Socialnämnden 20 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 20 maj 2015"

Transkript

1 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag Upprop/Dagordning/Justering Socialnämndens ordförande informerar Information från förvaltningen Delårsrapport 1, januari-april 2015, socialnämnd Motionssvar Mötesplatser Remissvar - Motion angående förebyggande arbete mot droger Tidsättning för införande av Skönsmomodellen inom särskilda boenden Icke verkställda beslut enligt LSS 1 Q Val av ersättare För kännedom allmän del... 15

2 Socialnämnden Tid Kl. 13:00-14:30 Plats KS-salen Beslutande Jonas Väst (S) ordförande Jenny Bjerkås (S) Hans Backlund (S) Annika Söderberg (S) Burhan Hussein (S) Ulf Sjölinder (S) Niklas Evaldsson (V) Anna Edin (C) Alicja Kapica (M) Per-Magnus Forsberg (M) Johan Landström (FP) Hans Brynielsson (KD) Jan Björnefax (SD) Ersättare Samreen Malik (S) Ulla Näsman (S) Therese Westin (S) Christer Nyhlén (S) Annicka Burman (V) Tobias Pernu (C) Thomas Burman (M) Jennie Elfström (M) Inga Lill Sundberg Hägglund (FP) Titti Pettersson (MP) Föredragande Marianne Bergman Tf socialdirektör tjänstemän Anette Ståby Ekonomichef Katarina Tjernblom Strategichef Johanna Wikström Utredare Mats Abrahamsson Utredare Personalföreträdare Inger Arvidsson Kommunal Västernorrland Sekreterare Julia Magnell

3 Socialnämnden Protokollet omfattar Justeras Jonas Väst Ordförande Julia Magnell Sekreterare Alicja Kapica Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Socialnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Socialtjänsten plan 1 rum 111 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Julia Magnell

4 Socialnämnden Socialnämndens förmiddag (SN ) Ärendet Studiebesök Sundsvalls Behandlingscentrum (SBC) Enhetschef Lars Fahlman tar emot. De olika verksamheterna presenteras och visas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Socialnämndens förmiddag

5 Socialnämnden Upprop/Dagordning/Justering Ordförande Jonas Väst och Alicja Kapica justerar dagens protokoll. Upprop genomförs och dagordning godkänns.

6 Socialnämnden Socialnämndens ordförande informerar Jonas Väst har deltagit under en informationsdag anordnad av Kronofogden om vräkningar och avhysningar. Kommunstyrelsen utser ledamöter till Kommunala pensionärsrådet (KPR). Yttrande över förslag till nytt reglemente kommer att tas upp i socialnämnden i juni.

7 Socialnämnden Information från förvaltningen Mats Abrahamsson informerar om lokalförsörjningsplanen för äldre-, omsorgs- och psykiatriboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn. Marianne Bergman informerar om arbetet med EU-medborgarna. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar specifikt med frågan. Tjänstemän och förtroendevalda från kommunen kommer att delta under en konferens om den aktuella situationen för utsatta EU-medborgare. Frågan om en långsiktig lösning kommer att tas upp i kommunstyrelsen.

8 Socialnämnden Delårsrapport 1, januari-april 2015, socialnämnd (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att: 1. godkänna slutredovisning av MRP-uppdraget VoO 2015:F, Rehabilitering. 2. godkänna slutredovisning av MRP-uppdraget VoO 2013:8 Nytt centralt och klimatsmart äldreboende 3. överlämna slutredovisningar för ovan nämnda uppdrag till kommunfullmäktige. 4. godkänna delårsrapport 1 för socialnämnden 5. överlämna delårsrapport 1 till kommunstyrelsen Ärendet Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna delårsrapport 1 för 2015 och överlämna denna till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår även att godkänna slutredovisningar av två MRP-uppdrag och överlämna dessa till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1, januari-april 2015, socialnämnd Bilaga Socialnämnd delårsrapport 1.doc Uppföljning av beslut Ingen uppföljning av delårsrapport föreslås.

9 Socialnämnden Motionssvar Mötesplatser (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen Ärendet Ingrid Möller har till kommunfullmäktige inlämnat en motion angående att möjligheten att anordna mötesplatser av olika slag för mindre resursstarka medborgare ses över. I motionen yrkas att riktlinjer för översynen ska vara att se hur medborgarnas sociala kontakter kan öka, det rör sig främst om tillgång till platser där personer gratis kan sitta ner inomhus och träffa andra människor. Dessutom yrkas att åtgärder vidtas i kommunens olika centra så att service som uppfyller människors grundläggande behov finns att tillgå gratis eller för en rimlig kostnad. Socialförvaltningen anser att det i Sundsvalls kommun finns gott om mötesplatser även för mindre resursstarka personer och att de uppfyller de grundläggande behoven. Socialförvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Överläggning Jan Björnefax (SD) föreslår att socialnämnden beslutar att motionen ska anses besvarad. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot Jan Björnefax (SD) förslag och finner att socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motionssvar Mötesplatser Bilaga Motion från Ingrid Möller (-) om mötesplatser.pdf Uppföljning av beslut Ingen uppföljning föreslås

10 Socialnämnden Remissvar - Motion angående förebyggande arbete mot droger (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna förvaltningens förslag till remissvar daterat och överlämna detta till kommunstyrelsen. Ärendet Remiss har kommit från koncernstaben gällande en motion som Kristdemokraterna lämnat in i november Motionen avser förebyggande arbete mot droger. Koncernstaben önskar i remissvaret särskilt svar på följande: 1. Behöver en kartläggning av olika förvaltningars ansvar för förebyggande och stödjande åtgärder kopplat till unga och narkotikabruk utifrån nationella ANDT-strategin genomföras eller finns den redan? 2. Bör kommunen initiera en överenskommelse med idéburen sektor om att arbeta förebyggande och stödjande för ett narkotika- och dopningsfritt Sundsvall? Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna förslaget till remissvar och överlämna detta till kommunstyrelsen. Överläggning Jan Björnefax (SD) föreslår att 1. godkänna förvaltningens förslag till remissvar daterat och överlämna detta till kommunstyrelsen. 2. socialnämnden bifaller motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jan Björnefax (SD) förslag och finner att socialnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - Remissvar - Motion angående förebyggande arbete mot droger

11 Socialnämnden Tjänsteskrivelse Remissvar - Motion angående förebyggande arbete mot droger Bilaga Missivbrev angående motion om förebyggande arbete mot droger.docx Bilaga Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger.pdf Uppföljning av beslut Ingen uppföljning föreslås.

12 Socialnämnden Tidsättning för införande av Skönsmomodellen inom särskilda boenden (SN ) Ärendet Vid arbetsutskottets sammanträde väckte Alicja Kapica (M) med biträde av Johan Landström (FP) ärendet att Skönsmomodellen införs på alla kommunala särskilda boenden med start under Överläggning (S), (V) och (C) föreslår att förvaltningen återkommer med en tidssatt plan för implementeringen av Skönsmomodellen inom andra verksamhetsområden, senast september sammanträdet Jan Björnefax (SD) yrkar i första hand att 1. Ärendet återremitteras, för att kompletters med: En redovisning av hur ett införande av Skönsmomodellen på samtliga särskilda boenden skulle påverka socialnämndens och kommunens ekonomi, En analys av eventuella för- och nackdelar med ett införande av Skönsmomodellen på samtliga särskilda boenden, Hur en genomförandeplan av införandet av Skönsmomodellen på samtliga särskilda boenden skulle se ut, samt Att det skall vara kommunfullmäktige som fattar beslut i frågan 2. Socialnämnden hänskjuter frågan om Skönsmomodellen implementering i fler verksamheter till kommunfullmäktige för beslut utan eget ställningstagande från nämnden. 3. Ärendet till kommunstyrelsen sammanträde kompletteras med uppgifter om hur införandet av Skönsmomodellen skulle påverka kommunens ekonomi, samt en analys av eventuella för- och nackdelar med ett införande av Skönsmomodellen. Beslutsgång Ordförande ställer frågan om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras med kompletteringar enligt Jan Björnefax (SD) förslag och finner att socialnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därefter finns tre förslag till beslut: arbetsutskottets förslag som företräds av Johans Landström (FP) och Alicja Kapica (M), (S), (V) och (C) förslag,

13 Socialnämnden Jan Björnefax (SD) förslag Ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. Ordförande ställer (S), (V) och (C) förslag mot Jan Björnefax (SD) förslag och finner att (S), (V) och (C) förslag ska ställas mot arbetsutskottets förslag. Därefter ställs arbetsutskottets förslag mot (S), (V) och (C) förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt (S), (V) och (C) förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tidsättning för införande av Skönsmomodellen inom särskilda boenden AU Tidsättning för införande av Skönsmomodellen inom särskilda boenden Förslag från (S), (V) och (C) Förslag från Jan Björnefax (SD)

14 Socialnämnden Icke verkställda beslut enligt LSS 1 Q 2015 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna redovisningen av icke verkställda beslut för vidarebefordran till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna Ärendet Kommunerna är enligt lag skyldiga att rapportera beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som inte är verkställda inom tre månader från beslutsdatum. För 1:a kvartalet 2015 lämnas bifogade rapporter till kommunfullmäktige och revisorerna. Individrapporterna är gjorda till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Icke verkställda beslut enligt LSS 1 Q 2015 Bilaga Kf redov 1 Q 2015.doc Bilaga Revisorerna 1 Q 2015.doc Uppföljning av beslut Ingen uppföljning behövs

15 Socialnämnden Val av ersättare (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. som ersättare i socialnämndens arbetsutskott utse Ulf Sjölinder (S). Ärendet Vid dagens sammanträde behandlas frågan om val av ersättare för (S) i socialnämndens arbetsutskott. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ersättare

16 Socialnämnden För kännedom allmän del (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. Ärendet Protokoll för kännedom Kommunfullmäktige Valärende 133 Utvärdering av kommunens samlad system för intern kontroll 2014, nämnderna 148 Överföring av nämndernas resultat och investeringsanslag 2014 anslag för förbrukning av överskott 151 Återrapporering av MRP-uppdrag som avslutats per Mål och resursplan 2015 för kommunstyrelsen 187 Motion (C) om Fältungdomsarbete 196 Valärenden Övrigt Revisionsberättelse Kvinnogemenskap Samordningsförbundets protokoll Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse För kännedom allmän del Bilaga KF pdf Bilaga KF pdf Bilaga KF pdf Bilaga KF pdf Bilaga KF pdf Bilaga KF pdf

17 Socialnämnden Bilaga KF pdf Bilaga SN Revisionsberättelse Kvinnogemenskap.pdf Bilaga 11b Samordningsförbundet protokoll pdf Uppföljning av beslut Ingen uppföljning - informationsärende

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer