E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran på tre år. Resultatet i Q4 (feb-april) förbättrades också. EBIT mer än fördubblades från 25 MSEK ifjol till 55 MSEK, något över vår prognos. Den starka tillväxten borde dock ha genererat ett ännu bättre resultat. Lönsamheten tyngs fortfarande av betydande förluster i Menerga och Italienska Airwell. Dessa båda förvärv har kostat på, men här har Systemair nu antagligen den största potentialen till resultatförbättring de kommande åren. Lista: OMX Mid Cap Börsvärde: MSEK Bransch: Construction & Materials VD: Gerald Engström Styrelseordf: Lars Hansson OMXS 30 Systemair jun 10-sep 09-dec 09-mar 07-jun Med fortsatt goda marknadsutsikter ser lönsamheten ut att kunna förbättras ytterligare under de kommande åren. Aktien har emellertid tagit ett rejält kliv uppåt och värderas inte längre med någon uppenbar rabatt. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 9,0 poäng 10,0 poäng 5,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning, MSEK Tillväxt 16% 11% 8% 8% 7% EBITDA EBITDA-marginal 9% 9% 11% 12% 12% EBIT EBIT-marginal 6% 6% 8% 9% 9% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 8% 5% 5% 6% 7% Utdelning/Aktie 3,00 2,00 2,00 2,50 3,31 VPA 8,44 5,96 6,67 8,34 9,45 P/E 12,6 19,3 20,7 16,5 14,6 EV/S 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0 EV/EBITDA 13,7 13,3 12,2 9,8 8,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 135,0 Antal aktier (milj) 52,0 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) Free float (%) 35 % Dagl oms. ( 000) 18 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Marginallyft hägrar Resultatet var väsentligt bättre än samma period ifjol och något över våra förväntningar. Skillnaden var dock relativt liten, EBIT: 55 MSEK, mot vår prognos: 50 MSEK. Mot bakgrund av den starka försäljningen kunde man till och med ha förväntat sig mer. Systemair hänvisar framförallt till fortsatta förluster i Menerga och Italienska Airwell. Förväntat vs. utfall 13/14 14/15 Utfall Diff MSEK Q4 Q4E Överlag bättre än väntat 8% organisk tillväxt överraskade mest Försäljning % Bruttoresultat % EBIT % Finansnetto * n.m. PTP % Försäljningstillväxt 12% 12% 19% Varav organiskt 2% 3% 8% Bruttomarginal 32,8% 34,3% 33,6% EBIT marginal 2,0% 3,5% 3,7% * Reavinst från försäljning av Lindabaktier om 246 MSEK i Q4-13/14. Källa: Systemair, Redeye Research Regionerna Östeuropa & OSS samt Övriga marknader stod för de positiva överraskningarna. Ryssland tynger fortfarande men inte fullt så mycket som innan. Ledningen betonar dock att några större projekt i Östeuropa har bidragit till den goda tillväxten. Indien, Mellanöstern och Sydostasien gick starkt, delvis drivet av Systemairs investeringar som ger dem förbättrad leveranskapacitet i dessa regioner. Koncernens organiska tillväxt lyfte rejält, men delvis som sagt till följd av några enskilt stora affärer. Försäljning och tillväxt, per region 2013/ /15 Organisk MSEK Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 tillväxt Bra drag i Sydostasien Norden Tillväxt 13% 4% 10% 6% 8% 5% Västeuropa Tillväxt 37% 7% 22% 27% 26% 6% Östeuropa & OSS Tillväxt -8% 7% -14% -22% 2% 8% Nordamerika Tillväxt -9% 9% 7% 15% 30% 1% Övriga Tillväxt -3% -4% 30% 40% 49% 27% Koncernen Tillväxt 12% 5% 10% 10% 19% varav organiskt 2% 2% 2% 2% 8% 8% Källa: Systemair, Redeye Research 3

