKm. Platina kommer i sin tur betala Arise för möjligheten att delta i projektet då Arise själva ägde optionen. Sammantaget under uppges denna ersättning för utvecklingsarbetet i JVAB ge en positiv resultateffekt om 5 EURm före skatt. Nettopriset för själva tillståndet inklusive arrendeavtal för Arise andel av JVAB blir således omkring 80 SEKm. Aktiedelen i betalningen omfattar aktier som Arise har i lager samt nyemitterade aktier. OPP får därmed 2,5 miljoner aktier motsvarande en ägarandel om 7,5% efter emissionen. Inga uppgifter lämnades kring eventuella aktieägaravtal. Planerna klarnar Därmed har planerna för de närmaste 18 månaderna klarnat väsentligt. Vid sidan av Jädraåsen har Arise ytterligare klara tillstånd och finansiellt utrymme för investeringar. Troligen sker dessa under våren och driftsättning efter sommaren I storleksordning handlar det om parker på MW, men inga beslut har ännu offentliggjorts. I avsnittet nedan framgår den expansionstakt vi räknar med samt övriga prognoser. 17

18 Prognoser & Värdering Vi beaktar enbart den expansion som nuvarande balansräkning medger Våra prognoser och värderingen inkluderar enbart den expansion som vi bedömer att Arise kan genomföra med nuvarande balansräkning. Det innebär förvisso en kraftig expansion där intäkterna tredubblas jämfört med takten under första halvåret Men det är fortfarande långt kvar till deras långsiktiga mål som är satt för år I detta avsnitt har vi gjort prognoser och värdering i två olika, men snarlika modeller. Den ena följer det traditionella upplägget med detaljerade kvartalsprognoser som genererar fullständiga resultat- och balansräkningar. Dessa återges i tabellerna på nästa sida samt sida 1 och 39. Utifrån samma övergripande antaganden gör vi även prognoser och värdering med hjälp av den schablonmodell som beskrevs på sida 10. Hela avsnittet kring känslighetsanalysen gör vi i denna modell då den blir betydligt mer överskådligt och begripligt. I synnerhet då Arise själva sannolikt kommer att följa upp sin kommunikation enligt denna modell. Eftersom våra ingångsvärden är snarlika till de båda modellerna så blir naturligtvis också beräkningar och slutsatser likartade. Expansionen Våra prognoser baseras på den expansionstakt som framgår av tabellen nedan. Beträffande Jädraåsen inkluderas Arise andel om 50%. De första vindkraftverken beräknas vara i drift i oktober 2012 och hela parken skall stå klar i april Bolaget har med befintlig balansräkning och stigande operativt kassaflöde ytterligare utrymme för investeringar. Däremot finns idag inga beslut tagna. Men vi antar att motsvarande 40 MW kommer att byggas och stå klara i Q Befintliga investeringar i vindkraftparker samt Getnabo, Mönsterås och andelen i Jädraåsen uppgår till cirka SEKm. Capex för tillkommande 40 MW uppskattar vi till 600 SEKm. Finansieringskostnaderna kommer att stiga som en följd av ökad skuldsättning och toppar sannolikt omkring år 2013/14. Vi har antagit att räntesatsen på lånen stiger till omkring 6,0%. Så snart hela utbyggnaden är klar kommer bolaget ha ett starkt kassaflöde och möjligheter att både amortera och börja ge utdelning. Vid sidan av 50% andel i Jädraåsen antar vi 40 MW i Q3-12 Kapacitet, MW Q2 Q3 Q4P Q1P Q2P Q3P Q4P Q1P Driftsatt 102,5 Södra Kärra 10,8 Blekhem 10,8 Driftsatta 102,5 124 Getnabo 12 Mönsterås 3 Övriga 40 Jädraåsen Totalt Källa: Arise Windpower, Redeye Research 18

19 Utifrån våra prognoser genereras intäkter och kassaflöden enligt tabellen nedan. År 2021 minskar kassaflödet eftersom vi då räknat med att Arise börjar betala full skatt. Från år 2027 minskar intäkter och kassaflöden då befintliga investeringar inte längre erhåller tilldelning av elcertifikat. Observera att detta kassaflöde inte beaktar räntor och amorteringar. Intäkter och kassaflöden, SEKm Intäkter Fritt kassaflöde iiiii Genomsnittlig produktion ökar till följd av Jädraåsen Produktionen är en funktion av de investeringar vi räknar med samt att den genomsnittliga årsproduktionen stiger från drygt till omkring MWh/MW. Detta antagande ligger aningen under Arise egna uppskattningar. För drift och underhåll antar vi 120 SEK/MWh för att vara på den säkra sidan. Därutöver antar vi over-head kostnader om 40 SEKm per år. Vi har bortsett ifrån posten aktiverat arbete, men lägger in hyresintäkter från Arise kran om 20 SEKm från år Detta för att även beakta ett värde på denna tillgång. Skattekostnaden väntas vara noll under de närmaste åren till följd av höga skattemässiga avskrivningar. Prognoser SEKm 2010 Q1'11 Q2'11 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E 2014E Intäkter varav elförsäljning EBITDA EBITDA-marginal 33% 62% 49% 42% 63% 55% 74% 78% 80% EBIT Finansnetto PTP VPA, SEK -0,7 0,4 0,0-0,2 0,4 0,7 1,3 3,7 4,0 Installerad kapacitet (MW) D.o. snitt under perioden (MW) u.s. u.s. u.s Produktion/MW (årsgenomsnitt) u.s. u.s. u.s Producerad el (GWh) Snittintäkt (SEK/MWh) Investeringar i vindkraftparker Acc. Investeringar i d.o Nettoskuld

20 Tidigare prissäkringar höjer snittpriserna Men vi räknar med att elcertifikaten lyfter 2012 El- och certpriser Priserna på både el och elcertifikat är i dagsläget pressade. Arise kommer kunna upprätthålla en högre snittintäkt än aktuellt dagspris genom sina tidigare terminsaffärer. Men i takt med att produktionen stiger så späds prisnivån ut, om inte de aktuella marknadspriserna återhämtar sig. Vi har räknat med att priserna på elcertifikat stiger under nästa år då utbudet av certifikat blir avsevärt lägre år 2013, se vidare sid För Arise tillkommer även en så kallad inmatningsavgift, CfD, från och med november 2011, se vidare sid 37. CfD priset för område 4 i södra Sverige har stigit kraftigt under senare tid. Arise har för närvarande drygt 80% av sin produktion här. När Jädraåsen tas i drift blir bolagets genomsnittliga intäkt från CfD däremot lägre. Denna vindkraftspark ligger i prisområde 2, södra Norrland, där CfD priserna troligen kommer ligga nära noll. Av tabellen nedan framgår vilka antaganden vi har gjort för de genomsnittliga intäkterna under perioden. I den nedre delen av tabellen framgår också de senaste uppgifterna på bolagets prissäkringar samt aktuella spot- respektive terminspriser. Med all sannolikhet har Arise gjort ytterligare prissäkringar efter den 31 december 2010, men dessa uppgifter har ännu inte publicerats. För perioden efter 2014 antar vi att priserna stiger med 2% per år. Intäkter el, certifikat mm (SEK) 2010 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E 2014E Snittintäkt/MWh El Elcertifikat CfD GoO Summa Prissäkringar, 31 december 2010 Elprisäkrad produktion, GWh Snittpris/MWh Andel säkrat (av Redeyes produktionsprognos) 58% 36% 18% 8% Aktuellt spot/terminspris, Nordic System 313 n.a Elcertifikat, GWh Snittpris/MWh Andel säkrat (av Redeyes produktionsprognos) 62% 39% 31% 22% Aktuellt spot/terminspris 183 n.a Källa: Arise Windpower, NasdaqOMX, SKM Brokers, Redeye Research. 20

21 Värdering Arise Windpower Utifrån prognoserna som beskrevs i avsnittet ovan anser vi att ett motiverat värde på aktien ligger i det breda intervallet kronor. Kassaflödena skall täcka både räntebetalningar och aktieägarnas avkastningskrav och diskonteras därför med en antagen WACC (Weighted Avarage Cost of Capital). Den traditionella modellen för denna typ av värdering stämmer dock inte helt eftersom bolagets skuldsättning kommer att förändras under prognosperioden. Vi lägger därför större vikt vid den värdering som baseras på schablonmodellen och beskrivs nedan. Nettoskulden i denna statiska modell är den som bolaget hade vid ingången av perioden, dvs per 31 december Förändringen därefter återspeglas i prognoserna för kassaflödena Motiverat värde enligt DCF-modellen DCF-värde Totalt, SEKm SEK per aktie WACC: 8,0% P , P ,4 Efter år ,3 Nettoskuld ,2 DCF-värde: ,3 WACC: 9,0% P , P ,9 Efter år ,9 Nettoskuld ,2 DCF-värde: ,5 WACC: 10,0% P , P ,0 Efter år ,5 Nettoskuld ,2 DCF-värde: ,3 21

22 Schablonmodellen Intäkter och nettokassaflöden, SEKm SEKm År Nettokassaflöde Intäkter Källa: Redeye Research Med samma huvudsakliga ingångsvärden (som de vi beskrev på sidorna 18-19) i schablonmodellen blir intäkter och nettokassaflöden enligt bilden ovan. I detta fall belastas kassaflödet av amorteringar under 15 år. Kassaflödet stiger därför år 16, trots att bolaget då tappar intäkterna från elcertifikat. Även i detta fall antar vi att bolagsskatten är noll de första 10 åren, därefter 26%. Därav det minskade kassaflödet år 11. Antaganden, genomsnittsvärden Avkastning och värdering CAPEX, SEKm IRR för investeringen Installerad effekt, MW 280 Eget kap före skatt 16,6% Produktion, MWh/MW Eget kap efter skatt 15,1% Elproduktion, GWh 755 Totalt före skatt 10,6% Elpris (inkl CfD, GoO) 450 Totalt efter skatt 8,5% Elcertifikat (år 1-15) 300 Totalpris: (SEK/MWh) 750 Prisindex 2% Nuvärde Nuvärde Diskonterings Kalkylperiod, år 20 SEKm per aktie ränta Opex, SEK/MWh ,8 8% Over-head, SEKm/år ,1 9% CAPEX, SEKm/MW 15, ,9 10% CAPEX, SEK/kWh 5, ,2 11% Belåningsgrad 70% ,9 12% Ränta 6% ,9 13% Amortering 15 år annuitet ,7 15% Källa: Redeye Research 22

23 Motiverat värde: 50 kronor per aktie Diskonteringsräntan avser i detta fall det avkastningskrav som aktieägarna har eftersom kassaflödet som diskonteras redan belastats med räntor och amorteringar. Avkastningskravet är främst en subjektiv riskbedömning, i synnerhet för mindre bolag och i nya branscher. Här återspeglas aktiemarknadens riskaptit som dessutom varierar kraftigt över tiden. Ett avkastningskrav på 11% i denna modell motsvaras ungefär av en WACC på 9% i föregående värderingsmodell. Vi anser att ett rimligt avkastningskrav för Arise ligger mellan 10-12%. Det innebär att ett motiverat börsvärde hamnar i intervallet SEKm, eller kronor per aktie. Med 11% landar värdet på 50 kronor per aktie. Känslighetsanalyser Om man vänder på ekvationen kan man konstatera att utifrån de ingångsvärden vi har använt motsvarar dagens börskurs ett avkastningskrav omkring 15%. Det förefaller orimligt högt, men återspeglar säkerligen den osäkerhet som finns kring några av de mest avgörande faktorerna SEK/MWh räcker inte El- och certifikatpriser Allra viktigast är de framtida priserna på el och elcertifikat. I tabellen nedan har vi varierat elpriset (totalt inklusive certifikat mm) i utgångsläget samt över tid, i form av prisindex. Alla andra antaganden lika. Siffrorna i tabellen anger motiverat värde per aktie. Med en snittintäkt på SEK per MWh de närmaste 20 åren blir värdet på aktien lägre än dagens börskurs. För Arise del skulle snittintäkten hamna på uppskattningsvis 650 SEK per MWh med rådande priser och exkluderat tidigare prissäkringar. Om man räknar med att priser för el och certifikat biter sig fast på dagens nivå ser aktien ut att vara övervärderad, även om nuvarande låga räntenivåer kompenserar något. Stigande priser ger däremot en rejäl potential i värdet Räknar man däremot med högre priser framöver så framstår aktien som klart undervärderad. Skulle elpriserna i Norden lägga sig på samma nivå som i Tyskland (55 EUR) och elcertifikaten återvänder till nivån kring 300 kronor, som de handlades åren , blir värdeutväxlingen i bolaget betydande. Vårt grundantagande är markerat i rutan. Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Intäkter SEK per MWh år 1 (totalt för el, cert etc) Prisindex 0% 20,5 28,2 35,9 43,8 1% 26,5 34,6 42,8 50,9 2% 33,1 41,7 50,2 58,7 3% 40,3 49,3 58,3 67,3 4% 48,2 57,7 67,1 76,6 5% 56,8 66,8 76,7 86,7 Källa: Redeye Research 23

24 Produktion (fullasttimmar) I tabellen nedan varierar vi de så kallade fullasttimmarna, det vill säga hur mycket vindkraftverken kan producera över året, och prisindex för el och certifikat. Om bolaget inte lyckas höja produktionen i de nya vindkraftverken utan ligger kvar på dagens nivå, MWh/MW, samtidigt som priserna inte stiger, då ser aktien ut att vara övervärderad. Kan de däremot överträffa fullastimmar så finns ytterligare potential, även med måttliga prisökningar. Vårt grundantagande är markerat i rutan. Fullasttimmar vs prisindex Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Prisindex 0% 1% 2% 3% 4% Produktion MWh/MW ,2 38,7 45,9 53,7 62, ,9 42,8 50,2 58,3 67, ,7 46,8 54,5 62,9 72,0 Källa: Redeye Research Gynnas av stigande priser, även om räntekostnaderna är betydande Räntekostnader Vi har även tittat på effekterna av förändringar i bolagets lånekostnader. Dessa har vi varierat mot prisindex för el och certifikat. Troligen finns en tydlig korrelation mellan dessa över tiden då inflationen påverkar båda. Värdet på bolaget gynnas helt klart av stigande priser även om deras räntekostnader är betydande. I dagsläget är Arise genomsnittliga räntekostnader sannolikt lägre än de 6% som vi räknat med under hela prognosperioden. Skulle räntekostnaderna däremot stiga upp emot 8%, utan att elpriserna förändras så framstår värderingen som klart utmanande. Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Prisindex -1% 0% 1% 2% 3% Räntekostnad 4% 36,0 42,3 49,6 56,6 64,7 5% 32,9 39,2 46,0 53,4 61,5 6% 29,6 35,9 42,8 50,2 58,3 7% 26,3 32,6 39,5 46,9 55,0 8% 23,0 29,3 36,1 43,5 51,6 Källa: Redeye Research 24

25 Stort värderingsintervall men med god potential Några slutsatser Det stora spannet i värderingintervallet kan tyckas otillfredsställande utifrån en placerares perspektiv. Intervallet indikerar dock ett klart högre värde än dagens börskurs. I takt med att Arise realiserar sin utbyggnad och kan påvisa att deras investeringskalkyler håller kommer risken att sjunka. Aktiemarknadens avkastningskrav, uttryckt som diskonteringsränta, bör då också rimligen sjunka. Långsiktig placeringshorisont En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och omöjliga för bolaget att påverka, som exempelvis vindvariation och spotpriserna på elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge. Begränsningar i prognoserna Beaktar ej full potential om Arise når sin målsättning för För att nå målsättningen för år 2014 krävs någon form av kapitalanskaffning på upp emot en miljard kronor. Med dagens förutsättningar kan vi knappast anta att bolaget skulle lyckas med det. De viktigaste hämmande faktorerna för en kapitalanskaffning är att: Aktien handlas långt under senaste emissionskurs (55 kronor). Priserna på elcertifikat har pressats till nivåer som i dagsläget skapar stor osäkerhet kring investeringskalkylen. Arise måste sannolikt belägga att de gjort bra investeringar och att de kan sköta parkerna innan marknaden är beredd att skjuta till mer kapital. Vår värdering beaktar heller inte värdet i projektportföljen. Flera projekt kan komma att säljas. Men eftersom de färdiga tillstånden kommer att utnyttjas av Arise själva så är värdet på övriga projekt troligen begränsat för närvarande. I takt med att tillstånden blir klara ökar värdet på projektportföljen med all sannolikhet. 25

26 Vi saknar uppgifter om Triventus och Proventus Windpower Relativvärdering Relativvärdering görs vanligtvis med jämförbara börsnoterade bolag samt transaktioner där jämförbara tillgångar/bolag har sålts. I båda dessa avseenden saknas bra jämförelseobjekt. Åtminstone utifrån information som har offentliggjorts. Några transaktioner skedde i den svenska vindkraftsbranschen tidigare i år. Exempelvis köpte Industrifonden och Sustainable Technologies Fund en del i Triventus. Folksam har också köpt en andel i Proventus Windpower. Tyvärr offentliggjordes inte beloppen eller vilka ägarandelar de gav. I den affär där Eolus Vind förvärvade hela Svenska Vindbolaget AB uppgick köpeskillingen till motsvarande 107 SEKm i egna aktier. Svenska Vindbolaget består av en stor projektportfölj samt en fungerande organisation, men inga vindkraftverk. Projektportföljen uppgavs innehålla 500 vindkraftverk varav 50 stycken har färdiga tillstånd. I antal räknat är det således en större portfölj än Arise har. Men siffran säger inte mycket om värdet på portföljen. Värdet avgörs ju helt av vilken investeringskalkyl man kan göra, det vill säga byggkostnader och beräknat energiinnehåll i vinden. Skillnader i subventionssystem försvårar jämförelser Börsnoterade branschkollegor Vi har ingen djuplodande analys i detta avseende men bifogar ändå en enkel sammanställning av nyckeltalen för några börsnoterade branschkollegor. Jämförbarheten mellan bolagen haltar dock i flera stycken. Detta beror till stor del på att subventionssystemen i Europa ser helt olika ut i olika länder och för olika energislag. Uppgifterna är hämtade ur Bloomberg samt respektive bolags hemsidor. Kvalitén i uppdateringen varierar. Svenska Eolus Vind har visserligen en egen växande vindpark men också en stor verksamhet som bygger och säljer vindkraftsparker. Det gör att nyckeltalet EV/MW (i drift) inte blir jämförbart med exempelvis Arise. Det andra svensknoterade bolaget Etrion sticker ut kraftigt avseende detta nyckeltal. Orsaken till detta är de extremt höga feed-in-tarifferna för solenergi i Italien. MCap EV Installerad Bolag Land Energislag EURm EURm effekt, MW EV/MW Aerowatt Frankrike Vind, sol ,1 Arise Windpower Sverige Vind ,9 Energies Nouvelles Frankrike Vind, sol ,6 Eolus Vind AB Sverige Vind ,7 Etrion Kan/Sve Sol ,9 Fersa Energies Ren. Spanien Vind, sol, bio ,4 Greentech En. Syst. Danmark Vind, sol ,4 PNE Wind AG Tyskland Vind ,2 Renerco Tyskland Vind, sol, bio 108 n.a 83 n.a. Renewable En. Gen. U.K. Vind, bio ,2 Theolia Frankrike Vind ,2 Terna Energy Grekland Vind, sol etc ,0 Voltalia Frankrike Vind, sol etc ,4 Medelvärden ,9 Källa: Bloomberg, bolagsrapportering per juni

27 Appendix - Marknadsavsnitt Arise Windpower Elmarknad och vindkraft i Europa sid 28 Elmarknad och vindkraft i Sverige sid 29 Elpriser sid 33 Elcertifikatsystemet sid 34 CfD och GoO sid 37 27

28 Marknadsavsnitt I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av vindkraftsbranschen med fokus på Sverige. Vi tittar även på elprisutvecklingen samt beskriver elcertifikatsystemet, som är den svenska modellen för stöd till förnybar energi. Materialet är huvudsakligen hämtat från offentliga källor och syftet är att ge en introduktion till den oinvigde läsaren. Större andel vindkraft i EU än Sverige I Europa har utbyggnaden av vindkraft kommit längre än i Sverige. Fördelningen mellan olika kraftslag framgår av graferna nedan. Inom hela EU utgjorde vindenergin 5,3% under år 2010, medan andelen i Sverige var 2,4%. Anledningen är främst att man inom EU har ett stort och oönskat beroende av fossila bränslen. Behovet att bygga förnybar energi är därmed än mer uppenbart. Fördelningen mellan olika länder är dock extremt ojämn. Vindkraftens andel av det egna landets förbrukning är i särklass högst i Danmark följt av Spanien, Portugal och Irland. I absoluta tal är Tyskland Europas största producent. De stora skillnaderna mellan länderna beror på vilka stödsystem som har använts samt tillgången på goda vindlägen. Enligt danska Vindstat är vindförhållandena i Danmark, Sverige och Norge emellertid bättre än genomsnittet i Europa. Ambitionen inom EU området är att den förnybara elproduktionens andel av konsumtionen skall öka från 2008 års nivå omkring 10% till 20% år Om Tyskland och Schweiz dessutom står fast vid besluten att påbörja avvecklingen av alla sina kärnkraftverk kommer vindkraften med stor sannolikhet få en allt större betydelse i flera europeiska länder. Elproduktion år 2010 för EU området iiiiiiiiiiiii Vindkraft 4,6% (144 GWh) Solkraft 0,7% (22 GWh) Geotermisk Kraft 0,2% (5 GWh) Vattenkraft 12,4% (390 GWh) Kraftvärme 54,6% (1 716 GWh) Kärnkraft 27,6% 868 (GWh) Källa: EWEA. Det som i grafen benämns Kraftvärme eller Conventional Thermo, består främst av kol och naturgas och en mindre del olja. 28

29 Politisk uppbackning för vindkraften Sverige sitter förvisso i en bättre sits tack vare tillgången på vattenkraft. Men den svenska regeringen har ändå en klar målsättning att öka produktionen av el från de nya förnybara energikällorna från dagens nivå omkring 13% till 20% år Rimligen kommer detta huvudsakligen att ske med bio- och vindkraft. Investeringar i sol- och vågenergi har ännu inte förutsättningar att bli lönsamma. Och utbyggnaden av mer storskalig vattenkraft kommer inte att tillåtas. Oppositionen och då i synnerhet Miljöpartiet har en ännu högre målsättning avseende utbyggnaden av förnybar energi. Den politiska uppbackningen för vindkraftsindustrin ser därmed ut att vara grundmurad. Av allt att döma så finns också en bred uppslutning bland allmänheten att fortsätta utbyggnaden av vindkraften. Vi har därför svårt att se något av de större politiska partierna ändra inriktning. Stödet till branschen utgörs av elcertifikatsystemet och vindpilotprojekt. Summan som har avsatts till vindpilotprojekt är dock mycket blygsam och kan bortses ifrån. Elcertifikatsystemet är däremot helt avgörande och beskrivs vidare på sidorna Elproduktion år 2010 Sverige Kondens/Turbin 0,6% (0,8 GWh) iiiiiiiiiiiii Kraftvärme 8,6% (12,5 GWh) Kraftvärme industrin 4,4% (6,4 GWh) Vindkraft 2,4% (3,5 GWh) Vattenkraft 45,7% (66,2 GWh) Kärnkraft 38,4% (55,6 GWh) Källa: Svensk Energi. Energimyndigheten har i sin planeringsram för vindkraft angivit 20 TWh landbaserad och 10 TWh havsbaserad produktion. Planeringsramen är däremot inte något produktionsmål. Myndigheten uttrycker det istället som ett sätt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en viss storlek på utbyggnaden. Även om myndigheten därigenom försöker skicka signaler till kommunerna så är det tveksamt om det fungerar som påtryckningsmedel. Kommunerna bestämmer i slutändan själva om tillstånd skall ges för en ny vindkraftspark. 29

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012 Arise Windpower AB Årsstämma 25 april 212 Q1-9 Q2-9 Q3-9 Q4-9 Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 212 213 214 År 211 i sammandrag Avgörande händelser 211 Realiserad intäkt Installerat och driftsatt

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Årsstämma 2015 Halmstad den 5 maj

Årsstämma 2015 Halmstad den 5 maj Årsstämma 2015 Halmstad den 5 maj Årets händelser i sammandrag Året präglades av konsolidering av den egna verksamheten samt justerad affärsmodell (omställning till att också sälja, bygga och förvalta

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 18 februari 2013 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Byggstartar nya parker till våren Elproduktionen var redan känd men intäkter och resultat inom vindkraftdrift blev klart bättre än

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Bolagstämma 2011. Halmstad 27:e April

Bolagstämma 2011. Halmstad 27:e April Bolagstämma 2011 Halmstad 27:e April Agenda I Utvecklingen av den svenska vindkraftmarknaden II År 2010 & åren därefter 2 Elproduktion och variation i vind TWh 40 35 30 25 20 15 10 05 00 120% 100% 80%

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Årsstämma Halmstad 3 maj

Årsstämma Halmstad 3 maj Årsstämma 2016 Halmstad 3 maj El- och elcertifikatpriser SEK/MWh 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16

Läs mer

Arise Windpower AB. Bolagspresentation Mars 2012

Arise Windpower AB. Bolagspresentation Mars 2012 Arise Windpower AB Bolagspresentation Mars 212 Viktig information Detta dokument konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en inbjudan att sälja eller utfärda, eller hemställan om

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Välkomna till Arise Årsstämma 4 maj 2017

Välkomna till Arise Årsstämma 4 maj 2017 Välkomna till Arise Årsstämma 4 maj 2017 Arise i korthet Ledande vindkraftföretag i Sverige Huvudkontor i Halmstad, ~29 anställda Utveckling och byggnation av vindkraftparker Arise aktuella portfölj Egenägd

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 82 (55) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 64 (54) mkr varav resultatandel

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år 2014-01-14 2014-01-16 Page 1 Det som ger oss problem är inte vad vi inte vet utan vad vi är helt övertygade om, men som visar sig

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

VINDKRAFTINVESTERINGAR

VINDKRAFTINVESTERINGAR VINDKRAFTINVESTERINGAR EN VINDKRAFTBYGGARES SYN PÅ SAKEN Ingvar Svantesson, Eolus Vind AB Eolus Vind AB Tre verksamhetsgrenar Projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftanläggningar Förvaltning

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 19 juli 214 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Låga priser sänkte resultatet Q2 är säsongsmässigt svagt och blev ännu svagare till följd av klena vindar. Dessutom var snittintäkterna

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av aktierna i den delägda koncernen Triventus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Foto: Fredrik Axelsson Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Service, drift och underhållsarbete i torn & turbin på vindkraftverk i Sverige, noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer