E 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft och aktien drabbades hårt av patentintrång av Promega gällande bolagets produkt FabRICATOR. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 First North 50 MSEK Medtech Sarah Fredriksson Erik Walldén Genovis Efter ett svagt kvartal i ryggen med minskad försäljning lyckades Genovis under Q4 vända trenden. Bolaget står under 2015 med egen säljorganisation i USA samt nya planerade produkter inför ett spännande år. Vi lyfter våra försäljningsestimat för helåret 2015E och estimerar en tillväxt om dryga 6 procent mot tidigare en minskning. Som effekt av detta höjs vårt motiverade värde marginellt till 3,0 från tidigare 2,9 kronor. Svaga finanser och pågående patenttvist är det som håller tillbaka aktien feb 20-maj 18-aug 16-nov 14-feb Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 5.5 poäng 6.5 poäng 7.0 poäng 0.0 poäng 3.0 poäng Nyckeltal E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 111% 47% -9% 6% 67% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg Neg EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg Utdelning/Aktie VPA P/E 0.0 Neg Neg Neg Neg EV/S Neg EV/EBITDA 0.3 Neg Neg Neg Neg Fakta Aktiekurs (SEK) 2.3 Antal aktier (milj) 21.8 Börsvärde (MSEK) 50 Nettoskuld (MSEK) -6 Free float (%) 50 % Dagl oms. ( 000) 18 Analytiker: Ulrik Trattner Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Tillväxten tillbaka i USA Genovis rapport för det fjärde kvartalet kom in i linje med våra förväntningar med undantag av uppskjuten skattefordran. Fordran motsvarande 1,7 MSEK och härleds från moderbolaget, något som fick resultatet för perioden och året att avvika. Genovis har nu förlustavdrag motsvarande dryga 130 MSEK varav 7,8 MSEK förväntas kunna utnyttjas inom en prognostiserbar framtid. Patenttvist slår negativt på resultatet Patentvisten i USA kring bolagets produkt FabRICATOR tar märkbar kraft från verksamheten och försäljningen. Att Promega gör intrång på Genovis patent drog ner försäljningen kraftigt under Q3, försäljningen YoY minskade för först gången sedan Patentintrånget ger dock validering för FabRICATOR som en attraktiv produkt. Vi avvaktar kommunikation kring den legala processen innan vi tar med effekter av en eventuell förlikning. Troligt är att processen kring intrånget kommer påverka Genovis försäljning mindre jämfört med föregående år. Ökade kostnader under fjärde kvartalet Kostnaderna ökade under Q4, som helåret, härlett dels av advokatarvoden i samband med patentintrånget, men framför allt av ökade utvecklingskostnader i Genovis dotterbolag GeccoDots. Dotterbolaget har hitintills genererat höga kostnader och inga intäkter. Juridiska kostnader kommer troligtvis minska då försäkring tar vid inom kort. Vi anser dock att kostnaderna som helhet troligtvis kommer att öka i år, med produktlanseringar samtidigt som att vi inte har några indikationer på att bolaget trycker på bromsen. Försäljningen i USA ökade med 3 procent under Q4 jämfört med samma period föregående år. En ökning med 3 procent kan framstå som en marginell tillväxt på dessa nivåer, dock är det ett klart positivt besked att vi får ett litet trendbrott i USA. I tabellen nedan visas utfallet under kvartalet jämfört med vår förväntan. Förväntat mot utfall (SEKm) Q4'13 Q4'14 Redeye Q4'14P Diff 2014 Nettoomsättning % 8.3 Bruttoresultat % -6.0 EBITDA % EBIT % Res. e fin % Resultat % VPA Neg Neg Neg Neg Tillväxt 2% 2% -3% Kä lla : Redey e Resea r ch Tillväxten tillbaka, om än sparsamt Rapporten gav viss förhoppning inför framtiden. Bolaget meddelar att man planerar att lansera minst tre nya produkter under 2015, varav samtliga riktar sig mot nya marknader, det vill säga, inte enbart mot antikroppsbaserade läkemedel. Produkter som idag ingår i pilotstester med förhoppningar att presenteras som kommersialiserad produkter sommarmånaderna