4 Menerga skall vända det kommande året Menerga och Italien fortfarande Problemen i dessa dotterbolag har blivit lite av en följetong och deras förlusttakt har ännu inte minskat. Men om man får önskad effekt med de åtgärder som nu har vidtagits kommer vi se en klar förbättring det kommande året. Menergas dåliga lönsamhet har visat sig vara svårare att åtgärda än man räknat med tidigare. Förlusterna fortsatte även nu i Q4 och under det senaste året visade bolaget ett negativt resultat på 4 MEUR. Problemen har varit både låga volymer och för låg effektivitet. Ledningen uppgav att de ändå räknar med att kunna nå break-even under innevarande år. Vi är inte direkt oroliga och tror att det mest är en tidsfråga innan dotterbolaget visar anständiga siffror. Marknadspositionen är stark och de har även en stor eftermarknadsaffär som ger möjligheter till bra lönsamhet. För italienska Airwell går det minst lika trögt. Deras förlusttakt förvärrades till och med under fjolåret från -3 MEUR till -5 MEUR. Efterfrågan på stora kylanläggningar har enligt Systemair varit svag. Om det dessutom finns andra faktorer som påverkat vet vi inte. Ledningen uppgav att de räknar med att underskottet innevarande år skall stanna vid ett par MEUR. Sydostasien tar plats på kartan Tillväxtmarknaderna gör skäl för sitt namn Gruppen Övriga marknader omfattar en mängd länder utanför Europa och Nordamerika. Utvecklingen har historiskt varit väldigt blandad, men sedan något år tillbaka pekar kurvan stadigt uppåt. Sannolikt mycket tack vare att Systemair har investerat lokalt och fått ett starkare fotfäste i länder som Indien, Malaysia och nu senast i Kina. Även Mellanöstern uppges gå starkt vilket troligen beror på leverenskapaciteten från Turkiet. Regionen Östeuropa & OSS vände uppåt försäljningsmässigt under kvartalet. Ledningen är dock försiktig med att dra ut trenden, då siffrorna som sagt beror på att några större affärer inföll i Q4. Försäljningen i Ryssland minskade med 17% räknat i svenska kronor. Rubeln har återhämtat sig från bottenläget förra vintern, men det osäkra marknadsläget ser ut att bestå. Ledningen räknar med oförändrad försäljning i Ryssland i år, räknat i Rubel. Förvärv alltjämt på agendan Har fortfarande torrt krut Den räntebärande nettoskulden ökade förvisso och uppgick till 1,3 mdr SEK och soliditeten sjönk till 44%, vid utgången av bokslutsåret. För Systemair innebär det knappast någon begränsning med avseende på framtida förvärvsplaner. Soliditeten skall hållas över 30%. Bolaget uppger att de har några förvärvskandidater som storleksmässigt är lite mindre än Menerga, som omsätter omkring 50 MEUR. Föreslagen utdelning är 2,0 SEK per aktie, vilket är aningen mer än vi hade räknat med. Fjolårets utdelning var 3 SEK, varav hälften en extrautdelning med anledning av reavinsten från försäljning av lindabaktier. 4

5 Prognoser & Värdering Tillväxtmöjligheter i både väst och öst Bilden av marknadsläget är över lag positiv på de allra flesta av bolagets viktigaste marknader. Efter de senaste årens förvärv har tyngdpunkten mot Västeuropa ökat där möjligheterna till korsförsäljning mellan flera av koncernen enheter borde vara mycket god. Bland tillväxtmarknaderna har flera asiatiska länder ökat väsentligt i betydelse och balanserar exponeringen mot Ryssland som fortsatt har ganska osäkra utsikter. Prognoser, försäljning per region MSEK 12/13 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Norden Tillväxt 0% 12% 7% 6% 6% 5% Västeuropa Tillväxt 7% 34% 20% 9% 7% 7% Östeuropa & OSS Tillväxt 20% 6% -8% 4% 8% 8% Nordamerika Tillväxt 30% -5% 15% 14% 5% 5% Övriga Tillväxt 63% 14% 27% 15% 13% 13% Koncernen Tillväxt 14% 16% 11% 8% 8% 7% Varav organisk 5% 4% 3% 5% 8% 7% Källa: Systemair, Redeye Research Turn-around i problembarnen ger stor potential Menerga och Airwell Italien belastade resultatet med cirka 80 MSEK under det senaste året. Om deras marginaler istället låg i linje med koncernsnittet skulle Systemair lyfta sitt resultat med omkring 130 MSEK. På 2-3 års sikt borde det inte vara en omöjlighet. I synnerhet för Menerga som har en stark marknadsposition och hög teknikhöjd. Tillsammans med lite starkare organisk tillväxt, än under det senaste året, tror vi att bolaget kan närma sig sitt eget marginalmål om 10% de kommande åren. Redeyes prognoser MSEK 2012/13 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Försäljning Bruttoresultat EBITDA EBIT PTP VPA, SEK * 4,63 3,71 5,96 6,67 8,34 9,45 Försäljningstillväxt 14% 16% 11% 8% 8% 7% Varav organiskt 5% 4% 3% 5% 8% 7% Bruttomarginal 35,8% 33,7% 34,4% 35,8% 37,0% 37,0% EBITDA marginal 10,6% 8,9% 9,3% 10,6% 11,8% 11,7% EBIT marginal 8,0% 6,0% 6,4% 7,7% 9,0% 9,4% VPA tillväxt (YoY) 12% -20% 60% 12% 25% 13% * Justerad för reavinst på Lindabaktier år 2013/14 Källa: Systemair, Redeye Research 5

6 Motiverat värde: ~133 kronor per aktie Värdering Vår DCF-modell värderar verksamheten till omkring 8,2 mdr SEK. Med avdrag för räntebärande nettoskuld vid ingången av detta räkenskapsår, (1 282 MSEK) ger det ett motiverat börsvärde omkring 6,9 mdr SEK, eller 133 SEK per aktie. I vår senaste analysuppdatering, per 9 mars 2015, var motsvarande värde 123 kronor per aktie. Något lägre WACC Det högre värdet beror dels på ett något lägre avkastningskrav (WACC), men givetvis även tidsvärdet. Effekten av våra prognosjusteringar är begränsad. Den WACC vi använder är nu aningen lägre än innan till följd av några förändringar i vår ratingmodell som ligger till grund för beräkningen av avkastningskravet. Skillnaden är dock relativt liten. Den WACC vi beräknat för Systemair är 8,7%, jämfört med tidigare 9,0%. Vi har antagit en genomsnittlig tillväxttakt på 7% per år under perioden Systemair har själva en högre ambition, 12% per år, men då ingår även nya förvärv. Vi är övertygade om att det kommer genomföras ett antal förvärv, men inkluderar dem först efter att de har annonserats och vi kan utvärdera dem. Tabellen nedan ger en känslighetsanalys med avseende på lönsamhet och avkastningskrav, där rutan markerar våra antaganden. DCF-värde per aktie EBIT-marginal 2017 => 7% 8% 9% 10% 11% WACC 8,0% ,7% ,5% Källa: Redeye Research Aktien gick mycket starkt efter bokslutsrapporten och passerade sina tidigare toppnoteringar. Systemair hängde förut inte med i det senaste årets börsuppgång men har nu tagit igen gapet. Aktien värderas ungefär i linje med premiumsegmentet bland industribolagen. Multiplarna är inte avskräckande men heller inte uppenbart attraktiva längre. Värderas inte längre med rabatt mot peers eller historiska nivåer Värderingsmultiplar Kurs: 135 SEK 13/14 14/15 15/16P 16/17P 17/18P P/E * 28,5 19,3 20,2 16,2 14,3 EV/EBIT 20,4 19,3 16,8 13,5 12,0 EV/EBITDA 13,7 13,3 12,3 10,3 9,6 * Exkl. reavinst från Lindabaktier år 2013/14. Källa: Redeye Research 6

7 Sammanfattning Redeye Rating Systemair Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Rating för Ledning, Ägarskap och Finansiell styrka har justerats upp något. Tillväxtutsikter har däremot sänkts en aning. Förklaringen är dock att vi gjort förändringar i vår ratingmodell och beror alltså inte på händelser eller utvecklingen i bolaget. Ledning 9,0p Systemair får höga betyg till följd av en lång historik av framgångsrik utveckling av bolaget. Ett starkt ledarskap, god kontinuitet och tydlig vision. För att nå ännu högre behövs bland annat en mer transparent rapportering. Ägarskap 10,0p Ägarskap får full pott. Gerald Engström är en synnerligen förtroendeingivande och dominerande huvudägare. Ett antal andra personer i styrelsen och i den övriga företagsledningen har också betydande aktieinnehav. Därutöver finns ett antal institutioner som vid behov kan tillskjuta kapital. Tillväxtutsikter 5,0p Systemair får ett medelbetyg och har svårt att själva påverka detta. Marknadsförutsättningarna avseenden tillväxt, konkurrenssituation och lönsamhet är förvisso bra i förhållande till många andra mogna branscher, men inte tillräckligt för att ge toppbetyg. Även om bolaget har en stark position och attraktivt erbjudande, så finns ett antal stora konkurrenter som sätter gränser för framtida tillväxt och lönsamhet. Lönsamhet 7,0p Lönsamheten är klart anständig, men jämfört med tidigare toppar har bolaget varit inne i en svacka de senaste åren. Det beror dels konjunkturen men sannolikt ännu mer till följd av ett flertal förvärv av bolag med lägre lönsamhet. När synergierna från dessa förvärv får full effekt bör lönsamheten också lyfta. Finansiell styrka 8,0p Systemair har en stark finansiell ställning som backas upp av en stabil intjäningsnivå. Expansionen har därför delvis finansierats med lånade medel, som innebär en viss skuldsättning. En lägre skuldsättningsgrad vore suboptimalt i avkastningshänseende och vi ser därför små möjligheter för bolaget att höja sin rating för Finansiell Styrka ytterligare. Inslag av konjunkturkänslighet minskar också betyget. 7

8 Resultaträkning 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 8,7 % NPV FCF ( ) 1005 NPV FCF ( ) 2250 NPV FCF (2025-) 4930 Rörelsefrämmade tillgångar 188 Räntebärande skulder Motiverat värde MSEK 6902 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 6,2 % Motiverat värde per aktie, SEK 132,7 EBIT-marginal 9,1 % Börskurs, SEK 135,0 Lönsamhet 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E ROE 25% 16% 16% 17% 17% ROCE 11% 12% 14% 17% 19% ROIC 12% 11% 11% 14% 15% EBITDA-marginal 9% 9% 11% 12% 12% EBIT-marginal 6% 6% 8% 9% 9% Netto-marginal 8% 5% 5% 6% 7% Data per aktie 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E VPA 8,44 5,96 6,67 8,34 9,45 VPA just 8,44 5,96 6,67 8,34 9,45 Utdelning 3,00 2,00 2,00 2,50 3,31 Nettoskuld 18,41 24,66 20,05 14,88 10,39 Antal aktier 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Värdering 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Enterprise Value 6 469, , , , ,0 P/E 12,6 19,3 20,7 16,5 14,6 P/S 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 EV/S 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0 EV/EBITDA 13,7 13,3 12,2 9,8 8,9 EV/EBIT 20,4 19,3 16,7 12,9 11,1 P/BV 2,9 2,9 3,1 2,7 2,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån 19,5 % Omsättning 9,7 % 3 mån 27,8 % Rörelseresultat, just 24,75 % 12 mån 17,2 % V/A, just -11,1 % Årets Början 31,4 % EK 11,2 % Aktiestruktur % Röster Kapital Gerald Engström 42,3 % 42,3 % ebm Beteiligungs GmbH 21,3 % 21,3 % Alecta 4,8 % 4,8 % Nordea Fonder 4,7 % 4,7 % Robur fonder 4,7 % 4,7 % Odin fonder 2,4 % 2,4 % Didner & Gerge fonder 2,4 % 2,4 % AFA Försäkring 2,1 % 2,1 % SHB fonder 2,0 % 2,0 % Fidelity fonder 1,7 % 1,7 % Aktien Reuterskod SYSR.ST Lista OMX Mid Cap Kurs, SEK 135,0 Antal aktier, milj 52,0 Börsvärde, MSEK 7020,0 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Gerald Engström Anders Ulff Lars Hansson Nästkommande rapportdatum Q1 report August 27, 2015 Q2 report November 26, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Soliditet 47% 44% 49% 55% 60% Skuldsättningsgrad 57% 71% 53% 37% 25% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 Tillväxt 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Försäljningstillväxt 16% 11% 8% 8% 7% VPA-tillväxt (just) 82% -29% 12% 25% 13% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 8

9 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% E 2016E 2017E 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 2016E 2017E % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E 2016E 2017E 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i Systemair: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Systemair är en global aktör inom ventilationsbranschen med ett brett produktsortiment. Bolaget har egen tillverkning i 20 anläggningar och dotterbolag i drygt 40 länder. 9

10 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 10

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 februari 2015 Sammanfattning (CINN.ST) Säkrar tidigt orderingången Bolagets levererade en rapport i stort sett linje med våra förväntningar. Omsättningen för

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 juni 2014 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX.ST) Operation Fäbodtjärn inledd Botnia Exploration har inlett ett arbete med att erhålla tillstånd för provbrytning i Fäbodtjärn. Bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer