E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt capsacin, till marknaden. Under Q2 har det lanserats en första konsumentprodukten innehållande axiphen. Produkten är en smärtlindrande kräm som säljs i Hong Kong. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 59 MSEK Construction & Materials Johan Arvidsson Torsten Helsing OMXS 30 axichem Inom applikationsområdet fjäderfäfoder har en studie genomförts som visar på axiphens salmonellahämmande egenskaper. Med dessa resultat som bas går bolaget nu vidare med ytterlligare studier inom området. Bolaget är inne i slutfasen med att färdigställa ansökningarna till Novel Food och Biociddirektivet, målet är att dessa skall vara inlämnade innan årets slut. Efter genomförd nyemission står bolaget finansiellt starkt. Vi har korrigerat våra prognoser över försäljningsstart samt tagit hänsyn till den nya kapitalstrukturen. Vårt motiverade värde i ett Base-case uppgår till 9 SEK per aktie sep 16-dec 16-mar 14-jun 12-sep Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng 0,0 poäng 1,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 9 300% -47% 3 600% 103% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg 20% EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg 11% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg Neg 2% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA -0,57-0,87-0,98-0,80 0,03 P/E Neg Neg Neg Neg 188,5 EV/S 5,7 EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg 28,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 6,4 Antal aktier (milj) 9,3 Börsvärde (MSEK) 59 Netto kassa (MSEK) 12 Free float (%) 50 % Dagl oms. ( 000) 10 Analytiker: Kristoffer Lindstrom Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 En första produkt på marknaden Axichem fortsätter sitt arbete för att nå en bred kommersialisering av axiphen. Sedan vår senaste uppdatering har bolaget genomfört en nyemission, meddelat utfallet av en studie för axiphens salmonella hämmande effekter, lanserat en produkt i Hong Kong samt tecknat ett samarbetsavtal för marknadsföring och försäljning inom industrin för påväxthämmande färg i Europa. Salmonellahämmare En av de viktigaste nyheterna är det resultat som Axichem kunde presentera från en studie som visar att axiphen-feed i kycklingfoder hämmar salmonella vid kycklinguppfödning. Studien genomfördes av ett europeiskt lantbruksuniversitet. Studien hos det europeiska lantbruksuniversitetet visar på att axiphen-feed reducerar förekomsten av salmonella i kyckling. Undersökningen genomfördes på totalt 420 kycklingar indelade i fyra olika grupper. Grupperna utfodrades med axiphen i tre olika koncentrationer samt en kontrollgrupp. Kycklingarna inokulerades med salmonella och kontrollerades för smitta dag 20 och 29. Enligt studien var förekomsten av salmonella hos kycklingarna som utfodrades med axiphen betydligt lägre än kontrollgruppen. Betydligt lägre förekomst av salmonella hos kycklingar utfodrade med axiphen Nästa steg för bolaget blir att genomföra en större studie på fler kycklingar, sannolikt behövs ett bestånd på ett antal tusen kycklingar för att validera resultatet. Vid en sådan studie kommer troligen kycklingarna inte inokuleras med salmonella utan fått smittan på naturlig väg. Marknaden för fjäderfäfoder är enormt stor och omsatte 2013 omkring 180 Miljarder USD globalt. Kostnaderna relaterat till salmonella enbart i USA uppskattas till omkring 3 miljarder USD, så betalningsviljan för ett preparat med en bevisad salmonella hämmande effekt borde vara hög, vilket självklart är positivt för Axichem. År 2015 såldes det omkring 444 miljoner ton fjäderfäfoder. Även vid en liten marknadsandel och inblandningsnivå av axiphen blir den potentiella försäljningen väldigt stor. Försäljning av fjäderfärfoder globalt År Miljoner ton Tilväxt 10,3% 6,2% Källa: Alltech 3

4 En första produkt ute på marknaden Den 30 juli kunde Axichem meddela att den första konsumentprodukten innehållande axiphen hade börjat säljas. Krämen heter Phenicare och säljs på cirka 800 försäljningsställen i Hong Kong. Phenicare används för att lindra smärta i muskler och leder. Krämen tillverkas i Norge och distribueras av Axichems systerbolag Aximed. Vi räknar inte med några större intäkter från krämen men ser det som ett viktigt steg framåt för bolaget, den farmaceutiska marknaden för Axichem kan visas sig ha väldigt stor potential. Phenicare, den första produkten som innehåller Axichems capsacin Phenicare, innehållande axiphen Källa: Axichem Starka finanser efter nyemission Nyemission stärker finanserna Sedan vår senaste uppdatering har bolaget genomfört en nyemission. Företrädesmissionen övertecknades till 152 procent och tillförde bolaget totalt 16,9 MSEK före emissionskostnader. Totalt emitteras aktier. Antalet aktier efter emissionen uppgår till stycken. Axichem hade vid utgång av Q2 en soliditet 83 procent och kassan i bolaget uppgick till 12 MSEK. Vi finner att bolagets nuvarande kassa borde räcker i ungefär månader beroende på hur snabbt kommersialiseringen går samt utvecklingstakten i bolaget. Samarbetsavtal för marknadsföring och försäljning av axiphen som marin påväxthämmare Axichem har även tecknat ett samarbetsavtal med brittiska företaget Safinah Coatings gällande för marknadsföring och försäljning av axiphen. Safinah är idag verksam inom marin ytbehandling. Samarbetet har lett till att färgtillverkare har påbörjat tester av axiphen för själva kunna utvärdera produktens påväxthämmande effekter. 4

5 Förväntan är minst 6 månaders handläggning av Novel Food godkännandet Arbetet med godkännande Axichem fortsätter att arbeta för att kunna kommersialisera axiphen. För en mer storskalig försäljning krävs framförallt godkännande enligt Novel Food samt Biociddirektivet. Novel Food styr vilka nya substanser som får användas i djurfoder, mat och kosttillskott i Europa. För att kunna börja sälja axiphen inom EU som en tillsats i fjäderfäfoder krävs ett Novel Food godkännande. Bolaget har som målsättning att lämna in ansökan för godkännande per sista kvartalet Axichem förväntar sig att det krävs minimum 6 månaders handläggning av myndigheten innan ett godkännande kan ges. Axichem söker även godkännande enligt Biocidförordningen. Denna reglerar vilka biocidprodukter som får användas inom EU i båtfärg och skogsbruk. Målsättning är även här att att ha denna ansökning för godkännanden skall vara på plats senast Q

6 Värdering Base-case motiverat värde på 9 SEK per aktie Vi har korrigerat vår försäljningsprognos något, vilket leder till en förändring utav vårt motiverade värde. Vi fortsätter att riskjustera vår DCF värdering med -50 procent då prognosen ändå måste ses som högst spekulativ och svårbedömd. Vårt motiverade värde i ett Base-case uppgår till 9 SEK per aktie och är korrigerad för de nya antalet aktier efter emissionen. DCF värdering - Base Parameter Värde, MSEK Nuvärde, Nuvärde, Nuvärde, Kassa, Skulder, Summa DCF 171 Riskjustering -50% Riskjusterad DCF 85 Riskjusterat per aktie 9 Källa: Redeye Research Bull-case motiverat värde på 18 SEK per aktie Bull- och Bear-case värdering Bull-case I vårt Bull-case använder vi oss inte av någon riskjustering av vårt DCF värde, vilket leder till ett motiverat värde på 18 SEK per aktie. Vi måste dock poängtera svårigheterna att skapa en prognos för ett bolag som Axichem och även i vårt Bull-case måste bolaget sannolikt ta in extern finansiering, i from av aktiekapital eller lån, för att kunna exekvera sin affärsplan. DCF värdering - Bull Parameter Värde, MSEK Nuvärde, Nuvärde, Nuvärde, Kassa, Skulder, Summa DCF 171 Riskjustering 100% Riskjusterad DCF 171 Riskjusterat per aktie 18 Källa: Redeye Research 6

7 Bear-case motiverat värde på 4 SEK per aktie Bear-case I detta scenario använder vi oss utav bolagets tillgångar för att värdera bolaget. I vårt Bear-case förutsätter vi att en försäljningsstart inte sker utan komplikationer uppstår. Värde finns dock i bolagets patent och Axichem försöker sälja sina patent och varumärken till en annan aktör. Vi finner det sannolikt att bolaget i detta pessimistiska scenario antar vi att bolaget i alla fall kan få mer än sina nedlagda kostnader för sina patent, omkring 150 procent mer än bokfört värde. Vi antar att bolagets omsättningstillgångar kan säljas för ungefär 60 procent av dess bokförda värden. Därefter justerar vi för utestående skulder som bolaget har till leverantörer och dylikt. Vårt motiverade värde i ett Bear-case uppgår till 4 SEK per aktie. Bear-case värdering (MSEK) Tillgång Bokfört värde Multiplikator Tillgångsvärde Patent & Forskning 21,0 1,5x 31,5 Omsättningstillgångar 13,6 0,6x 8,1 Skulder 0,0 1,0x 0,0 Nettovärde 40 Nettovärde per aktie 4 Källa: Redeye Research Värderingsslutsats Axichem handlas idag till omkring 6,5 SEK per aktie, vilket är omkring 40 procent under vårt Base-case. Risken sett till vårt Bear-case uppgår till närmare -30 procent. Potentialen sett till vårt Bull-case uppgår till närmare 180 procent. Vi vill dock poängtera den relativt stora osäkerheten i att lägga prognoser för ett bolag som Axichem. Det finns en stor potential i bolagets produkt men vägen till målet är dock nästan aldrig spikrak. Bear-, Base-, Bull-case Bear 4 Base 9 Bull 18 Aktiepris 6, Bear Base Bull Scenario Aktiepris Källa: Redeye Research 7

8 Sammanfattning Redeye Rating axichem Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ratingen är uppdaterad på grund av en ny styrelse, ledning och uppdaterade ratingkriterier. Ledning 7,0p Utvecklingen av axiphen (fenylcapsaicin) har varit minst lika bra som bolaget indikerat. Emissionskapitalet har uteslutande används till utvecklingen av axiphen. Bolagets nytillträdda VD, Johan Arvidsson, har en lång erfarenhet från branschen med höga positioner på det ledande industrikemikalie bolaget DuPont. Johans kunskap, kontaktnät och expertis ser vi som en stor tillgång för bolaget i stundande kommersialisering och därefter. Ägarskap 8,0p Bolaget har en stark ägarstruktur där de största ägarna LMK Venture och LMK Stiftelsen har omkring 18 procent av kapitalet. LMK är kapitalstarka och har ett mycket gott renommé kring utveckling av tillväxtbolag. Ordförande representerar den näst största ägaren Mankin LTD och har även ett starkt stöd från LMK. Vinstutsikter 5,0p Lönsamhet 0,0p Potentialen på Fjäderfäfoder marknaden är stor då det inte finns några direkta konkurrerande produkter till axiphen-feed. Enbart i USA uppgår kostnaderna för salmonella i samhället till närmare 3 miljarder USD per år, betalningsviljan för axiphen-feed borde således vara hög. Inom antifouling, ett av bolagets övriga målmarknader, finns det starka drivkrafter för en ökande efterfrågan av miljövänliga alternativ, både lagstadgat men även ekonomiska. Den första produkt innehålande axiphen har lanserats, en smärtlindrande kräm som säljs i hong Kong. På den farmaceutiska marknaden är potentialen också stor då naturligt capsacin idag används i stor utsträckning. Axichem har ett starkt globalt patent för axiphen, vilket självklart är positivt vid en kommersialisering. Vår rating baseras dock primärt kring nuvarande marknadsläge och detta är svårt bedömt innan en större försäljning påbörjas. Axichem har idag enbart mindre intäkter vilket leder till ett lågt betyg, men lönsamheten blir sannolikt hög om kommersialiseringen av axiphen lyckas. Finansiell styrka 1,0p Axichem är beroende av en lyckad lansering av axiphen. Försenad kommersialisering betyder nytt kapitalbehov. Idag står dock bolaget finansiellt stärkt med en stor kassa för att ta fenylcapsacin till nästa nivå, betyget blir ändå lågt på grund av att bolaget saknar reala intäkter. 8

9 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 17,0 % NPV FCF ( ) -26 NPV FCF ( ) 49 NPV FCF (2025-) 116 Rörelsefrämmade tillgångar 5 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 85 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 40,2 % Motiverat värde per aktie, SEK 9 EBIT-marginal 37,4 % Börskurs, SEK 6,4 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE -22% -26% -63% -121% 12% ROCE -19% -24% -50% -40% 6% ROIC -58% -126% -63% -39% 5% EBITDA-marginal % -1471% -4527% -108% 20% EBIT-marginal % -1471% -4527% -118% 11% Netto-marginal % -1497% -4537% -100% 2% Data per aktie E 2016E 2017E VPA -0,57-0,87-0,98-0,80 0,03 VPA just -0,57-0,87-0,98-0,80 0,03 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld -3,19-0,70 0,81 2,53 2,89 Antal aktier 6,44 6,44 9,25 9,25 9,25 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 43,9 82,4 66,2 82,2 85,5 P/E -17,6-15,4-6,5-7,9 188,5 P/S ,6 231,2 293,8 7,9 3,9 EV/S ,6 219,2 331,1 11,1 5,7 EV/EBITDA -13,2-14,9-7,3-10,3 28,5 EV/EBIT -13,2-14,9-7,3-9,4 50,8 P/BV 2,6 4,6 6,0 24,2 21,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån 5,8 % Omsättning 607,1 % 3 mån -33,9 % Rörelseresultat, just 65,02 % 12 mån -53,5 % V/A, just 31,4 % Årets Början -47,5 % EK -37,1 % Aktiestruktur % Röster Kapital LMK VENTURES & STIFTELSEN 18,4 % 18,4 % MANAKIN LTD 17,9 % 17,9 % JOACHIM KUYLENSTIERNA 4,2 % 4,2 % BENGT JALLER 3,8 % 3,8 % DANICA PENSION 3,0 % 3,0 % REDOTEM AB 2,8 % 2,8 % AVANZA PENSION 2,3 % 2,3 % PETER RAGNASSON 2,2 % 2,2 % Aktien Reuterskod AXIC-A.ST Lista First North Kurs, SEK 6,4 Antal aktier, milj 9,3 Börsvärde, MSEK 58,8 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Nästkommande rapportdatum Johan Arvidsson Johan Arvidsson Gunilla Savring Torsten Helsing Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 64% 75% 43% 7% 7% Skuldsättningsgrad 6% 0% 77% 980% 1 004% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 0% 9 300% -47% 3 600% 103% VPA-tillväxt (just) 0% 54% 12% -18% -104% Analytiker Kristoffer Lindstrom Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 10000% 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% E 2016E 2017E 10000% 0% % % % % % % % % % Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Kristoffer.Lindström äger aktier i bolaget Axichem: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning axichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. Antifoulingingredienser används, enkelt uttryckt, för att förhindra påväxt av levande organismer på bland annat båtbottnar och är en ingrediens i båtbottenfärg. Havstulpaner och andra påväxter genererar friktion som ger höga kostnader i form av ökad användning av drivmedel samt sänkt hastighet för fartyget. Globalt finns det ca kommersiella fartyg (containerfartyg, oljetankers, färjor, kryssningsfartyg m.fl.) som årligen använde ca ton påväxthämmande färg till en samlad kostnad av ca 5 milliarder SEK. axichems produkt är en helt giftfri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin från chilibusken. Men då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin. axichem AB (publ) har de internationella patenträttigheterna för användning i bland annat båtfärg samt flera världspatent för alternativa användningsområden för fenylcapsaicin. axichem har i oberoende tester visat att fenylcapsaicin har mycket bra egenskaper och hög bioaktivitet. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 15 januari 215 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Pågående nyemission och steg 1 avklarat Bolaget har kommit med två ytterligare uppdateringar kring utvecklingen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 juni 2014 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX.ST) Operation Fäbodtjärn inledd Botnia Exploration har inlett ett arbete med att erhålla tillstånd för provbrytning i Fäbodtjärn. Bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 februari 2015 Sammanfattning (CINN.ST) Säkrar tidigt orderingången Bolagets levererade en rapport i stort sett linje med våra förväntningar. Omsättningen för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer