DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten uppgick till 10 procent vilket är i nivå med bolagets nya tillväxtmål och EBITDAmarginalen uppgick till 25 procent vilket även det är i nivå med bolaget finansiella mål. DIBS har under den senaste tiden varit framgångsrika när det gäller att vinna affärer utanför den traditionella e-handelsmarknaden vilket är mycket spännande. Bland annat har DIBS vunnit upphandlingar för betalningslösningar inom parkering, lokaltrafik och finansiella tjänster vilket visar på att bolagets lösningar passar mycket bra för alla typer av digitala/mobila betalningar. Lista: First North Börsvärde: 536 MSEK Bransch: Information Technology VD: Eric Wallin Styrelseordf: Staffan Persson OMXS 30 DIBS feb 20-maj 18-aug 16-nov 14-feb DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 9,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 3% 3% 7% 6% 8% EBITDA EBITDA-marginal 19% 23% 26% 30% 30% EBIT EBIT-marginal 13% 17% 20% 23% 24% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 10% 12% 16% 18% 19% Utdelning/Aktie , , E 1, E 2, E 2,34 VPA 1,54 2,07 2,82 3,42 3,91 P/E 0,00 28,02 19,84 16,38 14,33 EV/S Neg 3,20 2,90 2,67 2,41 EV/EBITDA Neg 13,86 11,09 8,95 8,03 Fakta Aktiekurs (SEK) 56,0 Antal aktier (milj) 9,6 Börsvärde (MSEK) 536 Nettoskuld (MSEK) -41 Free float (%) 40 % Dagl oms. ( 000) 8 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Nya typer av kunder allt viktigare DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra prognoser DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar. Försäljningen var en dryg miljon högre än väntat och även rörelsemarginalen var starkare och uppgick till 18,5 procent. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q4'12 Q4'13E Utfall Diff Försäljning 38,1 40,8 41,9 2,7% EBITDA 1,9 7,5 10,4 39,5% EBIT -0,6 5,0 7,8 55,8% PTP -0,6 5,0 7,5 49,6% VPA, SEK -0,11 0,4 0,6 50,0% Försäljningstillväxt 9,9% 7,0% 9,9% EBIT marginal -1,7% 12,2% 18,5% VPA tillväxt (YoY) na na na Källa: Dibs, Redeye Research Den danska marknaden har gjort en imponerande vändning Imponerande vändning i Danmark Det som sticker ut i rapporten är den fortsatt starka utvecklingen på den danska marknaden som har vänt en kraftigt nedåtgående trend under året till att prestera ett riktigt starkt andra halvår. En av anledningarna till att bolaget har kommit tillbaka till tillväxt är att de har lyckats styra över verksamheten till att öka andelen transaktionsintäkter bland annat genom ett antal affärer med större kunder som ligger något utanför traditionell e- handel. Exempelvis har DIBS levererat mobila betalningslösningar av olika slag som fått stort genomslag på den danska marknaden. Exempel på det är betalning av broavgifter och banköverföringar i mobilen. DIBS fortsätter att vinna affärer utanför den traditionella e-handeln Fortsätter att vinna kunder utanför traditionell e-handel Även på den svenska marknaden har DIBS vunnit affär utanför deras traditionella affärsområde inom e-handeln. Exempel på det är affären med SL där DIBS ska leverera en betalningslösning för när resenärerna ska köpa periodbiljetter och fylla på resekassan via internet. DIBS har även vunnit en upphandling som Stockholm Stad har genomfört för en betalningslösning till deras nya parkeringsapp Betala P. Betala P förenklar parkeringsbetalningar genom att bilägaren kan betala via en app i mobilen. Detta är exempel på hur mobilabetalningar sprider sig i samhället och DIBS är positionerande för att växa med den här trenden som helt bygger på den revolution av mobilabetalningar som pågår just nu vilket är väldigt intressant. 3

4 Med DIBS Account förändrar DIBS delvis sin affärsmodell DIBS Account kommer bli intressant att följa under 2014 Utanför den traditionella verksamheten håller DIBS på att lansera DIBS Account. DIBS Account är en satsning där DIBS erbjuder sina kunder en lösning som innebär att de endast behöver teckna ett inlösenavtal med DIBS och slipper därmed teckna enskilda avtal med varje underleverantör. På det sättet förenklas hela betalningsprocessen för DIBS kunder. För DIBS del innebär det att de kan höja sina marginaler och därmed kunna växa med och kapitalisera på den stora transaktionsvolymen som passerar bolaget. Till en början har lösningen enbart fungerat för kortbetalningar men i inledningen av 2014 lanseras även en första version av fakturabetalning i DIBS Account och tjänsten blir då mer komplett. DIBS kommer vara relativt försiktiga med utrullningen av DIBS Account och noga bevaka att allt fungerar som det ska. Det innebär att lanseringen troligtvis kommer få relativt liten påverkan på siffrorna men under andra halvåret bör det gå att få en indikation på hur stor potential den här satsningen har för DIBS. Skulle den få bra genomslag bör den få stor påverkan på värderingen av bolaget. Antal kunder ökade igen i det fjärde kvartalet DIBS har nu över kunder Den negativa trenden med minskat antal kunder bröts i det fjärde kvartalet. Detta är en siffra som är något svårbedömd då inte behöver betyda någon förlust när inaktiva kunder lämnar bolaget. Det som är positivt är att DIBS nu för första gången har över kunder. En annan siffra som passerats under 2013 är att kundernas transaktionsvärde som passerar DIBS lösning under året översteg 100 miljarder kronor. Transaktionsvärdet är ett bevis på vilken central del DIBS har i flödet för e-handeln och mobila transaktioner och kommer bli ännu viktigare för bolaget när DIBS Account börjar få genomslag på marknaden. Antal kunder justerad Q1'06 Q1'08 Q1'10 Q1' Kunder Nya kunder under kvartalet netto 4

5 Den guidning vd Eric Wallin gav under inledningen av 2013 har stämt väl med hur bolaget har levererat under året Styrelsen har justerat tillväxtmålet från 20 till 10 procent vilket känns mer relevant Finansiella prognoser DIBS vd Eric Wallin var tydlig med att bolaget skulle prestera bättre och bättre ju längre in i 2013 bolaget kom. Detta var en bra guidning som föll väl ut och bolaget levererade i det fjärde kvartalet en EBITDA-marginal på 25 procent vilket var i nivå med bolagets målsättning. Styrelsen valde även att justera sitt tillväxtmål till 10 procent vilket också var den nivå bolaget låg på i det fjärde kvartalet. DIBS tidigare mål på 20 procent har inte varit relevant under de senaste åren och det nya målet känns mer aktuellt och kommer även fortsättningsvis vara en utmaning för bolaget att nå. Skulle lanseringen av DIBS Account falla väl ut bör dock bolaget kunna både nå och överträffa det målet anser vi. Inga överraskningar på kostnadssidan På kostnadssidan var det inga större överraskningar utan bolaget fortsätter att hålla i kostnaderna vilket är enligt plan. Det är spännande att DIBS fortsätter att växa starkt utanför den traditionella e-handelsmarknaden vilket visar på att DIBS lösningar även fungerar minst lika bra för alla typer av mobila och digitala betalningar. Parkering, finansiella tjänster och lokaltrafik är exempel på områden som nu på allvar inför mobila betalningslösningar som allmänheten börjar använda sig av i stora volymer. DIBS visar tydligt att de är med och konkurrerar även på denna marknad vilket är spännande inför framtiden ser ut att börja starkt för DIBS och mot slutet av året bör det kunna gå att få en indikation på hur DIBS Account mottages på marknaden 2014 ser ut att börja starkt för DIBS med lansering av DIBS Account och flera intressanta affärer som vunnits under den senaste tiden. Dessutom har den danska verksamheten på kort tid vänt från en problemmarknad till att visa den starkaste tillväxten i bolaget vilket är positivt. Den stora frågan under 2014 kommer att vara hur DIBS Account tas emot under året men tills vi får tydliga tecken på det ser den befintliga verksamheten ut att rulla på i ett bra tempo. Skulle det visa sig att DIBS lansering av DIBS Account blir framgångsrik under året kommer vi med all sannolikhet att behöva justera upp våra prognoser. DIBS: Detaljerade estimat SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13 Q2'13 Q3'13E Q4'13E 2013E Q1'14E Q2'14E Q3'14E Q4'14E 2014E Försäljning 144,8 153,3 40,7 38,9 37,5 38,4 155,5 37,6 39,9 40,1 41,9 159,5 42,0 42,9 43,0 45,5 171,0 Sverige 66,9 74,8 20,9 20,8 20,6 20,6 82,9 21,0 21,6 22,0 21,3 85,9 22,7 22,9 23,1 23,4 92,1 Danmark 57,8 52,7 13,0 11,9 10,5 11,0 46,4 10,1 11,9 12,2 15,1 49,3 13,8 14,3 14,0 16,2 58,3 Norge 20,1 23,2 6,7 6,2 6,3 6,5 25,8 6,5 6,4 5,9 5,5 24,3 5,5 5,8 5,9 5,9 23,1 EBITDA 47,1 35,2 9,0 10,3 8,5 1,9 29,8 6,9 9,9 9,5 10,4 36,8 11,1 13,8 12,1 7,7 44,7 EBIT 42,4 29,0 7,2 8,0 6,2-0,6 20,8 4,5 7,4 6,9 7,8 26,5 8,6 11,3 9,6 5,2 34,7 PTP 43,1 29,3 7,3 8,1 6,5-0,6 21,3 4,8 6,5 6,9 7,5 25,7 8,6 11,3 9,6 5,2 34,7 VPA, SEK 3,42 2,26 0,56 0,61 0,48-0,11 1,54 0,39 0,52 0,55 0,61 2,07 0,70 0,92 0,78 0,43 2,82 Försäljningstillväxt 13% 6% 13% 4% -1% -8% 1% -7% 2% 7% 9% 3% 12% 8% 7% 9% 7% EBITDA marginal 33% 23% 22% 27% 23% 5% 19% 18% 25% 24% 25% 23% 26% 32% 28% 17% 26% EBIT marginal 29% 19% 18% 20% 17% -2% 13% 12% 19% 17% 19% 17% 20% 26% 22% 11% 20% VPA tillväxt (YoY) 13% -34% 15% 22% -16% -116% -32% -31% -15% 14% na 34% 81% 76% 41% -30% 36% Källa: Redeye Research 5

6 Vår DCF-värdering motiverar ett värde på 50 kronor per aktie men skulle DIBS Account få genomslag kommer vi troligtvis behöva justera upp våra estimat Värdering Vi har endast gjort mindre justeringar i våra prognoser efter det fjärde kvartalet. DIBS är nu på väg åt rätt håll och står inför en större lansering av en ny produkt som om den blir lyckad kan få stor påverkan på värdet av bolaget. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2014 ser ut att bli ett mycket spännande år för bolaget. Vårt huvudscenario bygger på explicita prognoser mellan åren 2014 och 2015 där vi räknar med en årlig försäljningstillväxt på 6,8 procent. Rörelsemarginalen väntas under 2014 öka till 20 procent. Mellan år räknar vi med en genomsnittlig försäljningstillväxt på drygt 6,6 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på drygt 21 procent. Vårt motiverade värde uppgår till drygt 50 kronor per aktie. Anledningen till det höjda motiverade värdet är att vi justerat vårt avkastningskrav enligt vår nya rating modell vilket gör att vi nu räkna med ett avkastningskrav på 9,5 procent för DIBS mot tidigare 10,2 procent. Aktien Omsättningen i DIBS aktien har i genomsnitt det senaste året legat på drygt aktier per dag vilket är en ökning. Vi har ingen uppdaterad aktieägarlista att tillgå. 6

7 Investeringscase DIBS DIBS är ett bolag verksamt inom betalningslösningar på Internet. Bolaget har ett börsvärde på drygt 500 miljoner kronor och omsatte år miljoner kronor och visade ett rörelseresultat på 26,5 miljoner kronor. För 2014 räknar vi med en försäljningstillväxt på 7 procent med en fortsatt förbättrad lönsmahet. Drivkrafterna bakom den förväntade tillväxten är den snabbt växande marknaden för e-handel och mobila betalningar. Tillväxten på marknaden är strukturell genom övergången från traditionell handel till handel på Internet och till betalningar i mobilen. Därtill har bolaget en intressant tillväxtmöjlighet i sin nya affärsmodell där målsättningen är att DIBS ska agera motpart för kundernas alla transaktioner och därmed kunna ta del av den totala volymen som passerar deras system. Detta är en mycket intressant satsning som kan få stor effekt på tillväxten och värderingen av bolaget om den faller väl ut. Under 2013 uppgick transaktionsvolymen genom DIBS system till över 100 miljarder kronor. DIBS kommer att med sin nya affärsmodell ha större möjligheter att kapitalisera på den stora transaktionsvolymen om satsningen faller väl ut vilket utgör en mycket intressant potential i bolaget. DIBS har en mycket skalbar affärsmodell och har varit lönsamma sedan Därefter har EBITDA-marginalen stigit successivt till över 30 procent och har sedan sjunkit tillbaka till att idag ligga på ca 23 procent. Vi räknar med att lönsamheten kommer att stiga ytterligare upp över bolagets egen målsättning på 25 procent vilket utgör en intressant potential för aktien. Potentialen ökar vidare genom ett utökat produktutbud som kan säljas till en låg marginalkostnad. Risken i verksamheten är samtidigt låg då bolaget idag inte tar någon finansiell risk utan endast hanterar ett transaktionsflöde. Detta kommer delvis att ändras med den nya affärsmodellen men risknivån kommer fortsatt att vara begränsad. Risker för bolaget utgörs bland annat av en avtagande takt i den strukturella tillväxten på e-handelsmarknaden. Ökad konkurrens från såväl mindre lokala aktörer som större globala aktörer är också ett hot som kan pressa marginalerna i branschen och som till viss del redan går att se i den danska marknaden. Den finansiella risken ökar också något i och med DIBS omställning av affärsmodell. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 7,0p DIBS har en kompetent ledning och en erfaren styrelse. Bolaget har levererat på deras lönsamhetsmål medan de inte lyckats nå sitt högt uppsatta tillväxtmål vilket drar ner ratingen något. Ägarskap 8,0p DIBS har en stark ägarlista där ordförande Staffan Persson som har lång erfarenhet av att investera och driva IT-bolag framgångsrikt är största ägare. DIBS har även institutionella ägare på listan över de största ägarna vilket stärker ägarbilden. Tillväxtutsikter 8,0p DIBS märker av en ökad konkurrens på marknaden inte minst i Danmark där bolaget till viss del framgånsrikt skruvat om sitt erbjudande. Den stora frågan i DIBS ligger i hur framgångsrik satsning på DIBS Account visar sig att bli. Blir omställningen av affärsmodell framgångsrik kommer det få stor påverkan på tillväxtmöjligheterna i bolaget. Lönsamhet 9,0p DIBS har levererat en hög och stabil lönsamhet under lång tid. Bolaget har dock genomfört satsningar som inte fallit väl ut och som påverkat resultatet negativt. Ett exempel på det är satsningen på att växa utanför Norden. Den senaste satsningen på DIBS Account som även påverkar bolagets affärsmodell har potential att få stor påverkan på lönsamheten över tid. Finansiell styrka 8,0p DIBS har en stark finansiell ställning med en obelånad balansräkning. Samtidigt har bolaget en bra överblick över kommande intäkter även om Churnen har ökat något den senaste tiden. 8

9 Resultaträkning E 2015E 2016E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Net earnings Balansräkning E 2015E 2016E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2015E 2016E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie 7,4 % NPV FCF ( ) 60 Betavärde 1,0 NPV FCF ( ) 132 Riskfri ränta 2,6 % NPV FCF (2023-) 246 Räntepremie 7,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 45 WACC 9,5 % Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 483 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 5,7 % Motiverat värde per aktie, SEK 50,5 EBIT-marginal 20,1 % Börskurs, SEK 56,0 Lönsamhet E 2015E 2016E ROE 14% 20% 28% 30% 29% ROCE 19% 27% 35% 38% 38% ROIC 25% 43% 56% 54% 55% EBITDA-marginal 19% 23% 26% 30% 30% EBIT-marginal 13% 17% 20% 23% 24% Netto-marginal 10% 12% 16% 18% 19% Data per aktie E 2015E 2016E VPA 1,54 2,07 2,82 3,42 3,91 VPA just 1,54 2,07 2,82 3,42 3,91 Utdelning 3,00 2,00 1,69 2,05 2,34 Nettoskuld -5,91-4,75-4,27-5,26-6,63 Antal aktier 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 Värdering E 2015E 2016E Enterprise Value -56,6 510,2 495,6 486,1 473,0 P/E 0,0 28,0 19,8 16,4 14,3 P/S 0,0 3,5 3,1 2,9 2,7 EV/S -0,4 3,2 2,9 2,7 2,4 EV/EBITDA -1,9 13,9 11,1 8,9 8,0 EV/EBIT -2,7 19,2 14,3 11,6 9,9 P/BV 0,0 5,9 5,3 4,5 3,9 Aktiens utveckling Tillväxt/år 11/13e 1 mån -4,3 % Omsättning 5,0 % 3 mån 28,7 % Rörelseresultat, just 29,21 % 12 mån 22,8 % V/A, just 35,2 % Årets Början 12,0 % EK -1,2 % Aktiestruktur % Röster Kapital Zimbrine Holding BV 19,3 % 19,3 % Fidelity Nordic Fund 10,0 % 10,0 % Nordea Placeringsfond Småbolagsfond 9,8 % 9,8 % Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 7,4 % 7,4 % Handelsbanken Fonder AB 3,3 % 3,3 % Avanza Pension 3,2 % 3,2 % Svea Ekonomi 3,1 % 3,1 % Berinor BV 3,1 % 3,1 % Banque Carnegie Luxembourg 2,8 % 2,8 % FCO Objectif Investissement, Microcaps 2,8 % 2,8 % Aktien Reuterskod Dibs.st Lista First North Kurs, SEK 56,0 Antal aktier, milj 9,6 Börsvärde, MSEK 536,5 Bolagsledning & styrelse VD CFO Ordf Nästkommande rapportdatum Eric Wallin Ninni Pramdell Staffan Persson Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2015E 2016E Soliditet 81% 77% 78% 80% 82% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 Tillväxt E 2015E 2016E Försäljningstillväxt 3% 3% 7% 6% 8% VPA-tillväxt (just) -32% 34% 36% 21% 14% Analytiker Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) % 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 25% 20% 15% 10% E 2015E 2016E 2% 1% 0% E 2015E 2016E 5% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, E 2015E 2016E 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% E 2015E 2016E 100% 80% 60% 40% 20% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Sverige Danmark Norge period Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget DIBS: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning DIBS är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Bolaget grundades 1998 och har lett utvecklingen sedan starten av den kommersiella e-handeln. Genom ett samgående mellan svenska DebiTech AB och danska DIBS A/S bildades DIBS Payment Services AB sommaren

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker.

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker. BOLAGSANALYS 3 april 214 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Framtida samarbeten i fokus Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu avklarad detta medför starkare kassa framöver och att

Läs mer

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus BOLAGSANALYS 19 maj 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus Kostnaderna i tredje kvartalet för det brutna räken skapsåret 2013/14 ökade något mer än vi förväntat oss, men är av ringa

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 15 januari 215 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Pågående nyemission och steg 1 avklarat Bolaget har kommit med två ytterligare uppdateringar kring utvecklingen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer