E 2015E 2016E E 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet Vindkraftdrift var därför riktigt skapligt: 45 MSEK. Koncernen redovisar minus 6 MSEK på EBIT-nivå samtidigt som kassaflödet var förvånansvärt starkt, 28 MSEK efter investeringar och räntebetalningar. Avtalet med förvaltaren BlackRock om försäljningen av projektet Brotorp är nu klart vilket är glädjande om än väntat. Resultateffekten för Arise uppskattas till cirka 46 MSEK under det kommande året och därefter löpande intäkter från drift och underhåll. Lista: Small Cap Börsvärde: 542 MSEK Bransch: Kraftförsörjning VD: Peter Nygren Styrelseordf: Joachim Gahm OMXS 30 Arise nov 12-feb 13-maj 11-aug 09-nov Arise reviderade målsättning innebär en lugnare expansionstakt de närmaste åren. Vi sänker även våra antaganden något avseende elpriser och räntor. Värderingen indikerar ändå ett motiverat värde som ligger drygt 50% över dagens nedtryckta aktiekurs. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 8,0 poäng 7,5 poäng 6,0 poäng 5,5 poäng 4,5 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt -3% 13% -4% 15% 15% EBITDA EBITDA-marginal 71% 70% 61% 77% 77% EBIT EBIT-marginal 22% 36% 22% 42% 48% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg 10% Neg 11% 18% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA -0,48 0,84-0,68 1,04 1,89 P/E Neg 27,9 Neg 15,6 8,6 EV/S 8,7 8,2 7,9 6,4 6,7 EV/EBITDA 12,2 11,8 12,9 8,2 8,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 16,2 Antal aktier (milj) 33,4 Börsvärde (MSEK) 542 Nettoskuld (MSEK) Free float (%) 80 % Dagl oms. ( 000) 40 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Skapligt, trots allt Produktion 10% under budget Men klart högre snittpriser än väntat Det tredje kvartalet blev inte fullt så svagt som vi hade räknat med, utan överraskade både avseende intäkter och resultat. Elproduktionen var redan känd. 117 GWh är enligt Arise cirka 10% under budget till följd av svagare vindar. Några andra parametrar som styr resultatet är däremot svåra att förutsäga. Det inkluderar vilka genomsnittspriser bolaget har för såld el och elcertifikat. Trots omfattande prissäkringar är variationerna ibland relativt stora mellan kvartalen. Delvis beror detta på att vi saknar insyn i hur avtalen kring de uthyrda parkerna ser ut i detalj och när vissa hedgar utnyttjas. Nu senast var utfallet klart positivt med en genomsnittlig intäkt om 576 SEK/MWh, medan vi bara hade räknat med 496 SEK/MWh. Kassaflöde: 28 MSEK För segmentet Vindkraftdrift blev resultatet därför klart bättre än väntat, se tabell nedan. Även längre ner i resultaträkningen blev redovisat resultat inte fullt så svagt som vi hade räknat med. Med avskrivningar på 28 MSEK och därtill minus 27 MSEK i finansnetto blev periodens resultat före skatt en förlust på 33 MSEK. Trots detta var kassaflödet starkt, 28 MSEK efter investeringar och räntor. Mycket tack vare räntebetalningar från Jädraåsen som uppgick till 31 MSEK. Förväntat vs. utfall (MSEK) Q3'13 Q3'14E Utfall Diff Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen Nettoomsättning % EBITDA % Produktion, GWh % Snittintäkt, SEK/MWh % Koncernen totalt EBITDA n.m. EBIT n.m. PTP n.m. Omsättningstillväxt (drift) 59% -11% 3% Bruttomarginal (drift) 74% 60% 67% Källa: Arise, Redeye Research BlackRock klartecken för Brotorp Resultateffekt ~46 MSEK I samband med rapporten meddelades även att affären, mellan Arise och en fond som förvaltas av BlackRock, avseende projektet Brotorp är påskriven. Det aktuella projektet omfattar försäljning, uppförande och drift av 14 vindkraftverk om 46 MW, en investering på cirka 650 MSEK. Alltså en relativt stor vindpark. Arise räknar med att försäljning och utvecklingsarbetet kommer ge en positiv resultateffekt omkring 46 MSEK. Därefter ger samarbetet löpande intäkter från drift och underhåll. BlackRock är en av världens största kapitalförvaltare och kan därmed bli en mycket viktig partner framöver i nya samarbeten. För Arise är det givetvis också en bra referens för att attrahera andra intressenter. 3

4 Segment Vindkraftdrift Q4 Q2-12 Q4 Q2-13 Q4 Q2 Q4P i 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Nettoomsättning, MSEK EBITDA-marginal, höger skala Källa: Arise, Redeye Research OPEX ~130 SEK/MWh senaste 12 månader Grafen ovan visar utvecklingen inom segmentet Vindkraftdrift som utgörs av de helägda parkerna samt 50% av Jädraåsen. Både intäkter och EBITDAmarginal låg ungefär på samma nivå som i Q3-13 respektive Q2-14. Operativa driftkostnader har hittills i år sjunkit från omkring 170 SEK/MWh till knappa 150 SEK/MWh, till följd av fler parker och stordriftsfördelar. Mer relevant är dock att se till årstakten eftersom kostnaderna i ett vindrikt kvartal som Q4 är klart lägre. De senaste tolv månaderna har driftkostnaderna varit omkring 130 SEK/ MWh, vilket är lägre än de 140 SEK/MWh som vi hittills antagit för vår värdering. Q4 har förutsättningar att bli starkt då avslutningen på året vanligtvis är en blåsig period. Fjolårets Q4 var dock exceptionellt starkt med en produktion som låg en bra bit över budget. Siffrorna för kvartalet i tabellen nedan baseras på normala vindar. Vi räknar också in intäkterna från BlackRock om 9 MSEK. Däremot beaktar vi ännu inte effekterna av att Stjärnarp avyttras. Förvaltningsrätten har förvisso avslagit överklagandet men vi kan ändå inte bedöma när försäljningen blir klar eller resultateffekterna. Kvartalsvis utveckling samt prognos MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4P Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen Nettoomsättning EBITDA Koncernen totalt EBITDA EBIT Resultat före skatt Produktion, GWh Snittintäkt, SEK/MWh Spotpriser, SEK/MWh varav el, SEK/MWh varav certifikat, SEK/MWh Källa: Arise, Redeye Research 4

5 Prognos & Värdering Reviderad målsättning Arise reviderade nyligen sin övergripande målsättning och slopade då expansionsmålet som var att till år 2017 uppföra och förvalta 1000 MW varav 500 MW i egen ägo. Underliggande problem är som bekant att priserna på el och certifikat inte riktigt räcker till för många av projekten. Bolaget skall nu fokusera på att optimera sina parker, stärka balansräkningen samt sälja och bygga stora projekt till partners, liknande den med BlackRock. I dagsläget har Arise 266 MW i drift och förvaltar ytterligare 101 MW. Beträffande den fortsatta expansionen har våra antaganden för värderingen aldrig varit i närheten av bolagets tidigare målsättning. Delvis på grund av att det säkert hade krävt någon form av nyemission. Arise har själva tydligt deklarerat att nyemissioner inte är aktuella. Vi tror att utdelning till aktieägarna ligger närmare till hands, men det är heller ingenting vi i dagsläget räknar med under de kommande åren. Uthyrning lyfter prisnivån För perioden antar vi en utbyggnad om netto 40 MW. Det bör bolaget kunna finansiera med eget kassaflöde samt intäkter från den förestående affären med BlackRock och försäljningen av Stjärnarp. Prisnivåerna på el och certifikat kommer alltjämt vara den avgörande parametern både för resultat och kassaflöden samt vilka beslut som fattas kring nya projekt. Arise prissäkringar för de kommande två åren framgår av tabellen nedan. Uppskattningsvis 2/3 av de helägda parker är uthyrda vilket bidrar till att hålla upp prisnivån, då detta upplägg gör att den som hyr slipper betala energiskatten på 290 SEK/MWh. Elcertifikaten har Arise hittills avvaktat med att säkra i större omfattning då bolaget förväntar sig en prisuppgång som följd av Energimyndighetens förslag om höjda kvoter. För den nya svenska regeringen bör incitamenten att höja certifikatpriserna vara än högre. Prisuppgången förväntas komma under nästa år när villkoren klarnar. Prissäkringar, augusti 2014 Helägda parker (430 GWh) Elproduktion 88% 87% 34% Certifikat 23% 21% 19% Snittpris el, SEK/MWh Snittpris certifikat SEK/MWh Jädraåsen (50% => 285 GWh) Elproduktion 69% 62% 62% Certifikat 79% 77% 56% Snittpris el, SEK/MWh Snittpris certifikat SEK/MWh Totalt: (715 GWh) Snittpris el & certifikat SEK/MWh Källa: Arise 5

6 Vi har sett över och justerat några av de parametrar som påverkar prognoserna för Arise. Alla är dock inte negativa för bolaget, men nettoeffekten blir ändå lägre kassaflöden och värde på bolaget. Vår värdering ger ett motiverat värde omkring 27 kronor per aktie (tidigare 34 kronor per aktie). De antaganden som vi har justerat är främst: Utbyggnad om netto 40 MW till och med år 2016 (tidigare 50 MW till och med år 2015). Snittintäkter om 650 SEK/MWh som utgångspunkt och 2% årlig uppjustering (tidigare 700 SEK/MWh, 2% årlig uppjustering). Räntekostnaderna har sjunkit till omkring 5% efter att Arise har refinansierat sin upplåning med två obligationslån (tidigare cirka 6%). Driftkostnader för vindkraftsparkerna om 130 SEK/MWh (tidigare 140 SEK/MWh). Prognoser MSEK E 2015E 2016E Intäkter Elförsäljning, inkl. delägt EBITDA EBIT Finansnetto PTP VPA, SEK 1,5-0,5 0,8-0,7 1,0 1,9 Installerad kapacitet (MW) Producerad el (GWh) Snittintäkt (SEK/MWh) Investeringar i vindkraftparker Acc. Investeringar i d.o Nettoskuld Källa: Arise, Redeye Research 6

7 Motiverat värde: ~27 kronor per aktie Värdering - Schablonmodell Med samma grundantaganden som återgavs ovan, ger värderingen i schablonmodellen ett värde omkring 27 kronor per aktie. I vår senaste analysuppdatering, per 19 juli 2014 var motsvarande värde 34 kronor per aktie. Hävstången i värderingen är som bekant extremt känslig för el- och certifikatpriserna, det vill säga snittintäkterna per producerad MWh. Vår utgångspunkt är att priserna återhämtar sig till omkring 650 SEK/MWh och därefter stiger med i genomsnitt 2% per år. Mest avgörande är priserna på el- och certifikat Värde SEK per aktie, 11% diskonteringsränta Intäkter år 1, SEK/MWh Produktion, MWh/MW Prisindex 0% 6,8 14,5 22,3 10,8 14,5 18,5 2% 18,6 27,2 35,7 22,9 27,2 31,8 4% 32,7 42,2 51,7 37,3 42,2 47,5 Källa: Redeye Research I schablonmodellen görs hela investeringen (vindkraftsutbyggnaden) år 1 och kassaflödet kommer från och med år 2. Verkligheten är annorlunda, men vi tycker ändå att enkelheten med modellen har sina fördelar, främst då man gör känslighetsanalyser. Kassaflödena i schablonmodellen har belastats med räntor och amorteringar och diskonteringsräntan avser därför aktieägarnas avkastningskrav. I denna modell motsvaras 11% ungefär av en WACC strax under 9% i en traditionell DCF-kalkyl. Antaganden, genomsnittsvärden Avkastning och värdering CAPEX, MSEK IRR för investeringen Installerad effekt, MW 306 Eget kap före skatt 9,6% Produktion, MWh/MW Eget kap efter skatt 7,8% Elproduktion, GWh 833 Totalt före skatt 8,8% Elpris (inkl CfD, GoO) 400 Totalt efter skatt 7,0% Elcertifikat (år 1-15) 250 Totalpris: (SEK/MWh) 650 Prisindex 2% Nuvärde Nuvärde Diskonterings Kalkylperiod, år 20 MSEK per aktie ränta Opex, SEK/MWh ,2 8% Over-head, MSEK/år ,2 9% CAPEX, MSEK/MW 14, ,5 10% CAPEX, SEK/kWh 5, ,2 11% Belåningsgrad 70% ,1 12% Ränta 5% ,2 13% Amortering 15 år annuitet ,1 15% Källa: Redeye Research 7

8 VD och styrelsemedlem har ökat sina innehav Ägarförändringar Bland ägarförändringarna noterar vi framförallt att två insynsregistrerade personer har ökat upp sina innehav under hösten. Det är Peter Nygren, grundare och VD, som har ökat sitt ägande från 3,6% till 4,1%. Den andra personen är Peter Gyllenhammar som tog plats i styrelsen i våras. Där sitter han delvis på huvudägaren Johan Claessons mandat, men Peter Gyllenhammar äger själv dessutom aktier, motsvarande 2,2% av bolaget. Hedge mot stigande elpriser Investment Case Med den nya strategiska inriktningen och refinansierade lån har risken i bolaget reducerats. Det krävs fortfarande högre priser på el och/eller elcertifikat, för att lönsamheten skall bli riktigt god. Aktien kan ses som ett spel på högre priser alternativt som en långsiktig hedge mot stigande elpriser. Många andra investeringar i vindkraftsindustrin sker för närvarande av företag och fastighetsägare just för att balansera risken för stigande elpriser i framtiden. En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och omöjliga för bolaget att påverka, som vindvariation och spotpriserna på elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga ratingförändringar. Ledning 8,0p De målsättningar som sattes upp i samband med börsnoteringen har bolaget inte kunna infria. Ambitionerna har förvisso höjts i viss utsträckning men också förskjutits framåt i tiden. Den löpande kommunikationen är balanserad och ledningen har god erfarenhet och hög trovärdighet. Vi uppfattar företagskulturen som relativt stark för ett så pass ungt bolag och visionen är tydlig. Sammantaget är betyget för Ledning mycket gott, men för ett högre betyg krävs ett längre trac-record. Ägarskap 7,5p Några av de ledande befattningshavarna har betydande aktieinnehav vilket hamnar på plussidan. Här finns även ett antal institutioner som skapar stabilitet. Genom Johan Claesson och CA Fastigheter har Arise nu fått en huvudägare som också engagerar sig via styrelsen, vilket vi har efterlyst. Tillväxtutsikter 6,0p Rating för Tillväxtutsikter hamnar något över medel och de faktorer som spelar in är svåra för bolaget att själva påverka. Det finns givetvis tillväxtmöjligheter och en kraftig hävstång som kan ge mycket god lönsamhet. Men för att växa krävs stora investeringar och av naturliga skäl kan bolaget inte differentiera sig då produkten i slutändan är helt standardiserad. Lönsamhet 5,5p Arise har redovisat positiva resultat sedan ett par år tillbaka, trots att de stora avskrivningarna tynger. Eftersom bolaget fortfarande är inne i sin expansionsfas har de dock inte fått full utväxling på investeringarna ännu. När de nya parkerna tas i drift bör lönsamheten också lyfta. Finansiell styrka 4,5p En viktig del av affärsiden inom vindkraft är för de flesta aktörer att investera med upp emot 70% lånat kapital. Skuldsättningen blir därmed betydande vilket drar ned betyget. Även om lönsamheten och kassaflödena är starka får de också svårt att nå en hög räntetäckningsgrad. Dessutom är bolagets storlek, i termer av intäkter så pass blygsamt att betyget sammanlagt hamnar strax under medel. En lägre skuldsättningsgrad vore suboptimalt i avkastningshänseende och vi ser därför små möjligheter för bolaget att höja sin rating för Finansiell Styrka i någon större utsträckning. 9

10 Resultaträkning E 2015E 2016E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2015E 2016E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2015E 2016E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 8,6 % NPV FCF ( ) -90 NPV FCF ( ) 1079 NPV FCF (2023-) 1459 Rörelsefrämmade tillgångar 191 Räntebärande skulder Motiverat värde MSEK 922 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 2,0 % Motiverat värde per aktie, SEK 27,6 EBIT-marginal 49,3 % Börskurs, SEK 16,2 Lönsamhet E 2015E 2016E ROE -1% 2% -2% 3% 5% ROCE 2% 3% 3% 5% 6% ROIC 2% 4% 2% 4% 5% EBITDA-marginal 71% 70% 61% 77% 77% EBIT-marginal 22% 36% 22% 42% 48% Netto-marginal -6% 10% -8% 11% 18% Data per aktie E 2015E 2016E VPA -0,48 0,84-0,68 1,04 1,89 VPA just -0,48 0,84-0,68 1,04 1,89 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld 40,35 45,65 47,33 42,90 55,79 Antal aktier 33,43 33,43 33,43 33,43 33,43 Värdering E 2015E 2016E Enterprise Value 2 151, , , , ,6 P/E -50,1 27,9-23,7 15,6 8,6 P/S 3,2 2,8 2,0 1,7 1,5 EV/S 8,7 8,2 7,9 6,4 6,7 EV/EBITDA 12,2 11,8 12,9 8,2 8,7 EV/EBIT 39,8 22,9 35,9 15,3 14,2 P/BV 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån -5,8 % Omsättning 4,3 % 3 mån -16,5 % Rörelseresultat, just 4,68 % 12 mån -30,5 % V/A, just 19,4 % Årets Början -23,9 % EK 2,8 % Aktiestruktur % Röster Kapital Johan Claesson med bolag 10,3 % 10,3 % Tredje AP Fonden 10,0 % 10,0 % Statkraft AS 7,5 % 7,5 % Ernström Finans AB 4,5 % 4,5 % Alecta 4,1 % 4,1 % Peter Nygren fam o bolag 4,1 % 4,1 % Nordea fonder 3,9 % 3,9 % Leif Jansson m bolag 3,9 % 3,9 % Catella fonder 3,9 % 3,9 % Peter Gyllenhammar 2,2 % 2,2 % Aktien Reuterskod ARISE.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 16,2 Antal aktier, milj 33,4 Börsvärde, MSEK 541,6 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Peter Nygren Thomas Johansson Joachim Gahm Nästkommande rapportdatum FY 2014 Results February 13, 2015 Q1 report May 05, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2015E 2016E Soliditet 36% 38% 38% 41% 37% Skuldsättningsgrad 147% 138% 137% 119% 146% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Tillväxt E 2015E 2016E Försäljningstillväxt -3% 13% -4% 15% 15% VPA-tillväxt (just) -134% -275% -182% -252% 82% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2015E 2016E 200% 150% 100% 50% 0% -50% E 2015E 2016E 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2,5 2,5 50% 160% 2 1,5 1 0,5 2 1,5 1 0,5 40% 30% 20% 140% 120% 100% 80% 60% 0-0, E 2015E 2016E 0-0,5-1 10% 0% E 2015E 2016E 40% 20% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget Arise: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Vindkraftsparker skall byggas och behållas, eftersom bolaget anser att det skapar bäst värde över tiden. Verksamheten bedrivs än så länge enbart i Sverige och de flesta parkerna är helägda. För större parker tar Arise däremot in medfinansiärer. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12