E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 216E 217E BOLAGSANALYS 9 november Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Utdelningsfest framöver Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning på 82,5 MSEK (prognos 84,1 MSEK) samt en EBIT på 7 MSEK, motsvarande en marginal på starka 8,5 procent. Regionerna Stockholm och Väst fortsätter leverera fina resultat, där Väst klart överträffade vår prognos. Svårare är det för regionen Öresund, en tung telekommarknad samt personalomställningar ser vi som sannolika förklaringar till denna svaghet. Bolagets vinst per aktie (VPA) för de tre första kvartalen uppgick till 1,36 SEK, detta överstiger redan förra årets vinst. Vi ser en sannolik höjning av utdelningen under till 1,55 SEK per aktie. Sett till vår prognos handlas Avega till en attraktiv direktavkastning på närmare 7 procent. Vidare har vi även gjort några mindre justeringar av våra estimat, vilket sänker vårt motiverade värde, i ett Basecase, till 26 (27) SEK per aktie. Lista: Small cap Börsvärde: 265 MSEK Bransch: Information Technology VD: Jonas Bergh Styrelseordf: Anna Söderblom OMXS 3 Avega Group nov 8-feb 9-maj 7-aug 5-nov Redeye Rating ( 1 poäng) Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 9, poäng 1, poäng 5, poäng 7, poäng 7, poäng Nyckeltal E 216E 217E Omsättning, MSEK Tillväxt 2% 5% 2% 4% EBITDA EBITDA-marginal 6% 7% 9% 1 9% EBIT EBIT-marginal 6% 7% 9% 9% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 3% 4% 5% 7% 7% Utdelning/Aktie 1,5 1,1 1,55 1,8 1,9 VPA 1,16 1,29 1,95 2,88 2,64 P/E 22,4 14,4 12,1 8,1 8,9 EV/S,8,7,7,6,5 EV/EBITDA 12,4 1,2 7,9 6,1 5,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 23,4 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 265 Nettoskuld (MSEK) -7,5 Free float (%) 6 % Dagl oms. ( ),65 Analytiker: Kristoffer Lindström Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från till +1 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Vinstutsikter Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 Affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Väst levererar Avegas rapport för det tredje kvartalet träffade våra prognoser väl. Nedstängningen av Norgekontoret är nu genomförd och hade ingen resultatpåverkan under det tredje kvartalet. Avega rapporterade en försäljning på 82,5 MSEK mot vår prognos om 84,1 MSEK. EBITmarginalen blev 8,5 procent (förväntad 8,1 procent). Jämfört med sjönk försäljningen med omkring -,8 procent, om vi exkluderar Norgekontorets effekter (under ) var försäljningen i det närmaste oförändrad. Samtidigt stärktes försäljningen per anställd med omkring 3 procent (jämfört med samma period föregående år). Den rapporterade försäljningen uppgick till 82,5 MSEK Avega - Utfall vs. Förväntat Utfall Redeye % diff Försäljning 82,5 84,1-1,9% Tvxt % -,8% 1,1% EBITDA 7,2 7, 2,9% EBIT 7, 6,8 3, Marginal % 8,5% 8,1% Resultat före skatt 6,9 6,8 1,5% Marginal % 8,4% 8,1% Affärsområden Utfall Redeye % diff Försäljning Stockholm 72,8 74,7-2,5% Öresund 3,2 4,8-32,8% Väst 6,5 4,7 38,9% EBIT Stockholm 6,6 7,1-7, EBIT-margin 9,1% 9,5% Öresund -,3,1 n.m. EBIT-margin -9,4% 3, Väst,7,6 25% EBIT-margin 1,8% 12, Övrigt (Norge), -1, Källa: Avega, Redeye Research De primära faktorer som påverkade försäljningen negativt var att Norgekontoret nu är helt avvecklat samt en svagare försäljning i Öresund. Under året har det skett en del ledarförändringar inom organisationen i Öresund. Vi finner det sannolikt att dessa förändringar har lett till en något högre personalomsättning än vanligt, vilket påverkar både försäljning och marginalen negativt. Väst levererar väldigt starka resultat På den positiva sidan fortsätter Väst att leverera fina siffror. Regionen går helt klart väldigt starkt och kom in en bra bit över vår prognos (på försäljningen). Under kvartalet har utveckling inom Tillverkande industri fortsatt vara stark. Inom region Stockholm verkar utvecklingen vara stabil och Avega ser en fortsatt god framtid primärt inom Detaljhandel samt Bank- och Finans. 3

4 Ingen nettorekrytering Medeltalet anställda under uppgick till 344 stycken. Detta var en nedgång med 1 personer sett från föregående kvartal och 15 stycken jämfört med samma period föregående år. Antalet anställda vid periodens slut var 344 stycken, vilket var lika många som vid utgången av Q2. Q4 brukar vara den period som konsultbolagen genomför en stor andel av sina rekryteringar, vilket gör att vi finner det sannolikt med en ökad personalstyrka under nästkommande kvartal. I diagrammet nedan illustreras antalet anställda i medeltal under kvartalet samt antalet anställda vid utgången av perioden. Den streckade delen är vår prognos över hur personalstyrkan kommer utvecklas framöver. Vi räknar med att Avega kommer kunna växa personalstyrkan något framöver tack vare en stark marknad och gynnsam utveckling inom Bank- och Finans samt Tillverkande industri (primärt fordonsindustrin går starkt). Avega har även under de senaste kvartalen haft ett effektiviseringsfokus för att stärka lönsamheten. Vi tror nu att bolaget kommer skifta detta fokus mot rekrytering av nya konsulter. Vi ser nettorekrytering som ett behov framöver för att leverera tillväxt Antal anställda, medeltal och vid periodens slut Antal anställda (medel) E 216 E 216 Antal anställda (periodens slut) E 217 E 217 Källa: Avega Group, Redeye Research 4

5 Per anställd och timme fortsatta ökningar! Trenden de senaste kvartalen har varit tydlig i form av ökade intäkter per anställd och timme. Framförallt har denna förbättring skett genom att antalet konsulter i förhållande till övrig personal i Avega har stigit kraftigt. Vi föredrar att se till siffror på rullande 12 månader (R12M) då kvartalsvariationen inte är lika påtaglig. Framöver räknar vi med att intäkterna (räknat per timme och anställd) fortsätter öka något genom prishöjningar och ett ökat säljfokus men att den primära tillväxten måste ske genom nettorekrytering och nya uppdrag. Vi föredrar dock en stark lönsamhet framför olönsam tillväxt, vi ser med andra ord hellre en stabil/ökande lönsamhet med något långsammare tillväxt än en snabb tillväxt med kraftigt vikande marginaler. Försäljning per anställd och timme Stark utveckling av för intäkt per anställd E 216 E 216 E 217 E 217 Försäljning, per timme & anställd (kv) R12M försäljning per anställd och timme Försäljning, per timme & anställd. Prognos R12M försäljning per anställd och timme. Prognos Källa: Avega Group, Redeye Research 5

6 Tillverkande industrin driver Väst Utvecklingen fortsätter gå starkt inom Tillverkande industri. Även inom Bank- och Finans känner Avega av en ökande efterfrågan. Inom Detaljandel är utvecklingen stabil. Att efterfrågan inom Bank- och Finans fortsätter att öka finner vi som klart positivt. Vi räknar med att Bank- och Finans kommer vara en starkt bidragande faktor till framtida tillväxt för Avega. Den sjunkande omsättningen inom Energi ser vi som en följd av avvecklingen i Norge även Telekom fortsätter minska som andel av försäljningen, vilket är ett ytterligare tecken på en den vikande försäljningen inom Öresund. Omsättning per industri Övrigt Energi IT-service Försäkring Offentlig sektor Logistik/transport Bank/finans Telekom Tillv. Industri Detaljhandel Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Källa: Avega Group Tillverkande industri går som tåget (bilen?) Stabilitet i utvecklingen hos storkunder Avega rapporterar kontinuerligt den andel av omsättningen som de 1 största kunderna står för. Detta är en siffra som är värd att följa då den kan vara en bra indikator på bolagets relation till deras största och viktigaste referenskunder. Andelen har legat relativt stabilt kring 55 procent de senaste kvartalen. 1 största kundernas andel av omsättningen, % & MSEK Övriga kunder, % största kunderna, % största kunderna, MSEK 1 35 Övriga kunder, MSEK Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 3 Källa: Avega Group 6

7 Estimat för helår och prognoser för regionerna Stockholmsregionen stod för 88 procent av intäkterna Avega Group - Detaljerade estimat SEKm Q2 Q4E E 216E 217E Försäljning 117,3 111,3 82,5 119,2 43,3 438,1 454,6 EBITDA 11,3 8,5 7,2 1,9 37,9 42,1 4,7 EBIT 11,1 8,3 7, 1,7 37,1 41,3 39,9 Vinst före skatt 6,8 4,7 4, 6,5 22, 27,1 26, VPA, SEK,6,41,35,58 1,95 2,39 2,3 Försäljningstillväxt 12,2% 6,2% -1,8% 1,8% 4,9% 1,8% 3,8% EBIT marginal 9,5% 7,5% 8,5% 9, 8,6% 9,4% 8,8% VPA tillväxt (y/y) 94,3% 56,7% 33,3% 126% 51, 22,9% -3,9% Källa: Redeye Research, Avega Group Vi räknar med att Avegas totala försäljning kommer uppgå till 43,3 MSEK med ett EBIT-resultat på 37,1 MSEK under. Vi har korrigerat våra tillväxtestimat något då vi ser en risk att det kan vara svårt att få in rätt kompetenser, vilket leder till en långsammare tillväxt. Vi räknar med att bolagets VPA under ökar med hela 51 procent, jämfört med, och landar på 1,95 SEK per aktie. Avegas finansiella mål är att dela ut 8 procent av denna vinst, vilket skulle betyda en direktavkastning på omkring 7 procent. Stockholm Fortsatt stabilt Avega har majoriteten av sin verksamhet i Stockholm. Under kvartalet stod regionen för hela 88 procent av intäkterna. Marknaden fortsätter att vara god för Avega i Stockholm. Vi räknar med en fortsatt stark utveckling inom Bank- och Finans framöver. I grafen nedan syns försäljning samt EBITmarginal räknat på rullande 12 månader för Stockholmsregionen. Den streckade delen är vår prognos över framtida marginalutveckling. Långsiktigt räknar vi med en normalisering strax under 9 procent i EBITmarginal, vilket ligger något över branschsnittet för IT-konsulter. Vi anser att den högre marginalen är sannolik då Avegas fokus på spetskompetens och verksamhetskritiska uppdrag sannolikt lyfter både priserna och marginalerna. R12M försäljning & EBIT-marginal, Stockholm Stark utveckling att vänta inom bank/finans % 12% 1 8% 2 6% % 2% Q Q2 212 Q4 Q2 E 216 Q4E 216 E 217 R12M Försäljning EBIT-marginal Källa: Avega Group & Redeye Research 7

8 Väst Fortsatt styrka Region Väst fortsätter att skörda framgångar, omsättningen och marginalerna har förbättrats kraftigt de senaste 2 åren. Under fortsatte, som tidigare nämnt, den starka Tillverkande industrin (fordon) att gynna regionen. Den starka marknaden bidrar sannolikt med en hög beläggning för regionen just nu. Under levererade Väst en EBIT-marginal på 1,4 procent, föregående kvartal låg den på över 14 procent. Vi räknar med att denna starka marknad kan hålla i sig ett tag till, för att sedan gå in i ett mer normalläge. Vi räknar med normaliserade EBIT-marginaler i nivåer mellan 6-8 procent långsiktigt. Väst går från klarhet till klarhet R12M försäljning & EBIT-marginal, Väst Q4 Q2 E 216 Q4E 216 E TTM Försäljning EBIT-marginal (R12M) Källa: Avega Group & Redeye Research Öresund Personalomställningar påverkar I kontrast till både Väst och Stockholm går det något tyngre för region Öresund. Marknad inom Telekom är fortsatt svag samt att ledarskiftet, som vi diskuterat kring tidigare, sannolikt påverkar personalomsättningen (och försämrar både beläggning och marginaler). Vi räknar med att denna svaghet inom regionen fortsätter ett tag till men att EBITA-marginalerna långsiktigt normaliseras kring 6 procent. Öresund är mer osäkert R12M försäljning & EBIT-marginal, Öresund % 12% % 2 6% 15 4% 1 2% 5 Q Q2 212 Q4 Q2 E 216 Q4E 216 E 217-2% TTM Försäljning EBIT-marginal (R12M) Källa: Avega Group & Redeye Research 8

9 Estimatförändringar Förändringarna i vår prognos, jämfört med föregående uppdatering, beror primärt på en något lägre antagen nettorekrytering framöver då vi finner rekryteringsmarknaden för IT-konsulter generellt något utmanande. En lägre antagen grad av nettorekrytering sänker den antagna framtida tillväxten. Vi har även sänkt vår prognos över marginalutvecklingen inom Öresund framöver, vilket påverkar våra estimat negativt. Vi reviderar våra tillväxtprognos på grund av en lägre antagen rekryteringstakt framöver Avega Group Estimat förändringar e 216e 217e Estimat förändringar (MSEK) Nya Gamla % dif Nya Gamla % chg Nya Gamla % dif Försäljning ,2% , , EBIT ,3% , ,6% EBIT-marginal 8,6% 8,8% 9,4% 9,6% 8,8% 8,8% Källa: Redeye Research Vi räknar med en EBIT-marginal under på närmare 8,6 procent, vilket är en klar förbättring jämfört med. Tillväxtmässigt räknar vi med en försäljningsökning för helåret på runt 5 procent. Trots att rekryteringen (då rätt kompetenser inte alltid är lätta att hitta) kan vara något svår så är vi ändå optimistisk till Avegas framtid och bedömer att Avegas nya organisationsstruktur, säljfokus och en stark marknad kommer att leda till goda marginaler och en hälsosam tillväxt framöver. I diagrammet nedan illustreras rullande 12 månaders försäljning samt EBITmarginal för hela Avega Group. Vi bedömer att marknadsläget idag är starkt, vilket bidrar till en god beläggning. Långsiktigt räknar vi med normaliserade EBIT-marginalerna strax över 8,5 procent. R12M försäljning & EBIT-marginal, Avega Group Q Q2 212 Q4 Q2 E 216 Q4E 216 E % 12% 1 8% 6% 4% 2% R12M försäljning EBIT-marginal (R12M) Källa: Avega Group & Redeye Research 9

10 En utdelningsfest att vänta? Många investerare söker sig till IT-konsulter då deras affärsmodell i regel tillåter dem att dela ut en stor andel av vinsten till sina aktieägare. Avega har genom sina effektiviseringar kraftigt förbättrat sitt resultat under. Enligt vår prognos kommer Avegas vinst per aktie (VPA) uppgå till omkring 1,95 SEK under, detta motsvarar en tillväxt på hela 51 procent. Avegas VPA under de tre första kvartalen överstiger redan vinsten per aktie under hela så en ökad utdelning ser vi som klart sannolikt. Vi räknar med att Avega kommer kunna dela ut omkring 1,55 SEK per aktie under. Vi räknar med en utdelning på 1,55 SEK per aktie under Rullande 12 månaders VPA, aktiekurs och utdelning Q4 212 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Utdelning Aktiekurs R12M VPA Q4E Källa: Redeye Research & Avega Group Med ett antagande om en utdelning på 1,55 SEK per aktie handlas Avega till en direktavkastning på närmare 7 procent, detta är på de högsta nivåerna de senaste 3 åren. Normalt brukar Avega handlas till en direktavkastning mellan 5-6 procent. Skulle bolaget handlas till dessa mer normala nivåer skulle sannolikt aktien handlas mellan kronor, alltså strax över vårt Base-case. Vår prognostiserade utdelning ger en direktavkastning på närmare 7 procent Aktekurs och direktavkastning (nästa års utdelning) % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Aktiekurs Direktavkastning (nästa år) Källa: Redeye Research & Avega Group 1

11 Värdering DCF-värdering Som vanligt så värderar vi Avega med en DCF-modell. Vårt avkastningskrav uppgår till 11,2 procent och bygger på Redeyes rating modell. Vi räknar med en långsiktig genomsnittlig tillväxt mellan åren -227 på 3 procent och en genomsnittlig EBIT-marginal på 8 procent. Vi räknar med en terminal tillväxt på 3 procent och en EBIT-marginal på 7 procent i mognadsfasen. Vårt motiverade värde minskar, tillföljd av estimat revideringar, något till 26 (27) 27 SEK per aktie. Potentialen till vårt motiverade värde är 13 procent från dagens nivåer, vi ser det som att aktien börjar närma sig en rättvis värdering enligt vårt Base-case. Vårt motiverade värde uppgår till 26 SEK per aktie Avega Group Base-case Antaganden: -27 (1-14) DCF-värde CAGR försäljning 3% 1 WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 8% 8% Nuvärde av FCF 236 ROE (medel) 35% 6 Nuvärde av Terminal Value 116 Terminal EV 352 Terminal tillväxt av FCF 3, Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 7% Minoritetsägande -56 Utdelningskorrigering -12 DCF-värde 295 Motiverat värde per aktie 26 Dagens aktiekurs 23, Potential/Risk 13% Source: Redeye Research En jakt på direktavkastning kan leda till en uppvärdering av Avega Group Katalysatorer för värdeökning Avega är på rätt väg med resultatförbättringar, vilket vi övertiden anser kommer att leda till en uppvärdering av bolaget då marknaden ser en stabilitet i lönsamheten. Vidare får vi känslan av att det råder en viss optimism hos IT-konsulterna med en relativt stark svensk marknad. När även investerare börjar få upp ögonen för denna förbättring inom industrin kan detta leda till en uppvärdering av bolagen generellt i sektorn. I dagens ränteläge är det många investerare som är på jakt efter direktavkastning, detta är något som kan leda till ett större intresse för ett bolag som Avega. Vid vårt motiverade värde skulle bolaget ha en direktavkastning baserad på E utdelning om 5,9 procent. Detta är ändå en attraktiv nivå givet dagens ränteläge och direktavkastning på börsen i stort. 11

12 1/9/1 1/3/11 1/9/11 1/3/12 1/9/12 1/3/13 1/9/13 1/3/14 1/9/14 1/3/15 1/9/15 1/3/16 1/9/16 1/9/1 1/2/11 1/7/11 1/12/11 1/5/12 1/1/12 1/3/13 1/8/13 1/1/14 1/6/14 1/11/14 1/4/15 1/9/15 1/2/16 1/7/16 1/12/16 Enterprise Value EBIT R12M EV/EBIT Avega Group En högre värdering motiverad enligt oss Relativvärdering Avega värderas idag något under övriga IT-konsulter vad det gäller EV/EBITDA och P/E. Vi finner dock att bolagets goda historik med enbart organiska tillväxt, låga kapitalbehov samt höga lönsamhet skulle kunna leda till något av ett premium mot resterande bolag i sektorn. I ett relativperspektiv ser vi möjligheter till en uppvärdering av Avega Relativvärdering PE/E EV/EBITDA EV/S EBITDA % Sales growth Bolag E 216E E 216E E 216E E 216E 217E ACANDO 11,7 9,3 8,1 6,9,7,6 8% 4% 4% PREVAS 37,4 9,4 11,1 6,,3,3 2% 5% 6% HIQ 18,8 16,8 13,2 11,8 1,7 1,6 13% 6% 5% KNOW IT 12,2 8,2 7,6 6,4,6,6 8% 7% 4% SEMCON 15,8 8,2 1,8 6,3,3,3 3% 2% 4% CYBERCOM 31,7 1,4 7,4 5,8,4,4 6% 1% 3% ADDNODE 18, 16,3 9,5 8,3,9,8 1 12% 6% Medel 2,8 11,2 9,7 7,4,7,7 7% 5% 4% Median 18, 9,4 9,5 6,4,6,6 8% 5% 4% AVEGA 8,3 8,9 6,9 6,2,6,6 9% 2% 4% Källa: Bloomberg, Redeye Research Historisk och framtida multipelvärdering Värderingen av Avega, i form av Enterprise Value, har historiskt följt rullande 12 månaders EBIT väldigt nära. Sedan i början av har dock EBIT stärkts, vilket syns när man ser till siffrorna räknat på rullande 12 månader. Förstärkningen av EBIT-resultatet borde även leda till en uppvärdering i höjd med vårt Base-case. R12M EBIT och Enterprise Value EV/EBIT R12M Enterprise Value Base-case R12M EBIT R12M EBIT prognos EV/EBIT R12M EV/EBIT R12M vid Base-case Källa: Avega Group, Bloomberg & Redeye Research 12

13 Bull-case värdering I vårt Bull-case skulle vi ha underskattat såväl tillväxtpotentialen som den långsiktiga rörelsemarginalen i Avega. En ökad närvaro i både Väst och Öresund regionerna krävs troligtvis för att nå detta scenario samtidigt som bolaget återigen får upp farten mot kunder inom bank och försäkring (inte helt osannolikt). Vi räknar här med en genomsnittlig tillväxt på 5 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på 9 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 35 SEK per aktie, vilket motsvarar en potential sett till dagens nivå på omkring 5 procent. I Bull-case ser vi ett motiverat värde på 36 SEK per aktie Avega Group Bull-case Antaganden: -27 (1-14) DCF-värde CAGR försäljning 5% 1 WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 9% 8% Nuvärde av FCF 277 ROE (medel) 34% 6 Nuvärde av Terminal Value 164 Terminal EV 442 Terminal tillväxt av FCF 3, Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 8% Minoritetsägande -46 Utdelningskorrigering -12 DCF-värde 394 Motiverat värde per aktie 35 Dagens aktiekurs 23, Potential/Risk 51% Source: Redeye Research Bear-case värdering I vårt Bear-case utgår vi från att Avega Group inte lyckas växa enligt deras egen målsättning samtidigt som konjunkturen försvagas. I detta scenario räknar vi således med svag intäktsutveckling en långsiktig EBIT-marginal om 5-6 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 15 SEK per aktie, vilket motsvarar en risk på nedsidan till dagens nivå på omkring -34 procent. I detta scenario förutsätts alltså ingen marginalförbättring eller tillväxt, givet den senaste tidens utveckling och bolagets goda historisk finner vi detta scenario som relativt osannolikt. Vi ser det alltså som att den fundamentala risken i Avega är ganska begränsad. I Bull-case ser vi ett motiverat värde på 16 SEK per aktie Avega Group Bear-case Antaganden: -27 (1-14) DCF-värde CAGR försäljning 1 WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 6% 8% Nuvärde av FCF 184 ROE (medel) 4 6 Nuvärde av Terminal Value 7 Terminal EV 254 Terminal tillväxt av FCF 3, Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 5% Minoritetsägande -81 Utdelningskorrigering -12 DCF-värde 172 Motiverat värde per aktie 15 Dagens aktiekurs 23, Potential/Risk -34% Source: Redeye Research 13

14 WACC WACC Avega Group Känslighetsanalys En känslighetsanalys är alltid bra att utföra på de antaganden som ligger till grund för en DCF-modell. En känslighetsanalys kan även visa på vilka ungefärliga fundamentala antaganden som ligger diskonterade i dagens aktiekurs. Motiverat värde per aktie CAGR-försäljning % -2% 2% 3% +2% 4% +4% 6% 9% % % % Källa: Redeye Research Värderingen är självklart känslig för antaganden om WACC och försäljningstillväxt. I denna känslighetsanalys varieras dessa antaganden. Vi ser här att en ökad försäljningstillväxt mellan åren -27 har en relativt liten inverkan på värderingen, skulle CAGR öka till 6 procent under denna period indikeras ett motiverat värde på omkring 31 SEK per aktie. WACC:en påverkar värderingen väldigt kraftigt, skulle en WACC runt 9 procent antas indikerar detta ett aktiepris på 35 SEK per aktie. Motiverat värde per aktie EBIT-marginal medel (-227) 35 5,4% -2% 6,6% -1% 7,8% 9, +1% 1,2% +2% 9% % % % Källa: Redeye Research Värderingen i Avega är känslig för förändringar i den uthålliga lönsamheten. Idag antar vi i att bolaget kommer att hålla en EBIT-marginal runt 7,8 procent över en konjunkturcykel. Skulle vi öka våra marginalantaganden med omkring 1 procentenhet skulle detta indikera en aktiekurs på närmare 32 SEK. Om bolaget lyckas leverera EBIT-marginaler i höjd med bolagets målsättning på runt 1 procent skulle en aktiekurs runt 37 SEK vara motiverad. 14

15 CAGR- Sales -27 Avega Group Motiverat värde per aktie EBIT-marginal medel (-227) 35 5,4% -2% 6,6% -1% 7,8% 9, +1% 1,2% +2% -4% % -2% % % 2% % 4% Källa: Redeye Research Vi finner marknaden idag diskonterar en framtida försäljningstillväxt i regionen 2-4 procent, vilket vi också finner som sannolikt. Marknaden prisar samtidigt in en uthållig EBIT-marginal runt 7,5 procent, vilket också är den nivå som vi räknar med över en konjunkturcykel. Vi börjar således finna aktien som relativt rättvist värderad. 15

16 Sammanfattning Redeye Rating Avega Group Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng. Ledning 9,p Ratingförändringar i denna rapport: Ingen förändring i rating. Avega Group har en mycket kompetent ledning med vd Jonas Bergh i spetsen, tidigare försäljningschef. Med en gedigen konsult- och säljbakgrund. Bolaget har tuffa finansiella mål som de inte fullt ut levererat på vilket drar ner ratingen något. Ägarskap 1,p Bolaget har en stabil ägarbild med såväl aktiva entreprenörer och institutionella ägare som tillsammans utgör en bra ägarbild. Även övriga styrelseledamöter har egna innehav i bolaget vilket också är en anledning till den höga ratingen. Vinstutsikter 5,p Avega Group jobbar hårt med att öka antalet anställda och därigenom öka den organiska tillväxten i bolaget. Konkurrensen på marknaden är dock hård både vad gäller kunder och personal vilket drar ner ratingen. Lönsamhet 7,p Avega Group har uppvisat en stark lönsamhet under de senaste åren även om lönsamheten var något svag under. Avkastningen på eget kapital och det starka kassaflödet drar upp ratingen. För att nå en högre rating krävs en högre rörelsemarginal i bolaget. Finansiell styrka 7,p Bolaget har en stark balansräkning vilket drar upp ratingen. Det som påverkar negativt är att bolaget fortfarande är en relativt liten aktör omsättningsmässigt samt verkar på en marknad med tuff konkurrens. 16

17 Resultaträkning E 216E 217E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg. Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 216E 217E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg. Övriga finansiella tillg. Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg. Övr. anlägg. tillg. Summa anlägg Uppsk. skatteford. 2 6 Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder 18 Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 216E 217E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 11,2 % NPV FCF (-217) 81 NPV FCF ( ) 123 NPV FCF (225-) 149 Rörelsefrämmade tillgångar -4 Räntebärande skulder -18 Motiverat värde MSEK 294 Antaganden -221 Genomsn. förs. tillv. 2,3 % Motiverat värde per aktie, SEK 26, EBIT-marginal 7,6 % Börskurs, SEK 23,4 Lönsamhet E 216E 217E ROE 42% 7 133% 113% 73% ROCE 67% 79% 125% 124% 87% ROIC 132% 6699% 539% 191% -1251% EBITDA-marginal 6% 7% 9% 1 9% EBIT-marginal 6% 7% 9% 9% 9% Netto-marginal 3% 4% 5% 7% 7% Data per aktie E 216E 217E VPA 1,16 1,3 1,95 2,88 2,64 VPA just 1,16 1,3 1,95 2,88 2,64 Utdelning 1,5 1,1 1,55 1,8 1,9 Nettoskuld -3,9-1,1-2,3-3,86-5,6 Antal aktier 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 Värdering E 216E 217E Enterprise Value 34,5 282,9 299,4 258,2 239,9 P/E 22,4 14,4 12,1 8,1 8,9 P/S,7,5,6,6,6 EV/S,8,7,7,6,5 EV/EBITDA 12,4 1,2 7,9 6,1 5,9 EV/EBIT 12,9 1,5 8,1 6,3 6, P/BV 9,6 17,9 12,5 7,3 5,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån 4,9 % Omsättning 3,3 % 3 mån 7,3 % Rörelseresultat, just 25,39 % 12 mån 23,8 % V/A, just 29,4 % Årets Början 25,1 % EK -14,4 % Aktiestruktur % Röster Kapital Rosenholm Invest AB 29, % 14,4 % Österby Invest 29, 14,4 % PSG Capital 4,4% 11, % Avanza Pension 3,5% 8,6% Mats Schultze 15,4 % 5, % Norden Placeringsfond Småbolagsfond 1,7 % 4,2% Göran E. Larsson 1,1 % 2,8% Aktien Reuterskod Lista Small cap Kurs, SEK 23,4 Antal aktier, milj 11,3 Börsvärde, MSEK 265, Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jonas Bergh Charlotte Thomsson Charlotte Thomsson Anna Söderblom Nästkommande rapportdatum FY Results February 17, 216 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 216E 217E Soliditet 28% 13% 23% 31% 34% Skuldsättningsgrad 153% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 3,4 3,4 3,9 3,3 3, Tillväxt E 216E 217E Försäljningstillväxt 2% 5% 2% 4% VPA-tillväxt (just) 34% 12% 49% 48% -8% Analytiker Kristoffer Lindström Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 1tr Stockholm 17

18 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 216E 217E 6% 5% 4% 3% 2% 1% E 216E 217E 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 3 25% 2 15% 1 5% E 216E 217E 212 E 216E 217E -5 VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Stockholm Östersund Väst Övrigt period Intressekonflikter Kristoffer.Lindström. äger aktier i Avega: Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Avega Group är ett svenskt konsultbolag med dotterbolag specialiserade inom IT- och verksamhetsutveckling. Bolaget finns etablerat i Stockholm, Malmö Göteborg och Oslo. Avega Groups kunder finns inom bank & finans, detaljhandel, offentlig sektor och teleoperatörer/telekom. Bolaget styrs av VD Jonas Bergh och har cirka 36 medarbetare. 18

19 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 27. Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 3 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating (-11-9) Rating Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 1,p ,5p - 7,p ,p - 3,p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 19

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Förstärkt lönsamhet framöver Avega Groups rapport för det andra kvartalet levde upp till våra förväntningar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 november 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Omorganisation för förbättring Prevas rapport för det tredje kvartalet låg klart under vår prognos. Bolaget rapporterade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 2014 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) En viktig comeback av Avega Det viktigaste att ta med sig från Avegas rapport för det första kvartalet är att lönsamheten återgick till mer

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 maj 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Under nytt ledarskap Avegas rapport för det första kvartalet 2016 var något starkare än vi hade räknat med, primärt vad det gällde lönsamheten.

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Stark avslutning på utmanande år Addnode Group avslutar ett 2013 med flaggan i topp. Tillväxten uppgick till 10 procent i kvartalet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 7 september 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Fortsätter åt rätt håll Prevas rapport för det andra kvartalet bjöd inte på några större överraskningar. Bolaget fortsätter

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 24 mars 2016 Sammanfattning SyntheticMR Stark försäljning lyfte till vinst Vi räknade med en rejäl försäljningsökning i Q4, men utfallet blev betydligt bättre än

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 maj 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) En bra start på 2014 Acandos rapport för det första kvartalet överträffade våra estimat när det gäller försäljningen men marginalen blev svagare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 13 juni 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Djärvt drag av Acando Acando meddelade i veckan att de lägger bud på konkurrenten Connecta. Budet innebär att Connectas aktieägare erhåller tio

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Ett starkt år kröns med ökad utdelning DGC One avslutade 2013 med ett starkt kvartal försäljningsmässigt där omsättningen organiskt ökade med

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 juli 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Fokus på förvärvet av Connecta Acandos rapport för det andra kvartalet var svagare än vad vi räknat med. Framförallt

Läs mer