NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 juni 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 juni 2018"

Transkript

1 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 20 juni 2018 Sid Justering Informationsärenden Lokalomflyttning inom Navis verksamhetsområde Ekonomisk månadsrapport, maj Beslut om ansökan om yrkeshögskoleutbildningar för Svar på remiss - Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun Redovisning av delegationsärenden samt anmälningsärenden, juni Förvaltningen informerar Övrigt... 18

2 Tid Kl Plats Favi Arbete och Integration, Trädgårdsgatan 7. Mötesrum: Marmor och Granit Beslutande Christiane Rüdiger (V) ordförande Stefan Eriksson (S) Caroline Sundström (S) Magnus Haak (S) Helena Gudasic (S) Habib Effati (M) Viktoria Jansson (M) Fáten Nilsson (L) Olga Nordlund (SD) Tjänstgörande ersättare Sameer Lafta (S) Elisabeth Gisslin Burman (M) Ersätter Christina Nordenö (S) Ersätter Magnus Bylund (MP) Närvarande ersättare Priscilda Helenius (S) Michael Sjödin (S) Priscilda Helenius (S) Jan-Ola Andersson (C) Elisabeth Gisslin Burman (M) Ronja Strid (KD) Ove Skalin (SD) Övriga Anders Sjölander, 50, 56 Tomas Sellstedt, 51 Agneta Lindgren, 50, 53 Jennie Sjögren, 50 Peter Timståhl, 52 Markus Juth, 50, 54 Mari Marell, 51 Maria Westerlund, 50 T.f. förvaltningsdirektör Administrativ chef Verksamhetschef Yrkeshögskolan Mitt Rektor Vuxenutbildning Förvaltningsekonom Nämndsekreterare Personalrepresentant HR-strateg

3 Protokollet omfattar Justeras onsdag Christiane Rüdiger (V) Ordförande Markus Juth Sekreterare Viktoria Jansson (M) Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med och integration) Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( och hos Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Markus Juth

4 Justering Utöver ordföranden ska Viktoria Jansson (M) justera dagens protokoll. Ersättare är Fáten Nilsson (L).

5 Informationsärenden Följande informationsärenden är anmälda: - Samiskt förvaltningsområde Pirjo Linna informerar om Sundsvalls kommuns arbete med samiskt förvaltningsområde, efter regeringens beslut Navi har samordningsansvaret i den här frågan och förvaltningen har sammankallat till ett möte med olika förvaltningar för att klargöra de olika ansvarsdelarna med samiska språket. En ny minoritetslag trädde ikraft NAVI tackar för informationen. - Stöd och Vägledning, förlängda studieplaner och huvudmannaplan för Studie- och yrkesvägledningen Jennie Sjögren informerar om verksamheten Stöd och Vägledning, arbetet med förlängda studieplaner och om huvudmannaplan för Studie- och yrkesvägledningen. Vad gäller förlängda studieplaner väntas en skriftlig överenskommelse mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Favi, som kommer att redovisas i september. - IRUP Intern Rekryterings- och Utvecklingsplan Maria Westerlund informerar om förvaltningens arbete med Intern Rekryterings- och Utvecklingsplan (IRUP). IRUP, antagen av kommunfullmäktige , är en delmängd av Sundsvalls kommuns kompetensförsörjningsstrategi Kompetensförsörjning i Sundsvall. Planen kommer från MRPuppdraget LED 2015:3 Kompetensförsörjningsplan. - Aktuella yrkeshögskoleutbildningar vid Yrkeshögskolan Mitt Agneta Lindgren informerar vilka yrkeshögskoleutbildningar som är aktuella för ny- och omsökning. Utförligare beskrivning av ärendet finns på 53.

6 Yrkespaket (Anders Sjölander) Anders Sjölander informerar att 17 yrkespaket är upphandlade, vara 15 anbud inkom. Två st anbud överklagades. För tillfället är 11 utbildningar klara, där anläggningsförare på Yrkesakademin är den första utbildningen. Förvaltningen återkommer i augusti för information av övriga utbildningar. - Mötesarvoden, reseersättningar, ekonomiska förmåner kort redovisning av gällande föreskrifter ur arvodesreglementet Markus Juth informerar gällande regler kring förtroendevaldas arvoden, ersättningar och andra ekonomiska förmåner ur arvodesreglementet.

7 Lokalomflyttning inom Navis verksamhetsområde (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att hyra in hela plan 2, (750 m 2 ), på Skolhusallén 9, att om det finns behov av mer ytor och om de ekonomiska förutsättningarna är de rätta hyra in ytterligare 750 m 2 (plan 3) på Skolhusallén, samt att säga upp Ung Kraft Arenas lokaler på Köpmangatan. Ärendet NAVI har i beslut , 109, gett Favi i uppdrag att uppdra till Favi att under första halvåret 2018 återkomma med förslag på vilka verksamheter som kan lokaliseras till Navigator. NAVI har i beslut uppdragit till förvaltningen att återkomma med en redovisning om lokalerna i Skolhusallén 9. Navi beslutade samtidigt vilka principer för lokalanvändandet som ska gälla inom NAVI:s verksamhetsområde. Bl a sägs att Favi ska verka för att lokalyta och hyreskostnader minskas och att Favis verksamheter på sikt vara lokaliserade till Navigator, Arbetsmarknadstorget på Skolhusallén 9 samt eventuellt Åkanten. Bakgrund Det finns en överkapacitet av lokaler på Navigator. Förvaltningen har också lokaler på bland annat Skolhusallén, Trädgårdsgatan, Åkanten och kommunhuset. För att utreda vilka verksamheter som ska kunna få plats på Navigator måste dessa lokaler tas med i analysen Förvaltningens överväganden Lokalkontrakt Hälsopilotens kontrakt på Metropol är uppsagt liksom studie- och yrkesvägledarnas hyreskontrakt på Rådhusgatan 39. Även Creas tre kontrakt på Sidsjön är uppsagda. Den lokal som är närmast förestående att sägas upp är Ung Kraft Arenas lokal på Köpmangatan. Den

8 behöver sägas upp senast den 31 juli i år annars förlängs kontraktet ytterligare ett år till en kostnad av drygt 0,5 milj kr. Nuläge Förutsättningarna för att hyra in mer lokaler på Skolhusallén 9 har förändrats flera gånger under våren. För närvarande finns det möjlighet att hyra in mellan 500 m 2 och m 2 på Skohusallen m 2 är efter viss uppfräschning direkt disponibla medan de övriga ytorna tidigast är åtkomliga i början av För närvarande pågår diskussioner att Ung Kraft Arenas verksamhet ska samverka med Öppen verksamhet inom Socialtjänsten som riktar sig till unga år med psykisk ohälsa. En gemensam lokal för dessa verksamheter skulle kunna vara Trädgårdsgatan 7. En förutsättning för att Socialtjänsten ska vara intresserade att ta över kontraktet på Trädgårdsgatan är att de får tillgång till parkeringsplatser. Om parkeringsfrågan löses och Socialtjänsten finner att Trädgårdsgatan 7 är en lämplig lokal så finns de ekonomiska möjligheterna för NAVI att hyra in alla erbjudna m 2 på Skolhusallén. Lokalförändringar som planeras genomföras under 2018 Utgångspunkten för förändringarna lokalomflyttningarna är att de verksamheter som behöver samverka ska i möjligaste mån vara samlokaliserade. Förutsättningarna för samverkan mellan kommunens egna verksamheter men även med andra myndigheter förbättras om Navi hyr in mer lokaler på Skolhusallén. Favi föreslår därför att hela plan 2 på Skolhusallén 9 hyrs in. (750 m 2 ). Om det finns behov av mer ytor och om de ekonomiska förutsättningarna är de rätta så kan ytterligare 750 m 2 (plan 3) på Skolhusallén hyras in. Förvaltningen behöver hösten 2018 för att kunna föreslå NAVI vilka verksamheter som kan lokaliseras till Navigator. Då går det bättre att avläsa hur efterfrågan på förvaltningens olika verksamheter utvecklas. Överläggning Tomas Sellstedt redovisar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse,

9 Ekonomisk månadsrapport, maj 2018 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport per Ärendet Prognosen kvarstår från delårsrapport 1 på + 3 milj kr. De verksamheter som visar plusprognos är KomiJobb +1 milj kr, Crea +1 milj kr och Hälsopiloten +1,2 milj kr. Nämndens egen verksamhet visar en prognos på -0,2 milj kr. Bakgrund Orsaken till det prognostiserade överskottet på Komijobb är att färre anställningar är gjorda än antal budgeterade. Detta p.g.a sämre inflöde samt fokus på extratjänster hos arbetskonsulenterna; 19 anställningar gjorda under första kvartalet som borde ha varit det dubbla. Plusresultatet på Crea beror till största del på en vakans på en arbetskonsulenttjänst samt lägre inflöde av deltagare. För Hälsopiloten är 2018 ett år för att utforma och prova variationer av insatsen i syfte att öka tillgänglighet och flexibilitet. Detta arbete har försenats till följd av personalförändringar vilket inneburit att basen i verksamheten inte varit tillräcklig för att gå från plan till genomförande. Detta ska istället ske under hösten. Sundsvall har erhållit 23,5 milj kr i statsbidrag för gymnasial yrkesvux för De uppskattningar som går att göra idag visar att alla statsbidrag inte kommer att förbrukas under året. Det medför att Sundsvall för första gången kommer att betala tillbaka bidrag för yrkesvux. Vid tertial två bör det gå att göra säkrare beräkningar av utfallet för yrkesutbildningarna. I och med att statsbidraget regleras med återbetalning så påverkar bidraget inte prognosen. Överläggning Peter Timståhl redovisar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga,

10 Uppföljning av beslut Förvaltningen följer upp ekonomin månadsvis. Nämnden får en månadsrapportering åtta gånger per år. Därutöver tillkommer två delårsrapporter, en i april och en i augusti, samt ett bokslut.

11 Beslut om ansökan om yrkeshögskoleutbildningar för 2019 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att delegera till nämndsordföranden att besluta om 2019 års yrkeshögskoleutbildningar, att förvaltningen söker de aktuella yrkeshögskoleutbildningar som redovisades för nämnden, samt att anmäla beslutet till nämnden. Ärendet En gång per år har kommuner och andra organisationer möjlighet att till Myndigheten för yrkeshögskolan ansökan om yrkeshögskoleutbildningar. Beviljade utbildningar finansieras med statsbidrag. I år ska ansökan för 2019 års yrkeshögskoleutbildningar vara inne senast Eftersom förvaltningen inte hinner presentera för nämnden de utbildningar som ska sökas alternativt omsökas föreslår förvaltningen att nämndsordföranden får delegation ta beslutet. Aktuella utbildningar Yrkeshögskolan Mitt har under året drivit Paralegal-juridisk handläggare, Medicinsk sekreterare, Redovisningsekonom samt Barnspecialistundersköterska. Dessa fyra utbildningar kommer att starta igen hösten 2018 då de beviljats sedan tidigare av Myndigheten för Yrkeshögskola. Följande utbildningar är aktuella för nysök alternativt omsök: - Paralegal, omsökning. En relativt ny roll som har kommit att efterfrågas av betydligt fler aktörer än den initialt byggdes på. - Säkerhetssamordnare, nysökning. En utbildning man sökte 2017, men inte fick. - Specialistundersköterska inom akutvården, nysökning.

12 Tankar har utfallit på att söka utbildningen Kontakttolk, men förvaltningen har valt att inte göra det under denna försöksomgång. Det blir heller ingen ansökan på Rådgivare/handläggare inom bank, försäkring och pension då Myndigheten för Yrkeshögskola inte ser behovet så stort som krävs för att få starta utbildningen just nu. Överläggning Agneta Lindgren redovisar ärendet. Elisabeth Gisslin-Burman (M) frågar om det är aktuellt att söka utbildning för tandhygienister. Agneta Lindgren svarar att behovet har inte funnits i Sundsvall utan initiativet till att utbildningen ska sökas ska komma från branschen. Habib Effati (M) yrkar att nämnden ska ta ett inriktningsbeslut om att söka de utbildningar som förvaltningen informerade under sammanträdet. Faten Nilsson (L) yrkar bifall till Habib Effatis (M) förslag. Ordföranden föreslår att nämnden bifaller Habib Effatis (M) yrkande och tar med det som en tilläggsattsats i nämndens beslut. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Navi:s arbetsutskott , 32. Tjänsteskrivelse, Uppföljning av beslut Anmälan av beslut till nämnden.

13 Svar på remiss - Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande som sitt eget, samt att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunfullmäktige antog , 180, Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun som styrdokument. Programmet består bl.a. av fem prioriterade fokusområden och pekar ut totalt nio serviceorter för kommundelarna. Bakgrund Landsbygdsprogrammet har sänts ut på remiss till berörda nämnder för en revidering och uppdatering av Handlingsplan för landsbygdsprogrammet Nämnderna har nu möjlighet att lämna synpunkter på de uppdrag som man ansvarar för i handlingsplanen samt lyfta nya satsningar eller uppdrag utifrån nämndernas verksamhetsområden som man bedömer kan komma landsbygden till del fram till år I handlingsplanen kopplas NAVI till ett uppdrag: NAVI ska fortsätta utveckla vuxenutbildningar på distans, i syfte att underlätta för boende på landsbygden att studera på den egna orten. Förvaltningens remissvar I NAVI:s Mål- och resursplan återges att NAVI ska fortsätta utveckla vuxenutbildningar på distans i syfte att underlätta för boende på landsbygden att studera på den egna orten. I MRP:n specificeras aktiviteter för att nå uppsatta mål, bl.a. fokusera på individuella lösningar inom vuxenutbildningen. I NAVI:s verksamhetsplan för 2018 anges en fortsatt satsning på vuxenutbildning, bl.a. flexibla utbildningar som är anpassade till elevernas förutsättningar, ett stort utbud av yrkesutbildningar och med hög måluppfyllelse.

14 Förvaltningen vill göra ett tillägg i handlingsplanen. Verksamheten Sommarjobb för ungdomar syftar till att ungdomar i åldrarna år, där gymnasieungdomar är prioriterade, erfarenhet av arbetslivet och därigenom ge dem bättre förutsättningar för att klara egen framtida försörjning. Uppdraget innebär att erbjuda gymnasieungdomar och prioriterade ungdomar (ungdomar som av olika anledningar står längre från arbetsmarknaden) sysselsättning under 3-4 sommarveckor. Jobben ska erbjudas i kommunal verksamhet eller genom samverkan med näringslivet. Tillägget är markerat med blå färg i handlingsplanen och lyder som följande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) ska fortsätta arbetet med att säkerställa att det finns utbud av sommarjobb på landsbygden samt fånga upp och uppmuntra ungdomar att välja sommarjobb på landsbygden. Sundsvalls kommun definierar landsbygd i översiktsplanen. Allt område utanför Sundsvalls tätortsområde (inklusive Vi) och Njurunda tätortsområde utgörs av inlandet respektive kustlandet. Av sökande har 295 ungdomar valt som förstahandsval ett sommarjobb på landsbygden (definitionen i översiktsplanen). Till 2018 års sommarjobb för gymnasieungdomar har förvaltningen fått in 98 sommarjobb från kommunala arbetsplatser som ligger på landsbygden. Detta kan då jämföras med de ungdomar som bor inom tätort där antalet sökande är ungdomar och där intresseanmälan från kommunala arbetsplatser för att ta emot sommarjobbare är 556 sommarjobb. Överläggning Markus Juth redovisar ärendet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Navi:s arbetsutskott , 33. Tjänsteskrivelse med bilagor, Uppföljning av beslut Årlig uppföljning av Landsbygdsprogrammet.

15 Redovisning av delegationsärenden samt anmälningsärenden, juni 2018 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Ärendet Vid varje nämndssammanträde redovisas de beslut som har tagits på delegation. Besluten finns att ta del av på förvaltningen. Ärende Antal beslut Delegat Beslut om anställning av personal avseende åtgärdsanställning (punkt nr 1.1) 12 = Nyanställning 7 = Förlängning Eva Lindroos Beslut om kommunala lönebidrag (punkt nr 8.1) 1 Bodil Mattsson Framställning eller yttrande i ärenden som ej är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse (punkt nr 10.1) 3 Markus Juth

16 Upphandling av nationella yrkespaket inom Vuxenutbildningen (NAVI , 40) 1 Kerstin Nordensson Anmälningsärenden Förvaltningskontoret - Attestförteckning, Koncernstaben - Tillsyn av informationsförvaltning vid NAVI. Länsstyrelsen i Stockholms län - Rapport. Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling DUA - Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Revidering maj Skolverket - Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Migrationsverket - Beslut, avskrivning av ansökan om stöd från Asyl-, migrationsoch integrationsfonden. Statskontoret - Utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering. Lund Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle - Examensarbete Bostadsförsörjning för nyanlända.

17 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor,

18 Förvaltningen informerar Beslut Nämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendet Anders Sjölander informerar följande: - Aktuella behörighetsgivande utbildningar. Mest aktuell nu är de som jobbar inom äldreomsorgen för de vill vidareutbilda sig till sjuksköterskor. - Dialog pågår om jobbspår. - Julia Riabouchkina går över till gymnasieskolan och Karin Wahlqvist går in som rektor för grundläggande och gymnasial utbildning. Marianne Staaf Gälldin kommer att gå in rektor på Lärvux under hösten 2018.

19 Övrigt Ärendet Helena Gudasic (S) informerar nämnden att hon kommer att lämna politiska uppdrag i Sundsvalls kommun.

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 31 januari 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 31 januari 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 31 januari 2018 Sid Justering... 3 1 Information om funktionerna i Samarbetsrum... 4 2 Information om kommande förändringar i vuxenutbildningen.. 5 3 Information

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 oktober 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 oktober 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 24 oktober 2018 Sid Justering... 3 72 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - information.. 4 73 Information från verksamheten Integration Råd och

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 28 mars 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 28 mars 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 28 mars 2018 Sid Justering... 3 19 Upphandling av yrkespaket... 4 20 Ekonomisk månadsrapport, februari 2018... 8 21 Information kring förvaltningens analys

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 november 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 november 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 november 2013 Sid Justering... 3 78 Information... 4 79 Förvaltningsområde finska språket - statusrapportering... 5 80 Anmälnings-och delegeringsärenden

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 januari 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 januari 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 29 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Information... 4 2 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-01-29... 6 3 Årsredovisning 2013 för Navi... 7

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 mars 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 mars 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 27 mars 2019 Sid Justering... 3 19 Ekonomisk månadsrapport, februari 2019... 4 20 Revidering av NAVI:s reglemente... 5 21 Revidering av NAVI:s informationshanteringsplan;

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 2 oktober 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 2 oktober 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 65 Information... 4 66 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2013-10-02... 5 67 Delårsrapport januari - augusti

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 18 december 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 18 december 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 18 december 2013 Sid Justering... 3 88 Information... 4 89 Månadsrapport november 2013... 5 90 Samlokalisering Sfi - Komvux... 6 91 Verksamhetsplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 25 januari 2012 Sid Justering...3 1 Justering av dagordning...4 2 Allmänhetens frågor...5 3 Information...6 4 Arbetsutskottets protokoll...7 5 Internkontrollplan

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 april 2017

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 april 2017 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 26 april 2017 Sid Justering... 3 26 Information kring Nya Jobb... 4 27 Uppföljning av målgruppen arbetssökande 25-64 år... 5 28 Verksamhetsinformation Vuxenutbildningen

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 februari 2015

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 februari 2015 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 25 februari 2015 Sid Justering... 3 12 Information från förvaltningen... 4 13 Månadsrapport januari 2015... 5 14 Mål- och resursplan för NAVI 2015... 6

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 april 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 april 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 25 april 2018 Sid Justering... 3 25 Återrapportering av EU-projektet Romer till Arbetsmarknaden 4 26 Romskt brobyggande - lägesinformation... 5 27 Återrapportering

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 8 oktober 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 8 oktober 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 8 oktober 2014 Sid Justering... 3 56 Information... 4 57 Anmälnings- och delegeringsärenden, Navi 2014-10-08... 5 58 Delårsrapport januari-augusti 2014...

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 1 mars 2013 Sid Justering...3 13 Intern kontrollplan 2013 för NAVI...4 14 Digitala nämndshandlingar NAVI...5 15 Månadsrappport januari 2013...6 16 Ansökan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 32 Justering av dagordning... 4 33 Månadsrapport mars 2013... 5 36 Namnändring - Särvux blir Lärvux... 6 37 Anmälnings-

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 mars 2013 Sid Justering...3 21 Information...4 22 AGera - administrativ tillhörighet...5 23 SFI - återrapportering av MRP -uppdrag nr 12, 2012...7

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 3 september 2014 Sid Justering... 3 47 Information... 4 48 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning inför 2015... 6 49 Anmälnings- och delegeringsärenden

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 4 september 2013 Sid Justering... 3 56 Information... 4 57 Anmälnings- och delegeringsärenden NAVI 2013-09-04... 5 58 Månadsrapport juli 2013... 6 59

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 november 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 november 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 21 november 2018 Sid Justering... 3 81 Information kring fördjupad lokalutredning kring Navigator... 4 82 Utbildningsplikten - information... 7 83 Förlängda

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid 2010-08-25 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Sid Justering...3 57 Workshop - FAVI:s verksamhetsplan...4 58 Extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun...5 59 Extraordinära

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 april 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 april 2012 2012-04-27 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 april 2012 Sid Justering...3 25 Allmänhetens frågor...4 26 Arbetsutskottets protokoll...5 27 Information...6 28 Upphävande av skolplan...7

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 september 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 september 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 september 2011 Sid Justering...3 73 Allmänhetens frågor...4 74 Justering av dagordning...5 75 Information...6 76 Arbetsutskottets protokoll...7 77

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 september 2012 Sid Justering...3 64 Allmänhetens frågor...4 65 Arbetsutskottets protokoll...5 66 Delårsrapport 2012...6 67 Arbetslivsanknytning inom

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 oktober 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 oktober 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 oktober 2011 Sid Justering...3 90 Allmänhetens frågor...4 91 Information...5 92 Arbetsutskottets protokoll...6 93 Förstudie Företagartrainee - ansökan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Sid Justering...3 48 Allmänhetens frågor...4 49 Uppföljning av internkontrollplan...5 50 Arbetsutskottets

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 december 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 21 december 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 21 december 2011 Sid Justering...3 109 Allmänhetens frågor...4 110 Information...5 111 Arbetsutskottets protokoll...6 112 Internkontrollplan 2011 män

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 april 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 april 2011 2011-04-20 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 20 april 2011 Sid Justering...3 35 Allmänhetens frågor...4 36 Information om svenska för invandrare (sfi), Stig Eriksson...5 37 Arbetsutskottets

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 6 februari 2013 Sid Justering...3 2 Upphandling av Sfi på distans...4 3 Internkontroll 2012 - verksamheten för män över 25 år...5 4 Intern kontrollplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 mars 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 mars 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 26 mars 2014 Sid Justering... 3 9 Information... 4 10 Uppföljning KomiJobb... 5 11 Förvaltningsområde finska språket - statusrapportering 2... 6 12

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 februari 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 februari 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 27 februari 2019 Sid Justering... 3 12 Yrkeshögskolans lokaler, Åkanten - Sidsjövägen... 4 13 Svar på granskningsrapport angående kommunens arbete med integration

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 maj 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 maj 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 22 maj 2013 Sid Justering... 3 41 Ungdomsrådgivningen - övergång till ordinarie verksamhet... 4 42 Delårsrapport januari - april 2013... 5 43 Samlokalisering

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 vuxenutbildning och integration) vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Sid Justering...3 51 Yttrande angående bildandet av kommunalt näringslivsbolag...4 52 Integrations- och mångfaldsstipendium...6

Läs mer

Personalnämnden 24 januari 2018

Personalnämnden 24 januari 2018 Personalnämnden Personalnämnden 24 januari 2018 Sid Justering... 4 1 Information om IRUP, planering... 5 2 Information från HR-direktör... 6 3 Riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering... 7 4 Remissvar

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 november 2015

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 november 2015 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 4 november 2015 Sid Justering... 3 71 Granskning av NAVI:s ansvarsutövande - information från kommunrevisionen... 4 72 Information från förvaltningen...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 augusti 2010

Kultur- och fritidsnämnden 23 augusti 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 augusti 2010 Sid Justering...3 Justering av dagordning...4 70 Information...5 71 Krisledningsplan för Kultur & Fritid...6 72 Förslag till genomförandeplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 januari 2016

Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Sid Justering... 3 25 Integrationsberedningens slutrapport... 4 Sammanträdessdatum Kommunstyrelsen 2016-01-25 1 Tid 11.00 11.05 Plats Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Personalnämnden 21 juni 2017

Personalnämnden 21 juni 2017 Personalnämnden Personalnämnden 21 juni 2017 Sid Justering... 3 34 Information från HR-direktören... 4 35 Revidering av personalnämndens delegationsordning... 5 36 Riktlinjer utifrån pensionsstrategi...

Läs mer

Miljönämnden 14 januari 2015

Miljönämnden 14 januari 2015 Miljönämnden Miljönämnden 14 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Yttrande - ansökan om att Sundsvalls kommun blir förvaltningsområde för samiska språket... 4 2 Val av miljönämndens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 23 mars 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 23 mars 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 23 mars 2011 Sid Justering...3 23 Allmänhetens frågor...4 24 Information, Arbete och integration...5 25 Intern kontroll, muntlig information Maud Wiklander...6

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 september 2017

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 september 2017 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 27 september 2017 Sid Justering... 6 62 Överenskommelse om samverkan mellan Favi och Estonte Stödteam (Socialtjänsten)... 7 63 Svar på remiss - Förslag

Läs mer

Socialnämnden 9 januari 2019

Socialnämnden 9 januari 2019 Socialnämnden Socialnämnden 9 januari 2019 Sid Justering... 3 1 Upprop och dagordning... 4 2 Val för valperioden 2019... 5 3 Förordnanden, beslut enligt LVU och LVM... 7 4 Fastställande av delegationsordning

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 april 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 april 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 29 april 2014 Sid Justering... 3 24 Information... 4 25 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-04-29... 6 26 Månadsrapport mars 2014... 7 27 Förändrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2008-06-16 Ärendelista Sid nr Justering...3 479 Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011...4 480 Korrigering av tidigare beslut: Ansvar för elit- och evenemangsarenor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-03-26 Ärendeförteckning Sid nr 26 Justering...3 27 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 28 Uppföljning av introduktionsprogram/svenska för invandrare.5

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 mars 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 mars 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 25 mars 2010 Sid Justering...3 17 Arbetsutskottets protokoll...4 18 Revisionsrapport...5 19 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan...6 20 Förslag

Läs mer

Lantmäterinämnden 22 november 2017

Lantmäterinämnden 22 november 2017 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 22 november 2017 Sid Justering... 3 15 Mål- och resursplan 2018 - lantmäterinämnden... 4 16 Krisledningsplan - lantmäterinämnden... 6 17 Information november 2017...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-11-19 Ärendeförteckning Sid nr 123 Justering...3 124 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 125 Ansökan om internlån för inköp av "Teamboardutrustning"

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 25 september 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 25 september 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 25 september 2019 Sid Justering... 3 60 Ansökan TIA-medel för plattform för gemensam information till organisationer som arbetar med integration och mångfald...

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 juni 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 juni 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 33 Information om arbetet med nya landsbygdsprogrammet... 3 34 Marknadsplats

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Personalnämnden 26 september 2018

Personalnämnden 26 september 2018 Personalnämnden Personalnämnden 26 september 2018 Sid Justering... 3 51 Information från HR-direktör... 4 52 Revidering av personalnämndens delegationsordning... 5 53 Utredning av servicecenters samordningsfunktion

Läs mer

Lantmäterinämnden 30 januari 2013

Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2012 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Svar på remiss angående revidering av

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 oktober 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 oktober 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 20 oktober 2010 Sid Justering...3 75 Information om Framtidsentreprenörer, Ulla Gredemyr Collin.5 76 Information om vuxenutbildningen, Åsa Berglin Johansson...6

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 november 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 november 2010 2010-11-24 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 24 november 2010 Sid Justering...3 85 Mänskliga rättigheter...4 86 Förtydligande av internkontroll...7 87 Närnatur för invandrare, inmformation

Läs mer

Lantmäterinämnden 24 januari 2018

Lantmäterinämnden 24 januari 2018 24 januari 2018 Sid Justering... 3 1 Informationshanteringsplan inkl klassificeringsstruktur -...... 4 2 Redovisning av delegationsbeslut januari... 6 3 Ärenden för kännedom -... 7 4 Information till -

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 februari 2019

Kommunstyrelsen 25 februari 2019 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 februari 2019 Sid Justering... 3 50 Mål och resursplan för Kommunstyrelsen 2019... 4 51 Hyreserbjudande avseende hyra av idrottslokaler i Baldershovs idrotts- och rackethall...

Läs mer

Personalnämnden 14 december 2016

Personalnämnden 14 december 2016 Personalnämnden Personalnämnden 14 december 2016 Sid Dagordning... 3 Justering... 4 39 Information om löneöversyn 2017... 5 40 Information från HR-direktören... 6 41 Val av representanter till arbetsgrupp

Läs mer

Miljönämnden 4 februari 2015

Miljönämnden 4 februari 2015 Miljönämnden Miljönämnden 4 februari 2015 Sid Justering... 3 10 Mål- och resursplan för miljönämnden 2015... 4 11 Årsbokslut 2014 för miljökontoret... 5 12 Överföring av resultat för miljökontoret 2014...

Läs mer

Personalnämnden 28 mars 2018

Personalnämnden 28 mars 2018 Personalnämnden Personalnämnden 28 mars 2018 Sid Justering... 3 13 Information från HR-direktör... 4 14 satesattestanter personalnämnden 2018... 5 15 Riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering... 6

Läs mer

Lantmäterinämnden 17 februari 2010

Lantmäterinämnden 17 februari 2010 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 17 februari 2010 Sid Justering...3 4 Information om lantmäterikontorets verksamhet...4 5 Arbetsmiljöplan 2010 - lantmäterinämnden...5 6 Förslag särskilda satsningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 18 december 2017

Kommunstyrelsen 18 december 2017 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 18 december 2017 Sid Justering... 3 279 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, trygghet och företagande... 4 Kommunstyrelsen 2017-12-18 1 Tid Kl. 08.00 08.05 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 september 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 september 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 26 september 2018 Sid Justering... 3 58 Information av Ulla Näsman om boken "Vi gör det för barnen" 4 59 Hälsopiloten inför 2019... 5 60 Implementering

Läs mer

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) 1 (15) Plats och tid Futurum, onsdagen den 20 september 2017 kl 13:30-15.15 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012

Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012 Sid Justering...3 36 Nytt internhyreskontrakt för Matfors Folkets Hus...4 37 Svar på motion från Sverigedemokraterna (SD) om privatisera

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Botkyrka Vuxenutbildning, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Magdalena Jonsson (M) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande Karin Nakamura Lindholm ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 mars 2015

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 mars 2015 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 25 mars 2015 Sid Justering... 3 21 Information från förvaltningen... 4 22 Redovisning av delegationsbeslut, mars 2015, och anmälningsärenden... 5 23 Reviderad

Läs mer

Personalnämnden 16 mars 2016

Personalnämnden 16 mars 2016 Personalnämnden Personalnämnden 16 mars 2016 Ärenden Sid Justering... 3 6 Information om följande punkter:... 4 7 Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall remissvar... 5 8 Ändringsbegäran av projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2009-01-28 Ärendeförteckning Sid nr 1 Justering...3 2 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 3 Ansökan om bidrag till Föreningen Norra Berget...5 4 Information

Läs mer

Personalnämnden 25 januari 2017

Personalnämnden 25 januari 2017 Personalnämnden Personalnämnden 25 januari 2017 Sid Dagordning... 3 Justering... 4 1 Information om SAMklang... 5 2 Information om rekryteringen av ny HR-direktör... 6 3 Information från HR-direktören...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-12-14 Ärendelista Sid nr Justering...3 848 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsenhet efter år 2010...4 Kommunstyrelsen 2009-12-14 1 Tid Ajournering Plats

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 25 september 2013

Kultur- och fritidsnämnden 25 september 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 25 september 2013 Sid Justering... 3 73 Dagordning... 4 74 Information... 5 75 Delårsrapport 2, 2013... 6 76 Ansökan om komplettering av verksamhetsbidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 24 april 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 24 april 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 24 april 2019 Sid Justering... 3 26 Förlängda studieplaner - information... 4 27 Ekonomisk månadsrapport, mars 2019... 5 28 Svar på granskning av intern

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Sid 92 Dagordning... 4 93 Information... 5 94 Månadsrapport oktober 2013... 6 95 Byte/placering av konstgräsmatta på IP Norrporten

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 55 Information om barnkonventionen... 3 56 Information bidragsansökan till

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Lantmäterinämnden 18 januari 2017

Lantmäterinämnden 18 januari 2017 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 18 januari 2017 Sid Justering... 3 1 Verksamhetsplan 2017 - lantmäterinämnden... 4 Lantmäterinämnden 2017-01-18 1 Tid Kl. 16:05-16:20 Plats Kommunhuset, mötesrum 434

Läs mer

Personalnämnden 14 september 2016

Personalnämnden 14 september 2016 Personalnämnden Personalnämnden 14 september 2016 Sid Dagordning... 3 Justering... 4 24 Information från HR-direktören... 5 25 Information om projekt SAMklang... 6 26 Information om projekt Hållbart Arbetsliv...

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2012

Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2012 Sid Justering...3 150 Effektivt verksamhetsstöd - svar på remiss...4 151 Kvittering av kultur- och fritidsnämndens mål- och resursplan

Läs mer

Socialnämnden 23 januari 2013

Socialnämnden 23 januari 2013 Socialnämnden Socialnämnden 23 januari 2013 Sid Justering...3 1 Socialnämndens förmiddag...4 2 Information om socialtjänstens produktion...5 3 Socialnämndens besparingar/ambitionssänkningar...6 4 Årsbokslut

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 19 juni 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 19 juni 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 19 juni 2019 Sid Justering... 3 51 Prissättning av utbildning, Vuxenutbildningen gymnasieskolorna i Sundsvall... 4 52 Ekonomisk månadsrapport, maj 2019...

Läs mer

Socialnämnden 22 oktober 2014

Socialnämnden 22 oktober 2014 Socialnämnden Socialnämnden 22 oktober 2014 Sid Justering... 4 187 Riktlinjer för handläggning och verkställighet vid beslut om särskilt boende... 5 188 Sammanträdesplan 2015... 7 189 Upphandling Hemtjänst

Läs mer

Miljönämnden 17 oktober 2018

Miljönämnden 17 oktober 2018 Miljönämnden Miljönämnden 17 oktober 2018 Sid Justering... 3 59 Beslut om ansökan för utdömande av vite, NN... 4 60 Beslut om ansökan för utdömande av vite, Almen 9 med flera. 5 61 Beslut om ansökan för

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 107 Justering...3 108 Arbetsutskottets protokoll...4 109 Information om projektet Kvalitetslab...5 110 Förändringar i Mål

Läs mer

Socialnämnden 19 november 2014

Socialnämnden 19 november 2014 Socialnämnden Socialnämnden 19 november 2014 Sid Justering... 3 207 Förslag om Återkallande av beslut om upphandling av drift och ägande av ett särskilt boende... 4 Socialnämnden 2014-11-19 1 Tid Kl. 15:30-15:45

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 maj 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 maj 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 20 maj 2010 Sid Justering...3 36 Revidering av förvaltningens verksamhetsplan...4 37 Ansökan om ekonomiskt stöd till lönekostnader...6 38 Ansökan om lokal-och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-01-26 Ärendelista Sid nr Justering...3 605 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar...4 606 Kommundirektionens verksamhetsplan 2009...5 607 Avsägelse av uppdrag som ersättare i finansutskottet...6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 51 Godkännande av ärendelista... 70 52 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-... 2021 - remiss... 71 53 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer

Läs mer

Miljönämnden 5 november 2014

Miljönämnden 5 november 2014 Miljönämnden Miljönämnden 5 november 2014 Sid Justering... 3 87 Yttrande över ansökan om nätkoncession Nysäter-Jenåsen... 4 88 Yttrande över ansökan om nätkoncession Jenåsen-Storskälsjön 6 89 Yttrande

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 21 mars 2017

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 21 mars 2017 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 21 mars 2017 Sid Dagordning... 2 Justering... 3 17 Information om sociala investeringar... 4 18 Översyn av de

Läs mer

Personalnämnden 22 november 2017

Personalnämnden 22 november 2017 Personalnämnden Personalnämnden 22 november 2017 Sid Dagordning... 3 Justering... 4 54 Information om SAMklang... 5 55 Information om lönekartläggning... 6 56 Information om direktiv för löneöversyn 2018...

Läs mer