E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att pristrenden på el och elcertifikat har fortsatt söderut. EBITDA från Vindkraftdriften steg till 62 MSEK, att jämföra med 41 MSEK i Q2 ifjol och vår prognos på 50 MSEK. Riksdagens och Stortingets beslut om höjda kvoter i elcertifikatsystemet har dessvärre senarelagts till i höst. Det innebär viss osäkerhet och lite av ett vänteläge. Arise kan ändå driva flera nya affärer framåt där huvudinriktningen är att leverera projekt samt drift och förvaltning av andra ägares parker. Lista: Small Cap Börsvärde: 659 MSEK Bransch: Kraftförsörjning VD: Peter Nygren Styrelseordf: Joachim Gahm OMXS 30 Arise jul 19-okt 17-jan 17-apr 16-jul Våra prognoser och antaganden är i princip oförändrade även om det ser ut att bli en tidsmässig förskjutning i återhämtningen av el- och certifikatpriserna. Vår värdering indikerar ett motiverat värde omkring 27 kronor per aktie. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 8,0 poäng 7,5 poäng 6,0 poäng 5,5 poäng 4,5 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 13% 3% -1% 5% 35% EBITDA EBITDA-marginal 75% 68% 71% 71% 79% EBIT EBIT-marginal 42% 32% 34% 35% 51% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 10% Neg Neg 4% 22% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA 0,86-0,75-0,05 0,32 2,60 P/E 27,4 Neg Neg 60,9 7,6 EV/S 8,2 7,0 7,1 8,4 5,8 EV/EBITDA 10,9 10,3 10,0 11,8 7,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 19,7 Antal aktier (milj) 33,4 Börsvärde (MSEK) 659 Nettoskuld (MSEK) Free float (%) 77% Dagl oms. ( 000) 35 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Ovanligt starkt Q2 Utfallet i Q2-rapporten var riktigt skapligt. Elproduktionen var långt över budget, vilket förvisso redan var känt. Däremot hade vi räknat med lägre snittintäkter eftersom bara en del av produktionen är prissäkrad och spotpriserna varit nedpressade. Segmentet Vindkraftdrift, inklusive 50% av Jädraåsen, hade intäkter på 85 MSEK och EBITDA 62 MSEK. Vi hade räknat med 75 respektive 50 MSEK. Koncernens resultat före skatt landade på minus 7 MSEK, medan vi hade räknat med ett negativt resultat omkring 20 MSEK. I resultatet ingår 9 MSEK i reavinst från försäljningen av lyftkranen. Vi hade gissat på att reavinsten skulle bli något högre. Egna investeringar var blygsamma och kassaflödet därför positivt även i Q2. Räntebärande nettoskuld minskade därmed med 27 MSEK till MSEK. Förväntat vs. utfall MSEK Q2'14 Q2'15E Utfall Diff Stark produktion gav rejäl resultatförbättring Snittintäkterna var lägre än ifjol men högre än vi hade räknat med Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen Nettoomsättning % EBITDA % Produktion, GWh % Snittintäkt, SEK/MWh % Koncernen totalt EBITDA % EBIT % PTP % Omsättningstillväxt (drift) -13% 17% 33% Bruttomarginal (drift) 64% 67% 73% Källa: Arise, Redeye Research. Ryssbol (12 MW) Nya affärer Arise har tecknat avtal om försäljning av vindkraftparken Ryssbol (12 MW). Driftsättning sker under 2016 och därefter ansvarar Arise även för löpande drift och förvaltning. Affären liknar den som nu genomförs med BlackRock (Brotorp 46 MW) men Ryssbol är alltså avsevärt mindre. Arise har tidigare uppgivit att denna typ av affär kan väntas ge en positiv resultateffekt som ungefär motsvarar 1 MSEK per MW. För Ryssbol blir det i så fall cirka 12 MSEK. Därutöver tillkommer även intäkter för drift och förvaltning under kommande år. Köpare av Ryssbol är Kumbro Vind (ägs av Örebro och Kumla kommun), som tidigare köpte vindkraftparken Stjärnarp av Arise. Mombyåsen (33 MW) Det byggklara projektet Mombyåsen (33 MW) köptes nyligen av E.ON. Arise avser att bygga parken för annan ägares räkning och har enligt uppgift långt framskridna diskussioner med en tilltänkt köpare. Arise målsättning är fortsatt att avyttra egna driftsatta parker om 20 MW samt MW byggbara projekt under andra halvåret. 3

4 Segment Vindkraftdrift Q3-12 Q1-13 Q3-13 Q1-14 Q3-14 Q1-15 Q3-15P 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Nettoomsättning, MSEK EBITDA-marginal, höger skala Källa: Arise, Redeye Research. Väsentligt högre produktion vägde upp sjunkande priser Omsättning och EBITDA-marginal för segmentet Vindkraftdrift, helägda parker och 50% andel av Jädraåsen, framgår av grafen ovan. Q2 blev som sagt klart bättre än väntat. Främst tack vare högre snittintäkter, men också genom lägre driftskostnader per producerad MWh. Röda siffror att vänta i Q3 Innevarande kvartal kommer de genomsnittliga intäkterna för el och elcertifikat med stor sannolikhet att sjunka jämfört med fjolårets nivå till följd av de låga spotpriserna. Däremot bör de bli högre än under det senaste kvartalet eftersom den höga produktionen i Q2 till stor del fick säljas utan tidigare gjorda prissäkringar. Med normala vindar och utan eventuella reavinster kommer Arise av allt att döma redovisa en förlust under Q3, som är en säsongsmässigt svag period. Resultatet kommer gissningsvis att hamna på ungefär samma nivåer som under Q3 ifjol. Kvartalsvis utveckling samt prognos MSEK Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen Nettoomsättning EBITDA Koncernen totalt EBITDA EBIT Resultat före skatt Produktion, GWh Snittintäkt, SEK/MWh Spotpriser, SEK/MWh varav el, SEK/MWh varav certifikat, SEK/MWh Källa: Arise, Redeye Research 4

5 Prognos & Värdering Utdelning eller nya investeringar 2016 Vi räknar med att expansionen återupptas Risk att hyresmodellen upphör 2016 Våra prognoser och antaganden för värderingen är i stort sett oförändrade blir ett konsolideringsår då Arise inte genomför investeringar i egna vindparker utan fokuserar på Brotorp och påbörjar Ryssbol och möjligen något tillkommande projekt. Eventuella avyttringar av egna parker kan bidra till att stärka upp balansräkningen ytterligare. Under 2016 räknar ledningen med att antingen återuppta expansionen, eller börja ge utdelning till aktieägarna. Vi har inte räknat med någon utdelning nästa år utan tror istället att bolaget återigen börjar investera. Våra prognoser baseras på att de adderar netto 40 MW under Sannolikt sker det genom någon form av delägande, liknande den i Jädraåsen. Avgörande för kommande investeringsbeslut, liksom utvecklingen för den befintliga verksamheten, är prisnivåerna på el och elcertifikat. Vi tror att elcertifikaten står inför en prisuppgång till följd av Energimyndighetens förslag om höjda kvoter, se vidare nästa sida. Beskeden från kärnkraftsindustrin om en förtida stängning av de äldsta reaktorerna är klart positivt för framtida elpriser men har ännu inte givit avtryck i terminspriserna. Genom att hyra ut huvuddelen av sina helägda parker får Arise lyckligtvis väsentligt högre intäkter än rådande marknadspriser, då hyrestagaren slipper betala energiskatten på 290 SEK/MWh. Dessvärre räknar bolaget med att denna möjlighet försvinner efter juni Det är åtminstone vad regeringen har föreslaget, men beslutet är ännu inte taget. Förbättrat finansnetto vs 2014 Vi har räknat in intäkter från projektutveckling och driftavtal om sammantaget 40 MSEK per år Finansnettot bör förbättras väsentligt jämfört med Dels till följd av att e.o. poster om ca 25 MSEK belastade fjolåret och då lånen har refinansierats till lägre ränta. Prognoser MSEK E 2016E 2017E Intäkter Elförsäljning, inkl. delägt EBITDA EBIT Finansnetto PTP VPA, SEK 1,5-0,5 0,9-0,7-0,1 0,3 2,6 Installerad kap. per 31/12 (MW) Producerad el (GWh) Snittintäkt (SEK/MWh) Investeringar i vindkraftparker Acc. Investeringar i d.o Nettoskuld Källa: Arise, Redeye Research 5

6 Prissäkringar, 31 december 2014 Helägda parker (413 GWh) Elproduktion 77% 33% 14% Certifikat 23% 21% 30% Snittpris el, SEK/MWh Snittpris certifikat SEK/MWh Jädraåsen (50% => 285 GWh) Elproduktion 62% 62% 62% Certifikat 68% 68% 68% Snittpris el, SEK/MWh Snittpris certifikat SEK/MWh Totalt: (698 GWh) Elproduktion & Certifikat, ca 56% 43% 40% Snittpris el & certifikat SEK/MWh Källa: Arise Arise prissäkringar framgår av tabellen ovan. De helägda parkerna säkras genom uthyrningsavtalen. Dessa rullas vanligtvis 12 månader framåt, vilket förklarar den avtagande volymen av säkrad produktion Jädraåsen har ca 2/3 av sin produktion säkrad till en snittintäkt över 600 SEK/MWh. Markant höjning av kvoterna väntas 2016 Höjda kvoter för elcertifikat beslut väntas i juni Grafen nedan visar befintliga kvotnivåer, blåa staplar, samt förslagen om höjda nivåer, röda och gröna staplar. Den största förändringen kommer redan år 2016 då kvoten stiger, från 14% till 23%. Efterfrågan på elcertifikaten kommer stiga i motsvarande mån och ge stöd för en prisuppgång. Riksdagen och norska Stortinget skulle ha tagit beslutet i juni i år, men det har som sagt skjutits upp till kommande höst. Kvoter för elcertifikat, befintliga och föreslagen höjning Källa: Remiss om ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet, Energimyndigheten. 6

7 Motiverat värde oförändrat: ~27 SEK per aktie Värdering Med utgångspunkt i prognoserna på sid 5 och antagande om 2% årlig intäktsökning från år 2018, ger vår DCF-modell ett motiverat värde omkring 27 SEK per aktie. Vid beräkningen har vi använt en WACC på 8,6%. Avkastningskravet och framtida prisnivåer på el och elcertifikat blir helt avgörande för värderingen, men är i dagsläget svåra att avgöra. Hävstången i värderingen är som bekant extremt känslig för el- och certifikatpriserna, det vill säga snittintäkterna per producerad MWh. Vår utgångspunkt är att priserna återhämtar sig till omkring 650 SEK/MWh och därefter stiger med i genomsnitt 2% per år. Skulle intäkterna långsiktigt ligga under 600 SEK/MWh kan dagens aktiekurs knappast motiveras. Om vi däremot kommer tillbaka till tidigare års prisnivåer som gav intäkter över 700 SEK/MWh, finns en rejäl uppsida i aktien. Mest avgörande är priserna på el- och certifikat Värde SEK per aktie Snittintäkter, SEK/MWh Produktion, MWh/MW Prisindex 0% 5,7 14,1 22,5 10,6 13,7 18,3 2% 17,3 26,8 36,4 22,6 26,8 31,6 4% 31,1 41,8 52,7 37,0 41,9 47,5 Källa: Redeye Research Möjliga triggers för en omvärdering Den främsta triggern för en omvärdering av aktien i närtid är sannolikt relaterad till elcertifikatpriserna och effekterna av den förestående kvothöjningen. Denna information har dock varit känd under en relativt lång tid och det finns en uppenbar osäkerhet om när och hur det får genomslag i marknaden. Arise har för avsikt att sälja ytterligare några av sina mindre parker. Ifjol såldes Stjärnarp med en reavinst på 12 MSEK. Uppenbarligen finns det aktörer som värderar tillgångarna högre än vad aktiemarknaden gör idag. Arise har ett eget kapital om 35 SEK per aktie och handlas därmed till knappt 60% av bokfört värde. Fler försäljningar som genererar reavinster kan sannolikt bidra till en uppvärdering av aktien. Nya stora affärer, liknande den med BlackRock. Arise räknar med att dessa projekt skall ge en positiv resultateffekt motsvarande cirka 1 MSEK per MW. Affären med BlackRock (Brotorp) väntas således ge ungefär 46 MSEK. Arise har över 200 MW tillståndsgivna projekt, vilket borde ge goda möjligheter. 7

8 Hedge mot stigande elpriser Investment Case Med den nya strategiska inriktningen och refinansierade lån har risken i bolaget reducerats. Det krävs fortfarande högre priser på el och/eller elcertifikat, för att lönsamheten skall bli riktigt god. Aktien kan ses som ett spel på högre priser alternativt som en långsiktig hedge mot stigande elpriser. Många andra investeringar i vindkraftsindustrin sker för närvarande av företag och fastighetsägare just för att balansera risken för stigande elpriser i framtiden. En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och omöjliga för bolaget att påverka, som vindvariation och spotpriserna på elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 8,0p De målsättningar som sattes upp i samband med börsnoteringen har bolaget inte kunna infria. Orsakerna ligger dock i omvärldsfaktorer som bolaget inte kunnat påverka. Den löpande kommunikationen är balanserad och ledningen har god erfarenhet och hög trovärdighet. Vi uppfattar företagskulturen som relativt stark för ett så pass ungt bolag och visionen är tydlig. Sammantaget är betyget för Ledning mycket gott, men för ett högre betyg krävs ett längre trac-record. Ägarskap 7,5p Några av de ledande befattningshavarna har betydande aktieinnehav vilket hamnar på plussidan. Här finns även ett antal institutioner som skapar stabilitet. Genom Johan Claesson och CA Fastigheter har Arise nu fått en huvudägare som också engagerar sig via styrelsen, vilket vi har efterlyst. Tillväxtutsikter 6,0p Rating för Tillväxtutsikter hamnar något över medel och de faktorer som spelar in är svåra för bolaget att själva påverka. Det finns givetvis tillväxtmöjligheter och en kraftig hävstång som kan ge mycket god lönsamhet. Men för att växa krävs stora investeringar och av naturliga skäl kan bolaget inte differentiera sig då produkten i slutändan är helt standardiserad. Lönsamhet 5,5p Arise redovisar sedan ett par år tillbaka goda kassaflöden men resultaten tyngs av de stora avskrivningarna. Eftersom bolaget fortfarande är inne i sin expansionsfas har de dock inte fått full utväxling på sin organisation och sina investeringarna ännu. Dessutom har el och certifikatpriserna varit pressade under de senaste åren. Finansiell styrka 4,5p En viktig del av affärsiden inom vindkraft är för de flesta aktörer att investera med upp emot 70% lånat kapital. Skuldsättningen blir därmed betydande vilket drar ned betyget. Även om lönsamheten och kassaflödena är starka får de också svårt att nå en hög räntetäckningsgrad. Dessutom är bolagets storlek, i termer av intäkter så pass blygsamt att betyget sammanlagt hamnar strax under medel. En lägre skuldsättningsgrad vore suboptimalt i avkastningshänseende och vi ser därför små möjligheter för bolaget att höja sin rating för Finansiell Styrka i någon större utsträckning. 9

10 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 8,6 % NPV FCF ( ) 21 NPV FCF ( ) 1015 NPV FCF (2025-) 1327 Rörelsefrämmade tillgångar 157 Räntebärande skulder Motiverat värde MSEK 891 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 2,0 % Motiverat värde per aktie, SEK 26,7 EBIT-marginal 46,4 % Börskurs, SEK 19,7 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE 2% -2% 0% 1% 7% ROCE 4% 3% 4% 4% 7% ROIC 4% 4% 3% 3% 5% EBITDA-marginal 75% 68% 71% 71% 79% EBIT-marginal 42% 32% 34% 35% 51% Netto-marginal 10% -9% -1% 4% 22% Data per aktie E 2016E 2017E VPA 0,86-0,75-0,05 0,32 2,60 VPA just 0,86-0,75-0,05 0,32 2,60 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld 45,65 44,03 40,89 55,30 49,81 Antal aktier 33,43 33,43 33,43 33,43 33,43 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 2 308, , , , ,8 P/E 27,4-21,9-361,1 60,9 7,6 P/S 2,8 1,9 2,3 2,2 1,6 EV/S 8,2 7,0 7,1 8,4 5,8 EV/EBITDA 10,9 10,3 10,0 11,8 7,3 EV/EBIT 19,7 22,1 21,0 23,9 11,3 P/BV 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån -1,5 % Omsättning 0,7 % 3 mån 10,1 % Rörelseresultat, just -9,11 % 12 mån -15,8 % V/A, just n.a. Årets Början 15,2 % EK -2,6 % Aktiestruktur % Röster Kapital Johan Claesson med bolag 13,0 % 13,0 % Tredje AP Fonden 10,0 % 10,0 % Statkraft AS 7,5 % 7,5 % Ernström Finans AB 4,5 % 4,5 % Peter Nygren fam o bolag 4,2 % 4,2 % Catella fonder 4,2 % 4,2 % Nordea fonder 4,0 % 4,0 % Leif Jansson m bolag 3,9 % 3,9 % Peter Gyllenhammar 3,7 % 3,7 % Theodor Jeansson 2,1 % 2,1 % Aktien Reuterskod ARISE.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 19,7 Antal aktier, milj 33,4 Börsvärde, MSEK 658,6 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Peter Nygren Linus Hägg Leif Jansson Joachim Gahm Nästkommande rapportdatum Q3 report November 06, 2015 FY 2015 Results February 12, 2016 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 38% 40% 41% 37% 41% Skuldsättningsgrad 138% 138% 132% 160% 132% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 13% 3% -1% 5% 35% VPA-tillväxt (just) -279% -187% -93% -693% 703% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) % 35% 30% 25% 20% 15% 10% % 50% 40% 30% 20% E 2016E 2017E 5% 0% -5% E 2016E 2017E 10% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, E 2016E 2017E 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% E 2016E 2017E 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i Arise: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft. Arise säljer också vindkraftprojekt, driftsatta eller färdiga att bygga samt drift av vindkraftparker. Verksamheten bedrivs än så länge enbart i Sverige och de flesta parkerna är helägda. För större parker tar Arise däremot in medfinansiärer. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer