NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 juni 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 juni 2018"

Transkript

1 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 20 juni 2018 Sid Justering Informationsärenden Lokalomflyttning inom Navis verksamhetsområde Ekonomisk månadsrapport, maj Beslut om ansökan om yrkeshögskoleutbildningar för Svar på remiss - Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun Redovisning av delegationsärenden samt anmälningsärenden, juni Förvaltningen informerar Övrigt... 18

2 Tid Kl Plats Favi Arbete och Integration, Trädgårdsgatan 7. Mötesrum: Marmor och Granit Beslutande Christiane Rüdiger (V) ordförande Stefan Eriksson (S) Caroline Sundström (S) Magnus Haak (S) Helena Gudasic (S) Habib Effati (M) Viktoria Jansson (M) Fáten Nilsson (L) Olga Nordlund (SD) Tjänstgörande ersättare Sameer Lafta (S) Elisabeth Gisslin Burman (M) Ersätter Christina Nordenö (S) Ersätter Magnus Bylund (MP) Närvarande ersättare Priscilda Helenius (S) Michael Sjödin (S) Priscilda Helenius (S) Jan-Ola Andersson (C) Elisabeth Gisslin Burman (M) Ronja Strid (KD) Ove Skalin (SD) Övriga Anders Sjölander, 50, 56 Tomas Sellstedt, 51 Agneta Lindgren, 50, 53 Jennie Sjögren, 50 Peter Timståhl, 52 Markus Juth, 50, 54 Mari Marell, 51 Maria Westerlund, 50 T.f. förvaltningsdirektör Administrativ chef Verksamhetschef Yrkeshögskolan Mitt Rektor Vuxenutbildning Förvaltningsekonom Nämndsekreterare Personalrepresentant HR-strateg

3 Protokollet omfattar Justeras onsdag Christiane Rüdiger (V) Ordförande Markus Juth Sekreterare Viktoria Jansson (M) Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med och integration) Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( och hos Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Markus Juth

4 Justering Utöver ordföranden ska Viktoria Jansson (M) justera dagens protokoll. Ersättare är Fáten Nilsson (L).

5 Informationsärenden Följande informationsärenden är anmälda: - Samiskt förvaltningsområde Pirjo Linna informerar om Sundsvalls kommuns arbete med samiskt förvaltningsområde, efter regeringens beslut Navi har samordningsansvaret i den här frågan och förvaltningen har sammankallat till ett möte med olika förvaltningar för att klargöra de olika ansvarsdelarna med samiska språket. En ny minoritetslag trädde ikraft NAVI tackar för informationen. - Stöd och Vägledning, förlängda studieplaner och huvudmannaplan för Studie- och yrkesvägledningen Jennie Sjögren informerar om verksamheten Stöd och Vägledning, arbetet med förlängda studieplaner och om huvudmannaplan för Studie- och yrkesvägledningen. Vad gäller förlängda studieplaner väntas en skriftlig överenskommelse mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Favi, som kommer att redovisas i september. - IRUP Intern Rekryterings- och Utvecklingsplan Maria Westerlund informerar om förvaltningens arbete med Intern Rekryterings- och Utvecklingsplan (IRUP). IRUP, antagen av kommunfullmäktige , är en delmängd av Sundsvalls kommuns kompetensförsörjningsstrategi Kompetensförsörjning i Sundsvall. Planen kommer från MRPuppdraget LED 2015:3 Kompetensförsörjningsplan. - Aktuella yrkeshögskoleutbildningar vid Yrkeshögskolan Mitt Agneta Lindgren informerar vilka yrkeshögskoleutbildningar som är aktuella för ny- och omsökning. Utförligare beskrivning av ärendet finns på 53.

6 Yrkespaket (Anders Sjölander) Anders Sjölander informerar att 17 yrkespaket är upphandlade, vara 15 anbud inkom. Två st anbud överklagades. För tillfället är 11 utbildningar klara, där anläggningsförare på Yrkesakademin är den första utbildningen. Förvaltningen återkommer i augusti för information av övriga utbildningar. - Mötesarvoden, reseersättningar, ekonomiska förmåner kort redovisning av gällande föreskrifter ur arvodesreglementet Markus Juth informerar gällande regler kring förtroendevaldas arvoden, ersättningar och andra ekonomiska förmåner ur arvodesreglementet.

7 Lokalomflyttning inom Navis verksamhetsområde (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att hyra in hela plan 2, (750 m 2 ), på Skolhusallén 9, att om det finns behov av mer ytor och om de ekonomiska förutsättningarna är de rätta hyra in ytterligare 750 m 2 (plan 3) på Skolhusallén, samt att säga upp Ung Kraft Arenas lokaler på Köpmangatan. Ärendet NAVI har i beslut , 109, gett Favi i uppdrag att uppdra till Favi att under första halvåret 2018 återkomma med förslag på vilka verksamheter som kan lokaliseras till Navigator. NAVI har i beslut uppdragit till förvaltningen att återkomma med en redovisning om lokalerna i Skolhusallén 9. Navi beslutade samtidigt vilka principer för lokalanvändandet som ska gälla inom NAVI:s verksamhetsområde. Bl a sägs att Favi ska verka för att lokalyta och hyreskostnader minskas och att Favis verksamheter på sikt vara lokaliserade till Navigator, Arbetsmarknadstorget på Skolhusallén 9 samt eventuellt Åkanten. Bakgrund Det finns en överkapacitet av lokaler på Navigator. Förvaltningen har också lokaler på bland annat Skolhusallén, Trädgårdsgatan, Åkanten och kommunhuset. För att utreda vilka verksamheter som ska kunna få plats på Navigator måste dessa lokaler tas med i analysen Förvaltningens överväganden Lokalkontrakt Hälsopilotens kontrakt på Metropol är uppsagt liksom studie- och yrkesvägledarnas hyreskontrakt på Rådhusgatan 39. Även Creas tre kontrakt på Sidsjön är uppsagda. Den lokal som är närmast förestående att sägas upp är Ung Kraft Arenas lokal på Köpmangatan. Den

8 behöver sägas upp senast den 31 juli i år annars förlängs kontraktet ytterligare ett år till en kostnad av drygt 0,5 milj kr. Nuläge Förutsättningarna för att hyra in mer lokaler på Skolhusallén 9 har förändrats flera gånger under våren. För närvarande finns det möjlighet att hyra in mellan 500 m 2 och m 2 på Skohusallen m 2 är efter viss uppfräschning direkt disponibla medan de övriga ytorna tidigast är åtkomliga i början av För närvarande pågår diskussioner att Ung Kraft Arenas verksamhet ska samverka med Öppen verksamhet inom Socialtjänsten som riktar sig till unga år med psykisk ohälsa. En gemensam lokal för dessa verksamheter skulle kunna vara Trädgårdsgatan 7. En förutsättning för att Socialtjänsten ska vara intresserade att ta över kontraktet på Trädgårdsgatan är att de får tillgång till parkeringsplatser. Om parkeringsfrågan löses och Socialtjänsten finner att Trädgårdsgatan 7 är en lämplig lokal så finns de ekonomiska möjligheterna för NAVI att hyra in alla erbjudna m 2 på Skolhusallén. Lokalförändringar som planeras genomföras under 2018 Utgångspunkten för förändringarna lokalomflyttningarna är att de verksamheter som behöver samverka ska i möjligaste mån vara samlokaliserade. Förutsättningarna för samverkan mellan kommunens egna verksamheter men även med andra myndigheter förbättras om Navi hyr in mer lokaler på Skolhusallén. Favi föreslår därför att hela plan 2 på Skolhusallén 9 hyrs in. (750 m 2 ). Om det finns behov av mer ytor och om de ekonomiska förutsättningarna är de rätta så kan ytterligare 750 m 2 (plan 3) på Skolhusallén hyras in. Förvaltningen behöver hösten 2018 för att kunna föreslå NAVI vilka verksamheter som kan lokaliseras till Navigator. Då går det bättre att avläsa hur efterfrågan på förvaltningens olika verksamheter utvecklas. Överläggning Tomas Sellstedt redovisar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse,

9 Ekonomisk månadsrapport, maj 2018 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport per Ärendet Prognosen kvarstår från delårsrapport 1 på + 3 milj kr. De verksamheter som visar plusprognos är KomiJobb +1 milj kr, Crea +1 milj kr och Hälsopiloten +1,2 milj kr. Nämndens egen verksamhet visar en prognos på -0,2 milj kr. Bakgrund Orsaken till det prognostiserade överskottet på Komijobb är att färre anställningar är gjorda än antal budgeterade. Detta p.g.a sämre inflöde samt fokus på extratjänster hos arbetskonsulenterna; 19 anställningar gjorda under första kvartalet som borde ha varit det dubbla. Plusresultatet på Crea beror till största del på en vakans på en arbetskonsulenttjänst samt lägre inflöde av deltagare. För Hälsopiloten är 2018 ett år för att utforma och prova variationer av insatsen i syfte att öka tillgänglighet och flexibilitet. Detta arbete har försenats till följd av personalförändringar vilket inneburit att basen i verksamheten inte varit tillräcklig för att gå från plan till genomförande. Detta ska istället ske under hösten. Sundsvall har erhållit 23,5 milj kr i statsbidrag för gymnasial yrkesvux för De uppskattningar som går att göra idag visar att alla statsbidrag inte kommer att förbrukas under året. Det medför att Sundsvall för första gången kommer att betala tillbaka bidrag för yrkesvux. Vid tertial två bör det gå att göra säkrare beräkningar av utfallet för yrkesutbildningarna. I och med att statsbidraget regleras med återbetalning så påverkar bidraget inte prognosen. Överläggning Peter Timståhl redovisar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga,

10 Uppföljning av beslut Förvaltningen följer upp ekonomin månadsvis. Nämnden får en månadsrapportering åtta gånger per år. Därutöver tillkommer två delårsrapporter, en i april och en i augusti, samt ett bokslut.

11 Beslut om ansökan om yrkeshögskoleutbildningar för 2019 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att delegera till nämndsordföranden att besluta om 2019 års yrkeshögskoleutbildningar, att förvaltningen söker de aktuella yrkeshögskoleutbildningar som redovisades för nämnden, samt att anmäla beslutet till nämnden. Ärendet En gång per år har kommuner och andra organisationer möjlighet att till Myndigheten för yrkeshögskolan ansökan om yrkeshögskoleutbildningar. Beviljade utbildningar finansieras med statsbidrag. I år ska ansökan för 2019 års yrkeshögskoleutbildningar vara inne senast Eftersom förvaltningen inte hinner presentera för nämnden de utbildningar som ska sökas alternativt omsökas föreslår förvaltningen att nämndsordföranden får delegation ta beslutet. Aktuella utbildningar Yrkeshögskolan Mitt har under året drivit Paralegal-juridisk handläggare, Medicinsk sekreterare, Redovisningsekonom samt Barnspecialistundersköterska. Dessa fyra utbildningar kommer att starta igen hösten 2018 då de beviljats sedan tidigare av Myndigheten för Yrkeshögskola. Följande utbildningar är aktuella för nysök alternativt omsök: - Paralegal, omsökning. En relativt ny roll som har kommit att efterfrågas av betydligt fler aktörer än den initialt byggdes på. - Säkerhetssamordnare, nysökning. En utbildning man sökte 2017, men inte fick. - Specialistundersköterska inom akutvården, nysökning.

12 Tankar har utfallit på att söka utbildningen Kontakttolk, men förvaltningen har valt att inte göra det under denna försöksomgång. Det blir heller ingen ansökan på Rådgivare/handläggare inom bank, försäkring och pension då Myndigheten för Yrkeshögskola inte ser behovet så stort som krävs för att få starta utbildningen just nu. Överläggning Agneta Lindgren redovisar ärendet. Elisabeth Gisslin-Burman (M) frågar om det är aktuellt att söka utbildning för tandhygienister. Agneta Lindgren svarar att behovet har inte funnits i Sundsvall utan initiativet till att utbildningen ska sökas ska komma från branschen. Habib Effati (M) yrkar att nämnden ska ta ett inriktningsbeslut om att söka de utbildningar som förvaltningen informerade under sammanträdet. Faten Nilsson (L) yrkar bifall till Habib Effatis (M) förslag. Ordföranden föreslår att nämnden bifaller Habib Effatis (M) yrkande och tar med det som en tilläggsattsats i nämndens beslut. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Navi:s arbetsutskott , 32. Tjänsteskrivelse, Uppföljning av beslut Anmälan av beslut till nämnden.

13 Svar på remiss - Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande som sitt eget, samt att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunfullmäktige antog , 180, Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun som styrdokument. Programmet består bl.a. av fem prioriterade fokusområden och pekar ut totalt nio serviceorter för kommundelarna. Bakgrund Landsbygdsprogrammet har sänts ut på remiss till berörda nämnder för en revidering och uppdatering av Handlingsplan för landsbygdsprogrammet Nämnderna har nu möjlighet att lämna synpunkter på de uppdrag som man ansvarar för i handlingsplanen samt lyfta nya satsningar eller uppdrag utifrån nämndernas verksamhetsområden som man bedömer kan komma landsbygden till del fram till år I handlingsplanen kopplas NAVI till ett uppdrag: NAVI ska fortsätta utveckla vuxenutbildningar på distans, i syfte att underlätta för boende på landsbygden att studera på den egna orten. Förvaltningens remissvar I NAVI:s Mål- och resursplan återges att NAVI ska fortsätta utveckla vuxenutbildningar på distans i syfte att underlätta för boende på landsbygden att studera på den egna orten. I MRP:n specificeras aktiviteter för att nå uppsatta mål, bl.a. fokusera på individuella lösningar inom vuxenutbildningen. I NAVI:s verksamhetsplan för 2018 anges en fortsatt satsning på vuxenutbildning, bl.a. flexibla utbildningar som är anpassade till elevernas förutsättningar, ett stort utbud av yrkesutbildningar och med hög måluppfyllelse.

14 Förvaltningen vill göra ett tillägg i handlingsplanen. Verksamheten Sommarjobb för ungdomar syftar till att ungdomar i åldrarna år, där gymnasieungdomar är prioriterade, erfarenhet av arbetslivet och därigenom ge dem bättre förutsättningar för att klara egen framtida försörjning. Uppdraget innebär att erbjuda gymnasieungdomar och prioriterade ungdomar (ungdomar som av olika anledningar står längre från arbetsmarknaden) sysselsättning under 3-4 sommarveckor. Jobben ska erbjudas i kommunal verksamhet eller genom samverkan med näringslivet. Tillägget är markerat med blå färg i handlingsplanen och lyder som följande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) ska fortsätta arbetet med att säkerställa att det finns utbud av sommarjobb på landsbygden samt fånga upp och uppmuntra ungdomar att välja sommarjobb på landsbygden. Sundsvalls kommun definierar landsbygd i översiktsplanen. Allt område utanför Sundsvalls tätortsområde (inklusive Vi) och Njurunda tätortsområde utgörs av inlandet respektive kustlandet. Av sökande har 295 ungdomar valt som förstahandsval ett sommarjobb på landsbygden (definitionen i översiktsplanen). Till 2018 års sommarjobb för gymnasieungdomar har förvaltningen fått in 98 sommarjobb från kommunala arbetsplatser som ligger på landsbygden. Detta kan då jämföras med de ungdomar som bor inom tätort där antalet sökande är ungdomar och där intresseanmälan från kommunala arbetsplatser för att ta emot sommarjobbare är 556 sommarjobb. Överläggning Markus Juth redovisar ärendet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Navi:s arbetsutskott , 33. Tjänsteskrivelse med bilagor, Uppföljning av beslut Årlig uppföljning av Landsbygdsprogrammet.

15 Redovisning av delegationsärenden samt anmälningsärenden, juni 2018 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Ärendet Vid varje nämndssammanträde redovisas de beslut som har tagits på delegation. Besluten finns att ta del av på förvaltningen. Ärende Antal beslut Delegat Beslut om anställning av personal avseende åtgärdsanställning (punkt nr 1.1) 12 = Nyanställning 7 = Förlängning Eva Lindroos Beslut om kommunala lönebidrag (punkt nr 8.1) 1 Bodil Mattsson Framställning eller yttrande i ärenden som ej är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse (punkt nr 10.1) 3 Markus Juth

16 Upphandling av nationella yrkespaket inom Vuxenutbildningen (NAVI , 40) 1 Kerstin Nordensson Anmälningsärenden Förvaltningskontoret - Attestförteckning, Koncernstaben - Tillsyn av informationsförvaltning vid NAVI. Länsstyrelsen i Stockholms län - Rapport. Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling DUA - Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Revidering maj Skolverket - Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Migrationsverket - Beslut, avskrivning av ansökan om stöd från Asyl-, migrationsoch integrationsfonden. Statskontoret - Utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering. Lund Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle - Examensarbete Bostadsförsörjning för nyanlända.

17 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor,

18 Förvaltningen informerar Beslut Nämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendet Anders Sjölander informerar följande: - Aktuella behörighetsgivande utbildningar. Mest aktuell nu är de som jobbar inom äldreomsorgen för de vill vidareutbilda sig till sjuksköterskor. - Dialog pågår om jobbspår. - Julia Riabouchkina går över till gymnasieskolan och Karin Wahlqvist går in som rektor för grundläggande och gymnasial utbildning. Marianne Staaf Gälldin kommer att gå in rektor på Lärvux under hösten 2018.

19 Övrigt Ärendet Helena Gudasic (S) informerar nämnden att hon kommer att lämna politiska uppdrag i Sundsvalls kommun.