Immunicum (Immu.st) Ökad aktivitet kring Intuvax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Immunicum (Immu.st) Ökad aktivitet kring Intuvax"

Transkript

1 E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 12 november 2015 Sammanfattning (Immu.st) Ökad aktivitet kring Intuvax Inom kort väntas, i samarbete med Karolinska Institutet, starta en ny fas I/II-studie för Intuvax på patienter med GIST. Upp till 12 patienter som står under Sutent-behandling (2L), men som uppvisar tumörprogression ska rekryteras till studie. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 791 MSEK Biotech Jamal El-Mosleh Agneta Edberg GIST är en intressant indikation. Trots att Glivec inneburit en revolution för många av dessa patienter finns betydande behov av nya effektiva behandlingar för 2L-patienter. Vi beräknar marknadspotentialen för Intuvax inom 2L uppgår till 140 miljoner dollar OMXS 30 Efter uppdaterade modellantaganden och inkluderat indikationen GIST höjs motiverat värde till 45 (40) kronor. Ett förväntat tätt nyhetsflöde bedömer vi kommer driva ett fortsatt stort intresse i marknaden kring aktien och bolaget nov 10-feb 11-maj 09-aug 07-nov Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6,0 poäng 6,0 poäng 4,5 poäng 0,0 poäng 0,0 poäng Nyckeltal 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 0% 0% >100% -40% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg 58% 4% EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg 58% 4% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg 59% 3% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA -0,81-1,78-2,14 4,40 0,16 P/E Neg Neg Neg 9,0 253,6 EV/S Nm Nm Nm 4,5 7,5 EV/EBITDA Neg Neg Neg 7,7 169,7 Fakta Aktiekurs (SEK) 39,5 Antal aktier (milj) 20,0 Börsvärde (MSEK) 791 Nettoskuld (MSEK) -24 Free float (%) 63 % Dagl oms. ( 000) 78 Analytiker: Klas Palin Björn Olander Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Vinstutsikter Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 Affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Nya studier står i fokus Vill starta nya klinisk studie där Intuvax kombineras med checkpoint hämmare Bolagets aktiekurs har utvecklats starkt de senaste veckorna och den drivs av stigande förväntningar i marknaden kring Intuvax. En viktig parameter, utöver den mycket lovande datan i njurcancerstudien (mrcc), är besked om nya kliniska studier. Det finns en tydlig ambition i de planer som smids att bygga värden i cancervaccinet Intuvax före ett potentiellt partneravtal. Senaste i raden av detta är att öppna en ny klinisk studie inom indikationen GIST (mer om det nedan). Det mest spännande, i våra ögon, är de samtal som uppges pågå med ett amerikanskt cancerinstitut om eventuellt kliniskt samarbete, där Intuvax är tänkt att kombineras med så kallade checkpointhämmare. Detta kan vara en mycket intressant kombination och därtill en studie att genomföra för att öka intresse för Intuvax från potentiella partners. Som vi nämnt tidigare råder hög aktivitet inom läkemedelsindustrin för att identifiera nya möjliga produkter för att kombinera med checkpoint hämmare. Patentsituationen kring Intuvax förbättras Första resultaten väntar vi oss under slutet av nästa år En annan mycket viktig faktor inför partnerdiskussioner är givetvis patent. Nyligen meddelade bolaget att det europeiska patentverket, (EPO), avser att bevilja en patentansökan för Intuvax som innefattar skydd för användande av allogena dendritceller, vilka stimulerats med egenutvecklad aktiveringscocktail, för behandling av cancer genom intratumoral injektion. Patentet uppfattar vi sträcker sig till Möjligheter inom GIST Som berörts ovan ska inom kort en ny klinisk studie för Intuvax öppnas inom indikationen gastrointestinal stromacellstumör (GIST) och detta sker i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. En ansökan har lämnats in till Läkemedelsverket om att få starta en fas I/II-studie. De patienter som man vill rekrytera är de som får andra linjens (2L) behandling med Pfizers läkemedel Sutent (sunitinib), men uppvisar tumörprogression. Totalt ska upp till tolv patienter inkluderas i studien och dessa delas in i två behandlingsgrupper som får två eller tre doser av Intuvax. Patienterna kommer även kvarstår på behandlingen med Sutent under minst tre månader. Primärt mål i studien är säkerhet, men mest intressant blir om kombinationen leder till tumörrespons i dessa mycket sjuka patienter. Vi räknar med relativt kort uppföljning och första resultaten ska kunna genereras inom ett år. För patienter vars sjukdom fortskrider vid 2L Sutent-behandling är utsikterna dystra med ytterst få alternativa behandlingar att tillgå, varför det finns tydligt behov ny bättre behandling. Det enda godkända läkemedlet vid tredje linjens (3L) behandling är Stivarga (regorafenib) från Bayer som blev godkänt 2013 för att sättas in i patienter som visat tumörprogression vid Sutent behandling. I den registreringsgrundande, GRID-studien, visade behandling med Stivarga en median progressionsfri överlevnad på 4,8 månader jämfört med 0,9 månader i placebogruppen. 3

4 GIST stort medicinskt behov i 2L GIST är en sällsynt form av cancer i mag- och tarmkanalen, vanligast i magsäcken (>50%) och tunntarmen (~25%). GIST är en ålderssjukdom, där medelåldern för diagnos ligger på 65 år. Omkring 85 procent av patienter med diagnosen GIST har mutation i en gen, vilket aktiverar enzymet, tyrosinkinaset c-kit. Detta sätter cellernas stoppsignaler för celldelning ur spel och GIST-celler börjar dela sig snabbare och leder till tumörbildning. Glivec är det ledande läkemedlet inom GIST Primärt behandlas, vid lokaliserad GIST, patienter med att kirurgiskt avlägsna tumör och uppskattningsvis drygt hälften av patienterna kan botas på detta sätt. Vanligt är även att Novartis läkemedel Glivec (imatinib) ges till KIT-positiva patienter efter operation för att förhindra återfall. Glivec blockerar KIT-receptorn och inaktiverar därmed det felaktigt aktiverade tyrosinkinaset. Den stora marknaden för Glivec är dock KIT-positiva patienter med metastaserande sjukdom eller när operation inte är ett alternativ. Utöver Glivec är Sutent (2L) och Stivarga (3L) godkända läkemedel inom indikationen. De senaste 15 åren har stora framsteg gjorts av förståelse av sjukdomsmekanismen vid GIST och det ledde fram till introduktionen av Glivec Det innebar en revolution för dessa patienter som historiskt visat dålig respons vid cellgiftsbehandling. Medianöverlevnad Glivec mot cellgiftsbehandling, GIST Kraftigt förlängd överlevnad med Glivec mot cellgiftsbehandling Källa: Novartis Oncology Som illustrerat i bilden ovan uppgår medianöverlevnad på över 5 år för patienter som behandlas med Glivec. Resistensutveckling är dock ett betydande problem. Studier indikerar att procent av patienterna uppvisar resistens till Glivec efter 2 år. För dessa patienter prövas då ofta att öka läkemedelsdosen eller att de övergår till 2L Sutent-behandling. I den registreringsgrundande studien med Sutent (godkänd 2006) för 2L patienter uppgick tid till tumörprogression, vid interimsavläsning, till 27,3 veckor 4

5 mot 6,4 veckor för placebo. Den stora skillnaden mellan behandlingsarmarna innebar att patienter tilläts migrera till aktiv arm, varför överlevnadsvinster inte blev möjligt att utvärdera. Utvecklingen av nya läkemedel inom indikationen präglas framför allt av nya tyrosinkinashämmare och vi har identifierat åtminstone 10 aktiva projekt. Det har dock hittills visats vara svårt att ta fram mer effektiva tyrosinkinashämmare som kan ersätta Glivec. Det finns projekt, exempelvis masitinib (AB Science), som visat på bättre resultat än Sutent i 2L patienter, men som ännu inte nått marknaden. Få konkurrerande immunterapier under utveckling inom GIST Det råder relativt begränsad aktivitet inom immunterapier. De studier som vi hittat är forskarinitierade studier där exempelvis Glivec kombineras med Bristol Myers-Squibb s läkemedel Yervoy (ipilimumab). Prognosantaganden Intuvax 2L GIST Det finns relativt begränsat med bra epidemiologisk data att tillgå kring GIST. Den referens som oftast används som är en svensk studien som publicerades 2005, där den årliga incidensen uppgick till 14,5 individer per miljon och en prevalens på 129 individer per milj0n. I USA uppskattas nya fall per år till omkring (World Health Organization) och i Europa ligger denna siffra på omkring individer (European Medicines Agency). Vi har gjort en grov uppskattning av antalet nya fall i Asien (kommersialiserbara marknader) till individer. Baserat på uppgifter från WHO och Novartis beräknar vi att 25 procent av patienterna har avancerad GIST vid diagnos. I våra antaganden uppskattar vi att målpatientpopulationen (2L) uppgår till drygt nya patienter årligen och ökar till cirka under år Vi räknar med att regulatoriska myndigheter kräver åtminstone en fas III-studie för att ta Intuvax till ett godkännande För att nå ett godkännande förväntar vi oss att det kommer krävas en fas III-studie där kombinationen Intuvax och Sutent visar på tydlig förlängd överlevnad mot enbart Sutent. Vi antar att en sådan studie kommer behöva inkludera ett par hundra patienter och tar omkring 3 år att genomföra. Om utvecklingen inom GIST prioriteras framöver bedömer vi att en lansering skulle kunna ske Med oförändrat prisantagande för Intuvax ( dollar) beräknar vi marknadspotentialen inom 2L GIST till 140 miljoner dollar. Konkurrent kör i diket Immatics Biotechnologies presenterade i slutet av september negativt utfall i deras fas III-utvärdering av sitt peptidbaserade cancervaccin IMA901 i patienter med mrcc. Vaccinet gavs i kombination med Sutent men resultaten visade inte på statistisk skillnad i förlängd överlevnad mot patienter som enbart behandlades med Sutent. Resultaten framstår rakt igenom svaga och vi har svårt att tro att detta projekt kommer få en ny chans inom indikationen. Vi har dock inte sett IMA901 som en stark konkurrent till Intuvax, så beskedet har ingen påverkan på våra estimat. 5

6 Ytterligare data från HCC studien väntas närmaste månaderna Förväntat nyhetsflöde Det är mycket som pågår hos och vi förväntar flera betydelsefulla besked närmaste året. De främsta värdedrivande nyheterna är de förknippade med utvecklingsframsteg för Intuvax och då primärt studieresultat. Närmast på agendan ligger resultat från pågående fas I/II-studie inom levercancer (HCC). Vi räknar med ytterligare resultat från studien mot slutet av innevarande år eller tidigt under nästa år. Data som hittills presenterats ser lovande ut, men är inte övertydlig om potentialen inom indikationen, varför det inte finns anledning att ställa upp förväntningarna. Än viktigare än HCC data blir ny uppföljningsdata av fas I/II-studien inom mrcc. Här finns ingen tydlig tidsplan, men historiskt har det skett med några månaders mellanrum och senast var i augusti i år. Fortsatta förbättringar av överlevnadsdata väntas ge stöd för stigande förväntningar i marknaden att pågående fas II-studie inom indikationen blir framgångsrik. Utöver Intuvax-nyheter förväntas resultat från prekliniska studier för Subcuvax under det närmaste året och dessa kommer ligga till grund för att ta beslut om att driva projektet vidare in i människa eller ej. Det är givetvis ett viktigt besked men kommer ha begränsad inverkan på aktiekursen, då det ännu saknas finansiering av kliniska studier med Subcuvax. Finansiella prognoser Vi har efter bokslutskommunikén justerat ned prognosen över rörelsekostnader för innevarande brutna räkenskapsår med 4 miljoner kronor, men i övrigt har vi inte gjort några ändringar. Prognoser 2012/ / /15P 2015/16P 2016/17P Omsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5 Totala rörelsekostnader -7,0-17,2-36,4-42,8-62,5 EBIT -7,0-16,7-36,4-42,8 88,0 Finansnetto 0,1 0,5 0,8 0,4 0,1 Rörelseresultat före skatt -6,9-16,2-35,6-42,8 88,1 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoresultat -6,9-16,2-35,6-42,8 88,1 I våra prognoser har vi inkluderat riskjusterad kontantersättning under första halvåret 2017 från licensavtal kring Intuvax. Baserat på ovanstående antaganden finns ett visst kapitalbehov i bolaget före avtal kan vara på plats. Finansiellt bedömer vi att aktuell finansiering räcker till och med nästa år. Det innebär att flera viktiga delmål i utvecklingen av Intuvax kan nås med nuvarande finanser. 6

7 Motiverat värde uppgår till 45 kronor Värdering Vår värderingsmodell av utgår ifrån prognoser för varje enskilt projekt över dess patenttid. Vi har tagit hänsyn till utvecklingsrisken och riskjusterat framtida kassaflöden med den. För att nuvärdesberäkna de framtida kassaflödena för bolaget använder vi en WACC på 18,0 procent. Efter att inkluderat den nya indikationen GIST till vår värdering ökar vårt motiverade värde till 45 (40) kronor per aktie. - Kassaflödesvärdering Sum-of-the-parts Projekt Indikationer Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde lansering (MUSD) (MSEK)* INTUVAX RCC, HCC, GIST 35%, 15%, 15% 16% SUBCUVAX Cancer 5% 16% Motiverat teknologivärde (MSEK) 864 Nettokassa (MSEK) 68 Ackumulerade adm.kostnader (MSEK) -40 Motiverat börsvärde (MSEK) 892 Antal aktier, full utspädning (milj.) 20,0 Motiverad aktiekurs (SEK) 45 * Värderingen baseras på 8,6 SEK/USD och ett avkastningskrav på 18,0 % Källa: Redeye Research För att ge en känsla av hur värderingen av på börsen står sig mot ett antal liknande noterade bolag i Sverige har vi i tabellen nedan sammanställning av ett antal nyckeltal för ett par svenska forsknings- och utvecklingsbolag, vilka alla är aktiva inom onkologiområdet. Det handlar bolag med projekt som är i liknande eller närliggande utvecklingsfaser som. Relativvärdering svenska bolag inom onkologi (msek) Kurs (SEK) Börsvärde Nettokassa Teknologivärde (EV) Egna projekt Antal partners Utvecklingsstatus Bioinvent 529 3, Fas II Dextech Medical ,0 17* Fas II ,5 68* Fas II Oasmia ,5-61** Fas III Pledpharma , Fas II Wnt Research ,9 29* Fas I Källa: Redeye Research, *per den sista juni 2015, **per sista juli

8 Premievärdering mot sektorn är motiverad Efter en relativt stark period för aktien på börsen under de senaste veckorna så handlas nu i linje med ovanstående jämförbara bolag. Det som talar för en premievärdering av är den lovande data som Intuvax visat i patienter med metastaserande njurcancer. Utöver är det endast Oasmia och Pledpharma, av ovanstående bolag, som ännu har viss effektdata i kliniska studier. Scenarioanalys Vårt basscenario för sammanfattas i vår värderingsmodell ovan. Närmaste åren står inför flera kritiska händelser, vars utfall kommer att få ett stort genomslag på värderingen och aktien. För att åskådliggöra effekterna av dessa har vi skissar på två scenarier; ett optimistisk och ett pessimistiskt scenario. Bull case-scenario uppgår till 80 kronor I vårt optimistiska Bull Case-scenario har vi gjort följande antaganden kring kritiska faktorer till och med slutet av 2016 eller början av 2017: Förestående fas II-studie med Intuvax inom mrcc visar fortsatt bra säkerhetsprofil. Även överlevnadsdata fortsätter visa på lovande resultat i patienter med dålig prognos, vilket motiverar fortsatt utveckling mot marknad Resultaten i fas II leder fram till partneravtal under 2017, varifrån partnern tar över projektet helt för fortsatt utveckling och kommersialisering. Vi skissar på ett avtal om totalt 500 miljoner dollar, varav 30 procent av detta är kliniska och regulatoriska milstolpsersättningar. Vi förväntar oss en kontantersättning 30 miljoner dollar och royalty på framtida försäljning på 16 procent Pågående fas I/II-studie med Intuvax i patienter med levercancer visar positiva effekter och motiverar fortsatt utveckling. Positiva resultat levereras även i förestående fas I/II-studie inom GIST Finansiering från partneravtal möjliggör start av fas I-studie med Subcuvax Vårt motiverade värde i Bull Case-scenariot uppgår till 80 kronor. Bear case-scenario uppgår till 5 kronor per aktie I vårt Bear Case-scenario har vi istället skissat på ett negativ scenario för Intuvax: Resultaten från studierna inom GIST, lever- och njurcancer motiverar inte en fortsatt utveckling Intuvax läggs på is Fokus riktas på CD70-plattformen och Subcuvax Bolagets finanser är svaga och behöver förstärkas Vårt motiverade värde i Bear Case-scenariot uppgår till 5 kronor. 8

9 Finansierat för att nå viktiga milstolpar i utvecklingen av Intuvax Investeringsidé är inriktat på att utveckla nya cancerbehandlingar, där fokus riktas på immunterapier, vilket är ett av de allra hetaste områdena inom läkemedelsindustrin. Bolagets huvudprojekt är ett dendritcellsbaserat cancervaccin, Intuvax, där data från en fas I/II-studie i patienter med metastaserande njurcancer. Uppföljning av studien pågår, men redan nu kan vi konstatera att resultaten ser mycket lovande ut och det speciellt för patienter med dålig prognos. En mer omfattande fas II-studie inom indikationen har startats, vilken ska ligga till grund för ett partneravtal som vi tror bolaget kan få till Utöver njurcancer pågår en fas I/II-studie inom levercancer och inom kort startas en fas I/II-studie inom GIST. Intresset inom industrin för nya behandlingskoncept inom immunonkologiområdet är stort, vilket förbättrar chanserna för att få till ett partneravtal vid framgång i fas II. Nuvarande finansiering räknar vi med räcker för att finansiera verksamheten till början av 2017, vilket ska vara tillräckligt för att nå viktiga kliniska milstolpar i projekten. Nedan listar vi ett antal faktorer som vi anser gör till en intressant investering och varför projektet Intuvax framstår vara ett lovande och konkurrenskraftigt alternativ till andra dendritcellsvaccin under utveckling. Ett antal fördelar med Intuvax jämfört med andra cancervacciner Potentiella konkurrensfördelar för Intuvax Standardiserat vaccin, ej patientspecifik produktionsprocess. Möjligt med storskalig kostnadseffektiv produktion Bred potential inom flera solida tumörformer Inte begränsad till tumörassocierade antigen Aktiverar ett tumörspecifikt immunsvar Visat lovande resultat i patienter Trots att vi sett lovande medianöverlevnadsresultat så här långt, är det viktigt att komma ihåg att en investering i är förenat med en hög risk och lämpar sig därför enbart för riskvilliga investerare. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 6,0p Ägarskap 6,0p Vd gör ett bra jobb men har en begränsad erfarenhet från liknande arbeten. Han backas dock upp av en styrelse med relevant erfarenhet. Hittills har verksamheten varit inriktad på att driva projekt framåt. För att riktigt kunna utvärdera ledning och styrelse krävs att avtal och samarbeten även levereras. Sedan noteringen 2013 har bolaget haft en aktiv kommunikation med marknaden, vilket vi anser är positivt. Bolaget agerar med en liten och kompakt organisation som ger låga kostnader. Lönenivåer och incitamentsprogram för ledande befattningshavare är i ett branschperspektiv väl avvägda anser vi. har tydliga huvudägare som tidigare backat upp bolaget finansiellt, men som tyvärr stod utanför i den senaste finansieringen. Det vi saknar är en ägare med industriell erfarenhet och muskler för att i framtiden backa upp bolaget. Flera ledande befattningshavare har betydande direktägande, vilket skapar starka incitament för att utveckla verksamheten med ett starkt ägarfokus. Vinstutsikter 4,5p Det finns en stor potential i s projekt, men det återstår många år innan ett läkemedel kommer finnas på marknaden som genererar löpande intäkter. Lönsamhet 0,0p Som utvecklingsbolag saknas i dagsläget intäkter och bolaget förväntas inte bli lönsamt baserat på löpande intäkter på många år. Finansiell styrka 0,0p Risken i verksamheten är mycket hög. 10

11 Resultaträkning 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA DCF värdering WACC 17,0 % Motiverat värde per aktie, SEK 44,0 Börskurs, SEK 39,5 Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Fritt kassaflöde Lönsamhet 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E ROE -26% -43% -99% 134% 3% ROCE -26% -43% -96% 133% 4% ROIC Nm Nm Nm Nm Nm EBITDA-marginal Neg Neg Neg 58% 4% EBIT-marginal Neg Neg Neg 58% 4% Netto-marginal Neg Neg Neg 59% 3% Data per aktie 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E VPA -0,81-1,78-2,14 4,40 0,16 VPA just -0,81-1,78-2,14 4,40 0,16 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld -5,34-3,36-1,21-5,56-5,61 Antal aktier 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 Värdering 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Enterprise Value 213,5 723,9 766,9 679,8 678,9 P/E -19,8-22,2-18,5 9,0 253,6 P/S Nm Nm Nm 5,3 8,7 EV/S Nm Nm Nm 4,5 7,5 EV/EBITDA -12,8-20,0-17,9 7,7 169,7 EV/EBIT -12,8-19,9-17,9 7,7 169,7 P/BV 3,2 12,2 36,3 7,2 7,0 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån 50,8 % Omsättning 0,0 % 3 mån 33,0 % Rörelseresultat, just 60,33 % 12 mån 109,0 % V/A, just 62,7 % Årets Början 79,6 % EK -53,3 % Aktiestruktur % Röster Kapital Loggen Invest AB 13,5 % 13,5 % Holger Blomstrand Byggnads AB 11,9 % 11,9 % Avanza Pension Försäkring AB 6,8 % 6,8 % Swedbank Robur Fonder 6,2 % 6,2 % Alex Karlsson-Parra med familj 3,0 % 3,0 % Bengt Andersson 2,7 % 2,7 % Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,6 % 2,6 % Jamal El-Mosleh 1,9 % 1,9 % Mats Dahlgren 1,8 % 1,8 % UBS AG 1,5 % 1,5 % Aktien Reuterskod Immu.st Lista First North Kurs, SEK 39,5 Antal aktier, milj 20,0 Börsvärde, MSEK 791,2 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jamal El-Mosleh Lise-Lotte Hallbäck Agneta Edberg Nästkommande rapportdatum Q1 report November 18, 2015 Q2 report February 19, 2016 Q3 report May 20, 2016 FY 2016 Results September 19, 2016 Kapitalstruktur 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Soliditet 92% 91% 72% 91% 92% Skuldsättningsgrad 1% 1% 4% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 Tillväxt 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Försäljningstillväxt 0% 0% 0% >100% -40% VPA-tillväxt (just) 61% 120% 20% -306% -96% Analytiker Klas Palin Björn Olander Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2017E 2018E % % % % % % % % 0% % E 2017E 2018E % 0% % % % % % % Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 5% E 2017E 2018E % 60% 40% 20% 4% 3% 2% 1% 0% % E 2017E 2018E -1% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Intressekonflikter Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej Björn Olander äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning AB är inriktat på att utveckla terapeutiska cancervacciner. Bolaget har fyra projekt, vilka utgår från bolagets två plattformar, Combig och CD70. Huvudfokus riktas på Intuvax där två studier pågår en inom indikationen njurcancer och en inom indikationen levercancer. Bolagets mål är att ta projekt genom fas II för att därefter licensiera till en partner. 12

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Vinstutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Immunicum (Immu.st) På väg mot nästa fas

Immunicum (Immu.st) På väg mot nästa fas 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 oktober 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) På väg mot nästa fas Överlevnadsresultaten från den genomförda fas I/IIstudie med Intuvax inom indikationen mrcc

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Immunicum (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien

Immunicum (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 mars 2015 Sammanfattning (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien Data för Intuvax från fas I/II-studien inom indikationen mrcc ser fortsatt mycket lovande ut

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 februari 2015 Sammanfattning (Pled.st) Spännande tider Som sig bör innehöll rapporten för fjärde kvartalet inga stora oväntade nyheter. Projektkostnaderna ökar

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus BOLAGSANALYS 19 maj 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus Kostnaderna i tredje kvartalet för det brutna räken skapsåret 2013/14 ökade något mer än vi förväntat oss, men är av ringa

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 april 2016 Sammanfattning (Spago.st) Positiv utveckling i projekten Viktigaste beskedet i år är att bolaget nu tagit sig förbi tidigare utmaningar om att få

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 mars 2015 Sammanfattning (Binv.st) Fortsatt väntan på licensavtal Efter en svag avslutning av 2014 är bolaget beroende av att det levereras kommersiella avtal

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum Senaste kvartalsrapport bjöd inte på några större siffermässiga överraskningar. Verksamheten fort

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 214 Sammanfattning Karo Bio (KARO.ST) Det tuffar på Marknadens reaktion på Karo Bios Q1-rapport var att handla ned aktien med 5 procent. Vad vi kan se var det dock inget annat än uppskruvade

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 27 december 2016 Sammanfattning (Binv.st) Betydelsefullt avtal på plats Bolagets avtal med Pfizer omfattar forskning inom det heta immunonkologiområdet. Det handlar

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

Bioinvent (Binv.st) Avtal behövs för omvärdering

Bioinvent (Binv.st) Avtal behövs för omvärdering BOLAGSANALYS 2 juni 2014 Sammanfattning Bioinvent (Binv.st) Avtal behövs för omvärdering De nyligen slutförda emissionerna innebär att finanserna är bra och tillräckliga för att exekvera på aktuell affärsstrategi,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln

Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln BOLAGSANALYS 9 september 2013 Sammanfattning Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln Andra kvartalet bjöd på sjunkande rörelsekostnader, till följd av den försening som inträffat i PLIANT studien. Finanserna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 24 mars 2016 Sammanfattning SyntheticMR Stark försäljning lyfte till vinst Vi räknade med en rejäl försäljningsökning i Q4, men utfallet blev betydligt bättre än

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Den finansiella rapporteringen innehöll inget nytt utan verksamheten går på sparlåga och allting satsas på att få till ett partneravtal.

Den finansiella rapporteringen innehöll inget nytt utan verksamheten går på sparlåga och allting satsas på att få till ett partneravtal. 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 november 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Partneravtal årets julklapp? Likaså sist är det stundande partneravtalet det stora frågetecknet i rapporten.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 29 juli 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ett steg närmare marknaden Hansa Medicals kliniska utveckling av IdeS för användning på sensitiserade patienter inför

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning Sprint Bioscience (SPRINT.ST) Sprintar i mål med MTH1 Sprint Bioscience annonserade att man ingått avtal med läkemedelsgiganten Bayer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning (MOB.ST) Betydande värden i MOB-015 Resultaten från fas 2-studien med MOB-015 var rakt igenom bra och läkemedlet har potential att bli den mest effektiva topikala

Läs mer

Bioinvent (Binv.st) Emission har satt press på aktien

Bioinvent (Binv.st) Emission har satt press på aktien BOLAGSANALYS 27 april 2016 Sammanfattning (Binv.st) Emission har satt press på aktien Rapporten för första kvartalet var bra och bolaget levererar ett positivt rörelseresultat. Kvartalet visar vad produktionsfaciliteten

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Immunicum (Immu.st) I händelsernas centrum

Immunicum (Immu.st) I händelsernas centrum 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 augusti 2015 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) I händelsernas centrum Uppföljningsresultat från de första fas I/II-studierna med Intuvax inom mrcc och HCC ser

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien

Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien BOLAGSANALYS 25 mars 2014 Sammanfattning Bioinvent (Binv.st) Emissioner pressar aktien Bioinvent genomför emissioner; dels en företrädes emission och dels en rabatterad riktad emission som ska tillföra

Läs mer