4 Finansiella prognoser Genovis har historiskt visat på betydande och stabil försäljningstillväxt. Tillväxten i bolaget har överstigit CAGR på 50 % (FY ) och försäljningen har växt YoY över samtliga kvartal sedan 2008 med undantag av föregående kvartal (Q3 14). Vi anser att patentvisten drabbade Genovis försäljning hårt under Q3. Med en vändning uppåt under det fjärde kvartalet finns en antydan att tvisten i viss mån är överspelad och att vi ser att Genovis redan under Q4 haft möjlighet att fokusera mer på försäljning. Även om vi inte spekulerar i det juridiska utfallet mot Promega anser vi att tvisten kommer ta mindre kraft än gångna året och därmed möjliggöra ökat försäljningsfokus. Källa: Redeye Research När Q4 rapporterades i förra veckan summerades ett kvartal där tillväxten återvänt. Omsättning för helåret uppgick till 8,3 miljoner kronor motsvarande en negativ tillväxt om cirka 5 procent. USA utvecklades svagt under 2014, vilket är något av en nyckelmarknad för Genovis och står för dryga 59 procent av försäljningen. Försäljningen över helåret i USA har minskat med 13 procent där samtliga övriga geografiska områden visat på tillväxt. Under Q4 ökade dock försäljningen i USA jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxt per geografisk region Region (tkr) Q4'13 Q4'14 Tillväxt Tillväxt Europa % % USA % % ROW % % Totalt % % Källa : Genov is När det gäller säsongsbetonad försäljning är det fjärde kvartalet ett starkt kvartal för Genovis, samtidigt är det första och tredje kvartalet historiskt visat sig vara lite svagare. Vi är konservativa i vår estimering för kommande kvartal men konfidenta att Genovis kommer visa på tillväxt över helåret. Q4 är en indikation att problem som Genovis haft i viss mån är överkomna och andas optimism inför framtiden. 4

5 Som tidigare nämnt avvaktar vi att spekulera kring en eventuell uppgörelse mellan Promega och Genovis. En uppgörelse kan ge förändrade prognoser beroende på juridiskt utfall. Vi gör dock antagandet att Genovis under 2015 kommer ha möjlighet att lägga ett större fokus på försäljning jämfört med föregående år. Etablering av egen försäljningsorganisation i USA kommer ha positiva effekter på bolagets nettoomsättning. Våra nya estimat presenteras nedan. Detaljerade prognoser Genovis Q1'15P Q2'15P Q3'15P Q4'15P 2015P 2016P 2017P Nettoomsättning Övriga intäkter Råvaror Övriga externa kost Bruttoresultat Personalkostnader Övriga rörelsekost EBITDA Avskrivningar EBIT Finansnetto Res. e fin Skatt Resultat Källa: Redeye Research Förhoppningar att USA ska agera draglok under 2015 Tänkbara effekter av direktförsäljning i USA Genovis etablerade i december ett dotterbolag i USA, Genovis Inc. Bolaget ställer därmed om från distributör till direktförsäljning i regionen. Distributörer har slutat lagerföra Genovis produkter och en komplett omställning kommer att ske under första månaderna Försäljningseffekter av omställningen bedömer vi ger fullt utslag under 2015 då vi uppfattar att ordrar inkomna under slutet av 2014 i stor utsträckning fortsatt gick via distributionspartner. Allt annat oförändrat ger egen försäljning en ökad nettoomsättning där tidigare marginaler försvunnit till distributörer. Källa: Redeye Research Vi känner oss något mer konfidenta att försäljningen ska öka redan under Detta ger dock inte något större utslag på vår värdering som uppgår till 3,0 (2,9) kronor per aktie. Vi ser på försäljningen med försiktighet och räknar med att tillväxten tilltar något under året, följande års tillväxt samt nytt produkterbjudande kan bli en katalysator för aktien. 5

6 DCF-värdering om 2,9 kronor per aktie Multipelvärdering om 3,1 kronor per aktie Värdering DCF-värdering tillsammans med multipelvärdering ger oss ett motiverade värde på Genovis om 3,0 kronor per aktie. Som underlag för vår värdering av bolaget använder vi en diskonterad kassaflödesberäkning (DCF) över en prognostiserad period om 10 år. Vi härleder ett motiverat fundamentalt värde på bolaget under kommande tolv månader, som hamnar på 2,9 kronor per aktie. Utöver vår DCF-värdering gör vi en värdering av Genovis baserat på multiplar för förväntad försäljning och lönsamheten 2019, då verksamheten förväntas ha gått in i en mer mogen fas. Urvalet av multiplar är baserat på några av de vanligaste värderingsmåtten för bolag av Genovis karaktär. Vår multipelvärdering av Genovis ger ett värde på 3,1 kronor per aktie. Motiverat värde på 3,0 kronor per aktie Källa: Redeye Research Vårt motiverade värde för Genovis baseras på de två ovannämnda värderingmetoderna och hamnar i vårt grundscenario på 3,0 kronor per aktie. Dags att stärka finanserna Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 MSEK under det fjärde kvartalet. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid årets slut till 5,7 (3,4) MSEK. Med dagens spenderingstakt gör vi bedömningen att någon extern finansieringen behöver genomföras relativt snart. Vi anser att en förbättrad finansiering är positiv och skulle möjliggöra en aggressivare produktutveckling vilket i sig är positivt med rådande situation. Emissionen i sig är något nödvändigt för bolaget att förverkliga sina målsättningar och förändrar inte vår syn på bolaget. 6

7 Scenarioanalys I vår värdering av Genovis argumenterar vi för tre olika scenarier vilka vi anser vara väl grundade från nuvarande situation och antaganden kring framtida tillväxt och lönsamhet. Det finns dock många faktorer som på olika sätt påverkar värderingen där den viktigaste parametern är försäljningstillväxt de kommande åren. Kursen reagerade positivt på rapporten och vi ser att aktien börjar närma sig vårat bas-scenario. Vi anser dock att aktien handlas till en förmånlig nivå ifrån våra låga förväntningar kring framtida tillväxt. Vi har kvantifierat hur stor påverkan dessa antaganden har på värderingen i vår scenarioanalys nedan. Bull case; I detta scenario har vi utgått ifrån en 20 procentenheter högre tillväxt än i basscenariot för proteinportföljen. Ett sådant scenario ger ett motiverat värde per aktie på 7,2 kronor. Bear case-scenario; är även det uppbyggt kring marknadsupptaget för proteinprodukterna och här utgår vi ifrån ett svagare upptag som ligger 20 procentenheter lägre mellan än i vårt basscenario. Ett sådant scenario ger oss ett motiverat värde per aktie på 0,6 kronor. Detta kan anses lågt men en så pass mycket lägre försäljning innebär att bolaget blir kassaflödespositivt nästan 5 år senare än vad som är antaget i dagsläget. Scenarioanalys Aktie 2.3 kr Bear Case Base Case Bull Case Källa: Redeye Research Aktieutveckling Efter en svag tredje kvartalsrapport dalade aktiekursen. Kursen uppnådde under det fjärde kvartalet en bottennotering på 1,7 kronor. Kursen har dock återhämtat sig till skrivande stund och aktien närmar sig vårt Base case - scenario. Sedan årsskiftet har bolaget pendlat kraftigt i värde. Handelsvolymerna i aktien har dock varit relativt konstanta med en omsättning på strax under aktier per dag. 7

8 Investeringsammanfattning Förbättrar utvecklingsprocessen av nya läkemedel och diagnostik Genovis utvecklar innovativa tekniker som effektiviserar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder inom sjukvården. Det helägda dotterbolaget GeccoDots fokuserar på nanoteknologi och tillverkar kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning. Smarta enzym bidrar till högre kvalitet i läkemedelsutveckling Smarta enzym är den främsta värdedrivaren Genovis utvecklar och säljer smarta enzym, ämnade som verktyg, för läkemedelsindustrin vid utveckling och kvalitetssäkring av nya läkemedel. Enzymen förbättrar, förenklar och sparar tid vid analys av nya antikroppsläkemedel och för kvalitetskontroll vid läkemedelsproduktion. Utöver produkter erbjuder Genovis global leverans och support. Att komma med i ett produktionsprotokoll kräver produkter som kan användas i automatiserade processer Dotterbolaget GeccoDots fokuserar på kontrastläkemedel Försäljningen har historiskt ökat varje år genom att återkommande kunder ökat sina inköpsvolymer samt genom att nya kunder strömmat till. I dagsläget används enzymen främst för analys av antikroppar med syfte att identifiera nya läkemedelskandidater samt i vissa kliniska projekt. Den stora tröskeln för Genovis är att få sina produkter inkluderade i produktionsprotokoll för nya kommersiella läkemedel. För detta krävs produkter som kan användas i automatiserade processer. En sådan händelse skulle säkra en kund och därigenom intäktsflöde, på väldigt lång sikt, då det är mödosamt och dyrt att ändra de regulatoriska protokoll som berör produktion av läkemedel. Tyvärr är det av samma anledning osannolikt att Genovis enzymer kommer att inkluderas i produktionsprotokollen för något befintligt läkemedel på marknaden. Aktiv införsäljning skulle eventuellt kunna leda till ett framtida avtal men med tanke på att utvecklingsprocessen av nya läkemedel tar många år så kommer det dröja innan denna typ av kunder genererar stora intäkter. Kontrastmedel har avknoppats till dotterbolag GeccoDots utvecklar och producerar nanostrukturer vilka används som kontrastmedel vid medicinsk avbildning. Bolaget hyr in personal och alla administrativa tjänster från moderbolaget Genovis. Finansiering sker delvis från externa medel och i form av samarbeten med akademin. Två huvudtyper av produkter finns; nanostrukturer baserade på en järnoxidkärna och nanostrukturer baserade på en kristallkärna. Användningsområden är cellspårning, avbildning av lymfnoder, optisk avbildning, kontrastmedel i ultraljud, radionukleär klassificering av nanostrukturer och bindning av vissa typer av molekyler till kontrastmedlet. Bolaget förhandlar sedan augusti 2013 med Respiratorius om rättigheterna till biomarkören RESP-3000, en molekyl för avbildning av blodkärl. 8

9 Sammanfattning Redeye Rating Genovis Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ledning 5.5p Bolaget är tillväxtorienterat i sina investeringar, vilka görs under god kostnadskontroll. Även om bolaget är relativt litet har de konsekvent varit aktiva i synlighet mot aktiemarknaden. Genovis är transparent i sin rapportering och ger en bra bild av både möjligheter och utmaningar. Vi ser gärna mer kommunikation kring strategin i framtiden. Ägarskap 6.5p Bolaget har två större huvudägare och den ena finns representerade i styrelsen, vilket är bra. Vi skulle helst vilja att samtliga i styrelsen äger aktier i bolaget. Tillväxtutsikter 7.0p Genovis har en bred kundbas där samtliga av de tio största läkemedelsbolagen ingår. Nya produkter och ökade volymer förväntas driva en hög tillväxt för bolaget närmaste åren. Återköpsfrekvensen framstår även vara hög. Lönsamhet 0.0p Produkterna befinner sig i en etableringsfas och bolaget har något år kvar tills det är lönsamt. Finansiell styrka 3.0p Bolaget har en nettokassa som är tillräcklig för att finansiera verksamheten minst tre kvartal framåt. Det finns risk för fler emissioner då försäljningen tappat så pass mycket. 9

10 Resultaträkning E 2016E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA DCF värdering WACC Kassaflöden, MSEK 14.7 % Motiverat värde per aktie, SEK Börskurs, SEK Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt 0 0 1,7 0 0 Nettoresultat Balansräkning E 2016E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Antaganden Genomsn. förs. tillv % EBIT-marginal 19.7 % Lönsamhet E 2016E ROE -126% -68% -79% -129% 0% ROCE -127% -68% -79% -98% -100% ROIC -269% -446% -76% -195% -172% EBITDA-marginal -332% -167% -231% -163% -87% EBIT-marginal -332% -179% -245% -181% -90% Netto-marginal -328% -178% -243% -177% -90% Data per aktie E 2016E VPA VPA just Utdelning Nettoskuld Antal aktier Värdering E 2016E Enterprise Value P/E P/S EV/S EV/EBITDA EV/EBIT P/BV Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån 32.6 % Omsättning 15.8 % 3 mån -2.6 % Rörelseresultat, just % 12 mån % V/A, just % Årets Början 18.8 % EK 11.2 % Aktiestruktur % Röster Kapital Lönn Mikael 22.1 % 22.1 % Hansa Medical AB 10.0 % 10.0 % LMK stiftelsen 6.5 % 6.5 % Aduno AB 6.0 % 6.0 % Nordnet Pensionsförsäkring AB 5.8 % 5.8 % LMK Forward AB 3.6 % 3.6 % Avanza Pension Försäkring AB 2.4 % 2.4 % Svensson Åke 1.5 % 1.5 % Frid Thorbjörn o bolag 1.2 % 1.2 % Hamilton Didrik o bolag 1.1 % 1.1 % Aktien Reuterskod Genob.st Lista First North Kurs, SEK 2.3 Antal aktier, milj 21.8 Börsvärde, MSEK 49.8 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Nästkommande rapportdatum Sarah Fredriksson Erik Walldén Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E Soliditet 75% 80% 76% 23% -38% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 172% -264% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet Tillväxt E 2015E 2016E Försäljningstillväxt 111% 47% -9% -8% 67% VPA-tillväxt (just) -14% -55% 20% -34% -15% Analytiker Joanna Boquist Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 10

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2015E 2016E 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% E 2015E 2016E 0% -50% -100% -150% -200% -250% -300% -350% -400% -450% -500% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 2015E 2016E % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% E 2015E 2016E 200% 100% 0% -100% -200% -300% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Klas Palin. äger aktier i bolaget: Nej Ulrik Trattner aktier i bolaget:nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Genovis syfte är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som effektiviserar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder inom sjukvården. Genovis utvecklar och säljer unika enzym, i innovativa format, vilka underlättar utveckling och kvalitetssäkring av biologiska läkemedel. Kunderna använder produkterna vid framtagandet av nya läkemedelskandidater, i produktionsutveckling och i preklinisk utveckling. Utöver produkter erbjuder Genovis global leverans och support. Det helägda dotterbolaget GeccoDots fokuserar på nanoteknologi och tillverkar kontrastmedel vilka används inom medicinsk avbildning. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) Juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och motiv.......................................................

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer