Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45"

Transkript

1 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva Ryderling Närvarande suppleanter: Fredrik Eriksson Suna Görgülü Mattias Wenzel Ali Aladellie Även närvarande: Mi Alforsen, föreningens interna revisor 1. Mötets öppnande Ordförande Karin öppnade mötet. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen enligt kallelsen fastställdes, med tillägg för frågor från revisorerna enligt separat utskick, se punkt 4 i protokollet. 3. Föregående protokoll (1178) Beslut: Protokollet läggs till handlingarna. 4. Revision Mi Alforsen berättade en del om resultatet vid sitt möte med föreningens externa revisor Nina Åström. Efter bokslutet ska ett möte mellan revisorer och styrelse ske inför revisionen. Nina kommer inte att åka ut till Haninge om det inte är något akut. Mi kommer att ta den biten. Nina kommer att ansvara för kontroll av ekonomin men har haft svårigheter att få tag i LWR för att få in uppgifter. Först efter påminnelse från Karin har hon fått materialet. Förslag från revisorerna är att styrelsen tar in extern ordföranden till kommande stämma, liksom styrelsen har gjort till de två senaste stämmorna. Frågor från revisorerna: a. Attestrutiner Svar: Underskrifterna sker direkt på fakturorna. Vid beställningar skriver alltid beställaren på tillsammans med kassören, annars attesterar två ordinarie ledamöter fakturorna innan betalning, varav minst en är ordförande eller kassör.

2 2(5) b. Upphandlingsförfarandet i allmänhet samt framtida byte av armaturer Svar: Vi skickar ut anbudsförfrågan till minst tre entreprenörer på större och planerade arbeten. För mindre arbeten tar vi in minst två offerter eller använder avtalsentreprenörer. En arbetsgrupp finns angående byte av armaturer. Mattias ska kontakta en medlem som har hållit på med el i området för tips om vart vi kan vända oss. Föreningen har tidigare varit i kontakt med Osram och fått låna armaturer för prov, vilket även vi har för avsikt att göra. c. Status på arbetet med underhålls- och förnyelseplanen, hur långt har Sabina kommit? Kommer extern hjälp behövas? Svar: Det finns en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Eftersom ingen plan finns tillgänglig sedan tidigare kommer gruppen att dokumentera befintlig utrustning och beräknad hållbarhetstid och tid för förnyelse. Ingen extern hjälp behövs när det gäller underhålls- och förnyelseplanen. Extern hjälp behövs dock när det gäller besiktning av träd som behöver fällas samt för att genomföra en årlig besiktning av alla lekplatserna så att gällande säkerhetsbestämmelser följs. d. Styrelseutbildning Alla fem ordinarie ledamöter gick Villaägarnas utbildning i Tumba den Ytterligare fem utbildningsplatser är preliminärbokade till våren e. Fastighetsförteckningen Svar: Styrelsen har en debiteringslängd som uppdateras manuellt av kassören vid ägarbyten. I serviceavtalet med Villaägarna har vi även möjlighet att uppdatera registret. Av vårt register kan framläsas ägare och adress, dock ingen fastighetsbeteckning. f. Intagande av offert för vinterväghållning Svar: Vi har till dags datum skickat ut sju anbud men saknar ännu flera svar. Sabina och Karin hjälps åt med att kontakta entreprenörer för att lösa frågan. 5. Ekonomi a. Restskulder/avbetalningsplaner Beslut: Karin och Molly ska besöka två medlemmar angående obetalda avgifter. En medlem har en avbetalningsplan som kommer att leda till anmälan till Kronofogden om den inte följs, efter flera tidigare underlåtelser att betala enligt uppgörelser. Rapport finns som bilaga. b. Ekonomiuppföljning 2014 Oförändrat sedan föregående möte. 6. Områdesskötsel a. Underhålls- och förnyelseplan Se även punkt 4c.

3 3(5) b. Aktuella arbeten Nya gungställningar till gård E och K Beslut: Nya gungställningar till gård E och K kommer att beställas från Svenska Naturlekplatser AB. Gungor beställs av Haags eftersom de var mer prisvänliga. c. Sopskåp Personal på Statsbyggnadsförvaltningen, bygglovskontoret, har kontaktat Sabina pga avsaknad av bygglov på befintliga sopskåp. Föreningen riskerar vite på kr/sopskåp om inte bygglov inkommer. Tillsammans med Sabina besökte personal från bygglovskontoret föreningen. Efter besöket ansåg personalen att bygglov inte behövs och att ärendet avskrivs. Detta under förutsättning att styrelsen ser över möjligheten att anlägga nedgrävda moloker alternativt bygger soprum invid befintliga garagelängor. Karin har skrivit till ansvarig för ärendet i tidigare styrelse för att få handlingar och underlag i ärendet. Något material har inte inkommit. Skrivelserna bifogas protokollet. Beslut: Avfallshantering står inte angivet i anläggningsbeslutet och således kan inte styrelsen fatta några beslut i frågan, varken kring anläggning av nya gemensamhetsanläggningar eller åtgärder av befintliga. Karin kommunicerar detta vidare till kommunen och SRV. d. Parkering Skrivelse har inkommit från en medlem angående otydlig skyltning gällande tillstånd och parkering för gäster. Skrivelsen bifogas protokollet. Beslut: Karin kontaktar Q-park för att få reda på mer om rutinerna. Karin har svarat medlemmen. e. Stora lastbilar på gårdarna Lars har tagit fram förslag på skyltning och kommunens åsikt om att sätta upp skyltar. En ägare till en enskild väg, som till exempel en samfällighet, har stora möjligheter att bestämma om vilken trafik med motordrivna fordon som ska få ske på sina vägar. Detta följer av bestämmelser i Trafikförordningens 10 kap 10. Beslut: Eftersom detta inte finns med i föreslagen budget bordläggs frågan till nästa år. Lars tar in offert på skyltar. f. Höststädning Sabina har bokat fem containrar, för att rymma även avfall från äldre tippställen. Container som finns på området under städdagen skall i första hand nyttjas för avfall från samfällighetens gemensamma område. Efter städdagens slut får privat avfall slängas i containern om det finns plats över. I en skrivelse från en medlem fanns även fråga om storlek på gren som får slängas i container. Beslut: Sabina ansvarar för att dokumentera tippställen per ansvarig gård samt kom-i-håglista att informera och diskutera vid uppstarten. Information om vilket avfall som får slängas i containrarna kommer att sättas upp på varje container och informeras om vid uppstarten.

4 4(5) 7. IT/Hemsida a. Vilken inloggning ska finnas på hemsidan? Fredrik undersöker vidare, antagligen blir det en inloggning för alla medlemmar. Beslut: Anläggningsbeslut och stadgar ska finnas på hemsidan. 8. Värme/vatten a. Framtidsprojektet Olika utredningar pågår för att samla information för att kunna gå vidare. Om föreningen väljer att går över från sekundärnät till någon annan lösning måste anläggningsbeslutet ändras. Karin har varit på möte med vattenfall angående ny debiteringsform av värmen som startar år Med det nya systemet beräknas föreningens driftkostnader bli lägre än befintligt. Beslut: Inga beslut fattades på mötet. Arbetet fortskrider. b. Pågående arbeten Ösmo rör har lagat en akut läcka på SB246. En offert finns för grävning på SB222. Beslut: Lars ska begära in minst en offert ytterligare på SB222. c. Avläsning september Avläsningen för september är genomförd. Flera medlemmar valde att lämna avläsningslappar i brevlådan på garagelängan vid vändplanen på MT, men även via styrelsens e-post. Beslut: Lars ser till att en sammanställning över värden läggs ut på hemsidan. 9. Inkommit från medlemmar a. Anmärkning på protokoll från extrastämman. Ett tillägg till protokollet är skrivet och medlemmarna har fått del av detta. 10. Övriga frågor a. Årshjul och Att-göra-lista. Karin har skickat ut en uppdaterad Att-göra-lista till styrelsen. Beslut: Frågan lyfts vid nästa styrelsemöte igen. b. Vägbulor Beslut: Återkommer i ärendet till våren 2015 c. Sekretess Beslut: Sekretess gäller allt som sägs i styrelserummet. Detta för att kunna hålla en öppen dialog i under möten och för att rätt information sprids till medlemmar genom protokoll och informationsbrev.

5 5(5) d. Asfaltering av SB305 Beslut: Offert har begärts men inte inkommit. Lars har i uppdrag att begära offert. Sabina och Lars ansvarar för att arbetet slutförs innan vintern kommer. Även återställning av staket och mark görs efter vintern. e. Elavtalet Beslut: Nytt elavtal ska tecknas. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 11. Mötet avslutas Karin avslutade mötet. Beslut: Styrelsemöten bokades till tisdagen den 11 november kl samt tisdagen den 9 december kl Sekreterare Ordförande Eva Ryderling Karin Glanshed

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 6 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Stefan, Tora, Eva, Ingvar, Rolf, Anna och Filip Frånvarande: Plats: Ingvar Datum: Tisdag 27 september 2011

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer