Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med. Kostnaderna var något högre än vår prognos, men det förklaras främst av aktiviteter av engångskaraktär. Tillväxten i lokal valuta låg på procent i USA och Europa under. Utöver det gav gynnsamma valutakursrörelser medvind som med nuvarande kurser kommer fortsätta att lyfta den rapporterade försäljningen under de närmaste kvartalen. Lista: Börsvärde: 226 MSEK Bransch: Medtech VD: Anders Karlsson Styrelseordf: Anders Williamsson OMXS 3 Allenex 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 12-sep 11-dec 11-mar 9-jun 7-sep Vi gör relativt små estimatförändringar i positiv riktning. Vårt motiverade värde justeras upp något till 2,4 (2,3) kronor per aktie, vilket är i linje med DCF-värdet. Hög vinsttillväxt från låga nivåer innebär att värderingsmultiplarna faller snabbt. Redeye Rating ( 1 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6, poäng 6, poäng 6, poäng 3, poäng 3, poäng Nyckeltal E 215E 216E Omsättning, MSEK Tillväxt 14% -1% 13% 16% 15% EBITDA EBITDA-marginal 9% 11% 15% 18% 21% EBIT EBIT-marginal 7% 9% 13% 17% 19% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal % 2% 3% 9% 12% Utdelning/Aktie 212, 213, 214E, 215E, 216E, VPA,,2,3,11,17 P/E 373,2 141,1 56,1 17,6 11,3 EV/S 1,7 3,7 2,4 2, 1,6 EV/EBITDA 18,3 35,1 16,2 1,8 7,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 1,9 Antal aktier (milj) 12,3 Börsvärde (MSEK) 226 Nettoskuld (MSEK) 74 Free float (%) 17 % Dagl oms. ( ) 48 Analytiker: Björn Olander Klas Palin Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från till +1 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Tillväxt i linje med förväntan Försäljningen nära våra förväntningar Resultatet marginellt under förväntningarna Allenex rapporterade försäljning på 31,5 (27,2) miljoner kronor i, vilket motsvarar en tillväxt på 16, procent. Därmed var försäljningen bara,2 miljoner kronor över våra förväntningar. Europa och Nordamerika växte 11-13% i lokala valutor Nordamerika växte med 13 procent i lokal valuta och det är framför allt drivet av SBT-segmentet. Produkten XM-ONE bidrar liksom tidigare till tillväxten i USA, men bolaget uppger att intresset i Asien tilltar. I Europa växte försäljningen med 11 procent i lokal valuta och där är det framför allt SSP-produkterna som driver tillväxten, även om också övriga produkter ökar jämfört med förra året. Förväntat vs. utfall (MSEK) Utfall Redeye Diff Förra året Diff Nettoomsättning 31,5 31,3,2 27,2 4,3 EBIT 2, 2,5 -,5 2,6 -,6 Nettoresultat,4 1,3-1, 2,5-2,1 Vinst per aktie (SEK),,1 -,1,2 -,2 Tillväxt 16,% 15,3%,7% -5,2% 21,2% EBIT marginal 6,4% 11,3% -4,9% 9,5% -3,1% Högre kostnader gav lägre EBIT än förväntat, men det förklaras huvudsakligen av engångseffekter Trots den något högre försäljningen var EBIT,5 miljoner kronor lägre än vi räknat med. Det innebar att EBIT marginalen i var 6,4 (9,5) procent jämfört med våra förväntningar på 11,3 procent. Granskar vi detaljerna närmare konstaterar vi att det främst är kostnaderna för råvaror och förnödenheter som står för den största avvikelsen. Vi hade räknat med 4,7 miljoner kronor och utfallet blev 7,6 miljoner kronor, vilket var mer än dubbelt så högt som föregående år. Vi bedömer dock att en del av dessa är engångskostnader som är relaterade till de ovanligt höga engångsintäkterna i kvartalet och därför endast har en mindre nettoeffekt på EBIT-raden. Vårt intryck är att marknadsföringskostnaderna varit ovanligt höga i kvartalet på grund av specifika aktiviteter, men att detta har varit i enlighet med bolagets interna plan. Vår syn på kommande kvartal påverkas inte i någon större utsträckning av det något lägre resultatet i Sammanfattningsvis var försäljningen nära våra förväntningar och vi bedömer att de högre kostnaderna jämfört med vår prognos huvudsakligen förklaras av engångseffekter. Även om EBIT-marginalen kom in lägre än vi förväntat oss i det här kvartalet påverkar det inte vår syn på kommande kvartal i någon nämnvärd utsträckning. 3

4 Finansiella prognoser Små estimatförändringar Estimatförändringar Vi gör endast mindre estimatförändringar efter ett kvartal som kom in nära våra förväntningar justerat för något högre kostnader som vi bedömer huvudsakligen var av engångskaraktär. Medvind från valuta under de närmaste kvartalen Vi räknar inte med någon dramatisk inverkan av det utökade avtalet med Conexio Genomics som träffades i slutet av utöver de försäljningsförväntningar vi redan har prognosticerat. Allenex försäljning har medvind från såväl dollar som euro och det hjälper också försäljningstillväxten. Estimatförändringar Nya estimat (MSEK) 214E 215E 216E Nettoomsättning 126,6 147,2 169,7 EBIT 16,3 24,6 32,5 Nettoresultat 4, 12,9 2, Vinst per aktie (SEK),3,11,17 Tillväxt 13,2% 16,3% 15,3% EBIT marginal 12,9% 16,7% 19,2% Gamla estimat Nettoomsättning 126,4 146,2 168,6 EBIT 17,2 24,2 32,3 Nettoresultat 7,5 12,6 19,8 Vinst per aktie (SEK),6,1,16 Tillväxt 13,% 15,7% 15,3% EBIT marginal 13,6% 16,5% 19,2% Förändring Nettoomsättning,2 1, 1,1 EBIT -,9,4,2 Nettoresultat -3,4,2,1 Vinst per aktie (SEK) -,3,, Tillväxt,2%,6%,% EBIT marginal -,7%,1%,% Vår positiva syn på bolaget är oförändrad Estimaten för 214E påverkas endast marginellt utöver det lägre - resultatet. Under e höjer vi försäljningsestimaten med cirka 1 miljon kronor, men resultatpåverkan är betydligt mindre. Rapporten har inte påverkat vår positiva syn på bolagets framtidsutsikter i någon nämnvärd utsträckning. 4

5 Försäljning, kostnader (årstakt, MSEK) E E EBIT-marginal (årstakt) E E Försäljning (MSEK) Tillväxt (årstakt) Allenex Tillfällig svaghet under 213 innebär enkla jämförelsetal för 214E Försäljningen växer och marginalerna expanderar Försäljningen under 213 minskade med 1 procent. Det var framför allt första halvåret som var svagt och det berodde bland annat på en nedgång av transplantationsmarknaden i Tyskland. Det innebär att första halvåret 214 haft relativt enkla jämförelsetal och kunnat växa 14-16% per kvartal. Under andra halvåret är jämförelsetalen tuffare och vi räknar med cirka procent under årets två sista kvartal. Bolagets mål är att växa med minst 1 procent per år under en konjunkturcykel. Försäljning och tillväxt % 3% 25% % 15% 1% 5% % Per kvartal Årstakt/4 Tillväxt -5% Marginalförbättringarna bör kunna fortsätta under 214E Från 211 har EBIT-marginalerna gått från kraftigt negativa till att bli positiva. Vi räknar med att den processen kommer fortsätta på grund av operativ hävstång, ökad försäljningen och god kostnadskontroll. Det senaste kvartaler blev ett litet hack i den kurvan, men vi bedömer att det i stor utsträckning berodde på engångseffekter. Vi räknar med att det kommer ta ett antal år att nå rörelsemarginalmålet på 2 procent. Försäljning, kostnader och EBIT-marginal 15 3% 1 2% 5 1% % % -1-2% -15 Försäljning Kostnader EBIT-marginal -3% 5

6 Prognoser SEKm '14 '14 '14E '14E 214E 215E 216E Nettoomsättning 112,7 111,8 3,6 31,5 31,9 32,6 126,6 147,2 169,7 EBIT 7,9 9,6 4,2 2, 5,2 5, 16,3 24,6 32,5 Nettoresultat,3 2,3 1,3,4 1,2 1,2 4, 12,9 2, VPA, SEK,,2,1,,1,1,3,11,17 Tillväxt 14,2% -,8% 14,1% 16,% 12,2% 1,8% 13,2% 16,3% 15,3% EBIT marginal 7,% 8,6% 13,6% 6,4% 16,3% 15,2% 12,9% 16,7% 19,2% Vi räknar med att Allenex kommer fortsätta sin positiva vinstutveckling. Den drivs av en kombination av försäljningstillväxt och marginalexpansion. Lönsamheten kommer från en relativt låg nivå, vilket innebär att vinsttillväxten blir betydande med vår prognos. Vi anser dock att vår prognos är förhållandevis odramatisk rent operationellt och snarare utgör en naturlig fortsättning på de senaste årens utveckling. 6

7 Värdering och aktie Vi gör endast mindre estimatvärderingar och behåller vårt motiverade värde 2,4 kronor per aktie oförändrat. Det är i linje med DCF-värdet och i samma storleksordning som vår multipelvärdering indikerar. DCF-värde 2,4 kronor per aktie DCF Vår diskonterade kassaflödesmodell (DCF) ger ett värde på 2,4 kronor per aktie. Vi använder ett avkastningskrav på 12,2 procent för att diskontera kassaflödena under den explicita prognosperioden fram till 223E och terminalvärdet under de följande åren. DCF sammanfattning SEKm Per aktie DCF ,5 DCF ,6 Skulder -98 -,8 Kassa 1,1 Övrigt, Summa 285 2,4 Multipelvärdering indikerar värden i samma storleksordning som DCF Multipelvärdering Vi har ansatt intervall av multiplar för några av de vanligaste värderingsmåtten baserat på vilken värdering ett bolag av Allenex karaktär kan förväntas ha när bolaget mognat ytterligare. Dessa multiplar i kombination med våra estimat för 22E, i förekommande fall tillsammans med nettokassan vid den tidpunkten, ger ett implicit aktievärde 22E. Genom att diskontera det värdet till nutid och dessutom ta hänsyn till prognosticerade utdelningar under perioden erhålls ett aktievärden som speglar var aktien bör handlas idag givet dessa förutsättningar. Multipelvärdering Multipel Estimat 22E Multiplar Aktievärde idag EV/S S 265 1,x - 3,x 1,4-3,4 EV/EBITDA EBITDA 7 7,x - 9,x 2,2-2,8 EV/EBIT EBIT 66 8,x - 1,x 2,4-2,9 P/E EPS,4 1,x - 15,x 1,9-2,8 7

8 Multipel Kronor per aktie Allenex Multipelvärdering i relation till DCF-värdet 4, 3,5 3, DCF-värdet är i samma storleksordning som multipelvärderingen indikerar 2,5 2, 1,5 1,,5, EV/S EV/EBIT EV/EBITDA P/E DCF Med den höga vinsttillväxten som vi räknar med kommer dagens relativt höga multiplar se betydligt mer attraktiva ut under de närmaste åren. Till exempel kommer P/E-talet baserat på nuvarande aktiekurs sjunka till 11x redan 216E om bolaget lyckas leva upp till våra förväntningar. Vinstmultiplar baserade på våra prognoser och nuvarande aktiekurs E 216E 217E 218E 219E 22E EV/EBITDA EV/EBIT P/E 8

9 Scenarioanalys I resten av analysen argumenterar vi för ett scenario som vi anser vara väl avvägt med utgångspunkt för antaganden som enligt vår mening förefaller rimliga. Det finns dock många faktorer som på olika sätt kommer påverka utfallet och det är därför relevant att försöka kvantifiera hur aktien kan påverkas av olika scenarier som kan tänkas inträffa. Base case: 2,4 kronor per aktie I vårt Base case-scenario räknar vi med en genomsnittlig årstillväxt på 14,1% fram till 219E då EBIT-marginalen förbättrats till 25 procent. Det ger ett motiverat värde på 2,4 kronor per aktie. Bear case: 1,4 kronor per aktie I vårt Bear case-scenario modellerar vi att tillväxten blir 1 procent och att EBIT-marginalen uppgår till 2 procent. Det indikerar ett Bear case- värde på cirka 1,4 kronor per aktie. Bull case: 3,1 kronor per aktie I vårt Bull case-scenario räknar vi med 15 procent årlig tillväxt fram till 219E. Det är avsevärt högre än underliggande marknad och skulle förutsätta en betydande expansion på geografiska marknader som ännu är i ett tidigt skede för Allenex. Det är dock fullt möjligt att satsningarna i länder som Kina, Brasilien och andra tillväxtmarknader skulle kunna lyfta försäljningen betydligt mer än vi vågar hoppas på i vårt Base case-scenario. I det fallet räknar vi med EBIT-marginalen lyfts till 3 procent på grund av den operativa hävstången. Det skulle i så fall indikera Bull case-värde på cirka 3,1 kronor per aktie. Scenarioanalys Bear Base Bull Årlig tillväxt till 219E 1,% 14,1% 15,% EBIT-marginal 219E 2,% 25,% 3,% Värde per aktie 1,4 2,4 3,1 Uppsida från 1,88 kronor -28% 26% 65% 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Allenex Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 1 poäng. Ledning 6,p Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar Allenex har inte levererat på sina mål historiskt men vi ser en viss förbättring under senaste 1-2 åren. Bolaget har fokuserat verksamheten till transplantationsområdet. Allenex skulle må bra av en lägre skuldsättning. Det har tidigare funnits en dålig kostnadskontroll från Linkmed-tiden, där dock betydande förbättringar gjorts senaste åren. Kommunikationen har likaså förbättrats baserad på mer realistiska mål. Det finns en tydlig vision vart bolaget vill komma. Ägarskap 6,p Om styrelse och ledning ägde fler aktier hade betyget kunnat bli högre. Huvudägare som representerar över 75 procent av ägandet är med i styrelsen via representanter eller i egen person. Tillväxtutsikter 6,p Allenex har en betydande potential att växa med egen kraft genom att ta marknadsandelar. Bolagets produkter har höga marginaler och har ett lågt beroende från enskilda kunder. När väl kunder väljer Allenex produkter är barriären för att byta relativt hög, vilket låser in kunder i långa relationer. Transplantationsområdet är dock en relativt mogen marknad med beskedlig tillväxt. Lönsamhet 3,p Allenex har vänt från förlust och har gradvis förbättrat sin lönsamhet, även om den kan bli ännu bättre. Vi ser på lönsamheten över en lite längre period och om den positiva utvecklingen fortsätter bör det finnas utrymme att höja betyget. Finansiell styrka 3,p Bolaget har en hög skuldsättning i förhållande till sin lönsamhet, vilket ställer krav på betydande förbättring framåt. Styrkan med Allenex är att efterfrågan på bolagets produkter är stabil och relativt okänslig för svängningar i konjunkturen. 1

11 Resultaträkning E 215E 216E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Net earnings Balansräkning E 215E 216E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg. Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg. Summa anlägg Uppsk. skatteford. Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 215E 216E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF ( ) 41 WACC 12,2 % NPV FCF ( ) 14 NPV FCF (223-) 192 Rörelsefrämmade tillgångar 1 Räntebärande skulder -98 Motiverat värde MSEK 285 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 7,4 % Motiverat värde per aktie, SEK 2,4 EBIT-marginal 24,5 % Börskurs, SEK 1,9 Lönsamhet E 215E 216E ROE % 1% 2% 6% 8% ROCE 1% 1% 4% 6% 9% ROIC 2% 2% 4% 7% 8% EBITDA-marginal 9% 11% 15% 18% 21% EBIT-marginal 7% 9% 13% 17% 19% Netto-marginal % 2% 3% 9% 12% Data per aktie E 215E 216E VPA,,2,3,11,17 VPA just,,2,3,11,17 Utdelning,,,,, Nettoskuld,7,73,61,53,42 Antal aktier 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 Värdering E 215E 216E Enterprise Value 186,7 412,6 299,7 29,4 276,8 P/E 373,2 141,1 56,1 17,6 11,3 P/S,9 2,9 1,8 1,5 1,3 EV/S 1,7 3,7 2,4 2, 1,6 EV/EBITDA 18,3 35,1 16,2 1,8 7,9 EV/EBIT 23,5 43, 18,4 11,8 8,5 P/BV,5 1,5 1, 1,,9 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån -5,1 % Omsättning 6, % 3 mån -16,8 % Rörelseresultat, just 43,44 % 12 mån -32,9 % V/A, just 283,6 % Årets Början -22,3 % EK,9 % Aktiestruktur % Röster Kapital Midroc Invest AB 36,3 % 36,3 % FastPartner AB 32,3 % 32,3 % Xenella Holding AB 9,3 % 9,3 % Mannersons Fastighets AB 5,6 % 5,6 % Avanza Pension Försäkring AB 1,9 % 1,9 % SHB fonder,6 %,6 % Holgersson Jan,4 %,4 % Nordnet Pensionsförsäkring AB,4 %,4 % SEB fonder,3 %,3 % Mannerson Gustaf,3 %,3 % Aktien Reuterskod Lista Kurs, SEK 1,9 Antal aktier, milj 12,3 Börsvärde, MSEK 226,2 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Anders Karlsson Yvonne Axelsson Anders Williamsson Nästkommande rapportdatum report November 27, 214 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 215E 216E Soliditet 63% 63% 65% 68% 71% Skuldsättningsgrad 46% 45% 38% 33% 25% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet,3,3,4,4,5 Tillväxt E 215E 216E Försäljningstillväxt 14% -1% 13% 16% 15% VPA-tillväxt (just) -12% 74% 75% 219% 55% Analytiker Björn Olander Klas Palin Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 1tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 215E 216E 25% 2% 15% 1% 5% % -5% E 215E 216E 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%),2,2 8% 8%,15,1,5,15,1,5 7% 6% 5% 4% 7% 6% 5% 4% -,5 -,1 -, E 215E 216E -,5 -,1 -,15 3% 2% 1% % E 215E 216E 3% 2% 1% % VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Björn Olander äger aktier i bolaget Allenex: Nej Klas Palin äger aktier i bolaget Allenex: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Allenex utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för säkrare transplantationer. Bolaget har en egen försäljningsorganisation i Europa och USA, Olerup GmbH och Olerup Inc. Allenex finansiella mål är att under en konjunkturcykel öka omsättningen för koncernen med i genomsnitt minst 1 procent per år med en rörelsemarginal på EBITnivå som överstiger 2 procent. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 27. Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 1,p ,5p - 7,p ,p - 3,p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer