NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 24 april 2019

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 24 april 2019"

Transkript

1 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 24 april 2019 Sid Justering Förlängda studieplaner - information Ekonomisk månadsrapport, mars Svar på granskning av intern kontroll avseende resor och representation samt arvoden Mångfaldsdagen NAVI:s remissvar på Motion (L) - möteshandlingar på hemsidan Fastställande av handlingsplan utifrån Kommunarkivets tillsyn av NAVI:s informationsförvaltning Redovisning av delegeringsbeslut samt anmälningsärenden, april Ny nämndsorganisation - information Övrigt... 17

2 Tid Kl Plats Yrkesakademin, Sidsjövägen 5, sal 439 Beslutande Christiane Rüdiger (V) ordförande Christina Nordenö (S) v ordförande Magnus Haak (S) Caroline Sundström (S) Ulla Näsman (S) Jan-Ola Andersson (C) Inga-Lisa Svanstedt (L) Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Mikael Sundqvist (S) Per Lindstrand (M) Ronja Strid (KD) Jan Haraldh (S) Kurdistan Kasem (S) Mathias Hansson (S) Anja Åkerlund (C) Elise Backman (L) Ersätter Fredrik Thunström (S) Ersätter Lina Modén (M) Ersätter Henrik Öhman (M) Ersätter Roland Persson (SD) Övriga Denise Wallén, 33 Anders Sjölander, Markus Juth, 31 Tomas Sellstedt, Förvaltningsdirektör Bitr. förvaltningsdirektör Nämndsekreterare Utredningsekonom

3 Protokollet omfattar Justeras måndag Christiane Rüdiger (V) Ordförande Markus Juth Sekreterare Inga-Lisa Svanstedt (L) Justerare

4 Justering Utöver ordföranden ska Inga-Lisa Svanstedt (L) justera dagens protokoll. Ersättare är Ronja Strid (KD).

5 Förlängda studieplaner - information Ärendet Informationsärendet utgår och återkommer till nästa nämndssammanträde.

6 Ekonomisk månadsrapport, mars 2019 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport per Ärendet Prognosen visar på ett nollresultat. Resultatet visar ett minus på 2,8 milj kr efter det första kvartalet. Personalkostnaderna redovisar ett minus mot budget på 2,3 milj kr. Överläggning Tomas Sellstedt föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott , 11. Tjänsteskrivelse med bilaga, Uppföljning av beslut Förvaltningen följer upp ekonomin månadsvis. Nämnden får en månadsrapportering åtta gånger per år. Därutöver tillkommer två delårsrapporter, en i april och en i augusti, samt ett bokslut.

7 Svar på granskning av intern kontroll avseende resor och representation samt arvoden (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att anta förvaltningens svar som sitt eget, samt att överlämna redovisningen till kommunrevisionen. Ärendet Nämnden ska utifrån granskningsresultatet som revisionsbyrån Ernst & Young har kommit fram till på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun: Tillse rutiner för att säkerställa att medarbetare, chefer och förtroendevalda löpande påminns om och efterlever gällande regler för resor och representation. Överväga en systematisk kontroll av rutinefterlevnaden för resor och representation i syfte att stärka den interna kontrollen inom området. Säkerställa tillfredsställande rutiner för att ge Lön och Pension tillgång till aktuell och komplett information i tillräcklig tid. Tydliggöra uppgiftsfördelning mellan nämnden och Lön och Pension. Säkerställ att det görs tillräckliga kontroller inom varje nämnd avseende korrektheten i arvoden och ersättningen till förtroendevalda, exempelvis beträffande antal timmar för förlorad arbetsförtjänst samt tiden kommunanställda tillägnar uppdrag som förtroendevalda. Ta med området med viss regelbundenhet i den interna kontrollplanen. Bakgrund De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har gett revisionsbyrån Ernst & Young i uppdrag att genomföra en granskning i syfte att bedöma huruvida kommunstyrelsen och nämnden har en tillräcklig internkontroll avseende resor och representation samt arvoden. De förtroendevalda revisorerna sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll avseende resor och representation samt arvoden.

8 För såväl resor, representation så finns kommungemensamma bestämmelser antagna av Kommunfullmäktige. En del brister har emellertid noterats i bestämmelserna kopplat till dess aktualitet, tydlighet och omfattning av vägledning. Vidare finns en brist i att kommunens attestreglemente med tillämpningsanvisningar inte har uppdaterats och anpassats till ändrade arbetssätt i samband med teknikutvecklingen samt inte tydligt reglerar attest av arvoden till förtroendevalda. Alla förvaltningar gör inte systematiska kontroller av rutinefterlevnaden varvid denna delvis är okänd. Utifrån resultatet av revisionens stickprovsgranskning och övriga noterade fel och brister i hanteringen bedömer revisionen att bokföringshantering av rese- och representationskostnader delvis inte är förenlig med lagstiftning, Skatteverkets regler och kommunens policys. I övrigt bedömer revisionen att det finns flera aspekter som innebär att det inte finns tillräckliga kontroller som säkerställer att rätt arvode och ersättning utgår till förtroendevalda. I bifogad revisionsrapport framgår revisionens iakttagelser, bedömningar och rekommendationer. Överväganden Förvaltningen har generellt byggt upp ett system med så få beställare som möjligt för att effektivisera hanteringen och minimera fel och brister. Favi har fyra medarbetare som jobbar med beställning, kontering och sakgranskning av varor och tjänster där tre av dessa sköter förvaltningens beställning av resor. Förvaltningskontoret beställer sina resor själva. Dessa personer har också andra arbetsuppgifter. Beställning av en resa går alltid igenom dessa personer, syftet och ändamålet anges i dialog med den resande. Förvaltningen försöker förhålla sig till kommunens resepolicy. Tåg med 2:a klass biljett är det mest förekommande vid tjänsterresa över en dag eller med övernattning. Då annat färdsätt förekommer är det brukligt att ha en dialog med närmaste chef om man t.ex väljer att ta flyg för att spara tid. Förvaltningen tillämpar kommunens ramavtal vid tjänsteresa. Eftersom förvaltningen byggt upp denna rutin med ett fåtal beställare så upplevs det som en god fungerande intern kontroll. Vid representation godkänner närmaste chef. Här är det viktigt att cheferna är uppdaterade på regelverket och att förvaltningsledningen har en dialog med cheferna kring representation. Vid varje nämndssammanträde fyller nämndsledamöterna i en närvarolista där de bl.a. begär ersättning för eventuella resekostnader

9 och/eller förlorad arbetstidsförtjänst. Uppgifterna kontrolleras av både nämndsekreteraren och av ordföranden innan närvarolistan skrivs under. Det åligger på den förtroendevaldes ansvar att till Lön och Pension lämna aktuella löneuppgifter via en blankett för att denne ska kunna erhålla rätt ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst. I närvarolistan finns även en kolumn för angiven närvarotid för varje förtroendevald som är närvarande under sammanträdet. Nämndsekreteraren fyller i ledamotens närvarotid under sammanträdet. Närvarolistorna skickas till nämndens lönehandläggare på Servicecenter som gör rutinkontroller innan arvodet betalas ut, bl.a. att förtroendevald med heltidsarvode inte har rätt till sammanträdesarvode utöver sitt normala månadsarvode. Vad gäller att ta med området med viss regelbundenhet i den interna kontrollplanen så är det en fråga för den nya Individ- och arbetsmarknadsnämnden att ta ställning till. För att säkerställa att medarbetare, chefer och förtroendevalda löpande påminns om och efterlever gällande regler för resor, representation och arvoden så ser förvaltningen att kommunstyrelsekontoret skulle kunna hålla regelbundet återkommande utbildningar. I stället för att alla ska utbilda sig i området var och en så är det bättre med regelbundet återkommande centrala utbildningar av framförallt de som jobbar mest med regelverket (beställare) men också chefer. Det skulle stärka den interna kontrollen ytterligare inom området. Överläggning Anders Sjölander och Tomas Sellstedt föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. Nämndens ledamöter har ett önskemål att rektorer från vuxenutbildningen kommer till nämnden och rapporterar om deras deltagande av projekt i anslutning till Erasmusprogrammen. Rättning utifrån arbetsutskottets protokoll i andra att-satsen: att överlämna redovisningen till kommunrevisionen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott , 12. Tjänsteskrivelse med bilagor,

10 Mångfaldsdagen 2019 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att fastställa en avgift för besökare på Mångfaldsdagen 2019 för att täcka kostnader för arrangemanget, att i planeringen av Mångfaldsdagen 2019 tillvarata flera mångfaldsperspektiv såsom individers olikheter när det gäller könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättningar och sexuell läggning, att överlämna till den nya Individ- och Arbetsmarknadsnämnden att besluta om Mångfaldsdagen ska arrangeras i framtiden. Ärendet Kommunfullmäktige har beslutat att Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration (NAVI) ska avveckla Rådet för Integration och tillväxt senast den 31 december En av rådets huvuduppgifter har varit att tillsammans med Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration anordna den årliga Mångfaldsdagen. Utifrån beslutet i kommunfullmäktige och kommunens ekonomiska läge har förvaltningen tagit fram ett förslag på hur Mångfaldsdagen ska hanteras i framtiden. Bakgrund Mångfaldsdagen har varit ett årligt arrangemang som har vänt sig till: - politiker och tjänstemän i stat eller kommunal förvaltning, - verksamma inom näringslivet i Norrland, - verksamma i en förening eller annan ideell organisation, - övriga intresserade. Arrangemanget har till stor del handlat om utrikes födda och särskilt nyanländas integration i samhället och i arbetslivet. Att besöka arrangemanget har varit avgiftsfritt. Deltagare som önskat fika och lunch har betalat en avgift för detta. Överväganden Förvaltningen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut om att av-

11 veckla Rådet för integration och tillväxt senast får konsekvenser även för anordnandet av Mångfaldsdagen. Rådet har haft flera olika uppgifter, men en av de mer centrala har varit att tillsammans med Favi anordna Mångfaldsdagen. Kommunen har svarat för en stor del av kostnaderna kring arrangemanget. Förvaltningen förordar att Rådet för tillväxt och integration ska verka hela året och ser därför också att Mångfaldsdagen ska anordnas Utifrån nämndens och kommunens ekonomiska läge föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att fastställa en avgift som ska tas ut av besökarna för att täcka delar av kommunens kostnader. Förvaltningen konstaterar att det finns anledning att i anordnandet av Mångfaldsdagen utgå från fler perspektiv på mångfald såsom individers olikheter när det gäller könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättningar och sexuell läggning. Eftersom Rådet för tillväxt och integration avvecklas samtidigt som nämnden och förvaltningen ser förvaltningen det som naturligt att överlämna frågan om Mångfaldsdagen ska arrangeras i framtiden till den nya nämnden. Överläggning Anders Sjölander föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott , 13. Tjänsteskrivelse,

12 NAVI:s remissvar på Motion (L) - möteshandlingar på hemsidan (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande och uppmana Kommunstyrelsen att göra en samlad bedömning av motionens förslag utifrån demokratiska, juridiska och ekonomiska perspektiv. Ärendet Liberalerna (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige och som har remitterats till övriga nämnder och kommunstyrelsen för besvarande. I motionen föreslås bl.a. att alla nämnders möteshandlingar inför nämnderna publiceras på kommunens hemsida i samband med att de sänds till ledamöter och ersättare respektive nämnd. Bakgrund Motionären anser att det är en otidsenlig inställning att sammanträdeshandlingar inte publiceras offentligt på kommunens hemsida och understryker att det i många av Sveriges övriga kommuner är en självklarhet att transparens ska råda om pågående politiska beslutsprocesser. Kommuner som redan idag publicerar möteshandlingar på deras respektive hemsidor är bl.a. Härnösand, Västerås och Västervik. Media och medborgare ska, enligt motionären, ges förutsättningar att följa dessa processer och det därför borde vara en självklarhet att publicera handlingar på hemsidan. Enligt motionären finns det några få beslutsärenden som är av sekretessbelagd karaktär och att dessa underlag självfallet ska behandlas med fullständig sekretess. Motionens förslag är: - Att alla nämnders möteshandlingar inför nämnderna publiceras på kommunens hemsida i samband med att de sänds till ledamöter och ersättare i respektive nämnd, - Att alla möteshandlingar inför kommunfullmäktige publiceras på kommunens hemsida i samband med att de sänds till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

13 Att detta förslag verkställs omgående. I dagsläget finns det inget gemensamt beslut i Sundsvalls kommun över huruvida nämndernas eller kommunfullmäktiges möteshandlingar ska publiceras innan sammanträdena ägt rum. Gällande NAVI:s möteshandlingar så läggs i dagsläget dagordningen ut på kommunens hemsida, men inte möteshandlingarna. Efter justering publiceras nämndens protokoll på hemsidan. Om motionen bifalles lämnar förvaltningen ett önskemål att det fastställs ett kommunövergripande beslut av kommunfullmäktige tillsammans med ett uppdrag till koncernstaben att det tas fram skriftliga riktlinjer för publicering av möteshandlingar på hemsidan. Förvaltningen understryker att det är viktigt att alla nämnder gör lika, och då är en skriftlig rutin ett bra administrativt verktyg. Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott , 14. Tjänsteskrivelse med bilaga,

14 Fastställande av handlingsplan utifrån Kommunarkivets tillsyn av NAVI:s informationsförvaltning (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna handlingsplanen, samt att överlämna den till Kommunarkivet. Ärendet utförde Sundsvalls kommuns arkivmyndighet genom Servicecenter arkiv/administration en tillsyn av NAVI:s informationsförvaltning. Syftet med tillsynen är att säkerställa att myndigheten uppfyller kraven i Arkivlagen och övrig lagstiftning som reglerar handlingsoffentligheten. Tillsynen omfattade verksamhetens informationskedja från inkommen och upprättad information, dess hantering under hela livscykeln fram till arkivering och möjligheter till framtida återanvändning. Den generella bedömningen är att hanteringen av de allmänna handlingarna inom NAVI är förhållandevis god och man följer i stort de lagar och förordningar som är gällande. Utifrån tillsynsrapporten ska NAVI:s verksamhet utforma en handlingsplan som ska återrapporteras till Kommunarkivet. Överväganden Utifrån Kommunarkivets förelägganden och rekommendationer har förvaltningen utarbetat en handlingsplan tillsammans med föreslagna åtgärder. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner handlingsplanen och beslutar att överlämna den till Kommunarkivet. Överläggning Markus Juth föredrar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor,

15 Redovisning av delegeringsbeslut samt anmälningsärenden, april 2019 (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Ärendet Vid varje nämndssammanträde redovisas de beslut som har tagits på delegation. Besluten finns att ta del av på förvaltningen. Beslut Antal beslut Delegat Beslut om anställning av personal inom eget verksamhetsområde (punkt nr 1.1) 2 Pia Söderlund Beslut om anställning av personal avseende åtgärdsanställning (punkt nr 1.1) 7 = nya 2 = förlängning Jenny Edlund Beslut om lönebidrag (punkt nr 8.1) 4 Jenny Edlund Anmälningsärenden Datainspektionen - Tillsynsplan Kommunfullmäktige - Protokoll , 53. Överföring av nämndernas resultat och investeringsanslag 2019 samt anslag för förbrukning av överskott. - Protokoll , 70. Uppdatering av arbetsgivarpolitisk strategi.

16 Protokoll , 71. Uppföljning av intern kontroll av implementering av GDPR. - Protokoll , 78. Motion (KD) angående införande av nya kommunala öppna förskolor. Förvaltningskontoret - Attestförteckning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse,

17 Ny nämndsorganisation - information (NAVI ) Beslut Nämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendet Denise Wallén informerar att en tillfällig, mindre, ledningsorganisation med bl.a. representanter från socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kommer att igångsättas i maj. Ordföranden uppmanar förvaltningen att återkomma till nämnden ifall ett formellt, politiskt, beslut behöver tas om förändrad ledningsorganisation.

18 Övrigt Ärendet Inga-Lisa Svanstedt (L) har ett önskemål att namnskyltar finns tillgängliga i sammanträdesrummet. De ledamöter som deltog på Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna i Uppsala och ViS-konferensen i Linköping informerar om deras intryck av kursprogrammen. Nämndens studiebesök vid Yrkesakademin behandlades, bl.a. frågan om studenternas studieförmåner, de olika villkoren för studieledigheter samt att möjligheten att kunna ta emot fler praktikanter.

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 mars 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 mars 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 27 mars 2019 Sid Justering... 3 19 Ekonomisk månadsrapport, februari 2019... 4 20 Revidering av NAVI:s reglemente... 5 21 Revidering av NAVI:s informationshanteringsplan;

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 31 januari 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 31 januari 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 31 januari 2018 Sid Justering... 3 1 Information om funktionerna i Samarbetsrum... 4 2 Information om kommande förändringar i vuxenutbildningen.. 5 3 Information

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 oktober 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 oktober 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 24 oktober 2018 Sid Justering... 3 72 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - information.. 4 73 Information från verksamheten Integration Råd och

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 november 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 november 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 november 2013 Sid Justering... 3 78 Information... 4 79 Förvaltningsområde finska språket - statusrapportering... 5 80 Anmälnings-och delegeringsärenden

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 februari 2015

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 februari 2015 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 25 februari 2015 Sid Justering... 3 12 Information från förvaltningen... 4 13 Månadsrapport januari 2015... 5 14 Mål- och resursplan för NAVI 2015... 6

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 19 juni 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 19 juni 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 19 juni 2019 Sid Justering... 3 51 Prissättning av utbildning, Vuxenutbildningen gymnasieskolorna i Sundsvall... 4 52 Ekonomisk månadsrapport, maj 2019...

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 25 september 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 25 september 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 25 september 2019 Sid Justering... 3 60 Ansökan TIA-medel för plattform för gemensam information till organisationer som arbetar med integration och mångfald...

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 4 september 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 4 september 2013 Sid Justering... 3 56 Information... 4 57 Anmälnings- och delegeringsärenden NAVI 2013-09-04... 5 58 Månadsrapport juli 2013... 6 59

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 2 oktober 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 2 oktober 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 65 Information... 4 66 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2013-10-02... 5 67 Delårsrapport januari - augusti

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 april 2017

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 april 2017 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 26 april 2017 Sid Justering... 3 26 Information kring Nya Jobb... 4 27 Uppföljning av målgruppen arbetssökande 25-64 år... 5 28 Verksamhetsinformation Vuxenutbildningen

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 januari 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 29 januari 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 29 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Information... 4 2 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-01-29... 6 3 Årsredovisning 2013 för Navi... 7

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 januari 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 25 januari 2012 Sid Justering...3 1 Justering av dagordning...4 2 Allmänhetens frågor...5 3 Information...6 4 Arbetsutskottets protokoll...7 5 Internkontrollplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 18 december 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 18 december 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 18 december 2013 Sid Justering... 3 88 Information... 4 89 Månadsrapport november 2013... 5 90 Samlokalisering Sfi - Komvux... 6 91 Verksamhetsplan

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 1 mars 2013 Sid Justering...3 13 Intern kontrollplan 2013 för NAVI...4 14 Digitala nämndshandlingar NAVI...5 15 Månadsrappport januari 2013...6 16 Ansökan

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 februari 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 27 februari 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 27 februari 2019 Sid Justering... 3 12 Yrkeshögskolans lokaler, Åkanten - Sidsjövägen... 4 13 Svar på granskningsrapport angående kommunens arbete med integration

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 3 september 2014 Sid Justering... 3 47 Information... 4 48 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning inför 2015... 6 49 Anmälnings- och delegeringsärenden

Läs mer

Personalnämnden 26 september 2018

Personalnämnden 26 september 2018 Personalnämnden Personalnämnden 26 september 2018 Sid Justering... 3 51 Information från HR-direktör... 4 52 Revidering av personalnämndens delegationsordning... 5 53 Utredning av servicecenters samordningsfunktion

Läs mer

Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 2014

Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 2014 Tjänsteskrivelse 1(3) Peter Timståhl Förvaltningsekonom/Förvaltningskontoret 2017-04-07 NAVI-2014-00173-10 Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 2014 Förslag

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 25 maj 2011 Sid Justering...3 48 Allmänhetens frågor...4 49 Uppföljning av internkontrollplan...5 50 Arbetsutskottets

Läs mer

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 22 maj 2019

NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 22 maj 2019 NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 22 maj 2019 Sid Justering... 3 35 Integrations- och mångfaldsstipendium 2019... 4 36 Utmärkelse för mångfald i arbetslivet 2019... 6 37 Förlängda studieplaner

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG 2018-03-27 75 Svar på revisionsrapport om granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet KS/2017:432 1.1.7 Beslut Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att,

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 8 oktober 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 8 oktober 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 8 oktober 2014 Sid Justering... 3 56 Information... 4 57 Anmälnings- och delegeringsärenden, Navi 2014-10-08... 5 58 Delårsrapport januari-augusti 2014...

Läs mer

Personalnämnden 28 mars 2018

Personalnämnden 28 mars 2018 Personalnämnden Personalnämnden 28 mars 2018 Sid Justering... 3 13 Information från HR-direktör... 4 14 satesattestanter personalnämnden 2018... 5 15 Riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering... 6

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 (13) Ärendenummer BUN 2018/0345-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.00 12.55 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Höiberg, Öyvind,

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sid 2010-08-25 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning Sid Justering...3 57 Workshop - FAVI:s verksamhetsplan...4 58 Extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun...5 59 Extraordinära

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-11-19 Ärendeförteckning Sid nr 123 Justering...3 124 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 125 Ansökan om internlån för inköp av "Teamboardutrustning"

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-29 1 Ks 208 Dnr KS 2017/0414 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-03-26 Ärendeförteckning Sid nr 26 Justering...3 27 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 28 Uppföljning av introduktionsprogram/svenska för invandrare.5

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-12-07 1 (17) Byrsell, Göran Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-14 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Dnr KK17/382. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr KK17/382. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet. Antagen av kommunfullmäktige Dnr KK17/382 Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-12 183 Dnr KK17/382 2/5 Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR

REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KOMMUN REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-14, 159 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-14, 159 Tryck april

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 107 Justering...3 108 Arbetsutskottets protokoll...4 109 Information om projektet Kvalitetslab...5 110 Förändringar i Mål

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 september 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 september 2012 Sid Justering...3 64 Allmänhetens frågor...4 65 Arbetsutskottets protokoll...5 66 Delårsrapport 2012...6 67 Arbetslivsanknytning inom

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 november 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 november 2010 2010-11-24 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 24 november 2010 Sid Justering...3 85 Mänskliga rättigheter...4 86 Förtydligande av internkontroll...7 87 Närnatur för invandrare, inmformation

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 55 Information om barnkonventionen... 3 56 Information bidragsansökan till

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-04-14 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande)

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Christofer Nilsson kommunsekreterare

Kommunala pensionärsrådet Christofer Nilsson kommunsekreterare Kommunala pensionärsrådet 2015-09-11 Christofer Nilsson kommunsekreterare Upplägg: Introduktion Genomgång av den politiska organisationen Ärenden för politiska beslut Lagar som styr oss Kommunallagen Förvaltningslagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-03-29 Ärendeförteckning Sid nr 23 Justering...3 24 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 25 Förfrågan från Integrationsverket om utökat flyktingmottagande för 2006 i Sundsvalls kommun...5 26 Budget

Läs mer

Personalnämnden 14 december 2016

Personalnämnden 14 december 2016 Personalnämnden Personalnämnden 14 december 2016 Sid Dagordning... 3 Justering... 4 39 Information om löneöversyn 2017... 5 40 Information från HR-direktören... 6 41 Val av representanter till arbetsgrupp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2009-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 97 Justering...3 98 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 99 Sundsvalls Lär- och vägledningscentrum, SLOV...5 100 Revisionsrapport

Läs mer

82 Yttrande - revisionsrapport Uppföljande granskning av kontroll, insyn och tillsyn av externa utförare

82 Yttrande - revisionsrapport Uppföljande granskning av kontroll, insyn och tillsyn av externa utförare Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Socialnämnden 2017-04-26 1 Sida 82 Yttrande - revisionsrapport Uppföljande granskning av kontroll, insyn och tillsyn av externa utförare (SN-2015-00236-6) Beslut Socialnämnden

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-03-12, kl 0830-1015 Beslutande Laila Mäki, S Carolina Suikki, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 09.16 11.40 ande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (12) Diarienummer VOO 2019/0051 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Plats och tid Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund,

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 27 mars 2013 Sid Justering...3 21 Information...4 22 AGera - administrativ tillhörighet...5 23 SFI - återrapportering av MRP -uppdrag nr 12, 2012...7

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Switzer, (PF) ledamot

Läs mer

Plats och tid Rådhussalen, klockan 09:00 11:00

Plats och tid Rådhussalen, klockan 09:00 11:00 sid 1 av 13 Plats och tid Rådhussalen, klockan 09:00 11:00 Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund Vice Ordförande (S) Magnus Sandgren, t.o.m. del Ledamot (M) av 6 Anders Karlsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-10-24 1(14) Tid och plats Dalslandsrummet Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan 08.30 12.00, i Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Helena Hultman-Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2018-05-28 Kl. 15.30-16.25 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-09-27 Ärendeförteckning Sid nr 84 Justering...3 85 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 86 Kvalitetsutveckling, muntlig information...5 87 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med helårsprognos...6

Läs mer

Jonas Bernström (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. Måndag 28 januari på sekreterarens rum. Ordförande. Irja Gustavsson.

Jonas Bernström (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. Måndag 28 januari på sekreterarens rum. Ordförande. Irja Gustavsson. LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:55 ande: Övriga deltagare: Irja Gustavsson (S) Jonas Bernström (S) Jonas Kleber (C) Ulf Axelsson (V) Pär-Ove

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 22 november 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 22 november 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 22 november 2016 Sid Justering... 2 121 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 122 Intern

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07

PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07 PROTOKOLL 1(6) Plats och tid C-salen Medborgarhuset Alafors, kl 16:00-16:07 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Miljönämnden 14 januari 2015

Miljönämnden 14 januari 2015 Miljönämnden Miljönämnden 14 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Yttrande - ansökan om att Sundsvalls kommun blir förvaltningsområde för samiska språket... 4 2 Val av miljönämndens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 28 mars 2018

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 28 mars 2018 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 28 mars 2018 Sid Justering... 3 19 Upphandling av yrkespaket... 4 20 Ekonomisk månadsrapport, februari 2018... 8 21 Information kring förvaltningens analys

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 91 Information från Drakfastigheter... 4 92 Upphandling

Läs mer

Personalnämnden 20 juni 2018

Personalnämnden 20 juni 2018 Personalnämnden Personalnämnden 20 juni 2018 Sid Justering... 3 37 Information om genusmedvetet arbetsmiljöarbete... 4 38 Information från HR-direktör... 5 39 Svar på revisionsrapport Granskning av nämndernas

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Dan Larson (M), ordförande Annika Lundström (S), vice ordförande Olov Gibeck (C) Anette Avelin (L)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Dan Larson (M), ordförande Annika Lundström (S), vice ordförande Olov Gibeck (C) Anette Avelin (L) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-03-12 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Omsorgsnämnden 2016-04-21 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-15:40 ande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e vice ordförande), Dorothea Nilsson (M) 26, 29-32,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-04-29 Ärendelista Sid nr Justering... 2 23 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021... 3 24 Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun... 5 25

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl 13.00 15.45 ande Hans Sternbro (s), ordförande 18-27, 29-33/09 Anne-Marie Fröjdh (c),

Läs mer

Socialnämnden 9 januari 2019

Socialnämnden 9 januari 2019 Socialnämnden Socialnämnden 9 januari 2019 Sid Justering... 3 1 Upprop och dagordning... 4 2 Val för valperioden 2019... 5 3 Förordnanden, beslut enligt LVU och LVM... 7 4 Fastställande av delegationsordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-06-20, kl. 08:00-11:31 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-11-18 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 1 Utredning av införandet av en social investeringsfond... 4 2 Avtal om samverkan i gemensam nämnd

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Bildningsnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Bildningsnämndens reglemente Bildningsnämnden Bildning Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden Taxe- och avgiftsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-13 Taxe- och avgiftsnämnden Tid Plats 13:00 Stora sammanträdesrummet, centrumhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Magnus Andersson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet.

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet. Reglemente för kultur- och Kultur- och verksamhetsområde 1 Kultur- och fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet. I nämndens uppgifter ingår att - stimulera till ett brett fritids-, och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Tillsynsnämnden MÖTESPROTOKOLL 2016-04-21 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-08:45 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande), Gunilla Magnusson (KV)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-09-23 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-12.20 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 1 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan...

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola Nämnden för Förskola & Grundskola PROTOKOLLSUTDRAG 2018-02-22 16 Svar på revisionsrapport på systematiskt arbetsmiljöarbete FG/2018:57 1.1.7 Svar på revisionsrapport vid granskning av det systematiska

Läs mer

Ärendeförteckning Allmänna ärenden

Ärendeförteckning Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden 2009-09-08 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 1. Justeringsman 2 2. Fortsatt diskussion kring gemensam nämnd 3 3. Byte av personuppgiftsombud 4 4. Internkontroll 5 5. Delårsrapport

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18)

PROTOKOLL 1 (18) PROTOKOLL 1 (18) 2018-05-15 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet 14:00 - Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric Lidman(S)

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 32 Justering av dagordning... 4 33 Månadsrapport mars 2013... 5 36 Namnändring - Särvux blir Lärvux... 6 37 Anmälnings-

Läs mer

Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn eller senast måndagen den 28 januari 2019.

Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn eller senast måndagen den 28 januari 2019. 1(8) Tid Torsdagen den 31 januari 2019 kl. 13:00-17:00. Plats Magistern, nämndhuset bakom stadshuset. Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn 0480-45 06 04 eller pia.axeheim@kalmar.se senast

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (17) Diarienummer VOO 2019/0015 Vård- och omsorgsnämnden Plats och tid Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund, klockan 17.00 20.35 Ledamöter

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Sid Justering... 2 27 Information om MRP-uppdrag LED 13, 2015 Jämställt bemötande... 3 28 Information

Läs mer

Parlamentariska nämnden 8-15

Parlamentariska nämnden 8-15 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Regionens hus sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Hans Toll (S), vice ordförande Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) Lennart Bogren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Beslutande Carl-Olof Bengtsson (S), Ordförande Carl Geijer (M) Magnus Jisborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Beslutande Carl-Olof Bengtsson (S), Ordförande Carl Geijer (M) Magnus Jisborg Tid och plats Teleborgs slott, kl. 08:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S), Ordförande Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Marita Bengtsson (MP) Eva Ericsson (L) Kennerth Sjögren (S) Ann-Mari

Läs mer